DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I"

Transkript

1 NC DA-C Mere information: Der er yderligere information om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi på s hjemmeside: Hvordan får man fat i publikationer fra EU Publikationer til salg: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos boghandleren; oplys titel, forlag og/eller ISBN-nummer V ed at kontakte et af vores salgssteder direkte. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger. Gratis publikationer: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos Europa-Kommissionens repræsentationer eller delegationer. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger. DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I ( EI T ) Ekspertise til innovation

2 Det Europæiske Institut for Innovationog Teknologi Ekspertise til innovation INDHOLD 2 Innovation er vores fremtid 4 en drivkraft i innovation 8 en innovativ struktur 12 til gavn for alle 16 Sådan kommer man i gang 1

3 Innovation til vækst og beskæftigelse Krav til innovation Innovation er afgørende for vores fremtid. I det 21. århundredes globaliserede økonomi vil Europas vækst, konkurrenceevne og sociale velfærd i høj grad afhænge af evnen til innovation. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi () er et nyt initiativ, som gerne skulle være frontløber for ekspertise og hjælp til Europa i forbindelse med frigørelse af innovationspotentiale. Innovation er ikke noget, der sker af sig selv. Der skal være en frugtbar grobund, for at det kan lykkes. Den væsentligste bestanddel af et sådant gunstigt miljø er integration af de tre elementer i videnstrekanten: videregående uddannelse, forskning og innovation. I en mere og mere konkurrencepræget verdensøkonomi afhænger succes i stigende grad af de forskellige virksomheders og samfunds evne til at være innovative. På det område kan Europa blive endnu bedre. Når det kommer til innovation, halter EU bagud i forhold til de internationale konkurrenter, især USA og Japan. er udtænkt som svar på denne»innovationskløft«., som ligger inden for rammerne af Lissabon-traktatens strategi for vækst og beskæftigelse, er derfor en del af en bredere strategi til mobilisering af uddannelse, forskning og innovation til gavn for alle europæiske borgere. opfylder de samfundsmæssige krav og vidensøkonomiens behov i det 21. århundrede.» vil medvirke til at gøre Europa konkurrencedygtig på den globale scene. Europas innovationspotentiale vil blive frigjort.«josé Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen Innovation er ikke en lineær proces. Den sker gennem samspil mellem de tre sider i videnstrekanten. Først når den akademiske verden, forskning og forretningsmæssige interesser arbejder sammen, kan nye ideer opstå og blive bragt til torvs. I EU er trekanten ofte stadig fragmenteret: Europa er god til at opfinde, men kommer til kort, når forskningsresultaterne skal føres ud i livet. Hvad skyldes det? Mangel på kritisk masse: EU s videregående uddannelses- og forskningssystemer er for fragmenterede, hvilket resulterer i spredte innovationstiltag. Ikke tilstrækkelig ekspertise i topklasse: Der er for få fremragende, internationalt anerkendte EU-universiteter. Mangel på engagement fra erhvervslivets side: Erhvervslivets engagement i uddannelse og forskning er utilstrækkelig. Uddannelses- og forskningsstrukturer: Traditionelle strukturer har en tendens til at kvæle iværksætterinitiativ og vanskeliggøre hurtig reaktion på samfundsmæssige og økonomiske behov. Videnstrekanten Innovation Hjerneflugt: Arbejdsmiljøet formår ikke at tiltrække eller fastholde de største talenter i Europa. Manglende opmærksomhed over for markedssignaler: Behov for mere brugerstyret innovation og en forudsigelig tilgang for de førende inden for erhvervslivet (lead markets). Mangel på økonomiske midler: Utilstrækkelige private midler til uddannelse, forskning og udvikling (R&D). er tænkt som svar på ovennævnte mangler og vil skabe miljøer, hvor innovationen kan blomstre. 2 Innovation er vores fremtid Forskning Videregående uddannelse 3

4 Integration af videnstrekant Uddannelse til innovation er det første europæiske initiativ, der sigter mod at integrere videnstrekantens tre sider fuldt ud. skal styrke EU s konkurrenceevne fra grunden ved at sammenføre ekspertisen inden for de videregående uddannelser, forskning og erhvervslivet på en sådan måde, at integreringen sikres, hvorved der skabes innovation inden for områder af væsentlig økonomisk og samfundsmæssig interesse. Nye kvalifikationer og talenter er af afgørende betydning, når Europas innovationspotentiale skal forøges. Derfor gør uddannelse til en integreret del af initiativet ved at forlade en traditionel tankegang og tilbyde nye muligheder til studerende, universiteter samt erhvervslivet. reagerer på opdelingen inden for det europæiske videnslandskab gennem etableringen af en ny, innovativ samarbejdsmodel. Samspillet inden for vil være karakteriseret af fuld integration af de tre sider i videnstrekanten. Det forankrer erhvervsdimensionen i samtlige vidensaktiviteter og gør til gengæld resultaterne af viden fra universiteter og forskning mere tilgængelige for erhvervslivet. 4 tilskynder til og fremmer innovation opbygger en»kritisk masse«af menneskelige og fysiske ressourcer vil tilskynde og fremme innovation. De grundlæggende redskaber hertil vil være tværfaglig strategisk forskning og uddannelse på områder af væsentlig økonomisk og samfundsmæssig interesse samt anvendelse af resultaterne på vidensområdet til gavn for borgerne. vil opbygge en»kritisk masse«af menneskelige og fysiske ressourcer, tiltrække og fastholde den private sektors investering i innovation, uddannelse, forskning og uddannelse. Der skal ske sammenføring af studerende på masterniveau, ph.d.-ere og forskere på alle karrieretrin både fra den videnskabelige sektor og fra erhvervslivet. tiltrækker og fastholder den private sektors investering i innovation Ambitionen er, at skal være en referencemodel for innovation til fremme af nye former for samarbejde mellem de partnerorganisationer, der er involveret i videnstrekanten, samt bidrage til modernisering af de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for EU.»Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi giver mulighed for at matche det retoriske med pragmatisk proaktiv handling. Europa og den bredere verden står i stadig højere grad over for udfordringer, som ét institut, én organisation eller ét land ikke alene kan give svaret på. tilbyder en enestående mulighed for at bringe de bedste hjerner i Europa sammen med henblik på at reagere på udfordringer, såsom klimaændringer og energiafhængighed. For at forbedre Europas innovative potentiale er det vigtigt at styrke formidlingen af viden og fostre et mere effektivt samarbejde mellem den akademiske verden, forskningsinstitutter og erhvervslivet.«philippe de Buck, generalsekretær for BUSINESS EUROPE sammenfører studerende og forskere tilbyder en referencemodel for innovation Hidtil har videregående uddannelse været den notorisk fraværende part i partnerskaber, der omhandler innovation. Nye ideer har imidlertid brug for nye kvalifikationer og nye talenter, for at de kan blomstre. reagerer på dette krav ved at integrere den videregående uddannelse i sit tiltag, hvorved det bliver et karakteristisk træk ved denne tilgang. vil inspirere til forandring inden for videregående uddannelse gennem fremme af innovative uddannelsesprogrammer og tværfaglige initiativer. Der vil også ske fremme af en tættere tilknytning til erhvervslivet i form af udvikling af nye læseplaner, hvormed det sikres, at studerende opnår iværksætterkvalifikationer såvel som relevant viden om risiko- og innovationsstyring.»ud over at de videregående uddannelser skal danne spydspids, har vi også brug for en befolkning med den viden og de kvalifikationer, som kræves af moderne produktionsmetoder. Og det er en uddannelsesopgave. vil etablere strategiske partnerskaber blandt Europas bedste innovatører, iværksættere, forskere, licentiatstuderende og ph.d.-studerende, som har en tilbundsgående forståelse af både den akademiske verden og erhvervsmiljøet, og som vil fungere som brobyggere.«ján Figel, kommissær for uddannelse, kultur og ungdom Endvidere vil deltagende videregående uddannelsesinstitutioner kunne tildele mastergrader og ph.d.-grader med»-mærkat«. Denne mærkat vil være et ægthedstempel om kvalitet og afspejle den fremragende og innovative karakter af det videregående uddannelseselement inden for. inspirerer til forandring inden for videregående uddannelsesinstitutioner fremmer en tæt tilknytning til erhvervslivet gennem udvikling af nye læseplaner tildeler mastergrader og ph.d.-grader med»-mærkat«en drivkraft i innovation 5

5 Omsætning af viden til nye forretningsmuligheder Viden er innovationens inderste kerne. Kun når viden deles af dem, som genererer den og dem, som bruger den, opstår der nye muligheder. vil styrke Europas kapacitet med hensyn til at omsætte uddannelses- og forskningsresultater til samfundsmæssige og erhvervsmæssige innovationer til gavn for alle. Det vil blive en model, der fremmer åben innovation og vidensdeling blandt de tre sider i videnstrekanten. Mobilitet for forskere og studerende Vidensdeling og -formidling er ikke kun virtuel. Der er også en meget klar menneskelig dimension indbygget heri. Faktisk er medarbejdermobilitet mellem videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner og industrien en af de mest effektive metoder til vidensdeling. vil være blandt de vigtigste omdrejningspunkter til fremme af den frie bevægelighed af viden, hvilket ofte benævnes den»femte frihed«, og som komplementerer de fire øvrige friheder på EU s indre marked. Ved at fostre mobilitet ikke kun på tværs af sektorer, men også blandt medlemsstaterne, vil medvirke til at fremme en effektiv fælles platform for forskere og studerende på master- og ph.d.-niveau. Effektive regler for intellektuelle ejendomsrettigheder Europa er særdeles god til at skabe viden på højt niveau men mindre god til at omsætte den erhvervede viden til nye socioøkonomiske fordele. For at kunne gøre en forskel skal viden bruges og formidles til dem, som vil omsætte viden til nye erhvervs- og samfundsmæssige muligheder. Gennem det nye initiativ vil blive en referencemodel og inspirere til forandring og accelerere processerne med vidensdeling og -formidling inden for eksisterende institutioner og organisationer. Erhvervslivets engagement på alle niveauer vil fostre stort engagement fra erhvervslivet på alle niveauer, inkl. i forvaltningsstrukturen. Når man stimulerer en iværksættertankegang, medvirker derfor til at styre forsknings- og uddannelsesaktiviteter hen imod de økonomiske behov. Promovering af nye erhvervsmuligheder: små og mellemstore virksomheder, nye virksomheder og spin-offs Det vil være et benchmark for s succes, at man er i stand til at omsætte nye ideer til konkrete erhvervsmuligheder. vil sørge for motivationsfremmende og finanstekniske instrumenter til fremme af udviklingen af nye erhvervsmuligheder især igennem opstart af nye virksomheder, spin-offs og udvikling af små og mellemstore virksomheder. Aktiekapital og øvrig risikovillig kapital såvel som roterende fonde til brug for innovative nystartede virksomheder vil spille en væsentlig rolle som drivkraft for iværksætteraktivitet, innovation og jobskabelse. For at et effektivt system til vidensdeling og vidensformidling kan fungere, kræves klare regler. vil udarbejde retningslinjer om forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder og derved medvirke til udvikling af et mere handlekraftigt og effektivt system på dette område. Med udgangspunkt heri vil de organisationer, der deltager, kunne indgå aftaler indbyrdes om forvaltningen og brugen af intellektuelle ejendomsrettigheder til gavn for alle parter, herunder små og mellemstore virksomheder.» Manglende innovation er Europas akilleshæl. Vi er ikke dårlige til uddannelse eller forskning, men vi synes ofte at have problemer, når ideer skal omsættes til kommercielle produkter.«reino Paasilinna, MEP, ordfører for fostrer højt engagement på alle niveauer inden for erhvervslivet medvirker til at styre forsknings- og uddannelsesaktiviteter hen imod økonomiens behov medvirker til at omsætte ideer til konkrete nye forretningsmuligheder sørger for motivationsfremmende og finanstekniske instrumenter tilskynder medarbejdermobilitet mellem videregående uddannelsesog forskningsinstitutioner og industrien fremmer den frie bevægelighed for viden (»den femte frihed«) udarbejder retningslinjer for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder 7

6 en innovativ struktur Garanti for ekspertise en uafhængig bestyrelse I overensstemmelse med sin målsætning vil få en innovativ struktur. Når man sørger for at sammenføre de bedste ressourcer i Europa inden for forskning, uddannelse og innovation, resulterer det i, at s strategiske beslutninger vedtages af en uafhængig, topkvalificeret bestyrelse, hvis aktiviteter vil være koncentreret omkring en række videns- og innovationsfællesskaber (VIF). For at kunne opfylde 's målsætning kræves der de rigtige strukturer. Derfor er der udtænkt et innovativt system, der modsvarer dette initiativ, og som er tilstrækkelig fleksibelt til at kunne imødekomme nye udviklinger og fremtidige udfordringer. kombinerer en bottom-up og en top-down-strategi: Det imødekommer behovet for koordination af og fokusering på strategiske mål gennem dets centrale strukturer (top down), samtidig med at det tillader maksimalt selvstyre i leveringen gennem VIF erne (bottom up). Forholdet mellem VIF erne og vil blive organiseret på kontraktmæssig basis, hvorved VIF erne får en høj grad af selvstyre til at definere deres egen retlige status, interne organisation og arbejdsmetoder. Bestyrelse/ Styringsstruktur Næste generation af IKT er VIF Vedvarende energi VIF Klimaændring VIF Videns- og innovationsfællesskaber Når man samler europæisk ekspertise på en innovativ og modulær måde, har potentiale til at blive en referencemodel for en reorganisering af innovationslandskabet i Europa og til inspiration for en ændret mentalitet. Hvis ønsker at løse fremtidige udfordringer til samfundets bedste, må det kombinere ekspertise med en vision. For at sikre at ekspertise er det eneste ledende princip, må og dets bestyrelse være fuldstændig uafhængig. Indstillingsudvalget I januar 2008 nedsatte Kommissionen et ad hoc»indstillingsudvalg«, der havde til opgave at anbefale potentielle medlemmer til den første bestyrelse for. Eftersom udvalget bestod af fire uafhængige europæiske eksperter på højt niveau med ligeværdig repræsentation af relevant ekspertise fra hele EU, har Kommissionen sikret, at der sker en legitim og pålidelig udvælgelsesproces. For at gøre indstillingsprocessen så objektiv som mulig blev den opdelt i to faser. I første fase udarbejdede udvalget udvælgelseskriterier for potentielle medlemmer, idet de rådførte sig med relevante europæiske organisationer om de mulige kandidaters relevans. Anden fase blev afsluttet med udarbejdelse af en liste over potentielle kandidater, som opfyldte de valgte kriterier. Uafhængighed og selvstyre karakteriserer. Disse elementer er integreret i strategien og garanterer, at udelukkende styres af den bedste ekspertise under udøvelsen af sin mission. s bestyrelse afspejler klart disse principper. Bestyrelsen består af topkvalificerede eksperter, som er valgt af et uafhængigt indstillingsudvalg på højt plan. Ud fra vedtagne udvælgelseskriterier blev kandidaterne fundet ved en totrins offentlig høringsprocedure. Bestyrelsens 18 medlemmer råder tilsammen over ekspertise inden for den akademiske verden, erhvervslivet og forskning og har alle dokumenteret erfaring, der er relevant for s målsætning. Alle medlemmer deltager i egen kapacitet og ikke som repræsentant for et bestemt samfund, en organisation eller et land. Efter etablering af Videns- og innovationsfællesskaberne vil bestyrelsen optage yderligere fire medlemmer, der vælges blandt de studerende og partnerorganisationernes medarbejderstabe. Partnerorganisationer 8 en innovativ struktur 9

7 Vejvisning strategisk planlægning og programmering Som Europas frontløber for innovation vil bestyrelsen sørge for, at bliver holdt på rette kurs. Bestyrelsen vil fuldstændig uafhængigt yde strategisk vejledning og styre s og VIF ernes tematiske tilhørsforhold. Hvis skal udfylde sin rolle som pioner inden for innovation og imødekomme globaliseringens udfordringer, er der behov for en langsigtet vision og en klar strategisk retning. Det er bestyrelsens rolle at give denne vejledning og værne om s målsætning, identitet og sammenhæng. Ved at trække på medlemmernes samlede ekspertise kan bestyrelsen udforme s tematiske program såvel som de rammer, som VIF erne skal operere inden for. Bestyrelsen vil vælge s temaer ud fra et strategisk grundlag, således at man dækker de områder, der repræsenterer de vigtigste nuværende og fremtidige udfordringer, som Unionen står over for. I en første fase vil sådanne udfordringer sandsynligvis omhandle klimaændringer, vedvarende energikilder og næste generation af informations- og kommunikationsteknologi. Herudfra vil bestyrelsen ikke blot vælge, men også overvåge og evaluere VIF erne og disses resultater. På denne måde sikres de højeste kvalitetsstandarder og en stadig kontrol af s målsætninger. Bestyrelsens langsigtede strategiske vision vil blive beskrevet i en syvårig»strategisk Innovationsdagsorden«og gjort operationel gennem et treårigt løbende arbejdsprogram. Bestyrelsen yder vejledning i forbindelse med de overordnede strategiske mål og værner om s målsætning, identitet og sammenhæng udformer s tematiske program og rammerne, som VIF erne skal operere inden for vælger VIF ernes temaer på et strategisk grundlag overvåger og evaluerer VIF erne og disses resultater sikrer den højeste kvalitetsstandard 10 Et stærkt innovationsgrundlag VIF erne vil være udstyret med en særdeles effektiv base for innovation i kraft af dets Videns- og innovationsfællesskaber (VIF er) ekspertisebaserede partnerskaber mellem universiteter, forskningsorganisationer, virksomheder og andre innovationsinteressenter. Denne bottom-up-komponent er et af de karakteristiske elementer, der definerer s innovative struktur. vil danne en stærk operationel basis, idet man sammenfører de bedste inden for Europas innovationslandskab. 's Videns- og innovationsfællesskaber (VIF er) er integrerede partnerskaber mellem aktører inden for videregående uddannelse, forskning og erhvervslivet grupperet omkring temaer og styret af ekspertise. VIF erne mod integrerede partnerskaber Disse vil fremme produktionen, udbredelsen og udnyttelsen af nye vidensprodukter og best praktice inden for innovationssektoren, idet de vil omsætte resultaterne af videregående uddannelses- og forskningsaktiviteter til innovation, der kan anvendes kommercielt. Den obligatoriske deltagelse af dimensionerne erhvervsliv og videregående uddannelse vil sikre konstant fokus på at levere og udbrede brugbare resultater. VIF erne vil blive valgt af bestyrelsen på grundlag af konkurrenceprægede, gennemsigtige og ekspertisebaserede innovationskriterier. Forholdet mellem bestyrelsen og VIF erne vil være baseret på aftaler, der indgås for perioder fra 7 til 15 år for at sikre de valgte partnerskabers levedygtighed. VIF erne vil have betydelig frihed til at fastlægge deres interne organisation og sammensætning samt øvrige detaljer omkring deres dagsorden og arbejdsmetoder. VIF erne skal navnlig tilstræbe at være åbne for nye medlemmer fra Europa og den øvrige verden, når disse medlemmer tilføjer partnerskabet merværdi. Med hensyn til det langsigtede udviklingsperspektiv vil anvende en sådan fremgangsmåde, at oprettelsen af VIF erne sker gradvist. I en første fase vil to til tre VIF er blive valgt; efterfølgende partnerskaber vil følge efter vedtagelsen af den første strategiske innovationsdagsorden. VIF erne består af aktører fra videregående uddannelser, forskning og erhvervslivet fremmer produktionen, udbredelsen og udnyttelsen af nye vidensprodukter og best practice omsætter resultaterne af videregående uddannelsesog forskningsaktiviteter til innovation, der kan anvendes kommercielt sikrer konstant fokus på at levere og udbrede brugbare resultater 11

8 Erhvervslivet Universiteter og forskning For erhvervslivet vil betyde en konkurrencemæssig fordel. I kraft af en iværksættertankegang vil styrke den markedsorienterede innovation, som til gengæld hjælper virksomheder med at opnå en bedre produktkvalitet, flere valg og en større omsætning. Samtidig vil erhvervssektorens engagement være af største betydning for s succes og pålidelighed. vil give universitets- og forskerteams mulighed for at opnå en kritisk masse af de ressourcer, der er nødvendige for at kunne konkurrere med førende globale konkurrenter. vil også lette adgangen og forbindelsen til Europas mest fremragende ressourcer, således at disse kan nyde godt af både den akademiske verden og erhvervslivet for så vidt angår vidensformidling og synlighed en win-win-situation. Erhvervslivet står til at vinde gennem, fordi det vil være i centrum ved den strategiske planlægning og dermed få en enestående chance for at koncentrere sine øvrige aktiviteter på nye områder, som har potentiale til at øge væksten og beskæftigelsen. Virksomhedskultur og en iværksættertankegang er bl.a., hvad vil tilbyde som et væsentligt aspekt ved en ny sammensætning af kvalifikationer, der passer til vidensøkonomiens og samfundets behov. vil øge Europas kvalifikationer og vidensbase til særlig gavn for universiteter og forskningscentre. Dette vil muliggøre, at fremragende videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner opnår den kritiske masse, der er nødvendig for at kunne konkurrere på internationalt topniveau. Gennem VIF erne vil der kunne udvikles en europæisk dimension og skaffes adgang til de ressourcer, der er nødvendige for, at man kan udmærke sig. I særdeleshed vil virksomheder, inkl. små og mellemstore virksomheder, profitere af gennem: Videregående uddannelse og forskning vil især drage fordele af gennem: indflydelse på den videnskabelige og uddannelsesmæssige dagsorden privilegeret adgang til Europas bedste forskerteams og studerende bedre uddannede kandidater, som matcher arbejdsmarkedets krav hurtigere adgang for nye produkter og tjenesteydelser til markederne oprettelse af spin-offs og nye virksomheder værdiskabelse som følge af s aktiviteter og brugen af intellektuelle ejendomsrettigheder»hvis kan levere flere nye produkter og nye tjenesteydelser til markedet, hvis kan levere mere hensigtsmæssigt uddannede arbejdere til arbejdsstyrken og hvis kan stimulere flere iværksættere til at etablere og fastholde innovative virksomheder, så skal det støttes og implementeres.«arnaldo Abruzzini, generalsekretær for Eurochambres 12 teknologideling og licensgivning For at ambitionerne skal svare til virkeligheden, sikrer -modellen, at erhvervslivet er engageret på alle strategiske og operationelle niveauer. Det giver den private sektor mulighed for at yde bidrag til i form af betydelige økonomiske, menneskelige og fysiske ressourcer og især til VIF erne og derved udforme grundlaget for s succes og pålidelighed. til gavn for alle forbedrede fremtidsudsigter for forskere på alle karrieretrin en bedre og smidigere integration af kandidater på arbejdsmarkedet opnåelse af en»kritisk masse«bestående af de allerbedste ressourcer tiltrækning (på ny) af de bedste talenter på verdensplan prestige og synlighed Et samspil inden for rammerne af vil føre til veluddannet arbejdskraft (brain gain) til gensidig fordel og vil føre Europa et skridt videre hen imod et enstrenget og attraktivt arbejdsmarked for forskere.» er en fantastisk mulighed, som har sparket nyt liv i vores netværk. -konceptet fremmer den strategiske top-down-diskussion om samarbejde og alliancer på et konkurrencedygtigt grundlag mellem uddannelse, forskning og innovation, og som for første gang også involverer industrielle partnere på europæisk plan.«professor Ramon Wyss, generalsekretær for CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Reseach) 13

9 Globale partnere Til gavn for alle Innovation kender ingen grænser. Derfor har man udtænkt til at have en klar global vision. Målet er at øge Europas konkurrenceevne i en international sammenhæng og gøre det åbent for partnere på topniveau fra den øvrige verden. Ved at fostre innovation vil ikke kun tilføre nye produkter og nye ideer til samfundet, men også styrke Europas konkurrenceevne og derved bidrage til en bæredygtig vækst og skabelse af nye jobs. Selv om det er et europæisk initiativ, er bevidst udtænkt under hensyntagen til den internationale kontekst, som man skal operere indenfor. Organisationen vil ikke blot styrke Europas konkurrenceevne inden for den globale økonomi, men bør også virke tiltrækkende for forskere, studerende og erhvervslivet fra den øvrige verden. Europæiske borgere står til at få fordel af på mange måder. Ved at øge Europas vidensøkonomi vil bidrage til en bæredygtig vækst i Europa og derved sikre fremgang og social velfærd for alle. Deltagelse af førsteklasses partnere fra ikke-eu-lande i s aktiviteter og især i videns- og innovationsfællesskaberne er helt klart ønskeligt og i overensstemmelse med den af s bestyrelse trufne beslutning. Samtidig vil s aktiviteter tilskynde flere iværksættere til at etablere og opretholde nye og innovative virksomheder og derved skabe nye og fremtidsorienterede jobs. Størstedelen af de partnerorganisationer, der udgør VIF erne, skal etableres i EU-medlemsstaterne, men VIF er vil være åbne for ikke-eu-partnere med en høj merværdi. Herigennem letter adgangen til ressourcer uden for EU og giver adgang til frugtbar idéudveksling og vidensdeling på internationalt niveau. Ved at bringe innovative ideer til torvs vil europæiske forbrugere kunne nyde godt af et bredere udbud af produkter og tjenesteydelser til bedre priser og af en højere kvalitet. Ved at gøre uddannelse til et kerneelement i initiativet vil medvirke til at udvide Europas kvalifikationer og kreative base ved at udstyre folk med de kompetencer, de har brug for i et vidensamfund. repræsenterer også en mulighed for regional og lokal udvikling. Gennem spin-offs og ved at tiltrække nye folk og ressourcer kan regioner og byer drage indlysende nytte af s aktiviteter og videns- og innovationsfællesskaberne. bringer innovative ideer til torvs tilskynder flere iværksættere til at etablere og fastholde nye og innovative virksomheder medvirker til at udvide Europas kvalifikationer og kreative base repræsenterer en mulighed for regional og lokal udvikling 14 15

10 Effektiv funding For at kunne understøtte initiativet med tilstrækkelige midler er s finansieringsmodel logisk ud fra et ønske om driftighed. Med et EU-bidrag til at kickstarte og støtte aktiviteterne bør blive et attraktivt mål for erhvervslivets investeringer. Et førstegangsbidrag fra EU-budgettet vil hjælpe med til at søsætte i perioden og vil sikre den støttestruktur og de betingelser, der er nødvendige for en integreret vidensformidling og netværk. Dette EU-bidrag vil virke som en løftestang. Da initiativet sandsynligvis vil generere et betragteligt afkast, forventes det, at virksomheder vil købe sig ind i og være villige til at føre an i en frigørelse af Europas innovationspotentiale. I kraft af deres stærke erhvervsside forventes videns- og innovationsfællesskaberne at blive attraktive mål for den private sektors investeringer. Samtidig vil de kunne påregne adgang til en lang række ressourcer for at sikre et sundt økonomisk grundlag: EU: et øremærket -budgetbeløb (EUR 308,7 millioner) og VIF-partnernes mulighed for at søge om midler fra strukturfondene, det 7. rammeprogram, programmet for livslang uddannelse og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation deltagende stater og internationale organer og institutioner lån fra Den Europæiske Investeringsbank filantropiske bidrag som f.eks. donationer eller testamentariske gaver indtægter fra egne aktiviteter -fonden et attraktivt udgangspunkt for investering i fremtiden har beføjelse til at etablere en fond til fremme af og støtte for sine aktiviteter. Fonden vil være s vigtigste middel til fundraising, mobilisering og gearing af ressourcer fra både enkeltpesoner og donationer fra virksomheder. Fonden vil forsyne erhvervslivet, filantropiske organisationer og andre interesserede partnere med en nem og effektiv adgangsbillet til og dermed sikre s konkurrencemæssige fordel inden for ekspertise. Midler fra fonden vil blive kanaliseret hen til s operationelle aktiviteter en sand investering i fremtiden. 16 Sådan kommer man i gang

11 Kom i gang: vigtige skridt mod etableringen af Målet er, at skal være operativ i slutningen af Vigtige skridt hen imod etablering omfatter: TRYK Sommer 2008: Udnævnelse af s bestyrelse Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Efterår 2008: -bestyrelsens første møder Sommer 2009: Udnævnelse af direktør Frikaldsnummer (*) : Sommer 2009: Første løbende 3. arbejdsprogram (*)Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Slutningen af 2009: Udvælgelse af de første 2-3 VIF er. Videreudvikling Sommer 2011: Første uafhængige samlede evaluering af Sommer 2011: Første strategiske innovationsdagsorden Efterår 2011: Udvælgelse af flere VIF er Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu). Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2009 De Europæiske Fællesskaber, 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR ISBN Evropská komise doi / s x 17.6 cm

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.10.2006 KOM(2006) 604 endelig 2006/0197 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Det Europæiske Teknologiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006)

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006) Vi opfatter os selv som et innoversitet, som er et ligeværdigt samspil mellem videregående uddannelser, anvendelsesorienteret forskning og -udvikling samt erhvervsfremme 1 Handels- og IngeniørHøjskolen

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad de producerer? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere