Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

2 ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen af samfundet, din egen opgave for samfundet, og du træner i at læse lovgivning, vil du opdage hvor interessant det er! Hvorfor er regler ikke kedelige? Vi kunne f.eks. ikke være sammen her i dag uden at der var en lov om uddannelse af folkeskolelærere uden den kunne i ikke sidde her!, uden den kunne jeg ikke få løn for at stå her! University College Syddanmark, 16. april 2012

3 NØDVENDIG VIDEN ALT, hvad der sker i det offentlige dvs. betales af skattepenge skal have HJEMMEL Hjemmel betyder, at have lov til Folketinget, som vi har valgt, giver lov til ved at vedtage love Alt arbejde, der udføres i det offentlige udspringer af lovgivning Der sker intet for offentlige midler uden at der er lovgivning om det!

4 NOGLE LOVE DER OMHANDLER BØRN OG UNGE Folkeskoleloven (folkeskolelærere) (og bekendtgørelse om fremme af god ro og orden i folkeskolen) Dagtilbudsloven (pædagoger) Serviceloven (folkeskolelærere, pædagoger og socialrådgivere) Herudover findes der anden lovgivning om børn. F.eks. Forældreansvarsloven, der fastsætter at det er forældremyndighedsindehaveren, der har ansvaret for omsorg, og forsørgelse af barnet. University College Syddanmark, 16. april 2012

5 OVERVEJ Hvordan kan du, hvis du er uenig i den lovgivning der gælder for dit område ændre disse? Har du mulighed for at øve indflydelse på lovgivningen?

6 FORSKELLIGE OPGAVER FÆLLES INTERESSER Professionerne har forskellige opgaver over for det enkelte og grupper af børn, deraf forskellige uddannelsesmæssige baggrunde men den fælles opgave at tage vare på det enkelte barns trivsel og udvikling, deraf lovkrav til uddannelserne om at uddanne alle professioner til at samarbejde med hinanden

7 HVAD MØDES VI OM I DET TVÆRPROFESSIONELLE SAMARBEJDE? At samarbejde om at inddrage familien i en forebyggende indsats At samarbejde i en tidlig forebyggende indsats udveksle oplysninger én, i særlige tilfælde to gange om et barn, uden inddragelse af forældremyndighedsindehaver, servicelovens 49a At byde ind med de løsninger vi kan bidrage med i vores del af systemet! At underrette når det er nødvendigt At tage affære når det er akut! Ikke at give slip på barnet.. Det er et fælles ansvar og en fælles interesse for alle, der har med barnet at gøre! Og for samfundet!

8 KRAVET TIL EN BØRNEPOLITIK 19. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Stk. 3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den indsats, der iværksættes efter denne lov over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes over for de samme børn og unge efter anden lovgivning.

9 KRAVET TIL INDDRAGELSE AF FORÆLDRENE Hele indsatsen omkring børn, forudsætter inddragelse af forældrene, f.eks. Bestyrelser i daginstitutioner og skoler (det generelle plan) Indsatsen for det konkrete barn f.eks. Forældresamtaler, inddragelse ved særlig støtte Vi vil have forældrene til at tage ansvaret for børnene Kommunen vil uddanne dem til dette, hvis det er nødvendigt

10 EN LILLE CASE TIL REFLEKSION!! Du oplever en dag, at en far kommer og henter Anton.. Far er utålmodig, og virker aggressiv.. Far giver Anton et nakkedrag, fordi Anton ikke hurtigt nok får pakket sammen, og taget jakke på! Hvad gør du? Hvilke tanker kan vi gøre os om Antons fars handlemønster? Tror du at Antons far synes at det er rigtigt at slå Anton? Tror du han ved, at vi ikke må slå vores børn i Danmark? Hvis Antons far ved det, hvorfor gør han det så alligevel? Hvordan kan vi hjælpe Antons far til at lade være med at slå? University College Syddanmark, 16. april 2012

11 FOREBYGGELSE OG HURTIG INDSATS I STEDET FOR BEHANDLING - BARNETS REFORM Vi skal HURTIGT gøre noget for børn, der ikke trives.. Vi skal hurtigt gøre os klart, hvad vi selv kan gøre Vi skal hurtigt inddrage forældremyndighedsindehaveren Vi skal hurtigt etablere samarbejde med andre aktører om deres bidrag Vi skal vedblive at arbejde barnets trivsel, også selv om andre instanser arbejder med barnet Vi vil så vidt muligt undgå foranstaltninger og anbringelser, fordi forskning viser, at det giver et dårligere voksenliv Vi vil lade børnene blive sammen med forældrene Vi vil lave støtte i barnets hverdag til at give tryghed, omsorg og kontinuitet Vi vil inddrage barnets netværk, i en bred forstand, til at hjælpe med at drage omsorg for barnet Det kræver et nyt syn på det tværprofessionelle samarbejde, og de opgaver vi kan byde ind med! University College Syddanmark, 16. april 2012

12 SERVICELOVENS 49A 49 a. Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et opfølgende møde. Stk. 3. Selvejende eller private institutioner eller friskoler, som løser opgaver for de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i stk. 1. Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil.

13 INDDRAGELSE AF FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE OG TAVSHEDSPLIGT Før 49a anvendes skal det overvejes og formuleres, hvorfor forældrene ikke skal inddrages! Der er tavshedspligt som hovedregel (og det er strafbart at overtræde denne se nu f.eks. Helle Thornings mands skattesag!) Hvorfor har vi tavshedspligt? Hvilke oplysninger har vi tavshedspligt omkring? Overholdes tavshedspligten i praksis i skolerne? Nice to know, og need to know! Overholdelse af tavshedspligt, og højnelse af det faglige niveau! University College Syddanmark, 16. april 2012

14 FRA BEHANDLENDE TIL FOREBYGGENDE INDSATS Servicelovens 49a og lovligt brud på tavshedspligten Formål: at koordinere den tidligt forebyggende indsats og dermed: At løse problemer, så tidligt som muligt, så let som muligt At undgå at lade problemer udvikle sig, og dermed at ekskludere børn og familier fra fællesskabet

15 MEN: Alle offentligt ansatte har tavshedspligt! ingen personfølsomme oplysninger om genkendelige personer! undtagen 49a Man må kun få oplysninger man har brug for til sit arbejde! gælder altid! Også i 49a sager Man skal ALTID have overvejet at inddrage FM før en sag drøftes, og få et samtykke fra dem om, hvad der skal drøftes, og med hvem det drøftes?

16 EN LILLE CASE Mor afleverer Calle i børnehaveklassen. Hun fortæller, at Calle er lidt forkølet og lidt sløj, og derfor ikke har sovet så godt i nat.. Derfor kan han godt være lidt træt og pylret! Hun fortæller også at bedstemor henter fra SFO i dag, lidt tidligere end sædvanligt, da hun selv skal på sygehuset og undersøges nærmere for en kønssygdom. Hun spørger dig, om du giver denne besked videre til din kollega, I er nemlig to i klassen, og til SFO Hvilke oplysninger må du give dine kollegaer? Hvilke oplysninger må dine kollegaer få? University College Syddanmark, 16. april 2012

17 PLIGT TIL AT BRYDE TAVSHEDSPLIGTEN!! Underretningspligten 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

18 UNDERRETNINGSPLIGT! Kun mht. børn Er en personlig pligt - I 2004 blev en folkeskolelærer dømt for at have tilsidesat sin underretningspligt, fordi han ikke gik videre med sin viden om, at en 13-årig pige følte sig presset til analsex Også privat pligt ved kendskab til vanrøgt og nedværdigende behandling, eller lever under sundhedsskadelige forhold

19 KRAVET OM TILBAGEMELDING Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører.

20 FØR DER UNDERRETTES Har skolen talt med forældremyndighedsindehaveren, og forsøgt at få disse til at påtage sig ansvaret for barnet (undtagen ved vold og overgreb) og evt. mistanke om dette! Har skolen iværksat de tiltag for barnet, som skolen kan bidrage med.. Har skolen rådgivet forældrene om, at de kan få gratis og anonym rådgivning hos kommunen Har skolen gjort sig klart hvorfor den mener, at barnet har behov for særlig støtte, der kan afhjælpes gennem sociale foranstaltninger Har skolen formuleret de observationer de har gjort mht. barnet, og de samarbejdstiltag de har forsøgt at iværksætte med forældremyndighedsindehaveren. University College Syddanmark, 16. april 2012

21 HVAD SKER DER, NÅR DER UNDERRETTES Hverken skoler eller daginstitutioner kan tvinge forældre eller børn til at samarbejde I har fokus på barnet og samarbejde med de villige forældremyndighedsindehavere Kommunen har hjemmel typisk overladt til socialrådgivere til at blande sig i familielivet og stille krav til uvillige/dårligt fungerende forældremyndighedsindehavere socialrådgiveren har fokus på hele familien Socialrådgiveren skal tage stilling til om han/hun antager at et barn har brug for særlig støtte servicelovens 50. Hvis dette antages iværksættes en undersøgelse af barnets forhold. Undersøgelsen SKAL udmunde i en afgørelse af, om der skal iværksættes foranstaltninger Kommunen har hjemmel til at give familieorienteret rådgivning, at pålægge forældrene at uddanne sig til rollen som forældre, og at give andre forældrepålæg Skolen fortsætter med at yde den nødvendige og mulige støtte i skoleregi til barnet, og giver IKKE slip fordi kommunen går ind i sagen

22 SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION Hvordan ville du have det, hvis det gik op for dig, at skole, fritidshjem og en socialrådgiver havde haft drøftelser om dig og dit barn Hvilken betydning ville det have for din indstilling til samarbejdet med disse institutioner? Hvilken betydning ville det have for din tillid til systemet?

23 AKUTTE SITUATIONER Hvem kan/skal gøre noget i akutte situationer? forenklet sagt: Politiet kan ( under visse omstændigheder) tage den voksne væk fra barnet men kan ikke tage barnet væk fra den voksne. Kommunen kan tage barnet væk fra den voksne, men kan ikke tage den voksne væk fra barnet. Kun kommunen kan drage omsorg for barnet.

24 ANMELDELSE TIL POLITIET! Det er strafbart ikke at forhindre forbrydelser mod menneskers liv og velfærd (straffelovens 141) Kun politiet har kompetence til at stoppe en kriminel handling Kun kommunen/børn- og ungeudvalget kan tage barnet væk fra forældrene Man forhindrer dermed en forbrydelse mod børn ved: 1) anmelde den voksne til politiet 2) underrette kommunen om vold/forbrydelser mod børn

25 DEN PRAKTISKE ARBEJDSGANG I KOMMUNERNE! Kommunerne vil ofte have beskrevne arbejdsgange for dette! Da det er kommunen, der har ansvaret ved underretninger vil kommunen tage stilling til om der skal politianmeldes Det hjælper ikke barnet, at den voksne politianmeldes/dømmes/straffes Kommunen skal UANSET om politiet rejser tiltale om retten dømmer drage omsorg for barnet. Om barnet har behov for hjælp er ALDRIG afhængig af om det kan bevises, at den voksne har gjort noget strafbart.

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere