Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen)"

Transkript

1 Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen) Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder, 5 procesgruppemøder og 2 møder med følgegruppen. Arbejdsgruppen har, på baggrund af drøftelser af folkeskolereformens indhold, læsning af rapporter, oplæg fra Selsmoseskolens skoleleder og leverancen fra arbejdsgruppe 1, mht. en god og sammenhængende skoledag for eleverne, udarbejdet denne afrapportering. Afrapporteringen tager udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde med barnet (og familien) i centrum. Strukturen i afrapporteringen er sådan, at den er opdelt i 3 underoverskrifter Arbejdsgruppen anbefaler, hvor det tydeligt fremgår, hvad der er arbejdsgruppens anbefalinger side 2-5 Økonomiske konsekvenser, hvor vi i samarbejde med ØDC giver bud på, hvilke økonomiske konsekvenser forslagene har side 6-7 Forslag og uddybning, hvor vi argumenterer dybere for de enkelte forslag - for vores valg og perspektiveringer - herunder også vores inddragelse af forskningsresultater og evidens side 8-17 Leverancer beskrevet i arbejdsgruppens kommissorium: 1) beskrive mindst 3 forskellige scenarier/modeller for samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer. Beskrivelsen skal indeholde: a) hvordan ser dagen ud for læreren? b) hvordan ser dagen ud for øvrigt pædagogisk personale? c) Organisering og ansvarsplacering ifht. klasselærerrollen d) lektiehjælp 2) Beskrive økonomiske og personalemæssige konsekvenser af de forskellige scenarier 3) Belyse fordele og ulemper, set i lyset af lokale kontekster, ved forskellige måder at lave fordelingen mht. samarbejdet mellem lærere, pædagogisk personale og medarbejdere med andre relevante kompetencer (jf. mødesag i Byrådet 17. september 2013) 4) Vurdere behov for opkvalificering vedr. det nye og tættere samarbejde 5) Belyse mulighederne omkring lektiehjælp placeret i hhv. SFO og Klub (jf. mødesag i Byrådet 17. september 2013) Forskning og evidens Arbejdsgruppen har inddraget viden fra forskning i forbindelse med samarbejde mellem lærere og pædagoger samt i forbindelse med lektier og lektiers betydning for børns læring. 1

2 Ad.1. Scenarier/modeller for samarbejde Arbejdsgruppen anbefaler Arbejdsgruppen har indgående drøftet hvordan en skoledag kan se ud for hhv. lærere, pædagoger og øvrige pædagogiske medarbejdere. Det er arbejdsgruppens vurdering, at folkeskolereformens krav til "en ny og anderledes skoledag" samt øget samarbejde mellem lærere og pædagoger samt kultur- og fritidslivet dels kræver en stor grad af fleksibilitet, dels kræver tid og rum til samarbejde. Der er 3 typer af møder som kræver koordineret planlægning. Teammøder, møder om fælles planlægning af undervisning og understøttende undervisning samt fagteammøder. Anbefaling 1 - selvstyrende team For at understøtte mest mulig fleksibilitet og samarbejde i planlægningen af en god dag for eleverne anbefaler arbejdsgruppen i lighed med arbejdsgruppe 1 - en organisering på skolen i selvstyrende team, som også gælder for pædagoger tilknyttet klasser/årgange. Økonomiske konsekvenser muligvis Anbefaling 2 - arbejdstid efter kl. 17 og weekendarbejde Arbejdsgruppen anbefaler, at der i forbindelse med lov 409 om anvendelsen af lærernes arbejdstid, bliver truffet en politisk beslutning om, hvad forventningerne er til afholdelse af møder med forældre, arrangementer og lignende efter kl. 17. Økonomiske konsekvenser muligvis Anbefaling 3 - tid til møder mellem lærere og pædagoger m.fl. Forslag 1: Arbejdsgruppen lægger vægt på, at pædagoger og lærere har mulighed for at mødes i hverdagen. Det anbefales, at skolerne tilrettelægger en halv dag om ugen med tid til mødeaktivitet og samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter. Denne halve dag kan organiseres på en måde, så personalenormeringen i en periode er mindre, mens aktiviteterne er tilpasset den lavere normering Økonomiske konsekvenser muligvis Forslag 2: Hvis understøttende undervisning lægges som et bånd fra kl /15.00 hver dag kan SFO/Klubpædagoger varetage det for en årgang, hvilket frigør lærere og pædagoger i årgangsteamet Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet pga. skolernes meget forskellige størrelser og organiseringsformer (årgangsteam, afdelingsteam m.m.), at der ikke laves én central model for, hvordan man organiserer tid til samarbejde mellem parterne. Status på samarbejdet mellem lærere og pædagoger bør til gengæld indgå i en evaluering/opfølgning på implementeringen af folkeskolereformen. Forslag 3: Arbejdsgruppen anbefaler, at samarbejdsparter fra rådhuset (fx BURC) koordinerer eller på anden vis organiserer sig, så det kan harmonere med skole, SFO og klubs mødestruktur. 2

3 Anbefaling 4 - flekstid Arbejdsgruppen foreslår, at man for lærerne anvender en form for flekstid - åbner op for, at lærere kan udnytte fleksibiliteten i tilstedeværelse i tidsrummet kl Konkret betyder det, at lærere godt kan lægge skolehjemsamarbejde og forberedelse m.m. før kl Aftalen om flekstid er ikke en ret men en mulighed, som aftales med skolens ledelse. Anbefaling 5 - overgangssamarbejde dagtilbud og indskoling Arbejdsgruppen anbefaler, i lighed med arbejdsgruppe 1, at man laver bedre overgange mellem dagtilbud, 0. og 1. kl. Vi foreslår at der indføres en form for overgangspædagoger, som følger børnene fra dagtilbud til SFO, 0.kl og videre til 1. klasse. Der skal ske udveksling omkring børns læring mellem dagtilbud og indskoling. Anbefaling 6 - samarbejde mellem pædagoger og lærere i indskolingen Arbejdsgruppen anbefaler, at man inddrager pædagoger mere i undervisningen ud fra bl.a. de erfaringer som der er henvist til i Rambøll rapporten vedr. Evaluering af forsøg med skolestart, Rambøll Rambøll rapportens konklusioner foldes ud på side 8 og der er ligeledes link til selve rapporten Arbejdsgruppen anbefaler, at pædagoger indtænkes i undervisningen som en ekstra ressource som en udvidet skolestartsmodel tovoksenordning i hele indskolingen og ikke kun i 1. kl. som nu. Udgangspunktet er 5 timer pr. klasse pr. uge. Økonomiske konsekvenser ja Anbefaling 7 - samarbejde mellem lærere og pædagoger på mellemtrin, udskoling, klub og ungdomsuddannelser Arbejdsgruppen anbefaler, at pædagoger indtænkes i undervisningen som en ekstra ressource på mellemtrinet og i udskolingen med udgangspunkt i 2 timer pr. klasse pr. uge. Dette for at sikre bedre overgange mellem undervisningsdelen, SFO og klub samt mellem skole og ungdomsuddannelserne (bl.a. for at sikre 95% målsætningen) som en delvis mentorordning. Økonomiske konsekvenser ja Anbefaling 8 fleksibel mødetid for elever i udskolingen Arbejdsgruppe 1 foreslår fleksible mødetider for elever i udskolingen. Arbejdsgruppen anbefaler, at der igangsættes forsøg med fleksible mødetider. Anbefaling 9 - mål og rammer for skolernes arbejde med "den åbne skole" Forslag 1: Arbejdsgruppen anbefaler, at Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes arbejde med "den åbne skole". Herunder, at man laver overordnede mål og rammer, som skolerne selv kan udfylde ud fra en lokal kontekst. Arbejdsgruppen anbefaler, at man fastsætter mål og rammer som tager udgangspunkt i, at man laver partnerskabsaftale med ungdomsuddannelser og erhvervslivet for at fremme 95% målsætningen 3

4 samt, at man fra 1. august indgår det lovpligtige samarbejde med den kommunale musik- og billedskole. Forslag 2: Arbejdsgruppen anbefaler, at man på skolerne forpligter sig til at gøre sig nogle erfaringer med inddragelse af foreningslivet og indsamler disse i foråret 2016 mhp. at fastlægge nye mål og rammer for det fremtidige samarbejde. Status på samarbejdet med eksterne aktører bør således indgå i en evaluering/opfølgning på implementeringen af folkeskolereformen. Anbefaling 10 - klasselærerrollen Arbejdsgruppen anbefaler at klasselærerfunktionens hovedopgaver fortsat løses af en lærer idet mange af opgavernes indhold ikke kan og bør løsrives fra koblingen mellem faglighed, klassens trivsel og den enkelte elevs sociale udvikling. Arbejdsgruppen anbefaler, at der samarbejdes om at brede ansvaret ud til en anden lærer eller pædagog tilknyttet klassen som evt. en delt klasselærerrolle eller efter kontaktlærerprincippet (hvor eleven er med til at vælge den lærer eller pædagog som der er skabt den bedste relation til). Jf. Rambøll rapportens konklusioner profiterer mange børn af, at der i forbindelse med skole hjemsamarbejdet også finder et samarbejde sted mellem lærere og pædagoger fra hhv. klub og SFO. Rambøll rapportens konklusioner foldes ud på side 8 og der er ligeledes link til selve rapporten Anbefaling 11 - lektiehjælp Forslag 1: Personalet, der bidrager til lektiehjælp, skal sammensættes så der sikres optimale vilkår for læring, refleksion, omfang og form. Lærere skal sikre koblingen til den fagfaglige undervisning og niveauet for børnenes læringsmål. Pædagoger bør indtænkes til at understøtte arbejdet. Forslag 2: Lektiehjælp kan fysisk etableres et andet sted end på skolen - f.eks. i klubben, idrætsforeningen m.m. Der er forskellige muligheder/begrænsninger for placeringer i de enkelte områder - bestemt af hvor tæt på/langt fra skolen man fysisk er placeret. Da deltagelse i lektiehjælp er frivilligt kender man ikke behovet for lokalestørrelser. Forslag 3: Arbejdsgruppen anbefaler, at den frivillige lektiehjælp etableres som et forpligtende kursusforløb, som man som forælder tilmelder sit barn i en given periode (det forpligter og giver bedre udnyttelse af personalenormering) Forslag 4: Arbejdsgruppen anbefaler, at skolerne arbejder fokuseret på at understøtte forældrenes inddragelse i lektiehjælp såvel i hjemmet som i skolen Økonomiske konsekvenser muligvis De to forskningsrapporters konklusioner vedr. effekten af lektier, uddybes på side 12 og der er også links til rapporterne. 4

5 Anbefaling 12 økonomiske konsekvenser i forhold til normeringsdelen som følge af folkeskolereformen i SFO og klub Med kravet om, at man skal være uddannet pædagog for at kunne varetage selvstændig undervisning og understøttende undervisning vil det have en konsekvens for pædagogmedhjælperes ansættelse i SFO og klub. Derfor vil tildelingsmodellen for SFO 60/40 og klub 80/20 ikke være retvisende - den vil, hvis den ikke laves om, bidrage til at udhule normeringerne. Derfor anbefaler arbejdsgruppen at tildelingsmodellen helt afskaffes så den i princippet hedder 100/0 Økonomiske konsekvenser ja Anbefaling 13 - behov for opkvalificering I forhold til faglig opkvalificering gør arbejdsgruppen opmærksom på, at man fra regeringens side har nedsat et partsudvalg, som skal arbejde videre med kompetenceudviklingen i forbindelse med implementeringen af reformen. Derfor er det arbejdsgruppens anbefaling, at man afventer partsudvalgets arbejde før der endeligt træffes beslutninger om yderligere kompetenceudviklingstiltag end linjefag for at opfylde kravene hertil inden Økonomiske konsekvenser ja Anbefaling 14 forankring af det tværfaglige samarbejde Arbejdsgruppen anbefaler, at der skal afsættes tid og ressourcer til at opbygge relationer på tværs af faggrupper, fokus på samarbejde mv. investering i at komme godt fra start. Økonomiske konsekvenser ja Anbefaling 15 vedr. oprettelse af juniorklub For at modvirke den forventede nedgang i medlemstallet i klubber anbefales det, at Byrådets principbeslutning fra oktober 2012 om at oprette juniorklubber med særskilt kontingentsats for klasses elever udmøntes, som del af folkeskolereformen for at løse den fælles opgave på 0 18 års området. Økonomiske konsekvenser Ja Anbefaling 16 personalemæssige konsekvenser i SFO og klub Arbejdsgruppen anbefaler, at administrationen udarbejder og perspektiverer de personalemæssige konsekvenser af den mindskede åbningstid, den forventede nedgang af medlems-/børnetal og konsekvenserne af reguleringerne af forældrenes egenbetaling. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at den nuværende stillingsstruktur er udfordret. Økonomiske konsekvenser Ja 5

6 Økonomiske konsekvenser Anbefaling 1 - selvstyrende team Pr skal lærere, der arbejder i selvstyrende tema, have funktionsløn, for dette arbejde. Det fremgår af teksten i overenskomsten, at: Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn, når det i forbindelse med skoleårets planlægning er besluttet, at team selv tilrettelægger og løser normperiodens arbejdsopgaver i relation til de opstillede mål for teamets arbejde. Tillægget gives til alle i teamet. Det er pt. uafklaret om der foreligger en udgift for Høje Taastrup Kommune idet der pt. foregår forhandlinger om dette. Anbefaling 2 - arbejdstid efter kl. 17 og weekendarbejde Med den nye lovgivning er der øgede udgifter til mødevirksomhed aftener og weekender. Hvis der skal afholdes møder efter kl. 17 udløses der ulempetillæg for lærerne ved 1. time, svarende til 25% af de pågældende læreres nettotimeløn, og for pædagoger et tillæg ud over 99 timer pr. år (efter kl. 17) Hvis pædagoger og lærere skal arbejde i weekenden skal de kompenseres med timelønnen + 50% eller alternativt afspadsering på den konkret anvendte tid tillagt 50%. Hertil skal lægges et ulempetillæg på ca. 52,25 kr. pr. påbegyndt halve time. (40,81 kr. i 00 niveau) Hvis alle lærere i løbet af et skoleår skal afholde 10 timers mødevirksomhed efter kl. 17 vil kommunens samlede udgift til tillæg være ca kr. som skal tages fra skolernes normeringer. Anbefaling 3 - tid til møder mellem lærere og pædagoger m.fl. Arbejdsgruppen vurderer i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, at der afsættes tid og midler til dels fælles møder hvor alle kan være til stede, dels til det nye udvidede teamsamarbejde. Når flere parter skal mødes og lave mere fælles planlægning, samkøre forskellige rutiner og kulturer, vil det alt andet lige kræve en investering i mere mødetid, som selvfølgelig tages fra de enkelte medarbejderes anden tid. Ingen økonomiske konsekvenser. Anbefaling 4 - flekstid Ingen økonomiske konsekvenser. Anbefaling 5 - overgangssamarbejde dagtilbud og indskoling Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Anbefaling 6 - samarbejde mellem pædagoger og lærere i indskolingen Anslået udgift 2,7 mio. kr. årligt for indskolingen (se udregning på side 17) Den anvendte gennemsnitsløn til beregning af udgifter til ekstra pædagoger er baseret på den til det oprindelige budget 2014 anvendte for SFO-pædagoger, der indgår i skolen. Det betyder, at lønnen ikke er justeret i forhold til de indgåede aftaler i forbindelse med de netop afsluttede overenskomstforhandlinger. Anbefaling 7 - samarbejde mellem lærere og pædagoger på mellemtrin, udskoling, klub og ungdomsuddannelser 6

7 Anslået udgift 3,7 mio. kr. årligt for mellemtrin og udskoling (se udregning på side 17) Den anvendte gennemsnitsløn til beregning af udgifter til ekstra pædagoger er baseret på den til det oprindelige budget 2014 anvendte for SFO-pædagoger, der indgår i skolen. Det betyder, at lønnen ikke er justeret i forhold til de indgåede aftaler i forbindelse med de netop afsluttede overenskomstforhandlinger. Anbefaling 8 fleksibel mødetid for elever i udskolingen En sådan ordning kan umiddelbart lade sig gøre inden for den budgetmæssige ramme ved at arbejde med fleksible hold og grupper. Anbefaling 9 - mål og rammer for skolernes arbejde med "den åbne skole" Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Der er beskrevet bemærkninger under forslag og uddybning Evt. mulighed for bestiller / udfører model. KL er spurgt om problemstillingen afventer svar fra KL Anbefaling 10 - klasselærerrollen Ingen økonomiske konsekvenser Anbefaling 11 - lektiehjælp Det er arbejdsgruppens vurdering, at der i forhold til fysisk placering af lektiehjælp ikke umiddelbart er nogle økonomiske konsekvenser. Arbejdsgruppen vil dog påpege, at en mulig placering uden for skolens matrikel kun kan være en kortvarig løsning, at lektiehjælp efter et folketingsvalg vil blive obligatorisk og dermed fysisk umuligt at placere andre steder end på skolen. Anbefaling 12 økonomiske konsekvenser i forhold til normeringsdelen som følge af folkeskolereformen i SFO og klub Udgiften afhænger bl.a. af det ændrede børnetal som følge af nedgang af indskrevne børn samt valg af anbefalinger som har indvirkning på økonomien. Anbefaling 13 - behov for opkvalificering Arbejdsgruppen kan ikke umiddelbart anslå udgiften til opkvalificering Anbefaling 14 forankring af det tværfaglige samarbejde Anslået beløb pr. pædagogisk medarbejder som er berørt af folkeskolereformen 2500,- pr. år i to år. Samlet beløb over en 2 årig periode 3,5 mio. kr. Anbefaling 15 vedr. oprettelse af juniorklub Udgift 2,1 mio. kr. årligt i 2012 niveau Anbefaling 16 personalemæssige konsekvenser i SFO og klub Der er akut brug for, at pædagogiske medarbejdere varsles opsagt/varslet ned i tid. Da dette for medarbejdere med ½ års opsigelse allerede er for sent i.fht. 1/8-14, og det vil påføre institutionerne ekstraordinære udgifter. 7

8 Forslag og uddybning Anbefaling 1 - selvstyrende team Ikke yderligere uddybet Anbefaling 2 - arbejdstid efter kl. 17 og weekendarbejde Ikke yderligere uddybet Anbefaling 3 - tid til møder mellem lærere og pædagoger m.fl. Tidspunkter for møder mellem lærere og pædagoger har altid været præget af det dilemma, at når den ene part har fri har den anden undervisning/pædagogiske aktiviteter. Reelt set har møderne skulle ligge efter SFO s åbningstid, hvilket giver lærerne ventetid/delt tjeneste. Anbefaling 4 flekstid Ikke yderligere uddybet Anbefaling 5 - overgangssamarbejde dagtilbud og indskoling Denne anbefaling er en udmøntning af målsætningen for overgange i Morgendagens Børne- og Ungeliv som søges nået gennem en tværgående indsats og samtidig styrker det muligheden for fastholdelse af kvalificerede medarbejdere. Anbefaling 6 - samarbejde mellem pædagoger og lærere i indskolingen En fleksibel dag, skabt på baggrund af et ønske om bedst muligt at kunne indfri kravene om optimale lærings- og udviklingsmiljøer, kræver at det er de pågældende personer omkring børnene (årgangen, klassen, gruppen, holdet etc.), som selv tilrettelægger dagen/skemaer. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Evaluering af forsøg med skolestart, Rambøll Hvordan foregår samarbejdet mellem lærere og pædagoger? Evalueringen viser, at den konkrete organisering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger som regel foregår i regi af teams med begge faggrupper, mens skole- og SFO-ledelsens rolle typisk består i at skabe rammer og mulighed for samarbejdet, fx ved at muliggøre fælles møder for de to faggrupper. I forlængelse heraf viser evalueringen, at inddragelsen af pædagoger i indskolingen på samme tid har systematisk og ad hoc-præget karakter. Inddragelsen er systematisk idet pædagogen almindeligvis fast er tilknyttet enten en klasse eller en årgang, og ad hoc-præget fordi den konkrete anvendelse af pædagogens ressourcer typisk afgøres af konkrete behov inden for den enkelte klasse eller årgang. Evalueringen viser entydigt, at det er læreren, der i samarbejdet mellem lærere og pædagoger har undervisningsansvaret, herunder ansvar for at de faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet. Det er dog vurderingen, at pædagogernes ansvar og rolle varierer alt efter hvilke fag og opgaver, de deltager i. Evalueringen tyder på, at pædagogen typisk primært har en assisterende, supplerende rolle i relation til undervisning i de humanistiske og naturvidenskabelige fag. Med afsæt i lærerens instruktioner bistår pædagogen eleverne med at forstå og løse faglige opgaver, eller tager sig af de elever, der har behov for særlig støtte. Der er tilsvarende indikationer på, at pædagogerne typisk får mere ansvar og i højere grad 8

9 varetager (dele af) undervisningen i de praktiske/musiske fag, eller når der forekommer mere praksisorienteret undervisning, hvor eleverne bruger fagene i praksis. Evalueringen viser videre, at pædagogerne varetager en række forskelligartede opgaver i indskolingen. Nogle af opgaverne knytter sig til aktiviteter i klasserummet. Det kan være at bistå læreren i undervisningen af den samlede klasse, varetage undervisningen af enkelte eller mindre grupper af elever eller være vikar ved en lærers fravær. Evalueringen viser samtidig, at pædagogerne ikke varetager undervisningen af hele fag, og når pædagogerne varetager (dele af) undervisningen,sker det i samarbejde med den lærer, der har ansvar for faget. Hvad hæmmer og fremmer samarbejdet mellem lærere og pædagoger? Evalueringen tegner et billede af, at samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen er forbedret som følge af forsøg med skolestart. Denne vurdering er baseret på de involveredes egne oplevelser af samarbejdet. Evalueringen peger på, at et velfungerende samarbejde er afhængigt af en række elementer. Opbakning fra ledelsen er afgørende for et velfungerende samarbejde mellem lærer og pædagog, da dette bidrager til at skabe de nødvendige rammer for samarbejdet. Klare procedurer og retningslinjer er tillige vigtigt for samarbejdet, da dette bidrager til, at begge faggrupper bliver bevidste om deres rolle og ansvar i samarbejdet. Tid til samarbejdet er væsentligt, da det velfungerende samarbejde fordrer tid til fælles møder og uformel sparring samarbejdsparterne imellem. Endelig peger evalueringen på, at lærere og pædagogers accept af hinandens faglighed samt vilje til samarbejde er afgørende for at skabe positive forandringer i samarbejdet de to faggrupper imellem. Betydningen af forsøg med skolestart... for elevernes faglige udvikling? Evalueringen viser, at forudsætningerne for læring forbedres som følge af forsøg med skolestart. Evalueringen kan ikke kvantitativt dokumentere, at skolestartsforsøgene styrker elevernes faglige udbytte, da de to undersøgelser i litteraturstudiet, der baserer deres konklusioner på egentlige test (læsetests), ikke kan dokumentere en forbedring i elevernes faglige niveau. De forbedrede forudsætninger for læring knyttes i høj grad sammen med forbedring af undervisningsmiljøet, at læreren i højere grad kan fokusere på undervisningens faglige indhold samt forbedret trivsel for eleverne, som følger af det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger. for elevernes sociale og personlige udvikling, herunder trivsel? Evalueringen viser, at den ændrede skolestartspraksis bidrager positivt til elevernes sociale og personlige udvikling samt til elevernes trivsel. Ligesom for elevernes faglige udbytte findes der ikke i evalueringen kvantitativ dokumentation for, at elevernes personlige og sociale udvikling styrkes i kraft af forsøg med skolestart. Både litteraturstudie og casestudier viser dog, at de adspurgte oplever den positive udvikling i elevernes sociale og personlige udvikling samt trivsel som de områder, hvor den ændrede skolestartspraksis har størst betydning. Særligt pædagogernes deltagelse i indskolingen bidrager til at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer. Styrkelse af elevernes kompetencer kommer især til udtryk i bedre konflikthåndtering og positive relationer eleverne imellem. Link til undersøgelsen På en 2-sporet skole svarer den samlede tid til understøttende undervisning til ca. 30 timer på en uge og samlet set på mellemtrin og udskoling ca. 37 timer. 9

10 På en 3-sporet skole svarer den samlede tid til understøttende undervisning til ca. 45 timer på en uge og samlet set på mellemtrin og udskoling ca. 54,5 timer. Anbefaling 7 - samarbejde mellem lærere og pædagoger på mellemtrin, udskoling, klub og ungdomsuddannelser Klubberne kan i samarbejde med skolerne lave en systematiseret indsats for de unge som er i udsatte positioner for at falde ud af uddannelsessystemet. Pædagoger tilknyttet bl.a. udskolingen skal i samarbejde med lærere, UU vejledere, forældre og andre relevante samarbejdspartnere bidrage til tværfagligt at understøtte målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere henviser vi også i dette punkt til Rambøll rapporten på side 8. Anbefaling 8 fleksibel mødetid for elever i udskolingen Arbejdsgruppe 1 forslår fleksible mødetider i udskolingen. En sådan ordning kan umiddelbart lade sig gøre inden for den budgetmæssige ramme ved at arbejde med fleksible hold og grupper. Frederiksberg Ny Skole giver eleverne mulighed for at møde på forskellige tidspunkter. Den enkelte familie har således kunnet vælge at deres skolebarn skulle møde enten kl. 8 eller kl. 9 med tilsvarende differentieret sluttidspunkt kl. 13 eller kl. 14, afhængig af familiernes og børnenes behov. Forældrene har meldt til 10 uger af gangen. 60 % af forældrene har valgt en mødetid kl. 9 til deres børn, og en evaluering viser, at forældrene udtrykker stor tilfredshed med ordningen. Morgen- og eftermiddagsholdene (fra kl. 8 9 og fra kl ) har som følge af de differentierede mødetider været organiserede i aldersblandede hold og grupper. For yderligere at kunne tilgodese det enkelte barns behov og læringsveje, samt støtte barnets udvikling af viden, kompetencer og færdigheder bedst muligt, har dele af den øvrige undervisning ligeledes været organiseret i aldersblandede grupper og hold. Anbefaling 9 - mål og rammer for skolernes arbejde med "den åbne skole" Der er tradition for samarbejde mellem fritids- og ungdomsklubber og foreninger i kommunen. Klubberne har en solid kontakt til forenings- og erhvervslivet i lokalområdet. Mellem skole og ekstern aktør kan der laves en kontrakt om varetagelsen af en bestemt opgave i et bestemt tidsrum. Det er vigtigt at præcisere, hvilken ydelse, der skal leveres. Herunder at hvis træneren/den eksterne underviser har forfald, skal en anden fra foreningen overtage forpligtelsen. En såkaldt bestiller-udfører-model. Det findes allerede i kommunen i dag. Hvis foreningen ikke leverer den aftalte ydelse, kan skolen opsige kontrakten. På samme måde som en skoleleder evaluerer en lærers arbejde. Det frivillige foreningsliv i HTK er meget mangfoldigt både hvad angår aktiviteter og størrelse på foreningerne. Det kan ikke forventes at alle foreninger vil eller kan indgå i et partnerskab med skolen om at levere idrætsundervisning. Det vil sandsynligvis være lettere for kommunens musiske skoler. Men i den udstrækning foreningerne har frivillige trænere, som kan være til rådighed på det tidspunkt på dagen, hvor undervisningen skal foregå, vil der være en interesse fra foreningslivet i at indgå aftale med skolen, da det er en direkte vej til at få nye medlemmer. 10

11 Skolen skal være opmærksom på, at den tid der skal sættes af, skal være af en hvis længde. Det vil nok være svært, at få en træner til at komme en halv time her og et kvarter der i løbet af skoledagen Erfaringer fra Selsmoseskolen viser, at det er sjældent, at eksterne aktører fra fritidslivet kan varetage understøttende undervisning med den samme gruppe børn som skolens øvrige personale dvs. det kræver ofte en form for tolærerordning eller støtte. Brug af frivillige Kommunen har ansvar for at varetage de opgaver, som de frivillige udfører. Kommunen kan derfor blive ansvarlig for de frivilliges handlinger på samme vis, som kommunen er ansvarlig for egne ansatte. Arbejdsgiveransvaret følger den, der har ret til at lede, instruere og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Der hvor de frivillige er organiseret i en forening, der har instruktionsbeføjelsen, påhviler arbejdsgiveransvaret foreningen. Frivillige er IKKE ansat i kommunen og er som udgangspunkt ikke omfattet af de samme ansættelsesretlige regler som kommunens ansatte, ligesom de heller ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Det betyder, at frivillige bl.a. ikke er omfattet af arbejdspligten, loyalitetspligten, lydighedspligten og tavshedspligten. Der er lovkrav om, at frivillige skal stille med børneattester. Der er ikke samme lovkrav ift. straffeattester, men det kan kommunen vælge at indhente på lige fod med medarbejdere. Frivillige kan være omfattet af arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesloven. Anbefaling 10 - klasselærerrollen Klasselæreren har den koordinerende opgave i relation til undervisningen for klassen og den enkelte elev. Heri ligger, at klasselæreren er den centrale person i arbejdet med at få klassen som et fællesskab til at fungere, og at klasselæreren skal koordinere den samlede faglige og sociale udvikling for klassen og for den enkelte elev. Klasselæreren tager initiativ til, at skole-hjemsamarbejdet kommer i stand, og at det fungerer som en støtte for elevens alsidige udvikling Herudover har klasselæreren en vigtig rolle at spille som den centrale person i lærergruppen og/eller lærerteamet omkring en klasse. Således skal klasselæreren tage initiativ til de kollegiale samtaler, der skal danne baggrund for, at arbejdet og undervisningen i klassen kan finde sted, jf. FS 18, stk. 1. Dette kræver koordinering i forhold til skolens fælles rammer, som skal være kendte, og som drejer sig f.eks. om følgende områder: Lærersamarbejde (f.eks. teams, teamdannelse, koordinatorfunktioner) Klasselærerforløb (f.eks. klasselærerskift) Koordinering inden for skolen (til f.eks. obligatoriske emner, skolefritidsordning, PPR) socialforvaltning, UU-vejleder, SSP, lokalsamfund, anderledes skoleforløb) Elevmedbestemmelse (f.eks. klasseråd, elevråd) Skolearrangementer i bred forstand (f.eks. lejrskole, klasseture, skolefester, lokale traditioner) Kontakten til hjemmene (f.eks. omfang, form, indhold, klasseforældreråd) 11

12 Anbefaling 11 - lektiehjælp Der er i indskoling og udskoling 2 ugentlige klokketimer afsat til lektiehjælp og 3 ugentlige klokketimer til mellemtrinet. Arbejdsgruppen har indgående drøftet lektiebegrebet samt folkeskolelovens hensigter med faglig fordybelse, hvoraf lektiehjælp er ét element. Lektier er i folkeskoleloven ét af flere elementer under fokusområdet Faglig fordybelse. Derfor er det også arbejdsgruppens opfattelse, at man ved at løsrive begrebet lektiehjælp fra begrebet faglig fordybelse f.eks. ved at tale om fysisk placering andre steder end på skolen, ikke giver de optimale betingelser for output - elevernes læring. Vi henviser til det canadiske review, A systematic review of literature examining the impact of homework on academic achievement, Canadian Council on Learning 2009 vedr. sammenhængen mellem lektier, effekt og koblingen til lærere i punktet "forslag og uddybning" samt dansk forskningsprojekt "Lektier i den danske folkeskole 2009" Lovteksten siger følgende om faglig fordybelse - lektiehjælp Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Lektiehjælp er tilbud om faglig fordybelse for alle skolens børn og må og bør tænkes ind som værende på flere niveauer og i flere fysiske rum der ligeledes skal understøtte de læringsstile der må være behov for. Hvis klubberne indtænkes, vil der være nogle klubber som er væsentligt bedre egnede end andre - derfor bør man indtænke mulighed for at tilgodese lokale forhold (plads, distance fra skolen m.m.) og afsætte en given periode hvor der afprøves forskellige muligheder og derefter foretages en evaluering lokalt og resultater derefter opsamles kommunalt. Hvis lektiehjælp foregår i klubregi, kunne en positiv effekt være, at klubberne tiltrækker nye medlemmer. Arbejdsgruppen anbefaler, at man laver aftaler lokalt hvordan skoledagen organiseres så de fysiske muligheder og rammer udnyttes bedst muligt. Der skal altid være fokus på de elever der har behov for faste rammer i det fleksible. Der er en udfordring ifht. at få defineret hvordan man (på kommunalt plan eller skoleplan) vil definere og udmønte den faglige fordybelse i lektiehjælp. For at tydeliggøre kompleksiteten så kan alle nedenstående forhold rummes inden for begrebet lektiehjælp. Hovedkonklusionerne fra det canadiske review der er evidens for, at lektier, der engagerer eleverne i aktiv læring er en effektiv metode til at øge elevernes præstationer. Eleverne skal reflektere over deres egen læring, derfor handler det mere om arten af elevens indsats end mængden af tid, som anvendes til lektierne. en forøget præstation hos eleverne kan iagttages, når lærerne udøver et kvalificeret skøn over lektiernes omfang og form. Generelt peger forskningen på, at de klasser og skoler, der giver mange lektier for, får elever, der klarer sig bedre. Men denne konklusion skal tages med forbehold, for dette kan hænge sammen med, at de skoler og klasser, der giver flere lektier for også tiltrækker de dygtige elever. at give lektier for, pr. tradition er en praksis, der ikke har nogen nævneværdig effekt. Det er med andre ord de reaktioner som lektier kan give anledning til hos eleverne og ikke mængden af lektier, der øger elevens præstation. Når eleverne fokuserer på deres lektier, fordi de er motiverende, eller fordi de har udviklet gode studievaner, forøger det præstationen. 12

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere