Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: 2015"

Transkript

1 Syddansk Universitet Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin Publication date: 2015 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hansen, J. J., & Remvig, K. (2015). Digital vejledningsdidaktik: modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 18. Sep. 2015

2 Digital Vejledningsdidaktik modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online Jens Jørgen Hansen, ph.d. og lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Kirstin Remvig, cand.it. og informationsspecialist, Syddansk Universitetsbibliotek. Præsentation Dette working paper præsenterer det foreløbige forskningsarbejde med at udvikle, konceptu- alisere og designe syv modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online. Lekti- er Online er et koncept for lektievejledning i grundskole og ungdomsuddannelser, der kan beskrives som både en organisation, en uddannelse og en vejledningspraksis: 1. Lektier Online er en organisation ledet af Statsbiblioteket i Århus, hvor der samarbej- des med kommuner, skoler og universiteter om at opbygge, udbyde og drive en række callcentre for lektievejledning. 2. Lektier Online er en uddannelse, der rekrutterer og uddanner frivillige lektiehjælper 3. Lektier Online er en digital lektiecafé, der tilbyder vejledning i et onlinemiljø situeret i forskellige callcentre. Vores forskningsspørgsmål relaterer sig til Lektier Online som uddannelse og vejlednings- praksis og er: Hvilke modeller kan styrke Lektier Onlines uddannelse af lektievejledere samt støtte lektievejlederne i deres vejledning og herunder brug af ressourcer i vejledningssituatio- nen? Modellerne er foreløbige prototyper, der er udviklet på den korte bane i forhold til at blive afprøvet og testet som redskaber i Lektier Online og på lange bane i forhold til at blive inte- greret i Lektier Onlines koncepter for uddannelse, vejledning og support. De syv modeller er: Lektier Onlines uddannelseskoncept, Lektievejlederens logik og Lektievejlederens kompetence- profil (uddannelseskoncept), modellerne Vejledningskompasset, Vejledningens scener og Vej- ledningsstrategimodellen (vejledningskoncept) og endelig modellen Vejledningens ressourcer (supportkoncept). Modellernes formål og indhold beskrives nedenfor. Lektier Online er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye typer læringsmiljøer og læringstilbud (Hansen 2015). Lektier Online kan op- fattes som en digital lektiecafé, hvor lektievejledere fleksibelt og stedsuafhængigt kan vejlede og støtte elever i skolen med deres lektier og andre faglige udfordringer. Men teknologi er ikke i sig selv en driver i forhold til at kvalificere de nye muligheder (Hansen 2012). Det afgø- rende er, hvordan de enkelte uddannelsesinstitutioner og de praktiske vejledere tænker om vejledning, og hvordan de teknologiske muligheder omsættes til koncepter, modeller og me- toder. Udfordringen er således at udvikle en digital vejledningsdidaktik, hvor uddannelsesan 1

3 svarlige og lektievejledere kan støttes og vejledes i at organisere og iscenesættes vejlednings- forløb i et digital rum. En vejledningsdidaktik svarer på: Med hvilke metoder og ressourcer kan en lektievejleder i et digitalt miljø vejlede en elev i hans opgaveløsning på et grundlag, hvor vej- lederen har en anerkendende tilgang til eleven. I dette working paper tager vi udgangspunkt i, at en digital vejledingsdidaktik kan konceptua- liseres på tre niveauer: 1. som del en koncept for uddannelse, 2. som et koncept for vejledning og 3. som et koncept for support. Projektets metode bygger på forskningstraditionen og forskningsmetoden Design Based Reaseach og dens tradition for brugerdreven innovation. Paperet indledes derfor med en redegørelse for forskningsmetoden og vores arbejde med me- todens to første faser: afdækning af hidtidig praksis og viden på området samt laboratorium for udvikling af metoder. Forskningsmetode Design Based Research Forskningsprojektet er funderet i forskningsmetoden Design Based Research (Cobb 2003, Gynther 2011, Hansen 2012). Design Based Research er som forskningstradition optaget af at forklare, hvordan undervisning og vejledning som et kompleks interaktionssystem fungerer indenfor en bestemt case samt udvikle ny viden og metoder, som kan bidrage til at udvikle undervisning og vejledning i casen. Centralt i disse undersøgelser er en eksperimenterende og interventionsorienteret tilgang til vidensproduktion, men med det mål at den ny viden skal bruges til at forbedre praksis: The theory must do real work (Cobb 2003: 10). Udvikling af nye metoder skal adressere problemer i en konkret praksis for at vejlede og udvikle den kon- krete praksis. For at synliggøre og strukturere forskningsprocessen arbejder vi ud fra en model for bruger- dreven innovation, ELYKinnovationsmodellen (tillempet efter Gynther 2011 og Hansen 2012): 1. Praksis Undersøgelser af hidtidige koncepter/praksis for kompetenceudvikling 2. Lab Udvikling af koncepter/ prototyper til uddannelse, vejledning og support Design Based Research 4. Generalisering Beskrive og vurdere koncepter Implementere færdige koncepter 3. Intervention Afprøve prototyper Dokumentere effekter Faser i Design Based Research Modellen beskriver fire faser i arbejdet med en case. Første fase er afdækning af konteksten med henblik på at afdække problemer og innovationspotentiale i en konkret praksis. Anden 2

4 fase er laboratoriet. Her samarbejder forskere og praktikere i en eller flere workshops for at udvikle løsningsforslag og nye koncepter, som kan håndtere problemer i den eksisterende praksis. I tredje fase bliver de udviklede koncepter afprøvet i praksis med henblik på under- søgelse af innovationspotentiale for evt. at justere eller redesigne det udviklede koncept. Ge- neraliseringsfasen handler om at beskrive og generalisere konceptet samt evaluere dets ro- busthed i praksis. Hvis konceptet er robust kan det implementeres i den eksisterende kon- tekst og her bidrage til innovativt at udvikle en ny praksis. Modellens fire faser udgør en ramme for vores forskningsprojekt og forskningsaktiviteter: 1. Praksis: interviewe uddannelsesansvarlige om hidtidig praksis i Lektier Online og un- dersøge eksisterende materiale 2. Lab: udvikle koncepter for uddannelse, vejledning og support gennem afholdelse af workshop kvalificeret af litteraturstudier af eksisterende uddannelseskoncepter og vejledningsteori. 3. Intervention: følge et kursusforløb for nye lektievejledere med brug af nye koncepter 4. Generalisering: undersøge koncepternes brugbarhed og publicere forskningsartikel. Indenfor denne ramme er status for forskningsprojektet, at vi har været igennem fase 1 og 2 og forventer at skulle arbejde med fase 3 og 4, når et nyt kursusforløb med brug af nye kon- cepter skal gennemføres. I det følgende vil vi redegøre for de første to faser. Fase 1. Praksis afdækning Vores formål med afdækningen var at tilegne os viden om den hidtidige praksis og generelle udfordringer i Lektier Online, som var etableret både som organisation, uddannelse og digital lektiecafe. I afdækningsfasen udsendte vi i en form for skriftligt forskningsinterview en række spørgsmål til syv projektmedarbejdere, der arbejder med Lektier Online for at få en indsigt i medarbejdernes funktioner, ansvarsområder og baggrunde, samt deres holdning, viden og erfaringer med Lektier Online i forhold til selve vejledningssituationen, uddannelseskoncep- tet og ressourcerne. Interviewguiden kan ses i vedhæftede bilag. Dertil besøgte og observere- de vi en aften i callcenteret på Statsbiblioteket, samt overværede et introduktionskursus for nye lektievejledere både i callcenteret, Statsbiblioteket og i callcenteret, Odense. Her fik vi indblik i, hvordan Lektier Online arbejder med uddannelse og er organiseret i praksis. Uddan- nelsen var etableret omkring et kursusforløb med oplæg om lektievejledningsprincipper, caseeksempler og en fælles kommunikationsplatform: lektieronline.dk. Afdækningen udmøntede sig i identifikationen af 6 udfordringer for Lektier Online som lektie og studiestøttekoncept: 1. Rekruttering (og fastholdelse). Hvordan kan Lektier Online rekruttere nye lektievej- ledere, og hvordan fastholde de eksisterende lektievejledere? 2. Uddannelse og løbende kompetenceudvikling. Hvordan kan Lektier Online uddan- ne nye lektievejledere og løbende kompetenceudvikle eksisterende lektievejledere? 3

5 3. Videndeling fra tavs til eksplicit viden. Megen af den viden som opbygges om lek- tievejledning er bundet til den enkelte lektievejledere som rutiner og praksisser, og disse rutiner og praksisser er ofte karakteriseret som tavs viden, dvs. lektievejledere kan ikke altid gøre rede hvorfor og hvordan man lektievejleder. Udfordringen er, hvor- dan Lektier Online kan arbejde med videndeling og omforme den tavse viden til ekspli- cit viden. 4. Kvaltetssikring. Markedet for lektievejledning er stigende og Lektier Onlines vejled- ningsprodukt er også et produkt, som kommuner kan købe og abonnere på. Derfor bli- ver spørgsmålet om kvalitet i Lektier Online et kritisk spørgsmål og samtidig bliver det en udfordring at definere, dokumentere, indsamle og bruge viden om kvalitet i koncep- tet og vejledningsydelsen. 5. Koneptualisering franchisemodellen. Lektier Online er et koncept, som breder sig til flere universitetsbyer, og derfor er det en udfordring at sikre sig at konceptet frem- står som et gennemarbejdet og konceptualiseret produkt. 6. Professionalisering og konceptudvikling. Denne udfordring hænger sammen med spørgsmålet om kvalitetssikring og handler om at udvikle koncepter for uddannelse, vejledning og support, der bidrager til lektievejlederens professionelle ydelse og ele- vernes oplevelse af god og motiverende lektievejledning. Vores forskningsspørgsmål relaterer sig til udfordringen vedrørende professionalisering og konceptudvikling og udmønter sig i arbejdet med at udvikle prototyper på følgende syv mo- deller inden for de tre niveauer: Uddannelse, Vejledning og Support. Uddannelse Lektievejlederens logik Lektier Onlines uddannelseskoncept Lektievejlederens kompetenceprokil Vejledning Vejledningskompasset Vejledningsstrategimodellen Vejledningens scener Support Vejledningens ressourcer Tre niveauer for en konceptualisering af den digitale vejledningsdidaktik Fase 2. Lab udvikling Den næste fase var Labfasen, hvor de syv modeller skulle præsenteres og videreudvikles med forskellige grupper af involverede interessenter. Vi identificerede følgende tre interessent- grupper, som med deres erfaringer fra praksis ville være relevante at inddrage i udviklings- processen: 4

6 1. De uddannelsesansvarlige: Projektmedarbejdere og strategiske medarbejdere, der ar- bejder med Lektier Online 2. Netværksgruppen: Repræsentanter fra de gymnasier, der er tilknyttet Lektier Online 3. Flyverne : Lektievejledere, der er ansat af Lektier Online som tovholdere for de frivil- lige. På Statsbiblioteket afholdt vi en workshop for hver af de tre grupper. Antallet af deltagere var mellem 5 og 8 pr. gang. Formålet med workshopperne var, at vi, ved at inddrage de tre inte- ressentgrupper én efter én i udviklingsprocessen, kunne skabe rum for kollaborativt at tilve- jebringe forskningsdata, der kunne validere og kvalificere de syv modeller yderligere. Der var således tale om skabe en ramme for en form for praksisfællesskab (Wenger, 1998), hvor vi kunne samarbejde om at skabe ny viden. Dataindsamlingsmetoden kan betragtes som en ite- rativ proces (Rogers et al., 2011), hvor fokus var på at spørge ind til problematikkerne og de områder, som vi i projektet manglede viden omkring. Derpå lyttede vi aktivt til deltagernes bidrag og refleksioner, så deres betragtninger blev medtaget i den videre udvikling. For alle tre workshops var den overordnede form en vekselvirkning mellem præsentation og aktivitet, hvor modellerne blev hhv. introduceret og udlagt til refleksion, diskussion, vurde- ring og kommentering. Med aktiviteter var der ikke tale om aktiviteter, der nødvendigvis var tiltænkt en særlig underholdningsværdi eller et specifikt læringsmål. Aktiviteterne var ude- lukkende designet for, at vi som forskere i projektet kunne skabe et rum, hvor deltagernes perspektiver kunne komme til udtryk, nogle gange som individuelle refleksioner, andre gange diskuteret og forhandlet i dialog med en gruppe eller makker. Til aktiviteterne anvendte vi især aktiviteter, hvor deltagerne noterede deres bidrag på post- its i forskellige farver og i lokalet blev hvide posters med aktiviteternes overskifter hængt op, som postits ne herefter kunne placeres på. Det kunne godt gøres digitalt, men det fysiske ar- tefakt i ophængt i rummet bidrog til, at deltagerne hele tiden kunne orientere sig om den ind- samling, der fandt sted og dermed også fik mulighed for at vende tilbage til noget, hvis der i processen dukkede nye idéer op. Ved postitsessionerne skulle farverne i en aktivitet fx svare til det enkelte spørgsmål: Hvad skal en Lektievejleder vide? Hvad skal L.H. kunne? Hvilke værdier skal L.H. have med? I andre aktiviteter skulle farverne symbolisere den grad af opmærksomhed, som deltageren synes de enkelte bidrag skulle have (fx Grøn = Virker, Gul= Forbedres, Rød = Virker ikke). Alle aktivite- ter blev afsluttet med en plenum gennemgang, dels for at deltagerne kunne sætte ord på deres bidrag til os andre, dels for at give plads til yderligere refleksion og eventuelle bidrag. Disse plenum sessioner blev lydoptaget, så vi havde mulighed for at være tilstede i dialogen og ikke være afhængige af at skulle skrive noter samtidigt. I den første workshop var enkelte aktiviteter tilrettelagt individuelt for at give plads til den enkeltes refleksion, men det viste sig at være for tidskrævende at samle op på det i plenum, og vi ønskede en højere grad af dialog mellem deltagerne, hvorfor vi fremadrettet hovedsagligt lagde op til grupper af 23, så de havde mulighed for at spare med og lade sig inspirere hinan- den. Hvis vi stillede opgaver, hvor vi forventede en større mængde af skriftlige refleksioner, 5

7 benyttede os af en virtuel opslagstavle i form af padlets (padlet.com), hvor opgaverne kunne besvares. Padletværktøjet egnede sig især godt til at opsamle og præsentere forskellige gruppers bidrag, men blev også benyttet til en aktivitet, hvor gode links skulle noteres. Efter labfasen er de syv modeller ved at være klar til interventionen (fase 3). Nedenfor rede- gøres for modellerne indenfor de tre niveauer af koncepter: Uddannelse, Vejledning og Sup- port. Koncept for uddannelse Et koncept for uddannelse beskriver, hvad en uddannelsens mål er, hvad dens metoder består i, samt hvilke principper, der skal styre og styrke design af og kommunikation om uddannel- sen. Centralt i et koncept for uddannelse er en forståelse af, hvad målet med uddannelsen er (se Lektievejlederens kompetenceprofil nedenfor), og hvem målgruppen for uddannelsen er (se Lektievejlederens logik nedenfor). Spørgsmålet om uddannelsens målgruppe handler om at forstå, hvad der karakteriserer og motiverer en given målgruppe. Ovenfor nævner vi lektievejlederens professionalisering. Det er en særlig udfordring, fordi lektievejlederen befinder sig i et spændingsfelt af tre logikker frivillighed, pædagogik og faglighed. Dette spændingsfelt havde vi afdækket i vores observati- on af introduktionskurset og lektievejlederens praksis i callcentrene og er anskueliggjort i nedenstående figur: Mødet med den anden, blik for den enkelte, ønske om at ud- vikle, forandre, vejlede, gøre en forskel, fokus på relationer: tillid, anerkendelse, tryghed og social samvær + strukturere et vejledningsforløb Frivillighed Lektievejlederens logik Sjovt, frivillighed, uløn- net, ikkeeksperten, den hjælpende storebror, hyggelig, del af et fæl Ekspert i det faglige, kender faget og dets begreber og metoder, måske ønske om karri- ere indenfor formidling Pædagogik Faglighed Model 1: Lektievejlederens logik Spørgsmålet om professionalisering skal altså ses indenfor denne logik, hvor især det frivillige aspekt sætter en grænse, hvor hårdt man kan fare frem med krav om faglighed og pædagogik uden at miste lektievejlederens frivillige interesse og engagement. Frivillighed, som princip, er således et aspekt, som man i Lektier Onlines uddannelseskoncept bør være opmærksom på. 6

8 Nedenfor har vi givet et bud på et uddannelseskoncept for Lektier Online, som kan anvendes som en ramme for at beskrive og diskutere, hvordan Lektier Online vil arbejde med uddannel- se, hvilke metoder der skal indgå i dels uddannelsesforløbet og i den løbende kompetenceud- vikling samt hvilke principper som uddannelsen skal foregå på grundlag af: Lektier Onlines uddannelseskoncept Mål: Skabe forståelse for Lektier Onlines idégrundlag og grundfortælling. Synliggøre lektievejlederens viden, færdigheder og værdier (Lektie- vejlederens kompetenceprofil). Skabe engagement og interesse for at blive lektievejleder. Metoder: Introkursus: grundfortælling, pptpræsentationer, rollespil, teknik- afprøvning Oplæringsforløb: mentorordning, selvstudiemateriale, fysiske guides og faglige ressourcer, mulighed for løbende refleksion og dialog Løbende opkvalificering: kurser. Principper: Differentierede undervisningsformer faglig input, teknisk træning, rollespil og fælles diskussioner og aktiviteter. Opbygning af rollen som lektievejleder og socialisering i Lektier On- lines kultur Mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling Onlines kultur Mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling Respekt for at lektievejledning er frivilligt arbejde Model 2: Lektier Onlines uddannelseskoncept Centralt i uddannelseskonceptet er målet om at synliggøre lektievejlederens kompetencepro- fil. Hvad en lektievejleder er og hvilke kompetencer, der ligger til grund for lektievejlederens praksis, var ikke systematisk ekspliciteret i det materiale, vi har haft adgang til. Lektievejlede- rens kompetenceprofil nedenfor beskriver vertikalt, hvilke kompetenceområder en lektievej- leder skal fungere indenfor, og horisontalt udfoldes disse kompetenceområder i en taksonomi bestående af viden, færdigheder og holdninger/værdier (Hansen 2012b). Kompetenceområ- derne omfatter fire typer kompetencer: lektievejlederkompetence en overordnet kompetence som lektievejleder og repræ- sentant for Lektier Online vejledningskompetence kompetence til at vejlede andre 7

9 teknologikompetence kompetence til at håndtere vejledningsplatformen og online vejledning faglig kompetence kompetence i det faglige område Kompetencetaksonomien omfatter tre niveauer af kompetence viden hvad skal en lektievejleder vide i forhold til den enkelte kompetence færdigheder hvad skal en lektievejleder kunne i forhold til den enkelte kompetence holdninger/værdier hvilke holdninger/værdier skal en lektievejleder udvikle/besidde i forhold til den enkelte kompetence. Kompetenceprofilen har som funktion at formidle lektievejlederuddannelsens mål og indhold til nye lektievejledere og skærpe forståelsen af lektievejlederens kompetencer for eksisteren- de lektievejledere. Kompetenceprofilen muliggør en klar kommunikation til kommende lek- tievejledere om, hvad det indebærer at være lektievejleder for at sikre forståelse og engage- ment og sikrer samtidig et grundlag for intern kommunikation om lektievejlederens kompe- tence samt justering og udvikling af disse kompetencer. Kompetence- profil Lektievejleder- kompetence Vejledning Teknologi Faglig kompeten- ce Viden Kender: Kompetence- profilen L.O.idegrundlag Kender: Vejledningens scener Vejledningsstrategi- modellen Kender: L.O.platformens funk- tioner og værktøjer og andre relevante plat- forme og værktøjer. til onlinekommunika- tion. Har overblik over: Fag Studiemetoder Færdigheder Holdning/ Værdier Deler erfaringer. Er hjælpsom. Støtter andre lek- tievejledere (fx som mentor og sparringspartner). Ser sig som del af et fællesskab, der bygger på samar- bejde, videndeling og gensidig støtte. Bruger vejledningsværk- tøjer. Vejleder differentieret Sætter eleven i centrum Anerkendende og em- patisk tilgang. Fokus på elevens moti- vation og mod på læ- ring. Bruger funktionelt L.O. platformen. Inddrager faglige res- sourcer og værktøjer. Er interesseret i at: bruge teknologi holde sig opdateret. Kan fin- de relevante fagli- ge ressourcer. Forstår sig selv som faglig ressourceperson. Model 3: Lektievejlederens kompetenceprofil Koncept for vejledning Udvikling af vejledningskoncepter har som formål at uddanne og støtte lektievejlederne i at håndtere en vejledningssituation. Vejledning kan defineres som en form for kommunikation, der har som hensigt at hjælpe, støtte og stilladsere en anden i dennes læring og udvikling på et grundlag, hvor vejlederen har en anerkendende og empatisk tilgang til eleven og samtidig 8

10 har fokus på at udvikle elevens motivation og mod på læring. Mere konkret kan lektievejled- ning beskrives som en vejledningsform, hvis grundlag er en elevs udfordringer med en kon- kret lektie, som eleven søger vejledning til at forstå, arbejde med og løse. Vejledningssituatio- nen er her spændt ud mellem en afklaringsdimension hvad er opgaven og hvem er eleven? og en vejledningsdimension hvordan vejledes eleven i at forstå og løse lektien og hvordan muliggøres elevens klarhed over det videre arbejde og motivation for læring? Afklaringsdi- mensionen handler om, at lektievejlederen må tage udgangspunkt i den anden (den vejled- tes) indre billede af virkeligheden (Inglar 1999, 17). Det vil konkret sige, hvilke forudsætnin- ger og umiddelbare læringsstrategier eleven har for og til at løse opgaven. Vejledningsdimen- sionen bygger på en række vejledningsmetoder og spørgsmålstyper, som skal muliggøre, at eleven kan forstå og håndtere sin lektie, hvilket uddybes i Vejledningsstrategimodellen. Nedenstående model Vejledningskompasset udpeger de fire forskellige vejledningsopgaver, som generelt karakteriserer lektievejlederens arbejde i en vejledningssituation. Modellen kan, udover at læses som en udpegning af vejledningsopgaver, også læses som en procesmodel, hvor lektievejlederen i første omgang arbejder med en afklaringsfase og herefter en vejled- ningsfase: Afklaring Faglig udfordring/ lektien Elevens forudsætninger Opgaven Eleven Forståelse og løsning af lektien Klarhed Motivation Vejledning Model 4: Vejledningskompasset 9

11 Vejledningskompasset kan bruges til at anskueliggøre flere andre modeller: Vejledningens scener er en model, der systematisk udfolder faserne i et vejlednings- forløb Vejledningsstrategimodellen er en model, der både skal støtte lektievejlederen i at formulere en strategi for vejledningen og konkret pege på forskellige vejledningsme- toder, som lektievejlederen kan bruge i sin konkrete vejledning af eleven Vejledningens ressourcer er en model der dels udpeger ressourcer til lektievejlede- rens forståelse af opgaven (ressourcer der understøtter afklaring), dels udpeger res- sourcer til at gennemføre vejledning (ressourcer der understøtter den konkrete vej- ledning). Vejledningens scener Vejledningens scener er en model, der for første viser flowet i et vejledningsforløb ofte struk- tureret i fire faser: Velkomst, Afklaring, Vejledning, Opsummering og afslutning). For det an- det viser modellen, hvordan der til hver fase er knyttet en synlig kommunikation (frontstage) og en usynlig refleksion (backstage). Flow Velkomst og præsentation Afklaring Vejledning Opsummer & afslut Frontstage (den synlige kommunikation) Gensidig præsentation Form for kommunikation Afstem forventninger Elevens problem lad eleven læse/vise problem + forklare med egne ord Rammesætning af tid og roller Vejledningsmetoder: Coache, Forklare, Guide, Demonstrere, Samskabe, Vurdere, Henvise Evaluering: Fik eleven den ønskede hjælp? Farvel og inviter til at komme tilbage Backstage (den usynlige refleksion) Vær opmærksom på dobbeltfunktion som faglig autoritet + uformel ven Hvad er elevens forudsætninger (faglig og sprogligt)? Hvad er elevens faglige udfordring/opgave? Hvilken vejledningsstrategi skal benyttes? Vejledningssituation løsning af opgaven Udviklingsdimension mod på læring Refleksion: Hvordan gik det, hvad gik godt og hvorfor? Hvad skal jeg overveje til næste gang? Model 5: Vejledningens scener Modellen kan her bruges til at understøtte lektievejlederens synlige kommunikation og de kommunikative opgaver, der er knyttet til vejledning, samt lektievejlederens usynlige reflek- sion, som kvalificerer lektievejlederens strategiske arbejde med afklaringsdimensionen og vejledningsdimensionen (jf. Vejledningskompasset). Vejledningsstrategimodellen Vejledningsstrategimodellen har som formål med udgangspunkt i en forståelse af elevens vejledningsbehov, opgavens karakter og elevens faglige forudsætninger at skærpe lektievej 10

12 lederens plan med vejledningen og refleksion over, hvordan der kan vejledes, herunder valg og sammensætning af en række vejledningsmetoder: Vejledningsstrategimodellen Repertoire af vejledningsmetoder, som lektievejledere kan benytte som grundlag for sin vejledning, og hvis sammensætning afspejler lektievejlederens plan for vejledning Coache Forklare Guide Demonstrere Samskabe Vurdere Henvise spørge kritisk og opklarende forklare faglige be- greber og metoder beskrive procedurer for løsning af opgaver vise løsning af en opgave samarbej- de om løs- ning af op- gave rette og evaluere et produkt henvise til materialer (på nettet, i lære- bøger, op- slagsværker mv.) Model 6: Vejledningsstrategimodellen Vejledningsmetoderne er udviklet på grundlag af undersøgelse af den eksisterende vejled- ningspraksis i Lektier Online: Coache handler om kritisk og opklarende at spørge ind til elevens forståelse af opga- ven og hvordan eleven kunne forestille sig at løse opgaven. Typisk kommunikation: Hvordan forstår du opgaveformuleringen?, Hvordan forestiller du dig at løse opga- ven?. Forklare lektievejlederen forklarer noget, fx hvordan opgaven skal forstås, hvordan man skal forstå bestemte faglige begreber, eller hvordan man konkret arbejder med en bestemt faglig metode. Typisk kommunikation: En analyse af kunsteventyrets genrer vil sige at du skal., Et kunsteventyr har typisk følgende genretræk, En tekstana- lyse kan besvares i følgende faser Guide lektievejlederen guider eleven gennem en procedure, typisk en procedure for, hvordan eleven kan løse en opgave. Typisk kommunikation: Når du skal lave dit pro- jekt skal du skal skelne mellem redegørelse, analyse og diskussion Demonstrere lektievejlederen demonstrerer, hvordan eleven løser en opgave, ofte i en situation, hvor eleven har flere opgaver at løse. Herefter arbejder eleven selv med at løse de øvrige opgaver. Typisk kommunikation: Nu viser jeg, hvordan du regner den første opgave, Nu viser jeg dig, hvordan man kan søge på nettet Samskabe lektievejlederen arbejder sammen med eleven op om at løse en opgave. Den vejledningsmetode kan benyttes i de situationer, hvor eleven er virkelig fagligt ud- fordret, og hvor andre vejledningsmetoder ikke synes brugbare. Det første vi skal er at finde noget information om kunsteventyret. Hvordan gør vi det? Vurdere lektievejlederen har rollen som evaluator af et produkt, det kan være tjek af formelle fejl eller en vurdering af procedurer for opgaveløsning. Typisk kommunikati- on. Du har brug for at tjekke opgaven for kommatering. Jeg tjekker den første del og så taler vi om reglerne for kommatering. 11

13 Henvise lektievejlederen henviser eleven til yderligere materialer (på nettet, i op- slagsværker og lærebøger mv.) som kan styrke elevens løsning af opgaven. Typisk kommunikation: Du kan finde mere litteratur om projektopgaven på disse sider Ofte vil en vejledningssituation bestå i en kombination af ovenstående metoder og kommuni- kationsformer. Brugen og sammensætningen af vejledningsmetoder er en kompetence, som grundlæggende bygger på lektievejlederens situative dømmekraft i forhold til vejledningssitu- ationen, elevens vejledningsbehov, vejledningens tidsmæssige omfang og mål for vejlednin- gen. Mål for vejledningen kan fx være, om eleven skal forstå en opgave, tilegne sig faglige be- greber og metoder, forstå proceduren for løsning af en opgaven, har brug for en demonstrati- on af en arbejdsmåde, har brug for tæt samarbejde om løsning af en opgave, har brug for et tjek af et produkts kvalitet eller har brug for yderligere perspektiver på arbejdet med en op- gave. Ovenstående vejledningsmetoder indgår på forskellig vis i Inglars beskrivelse af fire vejled- ningsstrategier (1999): Formidlingsorienteret vejledning: vejlederen som mesterlæreren, hvor vejledning er en overføring af vejlederens erfaringer og værdier. Ofte stilles ikke spørgsmål og vejle- deren vil til den vejledtes beskrivelse svare med Ja, det er godt, men jeg synes hellere du burde Procesorienteret vejledningsstrategi; vejledning er en lyttende og udforskende proces centreret om den vejledtes nærmeste udviklingszone, hvor både vejleder og vejledt er aktive og hvor der er fokus på at vejlederen selv konstruerer sin opgave. Typiske spørgsmål: beskriv hvad du har gjort, er der noget der fungerer særlig godt?, er der alternativer til din opgave? Konfluent (gestalt)orienteret vejledning: fokus er på oplevelser er individuelle fæno- mener, og vejlederens opgave er, at tilrettelægge situationer, hvor den vejledte selv kan reflektere og opdage. Kritisk orienteret vejledning: Vejlederen har en analyserende og problematiserende indstilling og vil være optaget af, at drive den vejledte frem til videre analytisk tænk- ning om sin situation Hvorfor har du?, Hvorfor anvender du netop denne meto- de?, hvad ville det betyde for din løsning af opgaven, hvis du brugte en anden teori?. Koncept for support Koncept for support har som formål at støtte lektievejlederen i vejledningssituationen. Ne- denstående model Vejledningens ressourcer peger på, at der er to typer af support henholdsvis relateret til lektievejledningens afdækningsdimension (Adgang til elevens lektie) og dens vej- ledningsdimension (Vejledning til elevens løsning af lektien). De to typer af support beskrives i forhold til supportens formål, indhold, form og principper: 12

14 Formål Adgang til elevens lektie Lektievejlederen har adgang til elevens lektie Vejledning til elevens løsning af lektien Lektievejlederen kan henvise til og inddrage faglige ressourcer til at understøtte vejledningen Indhold Opgavespørgsmål Lærebøger Fagportaler Faglitteratur Form Principper Eleven formidler lektien Lektievejlederen har adgang til elevens lektie via fagbiblioteket Fleksibel og hurtig adgang til ele- vens lektie Opbygning af fagbiblioteket med de mest udbredte digitale lærebøger + evt. fysiske lærebøger Links til fagportaler Adgang til links til fagportaler Model 7: Vejledningens ressourcer Ressourcer i forbindelse med afklaring af elevens opgave er, at lektievejlederen har adgang til elevens lektie, fx opgavespørgsmål og lærebog. Denne adgang kan opnås ved at eleven formid- ler lektien eller lektievejlederen selv har adgang til elevens lektie ved et fagbibliotek. Fagbib- lioteket består af de mest udbredte digitale lærebøger og evt. fysiske lærebøger. Ressourcer i forbindelse med vejledning til elevens løsning handler om, at lektievejlederen har adgang til ressourcer, der kan understøtte vejledningen, fx i form af adgang til fagportaler og faglitteratur. Opsummering I dette working paper har vi på grundlag af metoden Design Based Research beskrevet vores arbejde med at udvikle, konceptualisere og designe de syv modeller: Lektievejlederens logik, Lektier Onlines uddannelseskoncept, Lektievejlederens kompetenceprofil, Vejledningskompasset, Vejledningens scener, Vejledningsstrategimodellen og Vejledningens ressourcer. Endvidere har vi beskrevet de udfordringer og opgaver Lektier Online har i forhold til at udvikle deres kon- cept for uddannelse og vejledning. Forskningsmetoden har indtil videre vist sig at være en særdeles anvendelig metode til at styre en forskningsproces og systematisk udvikle prototy- per med grundlag i både observation, litteraturstudier og forhandlinger og respons på work- shops. Næste skridt er at undersøge modellernes robusthed og brugbarhed i en interventions- fase. 13

15 Litteratur Agertoft, A., Bjørnshave, I., Lerche Nielsen; J., Nilausen, L. (2003a). Netbaseret kollaborativ læring: En guide til undervisere. Værløse: Billesø & Baltzer. Agertoft, A., Bjørnshave, I., Lerche Nielsen; J., Nilausen, L. (2003b). Deltager i netbaseret læ- ring. En guide til samarbejde. Værløse: Billesø og Baltzer. Cobb, P., Confrey, J., disessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educa- tional research. Educational Researcher, 32(1), 913. Digitaliseringsstyrelsen (2012). It barrierer, motivation og læring. Rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Niras. Fee, K. (2009). Delivering ELearning. A complete strategy for design, application and assess- ment. London: Kogan Page. Gynther, K. (2011). DesignBased Research og brugerdreven innovation: komplementerende tilgange i ELYK projektet. ELYK, Workingpaper. Lauvås, P., & Handal, G. (2006). Vejledning og praksisteori. Århus: Klim. Hansen, J. J. (2012). At designe elæring didaktiske perspektiver på uddannelsesdesign og didaktiske design. Læring Og Medier, 5(9) Hansen, J. J. (2012). Dansk som undervisningsfag: Perspektiver på didaktik og design. Frede- riksberg: Dansklærerforeningen. Hansen, J. J. (2015). Internettets metaforer. Perspektiver på digitalisering af information, kommunikation og læring. I: Dohn, N. B. & Hansen, J. J. (red): Didaktik, design og digitalisering, Sam- fundslitteratur (forthcoming) Herskin, B. (2009). Planlægning af itundervisning. It og telestyrelsen. Illeris, K. (2006). Læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Inglar, T. (2012). Lærer og vejleder: Om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og vej- ledningsteknikker. Århus: Klim. Ko, S., & Rossen, S. (2010). Teaching online: A practical guide. New York: Routledge. Løw, O. (2009). Pædagogisk vejledning: Facilitering af læring i pædagogiske kontekster. Kø- benhavn: Akademisk Forlag. Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011). Interaction design: Beyond humancomputer interac- tion. Chichester: Wiley. Salmon, G. (2004). EModerating: The Key to Teaching and Learning Online. Second Edition. London: RoutledgeFalmer. Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. New York: Cambridge University Press. 14

16 Bilag Interviewguide Lektier Online Navn: Præsentation: 1. Hvad er din funktion og ansvarsområde i Lektier Online? 2. Hvad er din baggrund for at arbejde med Lektier Online? 3. Hvad er din oplevelse af formålet med Lektier Online? Vejledningssituationen: 4. Hvad mener du, at en lektiehjælper skal vide/kunne for at kunne håndtere en tilfredsstillende vej- ledningssituation? 5. Beskriv hvordan en tilfredsstillende håndtering af en vejledningssituation foregår? 6. Hvad mener du er de største udfordringer i vejledningssituationen? Uddannelseskonceptet: 7. Hvad består jeres eksisterende uddannelseskoncept af? Viden, færdigheder, værdigrundlag, andet? 8. Hvordan mener du, at det nuværende koncept støtter lektiehjælpernes kompetenceudvikling? 9. Hvordan forestiller du dig uddannelseskonceptet udviklet? Ressourcer: 10. Hvilke ressourcer støtter lektiehjælperen i den eksisterende vejledningssituation? 11. Hvilke ressourcer kunne du forestille dig, ville kunne udvikle vejledningssituationen beskriv gerne genre, indhold og funktion? 12. Hvordan forestiller du at ressourcerne kunne udvikles? Tak for din besvarelse J Med venlig hilsen Jens Jørgen Hansen og Kirstin Remvig 15

Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: Document license Ikke-specificeret

Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: Document license Ikke-specificeret Syddansk Universitet Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin Publication date: 2015 Document license Ikke-specificeret Citation for pulished version (APA): Hansen, J. J., & Remvig,

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4),

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4), Danish University Colleges Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen Kaspersen, Steffen Wessel Published in: Liv i skolen Publication date: 2016 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere