Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: 2015"

Transkript

1 Syddansk Universitet Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin Publication date: 2015 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hansen, J. J., & Remvig, K. (2015). Digital vejledningsdidaktik: modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 18. Sep. 2015

2 Digital Vejledningsdidaktik modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online Jens Jørgen Hansen, ph.d. og lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Kirstin Remvig, cand.it. og informationsspecialist, Syddansk Universitetsbibliotek. Præsentation Dette working paper præsenterer det foreløbige forskningsarbejde med at udvikle, konceptu- alisere og designe syv modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online. Lekti- er Online er et koncept for lektievejledning i grundskole og ungdomsuddannelser, der kan beskrives som både en organisation, en uddannelse og en vejledningspraksis: 1. Lektier Online er en organisation ledet af Statsbiblioteket i Århus, hvor der samarbej- des med kommuner, skoler og universiteter om at opbygge, udbyde og drive en række callcentre for lektievejledning. 2. Lektier Online er en uddannelse, der rekrutterer og uddanner frivillige lektiehjælper 3. Lektier Online er en digital lektiecafé, der tilbyder vejledning i et onlinemiljø situeret i forskellige callcentre. Vores forskningsspørgsmål relaterer sig til Lektier Online som uddannelse og vejlednings- praksis og er: Hvilke modeller kan styrke Lektier Onlines uddannelse af lektievejledere samt støtte lektievejlederne i deres vejledning og herunder brug af ressourcer i vejledningssituatio- nen? Modellerne er foreløbige prototyper, der er udviklet på den korte bane i forhold til at blive afprøvet og testet som redskaber i Lektier Online og på lange bane i forhold til at blive inte- greret i Lektier Onlines koncepter for uddannelse, vejledning og support. De syv modeller er: Lektier Onlines uddannelseskoncept, Lektievejlederens logik og Lektievejlederens kompetence- profil (uddannelseskoncept), modellerne Vejledningskompasset, Vejledningens scener og Vej- ledningsstrategimodellen (vejledningskoncept) og endelig modellen Vejledningens ressourcer (supportkoncept). Modellernes formål og indhold beskrives nedenfor. Lektier Online er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye typer læringsmiljøer og læringstilbud (Hansen 2015). Lektier Online kan op- fattes som en digital lektiecafé, hvor lektievejledere fleksibelt og stedsuafhængigt kan vejlede og støtte elever i skolen med deres lektier og andre faglige udfordringer. Men teknologi er ikke i sig selv en driver i forhold til at kvalificere de nye muligheder (Hansen 2012). Det afgø- rende er, hvordan de enkelte uddannelsesinstitutioner og de praktiske vejledere tænker om vejledning, og hvordan de teknologiske muligheder omsættes til koncepter, modeller og me- toder. Udfordringen er således at udvikle en digital vejledningsdidaktik, hvor uddannelsesan 1

3 svarlige og lektievejledere kan støttes og vejledes i at organisere og iscenesættes vejlednings- forløb i et digital rum. En vejledningsdidaktik svarer på: Med hvilke metoder og ressourcer kan en lektievejleder i et digitalt miljø vejlede en elev i hans opgaveløsning på et grundlag, hvor vej- lederen har en anerkendende tilgang til eleven. I dette working paper tager vi udgangspunkt i, at en digital vejledingsdidaktik kan konceptua- liseres på tre niveauer: 1. som del en koncept for uddannelse, 2. som et koncept for vejledning og 3. som et koncept for support. Projektets metode bygger på forskningstraditionen og forskningsmetoden Design Based Reaseach og dens tradition for brugerdreven innovation. Paperet indledes derfor med en redegørelse for forskningsmetoden og vores arbejde med me- todens to første faser: afdækning af hidtidig praksis og viden på området samt laboratorium for udvikling af metoder. Forskningsmetode Design Based Research Forskningsprojektet er funderet i forskningsmetoden Design Based Research (Cobb 2003, Gynther 2011, Hansen 2012). Design Based Research er som forskningstradition optaget af at forklare, hvordan undervisning og vejledning som et kompleks interaktionssystem fungerer indenfor en bestemt case samt udvikle ny viden og metoder, som kan bidrage til at udvikle undervisning og vejledning i casen. Centralt i disse undersøgelser er en eksperimenterende og interventionsorienteret tilgang til vidensproduktion, men med det mål at den ny viden skal bruges til at forbedre praksis: The theory must do real work (Cobb 2003: 10). Udvikling af nye metoder skal adressere problemer i en konkret praksis for at vejlede og udvikle den kon- krete praksis. For at synliggøre og strukturere forskningsprocessen arbejder vi ud fra en model for bruger- dreven innovation, ELYKinnovationsmodellen (tillempet efter Gynther 2011 og Hansen 2012): 1. Praksis Undersøgelser af hidtidige koncepter/praksis for kompetenceudvikling 2. Lab Udvikling af koncepter/ prototyper til uddannelse, vejledning og support Design Based Research 4. Generalisering Beskrive og vurdere koncepter Implementere færdige koncepter 3. Intervention Afprøve prototyper Dokumentere effekter Faser i Design Based Research Modellen beskriver fire faser i arbejdet med en case. Første fase er afdækning af konteksten med henblik på at afdække problemer og innovationspotentiale i en konkret praksis. Anden 2

4 fase er laboratoriet. Her samarbejder forskere og praktikere i en eller flere workshops for at udvikle løsningsforslag og nye koncepter, som kan håndtere problemer i den eksisterende praksis. I tredje fase bliver de udviklede koncepter afprøvet i praksis med henblik på under- søgelse af innovationspotentiale for evt. at justere eller redesigne det udviklede koncept. Ge- neraliseringsfasen handler om at beskrive og generalisere konceptet samt evaluere dets ro- busthed i praksis. Hvis konceptet er robust kan det implementeres i den eksisterende kon- tekst og her bidrage til innovativt at udvikle en ny praksis. Modellens fire faser udgør en ramme for vores forskningsprojekt og forskningsaktiviteter: 1. Praksis: interviewe uddannelsesansvarlige om hidtidig praksis i Lektier Online og un- dersøge eksisterende materiale 2. Lab: udvikle koncepter for uddannelse, vejledning og support gennem afholdelse af workshop kvalificeret af litteraturstudier af eksisterende uddannelseskoncepter og vejledningsteori. 3. Intervention: følge et kursusforløb for nye lektievejledere med brug af nye koncepter 4. Generalisering: undersøge koncepternes brugbarhed og publicere forskningsartikel. Indenfor denne ramme er status for forskningsprojektet, at vi har været igennem fase 1 og 2 og forventer at skulle arbejde med fase 3 og 4, når et nyt kursusforløb med brug af nye kon- cepter skal gennemføres. I det følgende vil vi redegøre for de første to faser. Fase 1. Praksis afdækning Vores formål med afdækningen var at tilegne os viden om den hidtidige praksis og generelle udfordringer i Lektier Online, som var etableret både som organisation, uddannelse og digital lektiecafe. I afdækningsfasen udsendte vi i en form for skriftligt forskningsinterview en række spørgsmål til syv projektmedarbejdere, der arbejder med Lektier Online for at få en indsigt i medarbejdernes funktioner, ansvarsområder og baggrunde, samt deres holdning, viden og erfaringer med Lektier Online i forhold til selve vejledningssituationen, uddannelseskoncep- tet og ressourcerne. Interviewguiden kan ses i vedhæftede bilag. Dertil besøgte og observere- de vi en aften i callcenteret på Statsbiblioteket, samt overværede et introduktionskursus for nye lektievejledere både i callcenteret, Statsbiblioteket og i callcenteret, Odense. Her fik vi indblik i, hvordan Lektier Online arbejder med uddannelse og er organiseret i praksis. Uddan- nelsen var etableret omkring et kursusforløb med oplæg om lektievejledningsprincipper, caseeksempler og en fælles kommunikationsplatform: lektieronline.dk. Afdækningen udmøntede sig i identifikationen af 6 udfordringer for Lektier Online som lektie og studiestøttekoncept: 1. Rekruttering (og fastholdelse). Hvordan kan Lektier Online rekruttere nye lektievej- ledere, og hvordan fastholde de eksisterende lektievejledere? 2. Uddannelse og løbende kompetenceudvikling. Hvordan kan Lektier Online uddan- ne nye lektievejledere og løbende kompetenceudvikle eksisterende lektievejledere? 3

5 3. Videndeling fra tavs til eksplicit viden. Megen af den viden som opbygges om lek- tievejledning er bundet til den enkelte lektievejledere som rutiner og praksisser, og disse rutiner og praksisser er ofte karakteriseret som tavs viden, dvs. lektievejledere kan ikke altid gøre rede hvorfor og hvordan man lektievejleder. Udfordringen er, hvor- dan Lektier Online kan arbejde med videndeling og omforme den tavse viden til ekspli- cit viden. 4. Kvaltetssikring. Markedet for lektievejledning er stigende og Lektier Onlines vejled- ningsprodukt er også et produkt, som kommuner kan købe og abonnere på. Derfor bli- ver spørgsmålet om kvalitet i Lektier Online et kritisk spørgsmål og samtidig bliver det en udfordring at definere, dokumentere, indsamle og bruge viden om kvalitet i koncep- tet og vejledningsydelsen. 5. Koneptualisering franchisemodellen. Lektier Online er et koncept, som breder sig til flere universitetsbyer, og derfor er det en udfordring at sikre sig at konceptet frem- står som et gennemarbejdet og konceptualiseret produkt. 6. Professionalisering og konceptudvikling. Denne udfordring hænger sammen med spørgsmålet om kvalitetssikring og handler om at udvikle koncepter for uddannelse, vejledning og support, der bidrager til lektievejlederens professionelle ydelse og ele- vernes oplevelse af god og motiverende lektievejledning. Vores forskningsspørgsmål relaterer sig til udfordringen vedrørende professionalisering og konceptudvikling og udmønter sig i arbejdet med at udvikle prototyper på følgende syv mo- deller inden for de tre niveauer: Uddannelse, Vejledning og Support. Uddannelse Lektievejlederens logik Lektier Onlines uddannelseskoncept Lektievejlederens kompetenceprokil Vejledning Vejledningskompasset Vejledningsstrategimodellen Vejledningens scener Support Vejledningens ressourcer Tre niveauer for en konceptualisering af den digitale vejledningsdidaktik Fase 2. Lab udvikling Den næste fase var Labfasen, hvor de syv modeller skulle præsenteres og videreudvikles med forskellige grupper af involverede interessenter. Vi identificerede følgende tre interessent- grupper, som med deres erfaringer fra praksis ville være relevante at inddrage i udviklings- processen: 4

6 1. De uddannelsesansvarlige: Projektmedarbejdere og strategiske medarbejdere, der ar- bejder med Lektier Online 2. Netværksgruppen: Repræsentanter fra de gymnasier, der er tilknyttet Lektier Online 3. Flyverne : Lektievejledere, der er ansat af Lektier Online som tovholdere for de frivil- lige. På Statsbiblioteket afholdt vi en workshop for hver af de tre grupper. Antallet af deltagere var mellem 5 og 8 pr. gang. Formålet med workshopperne var, at vi, ved at inddrage de tre inte- ressentgrupper én efter én i udviklingsprocessen, kunne skabe rum for kollaborativt at tilve- jebringe forskningsdata, der kunne validere og kvalificere de syv modeller yderligere. Der var således tale om skabe en ramme for en form for praksisfællesskab (Wenger, 1998), hvor vi kunne samarbejde om at skabe ny viden. Dataindsamlingsmetoden kan betragtes som en ite- rativ proces (Rogers et al., 2011), hvor fokus var på at spørge ind til problematikkerne og de områder, som vi i projektet manglede viden omkring. Derpå lyttede vi aktivt til deltagernes bidrag og refleksioner, så deres betragtninger blev medtaget i den videre udvikling. For alle tre workshops var den overordnede form en vekselvirkning mellem præsentation og aktivitet, hvor modellerne blev hhv. introduceret og udlagt til refleksion, diskussion, vurde- ring og kommentering. Med aktiviteter var der ikke tale om aktiviteter, der nødvendigvis var tiltænkt en særlig underholdningsværdi eller et specifikt læringsmål. Aktiviteterne var ude- lukkende designet for, at vi som forskere i projektet kunne skabe et rum, hvor deltagernes perspektiver kunne komme til udtryk, nogle gange som individuelle refleksioner, andre gange diskuteret og forhandlet i dialog med en gruppe eller makker. Til aktiviteterne anvendte vi især aktiviteter, hvor deltagerne noterede deres bidrag på post- its i forskellige farver og i lokalet blev hvide posters med aktiviteternes overskifter hængt op, som postits ne herefter kunne placeres på. Det kunne godt gøres digitalt, men det fysiske ar- tefakt i ophængt i rummet bidrog til, at deltagerne hele tiden kunne orientere sig om den ind- samling, der fandt sted og dermed også fik mulighed for at vende tilbage til noget, hvis der i processen dukkede nye idéer op. Ved postitsessionerne skulle farverne i en aktivitet fx svare til det enkelte spørgsmål: Hvad skal en Lektievejleder vide? Hvad skal L.H. kunne? Hvilke værdier skal L.H. have med? I andre aktiviteter skulle farverne symbolisere den grad af opmærksomhed, som deltageren synes de enkelte bidrag skulle have (fx Grøn = Virker, Gul= Forbedres, Rød = Virker ikke). Alle aktivite- ter blev afsluttet med en plenum gennemgang, dels for at deltagerne kunne sætte ord på deres bidrag til os andre, dels for at give plads til yderligere refleksion og eventuelle bidrag. Disse plenum sessioner blev lydoptaget, så vi havde mulighed for at være tilstede i dialogen og ikke være afhængige af at skulle skrive noter samtidigt. I den første workshop var enkelte aktiviteter tilrettelagt individuelt for at give plads til den enkeltes refleksion, men det viste sig at være for tidskrævende at samle op på det i plenum, og vi ønskede en højere grad af dialog mellem deltagerne, hvorfor vi fremadrettet hovedsagligt lagde op til grupper af 23, så de havde mulighed for at spare med og lade sig inspirere hinan- den. Hvis vi stillede opgaver, hvor vi forventede en større mængde af skriftlige refleksioner, 5

7 benyttede os af en virtuel opslagstavle i form af padlets (padlet.com), hvor opgaverne kunne besvares. Padletværktøjet egnede sig især godt til at opsamle og præsentere forskellige gruppers bidrag, men blev også benyttet til en aktivitet, hvor gode links skulle noteres. Efter labfasen er de syv modeller ved at være klar til interventionen (fase 3). Nedenfor rede- gøres for modellerne indenfor de tre niveauer af koncepter: Uddannelse, Vejledning og Sup- port. Koncept for uddannelse Et koncept for uddannelse beskriver, hvad en uddannelsens mål er, hvad dens metoder består i, samt hvilke principper, der skal styre og styrke design af og kommunikation om uddannel- sen. Centralt i et koncept for uddannelse er en forståelse af, hvad målet med uddannelsen er (se Lektievejlederens kompetenceprofil nedenfor), og hvem målgruppen for uddannelsen er (se Lektievejlederens logik nedenfor). Spørgsmålet om uddannelsens målgruppe handler om at forstå, hvad der karakteriserer og motiverer en given målgruppe. Ovenfor nævner vi lektievejlederens professionalisering. Det er en særlig udfordring, fordi lektievejlederen befinder sig i et spændingsfelt af tre logikker frivillighed, pædagogik og faglighed. Dette spændingsfelt havde vi afdækket i vores observati- on af introduktionskurset og lektievejlederens praksis i callcentrene og er anskueliggjort i nedenstående figur: Mødet med den anden, blik for den enkelte, ønske om at ud- vikle, forandre, vejlede, gøre en forskel, fokus på relationer: tillid, anerkendelse, tryghed og social samvær + strukturere et vejledningsforløb Frivillighed Lektievejlederens logik Sjovt, frivillighed, uløn- net, ikkeeksperten, den hjælpende storebror, hyggelig, del af et fæl Ekspert i det faglige, kender faget og dets begreber og metoder, måske ønske om karri- ere indenfor formidling Pædagogik Faglighed Model 1: Lektievejlederens logik Spørgsmålet om professionalisering skal altså ses indenfor denne logik, hvor især det frivillige aspekt sætter en grænse, hvor hårdt man kan fare frem med krav om faglighed og pædagogik uden at miste lektievejlederens frivillige interesse og engagement. Frivillighed, som princip, er således et aspekt, som man i Lektier Onlines uddannelseskoncept bør være opmærksom på. 6

8 Nedenfor har vi givet et bud på et uddannelseskoncept for Lektier Online, som kan anvendes som en ramme for at beskrive og diskutere, hvordan Lektier Online vil arbejde med uddannel- se, hvilke metoder der skal indgå i dels uddannelsesforløbet og i den løbende kompetenceud- vikling samt hvilke principper som uddannelsen skal foregå på grundlag af: Lektier Onlines uddannelseskoncept Mål: Skabe forståelse for Lektier Onlines idégrundlag og grundfortælling. Synliggøre lektievejlederens viden, færdigheder og værdier (Lektie- vejlederens kompetenceprofil). Skabe engagement og interesse for at blive lektievejleder. Metoder: Introkursus: grundfortælling, pptpræsentationer, rollespil, teknik- afprøvning Oplæringsforløb: mentorordning, selvstudiemateriale, fysiske guides og faglige ressourcer, mulighed for løbende refleksion og dialog Løbende opkvalificering: kurser. Principper: Differentierede undervisningsformer faglig input, teknisk træning, rollespil og fælles diskussioner og aktiviteter. Opbygning af rollen som lektievejleder og socialisering i Lektier On- lines kultur Mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling Onlines kultur Mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling Respekt for at lektievejledning er frivilligt arbejde Model 2: Lektier Onlines uddannelseskoncept Centralt i uddannelseskonceptet er målet om at synliggøre lektievejlederens kompetencepro- fil. Hvad en lektievejleder er og hvilke kompetencer, der ligger til grund for lektievejlederens praksis, var ikke systematisk ekspliciteret i det materiale, vi har haft adgang til. Lektievejlede- rens kompetenceprofil nedenfor beskriver vertikalt, hvilke kompetenceområder en lektievej- leder skal fungere indenfor, og horisontalt udfoldes disse kompetenceområder i en taksonomi bestående af viden, færdigheder og holdninger/værdier (Hansen 2012b). Kompetenceområ- derne omfatter fire typer kompetencer: lektievejlederkompetence en overordnet kompetence som lektievejleder og repræ- sentant for Lektier Online vejledningskompetence kompetence til at vejlede andre 7

9 teknologikompetence kompetence til at håndtere vejledningsplatformen og online vejledning faglig kompetence kompetence i det faglige område Kompetencetaksonomien omfatter tre niveauer af kompetence viden hvad skal en lektievejleder vide i forhold til den enkelte kompetence færdigheder hvad skal en lektievejleder kunne i forhold til den enkelte kompetence holdninger/værdier hvilke holdninger/værdier skal en lektievejleder udvikle/besidde i forhold til den enkelte kompetence. Kompetenceprofilen har som funktion at formidle lektievejlederuddannelsens mål og indhold til nye lektievejledere og skærpe forståelsen af lektievejlederens kompetencer for eksisteren- de lektievejledere. Kompetenceprofilen muliggør en klar kommunikation til kommende lek- tievejledere om, hvad det indebærer at være lektievejleder for at sikre forståelse og engage- ment og sikrer samtidig et grundlag for intern kommunikation om lektievejlederens kompe- tence samt justering og udvikling af disse kompetencer. Kompetence- profil Lektievejleder- kompetence Vejledning Teknologi Faglig kompeten- ce Viden Kender: Kompetence- profilen L.O.idegrundlag Kender: Vejledningens scener Vejledningsstrategi- modellen Kender: L.O.platformens funk- tioner og værktøjer og andre relevante plat- forme og værktøjer. til onlinekommunika- tion. Har overblik over: Fag Studiemetoder Færdigheder Holdning/ Værdier Deler erfaringer. Er hjælpsom. Støtter andre lek- tievejledere (fx som mentor og sparringspartner). Ser sig som del af et fællesskab, der bygger på samar- bejde, videndeling og gensidig støtte. Bruger vejledningsværk- tøjer. Vejleder differentieret Sætter eleven i centrum Anerkendende og em- patisk tilgang. Fokus på elevens moti- vation og mod på læ- ring. Bruger funktionelt L.O. platformen. Inddrager faglige res- sourcer og værktøjer. Er interesseret i at: bruge teknologi holde sig opdateret. Kan fin- de relevante fagli- ge ressourcer. Forstår sig selv som faglig ressourceperson. Model 3: Lektievejlederens kompetenceprofil Koncept for vejledning Udvikling af vejledningskoncepter har som formål at uddanne og støtte lektievejlederne i at håndtere en vejledningssituation. Vejledning kan defineres som en form for kommunikation, der har som hensigt at hjælpe, støtte og stilladsere en anden i dennes læring og udvikling på et grundlag, hvor vejlederen har en anerkendende og empatisk tilgang til eleven og samtidig 8

10 har fokus på at udvikle elevens motivation og mod på læring. Mere konkret kan lektievejled- ning beskrives som en vejledningsform, hvis grundlag er en elevs udfordringer med en kon- kret lektie, som eleven søger vejledning til at forstå, arbejde med og løse. Vejledningssituatio- nen er her spændt ud mellem en afklaringsdimension hvad er opgaven og hvem er eleven? og en vejledningsdimension hvordan vejledes eleven i at forstå og løse lektien og hvordan muliggøres elevens klarhed over det videre arbejde og motivation for læring? Afklaringsdi- mensionen handler om, at lektievejlederen må tage udgangspunkt i den anden (den vejled- tes) indre billede af virkeligheden (Inglar 1999, 17). Det vil konkret sige, hvilke forudsætnin- ger og umiddelbare læringsstrategier eleven har for og til at løse opgaven. Vejledningsdimen- sionen bygger på en række vejledningsmetoder og spørgsmålstyper, som skal muliggøre, at eleven kan forstå og håndtere sin lektie, hvilket uddybes i Vejledningsstrategimodellen. Nedenstående model Vejledningskompasset udpeger de fire forskellige vejledningsopgaver, som generelt karakteriserer lektievejlederens arbejde i en vejledningssituation. Modellen kan, udover at læses som en udpegning af vejledningsopgaver, også læses som en procesmodel, hvor lektievejlederen i første omgang arbejder med en afklaringsfase og herefter en vejled- ningsfase: Afklaring Faglig udfordring/ lektien Elevens forudsætninger Opgaven Eleven Forståelse og løsning af lektien Klarhed Motivation Vejledning Model 4: Vejledningskompasset 9

11 Vejledningskompasset kan bruges til at anskueliggøre flere andre modeller: Vejledningens scener er en model, der systematisk udfolder faserne i et vejlednings- forløb Vejledningsstrategimodellen er en model, der både skal støtte lektievejlederen i at formulere en strategi for vejledningen og konkret pege på forskellige vejledningsme- toder, som lektievejlederen kan bruge i sin konkrete vejledning af eleven Vejledningens ressourcer er en model der dels udpeger ressourcer til lektievejlede- rens forståelse af opgaven (ressourcer der understøtter afklaring), dels udpeger res- sourcer til at gennemføre vejledning (ressourcer der understøtter den konkrete vej- ledning). Vejledningens scener Vejledningens scener er en model, der for første viser flowet i et vejledningsforløb ofte struk- tureret i fire faser: Velkomst, Afklaring, Vejledning, Opsummering og afslutning). For det an- det viser modellen, hvordan der til hver fase er knyttet en synlig kommunikation (frontstage) og en usynlig refleksion (backstage). Flow Velkomst og præsentation Afklaring Vejledning Opsummer & afslut Frontstage (den synlige kommunikation) Gensidig præsentation Form for kommunikation Afstem forventninger Elevens problem lad eleven læse/vise problem + forklare med egne ord Rammesætning af tid og roller Vejledningsmetoder: Coache, Forklare, Guide, Demonstrere, Samskabe, Vurdere, Henvise Evaluering: Fik eleven den ønskede hjælp? Farvel og inviter til at komme tilbage Backstage (den usynlige refleksion) Vær opmærksom på dobbeltfunktion som faglig autoritet + uformel ven Hvad er elevens forudsætninger (faglig og sprogligt)? Hvad er elevens faglige udfordring/opgave? Hvilken vejledningsstrategi skal benyttes? Vejledningssituation løsning af opgaven Udviklingsdimension mod på læring Refleksion: Hvordan gik det, hvad gik godt og hvorfor? Hvad skal jeg overveje til næste gang? Model 5: Vejledningens scener Modellen kan her bruges til at understøtte lektievejlederens synlige kommunikation og de kommunikative opgaver, der er knyttet til vejledning, samt lektievejlederens usynlige reflek- sion, som kvalificerer lektievejlederens strategiske arbejde med afklaringsdimensionen og vejledningsdimensionen (jf. Vejledningskompasset). Vejledningsstrategimodellen Vejledningsstrategimodellen har som formål med udgangspunkt i en forståelse af elevens vejledningsbehov, opgavens karakter og elevens faglige forudsætninger at skærpe lektievej 10

12 lederens plan med vejledningen og refleksion over, hvordan der kan vejledes, herunder valg og sammensætning af en række vejledningsmetoder: Vejledningsstrategimodellen Repertoire af vejledningsmetoder, som lektievejledere kan benytte som grundlag for sin vejledning, og hvis sammensætning afspejler lektievejlederens plan for vejledning Coache Forklare Guide Demonstrere Samskabe Vurdere Henvise spørge kritisk og opklarende forklare faglige be- greber og metoder beskrive procedurer for løsning af opgaver vise løsning af en opgave samarbej- de om løs- ning af op- gave rette og evaluere et produkt henvise til materialer (på nettet, i lære- bøger, op- slagsværker mv.) Model 6: Vejledningsstrategimodellen Vejledningsmetoderne er udviklet på grundlag af undersøgelse af den eksisterende vejled- ningspraksis i Lektier Online: Coache handler om kritisk og opklarende at spørge ind til elevens forståelse af opga- ven og hvordan eleven kunne forestille sig at løse opgaven. Typisk kommunikation: Hvordan forstår du opgaveformuleringen?, Hvordan forestiller du dig at løse opga- ven?. Forklare lektievejlederen forklarer noget, fx hvordan opgaven skal forstås, hvordan man skal forstå bestemte faglige begreber, eller hvordan man konkret arbejder med en bestemt faglig metode. Typisk kommunikation: En analyse af kunsteventyrets genrer vil sige at du skal., Et kunsteventyr har typisk følgende genretræk, En tekstana- lyse kan besvares i følgende faser Guide lektievejlederen guider eleven gennem en procedure, typisk en procedure for, hvordan eleven kan løse en opgave. Typisk kommunikation: Når du skal lave dit pro- jekt skal du skal skelne mellem redegørelse, analyse og diskussion Demonstrere lektievejlederen demonstrerer, hvordan eleven løser en opgave, ofte i en situation, hvor eleven har flere opgaver at løse. Herefter arbejder eleven selv med at løse de øvrige opgaver. Typisk kommunikation: Nu viser jeg, hvordan du regner den første opgave, Nu viser jeg dig, hvordan man kan søge på nettet Samskabe lektievejlederen arbejder sammen med eleven op om at løse en opgave. Den vejledningsmetode kan benyttes i de situationer, hvor eleven er virkelig fagligt ud- fordret, og hvor andre vejledningsmetoder ikke synes brugbare. Det første vi skal er at finde noget information om kunsteventyret. Hvordan gør vi det? Vurdere lektievejlederen har rollen som evaluator af et produkt, det kan være tjek af formelle fejl eller en vurdering af procedurer for opgaveløsning. Typisk kommunikati- on. Du har brug for at tjekke opgaven for kommatering. Jeg tjekker den første del og så taler vi om reglerne for kommatering. 11

13 Henvise lektievejlederen henviser eleven til yderligere materialer (på nettet, i op- slagsværker og lærebøger mv.) som kan styrke elevens løsning af opgaven. Typisk kommunikation: Du kan finde mere litteratur om projektopgaven på disse sider Ofte vil en vejledningssituation bestå i en kombination af ovenstående metoder og kommuni- kationsformer. Brugen og sammensætningen af vejledningsmetoder er en kompetence, som grundlæggende bygger på lektievejlederens situative dømmekraft i forhold til vejledningssitu- ationen, elevens vejledningsbehov, vejledningens tidsmæssige omfang og mål for vejlednin- gen. Mål for vejledningen kan fx være, om eleven skal forstå en opgave, tilegne sig faglige be- greber og metoder, forstå proceduren for løsning af en opgaven, har brug for en demonstrati- on af en arbejdsmåde, har brug for tæt samarbejde om løsning af en opgave, har brug for et tjek af et produkts kvalitet eller har brug for yderligere perspektiver på arbejdet med en op- gave. Ovenstående vejledningsmetoder indgår på forskellig vis i Inglars beskrivelse af fire vejled- ningsstrategier (1999): Formidlingsorienteret vejledning: vejlederen som mesterlæreren, hvor vejledning er en overføring af vejlederens erfaringer og værdier. Ofte stilles ikke spørgsmål og vejle- deren vil til den vejledtes beskrivelse svare med Ja, det er godt, men jeg synes hellere du burde Procesorienteret vejledningsstrategi; vejledning er en lyttende og udforskende proces centreret om den vejledtes nærmeste udviklingszone, hvor både vejleder og vejledt er aktive og hvor der er fokus på at vejlederen selv konstruerer sin opgave. Typiske spørgsmål: beskriv hvad du har gjort, er der noget der fungerer særlig godt?, er der alternativer til din opgave? Konfluent (gestalt)orienteret vejledning: fokus er på oplevelser er individuelle fæno- mener, og vejlederens opgave er, at tilrettelægge situationer, hvor den vejledte selv kan reflektere og opdage. Kritisk orienteret vejledning: Vejlederen har en analyserende og problematiserende indstilling og vil være optaget af, at drive den vejledte frem til videre analytisk tænk- ning om sin situation Hvorfor har du?, Hvorfor anvender du netop denne meto- de?, hvad ville det betyde for din løsning af opgaven, hvis du brugte en anden teori?. Koncept for support Koncept for support har som formål at støtte lektievejlederen i vejledningssituationen. Ne- denstående model Vejledningens ressourcer peger på, at der er to typer af support henholdsvis relateret til lektievejledningens afdækningsdimension (Adgang til elevens lektie) og dens vej- ledningsdimension (Vejledning til elevens løsning af lektien). De to typer af support beskrives i forhold til supportens formål, indhold, form og principper: 12

14 Formål Adgang til elevens lektie Lektievejlederen har adgang til elevens lektie Vejledning til elevens løsning af lektien Lektievejlederen kan henvise til og inddrage faglige ressourcer til at understøtte vejledningen Indhold Opgavespørgsmål Lærebøger Fagportaler Faglitteratur Form Principper Eleven formidler lektien Lektievejlederen har adgang til elevens lektie via fagbiblioteket Fleksibel og hurtig adgang til ele- vens lektie Opbygning af fagbiblioteket med de mest udbredte digitale lærebøger + evt. fysiske lærebøger Links til fagportaler Adgang til links til fagportaler Model 7: Vejledningens ressourcer Ressourcer i forbindelse med afklaring af elevens opgave er, at lektievejlederen har adgang til elevens lektie, fx opgavespørgsmål og lærebog. Denne adgang kan opnås ved at eleven formid- ler lektien eller lektievejlederen selv har adgang til elevens lektie ved et fagbibliotek. Fagbib- lioteket består af de mest udbredte digitale lærebøger og evt. fysiske lærebøger. Ressourcer i forbindelse med vejledning til elevens løsning handler om, at lektievejlederen har adgang til ressourcer, der kan understøtte vejledningen, fx i form af adgang til fagportaler og faglitteratur. Opsummering I dette working paper har vi på grundlag af metoden Design Based Research beskrevet vores arbejde med at udvikle, konceptualisere og designe de syv modeller: Lektievejlederens logik, Lektier Onlines uddannelseskoncept, Lektievejlederens kompetenceprofil, Vejledningskompasset, Vejledningens scener, Vejledningsstrategimodellen og Vejledningens ressourcer. Endvidere har vi beskrevet de udfordringer og opgaver Lektier Online har i forhold til at udvikle deres kon- cept for uddannelse og vejledning. Forskningsmetoden har indtil videre vist sig at være en særdeles anvendelig metode til at styre en forskningsproces og systematisk udvikle prototy- per med grundlag i både observation, litteraturstudier og forhandlinger og respons på work- shops. Næste skridt er at undersøge modellernes robusthed og brugbarhed i en interventions- fase. 13

15 Litteratur Agertoft, A., Bjørnshave, I., Lerche Nielsen; J., Nilausen, L. (2003a). Netbaseret kollaborativ læring: En guide til undervisere. Værløse: Billesø & Baltzer. Agertoft, A., Bjørnshave, I., Lerche Nielsen; J., Nilausen, L. (2003b). Deltager i netbaseret læ- ring. En guide til samarbejde. Værløse: Billesø og Baltzer. Cobb, P., Confrey, J., disessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educa- tional research. Educational Researcher, 32(1), 913. Digitaliseringsstyrelsen (2012). It barrierer, motivation og læring. Rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Niras. Fee, K. (2009). Delivering ELearning. A complete strategy for design, application and assess- ment. London: Kogan Page. Gynther, K. (2011). DesignBased Research og brugerdreven innovation: komplementerende tilgange i ELYK projektet. ELYK, Workingpaper. Lauvås, P., & Handal, G. (2006). Vejledning og praksisteori. Århus: Klim. Hansen, J. J. (2012). At designe elæring didaktiske perspektiver på uddannelsesdesign og didaktiske design. Læring Og Medier, 5(9) Hansen, J. J. (2012). Dansk som undervisningsfag: Perspektiver på didaktik og design. Frede- riksberg: Dansklærerforeningen. Hansen, J. J. (2015). Internettets metaforer. Perspektiver på digitalisering af information, kommunikation og læring. I: Dohn, N. B. & Hansen, J. J. (red): Didaktik, design og digitalisering, Sam- fundslitteratur (forthcoming) Herskin, B. (2009). Planlægning af itundervisning. It og telestyrelsen. Illeris, K. (2006). Læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Inglar, T. (2012). Lærer og vejleder: Om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og vej- ledningsteknikker. Århus: Klim. Ko, S., & Rossen, S. (2010). Teaching online: A practical guide. New York: Routledge. Løw, O. (2009). Pædagogisk vejledning: Facilitering af læring i pædagogiske kontekster. Kø- benhavn: Akademisk Forlag. Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011). Interaction design: Beyond humancomputer interac- tion. Chichester: Wiley. Salmon, G. (2004). EModerating: The Key to Teaching and Learning Online. Second Edition. London: RoutledgeFalmer. Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. New York: Cambridge University Press. 14

16 Bilag Interviewguide Lektier Online Navn: Præsentation: 1. Hvad er din funktion og ansvarsområde i Lektier Online? 2. Hvad er din baggrund for at arbejde med Lektier Online? 3. Hvad er din oplevelse af formålet med Lektier Online? Vejledningssituationen: 4. Hvad mener du, at en lektiehjælper skal vide/kunne for at kunne håndtere en tilfredsstillende vej- ledningssituation? 5. Beskriv hvordan en tilfredsstillende håndtering af en vejledningssituation foregår? 6. Hvad mener du er de største udfordringer i vejledningssituationen? Uddannelseskonceptet: 7. Hvad består jeres eksisterende uddannelseskoncept af? Viden, færdigheder, værdigrundlag, andet? 8. Hvordan mener du, at det nuværende koncept støtter lektiehjælpernes kompetenceudvikling? 9. Hvordan forestiller du dig uddannelseskonceptet udviklet? Ressourcer: 10. Hvilke ressourcer støtter lektiehjælperen i den eksisterende vejledningssituation? 11. Hvilke ressourcer kunne du forestille dig, ville kunne udvikle vejledningssituationen beskriv gerne genre, indhold og funktion? 12. Hvordan forestiller du at ressourcerne kunne udvikles? Tak for din besvarelse J Med venlig hilsen Jens Jørgen Hansen og Kirstin Remvig 15

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for pulished version

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen 22.2.2013 Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen Denne projektbeskrivelse indeholder beskrivelse af opgaver, processer, tidsplan og milepæle for det arbejde, du har sagt ja til at

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Lars M nsted Nielsen. Mboard - et sms-softwaresystem i VIA

Lars M nsted Nielsen. Mboard - et sms-softwaresystem i VIA Lars M nsted Nielsen Mboard - et sms-softwaresystem i VIA 2012 Introduktion VIA University College har i 2011 implementeret det selvudviklede SMS-softwaresystem Mboard. Forfatteren til denne rapport har

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere