Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin. Publication date: 2015"

Transkript

1 Syddansk Universitet Digital vejledningsdidaktik Hansen, Jens Jørgen; Remvig, Kirstin Publication date: 2015 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hansen, J. J., & Remvig, K. (2015). Digital vejledningsdidaktik: modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 18. Sep. 2015

2 Digital Vejledningsdidaktik modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online Jens Jørgen Hansen, ph.d. og lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Kirstin Remvig, cand.it. og informationsspecialist, Syddansk Universitetsbibliotek. Præsentation Dette working paper præsenterer det foreløbige forskningsarbejde med at udvikle, konceptu- alisere og designe syv modeller for uddannelse, vejledning og support af Lektier Online. Lekti- er Online er et koncept for lektievejledning i grundskole og ungdomsuddannelser, der kan beskrives som både en organisation, en uddannelse og en vejledningspraksis: 1. Lektier Online er en organisation ledet af Statsbiblioteket i Århus, hvor der samarbej- des med kommuner, skoler og universiteter om at opbygge, udbyde og drive en række callcentre for lektievejledning. 2. Lektier Online er en uddannelse, der rekrutterer og uddanner frivillige lektiehjælper 3. Lektier Online er en digital lektiecafé, der tilbyder vejledning i et onlinemiljø situeret i forskellige callcentre. Vores forskningsspørgsmål relaterer sig til Lektier Online som uddannelse og vejlednings- praksis og er: Hvilke modeller kan styrke Lektier Onlines uddannelse af lektievejledere samt støtte lektievejlederne i deres vejledning og herunder brug af ressourcer i vejledningssituatio- nen? Modellerne er foreløbige prototyper, der er udviklet på den korte bane i forhold til at blive afprøvet og testet som redskaber i Lektier Online og på lange bane i forhold til at blive inte- greret i Lektier Onlines koncepter for uddannelse, vejledning og support. De syv modeller er: Lektier Onlines uddannelseskoncept, Lektievejlederens logik og Lektievejlederens kompetence- profil (uddannelseskoncept), modellerne Vejledningskompasset, Vejledningens scener og Vej- ledningsstrategimodellen (vejledningskoncept) og endelig modellen Vejledningens ressourcer (supportkoncept). Modellernes formål og indhold beskrives nedenfor. Lektier Online er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye typer læringsmiljøer og læringstilbud (Hansen 2015). Lektier Online kan op- fattes som en digital lektiecafé, hvor lektievejledere fleksibelt og stedsuafhængigt kan vejlede og støtte elever i skolen med deres lektier og andre faglige udfordringer. Men teknologi er ikke i sig selv en driver i forhold til at kvalificere de nye muligheder (Hansen 2012). Det afgø- rende er, hvordan de enkelte uddannelsesinstitutioner og de praktiske vejledere tænker om vejledning, og hvordan de teknologiske muligheder omsættes til koncepter, modeller og me- toder. Udfordringen er således at udvikle en digital vejledningsdidaktik, hvor uddannelsesan 1

3 svarlige og lektievejledere kan støttes og vejledes i at organisere og iscenesættes vejlednings- forløb i et digital rum. En vejledningsdidaktik svarer på: Med hvilke metoder og ressourcer kan en lektievejleder i et digitalt miljø vejlede en elev i hans opgaveløsning på et grundlag, hvor vej- lederen har en anerkendende tilgang til eleven. I dette working paper tager vi udgangspunkt i, at en digital vejledingsdidaktik kan konceptua- liseres på tre niveauer: 1. som del en koncept for uddannelse, 2. som et koncept for vejledning og 3. som et koncept for support. Projektets metode bygger på forskningstraditionen og forskningsmetoden Design Based Reaseach og dens tradition for brugerdreven innovation. Paperet indledes derfor med en redegørelse for forskningsmetoden og vores arbejde med me- todens to første faser: afdækning af hidtidig praksis og viden på området samt laboratorium for udvikling af metoder. Forskningsmetode Design Based Research Forskningsprojektet er funderet i forskningsmetoden Design Based Research (Cobb 2003, Gynther 2011, Hansen 2012). Design Based Research er som forskningstradition optaget af at forklare, hvordan undervisning og vejledning som et kompleks interaktionssystem fungerer indenfor en bestemt case samt udvikle ny viden og metoder, som kan bidrage til at udvikle undervisning og vejledning i casen. Centralt i disse undersøgelser er en eksperimenterende og interventionsorienteret tilgang til vidensproduktion, men med det mål at den ny viden skal bruges til at forbedre praksis: The theory must do real work (Cobb 2003: 10). Udvikling af nye metoder skal adressere problemer i en konkret praksis for at vejlede og udvikle den kon- krete praksis. For at synliggøre og strukturere forskningsprocessen arbejder vi ud fra en model for bruger- dreven innovation, ELYKinnovationsmodellen (tillempet efter Gynther 2011 og Hansen 2012): 1. Praksis Undersøgelser af hidtidige koncepter/praksis for kompetenceudvikling 2. Lab Udvikling af koncepter/ prototyper til uddannelse, vejledning og support Design Based Research 4. Generalisering Beskrive og vurdere koncepter Implementere færdige koncepter 3. Intervention Afprøve prototyper Dokumentere effekter Faser i Design Based Research Modellen beskriver fire faser i arbejdet med en case. Første fase er afdækning af konteksten med henblik på at afdække problemer og innovationspotentiale i en konkret praksis. Anden 2

4 fase er laboratoriet. Her samarbejder forskere og praktikere i en eller flere workshops for at udvikle løsningsforslag og nye koncepter, som kan håndtere problemer i den eksisterende praksis. I tredje fase bliver de udviklede koncepter afprøvet i praksis med henblik på under- søgelse af innovationspotentiale for evt. at justere eller redesigne det udviklede koncept. Ge- neraliseringsfasen handler om at beskrive og generalisere konceptet samt evaluere dets ro- busthed i praksis. Hvis konceptet er robust kan det implementeres i den eksisterende kon- tekst og her bidrage til innovativt at udvikle en ny praksis. Modellens fire faser udgør en ramme for vores forskningsprojekt og forskningsaktiviteter: 1. Praksis: interviewe uddannelsesansvarlige om hidtidig praksis i Lektier Online og un- dersøge eksisterende materiale 2. Lab: udvikle koncepter for uddannelse, vejledning og support gennem afholdelse af workshop kvalificeret af litteraturstudier af eksisterende uddannelseskoncepter og vejledningsteori. 3. Intervention: følge et kursusforløb for nye lektievejledere med brug af nye koncepter 4. Generalisering: undersøge koncepternes brugbarhed og publicere forskningsartikel. Indenfor denne ramme er status for forskningsprojektet, at vi har været igennem fase 1 og 2 og forventer at skulle arbejde med fase 3 og 4, når et nyt kursusforløb med brug af nye kon- cepter skal gennemføres. I det følgende vil vi redegøre for de første to faser. Fase 1. Praksis afdækning Vores formål med afdækningen var at tilegne os viden om den hidtidige praksis og generelle udfordringer i Lektier Online, som var etableret både som organisation, uddannelse og digital lektiecafe. I afdækningsfasen udsendte vi i en form for skriftligt forskningsinterview en række spørgsmål til syv projektmedarbejdere, der arbejder med Lektier Online for at få en indsigt i medarbejdernes funktioner, ansvarsområder og baggrunde, samt deres holdning, viden og erfaringer med Lektier Online i forhold til selve vejledningssituationen, uddannelseskoncep- tet og ressourcerne. Interviewguiden kan ses i vedhæftede bilag. Dertil besøgte og observere- de vi en aften i callcenteret på Statsbiblioteket, samt overværede et introduktionskursus for nye lektievejledere både i callcenteret, Statsbiblioteket og i callcenteret, Odense. Her fik vi indblik i, hvordan Lektier Online arbejder med uddannelse og er organiseret i praksis. Uddan- nelsen var etableret omkring et kursusforløb med oplæg om lektievejledningsprincipper, caseeksempler og en fælles kommunikationsplatform: lektieronline.dk. Afdækningen udmøntede sig i identifikationen af 6 udfordringer for Lektier Online som lektie og studiestøttekoncept: 1. Rekruttering (og fastholdelse). Hvordan kan Lektier Online rekruttere nye lektievej- ledere, og hvordan fastholde de eksisterende lektievejledere? 2. Uddannelse og løbende kompetenceudvikling. Hvordan kan Lektier Online uddan- ne nye lektievejledere og løbende kompetenceudvikle eksisterende lektievejledere? 3

5 3. Videndeling fra tavs til eksplicit viden. Megen af den viden som opbygges om lek- tievejledning er bundet til den enkelte lektievejledere som rutiner og praksisser, og disse rutiner og praksisser er ofte karakteriseret som tavs viden, dvs. lektievejledere kan ikke altid gøre rede hvorfor og hvordan man lektievejleder. Udfordringen er, hvor- dan Lektier Online kan arbejde med videndeling og omforme den tavse viden til ekspli- cit viden. 4. Kvaltetssikring. Markedet for lektievejledning er stigende og Lektier Onlines vejled- ningsprodukt er også et produkt, som kommuner kan købe og abonnere på. Derfor bli- ver spørgsmålet om kvalitet i Lektier Online et kritisk spørgsmål og samtidig bliver det en udfordring at definere, dokumentere, indsamle og bruge viden om kvalitet i koncep- tet og vejledningsydelsen. 5. Koneptualisering franchisemodellen. Lektier Online er et koncept, som breder sig til flere universitetsbyer, og derfor er det en udfordring at sikre sig at konceptet frem- står som et gennemarbejdet og konceptualiseret produkt. 6. Professionalisering og konceptudvikling. Denne udfordring hænger sammen med spørgsmålet om kvalitetssikring og handler om at udvikle koncepter for uddannelse, vejledning og support, der bidrager til lektievejlederens professionelle ydelse og ele- vernes oplevelse af god og motiverende lektievejledning. Vores forskningsspørgsmål relaterer sig til udfordringen vedrørende professionalisering og konceptudvikling og udmønter sig i arbejdet med at udvikle prototyper på følgende syv mo- deller inden for de tre niveauer: Uddannelse, Vejledning og Support. Uddannelse Lektievejlederens logik Lektier Onlines uddannelseskoncept Lektievejlederens kompetenceprokil Vejledning Vejledningskompasset Vejledningsstrategimodellen Vejledningens scener Support Vejledningens ressourcer Tre niveauer for en konceptualisering af den digitale vejledningsdidaktik Fase 2. Lab udvikling Den næste fase var Labfasen, hvor de syv modeller skulle præsenteres og videreudvikles med forskellige grupper af involverede interessenter. Vi identificerede følgende tre interessent- grupper, som med deres erfaringer fra praksis ville være relevante at inddrage i udviklings- processen: 4

6 1. De uddannelsesansvarlige: Projektmedarbejdere og strategiske medarbejdere, der ar- bejder med Lektier Online 2. Netværksgruppen: Repræsentanter fra de gymnasier, der er tilknyttet Lektier Online 3. Flyverne : Lektievejledere, der er ansat af Lektier Online som tovholdere for de frivil- lige. På Statsbiblioteket afholdt vi en workshop for hver af de tre grupper. Antallet af deltagere var mellem 5 og 8 pr. gang. Formålet med workshopperne var, at vi, ved at inddrage de tre inte- ressentgrupper én efter én i udviklingsprocessen, kunne skabe rum for kollaborativt at tilve- jebringe forskningsdata, der kunne validere og kvalificere de syv modeller yderligere. Der var således tale om skabe en ramme for en form for praksisfællesskab (Wenger, 1998), hvor vi kunne samarbejde om at skabe ny viden. Dataindsamlingsmetoden kan betragtes som en ite- rativ proces (Rogers et al., 2011), hvor fokus var på at spørge ind til problematikkerne og de områder, som vi i projektet manglede viden omkring. Derpå lyttede vi aktivt til deltagernes bidrag og refleksioner, så deres betragtninger blev medtaget i den videre udvikling. For alle tre workshops var den overordnede form en vekselvirkning mellem præsentation og aktivitet, hvor modellerne blev hhv. introduceret og udlagt til refleksion, diskussion, vurde- ring og kommentering. Med aktiviteter var der ikke tale om aktiviteter, der nødvendigvis var tiltænkt en særlig underholdningsværdi eller et specifikt læringsmål. Aktiviteterne var ude- lukkende designet for, at vi som forskere i projektet kunne skabe et rum, hvor deltagernes perspektiver kunne komme til udtryk, nogle gange som individuelle refleksioner, andre gange diskuteret og forhandlet i dialog med en gruppe eller makker. Til aktiviteterne anvendte vi især aktiviteter, hvor deltagerne noterede deres bidrag på post- its i forskellige farver og i lokalet blev hvide posters med aktiviteternes overskifter hængt op, som postits ne herefter kunne placeres på. Det kunne godt gøres digitalt, men det fysiske ar- tefakt i ophængt i rummet bidrog til, at deltagerne hele tiden kunne orientere sig om den ind- samling, der fandt sted og dermed også fik mulighed for at vende tilbage til noget, hvis der i processen dukkede nye idéer op. Ved postitsessionerne skulle farverne i en aktivitet fx svare til det enkelte spørgsmål: Hvad skal en Lektievejleder vide? Hvad skal L.H. kunne? Hvilke værdier skal L.H. have med? I andre aktiviteter skulle farverne symbolisere den grad af opmærksomhed, som deltageren synes de enkelte bidrag skulle have (fx Grøn = Virker, Gul= Forbedres, Rød = Virker ikke). Alle aktivite- ter blev afsluttet med en plenum gennemgang, dels for at deltagerne kunne sætte ord på deres bidrag til os andre, dels for at give plads til yderligere refleksion og eventuelle bidrag. Disse plenum sessioner blev lydoptaget, så vi havde mulighed for at være tilstede i dialogen og ikke være afhængige af at skulle skrive noter samtidigt. I den første workshop var enkelte aktiviteter tilrettelagt individuelt for at give plads til den enkeltes refleksion, men det viste sig at være for tidskrævende at samle op på det i plenum, og vi ønskede en højere grad af dialog mellem deltagerne, hvorfor vi fremadrettet hovedsagligt lagde op til grupper af 23, så de havde mulighed for at spare med og lade sig inspirere hinan- den. Hvis vi stillede opgaver, hvor vi forventede en større mængde af skriftlige refleksioner, 5

7 benyttede os af en virtuel opslagstavle i form af padlets (padlet.com), hvor opgaverne kunne besvares. Padletværktøjet egnede sig især godt til at opsamle og præsentere forskellige gruppers bidrag, men blev også benyttet til en aktivitet, hvor gode links skulle noteres. Efter labfasen er de syv modeller ved at være klar til interventionen (fase 3). Nedenfor rede- gøres for modellerne indenfor de tre niveauer af koncepter: Uddannelse, Vejledning og Sup- port. Koncept for uddannelse Et koncept for uddannelse beskriver, hvad en uddannelsens mål er, hvad dens metoder består i, samt hvilke principper, der skal styre og styrke design af og kommunikation om uddannel- sen. Centralt i et koncept for uddannelse er en forståelse af, hvad målet med uddannelsen er (se Lektievejlederens kompetenceprofil nedenfor), og hvem målgruppen for uddannelsen er (se Lektievejlederens logik nedenfor). Spørgsmålet om uddannelsens målgruppe handler om at forstå, hvad der karakteriserer og motiverer en given målgruppe. Ovenfor nævner vi lektievejlederens professionalisering. Det er en særlig udfordring, fordi lektievejlederen befinder sig i et spændingsfelt af tre logikker frivillighed, pædagogik og faglighed. Dette spændingsfelt havde vi afdækket i vores observati- on af introduktionskurset og lektievejlederens praksis i callcentrene og er anskueliggjort i nedenstående figur: Mødet med den anden, blik for den enkelte, ønske om at ud- vikle, forandre, vejlede, gøre en forskel, fokus på relationer: tillid, anerkendelse, tryghed og social samvær + strukturere et vejledningsforløb Frivillighed Lektievejlederens logik Sjovt, frivillighed, uløn- net, ikkeeksperten, den hjælpende storebror, hyggelig, del af et fæl Ekspert i det faglige, kender faget og dets begreber og metoder, måske ønske om karri- ere indenfor formidling Pædagogik Faglighed Model 1: Lektievejlederens logik Spørgsmålet om professionalisering skal altså ses indenfor denne logik, hvor især det frivillige aspekt sætter en grænse, hvor hårdt man kan fare frem med krav om faglighed og pædagogik uden at miste lektievejlederens frivillige interesse og engagement. Frivillighed, som princip, er således et aspekt, som man i Lektier Onlines uddannelseskoncept bør være opmærksom på. 6

8 Nedenfor har vi givet et bud på et uddannelseskoncept for Lektier Online, som kan anvendes som en ramme for at beskrive og diskutere, hvordan Lektier Online vil arbejde med uddannel- se, hvilke metoder der skal indgå i dels uddannelsesforløbet og i den løbende kompetenceud- vikling samt hvilke principper som uddannelsen skal foregå på grundlag af: Lektier Onlines uddannelseskoncept Mål: Skabe forståelse for Lektier Onlines idégrundlag og grundfortælling. Synliggøre lektievejlederens viden, færdigheder og værdier (Lektie- vejlederens kompetenceprofil). Skabe engagement og interesse for at blive lektievejleder. Metoder: Introkursus: grundfortælling, pptpræsentationer, rollespil, teknik- afprøvning Oplæringsforløb: mentorordning, selvstudiemateriale, fysiske guides og faglige ressourcer, mulighed for løbende refleksion og dialog Løbende opkvalificering: kurser. Principper: Differentierede undervisningsformer faglig input, teknisk træning, rollespil og fælles diskussioner og aktiviteter. Opbygning af rollen som lektievejleder og socialisering i Lektier On- lines kultur Mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling Onlines kultur Mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling Respekt for at lektievejledning er frivilligt arbejde Model 2: Lektier Onlines uddannelseskoncept Centralt i uddannelseskonceptet er målet om at synliggøre lektievejlederens kompetencepro- fil. Hvad en lektievejleder er og hvilke kompetencer, der ligger til grund for lektievejlederens praksis, var ikke systematisk ekspliciteret i det materiale, vi har haft adgang til. Lektievejlede- rens kompetenceprofil nedenfor beskriver vertikalt, hvilke kompetenceområder en lektievej- leder skal fungere indenfor, og horisontalt udfoldes disse kompetenceområder i en taksonomi bestående af viden, færdigheder og holdninger/værdier (Hansen 2012b). Kompetenceområ- derne omfatter fire typer kompetencer: lektievejlederkompetence en overordnet kompetence som lektievejleder og repræ- sentant for Lektier Online vejledningskompetence kompetence til at vejlede andre 7

9 teknologikompetence kompetence til at håndtere vejledningsplatformen og online vejledning faglig kompetence kompetence i det faglige område Kompetencetaksonomien omfatter tre niveauer af kompetence viden hvad skal en lektievejleder vide i forhold til den enkelte kompetence færdigheder hvad skal en lektievejleder kunne i forhold til den enkelte kompetence holdninger/værdier hvilke holdninger/værdier skal en lektievejleder udvikle/besidde i forhold til den enkelte kompetence. Kompetenceprofilen har som funktion at formidle lektievejlederuddannelsens mål og indhold til nye lektievejledere og skærpe forståelsen af lektievejlederens kompetencer for eksisteren- de lektievejledere. Kompetenceprofilen muliggør en klar kommunikation til kommende lek- tievejledere om, hvad det indebærer at være lektievejleder for at sikre forståelse og engage- ment og sikrer samtidig et grundlag for intern kommunikation om lektievejlederens kompe- tence samt justering og udvikling af disse kompetencer. Kompetence- profil Lektievejleder- kompetence Vejledning Teknologi Faglig kompeten- ce Viden Kender: Kompetence- profilen L.O.idegrundlag Kender: Vejledningens scener Vejledningsstrategi- modellen Kender: L.O.platformens funk- tioner og værktøjer og andre relevante plat- forme og værktøjer. til onlinekommunika- tion. Har overblik over: Fag Studiemetoder Færdigheder Holdning/ Værdier Deler erfaringer. Er hjælpsom. Støtter andre lek- tievejledere (fx som mentor og sparringspartner). Ser sig som del af et fællesskab, der bygger på samar- bejde, videndeling og gensidig støtte. Bruger vejledningsværk- tøjer. Vejleder differentieret Sætter eleven i centrum Anerkendende og em- patisk tilgang. Fokus på elevens moti- vation og mod på læ- ring. Bruger funktionelt L.O. platformen. Inddrager faglige res- sourcer og værktøjer. Er interesseret i at: bruge teknologi holde sig opdateret. Kan fin- de relevante fagli- ge ressourcer. Forstår sig selv som faglig ressourceperson. Model 3: Lektievejlederens kompetenceprofil Koncept for vejledning Udvikling af vejledningskoncepter har som formål at uddanne og støtte lektievejlederne i at håndtere en vejledningssituation. Vejledning kan defineres som en form for kommunikation, der har som hensigt at hjælpe, støtte og stilladsere en anden i dennes læring og udvikling på et grundlag, hvor vejlederen har en anerkendende og empatisk tilgang til eleven og samtidig 8

10 har fokus på at udvikle elevens motivation og mod på læring. Mere konkret kan lektievejled- ning beskrives som en vejledningsform, hvis grundlag er en elevs udfordringer med en kon- kret lektie, som eleven søger vejledning til at forstå, arbejde med og løse. Vejledningssituatio- nen er her spændt ud mellem en afklaringsdimension hvad er opgaven og hvem er eleven? og en vejledningsdimension hvordan vejledes eleven i at forstå og løse lektien og hvordan muliggøres elevens klarhed over det videre arbejde og motivation for læring? Afklaringsdi- mensionen handler om, at lektievejlederen må tage udgangspunkt i den anden (den vejled- tes) indre billede af virkeligheden (Inglar 1999, 17). Det vil konkret sige, hvilke forudsætnin- ger og umiddelbare læringsstrategier eleven har for og til at løse opgaven. Vejledningsdimen- sionen bygger på en række vejledningsmetoder og spørgsmålstyper, som skal muliggøre, at eleven kan forstå og håndtere sin lektie, hvilket uddybes i Vejledningsstrategimodellen. Nedenstående model Vejledningskompasset udpeger de fire forskellige vejledningsopgaver, som generelt karakteriserer lektievejlederens arbejde i en vejledningssituation. Modellen kan, udover at læses som en udpegning af vejledningsopgaver, også læses som en procesmodel, hvor lektievejlederen i første omgang arbejder med en afklaringsfase og herefter en vejled- ningsfase: Afklaring Faglig udfordring/ lektien Elevens forudsætninger Opgaven Eleven Forståelse og løsning af lektien Klarhed Motivation Vejledning Model 4: Vejledningskompasset 9

11 Vejledningskompasset kan bruges til at anskueliggøre flere andre modeller: Vejledningens scener er en model, der systematisk udfolder faserne i et vejlednings- forløb Vejledningsstrategimodellen er en model, der både skal støtte lektievejlederen i at formulere en strategi for vejledningen og konkret pege på forskellige vejledningsme- toder, som lektievejlederen kan bruge i sin konkrete vejledning af eleven Vejledningens ressourcer er en model der dels udpeger ressourcer til lektievejlede- rens forståelse af opgaven (ressourcer der understøtter afklaring), dels udpeger res- sourcer til at gennemføre vejledning (ressourcer der understøtter den konkrete vej- ledning). Vejledningens scener Vejledningens scener er en model, der for første viser flowet i et vejledningsforløb ofte struk- tureret i fire faser: Velkomst, Afklaring, Vejledning, Opsummering og afslutning). For det an- det viser modellen, hvordan der til hver fase er knyttet en synlig kommunikation (frontstage) og en usynlig refleksion (backstage). Flow Velkomst og præsentation Afklaring Vejledning Opsummer & afslut Frontstage (den synlige kommunikation) Gensidig præsentation Form for kommunikation Afstem forventninger Elevens problem lad eleven læse/vise problem + forklare med egne ord Rammesætning af tid og roller Vejledningsmetoder: Coache, Forklare, Guide, Demonstrere, Samskabe, Vurdere, Henvise Evaluering: Fik eleven den ønskede hjælp? Farvel og inviter til at komme tilbage Backstage (den usynlige refleksion) Vær opmærksom på dobbeltfunktion som faglig autoritet + uformel ven Hvad er elevens forudsætninger (faglig og sprogligt)? Hvad er elevens faglige udfordring/opgave? Hvilken vejledningsstrategi skal benyttes? Vejledningssituation løsning af opgaven Udviklingsdimension mod på læring Refleksion: Hvordan gik det, hvad gik godt og hvorfor? Hvad skal jeg overveje til næste gang? Model 5: Vejledningens scener Modellen kan her bruges til at understøtte lektievejlederens synlige kommunikation og de kommunikative opgaver, der er knyttet til vejledning, samt lektievejlederens usynlige reflek- sion, som kvalificerer lektievejlederens strategiske arbejde med afklaringsdimensionen og vejledningsdimensionen (jf. Vejledningskompasset). Vejledningsstrategimodellen Vejledningsstrategimodellen har som formål med udgangspunkt i en forståelse af elevens vejledningsbehov, opgavens karakter og elevens faglige forudsætninger at skærpe lektievej 10

12 lederens plan med vejledningen og refleksion over, hvordan der kan vejledes, herunder valg og sammensætning af en række vejledningsmetoder: Vejledningsstrategimodellen Repertoire af vejledningsmetoder, som lektievejledere kan benytte som grundlag for sin vejledning, og hvis sammensætning afspejler lektievejlederens plan for vejledning Coache Forklare Guide Demonstrere Samskabe Vurdere Henvise spørge kritisk og opklarende forklare faglige be- greber og metoder beskrive procedurer for løsning af opgaver vise løsning af en opgave samarbej- de om løs- ning af op- gave rette og evaluere et produkt henvise til materialer (på nettet, i lære- bøger, op- slagsværker mv.) Model 6: Vejledningsstrategimodellen Vejledningsmetoderne er udviklet på grundlag af undersøgelse af den eksisterende vejled- ningspraksis i Lektier Online: Coache handler om kritisk og opklarende at spørge ind til elevens forståelse af opga- ven og hvordan eleven kunne forestille sig at løse opgaven. Typisk kommunikation: Hvordan forstår du opgaveformuleringen?, Hvordan forestiller du dig at løse opga- ven?. Forklare lektievejlederen forklarer noget, fx hvordan opgaven skal forstås, hvordan man skal forstå bestemte faglige begreber, eller hvordan man konkret arbejder med en bestemt faglig metode. Typisk kommunikation: En analyse af kunsteventyrets genrer vil sige at du skal., Et kunsteventyr har typisk følgende genretræk, En tekstana- lyse kan besvares i følgende faser Guide lektievejlederen guider eleven gennem en procedure, typisk en procedure for, hvordan eleven kan løse en opgave. Typisk kommunikation: Når du skal lave dit pro- jekt skal du skal skelne mellem redegørelse, analyse og diskussion Demonstrere lektievejlederen demonstrerer, hvordan eleven løser en opgave, ofte i en situation, hvor eleven har flere opgaver at løse. Herefter arbejder eleven selv med at løse de øvrige opgaver. Typisk kommunikation: Nu viser jeg, hvordan du regner den første opgave, Nu viser jeg dig, hvordan man kan søge på nettet Samskabe lektievejlederen arbejder sammen med eleven op om at løse en opgave. Den vejledningsmetode kan benyttes i de situationer, hvor eleven er virkelig fagligt ud- fordret, og hvor andre vejledningsmetoder ikke synes brugbare. Det første vi skal er at finde noget information om kunsteventyret. Hvordan gør vi det? Vurdere lektievejlederen har rollen som evaluator af et produkt, det kan være tjek af formelle fejl eller en vurdering af procedurer for opgaveløsning. Typisk kommunikati- on. Du har brug for at tjekke opgaven for kommatering. Jeg tjekker den første del og så taler vi om reglerne for kommatering. 11

13 Henvise lektievejlederen henviser eleven til yderligere materialer (på nettet, i op- slagsværker og lærebøger mv.) som kan styrke elevens løsning af opgaven. Typisk kommunikation: Du kan finde mere litteratur om projektopgaven på disse sider Ofte vil en vejledningssituation bestå i en kombination af ovenstående metoder og kommuni- kationsformer. Brugen og sammensætningen af vejledningsmetoder er en kompetence, som grundlæggende bygger på lektievejlederens situative dømmekraft i forhold til vejledningssitu- ationen, elevens vejledningsbehov, vejledningens tidsmæssige omfang og mål for vejlednin- gen. Mål for vejledningen kan fx være, om eleven skal forstå en opgave, tilegne sig faglige be- greber og metoder, forstå proceduren for løsning af en opgaven, har brug for en demonstrati- on af en arbejdsmåde, har brug for tæt samarbejde om løsning af en opgave, har brug for et tjek af et produkts kvalitet eller har brug for yderligere perspektiver på arbejdet med en op- gave. Ovenstående vejledningsmetoder indgår på forskellig vis i Inglars beskrivelse af fire vejled- ningsstrategier (1999): Formidlingsorienteret vejledning: vejlederen som mesterlæreren, hvor vejledning er en overføring af vejlederens erfaringer og værdier. Ofte stilles ikke spørgsmål og vejle- deren vil til den vejledtes beskrivelse svare med Ja, det er godt, men jeg synes hellere du burde Procesorienteret vejledningsstrategi; vejledning er en lyttende og udforskende proces centreret om den vejledtes nærmeste udviklingszone, hvor både vejleder og vejledt er aktive og hvor der er fokus på at vejlederen selv konstruerer sin opgave. Typiske spørgsmål: beskriv hvad du har gjort, er der noget der fungerer særlig godt?, er der alternativer til din opgave? Konfluent (gestalt)orienteret vejledning: fokus er på oplevelser er individuelle fæno- mener, og vejlederens opgave er, at tilrettelægge situationer, hvor den vejledte selv kan reflektere og opdage. Kritisk orienteret vejledning: Vejlederen har en analyserende og problematiserende indstilling og vil være optaget af, at drive den vejledte frem til videre analytisk tænk- ning om sin situation Hvorfor har du?, Hvorfor anvender du netop denne meto- de?, hvad ville det betyde for din løsning af opgaven, hvis du brugte en anden teori?. Koncept for support Koncept for support har som formål at støtte lektievejlederen i vejledningssituationen. Ne- denstående model Vejledningens ressourcer peger på, at der er to typer af support henholdsvis relateret til lektievejledningens afdækningsdimension (Adgang til elevens lektie) og dens vej- ledningsdimension (Vejledning til elevens løsning af lektien). De to typer af support beskrives i forhold til supportens formål, indhold, form og principper: 12

14 Formål Adgang til elevens lektie Lektievejlederen har adgang til elevens lektie Vejledning til elevens løsning af lektien Lektievejlederen kan henvise til og inddrage faglige ressourcer til at understøtte vejledningen Indhold Opgavespørgsmål Lærebøger Fagportaler Faglitteratur Form Principper Eleven formidler lektien Lektievejlederen har adgang til elevens lektie via fagbiblioteket Fleksibel og hurtig adgang til ele- vens lektie Opbygning af fagbiblioteket med de mest udbredte digitale lærebøger + evt. fysiske lærebøger Links til fagportaler Adgang til links til fagportaler Model 7: Vejledningens ressourcer Ressourcer i forbindelse med afklaring af elevens opgave er, at lektievejlederen har adgang til elevens lektie, fx opgavespørgsmål og lærebog. Denne adgang kan opnås ved at eleven formid- ler lektien eller lektievejlederen selv har adgang til elevens lektie ved et fagbibliotek. Fagbib- lioteket består af de mest udbredte digitale lærebøger og evt. fysiske lærebøger. Ressourcer i forbindelse med vejledning til elevens løsning handler om, at lektievejlederen har adgang til ressourcer, der kan understøtte vejledningen, fx i form af adgang til fagportaler og faglitteratur. Opsummering I dette working paper har vi på grundlag af metoden Design Based Research beskrevet vores arbejde med at udvikle, konceptualisere og designe de syv modeller: Lektievejlederens logik, Lektier Onlines uddannelseskoncept, Lektievejlederens kompetenceprofil, Vejledningskompasset, Vejledningens scener, Vejledningsstrategimodellen og Vejledningens ressourcer. Endvidere har vi beskrevet de udfordringer og opgaver Lektier Online har i forhold til at udvikle deres kon- cept for uddannelse og vejledning. Forskningsmetoden har indtil videre vist sig at være en særdeles anvendelig metode til at styre en forskningsproces og systematisk udvikle prototy- per med grundlag i både observation, litteraturstudier og forhandlinger og respons på work- shops. Næste skridt er at undersøge modellernes robusthed og brugbarhed i en interventions- fase. 13

15 Litteratur Agertoft, A., Bjørnshave, I., Lerche Nielsen; J., Nilausen, L. (2003a). Netbaseret kollaborativ læring: En guide til undervisere. Værløse: Billesø & Baltzer. Agertoft, A., Bjørnshave, I., Lerche Nielsen; J., Nilausen, L. (2003b). Deltager i netbaseret læ- ring. En guide til samarbejde. Værløse: Billesø og Baltzer. Cobb, P., Confrey, J., disessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educa- tional research. Educational Researcher, 32(1), 913. Digitaliseringsstyrelsen (2012). It barrierer, motivation og læring. Rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Niras. Fee, K. (2009). Delivering ELearning. A complete strategy for design, application and assess- ment. London: Kogan Page. Gynther, K. (2011). DesignBased Research og brugerdreven innovation: komplementerende tilgange i ELYK projektet. ELYK, Workingpaper. Lauvås, P., & Handal, G. (2006). Vejledning og praksisteori. Århus: Klim. Hansen, J. J. (2012). At designe elæring didaktiske perspektiver på uddannelsesdesign og didaktiske design. Læring Og Medier, 5(9) Hansen, J. J. (2012). Dansk som undervisningsfag: Perspektiver på didaktik og design. Frede- riksberg: Dansklærerforeningen. Hansen, J. J. (2015). Internettets metaforer. Perspektiver på digitalisering af information, kommunikation og læring. I: Dohn, N. B. & Hansen, J. J. (red): Didaktik, design og digitalisering, Sam- fundslitteratur (forthcoming) Herskin, B. (2009). Planlægning af itundervisning. It og telestyrelsen. Illeris, K. (2006). Læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Inglar, T. (2012). Lærer og vejleder: Om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og vej- ledningsteknikker. Århus: Klim. Ko, S., & Rossen, S. (2010). Teaching online: A practical guide. New York: Routledge. Løw, O. (2009). Pædagogisk vejledning: Facilitering af læring i pædagogiske kontekster. Kø- benhavn: Akademisk Forlag. Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011). Interaction design: Beyond humancomputer interac- tion. Chichester: Wiley. Salmon, G. (2004). EModerating: The Key to Teaching and Learning Online. Second Edition. London: RoutledgeFalmer. Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. New York: Cambridge University Press. 14

16 Bilag Interviewguide Lektier Online Navn: Præsentation: 1. Hvad er din funktion og ansvarsområde i Lektier Online? 2. Hvad er din baggrund for at arbejde med Lektier Online? 3. Hvad er din oplevelse af formålet med Lektier Online? Vejledningssituationen: 4. Hvad mener du, at en lektiehjælper skal vide/kunne for at kunne håndtere en tilfredsstillende vej- ledningssituation? 5. Beskriv hvordan en tilfredsstillende håndtering af en vejledningssituation foregår? 6. Hvad mener du er de største udfordringer i vejledningssituationen? Uddannelseskonceptet: 7. Hvad består jeres eksisterende uddannelseskoncept af? Viden, færdigheder, værdigrundlag, andet? 8. Hvordan mener du, at det nuværende koncept støtter lektiehjælpernes kompetenceudvikling? 9. Hvordan forestiller du dig uddannelseskonceptet udviklet? Ressourcer: 10. Hvilke ressourcer støtter lektiehjælperen i den eksisterende vejledningssituation? 11. Hvilke ressourcer kunne du forestille dig, ville kunne udvikle vejledningssituationen beskriv gerne genre, indhold og funktion? 12. Hvordan forestiller du at ressourcerne kunne udvikles? Tak for din besvarelse J Med venlig hilsen Jens Jørgen Hansen og Kirstin Remvig 15

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem:

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem: Den pædagogiske værktøjskasse udvikling, koncept og anvendelse Denne artikel præsenterer den pædagogiske værktøjskasse. Værktøjskassen er en samling af ideer og vejledninger til hvordan it og nye metoder

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Den digitale læringsbro

Den digitale læringsbro Den digitale læringsbro Brugerdrevet design i udvikling af læringsprodukter Janne Gleerup Postdoc, PhD. gleerup@ruc.dk Simon B. Heilesen Lektor, mag.art. Roskilde Universitet simonhei@ruc.dk Kevin Mogensen

Læs mere

Syddansk Universitet. Strategisk udvikling i gymnasiale netværk Raae, Peter Henrik. Publication date: 2013

Syddansk Universitet. Strategisk udvikling i gymnasiale netværk Raae, Peter Henrik. Publication date: 2013 Syddansk Universitet Strategisk udvikling i gymnasiale netværk Raae, Peter Henrik Publication date: 2013 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Den Kreative Platform Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Byrge,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK NR. 5 NOVEMBER 2011 Læremiddeldidaktik Nr. 5 november 2011 Redaktion Jens Jørgen Hansen (ansvarshavende). Ditte

Læs mere

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid Nr. 1 April 2010 Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Indhold Kan klynger redde kanten? Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet

Læs mere

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Citation for published version (APA): Strunck, J., & Holmgreen, L-L. (2015). Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition'.

Citation for published version (APA): Strunck, J., & Holmgreen, L-L. (2015). Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition'. Aalborg Universitet Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition' Strunck, Jeanne; Holmgreen, Lise-Lotte Publication date: 2015 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun Petersen. Den digitale. Brugerdrevet innovation og koblede kontekster. Redigeret af Anne-Mette Nortvig

Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun Petersen. Den digitale. Brugerdrevet innovation og koblede kontekster. Redigeret af Anne-Mette Nortvig Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine Brun Petersen Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun Petersen Den digitale Den digitale Patientmappe Brugerdrevet innovation og koblede kontekster Redigeret

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis

Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis Udarbejdet af Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine Brun Petersen Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20.

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20. Aalborg Universitet Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012 Dirckinck-Holmfeld, Kasper Publication date: 2013 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I Tom Nyvang Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Aalborg Universitet 2008 Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Ph.D.-afhandling indleveret til det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere