Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten."

Transkript

1 Midtvejsevalueringsrapport af Lektiecaféen VollsmosesMælkebøtter ogprojektstudiestøtten. UdarbejdetafPædagoguddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebaelt. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...side2 Baggrundforevalueringsrapporten.side2 Beskrivelseafrapportensopbygning...side4 Kapitel1.VollsmosesMælkebøttersLektiecaféorganisation..side4 1.1.OmVollsmosesMælkebøtter,beliggenhedoghistorie.side5 1.2Foreningensformålogbestyrelse..side6 1.3.Fakta:Ansatte,frivillige,brugereaflektiecafé...side7 1.4.VollsmosesMælkebøttersLektiecafésstrukturogrammer side9 1.5Lektiecafeensåbningstider,booking ogkoordineringsprocedurer, samtugeskema..side10 Kapitel2.VollsmosesMælkebøttersLektiecafésudviklingogfremdrift medbeskrivelserogdata...side11 Sammenfatning..side14 Bilag 2

3 Indledning Gennemdetsenesteårtierfrafaldsprocentenblandtungestuderendestegetmarkant,således at mange unge ikke gennemfører deres uddannelse. Eksempelvis gennemfører hver tredje studerende på erhvervsuddannelserne ikke sin uddannelse. 1 Ligeledes viser seneste tal fra AnvendtKommunalForskning,atfrafaldpådegymnasialeogerhvervsfagligeuddannelserer markanthøjereforindvandrereogefterkommereendfordanskere. 2 Derharderforbådefra regeringsniveau og kommunerne imellem været en stigende fokus på og interesse for at udviklelektiecaféersomidéogkonceptfornetopdervedatøgemulighederneforatfastholde ungeiuddannelsessystemet.formåletmedlektiecafeindsatsenpålandsplanersåledesatgive børnogungemedandenetniskbaggrund bedremulighedforatudviklederesdanskesprogog dervedfåenuddannelse. 3 I samme periode er det lykkedes Lektiecaféen i Vollsmose Bibliotek alias Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter at mangedoble antallet af besøgende/studerende, der har ønsket at modtage støtte. Denne mangedobling skyldes, at Lektiecaféen i Vollsmose har formået at kunne se nye muligheder og perspektiver i selve lektiecafétanken og derigennem har eksperimenteretmedlektiecaféensstrukturogmålgruppe. TrygFonden har kunnet se de fremtidige muligheder og perspektiver i de erfaringer og den viden,somforeningenvollsmosesmælkebøtterhargjortsig,ogdetharførttil,atlektiecaféen i 2011 fik doneret cirka 1.2 millioner kroner aftrygfonden. Denne donation har betydet, at Vollsmoses Mælkebøtter har kunnet bibeholde den nuværende form og struktur frem til år 2013,ogatdenneevalueringsrapportharkunnetkommeistand.Detharværetetønskebåde 1 NYTfraDanmarksStatistik,nr.352,2.august2011.Ungdomsuddannelser gennemførelseog frafald S.62ff.iKolodziejczyk,ChristopheogHansHummelgaard(2012):Indvandrereog efterkommeresvejgennemdeerhvervsfagligeuddannelser.kbh.,akf. 3 Citats.3iLektiecaféer:Etspringbrættilenbedreskolegang.AfBiblioteksstyrelsen, KommunernesSkolebiblioteksforening,Statsbiblioteket/Bibliotekscenterforintegration

4 fra Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter og TrygFonden at få udarbejdet en rapport med henblik på at undersøge baggrunden for Vollsmoses Mælkebøtters succesfulde udvikling. Slutevalueringsrapporten vil undersøge og analysere Vollsmoses Mælkebøtters praksis med henblik på at vidensdele de erfaringer og beskrive den praksis, som Lektiecaféen har haft udbytteaf. PåforespørgselfraVollsmosesMælkebøttererdetaftalt,atslutevalueringsrapportenforetages afpædagoguddannelseniodense.denneforventesfærdiggjortultimojanuar2013,hvorder vilforeliggeenfyldestgørendebeskrivelseafindhold,erfaringerogmetoder,somlektiecaféen hargjortsig,somharhaftbetydningforderessuccesfuldefremgang. Opbygning Denne første del af samlede evalueringsrapport foreligger nu som midtvejsevalueringsrapport. Denne del indeholder en beskrivelse af lektiecaféen Foreningen Vollsmoses Mælkebøtters organisation; det være sig Lektiecaféens historie, struktur, målgruppe,opbygningogrammer.dernæsterderengennemgangaflektiecaféensudvikling fra 2007 til nu. Denne gennemgang baserer sig på Lektiecaféens egne indhentede data og opgørelser,somdenharforetagetiløbetafdenneperiode. 4 PterLektiecaféenogundertegnedevedatindhenteempiriskedatafraLektiecaféensbrugere og frivillige. Disse resultater vil foreligge som en del af den samlede evalueringsrapport. Midtvejsevalueringsrapportenvilafrundesmedensammenfatning. PædagoguddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebaelt v.adjunktlenemünster /januar Opgørelserfra2010og2011vedhæftessombilag.Rapportensstatistiskegennemgang baserersigpåopgørelsernefra2010,idetdataoptegnelsernefra2011forelåefterrapportens udarbejdelse.devedlæggesimidlertidsombilag. 4

5 Kapitel1. VollsmosesMælkebøttersLektiecafésorganisation OmVollsmosesMælkebøtter,beliggenhedoghistorie. Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter 5 er en lektiecafé beliggende i Vollsmose.VollsmoseerenbydelidetnordøstligeOdense,somblandt andet af består seks boligkvarterer med etagebebyggelse. Omkring 60 %afvollsmosesbeboereharenandenetniskbaggrundenddanskmed omkring 80 forskellige nationaliteter repræsenteret. Den gennemsnitlige indkomst var i kr. 6 Vollsmoses MælkebøttersLektiecaféhartilhuseiVollsmosesbibliotek,derliggeri tilknytningtilvollsmoseskulturhus. Lektiecaféenbestårafenbestyrelse,enlønnetdagligleder,pt.enansatpåløntilskud,samtet antalfrivilligehjælpere,derbistårmedstudiestøttetilbrugere;detværesigfragrundskoleog gymnasieniveautilvideregåendeuddannelser. Historisk set har Lektiecaféen gennem en årrække været drevet af Vollsmoses Bibliotek. Lektiecaféenfiksinspædestarti2005,hvorlektiecaféenvartilknyttetenit klubfordrenge og en it klub for pige. På dette tidspunkt blev der indgået et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, herunder omkring ordningen Lån en lektiehjælper, hvortil der var tilknyttet et par frivillige hjælpere. Derudover blev der koblet to lærere fra nærliggendeungdomsskoletilundervisningafit,menogsåi mindregradtillektiehjælp.ihalvandetårfra2007til2008 var Lektiecaféen tilknyttet Biblioteksstyrelsens 5 NavnetMælkebøtter,derindgåriLektiecaféensnavn,symbolisererukuelighed,hvor menneskettrodsalmodstanderistandtilatnedbrydemureogblomstre. 6 5

6 landsdækkendeforsøgsprojekt. Dengang havde caféen åbent to eftermiddage om ugen, mandag og torsdag, beregnet for grundskolens brugere og var placeret i tilknytning til bibliotekets computerhjørne. I forbindelsemedentotalrenoveringafbiblioteketflyttedelektiecaféensammenmedrestenaf biblioteket i biblioteksbygningens anneks, og da biblioteket flyttede tilbage i nyistandsatte lokaler,forblevlektiecaféenidisselokaler. Fra efteråret 2008 blev det muligt at ansætte en medarbejder i forskellige former, først i løntilskud. Denne medarbejder så mulighederne i dels at udvidelektiecaféensåbningstider,ogsamtidigøgeydelsenaf lektiehjælp til at omfatte brugere fra andre uddannelsesområder end grundskoleelever. Dette medførte overtidenmassivfremgang.(sekap.2) 1.2.Foreningensformålogbestyrelse. Foreningenblevoprettetiapril2009sometnødvendigttiltagforatkunneadministrereden megetstorevækstibrugerskaren,idetmansomforeningfikmulighedforatsøgefondsmidler ogdervedfåskabtmulighedforatansætteendagligleder. Ifølge Foreningen Vollsmoses Mælkebøtters vedtægter er foreningens primære formål ( 2. stk.a)atstøttebørn,ungeogvoksne,derikkehardansksommodersmål,tilatklaresigpå ligefodmedandredanskebørn,ungeogvoksne.dansktalendestuderendeerogsåvelkomne. Det er derudover foreningens formål at informere lektiecaféens brugere om de pågældende brugeresuddannelsesmulighederidanmark,samtundersøgehvilkemuligheder,dererforat udnytteeventuelleuddannelsesmæssigekvalifikationerfrabrugerneshjemlandidanmark. Slutteligt er det foreningens formål at skabe forståelse mellem minoritetsdanskere og majoritetsdanskere, samt skabe forståelse mellem forskellige kulturelle grupper gennem samarbejdemeddiverseforeninger,grupperogenkeltpersoner. Bestyrelsen består af en formand valgt for 2 år, næstformand, kasserer, en revisor og en revisorsuppleant, to menige bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter. Halvdelen af 6

7 bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år og alle er valgt for to år af gangen. Suppleanterneerpåvalghvertår. Alle kan blive medlem i foreningen. I vedtægterne står der, at de aktive lektiehjælpere og aktiveibestyrelsenerfritagetforkontingent.deterdogtidligereognuværendefrivillige,der ermedlemmerafforeningen Faktaomdeansatte,frivilligeogbrugereaflektiecafé. IlektiecaféenstårEgonJensen,somerdenansattedagligeleder,fordenadministrativedelaf foreningens arbejde; det være sig administration af lektiehjælpsindsats, herunder indmeldelsesprocedurer, koordinering af hvert enkelt forløb mellem studerende og hjælper, ligesom bevilling og fordeling af indsatstimer, rette henvendelse til relevant hjælper, samt udarbejde aftalekontrakt mellem lektiecaféen og den studerende. Derudover bistår den daglige leder med rekruttering og ansættelse af frivillige og for den administrative del i forbindelsehermed. Derudover har lektiecaféen dette år en arbejdsløs cand. Merc. ansat i løntilskud, der bistår medforefaldendekontorarbejdesåsomregistrering,statistik,bogføringoglektiehjælp. Pt. er der 15 frivillige, aktive lektiehjælpere tilknyttet Vollsmoses Mælkebøtters Lektiecafé. Disse kan kategoriseres indenfor to grupper; dels frivillige, der har nået eller er tæt på pensionsalderen og som har et langt arbejdsliv bag sig, dels frivillige hjælpere der stadig er under uddannelse. Fælles for alle er, at de gennem deres erfaringsmæssige og/eller uddannelsesmæssige kvalifikationer bistår de studerende med deres viden og kompetencer indenforderesrespektivefelter. 7

8 Rekruttering af frivillige kan ske ved at kontakte lektiecaféens daglige leder personligt eller telefonisk, men oftest sker det i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, der som paraplyorganisation rekrutterer til mange af landets lektiecaféer. De varetager ligeledes formelle og juridiske procedurer, såsom indhentning af børneattest (paragraf 36), indhentningafsamarbejdsaftale,derindgåsmellemdenfrivilligeogdanskflygtningehjælp, hvor den frivillige forpligter sig ved at underskrive en skriftlig aftale, der vedrører etiske aspekter omkring frivilligpolitik, samt indhentning af tavshedspligterklæring. Dansk Flygtningehjælpbistårderudovermedløbendekonsulentbistandogkursusvirksomhedtilde frivillige,samtudsendelseafnyhedsbreve. Den frivillige bliver ved start indmeldt Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter, samt Dansk Flygtningehjælp, der herigennem er dækket af Dansk Flygtningehjælps Arbejdsskade og Ansvarsforsikring. Af de frivillige hjælperes uddannelsesmæssige baggrunde, der pt. er aktive, ses blandt andet pensionerede folkeskolelærere, cand. scient. pol, dyrlæge, ingeniørstuderende, tømrer, cand. merc., cand. mag., lærerstuderende, kemiker, arkæolog og psykolog. Omkring3frivilligeerdanskeremedandenetniskbaggrund. Brugerskaren,derbenyttersigafLektiecaféenstilbudomstøtte, spænder aldersmæssigt bredt. 40 procent af brugerne er 8

9 grundskoleelever.dissekommerprimærtfradeomkringliggendefolkeskolerogprivatskoler. Derudover benytter studerende fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, forberedelseskurser, social og sundhedsuddannelserne, pædagoguddannelsen og læreruddannelsentilbuddenefralektiecaféen. Hovedparten af brugerskaren er danskere med anden etnisk baggrund, fortrinsvis med irakiske,somaliskeogpalæstinensiskenationalitetsbaggrunde. 1.4.Lektiecaféensstrukturogrammer. VollsmoseMælkebøttersLektiecaféharopbyggetenstruktur,deropererermedtreforskellige tilbud,dertilbydeslektiecafébrugernealtefterbehovogalder.underdennestrukturtilbyder deældrestuderendeogbrugereaflektiecaféenstøtteoghjælptildeyngrelektiecafebrugere efteret nogetfornoget princip.dissetilbudbeskrivesnedenfor. 1. Delserderdenåbnelektiecafé,derhartilhuse på Vollsmose Bibliotek, hvor elever i grundskolen til og med syvende klasse kan kommeudenforudgåendeaftaleogfåhjælptil deres lektier. Denne ordning har åbent for eleverne mandag og torsdag i tidsrummet kl.15til Derudover er der ordningen Lån en lektiehjælper. Denne ordning er beregnet for eleverfra8.klasseogopefterpågrundskoleniveautilstuderendepågymnasieniveau, der står med konkrete opgaver, som de ønsker hjælp til; det være sig danskopgaver, årsopgaverm.m.,ogstøttenerafenvarighedpåtotilfiretimer. Forbeggetilbudgælder,ateleverneogdestuderendekanmodtagestøttebådeenkeltviseller igrupper. 9

10 3. Som den sidste kategori er der Studiestøtten, der er beregnet for studerende, der ønsker hjælp til opgaver af større karakter fx bacheloropgaver til pædagoguddannelsenellerstuderende,deroplever,atdesakkerbagudietellerflere fagpåuddannelsen.somhjælphertiltilbydeslængerekursusforløb,derstrækkersig frafåtimersvejledningtilvejledningeraf20 30timersvarighed. NårmanmodtagerhjælpfraStudiestøtten,skriverdenstuderendesamtidigunderpå, atdenstuderendeervilligtilat tilbagebetale nogetafydelsenvedattilbydesinhjælp ilektiecaféregitilandreelever,fortrinsvistilgrundskoleelever,derharbrugforstøtte. Med andre ord giver den studerende lektiehjælpsstøtte til andre studerende/elever efter noget for noget princippet. Derved får de frivillige mulighed for at investere dereshjælptildelængerevarendestudiestøtteforløb. Lektiecaféen holder i dag til i Vollsmoses Biblioteksbygnings annekslokaler. Her råder Lektiecaféen udover et stort lokale også over 5 mindre lokaler, deriblandt lederens kontor, derbådebliverbrugttilvejledningogtiladministrativtarbejde. 1.5Lektiecafeensåbningstider,booking ogkoordineringsprocedurer,samtugeskema. VollsmosesMælkebøtterslektiecaféharåbentallehverdagefraklokken12til18.Fraklokken 11 til 12 er der telefontid, hvor den daglige leder kan træffes. I det tidsrum kan man ringe, hvismanharspecifikkespørgsmålvedrørendelektiehjælp,herunderønskeromatbestilleen lektiehjælpertelefonisk,aflysningellerflytningafvejledningstimerm.m. BookingforegårellersprimærtgennemBiblioteketshjemmeside: Forside AfdelingerVollsmose Biblioteks hjemmeside PåVollsmosebibliotekshjemmesideliggerderetlinktillektiecafeenshjemmeside.Derfindes enbestillingsblanket,derefterudfyldelsensendesvideretildendagligeleder.hanvurderer 10

11 timefordeling og retter derefter kontakt til den relevante frivillige, der så derefter tager direktekontakttildenstuderende. Hvis den studerende udebliver fra de aftalte timer uden forudgående afbud, medfører det efterandengangudelukkelsefraatmodtagestøtteitremåneder. Eksempelvisviserenvilkårliguge,atbrugerneaflektiecaféenfikhjælpsvarendetilomkring 88timerslektiehjælpvedatbenyttelektiecaféensforskelligetilbud. 7 Denne uge var der indkaldt 12 frivillige til vejledningstimer under ordningen Lån en lektiehjælpereller Studiestøtten.Længdenafdissevejledningervarierersomoftestfraentil to timer. Samtidig havde den åbne lektiecafé åbent mandag og torsdag eftermiddag, der denneugeinvolverede3til5frivillige,hvorialt29eleverbesøgtecaféen. Ifølge de ansatte var uge 44 en rolig uge. Ofte oplever Lektiecaféen, at der på en enkelt dag kankommeover30besøgende.derermesttravlhediperioderneoptilmedafleveringsfrister påuddannelsesstederne. Kapitel2. VollsmosesMælkebøttersLektiecafésudviklingogfremdrift. 8 FraVollsmosesLektiecafésspædestarti2005,hvorLektiecaféenvartilkobletenit klubfor drengeogpigerogmedbegrænsedeåbningstiderpåtodageomugentilnu,erderpåfåår sket en drastisk stigning i antallet af besøgende, der benytter sig af Lektiecaféens tilbud, hvilketsesafnedenståendetabel TabellenviserantalletafLektiecaféensbesøgendeiperioden2007til Uge44.Sevedlagtebilag,derviserdetoansattesskemaerforugen. 8 KapitletbaserersigpåLektiecaféensegneoptegnelserogdataindsamlinggennemperioden. Dendataindsamling,derforetagespt.,beskrivesogindgårsomendelafslutevalueringsrapporten. 11

12 Bag denne meget store stigning i brugerskaren gemmer sig det faktum, at brugerskaren på ganskefåårerblevetudvidettilikkekunatomfattegrundskoleelever,mennuogsåomfatter studerende fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, forberedelseskurser, social ogsundhedsuddannelserne,pædagoguddannelsenoglæreruddannelsen. DetsesafLektiecaféenstal,at40procentafbrugerskareni2010varbørnfragrundskoleni alderen6 15år,38procentafbrugerskarenvarialderen16til25år,hvorimoddesidste23 procentvarover25år. Sammenlignes tallene fra 2010 med det foregående år 2009 bekræftes denne tendens, idet brugerskarenialderen16 25årerstigende(fra34til38%),samtbrugerskarenover25år (fra22til23%),hvorimodgrundskolegruppenisammeperiodevardalende(fra44%i2009 til40%i2010). Lektiecaféenharmedandreordværetistandtilathåndteredenstigendeefterspørgselogde udfordringer,denneefterspørgselharførtmedsig. En af disse udfordringer har været at få omdannet Vollsmose Lektiecafé til foreningen VollsmosesMælkebøtter,hvorveddetvarmuligtatsøgefondsmidler,sådervarmulighedfor, at den daglige leder, de frivillige, samt bestyrelsen i Vollsmose Mælkebøtter kunne bygge viderepådetkoncept,somdendagligelederigangsattesomansatiløntilskud. ImellemtidenblevLektiecaféens bønnerhørt,idettrygfondenharkunnetsedemuligheder ogperspektiver,somlektiecaféenisinnuværendeformrummeroghardoneret1.2millioner kroner til Lektiecaféen, hvilket betyder for Lektiecaféen, at den kan få lov til at bestå i sin nuværendeformindtil2013. Foreningen,derdrivesafbådefrivilligeogansatte,harsåledesettætsamarbejdebådemed den kommunale institution Vollsmose Bibliotek, samt med den landsdækkende paraplyorganisation Dansk Flygtningehjælp. Foreningen er helt og fuldt sponsoreret af den privatefond,trygfonden. Iforlængelseafansættelsenafdenadministrativedagligelederhardetværetmuligtathave en fast åbningstid på alle ugens hverdage svarende til 35 timer om ugen, samt at han har kunnet varetage de administrative og koordinerende opgaver, der har været i forbindelse hermed. 12

13 DerudoverharLektiecaféenværetisituation,hvordemedbiblioteketsannekslokalerstillet tilrådighedforlektiecaféenharkunnetadministreredelogistiskeudfordringerogkrav,som denneefterspørgselharstillettildefysiskerammer;blandtandetharmanmedegenindgang haft mulighed for at holde åbent til klokken 18 på hverdage, selvom biblioteket lukker klokken16togangeomugen. Quadennestorestigningibrugeskarenerantalletaffrivilligehjælperestegetitakthermed, ogforatkunneindfridefagligeudfordringer,somdennyebrugerskarepåforskelligvishar stillet af krav i forhold til de forskellige uddannelsers fags centrale kundskaber og færdigheder, er kravene til de frivillige hjælperes kvalifikationer og færdigheder blevet skærpet. Her har foreningen skullet opfylde krav fra grundskoleniveau op til universitetsniveau. SamtidigviserCafeensegneoptegnelserfra2010,atLektiecaféensfrivilligespænderoverat skulle hjælpe studerende indenfor 28 fagområder, hvor dansk og matematik er de to mest efterspurgte fag, der ønskes hjælp til efterfulgt af engelsk, pædagogik, tysk, historie, samfundsfag,biologi,naturfagm.fl.. 9 Brugerneerfortrinsvistilknyttetlokalområdet i Vollsmose. Således topper ungdomsuddannelsesstedet Mulernes Legatskole, idet de studerende derfra, det være sig både HF og gymnasiet, er lektiecafeens største brugergruppe. Af grundskoleelever kommer størsteparten af elevernefraabildgårdskolenogrisingskolen,derbeggeliggerfåkilometerfralektiecaféen. Fra de højere læreranstalter var VUC, samt pædagog og lærerstuderende i 2010 hyppige gæster i Lektiecaféen efterfulgt af brugere fra Dansk Caféen, der ønskede at modtage danskundervisning procent af lektiecaféens samlede brugerskare i 2010 er således 9 Sebilagfra DanskCaféenvarienårrækketilknyttetLektiecaféen,herunderogså2010.Efterfølgende erdennefunktionnunæstenovertagetafbiblioteketssprogkonsulent,samtetantalfrivillige. 13

14 koncentrerettil6specifikkeuddannelsesstederudafde22uddannelsesstederogskoler,der er afbildet i Lektiecaféens egne optegnelser. Hvert af disse uddannelsessteder er repræsenteretmedmereend100brugerefravollsmosesmælkebøtter. 11 Ialtbesøgteelever ogstuderendefra39skoleroguddannelsesstedervollsmosesmælkebøtterslektiecafé. 12 Hovedparten af de besøgende, der benytter Lektiecaféen, er danskere med anden etnisk baggrund.samtidigerstørstepartenafbrugernekvindermed69%afbrugerskaren,hvorkun 31%afbrugerskarenermænd. 13 Sammenfatning Somdetharkunnetsesafoverstående,erderindenforganskefåårsketeneksplosivstigning i antallet af brugere i Vollsmose Mælkebøtters Lektiecafé tilknyttet Vollsmoses Bibliotek. Brugerskaren er således blevet udvidet til omfatte ikke kun grundskoleelever, men også gymnasieeleverogstuderendepådevideregåendeuddannelser.brugerskarenerhovedsaligt brugere med anden etnisk baggrund. Dette har medført en forøgelse i antallet af frivillige, samt skærpede krav til de frivilliges kompetencer og færdigheder indenfor et stadig større feltaffagligeområder. TrygFondens donation har muliggjort ansættelse af den daglige leder af Vollsmoses MælkebøttersLektiecafé.Dervedhardetværetmuligtatudvidelektiecaféensåbningstidertil atgældeallehverdageietstørretidsrum,samtatfåvaretagetdeforskelligeadministrative opgaver,dereriforbindelsehermed. 11 Lektiecaféensegneoptegnelserfra2010.Ioptegnelsen Ialt39 skoler errepræsenteret har optegnelsernevist,atudaf22skolerer6uddannelsesstederrepræsenteretmed100brugere ellermere.disseerdanskcafé(114brugere),vuc(163brugere),ucllærerseminarium (248brugere),RisingSkole(152brugere),AbildgårdSkole(179brugere),Mulerne(248 brugere).ialterderpåskemaetoptalt1428brugereog22uddannelsessteder. 12 Ibid. 13 Lektiecaféensegneoptegnelserfra2010.Hersesdet,at65%afpigerogkvinderbenyttede Lektiecaféeni2009ogi2010vardettetalstegetmed4procenttil69%.Fordrengeog mændsvedkommendelådefor35%afdensamledeandeli2009.i2010vardettetalfaldet til31%. 14

15 DaVollsmosesMælkebøtterpåganskefåårharformåetatøgebrugerskarenmedmereenddet seksdobbelteantal,ogsamtidigsomderesprimæreopgaveharformåetatstøttebrugeremed anden etnisk baggrund langt op i uddannelsessystemet, har Vollsmoses Mælkebøtters Lektiecafé ført en praksis, der bakker op omkring de ønskelige mål, som regering og kommunerharproklameretsomnævntiindledningen,idetlektiecafeendervedbidragertilat fastholde studerende, herunder især studerende med anden etnisk baggrund, i uddannelsessystemet, så flere unge på de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser gennemførerderesuddannelse. Baggrunden for denne massive succes vil blive undersøgt i løbet af det næste år, hvor den endeligeslutevalueringsrapportvilforeligge. 15

16 Bilag 16

17 17

18 Bilag 18

19 19

20 Bilag.Eksempelpåenvilkårliguge.Dendagligelederskalenderuge man.31/10 tir.1/11 ons.2/11 tor.3/11 fre.4/ Husmøde Husmøde Husmøde 11: Kontortid Kontortid Kontortid Husmøde Kontortid Kontortid Kontortid Kontortid Husmøde Kontortid 12: Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Kontortid Kvinde(16år,Somalia) jura 12: Kvinde(22år,Palæstina) jura jura matematik Kvinde(18år,Somalia) matematik pædagogik Kvinde(35år,Irak) pædagogik Kontortid dansk Kvinde(16år,Somalia) dansk Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Mand(16år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) jura matematik pædagogik matematik dansk 13: Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Mand(16år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) jura matematik pædagogik matematik dansk Kvinde(17år,Irak) 2kvinder(29og45år,Pal.,Som.) Kvinde(37årDK) Pige(14år,Irak) Kvinde(21år,Tyrkiet) tysk pædagogik pædagogik engelsk pædagogik Kvinde(17år,Irak) 2kvinder(29og45år,Pal.Som.), Kvinde(37år,DK) Kvinde(14år,Irak) Kvinde(21år,Tyrkiet) tysk Mand(22år,Somalia) engelsk Mand(22år,Somalia) engelsk Mand(22år,Somalia) engelsk pædagogik 2kvinder(29og45år,Pal.Som) pædagogik 2kvinder29og45år,Pal.Som) pædagogik Kvinde(30år,Polen) samfundsfag Åbenlektiecafé Kvinde(30år,Polen) samfundsfag Åbenlektiecafé Kvinde(30år,Polen) Kvinde(20år,Palæstina) Kemi Kvinde(20år,Palæstina) Kemi dansk Kvinde(30år,Polen) dansk pædagogik Kvinde(37år,DK) pædagogik Kvinde(37år,DK) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia)pædagogik engelsk Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia)pæd. pædagogik Kvinde(21år,Tyrkiet) pædagogik Kvinde(21år,Tyrkiet) pædagogik Kontortid Kontortid Kvinde(16år,Tyrkiet) engelsk Kvinde(16år,Tyrkiet) engelsk 20

21 Eksempelpåenvilkårliguge(fortsat).Denansattepåløntilskudskalenderuge man.31/10 tir.1/11 ons.2/11 tor.3/11 fre.4/ Besøghos Påskeløkken Besøghos Påskeløkken 11: Kontorarbejde Kontorarbejde Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning Kontorarbejde Kontorarbejde Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning 12: Kontorarbejde Kvinde(26.år,Libanon) matematik Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning 12: Kontorarbejde Kvinde(26.år,Libanon) matematik Kontorarbejde Kontorarbejde Oprydning Kvinde(26år, Kontorarbejde Libanon) matematik, Kontorarbejde 13: Kontorarbejde Kvinde(24år,Palæstina) matematik Kvinde(24år,Palæstina) matematik Forberedelse Kontorarbejde Forberedelse Kontorarbejde Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia) matematik Kontorarbejde Dreng(10år,Somalia) matematik Dreng(10år,Somalia) matematik Dreng(10år,Somalia) matematik Kvinde(26år, Libanon)matematik Kvinde(26år, Libanon)matematik, Libanon Kvinde(26år, Libanon)matematik, Libanon Kontorarbejde Kontorarbejde Kontorarbejde Dreng10år,Somalia) matematik Åbenlektiecafé Kontorarbejde Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia)matematik Kontorarbejde Åbenlektiecafé Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia)matematik Kontorarbejde Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) Dreng(14år,Somalia) matematik matematik matematik Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år, Dreng(14år,Somalia) matematik Somalia)matematik matematik Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) Dreng(14år,Somalia) matematik matematik matematik Åbenlektiecafé Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik 21

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

EUX-LANDBRUG. landbrugsuddannelse med studiekompetence. EUXStart uddannelsen. til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng

EUX-LANDBRUG. landbrugsuddannelse med studiekompetence. EUXStart uddannelsen. til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng EUX-LANDBRUG landbrugsuddannelse med studiekompetence EUXStart uddannelsen til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng EUX-landbrug Mere end en landbrugsuddannelse Mange unge i 9.-10.

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013

Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013 Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013 Institutionens navn: Institutionens adresse: Institutionens hjemmeside: Ordskolen AOF Midt Århus Søren Frichs Vej 36 a, 8230 Åbyhøj www.aof-midt.dk/aarhus

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-5-2009 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen Joe Jensen

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007 Public Metode Feltperiode: 13. til 19. december 2007 Målgruppe: Uddannelsessøgende på 15 år og derover (excl. grundskoleelever) Metode: G@llupForum

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING 1 Navn og tilhørsforhold stik 2: Foreningens navn er Odontologisk Forening OF og hører til på Københavns Tandlægeskole, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2015-16 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Natur/Teknik Matematik Dansk Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Uddannelsesindsats for unge flygtninge

Uddannelsesindsats for unge flygtninge Uddannelsesindsats for unge flygtninge Et Campus Køge samarbejde Børne og Uddannelses Forvaltningen (BUF) Perspektivet fra kommunen - Forberede unge flygtninge og indvandrere til uddannelse mhp. job -

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag d- 19-01-2015 kl. 17.00 20.00 i Nexø Svaneke lærerværelse referat Beslutningsprotokol Tilstede: Pia, Mads, Bent, Erik, Michael, John, Søren, Jesper,

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter

Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter Forundersøgelse vedrørende klasseassistenter Resumé LBR bad på mødet den 19.04.2010 Beskæftigelse undersøge muligheden for at iværksætte et projekt om klasseassistenter i én eller flere skoler. 04-11-2010

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Tirsdag den 2. december 2014 kl. 15.00 17.00 LÆRERUDDANNELSEN Dokumentdato: 24.11.2014 Dokumentansvarlig: THR J.nr. Senest revideret: 4.12.2014 Senest revideret

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne på EUX Byggeri og håndværk giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Forvaltningen undersøger hvorvidt der kræves ren straffeattest for at tilgå job i transportsektoren.

Forvaltningen undersøger hvorvidt der kræves ren straffeattest for at tilgå job i transportsektoren. Pkt.nr. 6 Safaribus skitseforslag 665106 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at Safaribussens kapacitet udnyttes yderligere ved A. at der køres ture for nye

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere