Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten."

Transkript

1 Midtvejsevalueringsrapport af Lektiecaféen VollsmosesMælkebøtter ogprojektstudiestøtten. UdarbejdetafPædagoguddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebaelt. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...side2 Baggrundforevalueringsrapporten.side2 Beskrivelseafrapportensopbygning...side4 Kapitel1.VollsmosesMælkebøttersLektiecaféorganisation..side4 1.1.OmVollsmosesMælkebøtter,beliggenhedoghistorie.side5 1.2Foreningensformålogbestyrelse..side6 1.3.Fakta:Ansatte,frivillige,brugereaflektiecafé...side7 1.4.VollsmosesMælkebøttersLektiecafésstrukturogrammer side9 1.5Lektiecafeensåbningstider,booking ogkoordineringsprocedurer, samtugeskema..side10 Kapitel2.VollsmosesMælkebøttersLektiecafésudviklingogfremdrift medbeskrivelserogdata...side11 Sammenfatning..side14 Bilag 2

3 Indledning Gennemdetsenesteårtierfrafaldsprocentenblandtungestuderendestegetmarkant,således at mange unge ikke gennemfører deres uddannelse. Eksempelvis gennemfører hver tredje studerende på erhvervsuddannelserne ikke sin uddannelse. 1 Ligeledes viser seneste tal fra AnvendtKommunalForskning,atfrafaldpådegymnasialeogerhvervsfagligeuddannelserer markanthøjereforindvandrereogefterkommereendfordanskere. 2 Derharderforbådefra regeringsniveau og kommunerne imellem været en stigende fokus på og interesse for at udviklelektiecaféersomidéogkonceptfornetopdervedatøgemulighederneforatfastholde ungeiuddannelsessystemet.formåletmedlektiecafeindsatsenpålandsplanersåledesatgive børnogungemedandenetniskbaggrund bedremulighedforatudviklederesdanskesprogog dervedfåenuddannelse. 3 I samme periode er det lykkedes Lektiecaféen i Vollsmose Bibliotek alias Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter at mangedoble antallet af besøgende/studerende, der har ønsket at modtage støtte. Denne mangedobling skyldes, at Lektiecaféen i Vollsmose har formået at kunne se nye muligheder og perspektiver i selve lektiecafétanken og derigennem har eksperimenteretmedlektiecaféensstrukturogmålgruppe. TrygFonden har kunnet se de fremtidige muligheder og perspektiver i de erfaringer og den viden,somforeningenvollsmosesmælkebøtterhargjortsig,ogdetharførttil,atlektiecaféen i 2011 fik doneret cirka 1.2 millioner kroner aftrygfonden. Denne donation har betydet, at Vollsmoses Mælkebøtter har kunnet bibeholde den nuværende form og struktur frem til år 2013,ogatdenneevalueringsrapportharkunnetkommeistand.Detharværetetønskebåde 1 NYTfraDanmarksStatistik,nr.352,2.august2011.Ungdomsuddannelser gennemførelseog frafald S.62ff.iKolodziejczyk,ChristopheogHansHummelgaard(2012):Indvandrereog efterkommeresvejgennemdeerhvervsfagligeuddannelser.kbh.,akf. 3 Citats.3iLektiecaféer:Etspringbrættilenbedreskolegang.AfBiblioteksstyrelsen, KommunernesSkolebiblioteksforening,Statsbiblioteket/Bibliotekscenterforintegration

4 fra Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter og TrygFonden at få udarbejdet en rapport med henblik på at undersøge baggrunden for Vollsmoses Mælkebøtters succesfulde udvikling. Slutevalueringsrapporten vil undersøge og analysere Vollsmoses Mælkebøtters praksis med henblik på at vidensdele de erfaringer og beskrive den praksis, som Lektiecaféen har haft udbytteaf. PåforespørgselfraVollsmosesMælkebøttererdetaftalt,atslutevalueringsrapportenforetages afpædagoguddannelseniodense.denneforventesfærdiggjortultimojanuar2013,hvorder vilforeliggeenfyldestgørendebeskrivelseafindhold,erfaringerogmetoder,somlektiecaféen hargjortsig,somharhaftbetydningforderessuccesfuldefremgang. Opbygning Denne første del af samlede evalueringsrapport foreligger nu som midtvejsevalueringsrapport. Denne del indeholder en beskrivelse af lektiecaféen Foreningen Vollsmoses Mælkebøtters organisation; det være sig Lektiecaféens historie, struktur, målgruppe,opbygningogrammer.dernæsterderengennemgangaflektiecaféensudvikling fra 2007 til nu. Denne gennemgang baserer sig på Lektiecaféens egne indhentede data og opgørelser,somdenharforetagetiløbetafdenneperiode. 4 PterLektiecaféenogundertegnedevedatindhenteempiriskedatafraLektiecaféensbrugere og frivillige. Disse resultater vil foreligge som en del af den samlede evalueringsrapport. Midtvejsevalueringsrapportenvilafrundesmedensammenfatning. PædagoguddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebaelt v.adjunktlenemünster /januar Opgørelserfra2010og2011vedhæftessombilag.Rapportensstatistiskegennemgang baserersigpåopgørelsernefra2010,idetdataoptegnelsernefra2011forelåefterrapportens udarbejdelse.devedlæggesimidlertidsombilag. 4

5 Kapitel1. VollsmosesMælkebøttersLektiecafésorganisation OmVollsmosesMælkebøtter,beliggenhedoghistorie. Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter 5 er en lektiecafé beliggende i Vollsmose.VollsmoseerenbydelidetnordøstligeOdense,somblandt andet af består seks boligkvarterer med etagebebyggelse. Omkring 60 %afvollsmosesbeboereharenandenetniskbaggrundenddanskmed omkring 80 forskellige nationaliteter repræsenteret. Den gennemsnitlige indkomst var i kr. 6 Vollsmoses MælkebøttersLektiecaféhartilhuseiVollsmosesbibliotek,derliggeri tilknytningtilvollsmoseskulturhus. Lektiecaféenbestårafenbestyrelse,enlønnetdagligleder,pt.enansatpåløntilskud,samtet antalfrivilligehjælpere,derbistårmedstudiestøttetilbrugere;detværesigfragrundskoleog gymnasieniveautilvideregåendeuddannelser. Historisk set har Lektiecaféen gennem en årrække været drevet af Vollsmoses Bibliotek. Lektiecaféenfiksinspædestarti2005,hvorlektiecaféenvartilknyttetenit klubfordrenge og en it klub for pige. På dette tidspunkt blev der indgået et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, herunder omkring ordningen Lån en lektiehjælper, hvortil der var tilknyttet et par frivillige hjælpere. Derudover blev der koblet to lærere fra nærliggendeungdomsskoletilundervisningafit,menogsåi mindregradtillektiehjælp.ihalvandetårfra2007til2008 var Lektiecaféen tilknyttet Biblioteksstyrelsens 5 NavnetMælkebøtter,derindgåriLektiecaféensnavn,symbolisererukuelighed,hvor menneskettrodsalmodstanderistandtilatnedbrydemureogblomstre. 6 5

6 landsdækkendeforsøgsprojekt. Dengang havde caféen åbent to eftermiddage om ugen, mandag og torsdag, beregnet for grundskolens brugere og var placeret i tilknytning til bibliotekets computerhjørne. I forbindelsemedentotalrenoveringafbiblioteketflyttedelektiecaféensammenmedrestenaf biblioteket i biblioteksbygningens anneks, og da biblioteket flyttede tilbage i nyistandsatte lokaler,forblevlektiecaféenidisselokaler. Fra efteråret 2008 blev det muligt at ansætte en medarbejder i forskellige former, først i løntilskud. Denne medarbejder så mulighederne i dels at udvidelektiecaféensåbningstider,ogsamtidigøgeydelsenaf lektiehjælp til at omfatte brugere fra andre uddannelsesområder end grundskoleelever. Dette medførte overtidenmassivfremgang.(sekap.2) 1.2.Foreningensformålogbestyrelse. Foreningenblevoprettetiapril2009sometnødvendigttiltagforatkunneadministrereden megetstorevækstibrugerskaren,idetmansomforeningfikmulighedforatsøgefondsmidler ogdervedfåskabtmulighedforatansætteendagligleder. Ifølge Foreningen Vollsmoses Mælkebøtters vedtægter er foreningens primære formål ( 2. stk.a)atstøttebørn,ungeogvoksne,derikkehardansksommodersmål,tilatklaresigpå ligefodmedandredanskebørn,ungeogvoksne.dansktalendestuderendeerogsåvelkomne. Det er derudover foreningens formål at informere lektiecaféens brugere om de pågældende brugeresuddannelsesmulighederidanmark,samtundersøgehvilkemuligheder,dererforat udnytteeventuelleuddannelsesmæssigekvalifikationerfrabrugerneshjemlandidanmark. Slutteligt er det foreningens formål at skabe forståelse mellem minoritetsdanskere og majoritetsdanskere, samt skabe forståelse mellem forskellige kulturelle grupper gennem samarbejdemeddiverseforeninger,grupperogenkeltpersoner. Bestyrelsen består af en formand valgt for 2 år, næstformand, kasserer, en revisor og en revisorsuppleant, to menige bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter. Halvdelen af 6

7 bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år og alle er valgt for to år af gangen. Suppleanterneerpåvalghvertår. Alle kan blive medlem i foreningen. I vedtægterne står der, at de aktive lektiehjælpere og aktiveibestyrelsenerfritagetforkontingent.deterdogtidligereognuværendefrivillige,der ermedlemmerafforeningen Faktaomdeansatte,frivilligeogbrugereaflektiecafé. IlektiecaféenstårEgonJensen,somerdenansattedagligeleder,fordenadministrativedelaf foreningens arbejde; det være sig administration af lektiehjælpsindsats, herunder indmeldelsesprocedurer, koordinering af hvert enkelt forløb mellem studerende og hjælper, ligesom bevilling og fordeling af indsatstimer, rette henvendelse til relevant hjælper, samt udarbejde aftalekontrakt mellem lektiecaféen og den studerende. Derudover bistår den daglige leder med rekruttering og ansættelse af frivillige og for den administrative del i forbindelsehermed. Derudover har lektiecaféen dette år en arbejdsløs cand. Merc. ansat i løntilskud, der bistår medforefaldendekontorarbejdesåsomregistrering,statistik,bogføringoglektiehjælp. Pt. er der 15 frivillige, aktive lektiehjælpere tilknyttet Vollsmoses Mælkebøtters Lektiecafé. Disse kan kategoriseres indenfor to grupper; dels frivillige, der har nået eller er tæt på pensionsalderen og som har et langt arbejdsliv bag sig, dels frivillige hjælpere der stadig er under uddannelse. Fælles for alle er, at de gennem deres erfaringsmæssige og/eller uddannelsesmæssige kvalifikationer bistår de studerende med deres viden og kompetencer indenforderesrespektivefelter. 7

8 Rekruttering af frivillige kan ske ved at kontakte lektiecaféens daglige leder personligt eller telefonisk, men oftest sker det i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, der som paraplyorganisation rekrutterer til mange af landets lektiecaféer. De varetager ligeledes formelle og juridiske procedurer, såsom indhentning af børneattest (paragraf 36), indhentningafsamarbejdsaftale,derindgåsmellemdenfrivilligeogdanskflygtningehjælp, hvor den frivillige forpligter sig ved at underskrive en skriftlig aftale, der vedrører etiske aspekter omkring frivilligpolitik, samt indhentning af tavshedspligterklæring. Dansk Flygtningehjælpbistårderudovermedløbendekonsulentbistandogkursusvirksomhedtilde frivillige,samtudsendelseafnyhedsbreve. Den frivillige bliver ved start indmeldt Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter, samt Dansk Flygtningehjælp, der herigennem er dækket af Dansk Flygtningehjælps Arbejdsskade og Ansvarsforsikring. Af de frivillige hjælperes uddannelsesmæssige baggrunde, der pt. er aktive, ses blandt andet pensionerede folkeskolelærere, cand. scient. pol, dyrlæge, ingeniørstuderende, tømrer, cand. merc., cand. mag., lærerstuderende, kemiker, arkæolog og psykolog. Omkring3frivilligeerdanskeremedandenetniskbaggrund. Brugerskaren,derbenyttersigafLektiecaféenstilbudomstøtte, spænder aldersmæssigt bredt. 40 procent af brugerne er 8

9 grundskoleelever.dissekommerprimærtfradeomkringliggendefolkeskolerogprivatskoler. Derudover benytter studerende fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, forberedelseskurser, social og sundhedsuddannelserne, pædagoguddannelsen og læreruddannelsentilbuddenefralektiecaféen. Hovedparten af brugerskaren er danskere med anden etnisk baggrund, fortrinsvis med irakiske,somaliskeogpalæstinensiskenationalitetsbaggrunde. 1.4.Lektiecaféensstrukturogrammer. VollsmoseMælkebøttersLektiecaféharopbyggetenstruktur,deropererermedtreforskellige tilbud,dertilbydeslektiecafébrugernealtefterbehovogalder.underdennestrukturtilbyder deældrestuderendeogbrugereaflektiecaféenstøtteoghjælptildeyngrelektiecafebrugere efteret nogetfornoget princip.dissetilbudbeskrivesnedenfor. 1. Delserderdenåbnelektiecafé,derhartilhuse på Vollsmose Bibliotek, hvor elever i grundskolen til og med syvende klasse kan kommeudenforudgåendeaftaleogfåhjælptil deres lektier. Denne ordning har åbent for eleverne mandag og torsdag i tidsrummet kl.15til Derudover er der ordningen Lån en lektiehjælper. Denne ordning er beregnet for eleverfra8.klasseogopefterpågrundskoleniveautilstuderendepågymnasieniveau, der står med konkrete opgaver, som de ønsker hjælp til; det være sig danskopgaver, årsopgaverm.m.,ogstøttenerafenvarighedpåtotilfiretimer. Forbeggetilbudgælder,ateleverneogdestuderendekanmodtagestøttebådeenkeltviseller igrupper. 9

10 3. Som den sidste kategori er der Studiestøtten, der er beregnet for studerende, der ønsker hjælp til opgaver af større karakter fx bacheloropgaver til pædagoguddannelsenellerstuderende,deroplever,atdesakkerbagudietellerflere fagpåuddannelsen.somhjælphertiltilbydeslængerekursusforløb,derstrækkersig frafåtimersvejledningtilvejledningeraf20 30timersvarighed. NårmanmodtagerhjælpfraStudiestøtten,skriverdenstuderendesamtidigunderpå, atdenstuderendeervilligtilat tilbagebetale nogetafydelsenvedattilbydesinhjælp ilektiecaféregitilandreelever,fortrinsvistilgrundskoleelever,derharbrugforstøtte. Med andre ord giver den studerende lektiehjælpsstøtte til andre studerende/elever efter noget for noget princippet. Derved får de frivillige mulighed for at investere dereshjælptildelængerevarendestudiestøtteforløb. Lektiecaféen holder i dag til i Vollsmoses Biblioteksbygnings annekslokaler. Her råder Lektiecaféen udover et stort lokale også over 5 mindre lokaler, deriblandt lederens kontor, derbådebliverbrugttilvejledningogtiladministrativtarbejde. 1.5Lektiecafeensåbningstider,booking ogkoordineringsprocedurer,samtugeskema. VollsmosesMælkebøtterslektiecaféharåbentallehverdagefraklokken12til18.Fraklokken 11 til 12 er der telefontid, hvor den daglige leder kan træffes. I det tidsrum kan man ringe, hvismanharspecifikkespørgsmålvedrørendelektiehjælp,herunderønskeromatbestilleen lektiehjælpertelefonisk,aflysningellerflytningafvejledningstimerm.m. BookingforegårellersprimærtgennemBiblioteketshjemmeside: Forside AfdelingerVollsmose Biblioteks hjemmeside PåVollsmosebibliotekshjemmesideliggerderetlinktillektiecafeenshjemmeside.Derfindes enbestillingsblanket,derefterudfyldelsensendesvideretildendagligeleder.hanvurderer 10

11 timefordeling og retter derefter kontakt til den relevante frivillige, der så derefter tager direktekontakttildenstuderende. Hvis den studerende udebliver fra de aftalte timer uden forudgående afbud, medfører det efterandengangudelukkelsefraatmodtagestøtteitremåneder. Eksempelvisviserenvilkårliguge,atbrugerneaflektiecaféenfikhjælpsvarendetilomkring 88timerslektiehjælpvedatbenyttelektiecaféensforskelligetilbud. 7 Denne uge var der indkaldt 12 frivillige til vejledningstimer under ordningen Lån en lektiehjælpereller Studiestøtten.Længdenafdissevejledningervarierersomoftestfraentil to timer. Samtidig havde den åbne lektiecafé åbent mandag og torsdag eftermiddag, der denneugeinvolverede3til5frivillige,hvorialt29eleverbesøgtecaféen. Ifølge de ansatte var uge 44 en rolig uge. Ofte oplever Lektiecaféen, at der på en enkelt dag kankommeover30besøgende.derermesttravlhediperioderneoptilmedafleveringsfrister påuddannelsesstederne. Kapitel2. VollsmosesMælkebøttersLektiecafésudviklingogfremdrift. 8 FraVollsmosesLektiecafésspædestarti2005,hvorLektiecaféenvartilkobletenit klubfor drengeogpigerogmedbegrænsedeåbningstiderpåtodageomugentilnu,erderpåfåår sket en drastisk stigning i antallet af besøgende, der benytter sig af Lektiecaféens tilbud, hvilketsesafnedenståendetabel TabellenviserantalletafLektiecaféensbesøgendeiperioden2007til Uge44.Sevedlagtebilag,derviserdetoansattesskemaerforugen. 8 KapitletbaserersigpåLektiecaféensegneoptegnelserogdataindsamlinggennemperioden. Dendataindsamling,derforetagespt.,beskrivesogindgårsomendelafslutevalueringsrapporten. 11

12 Bag denne meget store stigning i brugerskaren gemmer sig det faktum, at brugerskaren på ganskefåårerblevetudvidettilikkekunatomfattegrundskoleelever,mennuogsåomfatter studerende fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, forberedelseskurser, social ogsundhedsuddannelserne,pædagoguddannelsenoglæreruddannelsen. DetsesafLektiecaféenstal,at40procentafbrugerskareni2010varbørnfragrundskoleni alderen6 15år,38procentafbrugerskarenvarialderen16til25år,hvorimoddesidste23 procentvarover25år. Sammenlignes tallene fra 2010 med det foregående år 2009 bekræftes denne tendens, idet brugerskarenialderen16 25årerstigende(fra34til38%),samtbrugerskarenover25år (fra22til23%),hvorimodgrundskolegruppenisammeperiodevardalende(fra44%i2009 til40%i2010). Lektiecaféenharmedandreordværetistandtilathåndteredenstigendeefterspørgselogde udfordringer,denneefterspørgselharførtmedsig. En af disse udfordringer har været at få omdannet Vollsmose Lektiecafé til foreningen VollsmosesMælkebøtter,hvorveddetvarmuligtatsøgefondsmidler,sådervarmulighedfor, at den daglige leder, de frivillige, samt bestyrelsen i Vollsmose Mælkebøtter kunne bygge viderepådetkoncept,somdendagligelederigangsattesomansatiløntilskud. ImellemtidenblevLektiecaféens bønnerhørt,idettrygfondenharkunnetsedemuligheder ogperspektiver,somlektiecaféenisinnuværendeformrummeroghardoneret1.2millioner kroner til Lektiecaféen, hvilket betyder for Lektiecaféen, at den kan få lov til at bestå i sin nuværendeformindtil2013. Foreningen,derdrivesafbådefrivilligeogansatte,harsåledesettætsamarbejdebådemed den kommunale institution Vollsmose Bibliotek, samt med den landsdækkende paraplyorganisation Dansk Flygtningehjælp. Foreningen er helt og fuldt sponsoreret af den privatefond,trygfonden. Iforlængelseafansættelsenafdenadministrativedagligelederhardetværetmuligtathave en fast åbningstid på alle ugens hverdage svarende til 35 timer om ugen, samt at han har kunnet varetage de administrative og koordinerende opgaver, der har været i forbindelse hermed. 12

13 DerudoverharLektiecaféenværetisituation,hvordemedbiblioteketsannekslokalerstillet tilrådighedforlektiecaféenharkunnetadministreredelogistiskeudfordringerogkrav,som denneefterspørgselharstillettildefysiskerammer;blandtandetharmanmedegenindgang haft mulighed for at holde åbent til klokken 18 på hverdage, selvom biblioteket lukker klokken16togangeomugen. Quadennestorestigningibrugeskarenerantalletaffrivilligehjælperestegetitakthermed, ogforatkunneindfridefagligeudfordringer,somdennyebrugerskarepåforskelligvishar stillet af krav i forhold til de forskellige uddannelsers fags centrale kundskaber og færdigheder, er kravene til de frivillige hjælperes kvalifikationer og færdigheder blevet skærpet. Her har foreningen skullet opfylde krav fra grundskoleniveau op til universitetsniveau. SamtidigviserCafeensegneoptegnelserfra2010,atLektiecaféensfrivilligespænderoverat skulle hjælpe studerende indenfor 28 fagområder, hvor dansk og matematik er de to mest efterspurgte fag, der ønskes hjælp til efterfulgt af engelsk, pædagogik, tysk, historie, samfundsfag,biologi,naturfagm.fl.. 9 Brugerneerfortrinsvistilknyttetlokalområdet i Vollsmose. Således topper ungdomsuddannelsesstedet Mulernes Legatskole, idet de studerende derfra, det være sig både HF og gymnasiet, er lektiecafeens største brugergruppe. Af grundskoleelever kommer størsteparten af elevernefraabildgårdskolenogrisingskolen,derbeggeliggerfåkilometerfralektiecaféen. Fra de højere læreranstalter var VUC, samt pædagog og lærerstuderende i 2010 hyppige gæster i Lektiecaféen efterfulgt af brugere fra Dansk Caféen, der ønskede at modtage danskundervisning procent af lektiecaféens samlede brugerskare i 2010 er således 9 Sebilagfra DanskCaféenvarienårrækketilknyttetLektiecaféen,herunderogså2010.Efterfølgende erdennefunktionnunæstenovertagetafbiblioteketssprogkonsulent,samtetantalfrivillige. 13

14 koncentrerettil6specifikkeuddannelsesstederudafde22uddannelsesstederogskoler,der er afbildet i Lektiecaféens egne optegnelser. Hvert af disse uddannelsessteder er repræsenteretmedmereend100brugerefravollsmosesmælkebøtter. 11 Ialtbesøgteelever ogstuderendefra39skoleroguddannelsesstedervollsmosesmælkebøtterslektiecafé. 12 Hovedparten af de besøgende, der benytter Lektiecaféen, er danskere med anden etnisk baggrund.samtidigerstørstepartenafbrugernekvindermed69%afbrugerskaren,hvorkun 31%afbrugerskarenermænd. 13 Sammenfatning Somdetharkunnetsesafoverstående,erderindenforganskefåårsketeneksplosivstigning i antallet af brugere i Vollsmose Mælkebøtters Lektiecafé tilknyttet Vollsmoses Bibliotek. Brugerskaren er således blevet udvidet til omfatte ikke kun grundskoleelever, men også gymnasieeleverogstuderendepådevideregåendeuddannelser.brugerskarenerhovedsaligt brugere med anden etnisk baggrund. Dette har medført en forøgelse i antallet af frivillige, samt skærpede krav til de frivilliges kompetencer og færdigheder indenfor et stadig større feltaffagligeområder. TrygFondens donation har muliggjort ansættelse af den daglige leder af Vollsmoses MælkebøttersLektiecafé.Dervedhardetværetmuligtatudvidelektiecaféensåbningstidertil atgældeallehverdageietstørretidsrum,samtatfåvaretagetdeforskelligeadministrative opgaver,dereriforbindelsehermed. 11 Lektiecaféensegneoptegnelserfra2010.Ioptegnelsen Ialt39 skoler errepræsenteret har optegnelsernevist,atudaf22skolerer6uddannelsesstederrepræsenteretmed100brugere ellermere.disseerdanskcafé(114brugere),vuc(163brugere),ucllærerseminarium (248brugere),RisingSkole(152brugere),AbildgårdSkole(179brugere),Mulerne(248 brugere).ialterderpåskemaetoptalt1428brugereog22uddannelsessteder. 12 Ibid. 13 Lektiecaféensegneoptegnelserfra2010.Hersesdet,at65%afpigerogkvinderbenyttede Lektiecaféeni2009ogi2010vardettetalstegetmed4procenttil69%.Fordrengeog mændsvedkommendelådefor35%afdensamledeandeli2009.i2010vardettetalfaldet til31%. 14

15 DaVollsmosesMælkebøtterpåganskefåårharformåetatøgebrugerskarenmedmereenddet seksdobbelteantal,ogsamtidigsomderesprimæreopgaveharformåetatstøttebrugeremed anden etnisk baggrund langt op i uddannelsessystemet, har Vollsmoses Mælkebøtters Lektiecafé ført en praksis, der bakker op omkring de ønskelige mål, som regering og kommunerharproklameretsomnævntiindledningen,idetlektiecafeendervedbidragertilat fastholde studerende, herunder især studerende med anden etnisk baggrund, i uddannelsessystemet, så flere unge på de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser gennemførerderesuddannelse. Baggrunden for denne massive succes vil blive undersøgt i løbet af det næste år, hvor den endeligeslutevalueringsrapportvilforeligge. 15

16 Bilag 16

17 17

18 Bilag 18

19 19

20 Bilag.Eksempelpåenvilkårliguge.Dendagligelederskalenderuge man.31/10 tir.1/11 ons.2/11 tor.3/11 fre.4/ Husmøde Husmøde Husmøde 11: Kontortid Kontortid Kontortid Husmøde Kontortid Kontortid Kontortid Kontortid Husmøde Kontortid 12: Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Kontortid Kvinde(16år,Somalia) jura 12: Kvinde(22år,Palæstina) jura jura matematik Kvinde(18år,Somalia) matematik pædagogik Kvinde(35år,Irak) pædagogik Kontortid dansk Kvinde(16år,Somalia) dansk Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Mand(16år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) jura matematik pædagogik matematik dansk 13: Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Mand(16år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) jura matematik pædagogik matematik dansk Kvinde(17år,Irak) 2kvinder(29og45år,Pal.,Som.) Kvinde(37årDK) Pige(14år,Irak) Kvinde(21år,Tyrkiet) tysk pædagogik pædagogik engelsk pædagogik Kvinde(17år,Irak) 2kvinder(29og45år,Pal.Som.), Kvinde(37år,DK) Kvinde(14år,Irak) Kvinde(21år,Tyrkiet) tysk Mand(22år,Somalia) engelsk Mand(22år,Somalia) engelsk Mand(22år,Somalia) engelsk pædagogik 2kvinder(29og45år,Pal.Som) pædagogik 2kvinder29og45år,Pal.Som) pædagogik Kvinde(30år,Polen) samfundsfag Åbenlektiecafé Kvinde(30år,Polen) samfundsfag Åbenlektiecafé Kvinde(30år,Polen) Kvinde(20år,Palæstina) Kemi Kvinde(20år,Palæstina) Kemi dansk Kvinde(30år,Polen) dansk pædagogik Kvinde(37år,DK) pædagogik Kvinde(37år,DK) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia)pædagogik engelsk Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia)pæd. pædagogik Kvinde(21år,Tyrkiet) pædagogik Kvinde(21år,Tyrkiet) pædagogik Kontortid Kontortid Kvinde(16år,Tyrkiet) engelsk Kvinde(16år,Tyrkiet) engelsk 20

21 Eksempelpåenvilkårliguge(fortsat).Denansattepåløntilskudskalenderuge man.31/10 tir.1/11 ons.2/11 tor.3/11 fre.4/ Besøghos Påskeløkken Besøghos Påskeløkken 11: Kontorarbejde Kontorarbejde Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning Kontorarbejde Kontorarbejde Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning 12: Kontorarbejde Kvinde(26.år,Libanon) matematik Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning 12: Kontorarbejde Kvinde(26.år,Libanon) matematik Kontorarbejde Kontorarbejde Oprydning Kvinde(26år, Kontorarbejde Libanon) matematik, Kontorarbejde 13: Kontorarbejde Kvinde(24år,Palæstina) matematik Kvinde(24år,Palæstina) matematik Forberedelse Kontorarbejde Forberedelse Kontorarbejde Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia) matematik Kontorarbejde Dreng(10år,Somalia) matematik Dreng(10år,Somalia) matematik Dreng(10år,Somalia) matematik Kvinde(26år, Libanon)matematik Kvinde(26år, Libanon)matematik, Libanon Kvinde(26år, Libanon)matematik, Libanon Kontorarbejde Kontorarbejde Kontorarbejde Dreng10år,Somalia) matematik Åbenlektiecafé Kontorarbejde Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia)matematik Kontorarbejde Åbenlektiecafé Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia)matematik Kontorarbejde Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) Dreng(14år,Somalia) matematik matematik matematik Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år, Dreng(14år,Somalia) matematik Somalia)matematik matematik Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) Dreng(14år,Somalia) matematik matematik matematik Åbenlektiecafé Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik 21

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kringlebakken. - integrationsprojekt for piger og kvinder. Januar 2004. Marianne Malmgren CASA

Kringlebakken. - integrationsprojekt for piger og kvinder. Januar 2004. Marianne Malmgren CASA Kringlebakken - integrationsprojekt for piger og kvinder Januar 2004 Marianne Malmgren ASA ASA Kringlebakken - integrationsprojekt for piger og kvinder Januar 2004 Marianne Malmgren enter for Alternativ

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere