Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten."

Transkript

1 Midtvejsevalueringsrapport af Lektiecaféen VollsmosesMælkebøtter ogprojektstudiestøtten. UdarbejdetafPædagoguddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebaelt. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...side2 Baggrundforevalueringsrapporten.side2 Beskrivelseafrapportensopbygning...side4 Kapitel1.VollsmosesMælkebøttersLektiecaféorganisation..side4 1.1.OmVollsmosesMælkebøtter,beliggenhedoghistorie.side5 1.2Foreningensformålogbestyrelse..side6 1.3.Fakta:Ansatte,frivillige,brugereaflektiecafé...side7 1.4.VollsmosesMælkebøttersLektiecafésstrukturogrammer side9 1.5Lektiecafeensåbningstider,booking ogkoordineringsprocedurer, samtugeskema..side10 Kapitel2.VollsmosesMælkebøttersLektiecafésudviklingogfremdrift medbeskrivelserogdata...side11 Sammenfatning..side14 Bilag 2

3 Indledning Gennemdetsenesteårtierfrafaldsprocentenblandtungestuderendestegetmarkant,således at mange unge ikke gennemfører deres uddannelse. Eksempelvis gennemfører hver tredje studerende på erhvervsuddannelserne ikke sin uddannelse. 1 Ligeledes viser seneste tal fra AnvendtKommunalForskning,atfrafaldpådegymnasialeogerhvervsfagligeuddannelserer markanthøjereforindvandrereogefterkommereendfordanskere. 2 Derharderforbådefra regeringsniveau og kommunerne imellem været en stigende fokus på og interesse for at udviklelektiecaféersomidéogkonceptfornetopdervedatøgemulighederneforatfastholde ungeiuddannelsessystemet.formåletmedlektiecafeindsatsenpålandsplanersåledesatgive børnogungemedandenetniskbaggrund bedremulighedforatudviklederesdanskesprogog dervedfåenuddannelse. 3 I samme periode er det lykkedes Lektiecaféen i Vollsmose Bibliotek alias Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter at mangedoble antallet af besøgende/studerende, der har ønsket at modtage støtte. Denne mangedobling skyldes, at Lektiecaféen i Vollsmose har formået at kunne se nye muligheder og perspektiver i selve lektiecafétanken og derigennem har eksperimenteretmedlektiecaféensstrukturogmålgruppe. TrygFonden har kunnet se de fremtidige muligheder og perspektiver i de erfaringer og den viden,somforeningenvollsmosesmælkebøtterhargjortsig,ogdetharførttil,atlektiecaféen i 2011 fik doneret cirka 1.2 millioner kroner aftrygfonden. Denne donation har betydet, at Vollsmoses Mælkebøtter har kunnet bibeholde den nuværende form og struktur frem til år 2013,ogatdenneevalueringsrapportharkunnetkommeistand.Detharværetetønskebåde 1 NYTfraDanmarksStatistik,nr.352,2.august2011.Ungdomsuddannelser gennemførelseog frafald S.62ff.iKolodziejczyk,ChristopheogHansHummelgaard(2012):Indvandrereog efterkommeresvejgennemdeerhvervsfagligeuddannelser.kbh.,akf. 3 Citats.3iLektiecaféer:Etspringbrættilenbedreskolegang.AfBiblioteksstyrelsen, KommunernesSkolebiblioteksforening,Statsbiblioteket/Bibliotekscenterforintegration

4 fra Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter og TrygFonden at få udarbejdet en rapport med henblik på at undersøge baggrunden for Vollsmoses Mælkebøtters succesfulde udvikling. Slutevalueringsrapporten vil undersøge og analysere Vollsmoses Mælkebøtters praksis med henblik på at vidensdele de erfaringer og beskrive den praksis, som Lektiecaféen har haft udbytteaf. PåforespørgselfraVollsmosesMælkebøttererdetaftalt,atslutevalueringsrapportenforetages afpædagoguddannelseniodense.denneforventesfærdiggjortultimojanuar2013,hvorder vilforeliggeenfyldestgørendebeskrivelseafindhold,erfaringerogmetoder,somlektiecaféen hargjortsig,somharhaftbetydningforderessuccesfuldefremgang. Opbygning Denne første del af samlede evalueringsrapport foreligger nu som midtvejsevalueringsrapport. Denne del indeholder en beskrivelse af lektiecaféen Foreningen Vollsmoses Mælkebøtters organisation; det være sig Lektiecaféens historie, struktur, målgruppe,opbygningogrammer.dernæsterderengennemgangaflektiecaféensudvikling fra 2007 til nu. Denne gennemgang baserer sig på Lektiecaféens egne indhentede data og opgørelser,somdenharforetagetiløbetafdenneperiode. 4 PterLektiecaféenogundertegnedevedatindhenteempiriskedatafraLektiecaféensbrugere og frivillige. Disse resultater vil foreligge som en del af den samlede evalueringsrapport. Midtvejsevalueringsrapportenvilafrundesmedensammenfatning. PædagoguddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebaelt v.adjunktlenemünster /januar Opgørelserfra2010og2011vedhæftessombilag.Rapportensstatistiskegennemgang baserersigpåopgørelsernefra2010,idetdataoptegnelsernefra2011forelåefterrapportens udarbejdelse.devedlæggesimidlertidsombilag. 4

5 Kapitel1. VollsmosesMælkebøttersLektiecafésorganisation OmVollsmosesMælkebøtter,beliggenhedoghistorie. Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter 5 er en lektiecafé beliggende i Vollsmose.VollsmoseerenbydelidetnordøstligeOdense,somblandt andet af består seks boligkvarterer med etagebebyggelse. Omkring 60 %afvollsmosesbeboereharenandenetniskbaggrundenddanskmed omkring 80 forskellige nationaliteter repræsenteret. Den gennemsnitlige indkomst var i kr. 6 Vollsmoses MælkebøttersLektiecaféhartilhuseiVollsmosesbibliotek,derliggeri tilknytningtilvollsmoseskulturhus. Lektiecaféenbestårafenbestyrelse,enlønnetdagligleder,pt.enansatpåløntilskud,samtet antalfrivilligehjælpere,derbistårmedstudiestøttetilbrugere;detværesigfragrundskoleog gymnasieniveautilvideregåendeuddannelser. Historisk set har Lektiecaféen gennem en årrække været drevet af Vollsmoses Bibliotek. Lektiecaféenfiksinspædestarti2005,hvorlektiecaféenvartilknyttetenit klubfordrenge og en it klub for pige. På dette tidspunkt blev der indgået et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, herunder omkring ordningen Lån en lektiehjælper, hvortil der var tilknyttet et par frivillige hjælpere. Derudover blev der koblet to lærere fra nærliggendeungdomsskoletilundervisningafit,menogsåi mindregradtillektiehjælp.ihalvandetårfra2007til2008 var Lektiecaféen tilknyttet Biblioteksstyrelsens 5 NavnetMælkebøtter,derindgåriLektiecaféensnavn,symbolisererukuelighed,hvor menneskettrodsalmodstanderistandtilatnedbrydemureogblomstre. 6 5

6 landsdækkendeforsøgsprojekt. Dengang havde caféen åbent to eftermiddage om ugen, mandag og torsdag, beregnet for grundskolens brugere og var placeret i tilknytning til bibliotekets computerhjørne. I forbindelsemedentotalrenoveringafbiblioteketflyttedelektiecaféensammenmedrestenaf biblioteket i biblioteksbygningens anneks, og da biblioteket flyttede tilbage i nyistandsatte lokaler,forblevlektiecaféenidisselokaler. Fra efteråret 2008 blev det muligt at ansætte en medarbejder i forskellige former, først i løntilskud. Denne medarbejder så mulighederne i dels at udvidelektiecaféensåbningstider,ogsamtidigøgeydelsenaf lektiehjælp til at omfatte brugere fra andre uddannelsesområder end grundskoleelever. Dette medførte overtidenmassivfremgang.(sekap.2) 1.2.Foreningensformålogbestyrelse. Foreningenblevoprettetiapril2009sometnødvendigttiltagforatkunneadministrereden megetstorevækstibrugerskaren,idetmansomforeningfikmulighedforatsøgefondsmidler ogdervedfåskabtmulighedforatansætteendagligleder. Ifølge Foreningen Vollsmoses Mælkebøtters vedtægter er foreningens primære formål ( 2. stk.a)atstøttebørn,ungeogvoksne,derikkehardansksommodersmål,tilatklaresigpå ligefodmedandredanskebørn,ungeogvoksne.dansktalendestuderendeerogsåvelkomne. Det er derudover foreningens formål at informere lektiecaféens brugere om de pågældende brugeresuddannelsesmulighederidanmark,samtundersøgehvilkemuligheder,dererforat udnytteeventuelleuddannelsesmæssigekvalifikationerfrabrugerneshjemlandidanmark. Slutteligt er det foreningens formål at skabe forståelse mellem minoritetsdanskere og majoritetsdanskere, samt skabe forståelse mellem forskellige kulturelle grupper gennem samarbejdemeddiverseforeninger,grupperogenkeltpersoner. Bestyrelsen består af en formand valgt for 2 år, næstformand, kasserer, en revisor og en revisorsuppleant, to menige bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter. Halvdelen af 6

7 bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år og alle er valgt for to år af gangen. Suppleanterneerpåvalghvertår. Alle kan blive medlem i foreningen. I vedtægterne står der, at de aktive lektiehjælpere og aktiveibestyrelsenerfritagetforkontingent.deterdogtidligereognuværendefrivillige,der ermedlemmerafforeningen Faktaomdeansatte,frivilligeogbrugereaflektiecafé. IlektiecaféenstårEgonJensen,somerdenansattedagligeleder,fordenadministrativedelaf foreningens arbejde; det være sig administration af lektiehjælpsindsats, herunder indmeldelsesprocedurer, koordinering af hvert enkelt forløb mellem studerende og hjælper, ligesom bevilling og fordeling af indsatstimer, rette henvendelse til relevant hjælper, samt udarbejde aftalekontrakt mellem lektiecaféen og den studerende. Derudover bistår den daglige leder med rekruttering og ansættelse af frivillige og for den administrative del i forbindelsehermed. Derudover har lektiecaféen dette år en arbejdsløs cand. Merc. ansat i løntilskud, der bistår medforefaldendekontorarbejdesåsomregistrering,statistik,bogføringoglektiehjælp. Pt. er der 15 frivillige, aktive lektiehjælpere tilknyttet Vollsmoses Mælkebøtters Lektiecafé. Disse kan kategoriseres indenfor to grupper; dels frivillige, der har nået eller er tæt på pensionsalderen og som har et langt arbejdsliv bag sig, dels frivillige hjælpere der stadig er under uddannelse. Fælles for alle er, at de gennem deres erfaringsmæssige og/eller uddannelsesmæssige kvalifikationer bistår de studerende med deres viden og kompetencer indenforderesrespektivefelter. 7

8 Rekruttering af frivillige kan ske ved at kontakte lektiecaféens daglige leder personligt eller telefonisk, men oftest sker det i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, der som paraplyorganisation rekrutterer til mange af landets lektiecaféer. De varetager ligeledes formelle og juridiske procedurer, såsom indhentning af børneattest (paragraf 36), indhentningafsamarbejdsaftale,derindgåsmellemdenfrivilligeogdanskflygtningehjælp, hvor den frivillige forpligter sig ved at underskrive en skriftlig aftale, der vedrører etiske aspekter omkring frivilligpolitik, samt indhentning af tavshedspligterklæring. Dansk Flygtningehjælpbistårderudovermedløbendekonsulentbistandogkursusvirksomhedtilde frivillige,samtudsendelseafnyhedsbreve. Den frivillige bliver ved start indmeldt Foreningen Vollsmoses Mælkebøtter, samt Dansk Flygtningehjælp, der herigennem er dækket af Dansk Flygtningehjælps Arbejdsskade og Ansvarsforsikring. Af de frivillige hjælperes uddannelsesmæssige baggrunde, der pt. er aktive, ses blandt andet pensionerede folkeskolelærere, cand. scient. pol, dyrlæge, ingeniørstuderende, tømrer, cand. merc., cand. mag., lærerstuderende, kemiker, arkæolog og psykolog. Omkring3frivilligeerdanskeremedandenetniskbaggrund. Brugerskaren,derbenyttersigafLektiecaféenstilbudomstøtte, spænder aldersmæssigt bredt. 40 procent af brugerne er 8

9 grundskoleelever.dissekommerprimærtfradeomkringliggendefolkeskolerogprivatskoler. Derudover benytter studerende fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, forberedelseskurser, social og sundhedsuddannelserne, pædagoguddannelsen og læreruddannelsentilbuddenefralektiecaféen. Hovedparten af brugerskaren er danskere med anden etnisk baggrund, fortrinsvis med irakiske,somaliskeogpalæstinensiskenationalitetsbaggrunde. 1.4.Lektiecaféensstrukturogrammer. VollsmoseMælkebøttersLektiecaféharopbyggetenstruktur,deropererermedtreforskellige tilbud,dertilbydeslektiecafébrugernealtefterbehovogalder.underdennestrukturtilbyder deældrestuderendeogbrugereaflektiecaféenstøtteoghjælptildeyngrelektiecafebrugere efteret nogetfornoget princip.dissetilbudbeskrivesnedenfor. 1. Delserderdenåbnelektiecafé,derhartilhuse på Vollsmose Bibliotek, hvor elever i grundskolen til og med syvende klasse kan kommeudenforudgåendeaftaleogfåhjælptil deres lektier. Denne ordning har åbent for eleverne mandag og torsdag i tidsrummet kl.15til Derudover er der ordningen Lån en lektiehjælper. Denne ordning er beregnet for eleverfra8.klasseogopefterpågrundskoleniveautilstuderendepågymnasieniveau, der står med konkrete opgaver, som de ønsker hjælp til; det være sig danskopgaver, årsopgaverm.m.,ogstøttenerafenvarighedpåtotilfiretimer. Forbeggetilbudgælder,ateleverneogdestuderendekanmodtagestøttebådeenkeltviseller igrupper. 9

10 3. Som den sidste kategori er der Studiestøtten, der er beregnet for studerende, der ønsker hjælp til opgaver af større karakter fx bacheloropgaver til pædagoguddannelsenellerstuderende,deroplever,atdesakkerbagudietellerflere fagpåuddannelsen.somhjælphertiltilbydeslængerekursusforløb,derstrækkersig frafåtimersvejledningtilvejledningeraf20 30timersvarighed. NårmanmodtagerhjælpfraStudiestøtten,skriverdenstuderendesamtidigunderpå, atdenstuderendeervilligtilat tilbagebetale nogetafydelsenvedattilbydesinhjælp ilektiecaféregitilandreelever,fortrinsvistilgrundskoleelever,derharbrugforstøtte. Med andre ord giver den studerende lektiehjælpsstøtte til andre studerende/elever efter noget for noget princippet. Derved får de frivillige mulighed for at investere dereshjælptildelængerevarendestudiestøtteforløb. Lektiecaféen holder i dag til i Vollsmoses Biblioteksbygnings annekslokaler. Her råder Lektiecaféen udover et stort lokale også over 5 mindre lokaler, deriblandt lederens kontor, derbådebliverbrugttilvejledningogtiladministrativtarbejde. 1.5Lektiecafeensåbningstider,booking ogkoordineringsprocedurer,samtugeskema. VollsmosesMælkebøtterslektiecaféharåbentallehverdagefraklokken12til18.Fraklokken 11 til 12 er der telefontid, hvor den daglige leder kan træffes. I det tidsrum kan man ringe, hvismanharspecifikkespørgsmålvedrørendelektiehjælp,herunderønskeromatbestilleen lektiehjælpertelefonisk,aflysningellerflytningafvejledningstimerm.m. BookingforegårellersprimærtgennemBiblioteketshjemmeside: Forside AfdelingerVollsmose Biblioteks hjemmeside PåVollsmosebibliotekshjemmesideliggerderetlinktillektiecafeenshjemmeside.Derfindes enbestillingsblanket,derefterudfyldelsensendesvideretildendagligeleder.hanvurderer 10

11 timefordeling og retter derefter kontakt til den relevante frivillige, der så derefter tager direktekontakttildenstuderende. Hvis den studerende udebliver fra de aftalte timer uden forudgående afbud, medfører det efterandengangudelukkelsefraatmodtagestøtteitremåneder. Eksempelvisviserenvilkårliguge,atbrugerneaflektiecaféenfikhjælpsvarendetilomkring 88timerslektiehjælpvedatbenyttelektiecaféensforskelligetilbud. 7 Denne uge var der indkaldt 12 frivillige til vejledningstimer under ordningen Lån en lektiehjælpereller Studiestøtten.Længdenafdissevejledningervarierersomoftestfraentil to timer. Samtidig havde den åbne lektiecafé åbent mandag og torsdag eftermiddag, der denneugeinvolverede3til5frivillige,hvorialt29eleverbesøgtecaféen. Ifølge de ansatte var uge 44 en rolig uge. Ofte oplever Lektiecaféen, at der på en enkelt dag kankommeover30besøgende.derermesttravlhediperioderneoptilmedafleveringsfrister påuddannelsesstederne. Kapitel2. VollsmosesMælkebøttersLektiecafésudviklingogfremdrift. 8 FraVollsmosesLektiecafésspædestarti2005,hvorLektiecaféenvartilkobletenit klubfor drengeogpigerogmedbegrænsedeåbningstiderpåtodageomugentilnu,erderpåfåår sket en drastisk stigning i antallet af besøgende, der benytter sig af Lektiecaféens tilbud, hvilketsesafnedenståendetabel TabellenviserantalletafLektiecaféensbesøgendeiperioden2007til Uge44.Sevedlagtebilag,derviserdetoansattesskemaerforugen. 8 KapitletbaserersigpåLektiecaféensegneoptegnelserogdataindsamlinggennemperioden. Dendataindsamling,derforetagespt.,beskrivesogindgårsomendelafslutevalueringsrapporten. 11

12 Bag denne meget store stigning i brugerskaren gemmer sig det faktum, at brugerskaren på ganskefåårerblevetudvidettilikkekunatomfattegrundskoleelever,mennuogsåomfatter studerende fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, forberedelseskurser, social ogsundhedsuddannelserne,pædagoguddannelsenoglæreruddannelsen. DetsesafLektiecaféenstal,at40procentafbrugerskareni2010varbørnfragrundskoleni alderen6 15år,38procentafbrugerskarenvarialderen16til25år,hvorimoddesidste23 procentvarover25år. Sammenlignes tallene fra 2010 med det foregående år 2009 bekræftes denne tendens, idet brugerskarenialderen16 25årerstigende(fra34til38%),samtbrugerskarenover25år (fra22til23%),hvorimodgrundskolegruppenisammeperiodevardalende(fra44%i2009 til40%i2010). Lektiecaféenharmedandreordværetistandtilathåndteredenstigendeefterspørgselogde udfordringer,denneefterspørgselharførtmedsig. En af disse udfordringer har været at få omdannet Vollsmose Lektiecafé til foreningen VollsmosesMælkebøtter,hvorveddetvarmuligtatsøgefondsmidler,sådervarmulighedfor, at den daglige leder, de frivillige, samt bestyrelsen i Vollsmose Mælkebøtter kunne bygge viderepådetkoncept,somdendagligelederigangsattesomansatiløntilskud. ImellemtidenblevLektiecaféens bønnerhørt,idettrygfondenharkunnetsedemuligheder ogperspektiver,somlektiecaféenisinnuværendeformrummeroghardoneret1.2millioner kroner til Lektiecaféen, hvilket betyder for Lektiecaféen, at den kan få lov til at bestå i sin nuværendeformindtil2013. Foreningen,derdrivesafbådefrivilligeogansatte,harsåledesettætsamarbejdebådemed den kommunale institution Vollsmose Bibliotek, samt med den landsdækkende paraplyorganisation Dansk Flygtningehjælp. Foreningen er helt og fuldt sponsoreret af den privatefond,trygfonden. Iforlængelseafansættelsenafdenadministrativedagligelederhardetværetmuligtathave en fast åbningstid på alle ugens hverdage svarende til 35 timer om ugen, samt at han har kunnet varetage de administrative og koordinerende opgaver, der har været i forbindelse hermed. 12

13 DerudoverharLektiecaféenværetisituation,hvordemedbiblioteketsannekslokalerstillet tilrådighedforlektiecaféenharkunnetadministreredelogistiskeudfordringerogkrav,som denneefterspørgselharstillettildefysiskerammer;blandtandetharmanmedegenindgang haft mulighed for at holde åbent til klokken 18 på hverdage, selvom biblioteket lukker klokken16togangeomugen. Quadennestorestigningibrugeskarenerantalletaffrivilligehjælperestegetitakthermed, ogforatkunneindfridefagligeudfordringer,somdennyebrugerskarepåforskelligvishar stillet af krav i forhold til de forskellige uddannelsers fags centrale kundskaber og færdigheder, er kravene til de frivillige hjælperes kvalifikationer og færdigheder blevet skærpet. Her har foreningen skullet opfylde krav fra grundskoleniveau op til universitetsniveau. SamtidigviserCafeensegneoptegnelserfra2010,atLektiecaféensfrivilligespænderoverat skulle hjælpe studerende indenfor 28 fagområder, hvor dansk og matematik er de to mest efterspurgte fag, der ønskes hjælp til efterfulgt af engelsk, pædagogik, tysk, historie, samfundsfag,biologi,naturfagm.fl.. 9 Brugerneerfortrinsvistilknyttetlokalområdet i Vollsmose. Således topper ungdomsuddannelsesstedet Mulernes Legatskole, idet de studerende derfra, det være sig både HF og gymnasiet, er lektiecafeens største brugergruppe. Af grundskoleelever kommer størsteparten af elevernefraabildgårdskolenogrisingskolen,derbeggeliggerfåkilometerfralektiecaféen. Fra de højere læreranstalter var VUC, samt pædagog og lærerstuderende i 2010 hyppige gæster i Lektiecaféen efterfulgt af brugere fra Dansk Caféen, der ønskede at modtage danskundervisning procent af lektiecaféens samlede brugerskare i 2010 er således 9 Sebilagfra DanskCaféenvarienårrækketilknyttetLektiecaféen,herunderogså2010.Efterfølgende erdennefunktionnunæstenovertagetafbiblioteketssprogkonsulent,samtetantalfrivillige. 13

14 koncentrerettil6specifikkeuddannelsesstederudafde22uddannelsesstederogskoler,der er afbildet i Lektiecaféens egne optegnelser. Hvert af disse uddannelsessteder er repræsenteretmedmereend100brugerefravollsmosesmælkebøtter. 11 Ialtbesøgteelever ogstuderendefra39skoleroguddannelsesstedervollsmosesmælkebøtterslektiecafé. 12 Hovedparten af de besøgende, der benytter Lektiecaféen, er danskere med anden etnisk baggrund.samtidigerstørstepartenafbrugernekvindermed69%afbrugerskaren,hvorkun 31%afbrugerskarenermænd. 13 Sammenfatning Somdetharkunnetsesafoverstående,erderindenforganskefåårsketeneksplosivstigning i antallet af brugere i Vollsmose Mælkebøtters Lektiecafé tilknyttet Vollsmoses Bibliotek. Brugerskaren er således blevet udvidet til omfatte ikke kun grundskoleelever, men også gymnasieeleverogstuderendepådevideregåendeuddannelser.brugerskarenerhovedsaligt brugere med anden etnisk baggrund. Dette har medført en forøgelse i antallet af frivillige, samt skærpede krav til de frivilliges kompetencer og færdigheder indenfor et stadig større feltaffagligeområder. TrygFondens donation har muliggjort ansættelse af den daglige leder af Vollsmoses MælkebøttersLektiecafé.Dervedhardetværetmuligtatudvidelektiecaféensåbningstidertil atgældeallehverdageietstørretidsrum,samtatfåvaretagetdeforskelligeadministrative opgaver,dereriforbindelsehermed. 11 Lektiecaféensegneoptegnelserfra2010.Ioptegnelsen Ialt39 skoler errepræsenteret har optegnelsernevist,atudaf22skolerer6uddannelsesstederrepræsenteretmed100brugere ellermere.disseerdanskcafé(114brugere),vuc(163brugere),ucllærerseminarium (248brugere),RisingSkole(152brugere),AbildgårdSkole(179brugere),Mulerne(248 brugere).ialterderpåskemaetoptalt1428brugereog22uddannelsessteder. 12 Ibid. 13 Lektiecaféensegneoptegnelserfra2010.Hersesdet,at65%afpigerogkvinderbenyttede Lektiecaféeni2009ogi2010vardettetalstegetmed4procenttil69%.Fordrengeog mændsvedkommendelådefor35%afdensamledeandeli2009.i2010vardettetalfaldet til31%. 14

15 DaVollsmosesMælkebøtterpåganskefåårharformåetatøgebrugerskarenmedmereenddet seksdobbelteantal,ogsamtidigsomderesprimæreopgaveharformåetatstøttebrugeremed anden etnisk baggrund langt op i uddannelsessystemet, har Vollsmoses Mælkebøtters Lektiecafé ført en praksis, der bakker op omkring de ønskelige mål, som regering og kommunerharproklameretsomnævntiindledningen,idetlektiecafeendervedbidragertilat fastholde studerende, herunder især studerende med anden etnisk baggrund, i uddannelsessystemet, så flere unge på de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser gennemførerderesuddannelse. Baggrunden for denne massive succes vil blive undersøgt i løbet af det næste år, hvor den endeligeslutevalueringsrapportvilforeligge. 15

16 Bilag 16

17 17

18 Bilag 18

19 19

20 Bilag.Eksempelpåenvilkårliguge.Dendagligelederskalenderuge man.31/10 tir.1/11 ons.2/11 tor.3/11 fre.4/ Husmøde Husmøde Husmøde 11: Kontortid Kontortid Kontortid Husmøde Kontortid Kontortid Kontortid Kontortid Husmøde Kontortid 12: Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Kontortid Kvinde(16år,Somalia) jura 12: Kvinde(22år,Palæstina) jura jura matematik Kvinde(18år,Somalia) matematik pædagogik Kvinde(35år,Irak) pædagogik Kontortid dansk Kvinde(16år,Somalia) dansk Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Mand(16år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) jura matematik pædagogik matematik dansk 13: Kvinde(22år,Palæstina) Kvinde(18år,Somalia) Kvinde(35år,Irak) Mand(16år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) jura matematik pædagogik matematik dansk Kvinde(17år,Irak) 2kvinder(29og45år,Pal.,Som.) Kvinde(37årDK) Pige(14år,Irak) Kvinde(21år,Tyrkiet) tysk pædagogik pædagogik engelsk pædagogik Kvinde(17år,Irak) 2kvinder(29og45år,Pal.Som.), Kvinde(37år,DK) Kvinde(14år,Irak) Kvinde(21år,Tyrkiet) tysk Mand(22år,Somalia) engelsk Mand(22år,Somalia) engelsk Mand(22år,Somalia) engelsk pædagogik 2kvinder(29og45år,Pal.Som) pædagogik 2kvinder29og45år,Pal.Som) pædagogik Kvinde(30år,Polen) samfundsfag Åbenlektiecafé Kvinde(30år,Polen) samfundsfag Åbenlektiecafé Kvinde(30år,Polen) Kvinde(20år,Palæstina) Kemi Kvinde(20år,Palæstina) Kemi dansk Kvinde(30år,Polen) dansk pædagogik Kvinde(37år,DK) pædagogik Kvinde(37år,DK) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia)pædagogik engelsk Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia) pædagogik Kvinde(45år, Somalia)pæd. pædagogik Kvinde(21år,Tyrkiet) pædagogik Kvinde(21år,Tyrkiet) pædagogik Kontortid Kontortid Kvinde(16år,Tyrkiet) engelsk Kvinde(16år,Tyrkiet) engelsk 20

21 Eksempelpåenvilkårliguge(fortsat).Denansattepåløntilskudskalenderuge man.31/10 tir.1/11 ons.2/11 tor.3/11 fre.4/ Besøghos Påskeløkken Besøghos Påskeløkken 11: Kontorarbejde Kontorarbejde Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning Kontorarbejde Kontorarbejde Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning 12: Kontorarbejde Kvinde(26.år,Libanon) matematik Besøghos Påskeløkken Kontorarbejde Oprydning 12: Kontorarbejde Kvinde(26.år,Libanon) matematik Kontorarbejde Kontorarbejde Oprydning Kvinde(26år, Kontorarbejde Libanon) matematik, Kontorarbejde 13: Kontorarbejde Kvinde(24år,Palæstina) matematik Kvinde(24år,Palæstina) matematik Forberedelse Kontorarbejde Forberedelse Kontorarbejde Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia) matematik Kontorarbejde Dreng(10år,Somalia) matematik Dreng(10år,Somalia) matematik Dreng(10år,Somalia) matematik Kvinde(26år, Libanon)matematik Kvinde(26år, Libanon)matematik, Libanon Kvinde(26år, Libanon)matematik, Libanon Kontorarbejde Kontorarbejde Kontorarbejde Dreng10år,Somalia) matematik Åbenlektiecafé Kontorarbejde Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia)matematik Kontorarbejde Åbenlektiecafé Åbenlektiecafé Pige(10år,Somalia)matematik Kontorarbejde Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) Dreng(14år,Somalia) matematik matematik matematik Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år, Dreng(14år,Somalia) matematik Somalia)matematik matematik Åbenlektiecafé Dreng(14år,Somalia) Kvinde(16år,Somalia) Dreng(14år,Somalia) matematik matematik matematik Åbenlektiecafé Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik Kvinde(17år,Palæstina) matematik 21

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag d- 19-01-2015 kl. 17.00 20.00 i Nexø Svaneke lærerværelse referat Beslutningsprotokol Tilstede: Pia, Mads, Bent, Erik, Michael, John, Søren, Jesper,

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013

Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013 Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013 Institutionens navn: Institutionens adresse: Institutionens hjemmeside: Ordskolen AOF Midt Århus Søren Frichs Vej 36 a, 8230 Åbyhøj www.aof-midt.dk/aarhus

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Åben vejledning i Jobboxen

Åben vejledning i Jobboxen Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere