ipad som inklusionsværktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ipad som inklusionsværktøj"

Transkript

1 ipad som inklusionsværktøj Udarbejdet af Lone Diget Kim Rundell Maj Vejleder: Hanne Forsberg Antal anslag: Opgaven må gerne udlånes 1

2 Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 4 Problemformulering... 6 Læsevejledning... 6 Vidensniveauer Lars Qvortrup... 7 Undervisningsloop samt stilladsering... 8 Deltagelsesmuligheder Klasseledelse Analyse af de 4 teorier i praksis Konklusion Ansvars områder Litteraturliste... 15

3 Indledning Man må virkelig sige, at inklusion er sat på dagsordenen. Man kan ikke læse en avis - eller se nyhederne - uden der er et indlæg eller et indslag, der omhandler inklusion. Mediernes dækning af inklusion har vist eksempler, hvor inklusion lykkedes; og desværre også hvor det mislykkedes 2. I 1994 vedtager FN hensigtserklæringen Salamanca. Erklæringen er et resultat af verdenslandenes fælles vision om at alle skal sikres lige muligheder for uddannelse, uanset læringsbehov, evner og interesser. I erklæringen bliver social inklusion formuleret som et pædagogisk princip 3. På det politiske plan vil man gerne ændre udviklingen således, at de mange elever, der nu bliver visiteret til segregerede tilbud, i stedet inkluderes i de almene klasser 4. Men inklusionsudfordringen for skolen bliver at tage i mod flere og flere elever, der er individorienterede, medicinerede og diagnosticerede. 5 Dette er grundet at det har vist sig, at elever marginaliseres og stigmatiseres og dermed øges chancen for at man som voksen ligeledes stigmatiseres. Teorien er, at samfundets sammenhængskraft ikke kan fungere uden alle befolkningsgrupper er deltagene. 6 Folkeskolen befinder sig i disse år i et krydspres. På den ene side er lærerene optagede af at skulle opfylde de faglige krav, der stilles fra fagmål. På den anden side er der pt. en offentlig debat om den inkluderende skole - og i landets kommuner er der lavet overordnede strategier for inklusion. Det stiller store krav til skolen og den enkelte lærer. Skolen kommer til at fremstå som en modkultur da inklusionsidealet kan være svært foreneligt med det senmoderne samfunds stigende individuelle fokus 7. Susan Tetlers 8 teori om inklusionsbegrebet er spændt ud mellem fire positioner: etisk, pragmatisk, politisk og økonomisk funderet diskurs. Den etiske diskurs handler om retten til at deltage i samfundslivet og om at få adgang til uddannelse. I den politiske diskurs er inklusionsbegrebet brugt som værn mod uro og ustabilitet. Den økonomiske diskurs er 2 video indslag om inklusion 3 UVM, Salamanca erklæringen 4 UVM 1, 2010, Om faldende antal elever, der bliver visisteret til specialtilbud 5 Tetler, Susan, Inkluderende specialpædagogik 6 Pedersen, Erik, Inklusion - fra skole til samfund 7 Morken, Ivar, Normalitet og afvigelse (2008) 8 Tetler, Susan, Specialpædagogik i skolen, s. 59 3

4 spørgsmål vedrørende de effekter og indsatser, der vedrører velfærdssamfundet. Sluttelig handler den pragmatiske diskurs om strategier og metoder, der bedst kan bruges i praksis. Ifølge Susan Tetler (ibid.) skal man være på vagt overfor den sammenblanding af diskurserne, der i skrivende stund finder sted, som medvirker til en fastlåsning af positionerne. Dermed bliver tiltag, der skulle fremme inklusion, til interessekampe. Ifølge Tetlers teori kunne løsningen - som modvægt til sammenblandingen - være at styre den pragmatiske diskurs: at indrette skolen, så den tilpasser sig alle børn;...så inklusion kan blive et pædagogisk begreb, der kan operationaliseres...og dermed forankres i skolens hverdagspraksis (ibid.) Skanderborg kommune har i 2013 udarbejdet en strategi for inklusion 9. Formålet og strategien for Skanderborg kommune er at tydeliggøre værdien af inklusion for både underviserne som professionelle og elevernes forældrene. Overordnet definerer Skanderborg kommune inklusion som vellykket, hvis de fire positioner fra Tetlers 10 teori er opnået: 1: Tilstedeværelse 2: Aktiv deltagelse 3: Accept 4: Udvikling af et positivt selvbillede Problemfelt Skanderborg kommune har i en årrække lavet læringsforsøg kaldet den innovative folkeskole. Her kan skoler søge penge til forsøg omhandlende it og didaktik. Forfatterne af denne opgave har begge deltaget i forsøg hvor ipad har været omdrejningspunktet. Nedenfor findes en kort beskrivelse af de 2 læringsforsøg. Forsøg 1 foregår på Låsby skole: På Låsby Skole har vi, ud over almenafdelingerne A, B og C, blandt andet en afdeling for normaltbegavede børn med autismespektrumforstyrrelser, afdeling E. 9 Skanderborgs stategi for inklusion 10 Tetler, Susan 2011 Tiltrædelsesforelæsning Inkluderende specialpaedagogik

5 I forhold til motorik, motivation og koncentration har eleverne i afd. E generelt større udfordringer og vanskeligheder end eleverne fra almenområdet, men netop i forbindelse med brug af it, har mange af specialklasseeleverne særdeles gode kompetencer. Vi har derfor en forventning om, at eleverne fra de to afdelinger er ligestillede omkring brugen af ipad, hvilket gør ipad en til en oplagt indgangsvinkel for et samarbejde klasserne i mellem. Vores projekt omhandler vores to 0.klasser fra almenområdets afd. A og 0.klasses eleverne fra afd. E. Dertil kommer de 1. klasses elever fra afd. E, som skønnes at have gavn af projektet. Eleverne har ipad som skemalagt undervisning sammen et givet antal lektioner hver uge. Forsøg 2 på Knudsøskolen: Den norske forsker Arne Trageton har gennem flere år lavet forsøg med klasser i Danmark, Sverige og Norge. Eleverne er blevet udstyret med computere eller ipads i indskolingen for at styrke skrivning og dermed også læsning. Og for at udskyde håndskrivning til 2. eller 3. kl., da børn i den alder ikke er motoriske modne. Vi tror, at angsten for det tomme hvide papir elimineres ved, at eleverne får en ipad i hånden. Det er motiverende og for de svageste elever er der klare fordele. Fonetikken kan øves; bogstaverne skrives direkte på ipad, lyden siges højt, eleven kan optage egen lyd og med det samme høre fejl eller mangler. Med de allernyeste apps er det muligt for lærerne at finde netop de programmer, der rammer hhv. skrive- og læseudviklingen hos den enkelte og på forskellige klassetrin. Det betyder, at det er nemmere for den enkelte lærer at gøre brug af undervisningsdifferentiering og læreren kan inkludere i videst muligt omfang og dermed få både stærke og svage elever med. På Knudsøskolen har vi igennem flere år arbejdet med portefølje tanken. Men har også oplevet, at det kan være svært for lærerne at fastholde en rutine med at samle dokumentation. Ved at bruge ipad i undervisningen og lade eleverne benytte den dagligt i både skrivning og læsning har vi et evalueringsredskab, der på en god måde dokumenterer over for forældre, hvad eleverne får produceret i skolen. Samtidig bliver det synligt for eleverne, hvor de er i deres egen læringsproces 5

6 Begge forfattere har en formodning om, at ipad virker som inklusionværktøj, men har behov for at få underbygget dette og derved skabe et mere nuanceret og teoretisk billede af formodningen. Derfor vil denne opgave belyse og analysere, hvilke faktorer man skal tænke ind i sin didaktik, når inklusion og deltagelsesprincipperne er i fokus. Problemformulering Hvordan kan ipad styrke og kvalificere op om et inkluderende læringsfællesskab, og hvilke didaktiske overvejelser bør indtænkes, ved inddragelse af ipad som inklusionsværktøj? Læsevejledning Denne opgave har fokus på læring, undervisningsplanlægning og klasseledelse, samt deltagelsesmulighederne i forhold til et inkluderende læringsmiljø, hvor ipad er omdrejningspunkt. Først vil der blive redegjort for, hvordan man i planlægningen af undervisningen tager hensyn til, hvordan elever udvikler kompetencer, både fagligt og socialt, så læring kan finde sted. Til dette er de 3 vidensniveauer beskrevet ud fra teorien opstillet af Lars Qvortrup. Dernæst vil undervisningsloop og stilladsering ved Karsten Gunther, Susan Tetlers teori om deltagelsesmuligheder og Rasmus Alenkærs eksklusions teori blive analyseret ud fra forfatternes egne overvejelser om inkluderende læringsmiljø. Da de didaktiske overvejelser ikke kan stå alene har vi brug for en analyse af en teori om klasseledelse og til dette vil vi bruge Mads Hermansen. Sluttelig vi der blive vurderet om det er muligt at fremme inkluderende læringsmiljøer ud fra de ovennævnte teorier, når ipad er i fokus.

7 Vidensniveauer Lars Qvortrup Kan ipad bruges til at skabe inklusion og deltagelses muligheder? Til at besvare dette spørgsmål har vi behov for at få afklaret vidensbegrebet. Vi vil derfor i nedenstående afsnit beskrive og diskutere, hvorfor man i planlægningen af sin undervisning skal tage højde for tre vidensniveauer, som Lars Qvortrup skelner imellem, ifølge Gynther 11 Lars Qvortrup skelner mellem tre vidensniveauer: Figur 1 Qvortrups vidensniveauer (Gynther (red.), 2010, s. 62) En undervisning, der sigter mod tilegnelse af faktaviden, befinder sig på et fakta-/ informationsniveau (1. orden). En undervisning, der har til formål at bruge, anvende, samt analysere det givne stof, befinder sig på et kompetenceniveau (2. orden). Hvis man derudover designer en undervisning, der har til formål at eleven kan perspektivere det lærte, befinder man sig, ifølge Lars Qvortrup, på det højeste vidensniveau (3. orden). Man skal i sin planlægning overveje: I hvilken grad skal eleven tilegne sig faktaviden? I hvilken grad skal eleven kunne anvende denne viden i en ny sammenhæng? Hvordan skal eleven kunne perspektivere den nye tillærte viden? 11 Gynther (red.), K. (2010). Didaktik

8 Ovenstående betyder ifølge Lars Qvortrup 12, at der er brug for nye kompetencer: Refleksionskompetence, der betyder evnen til løbende at kunne forandre sine egne kriterier for iagttagelse, kommunikation, samt handling, i forhold til det globale samfund, der hele tiden ændrer sig. Relationskompetence, der betyder evnen til at kommunikere på forskellige niveauer og forstå at verden kan fortolkes på forskellige måder. Hvor man tidligere mødtes ansigt til ansigt, mødes man nu også via Facebook, twitter med mere. Meningskompetence, der skal forstås på den måde, at meninger kan ændre sig alt efter hvilke fællesskaber, man er en del af. Disse tre forskellige kompetencer udgør samfundets samlede kompetenceprofil 13. Vidensniveauerne og kompetenceprofilerne fungerer ikke uafhængigt af hinanden, men i samspil med hinanden. Skolerne skal, blandt andet igennem undervisning og vejledning, fremme udvikling af en kompetenceprofil hos den enkelte elev. Derfor er det også vigtigt, at man som lærer er bevidst om, hvilke vidensniveauer der skal i spil, når man planlægger hvordan it, og i dette tilfælde ipad, kan integreres i undervisningen. It i undervisningen kan være med til at udvikle kompetencerne, som den enkelte og samfundet har behov for. Dette forudsætter dog, at læreren er sig bevidst om didaktikken bag inddragelsen. Undervisningsloop samt stilladsering Gynther referer til Erling Lars Dale, som inddeler lærerens didaktiske aktiviteter og kompetencer i tre niveauer: K1: At gennemføre undervisning, K2: At planlægge undervisning gennem til- og fravalg af mål, indhold m.m., K3: At konstruere og anvende begreber om undervisning, dvs. at anvende didaktiske teorier som grundlag for valg på K1 og K2-niveau. Traditionelt er det læreren, der designer didaktikken gennem valg på K1 og K2 niveau, som så reflekteres på K3-niveau: 12 Qvortrup, Læring, kompetencer, dannelse og it i det hyperkomplekse samfund

9 Figur 2 - Didaktiske designere (Gynther (red.), 2010, s. 53) Det paradigmatisk nye, som gør at vi taler om en udvikling af en ny didaktik 2.0 er fremkomsten af en læremiddelkultur 2.0, som har fået den konsekvens, at også eleverne bliver didaktiske designere. 14 Nedenstående figur 3 og 4 er gode og brugbare til at tænke ind i sin planlægning. Derfor redegøres der i dette afsnit for to væsentlige begreber: Stilladsering og undervisningsloops. Uden disse to begreber i undervisningen bliver eleverne overladt til sig selv, og tilfældig læring opstår. En af grundene til, at vi anvender modellerne er blandt andet, at der tages højde for undervisningsloops, som vi forstår som en form for løbende feedback.. Det er nødvendigt, at læreren indtager en vejlederrolle, for dermed at udfordre et højere vidensniveau, gennem bevidste valg af undervisningsloops. Hvor, hvornår og hvad der gives feedback på 15. Figur 3 - Didaktiske designere (Gynther (red.), 2010, s. 84) 14 (Gynther (red.), 2010, s. 52). 15 (Gynther (red.), 2010, s. 84). 9

10 Det andet vigtige begreb er stilladsering. Eleverne har behov for stilladsering, som vi forstår som et grundlæggende fundament med tydelige mål og rammer, som løbende udvikles og føjes til efterhånden som eleverne lærer at lære selv. Stilladsere betyder at opbygge den nødvendige forforståelse, som gør at eleven kan lære selv. 16. det at organisere undervisningen i loops er en forudsætning for at stilladsere elevernes læring i en skole, hvor der er fri adgang til viden på nettet. 17 Figur 4: lærerens didaktiske design. (Gunther(red).2010,s 58) Læreren skal altså løbende følge elevernes processer tæt og tilrette sin fælles undervisning, efterhånden som han ser behov herfor i elevernes arbejde med egne vidensprodukter. Som didaktisk princip, sætter undervisningsloops fokus på lærerens rolle og fastholder denne, som den centrale figur i skolens undervisning. Det er læreren som tilrettelægger hvilke undervisningsloops, der skal inddrages, da det afhænger af elevernes kompetencer. Altså hvor gode er de til at bruge nettet og analysere indholdet. Man kan ikke lave en generel formel, for hvilke loops man bruger på et givent klassetrin, da elevernes IT-kompetencer ikke hænger sammen med alder eller klassetrin. 16 (Asmussen, 2011, s. 18) 17 (Gynther (red.), 2010, s. 82).

11 Udfordringen som underviser bliver at fremme en klassestruktur/ledelse, der tager udgangspunkt i den enkelte og hvor spændingsfeltet mellem lærerens didaktiske design - og elevens didaktiske design - forenes. Derudover skal der skabes nogle fællesskaber, da ipad kan være individuelt orienteret. Derfor vil det følgende afsnit beskrive begreberne deltagelse, fællesskabet og klasseledelse ifølge Susan Tetler og Mads Hermansen. Deltagelsesmuligheder Inklusion vil sige, at man er deltager i et fællesskab. Det modsatte af inklusion er eksklusion/segregation, hvilket ifølge Rasmus Alenkærs 18 forståelse er, at fratage nogen deres deltagelsesret. Det vil sige, at man kan godt være ekskluderet, selvom man er indenfor almenklassens rammer. I praksis kan det forklares med, at man er tilstede, men at man ikke er deltagende i det faglige og/eller det sociale liv, hvilket ifølge Alenkær (ibid.) er eksklusion/segregation. Ud fra den forståelse, har eksklusion altså primært at gøre med mangel på deltagelse. Når begrebet anvendes i folkeskolen, er det således deltagelse med faglig og socialt udbytte, der er målet 19. Inklusion handler om fællesskab, relationer, mangfoldighed, anerkendelse og forståelse for forskelligheder. Vi anvender inklusion i denne betydning og samtidig som en betegnelse for den proces, det er at hjælpe børn i vanskeligheder, til deltagelse i læringsfællesskaber. Inklusion har fokus på deltagerperspektivet og er baseret på handling og adskiller sig derved fra rummelighed. Der skal med andre ord mere til, når vi taler om inklusion. Inklusion handler altså om at tåle menneskelig forskellighed og kulturel anderledeshed. Pædagogisk set handler det om at fællesskabet bærer ansvaret for inklusionen, og det er således fællesskabet, der er drivkraften, i forhold til at skabe deltagelse for den enkelte, der skal inkluderes Alenkær, Rasmus, Den inkluderende skole, s Tetler, Susan, Inklusion - fra individ til fællesskab helhed 11

12 Klasseledelse Ifølge Mads Hermansens teori kan tydelige spilleregler styrke inklusionen 21. Han introducerer i samme artikel (ibid.) begrebet at styre lydhørt, hvilket betyder at magte en lydhør styring. Eleverne vil få en mere positiv selvopfattelse og skoleindstilling og det har direkte indflydelse på læring. For at magte lydhør styring, skal der være 2 overordnede elementer: Viljen og kompetencen til at styre arbejdet med at skabe den rammekultur i klassen, som er karakteriseret ved klare spilleregler for social omgang og fagligt arbejde. OG rettethed mod og lydhørhed over for elevenes oplevelser, holdninger og ønsker med inddragende og forhandlende holdning (ibid.) Feedforward-begrebet er med til at tydeliggøre målet. Det betyder for den enkelte elev, at hun eller han sidder med en forforståelse og dermed efterfølgende kan bruge læreren som lektiehjælper, konsulent eller vejleder. I den ideelle tilrettelæggelse af undervisningsprocessen er der tale om 3 faser (ibid.) Fase 1; forestilling om indhold, hvor læreren og eleverne arbejder sammen om, hvad der skal ske (feedforward). Fase 2; tilbageholdenhed, hvor læreren i højere grad bliver konsulent og lektiehjælper og Fase 3; tilbageblik, hvor der skal evalueres på det, klassen lige har lavet/arbejdet med. Hvis læreren arbejder udfra disse tre faser - og altid gør det - vil genkendeligheden og de tydelige spilleregler, generere arbejdsro og et inkluderende miljø. Analyse af de 4 teorier i praksis At læreren i sin planlægning indtænker både stilladsering og undervisningloop betyder, efter forfatternes opfattelse, at det kan sidestilles med undervisningsdifferentiering, fordi det er muligt at vælge mellem mange udtryksmuligheder såsom video, billeder, lyd, tekst, grafik. Eleverne kan derfor ved hjælp af ipad kommunikere på flere forskellige måder, når de skal tilegne sig viden. I stedet for, at eleverne bliver passive tilhører, har de nu mulighed for at interagere multimodalt. Eleverne bliver her meddidaktikere og interessen og motivation højnes, og derved fremmes kompetenceniveauerne jf. Qvotrup. 21 Hermansen, Mads, Liv i skolen 4, 2010

13 Når alle i klassen har en ipad fremmes deltagelsesmuligheder, der er vigtig hvis man vil fremme inklusion jf. Susan Tetler deltagelses teori. Ipad giver selv svagere elever mulighed for ligeværdig deltagelse. For de elever, der tidligere ikke kunne inkluderes, er her et redskab, der giver eleven muligheder og lige vilkår som andre i klassen, da eleven ikke bliver udstillet, marginaliseret og/eller ekskluderet. Overordnet set kan man ikke gennemføre en inkluderende undervisning uden klasseledelse med tydelige spilleregler, men i og med at undervisning loop og stilladsering bruges genereres der arbejdsro og genkendelighed, hvilket ifølge Hermansen er med til at skabe god klasseledelse og inkluderende læringsmiljøer. Konklusion Når klassen er udstyret med ipad undgår man at ekskludere og segregere. Man får mulighed for at skræddersy en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Helt konkret kan man præsentere en app til en elev med særlige udfordringer før de andre. Den pågældende elev vil derfor ikke opleve en barriere i læringssituationen, men vil være en aktiv deltager i læringsfællesskabet. Derudover vil der være en accept fra de andre og elevens selvbillede forbliver positivt. Lærere skal forholde sig kritiske dertil og overveje, hvorvidt det nye værktøj som ipad er, kan hjælpe eleverne fagligt og socialt. Læreren er stadig vigtig i undervisningen og ipad kan ikke stå alene. Noget af det, der kan gå galt i undervisningen med IPad, er den ligegyldige surfing i apps, og det skaber forvirring, manglende overblik og ingen læring. En anden faldgrube er, at eleverne bruger apps, der ikke tager højde for feedback i opgaven. Feedforward sørger lærerne for, men hvis ikke eleven oplever at lykkes med en faglig udfordring før næste udfordring, er der fare for, at eleven mister interesse og motivationen. Fremadrettet vil forfatterne af denne opgave i praksis være bevidste om Skanderborg kommunes inklusionsprincipper om tilstedeværelse, aktiv deltagelse, accept samt udvikling af positiv selvbillede. Disse 4 parametre giver de bedste forudsætninger for at skabe et inkluderende læringsmiljø. Der er ikke udviklet didaktiske materialer til ipad og derfor bliver det op til den enkelte lærer at planlægge og lave didaktisk design. Det betyder, at læreren skal være bevidst om mål, evaluering og læring ved bl.a. udvælgelse af app. 13

14 Hvis der er mulighed som underviser at bruge ipad som inklusion og læringsredskab, er der stor potientiale i at bruge den. Det er i skrivende stund ikke lykkedes at finde litteratur eller forskning med henblik på at lave en undervisning med ipad som inkluderende værktøj. IPad kan ikke stå alene, men kan være et af hjælpemidlerne til at lykkedes med inklusion.

15 Ansvars områder Fælles; indledning, begrundelse, problemfelt, problemformulering, læsevejledning, analyse og konklusion. Kim: Vidensniveauer, undervisningsloop og stilladsering Lone: Deltagelsesmuligheder og klasseledelse Vi har været i meget tæt samarbejde om redigering af tekst i hele opgaven og haft mange spændende diskussioner undervejs. Litteraturliste Alenkær (red), R. (2011). Den inkluderende skole i praksis. Bogforlaget Frydenlund Asmussen, J. (2011). Digitalt Dansk. København: Academica - Gyldendal Akademisk. Qvortrup, L. (27. april 2014). Kvalifikationer og kompetencer i netværks- og vidensamfundet. Hentet fra Gynther (red.), K. (2010). Didaktik 2.0. København: Akademisk Forlag. Hermansen, Mads. Tydelige spilleregler kan styrke inklusionen. Liv i skolen nummer 4, (2010), 12. årgang Hermansen, Mads. Klasse- og læringsledelse, s , (2009) Akademisk forlag Morken, Ivar, Normalitet og afvigelse (2008) Akademisk Forlag Pedersen, E. (2012). Inklusion Fra skole til samfund. Bogforlaget Frydenlund Tetler, Susan (2009). Specialpædagogik i skolen. Gyldendal Tetler, Susan, Inkluderende specialpædagogik,tiltrædelsesforelæsning er publiceret i Specialpædagogik, nr. 2, (2011) Tetler, Susan, Inkluderende specialpædagogik..som konstruktiv selvmodsigelse. Specialpædagogik 2, (2011) Links: Inklusion - fra individ til fællesskab og helhed 15

16 Video indslag om inklusion: (2. maj 2014) FN handicap konventioner (3.maj 2014) Skanderborgs stategi for inklusion (7. maj 2014) -læring, kompetence, dannelse og it i det hyperkomplekse samfund Salamanca Erklæringen: United Nations (1994): Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning 2012/2013 Om faldende antal elever der bliver visiteret til specialtilbud:

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer Udfordringer og behov for viden En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen 2013 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 86.356 1 af 60 Nye web 2.0 teknologiers læringspotentiale MIA ELISE WIED z100271@ucc.dk Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 2 af 60 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 6 1.1 En skole i et forandringsperspektiv?

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

It-didaktisk design i litteraturundervisningen

It-didaktisk design i litteraturundervisningen Professionsbachelorprojekt 2014 Vejleder: Johannes Fibiger Bodil Riiskjær INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. PROBLEMFORMULERING... 4 3. AFGRÆNSNING... 4 4. METODE OG EMPIRI... 4 4.1. INTERVIEW...

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 1 INDLEDNING PAMPÆDIA FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED KOMMUNE Pampædia bygger på visionerne og målene i Børne og Ungepolitikken.

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Abstrakt Denne artikel tilbyder en model diskurskrydset til at ordne begrundelserne for inklusion

Læs mere

SMART-board og den digitale dannelse

SMART-board og den digitale dannelse SMART-board og den digitale dannelse - i danskundervisningen 4-1-2013 Af Katrine Lambert Haagensen - I Indholdsfortegnelse 1. Indledning:... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Afgrænsning... 4 1.2.2 Relevans

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere