hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-"

Transkript

1 Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg-

2 1

3 Indhold 1. Indledning Definition af talent Oversigt over forløb fordelt på talenttyper Organisering Beskrivelse af konkrete forløb

4 1. Indledning Undervisningsministeriet har siden 2005 haft fokus på talentudvikling i uddannelsessystemet. Efter afholdelse af forskellige camps og gennemførsel af mange projekter med fokus på talentudvikling offentliggjorde Undervisningsministeren i december 2008 en redegørelse om talentudvikling til Folketingets Uddannelsesudvalg. Redegørelsen gav et overblik over talentaktiviteterne i henholdsvis folkeskolen, gymnasiet, erhvervsskolerne, de videregående uddannelser og et overblik over den tværgående indsats. Som opfølgning på regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 og de hidtidige initiativer nedsattes i juni 2010 en arbejdsgruppe med rektor for professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, som formand. Arbejdsgruppen skulle fremlægge et forslag til strategi for, hvorledes talentarbejdet kan gå fra at være enkeltstående initiativer til at være en sammenhængende og koordineret indsats på alle niveauer i uddannelsessystemet inden for Undervisningsministeriets område. Arbejdsgruppen afleverede sin Talentrapport i april 2011, og i kølvandet af dette nedsatte Undervisningsministeriet et antal faggrupper, som skulle beskrive konkrete projekter og eksempler på talentarbejdet i de enkelte fag og på tværs af fag. I denne rapport beskrives projekter inden for de samfundsvidenskabelige og matematiske fag på de gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx. Det drejer sig om fagene samfundsfag, international økonomi, afsætning, virksomhedsøkonomi og matematik. Før beskrivelsen af de forskellige projekter definerer vi talent, som vi forstår det i denne sammenhæng. Centralt i rapporten er matrix-oversigten på side 6, som giver overblik over de beskrevne projekter. God fornøjelse med talentarbejdet! Aarhus, september 2011, Lise Hansen, vicerektor, Egaa Gymnasium Jens Kjærgaard, lektor, Køge Handelsgymnasium Tim Wille-Jørgensen, lektor, Silkeborg gymnasium Martin Olausson, lektor, Roskilde Handelsgymnasium Bjørn Grøn, fagkonsulent, UVM Anette Lind, fagkonsulent, UVM 3

5 2. Definition af talent I gruppen for samfundsvidenskab og matematik tager vi udgangspunkt i den definition som Arbejdsgruppen til talentudvikling anbefaler. I rapporten fra Arbejdsgruppen til talentudvikling arbejdes der med to grupper af talenter 1 : 1. Børn og unge med særlige forudsætninger eller talentfulde og begavede børn og unge 2. De højtbegavede I vores arbejdsgruppe har vi valgt at have fokus på Gruppe 1, der er defineret noget bredere end Gruppe 2. Derfor er de fleste af vores forslag til undervisning/undervisningsforløb målrettet denne gruppe. Ved udarbejdelsen af forslagene og identifikation af talenter, har vi ladet os inspirere af Ulrik Wilbeks definition, hvor talenter opdeles i 4 grupper. 2 Talent er således ikke kun de unge, som både kan og vil. Talenter er også unge, der kun måske kan, og som har viljen til at arbejde for, at deres talent udfolder sig 3 Vores forslag til undervisning/undervisningsforløb bygger således på både de unges medfødte og erhvervede evner samt lyst og vilje til at udvikle og udnytte disse evner. For også at stimulere de 1-2 % højst begavede i gymnasiet, har vi derudover valgt at have enkelte forslag til undervisning/undervisningsforløb med, der specifikt tilgodeser Gruppe 2, De højt begavede. Vi har i vores gruppe forsøgt at folde den brede definition af talent ud, så den passer til aldersgruppen for vore elever samt mødet mellem elev og lærer. Ud over at fokusere på elevens motivation og evne har vi også inddraget elevens (eller lærerens) erkendelse af talentet, da elever tit er uafklarede omkring deres særlige talent. Vi endte med at inddele talenter i fire grupper, som vi kalder alfa-, beta-, gamma- og delta-elever: En Alfa-elev kan defineres som en elev, hvor både eleven selv og læreren kender til elevens potentiale. En alfa-elev er desuden motiveret, så en alfa-elev søger selv talentudviklingstiltag og kræver stort set ingen yderligere motivation. Sådanne elever er lette for lærere at udpege i klassen og kan typisk udvælges ved, at en lærer eller skolens hjemmeside annoncerer et talentudviklingsprogram. En Beta-elev kan defineres som en elev, hvor både eleven selv og læreren kender til elevens potentiale; men en beta-elev er umotiveret - muligvis pga. en manglende erkendelse for fagets muligheder og udfordringer. En orientering om mulighederne indenfor det videre arbejde med f.eks. et socialt orienteret tilbud kan bringe en sådan elev frem i lyset. En beta- 1 Talentrapport Talentudvikling evaluering og strategi, side Talentrapport Talentudvikling evaluering og strategi, side 12 3 Talentrapport Talentudvikling evaluering og strategi, side 12 4

6 elev kan også være umotiveret, fordi eleven oplever det at udskille sig positivt fagligt som en social trussel. Sådan en elev kan af et talentudviklingstilbud opmuntres til at indse, at der også eksisterer et socialt netværk blandt særligt talentfulde unge. En gamma-elev kan defineres som en elev, som ikke selv har erkendt sit potentiale, men hvor elevens lærer kender til gamma-elevens potentiale. En sådan elev kan motiveres ved, at læreren tydeligt pointerer overfor eleven, hvad det vil sige at have et talent; og at eleven besidder relevante kompetencer til at deltage i et talenttilbud. Gamma-elevers selvindsigt og motivation stiger typisk mærkbart, når de udsættes for et møde med alfa-elever og opdager, at de kan sammenligne sig med dem. En delta-elev kan defineres som en elev, hvor hverken læreren eller eleven selv har erkendt elevens potentiale. Denne usynlige gruppe er ikke desto mindre til stede på alle gymnasier og kan kun lokkes frem ved, at skolen sender et generelt signal om, at det er acceptabelt og ønskeligt at blive så dygtig, som man kan. 3. Oversigt over forløb fordelt på talenttyper 3.1 De enkelte forløb Vi har udarbejdet en matrix, hvor vi har placeret de konkrete eksempler på forløb, der tilgodeser forskellige former for talent. Forløbene er grupperet i forhold til de fire talentdefinitioner og i forhold til den anvendte metode. Forløbene er af natur meget forskellige. Men de er alle gjort konkrete, direkte anvendelige og kopierbare. De fleste er desuden afprøvet med succes på gymnasierne. Det skal bemærkes, at de forskellige forløb alle indeholder en form for gruppearbejde. Gruppeinddelingen vurderes at have væsentlig betydning for de forskellige talenters udbytte af arbejdet. Inddelingen kan fx være baseret på fælles ambitionsniveau, krydsning af faglige niveauer eller læringsstile. Som i enhver anden læringsproces er variation vigtig. Vi har organiseret forløbene efter følgende fem forskellige metoder: Konkurrencer, der både kan være individuelle, gruppe- eller holdbaserede. De individuelle retter sig klart mest mod alfa-elever, men vi giver eksempler på, at det kan gøres bredere. Samarbejde med virksomheder og organisationer. I tilfælde hvor det lykkes at etablere et egentligt samarbejde med eksterne parenere, forudsætter det motiverede elever men selve konceptet kan have potentiale til at tænde nye elevgrupper. Forskerkontakt, hvor selve konceptet med at inddrage forskere forudsætter motiverede elever. Skolebaseret, hvor selve konceptet forudsætter, at det tilrettelægges så det har appel til forskellige elevtyper. Camps, der har stærkt fokus på det innovative, og som dermed kan appellere til både gamma og delta-elever. 5

7 FIGUR 1: OVERSIGT OVER PROJEKTER FORDELT PÅ ELEVTYPER OG METODE Alfa De afklarede og motiverede Beta De afklarede og umotiverede Gamma Uafklarede men opdagede Delta De usynlige dygtige Konkurrencer 5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8, 14 5, 6, 8, 14 Samarbejde med virksomheder og organisationer 4, 12,13 4, 13 4,13 4,13 Forskerkontakt 1, 2, 3, 9, 11, 12 3, 11 9, 11 Skolebaseret 7, , 14 10,14 Camps (Tallene i tabellen henviser til projekterne beskrevet i afsnit 5) 4. Organisering Ikke alle elevtyper vil være motiverede for at deltage i de talenttilbud skolerne tilbyder fordi det vil betyde ekstra arbejde. Det ekstra arbejde vil muligvis ikke være et problem for alfaeleverne, men de øvrige grupper, og måske i særlig grad beta-eleverne, vil ofte opfatte ekstraarbejdet i forbindelse med talenttilbud uden kompensation for andet skolearbejde som en demotiverende faktor. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi inden for de givne rammer kan tilgodese udviklingen af talent, uden at det skal føles som en ekstrabelastning. Elevtid: De talentfulde elever kan få tildelt elevtid i forbindelse med de særlige opgaver, de løser og dermed undlade at aflevere nogle af de almindelige opgaver. Det kan være en form for undervisningsdifferentiering, hvor de talentfulde elever får mulighed for at skrive nogle specielle opgaver i stedet for de almindelige f.eks. notat-opgave om et specifikt emne til en autentisk modtager. Studieretningsopgaven: Deltagelse i samfundscup eller andre konkurrencer kan erstatte skrivning af studieretningsopgaven. En stor del af de kompetencer, der trænes i forbindelse med studieretningsopgaven bliver også trænet i forbindelse med udarbejdelse af bidrag til samfundscup. For at tilgodese flerfagligheden kan det kræves, at samfundscup-opgaven 6

8 skal være flerfaglig. Hvis det ikke er hensigtsmæssigt med flerfaglighed i samfundscupopgaven, kan denne kompetence trænes på anden vis i forbindelse med aflevering af andre almindelige opgaver. Studieretningsprojekt: Elevernes arbejde med de særlige opgaver, deltagelse i Samfundscup eller forskerspire kan være en forberedelse til deres studieretningsprojekt. Undervisningstid: I forbindelse med projektarbejde kan der laves en særlig talentgruppe, der får særlige opgaver, der senere skal fremlægges for klassen. Eleverne kan få lov til ikke at deltage i den almindelige undervisning og konvertere deltagelse i den almindelige undervisning til deltagelse i særlige arrangementer f.eks. en talentcamp eller hvis de skal interviewe en forsker eller specialestuderende. Diplom: Elever der har deltaget i talentudviklingsforløb kan få udleveret et diplom som bevis for deres deltagelse ved skoleårets afslutning. De har dermed et konkret bevis for at have deltaget i ekstra arbejde på skolen, som kan bruges i deres fremtidige karriere (på samme måde som elever, der har deltaget i frivilligt arbejde kan få et bevis for dette). 5. Beskrivelse af konkrete forløb 5.1. Masterclass matematik Et samarbejde mellem tre eller flere skoler, der hver udvælger stærke elever til samling af en Master Class et hold på elever sammensat på tværs af skoler. Dette hold præsenteres for fagligt arbejde på højt niveau på landets universiteter, samt gruppearbejde, netværksudvikling og alment socialt samvær med hinanden. Ideen er at skærpe elevernes talent og fornemmelse for fagene på universitetsniveau og skabe en naturlig bro til universitetsuddannelserne. Fag, der indgår Afholdte Master Class-projekter har involveret matematik, biologi og fysik-kemi. Der kan læses mere på bl.a. og Elevtyper Master Class-modellen er rettet mod alfa-elever, men henvender sig forholdsvist bredt til forskellige talenttyper, eftersom en del af formålet er at vække de andre elevtyper til alfastatus. Ved at skolen signalerer et generelt ønske om at tage talent alvorligt kan betagamma- og delta-elever få muligheden og modet til at deltage i talentudviklingsarbejdet. Samarbejdspartnere Der arbejdes på tværs af skoler, så eleverne møder andre talenter fra andre skoler, samtidigt med, at der kommer en naturlig vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de involverede lærere. Der er meget kontakt til de forskellige universiteter, hvor der etableres særlige Master Class-varianter af universiteternes almindelige gymnasiekontakt-programmer. 7

9 Elevernes udbytte Evalueringerne fra afholdte Master Classes er udelt positive. Eleverne får en langt skarpere fornemmelse for fagenes videre udvikling på universiteterne samt en dybere forståelse for eget talent. I mødet med andre talenter ser man tit en stærk social kontakt opstå, da eleverne føler sig mødt i deres nørderi på en anden måde, end de er vant til i det almene gymnasium. Der er stort fagligt udbytte ved det fokuserede og ambitiøse arbejde på universiteterne. Tidsforbrug Der afholdes typisk 2-3 eksternatkurser af 2 dages varighed pr. skoleår i en Master Class. Herudover er der forberedende arbejde på skolerne af sammenlagt 4-5 dages varighed pr. skoleår. Alternative modeller Universitetskontakten kan erstattes med virksomhedskontakt eller arbejde på skolen i forbindelse med et åbent og autentisk problem (f.eks. Robot Battle). 5.2 Alfa-elever til forpligtende forskerkontakt Eleverne arbejder med et problem, som en forsker har stillet, igennem længere tid. I afslutningen af forløbet mødes gruppen af talenter med forskeren og fremlægger deres arbejde. Fokus på arbejdet er at fremelske og udvikle elevernes fornemmelse for forskning, deres kreativitet, nysgerrighed og akademiske gå-på-mod. Fag, der indgår Principielt set kan alle fag i gymnasiet bruges. Der er flere års erfaring med dette arbejde i matematik. Elevtyper Afklarede alfa-elever. Ambitionsniveauet og tempoet er fra starten sat efter, at vi forventer noget af hinanden. Problemerne præsenteres som åbne og uden hurtige facit, og processen om at komme tættere på et svar inkl. fejl og blindgyder er i højsædet. Det handler om at lære af at lave fejl, og derfor er det vigtigt, at eleverne har tillid til deres egen faglighed. Samarbejdspartnere En forsker på et universitet, der er villig til at stille en opgave på et passende niveau, og vil afsætte en dag til at mødes med gruppen efter et halvt til et helt år. Opgaven bør være på forskningsfronten af faget, men tage afsæt i en problemstilling, der er umiddelbart forståelig for eleverne (f.eks. travelling salesman-problemet i matematik eller hvordan konstruerer vi et molekyle, atom for atom? i biologi/kemi/fysik). Elevernes udbytte Erfaringsmæssigt viser det sig, at eleverne flytter sig milevidt i disse forløb, både fagligt og motivationsmæssigt. Der er blevet skrevet studieretningsprojekter i stof, der hører hjemme på 3-4. år på et matematikstudium, og 70 % af tidligere deltagere i projektet læser nu, eller er på vej til at læse, matematik på universitetet. 8

10 Tidsforbrug Der skal være et kontinuert forløb, hvor opgaven arbejdes igennem. Der afsættes en eftermiddag (2-4 timer) i gennemsnit en gang hver anden uge året igennem op til mødet med forskeren. Gode råd Det er essentielt, at læreren fungerer som guide frem for underviser. Hvis en elev får en idé, skal læreren vejlede i, hvordan denne idé testes, og lade eleverne selv finde ruten til et svar også selv om læreren godt kender svaret i forvejen. Det er fordelagtigt for læreren at betragte arbejdet som et samarbejde, hvor lærerens rolle bliver reduceret til erfaringshaveren den, som er bedst kendt med metoderne i faget og ikke som det faglige orakel. Lad enhver undren komme til udtryk hos eleverne, også selvom det fører til fire timers arbejde med en blindgyde. Derefter hjælper læreren med at uddrage erfaringerne fra blindgyden: Hvad lærte vi om problemet ved at gå herned, som vi ikke vidste i forvejen? Giver dette os en ny og bedre idé til at fortsætte?. Underspil ikke frustrationen og sværhedsgraden af et problem det er trods alt et forskningsområde, og visse spørgsmål har ikke fundet svar endnu. Der er meget faglig inspiration at hente i at erkende, præcist hvorfor et problem er svært. Kultivér en kultur i gruppen, hvor man værdsætter sværhedsgraden og betragter det som en kærkommen udfordring. Nogle gange er det nok at træde tilbage og nyde den majestætiske skønhed af et ubestigeligt bjerg 5.3. Forskerspirer Forskerspireprojektet har som formål at åbne øjnene hos dygtige gymnasieelever for de spændende verdener, der ligger i de mange forskermiljøer, og dermed inspirere dem til videregående uddannelser med evt. efterfølgende forskerkarrierer. I Forskerspireprojektet er set-up et vendt om i forhold til mange andre konkurrencer: Her er det eleven selv, der formulerer opgaven / problemet, og de bedømmes på deres evne til at fokusere og stille spørgsmålene tilstrækkeligt skarpt. Det er en indlysende udfordring til alfaelever, men har også potentiale til at vække beta-elevers motivation. Elevtyper Hvis skolen gør det klart, at den ønsker elever til forskerspirerne, og gør det attraktivt for disse elever, kan det være en stærk motiverende faktor for beta-elever. Omvendt kan en skole, der underspiller deres interesse i talent, risikere at konvertere alfa-elever til betaelever. Derfor er det vigtigt, at Forskerspirer-projektet fremgår tydeligt som et led af skolens palette af reelle tilbud (det er ikke nok med et par forkølede plakater på døren til kemilaboratoriet.) Samarbejdspartnere I sidste ende primært eleven selv. Alt afhængigt af forskningsprojektet hjælpes eleven med at etablere og fastholde en kontakt til et universitet, en virksomhed mv. Der er fokus på elevens (eller elevgruppens) eget ansvar og ejerskab i forbindelse med forskningen. Tidsforbrug 9

11 Skolen skal nødvendigvis stille en konsulent til rådighed for eleven, der kan guide eleven ud af dødvande, men ellers er det elevens eget arbejde, der driver værket. Ideelt set frigør skolen tid hos eleven til arbejdet i forbindelse med omlægning af elevens arbejdstid og elevtimer De autentiske modtagere De talentfulde elever udarbejder et oplæg til en politiker, interesseorganisation, avis eller lignende. Emnet for oplægget vil være afhængigt af temaet for undervisningen. I forbindelse med forløb om kommunalpolitik kunne opgaven være at skrive en tale til den kommende borgmesterkandidat. I forbindelse med byrådets/kommunalbestyrelsens debat af forskellige forslag kunne opgaven være at skrive et udkast til et politisk indlæg. Fx i forbindelse med høring omkring byplanlægning. I forbindelse med forskellige policyemner kunne opgaven være at skrive forslag til interesseorganisationers eller forskellige politiske partiers holdning. Det kunne f.eks. være om placeringen af vindmøller i Østerild plantage. Eller som optakt til en kommende behandling af et lovforslag. Fag der indgår: Udgangspunktet er samfundsfag og nogle opgaver vil kun inddrage samfundsfag. Hvis det handler om energipolitiske eller miljøpolitiske spørgsmål kunne det være relevant at inddrage ex. fysik eller biologi. Det kunne i visse situationer ligeledes være relevant at inddrage matematik, hvis der f.eks. skal foretages beregninger. Elevtyper: Målgruppen kunne være alle fire typer af talenter. Alfa-eleven vil få en større faglig udfordring ved at modtageren er rigtig og ikke bare en lærer, og de øvrige talentelever vil blive motiveret til at yde et ekstra stykke arbejde, fordi det skal ud af huset, hvorved deltatalenterne måske kan opdages. Samarbejdspartnere: Andre fag, lokale politikere, landspolitikere, interesseorganisationer, aviser. Elevernes udbytte: Eleverne skal kombinere deres teoretiske viden om modtagernes ideologiske baggrund og interesser mv. med deres empiriske viden om den konkrete sag. Det forhold, at der er en autentisk modtager af deres produkt, skulle gerne virke motiverende for arbejdet med opgaven og responsen fra den autentiske modtager vil virke som belønning for arbejdet. Tidsforbrug: Variabelt kombination af undervisningstid og elevtid 5.5 Georg Mohr-konkurrencen og A-lympiader Georg Mohr konkurrencen er en klassisk individuel matematikkonkurrence, hvor formålet er at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i emnevalg og i sværhedsgrad ligger ud 10

12 over det, de møder i den daglige undervisning. Konkurrencens form er delvist bestemt af, at den er et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, den Internationale Matematikolympiade. Konkurrencen er en fire timers skriftlig prøve, med opgaver af varierende sværhedsgrad. Prøven er helt uden hjælpemidler. Nogle af opgaverne kan være meget vanskelige. Som regel er der kun en enkelt eller to elever ud af de ca deltagere, der kan løse alle opgaverne. Oprindeligt var målgruppen entydigt alfa-elever. Men da selv rimeligt dygtige elever ofte ikke kunne løse noget som helst, blev konceptet udvidet, så der nu er bygget en første runde på, som kan appellere til de andre elevtyper. Første runde er udformet som et multiple choiceopgavesæt med 20 spørgsmål, skal besvares på 60 minutter. Klarer man 12 af disse har man kvalificeret sig til den afsluttende, klassiske prøve. På Georg Mohr hjemmesiden ligger eksempler på sådanne multiple choice-opgavesæt, som man kan præsentere for interesserede elever. Der ligger ligeledes opgavesæt og løsningsforslag fra tidligere år. Det er stadig sådan, at en stor gruppe elever kun får meget få point i den afsluttende prøve, der som omtalt skal kvalificere til deltagelse i de internationale konkurrencer. Men de kan godt have haft gode oplevelser undervejs. Specielt hvis skolen organiserer forberedelser til deltagelse heri i særlige studiekredse. De deltagere, der står bag de ca. 20 bedste besvarelser, kaldes vindere. Vinderne inviteres til et 3-4 dages ophold ved et universitet og får tilbud om deltagelse i Den Nordiske Matematikkonkurrence (NMC). Blandt vinderne udvælges også holdene til International Mathematical Olympiad (IMO) (seks elever) og Baltic Way (fem deltagere). For disse bliver der arrangeret yderligere træningsophold. A-lympiaderne er en hollandsk tilrettelagt konkurrence inden for matematisk modellering, hvor også andre lande er inviteret til at deltage. Det er en moderne matematik-konkurrence, hvor der arbejdes i hold, med løsning af projektlignende opgaver, med meget åbne formuleringer. Det udfordrende og vanskelige her er anvendelsen af matematik på rå problemer fra virkeligheden. Det er således langt fra traditionelle matematiklærer-opgaver, og kan også rumme store udfordringer for lærerne. Danmark kan deltage med to hold i den afsluttende konkurrence. Udvælgelsen af disse to hold sker ved en indledende runde i Danmark, hvor de deltagende hold arbejder med samme opgavekoncept: En åbent formuleret opgave skal besvares af holdet i løbet af 7 timer. Eleverne kan benytte alle hjælpemidler til at udfærdige besvarelsen, som har karakter af en rapport. Opgaven henvender sig til dygtige og velformulerede elever, der er i stand til at strukture et forslag til løsning af ofte komplicerede problemstillinger taget fra det virkelige liv. Selve konceptet gør, at det kan appellere til elevgrupper, der aldrig ville finde sig hjemme i den traditionelle konkurrence a la Georg Mohr. På skolerne kan arbejdet foregå projektorganiseret i den enkelte time. Opgaver fra tidligere års konkurrencer kan ses på 11

13 5.6 Samfundscup Se beskrivelse af samfundscup på Tanken i samfundscup er, at eleverne gennem en innovativ proces skal bidrage med forslag til løsning af aktuelle samfundsmæssige problemer. Deltagelse i samfundscup kan være en del af et undervisningsforløb, der handler om emner med relation til årets tema og som så kan afsluttes med at eleverne tilmelder sig samfundscup. Eleverne udarbejder et produkt til konkurrencen, som kan erstatte en samfundsfagsrapport eller studieretningsopgave, hvis der inddrages andre fag. Fag, der indgår: Samfundsfag og evt. andre fag Elevtyper: Alle talentgrupper kan have udbytte af at deltage i samfundscup, og især er det vigtigt at man her kan opdage nye talenter og dermed identificere delta-elever. Samarbejdspartnere: Andre fag, forskellige eksterne partnere Elevernes udbytte: Eleverne motiveres gennem konkurrence, hvilket kan appellere til alle talenttyper, men især kan det bruges til at motivere beta-eleverne og til at opdage gamma- og delta-elever. Tidsforbrug: Variabelt Ex. 10 lektioner til fagligt arbejde + 5 timer til rapportskrivning Ex. 20 timers elevtid til SRO med vejledning fra to faglærere års elever som undervisere De særligt dygtige elever kan bruges som lektiehjælpere i studiecafé/lektiecafé og dermed få mulighed for at bruge deres særlige talent til gavn for andre elever. Her vil skolen typisk stå som organisator og betale elevernes løn. Men skolen/eleverne kan også organisere en forening, hvor de særligt dygtige elever kan tilbyde lektiehjælp på privat basis til andre elever eller elever i folkeskolen. I begge tilfælde får man mulighed for en praktisk anvendelse af de talentfulde elevers evner. Fag der indgår: I princippet alle fag, men praksis viser, at der er størst efterspørgsel efter matematik og naturvidenskab, men det kunne også være samfundsfag og virksomhedsøkonomi. Elevtype: Vil især appellere til alfa-eleverne, da det at tilmelde sig som lektiehjælper forudsætter erkendelse af sit eget talent, men kan også bruges til at fremme beta-elevernes motivation og gamma-elevens selverkendelse. 12

14 Samarbejdspartner: Lektie/studiecafé, folkeskoleelever Elevernes udbytte: De får afprøvet deres talenter ved at hjælpe andre, samtidig med at der er en økonomisk gevinst i form af aflønning. Desuden opstår der et socialt netværk omkring de elever, der yder lektiehjælp. Tidsforbrug: Tidsforbruget vil være afhængigt af en kombination af efterspørgslen og elevens eget ønske om tidsanvendelse. 5.8 Young Enterprise Company Programme Idé: At et handelsgymnasium som udbyder studieretningen iværksætteri tilknyttes Young Enterprise (YE), som er en organisation, der hjælper unge studerende med at starte (skole)virksomheder. I et skoleår følger en eller flere klasser Young Enterprises Company Programme. Dette program indeholder en plan for, hvordan man starter og driver virksomheder. Det inkluderer desuden tilbud om at deltage i messer og konkurrencer. Yderligere information om YE kan findes på deres hjemmeside: Fag: Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A og afsætning A. Evt. IT. Formål: Formålet er at få elever til at være mere entreprenante/innovative. Ved deltagelsen i messer og konkurrencer er der mulighed for at de bedste kan gå videre. Det er ofte, at det ikke er de fagligt stærkeste elever (alfa-eleverne) der går videre, men derimod de kreative elever og dem, der har et særligt drive. Dvs. at både beta-, gamma- og delta-elever har store chancer for at udfolde deres talent her. Derved udvikles der et talent som flere af de pågældende elever måske ikke selv er klar over de besad. Samtidig udvikles talenter, der normalt ikke er tilgodeset i gymnasiet. Beskrivelse af ideen: På studieretningen Innovation er omdrejningspunktet, at eleverne skal starte en fiktiv virksomhed. Det kræver både teoretisk viden og praktiske færdigheder, derfor veksles der mellem teoretiske input og mere konkret arbejde med at starte virksomhederne. Iværksætteri-arbejdet foregår primært i studieretningsfagene afsætning og virksomhedsøkonomi. 13

15 Forløbet starter på første gymnasieår efter vinterferien (se detailplanlægning i bilag s. 25). De første par måneder efter jul undervises der traditionelt med relevant teori i Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Frem til sommerferien på 1. år arbejdes der med etablering af elevernes egen virksomhed i grupper på 3-5 personer. Derudover arbejdes der med idégenerering efter KIE-metoden og de første dele af en forretningsplan, sideløbende med den teoretiske undervisning. Arbejdet på første år er en slags forarbejde til det mere omfattende iværksætteri-arbejde, der kører på 2. år. I de første par måneder af 2. skoleår vil undervisningen være meget teoretisk. Omkring starten af oktober på 2. skoleår arbejdes der nogle uger i fagene IT, Afsætning og Virksomhedsøkonomi med forretningsplan og virksomhedernes websted. Kravene er nu større og arbejdet meget mere omfattende. Lige inden jul eller umiddelbart efter fremlægger grupperne deres forretningsplan i en lokal bank. Hvis banken godkender den, giver de et lån på 1000 kroner til hver gruppe, der skal gå til det videre virksomhedsarbejde. Efter jul deltager grupperne i messer og konkurrencer med deres virksomhed. Medio eller slut januar kører den første konkurrence. Grupperne markedsfører deres virksomhed via en stand, hvor deres produkt eller ydelse præsenteres så godt som muligt. Man konkurrerer med andre skoler i regionen, og de 3 bedste virksomheder får pengepræmier. De bedste virksomheder fra regionen får adgangskort til at deltage i en ny, landsdækkende konkurrence. Det er dommere fra erhvervslivet, der bestemmer hvem der vinder. Ved den landsdækkende konkurrence er der mulighed for at møde andre elever med samme talent. I marts starter regionsmesterskabet (som er en ny konkurrence). De 3 bedste virksomheder får pengepræmier, og den vindende virksomhed får adgang til at deltage i Danmarksmesterskabet i iværksætteri. Danmarksmesterskabet er i en helt særlig klasse. Det foregår i april/maj i København med deltagelse af de 20 bedste virksomheder fra hele landet. Der er flere prominente gæster, der overrækker præmierne. De bedste virksomheder får en pengepræmie og nr. 1 får adgang til at deltage i et stort, internationalt mesterskab. Virksomhederne præsenterer her både via en stand og en scenepræsentation for en stor, fyldt sal. Udvælgelse af elever: Udvælgelsen sker via konkurrence Samarbejdspartnere: Young Enterprise. Der findes flere lignende konkurrencer eksempelvis European Business Games. Elevernes udbytte: 14

16 Eleverne får udviklet deres entreprenante sider. Vinderne af konkurrencerne får ofte ekstra motivation til at starte egen virksomhed. 5.9 Samarbejde med videregående læreanstalter (Lise) Samarbejdet med de videregående uddannelser i forhold til talentarbejde kan foregå på flere måder. Nogle eksempler kunne være følgende: a. Eleven bliver koblet på en specialestuderende eller en forsker og får til opgave i samarbejde med vedkommende at skrive en opgave med udgangspunkt i forskerens/ den specialestuderendes forskningsfelt. En sådan opgave kunne træde i stedet for en almindelig opgave. b. Dette samarbejde kunne også foregå på gymnasiet, hvor man samler en gruppe talentelever, der får oplæg fra specialestuderende eller forskere fra universitetet, som bruges i en skriftlig aflevering. c. Eleverne kunne deltage i forelæsninger på universitetet, som skal indgå i en skriftlig aflevering. d. I forbindelse med skrivning af studieretningsprojekt/arbejdet med emnet i almenstudieforberedelse eller andre større opgaver kan eleverne tilbydes mulighed for interview med forskere eller specialestuderende, der arbejder med elevens emne eller at overvære en forelæsning med tilknytning til elevens emne. Fag, der indgår Samfundsfag evt. i samarbejde med matematik, hvis det handler om økonomi eller databehandling. Elevtyper Her vil primært være tale om alfa-elever, men evt. kan også gamma-elever komme på tale. Det forudsætter en høj grad af motivation og sikkerhed for, at eleven arbejder seriøst, hvis man skal inddrage forskere/ specialestuderende i denne proces. Samarbejdspartnere En forsker eller specialestuderende ved statskundskab, økonomi eller psykologi på universiteterne. Elevernes udbytte Større faglige udfordringer. Tidsforbrug 5-10 elevtimer svarende til en større opgave evt. kombineret med nogle undervisningslektioner, hvor eleven arbejder på universitetet og ikke følger den normale undervisning på skolen. 15

17 5.10 IØ(Samfundsfag) og matematik Vismandsspillet Titel: Finanspolitik og multiplikatorer Målet med dette korte forløb er at introducere matematik i fagene IØ/Samfundsfag. Såfremt en elev ønsker at læse et studium med et væsentligt indhold af samfundsøkonomi vil vedkommende konstatere, at disse fag er tæt forbundet og at matematikken i stort omfang anvendes til at beskrive de økonomiske modeller. Fag, der indgår International økonomi/samfundsfag og matematik. Dele af matematikken ligger udenfor kernestoffet, hvorimod den økonomiske del er kernestof. Overvejelser vedr. elever talenttype Forløbet rammer bredt i forhold til talenttyperne. Det skal bemærkes, at forløbet skal afstemmes efter de kompetencer, som eleverne måtte besidde; især i faget matematik. Dette er der også rig mulighed for. Samarbejdspartnere Forløbet kan med fordel ske i samarbejde mellem økonomi- og matematikundervisere. Det vedhæftede link er dog baseret på, at det er en underviser, der har kompetencer i begge fag. Elevernes udbytte Eleverne bliver introduceret til økonomisk teori, som de vil blive udsat for på de videregående uddannelser. Desuden vil det være et godt afsæt for eventuelle SRP-emner. Tidsforbrug Det vil kunne klares på ca. 6 lektioner af 45 min. Tips og gode råd Det anbefales, at forløbet kun gennemføres i klasser med matematik på A-niveau eller klasser, hvor der er afdækket stor interesse for matematik. Link: Powerpoint præsentation Titel: Spilteori Målet med dette korte forløb er at introducere en alternativ analysemodel. Spilteorien kan i sin simpleste form tydeliggøre de problemer, der ligger i enhver forhandling og beslutningsproces. 16

18 Fx kan modellen anvendes i en analyse af det dilemma, der ligger i at den enkelte samfundsborger reelt ikke har nogen betydning for klimaet; men at vedkommende vil få fordele, hvis alle samfundsborgere vælger at gøre noget for klimaet. Men samtidig kan spilteorien løftes op til et højere niveau, således at der mulighed for at differentiere undervisningen og tilfredsstille flere forskellige talenttyper. Fag, der indgår Spilteorien kan bringes i anvendelse i flere fag. Men fagene samtidshistorie, samfundsfag og International Økonomi er oplagte fag. Desuden er der en tæt tilknytning til matematik, idet spilteorien rimeligt let lader sig modellere. Overvejelser vedr. elever talenttype I linket introduceres analysemodellen med et spil og kan på den måde være motiverende for beta-talenterne. Elevernes udbytte Eleverne bliver introduceret til den form for samfundsfag og økonomi, som de vil blive udsat for på de videregående uddannelser. Desuden vil det være godt afsæt for eventuelle SRPemner typisk i samspil med matematik. Tidsforbrug Det vil kunne klares på ca. 6 lektioner af 45 min. Tips og gode råd I filmen A beautiful mind skildres professor John Nash liv. Hans liv er farverigt, og samtidig er han meget central i udviklingen af teorierne om spilteori. Der er således et oplagt studieretningsprojektemne i en analyse af filmen og dermed måske en større forståelse for John Nash s mulighed for at udvikle teorien. Link: Powerpoint præsentation 5.11 Brobygning til CBS Med det store indtag på gymnasierne kan det konstateres, at en stor andel af de studerende kommer fra gymnasiefremmede hjem. Det kan derfor ikke undre, at andelen af studenter, der går videre på universiteterne endnu ikke står mål med målsætningen, som et moderne samfund kan have. Ved at gennemføre en brobygning til de videregående uddannelser kan man åbne øjnene for nogle af talenterne, som ellers ikke havde mod på dette. Der findes flere modeller. Den mest simple er at booke en forelæsning på et universitetsstudium fx økonomistudiet på Københavns Universitet. Alternativt kan man forsøge at indgå en aftale med det nærmeste universitet. Arbejdsgruppen har således kendskab til at et gymnasium har et samarbejde med CBS, hvor de studerende kan booke sige ind på forskellige typer af forelæsninger sammen med almindelige CBS-studerende. Desuden kommer CBS-studievejledning og gamle studenter 17

19 fra deres eget gymnasium og fortæller om det at studere på CBS. Tjek link for en dagsorden for en sådan dag. Fag, der indgår Sprog, Økonomi og Matematik Overvejelser vedr. elever talenttype Denne aktivitet rammer bredt og fungerer dels som en øjenåbner og dels som en afklaring for de studerende. Samarbejdspartnere De videregående uddannelser. Elevernes udbytte Større afklaring af fremtidsmulighederne. Tidsforbrug Typisk en dag. Men planlægningsarbejdet kan være krævende afhængig af, hvor mange klasser, der deltager. Desuden er der den organisatoriske udfordring med, at der skal aflyses lektioner. Tips og gode råd Det kan være en ide at arbejde videre med de forelæsninger, som de studerende har været udsat for. Link: https://sites.google.com/site/talentudviklingstxhhxhtx/brobygning 5.12 Samarbejde med CBS og en virksomhed Titel: Virksomhedspraktikophold for udvalgte talenter. Tanken er et samarbejde mellem en virksomhed (eksempelvis en detailhandelsvirksomhed), en uddannelsesinstitution (eksempelvis CBS) og elever fra hhx på 3. år. Målgruppen er alfa-elever i Virksomhedsøkonomi og Afsætning, på en eller flere handelsskoler. Forløbet kan tilrettelægges på flere måder, følgende er blot et forslag. Deltagende fag: Virksomhedsøkonomi, Afsætning og evt. International Økonomi Formål: At udfordre alfa-elever fagligt og menneskeligt, samt bygge bro til højere læreanstalter og erhvervslivet. Beskrivelse af ideen: 18

20 Eleverne skal i en periode ud i en virksomhed, hvor de skal løse konkrete afsætnings- og økonomiske opgaver ved inddragelse af fagene Afsætning, virksomhedsøkonomi oh international økonomi. Opgaverne kan eksempelvis bestå i at udarbejde forslag til nye aktiviter/forretningsområder i virksomheden, se på eksisterende aktiviteter og effektivisere dem, se på virksomhedens leverandører og kunder, virksomhedens CSR, tilrettelægge en ny reklamekampagne, se på virksomhedens fremtidige strategi ol. Eleverne udarbejder et notat/rapport/en fremlæggelse for lærere og ledere i virksomheden. Det bedste bidrag præmieres. Endvidere skal eleverne sideløbende undervises som en lille samlet gruppe på en højere uddannelsesinstitution. Denne undervisning skal danne grundlag for at kunne løse opgaven i virksomheden. Udvælgelse af elever: Max 12 elever. Projektet kan køre på en enkelt skole eller i et samarbejde mellem flere skoler. Forløbet henvender sig til den absolutte alfa-elev, der er både afklaret og motiveret. Der kan højst deltage 12 elever i forløbet. Eleverne skal føle, at det er noget specielt, at være med i forløbet. Skolen informerer samtlige elever om forløbet og forklarer, at det er helt specielt at deltage. Der udarbejdes en ansøgningsblanket, som udleveres til interesserede elever. Eleverne opfordres til at indsende en ansøgning til et par lærere/virksomhedsledere, der så udvælger, hvem der kan deltage ud fra følgende kriterier: Fagligt højt niveau i de repræsenterede fag, engagement i undervisningen, initiativrig i forhold til klasseaktiviteter ol. Endvidere er det vigtigt, at der er tale om højt motiverede elever. Eleverne kan evt. komme til samtale i virksomheden inden udvælgelsen. Lærere kan opfordre bestemte elever til at ansøge om at komme med i forløbet. (små skoler kan evt. slå sig sammen om et forløb, hvor hver skole deltager med eksempelvis 6 elever) Samarbejdspartnere: Større virksomheder og Universitet / handelshøjskole (eksempelvis CBS. Udbytte: Elever, der deltager i forløbet, får udleveret et diplom med en udtalelse fra skolen efter forløbet. Diplomet kan bruges i forbindelse med fremtidige jobansøgninger ol. Samtidig konverteres 12 elevtimer fra virksomhedsøkonomi og afsætning til forløbet for hver enkelt elev. Dvs., at eleverne skal aflevere færre normale opgaver end deres klassekammerater. Skolen får sat fokus på og udfordret dem, der er dygtigst teoretisk. Den deltagende virksomhed får kontakt til nogle af de dygtigste og mest motiverede elever og samtidig sat deres eget navn i forbindelse med de bedste. CBS får kontakt til potentielle studerende med stort potentiale og mulighed for at præsentere sig som videregående uddannelsesinstitution. Her er et konkret forslag til en opgave, der skal løses i virksomheden. Hvilken udvidelsesstrategi skal en bestemt defineret detailhandelsvirksomhed følge de næste 3 år? 19

21 Eleverne får først et teoretisk oplæg på CBS om strategi, herunder specifikt om dagligvarebranchen; 4-6 lektioner. Disse lektioner kunne også ligge på skolen, men det er vigtigt, at eleverne fornemmer atmosfæren og læringsstilen på en videregående uddannelse. Eleverne besøger detailhandelsvirksomheden, hvor de introduceres til virksomheden, herunder dens nuværende strategi. Eleverne inddeles i 3 grupper med 4 personer i hver og får udleveret en opgave om strategi. Hver gruppe får en kontaktperson i virksomheden og en på deres skole, som de kan trække på i forbindelse med udarbejdelse af opgaven. Hver gruppe arrangerer 3 møder med deres kontaktperson i virksomheden over hele perioden. Kontaktpersonen kan hjælpe med materialer, kontakt til andre i virksomheden mv. Kontaktpersonen på skolen følger elevernes proces med opgaven og hjælper undervejs. Her er også afsat 3 møder. Et konkret forløb på 8 uger kan ses i bilaget på side Innovationcamps a. Innovationcamp Medici-camp Camp-tanken bygger på overvejelser vedrørende rammerne for læring. Innovation i campsammenhæng er især fokuseret på invention dvs. idegenerering, idet tiden er begrænset og mulighederne for en fuld innovationsproces derfor ikke er til stede. Innovationscamps tager ofte udgangspunkt i et for de studerende ukendt problemfelt. Ved hjælp af eksisterende redskaber og nye som introduceres under campen, udvikler de studerende ideer til at løse en given problemstilling. Formålet med en camp er således indenfor de valgte fagområder at bringe de studerendes kompetencer i spil i en realistisk situation. Ved at klikke på linket https://sites.google.com/site/talentudviklingstxhhxhtx/medicicamp ses et eksempel på en såkaldt Medici-camp, der er inspireret af den berømte Medicifamilie i Firenze, som ved inddragelse af alle mulige kompetencer skabte en fremgang og velfærd for den lokale bystat. På samme måde inddrager denne camp de studerendes kompetencer fra stx, htx og hhx. Læs evt. Medici Effekten af Frans Johansson, forlaget Birmar (2006). Fag, der indgår: En camp kan involvere alle typer af fag. Den konkrete Medici Camp er især direkte knyttet til samfundsfag, idet den tog sit udgangspunkt i miljøpolitik og ønsket om øget inddragelse af unge i konkret energibesparelse. Overvejelser vedr. elever talenttype Metoden med camp virker motiverende på alle fire talenttyper. De fleste camps indeholder et konkurrenceelement ofte med præmier til de bedste. Men det er værd at bemærke at den studerende som til daglig betragtes som værende gennemsnitlig ofte udmærker sig på disse camps. Erfaringen er, at formidlingskompetencerne og villigheden til at tage risici bliver præmieret ved en sådan camp. Det er desuden vigtigt, at der tænkes over gruppesammensætning. Der er flere valgmuligheder men det er naturligvis afgørende, at der er studerende fra alle 3 gymnasieretninger. 20

22 Samarbejdspartnere En camp kan afholdes uden eksterne deltagere. Men det giver øget autenticitet, hvis problemstillingen bliver præsenteret af en ekstern ekspert/politiker/forretningsmand/osv. Det kan være vanskeligt engagere eksterne deltagere og det anbefales, at der sættes en del ressourcer af til at sikre et samarbejde med en eller flere eksterne partnere. Elevernes udbytte Målet er at følgende opnås: Udvikling af interpersonelle kompetencer Udvikling af netværk uden for egen skole Udvikling af forståelse for værdien af samspillet mellem forskellige kompetencer Øget forståelse for egne kompetencer Træning af formidling og kommunikation i et ukendt miljø Tidsforbrug Det vedhæftede eksempel er en 24 timers camp, som betyder, at de studerende ikke deltager i den almindelige undervisning i to dage. Det anbefales at campen lægges torsdag /fredag. Planlægningen kræver en del møder mellem underviserne, hvor der typisk er to undervisere for hver klasse. Det anslås, at der vil være 4-5 møder af to timer. Tips og gode råd For at komme i gang kræver det især nogle ildsjæle med et netværk til andre gymnasier. Men en camp kan også afholdes udelukkende på eget gymnasium. Evt. som en start. Der har på denne Medici-camp været anvendt ældre studerende som instruktører til de workshops, som blev afholdt. Dette har flere fordele dels er det lærerigt for disse ældre studerende, og dels er det ressourcebesparende. Link: https://sites.google.com/site/talentudviklingstxhhxhtx/medicicamp b. Innovationscamp - Hva så Gundsø? To 1. års klasser på hhx får at vide, at de skal være et sted i et døgn, hvor de skal være innovative. Det eneste de skal medbringe er soveunderlag, sovepose, skriveredskaber og fornødenheder til et døgn. Klasserne bliver på startdagen kørt til Gundsø Gamle Rådhus, der er lukket i forbindelse med Kommunalreformen. Her bliver de inddelt i grupper, der hver får til opgave at finde ud af, hvad det gamle rådhus kan bruges til i fremtiden. I første fase skal grupperne komme med ideer til, hvad rådhuset skal bruges til. Denne fase skal der afsættes god tid til, ofte 4-6 timer. Denne fase kaldes Det kreative rum (efter KIEmetoden). Her kan grupperne undersøge omgivelserne, henvende sig til borgere/virksomheder i lokalsamfundet, eller bruge internet mv. i forhold til at finde informationer om det fremtidige brug af rådhuset. Grupperne vil ofte finde frem til flere ideer, der kan bruges. 21

23 Når grupperne har fundet frem til 1-2 ideer, de vil arbejde videre med, henvender de sig til en lærer, der sammen med eleverne ser på mulighederne i ideerne. Herefter kan de gå videre til fase 2, der kaldes Det innovative rum. Her skal de arbejde videre med ideerne og se, om de er bæredygtige. Er de ikke det, må eleverne tilbage i Det kreative rum og finde på nye ideer. Holder ideen efter bearbejdelsen, kan eleverne gå til tredje fase kaldet Det entreprenante rum. Her testes ideen og konkretiseres så meget som muligt. Den samlede fase bruges der en hel dag på. Om aftenen fremlægger alle grupper for hinanden og for lærerne. Lærerne udvælger 3 grupper pr. klasse, i alt 6 grupper, der går videre til næste dag, hvor der vil være et panel af politikere, lokale folk, bankfolk mv., der vurderer ideerne. Det vil sige, at de vindende grupper arbejder videre næste dag (eller om aftenen) med deres ide. De resterende grupper får andre opgaver. Panelet vælger de tre bedste ideer, som bliver præmieret. Fag der indgår: Hovedsageligt afsætning og virksomhedsøkonomi. Flere fag kan inddrages. Talenttyper: Hovedsageligt beta, gamma og delta, der er en lidt bredere form for talent. Elevernes udbytte: De elever, der går videre (talenterne), gør rigtig meget ud af deres ide, blandt andet fordi den skal vurderes af erhvervsfolk og politikere. De er meget positive omkring konceptet. Tidsforbrug: 1. døgn. Tips og gode råd: Når vindergrupperne er valgt, kan man med fordel give hver enkelt gruppe en lærer som tutor. Det er også vigtigt med mindre deadlines, da det kan være svært for 1. års-elever at disponere deres tid. Det er vigtigt at give de elever, der ikke er udvalgt til at gå videre, nogle udfordringer, som de finder interessante. c. Innovationcamp vedr. integrationspolitik Eleverne har arbejdet med integrationsproblemer i fagene engelsk, dansk og samfundsfag. Herefter har de besøgt forskellige integrationsprojekter i bydelen Gellerup i Århus. På baggrund af den viden eleverne har dels fra undervisningen i de tre fag dels fra ekskursionen til Gellerup arbejder elever en hel dag med udvikling af nye ideer til integration. Her anvendes KIE-modellen som innovationsmetode. Fag, der indgår: Samfundsfag, engelsk, dansk Elevtyper: En camp er relevant for alle talenttyper og kan i særdeleshed være en god metode til opdagelse af gamma-elever. Samarbejdspartnere: Se om projektet her 22

24 Elevernes udbytte: Se ovenstående link Tidsforbrug: 3-4 lektioner i samfundsfag, dansk og engelsk 1-dagseksursion plus 1 dag med innovationcamp. I dette projekt har fagene har bidraget med 1 lektion (á 90 min.) hver og vi har haft 3 lektioner fra vores studieretningstoningspulje. Desuden indgår 5 elevtimer fra samfundsfag. Tip og gode råd: Elevernes bidrag skal sendes til de besøgte projekter som inspiration til deres arbejde eller kunne bruges som inspiration til kommunens næste integrationsplan og derfor sendes til alle kommunalpolitikere Se lektionsplan for samfundsfag på ovenstående link Jeopardy Tanken er at kombinationen af spil og læring giver øget motivation. Dette eksisterer i dag som et begreb: Edutainment. I spillet Jeopardy bliver der givet et svar og der skal så stilles det relevante spørgsmål. I forbindelse med repetition vil de studerende selv kunne udarbejde spørgsmål og svar til kendt stof. Spillet Jeopardy har indbygget det forhold, at spørgsmål/svar bliver sværere og sværere. Dette betyder, at de studerende selv finder en naturlig progression i det stof, som de arbejder med. Eleverne udarbejder i grupper svar/spørgsmål, som indskrives i en animeret power-point præsentation se link: https://sites.google.com/site/talentudviklingstxhhxhtx/jeopardy. Nedenfor ses et eksempel. Efterfølgende konkurrerer de mod hinanden. Rent teknisk fungerer det således: De studerende udfylder en slide med et svar og en slide med typisk tre valgmuligheder for hvert spørgsmål. Når spillet skal spilles klikker man blot på et spørgsmål i den kategori, som man nu måtte ønske. Så sendes man automatisk til det tilknyttede svar. Klikkes der en gang mere, så kommer man til valgmulighederne for spørgsmål. Man kommer tilbage til spillepladen ved at klikke på quiz-masteren. Fag, der indgår Alle fag kan uden problemer benytte metoden. Overvejelser vedr. elever talenttype 23

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Talentudvikling på Virum Gymnasium

Talentudvikling på Virum Gymnasium Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent? Talentbegrebet en definition Ministeriets definition: en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

DM i Teknologi og Erhvervscase 2014 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer

DM i Teknologi og Erhvervscase 2014 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer DM i Teknologi og Erhvervscase 2014 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer Hvem er landets bedste produktudviklere og markedsstrateger? Elever fra teknisk gymnasium og handelsgymnasiet dyster

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted HHx Innovation, niveau C Michael Præstgård

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

DM i Teknologi og Erhvervscase 2017 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer

DM i Teknologi og Erhvervscase 2017 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer DM i Teknologi og Erhvervscase 2017 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer Hvem er landets bedste produktudviklere og markedsstrateger? Elever fra teknisk gymnasium og handelsgymnasiet dyster

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen 29.01-02.02 2015 TALENTCAMP AALBORG 2015 TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 7. klasse på Klostermarksskolen den 29. januar 2. februar 2015. Du

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Ifølge hhx-bekendtgørelsen, nr. 777 af 26. juni 2013, skal den enkelte skole etablere særlige tilbud til elever med særlige talenter.

Ifølge hhx-bekendtgørelsen, nr. 777 af 26. juni 2013, skal den enkelte skole etablere særlige tilbud til elever med særlige talenter. TALENTPLEJE indledning Ifølge hhx-bekendtgørelsen, nr. 777 af 26. juni 2013, skal den enkelte skole etablere særlige tilbud til elever med særlige talenter. På Det Blå Gymnasium har elever med særlige

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

DM i Teknologi og Erhvervscase 2016 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer

DM i Teknologi og Erhvervscase 2016 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer DM i Teknologi og Erhvervscase 2016 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer Hvem er landets bedste produktudviklere og markedsstrateger? Elever fra teknisk gymnasium og handelsgymnasiet dyster

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN 1 Kity - 2013 STUDIEPLAN Indholdsfortegnelse 1. Studieretningens faglige mål og profil... 2 1.1 Studieretningens faglige profil... 2 1.2 Fra elev til studerende - studiekompetencer og studieteknik... 2

Læs mere

TALENTCAMP KØBENHAVN 2014

TALENTCAMP KØBENHAVN 2014 Talentcamp København Lyngby Private Skole 30. januar 3. februar 2014 TALENTCAMP KØBENHAVN 2014 Vi afholder skoleårets anden talentcamp på Lyngby Private Skole, København, torsdag den 30. januar til mandag

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere