A11. A11: Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling. Aktivitet. Infrastruktur. Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A11. A11: Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling. Aktivitet. Infrastruktur. Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling"

Transkript

1 A11: Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling Aktivitet Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppe og behov Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling Infrastruktur Aktivitetsplan nr.: A11 Flowcenter Danmark (herefter FCDK) påtager sig en væsentlig public servicefunktion med formidling af metrologisk viden til alle interessenter (forbrugere, forsynings-selskaber, producenter, myndigheder, universiteter m.fl.). Opretholdelse og udvikling af en stærk metrologisk infrastruktur inden for flowområdet, har afgørende betydning for danske virksomheders adgang til den nyeste viden inden for området. Som afsæt for den videre drift har FCDK kontakt til en bred og voksende gruppe af interessenter. Et særligt fokusområde i branchen er korrekt måling og afregning. Det er afgørende for forbrugernes tillid, at målinger og afregning er retvisende, men det er også værdifuldt for de danske udstyrsproducenter og deres mange underleverandører, herunder SMV er. Aktivitetsplanen skal bidrage til 1) en fortsættelse og udvidelse af FCDKs public service-aktiviteter og 2) gennemførelse af to udviklingsprojekter af betydning for korrekt måling og afregning af forbrug (vedr. installations- og aftapningsforhold). Danske producenter af flowmålere og flowmålersystemer hører til blandt de førende i verden. De har både produktion og udviklingsaktiviteter i Danmark og et stort antal danske SMV underleverandører. Branchen er domineret af relativt få store spillere som fx Kamstrup, Danfoss og Siemens, men også en række mindre producenter som fx Brunata, Miitors m.fl. Vækst og fremgang hos de store danske producenter har stor betydning for den underskov af SMV er, der leverer dele og komponenter til de store. De indgår ofte i samarbejdsrelationer med deres kunder, hvor de bidrager med viden og teknologi, og de har derfor central betydning for de større virksomheders vækst og konkurrenceevne. En virksomhed som Kamstrup indkøber eksempelvis for mange mio. DKK årligt hos danske underleverandører. For at kunne udvikle og sælge løsninger, der er på forkant med markedet har - både de danske producenter, herunder SMV er, inden for branchen - men også de mange danske underleverandører til større danske producenter af flowmålere og flowmålesystemer, et behov for at holde sig opdateret med den nyeste viden inden for området. Aktivitetsplanen skal bidrage til at tilføre danske producenter og deres underleverandører ny teknisk viden og knowhow, der kan give dem et forspring i den internationale konkurrence. Målgruppen for aktivitetsplanen er primært danske producenter af målere og målersystemer for energi og væsker samt deres underleverandører. Dertil kommer uddannelsesinstitutioner som eksempelvis erhvervsskoler m.m. Den brede interesse for FCDKs arbejde hos både producenter og underleverandører er i de seneste år kommet til udtryk via en stor interesse for bl.a. FCDKs temadage, hvor den nyeste viden formidles, og hvor der i snit har været 40 deltagere pr. arrangement. Behovet for fortsat at have adgang til den nyeste viden på området fremgår tydeligt af kommentarerne på BedreInnovation.dk, hvor virksomheder som bl.a. Danfoss, Siemens og Brunata fremhæver Flowcenterets både nationale og

2 internationale betydning (fx skriver virksomheden Ista, at støtte til nærværende aktivitetsforslag vil gavne flowcentrets rolle som velrenommeret, internationalt, akkrediteret testcenter, hvilket i mindst lige så høj grad vil være til gavn for de mange danske virksomheder, der inden for dette tekniske område beskæftiger sig med forsyning eller produktion ). 2) Den nye teknologiske serviceydelse Sekundært består målgruppen af danske myndigheder og forbrugere, der bl.a. som følge af EU s Energieffektivitetsdirektiv (EED) i de kommende år står overfor skærpede krav til måling af energi. Der er stor opbakning til aktivitetsplanen på BedreInnovation.dk fra en bred vifte af interessenter, herunder Vandværker, producenter af målere/målesystemer og deres underleverandører (SMV er). Også Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) med 2000 vandværker og Dansk Fjernvarme med 3,5 million forbrugere har tilkendegivet stor interesse og opbakning, både til FCDKs public service-aktiviteter og de 2 udviklingsprojekter. Som afsæt for aktivitetsplanen har vi haft en dialog med målgruppen, der bl.a. har bidraget til at udpege nogle af de nye områder/udviklingsaktiviteter, som virksomhederne gerne ser, at FCDK undersøger nærmere. Dialogen er foregået i forbindelse med FCDKs aktiviteter under RK , kommercielle kundeopgaver mv. Denne dialog har, sammen med tilkendegivelserne på BedreInnovation.dk, peget på behovet for: Fortsat adgang til opdateret viden og knowhow inden for flowområdet, herunder også udviklingen internationalt. En informationskanal til indflydelse på nationale og internationale beslutninger omkring standarder og legale krav. Fortsat drift af erfa-grupper mhp. udveksling af erfaringer. Afdækning af installationsforstyrrelsers indflydelse på målingers nøjagtigheder. Indsigt i danske krav for installation af målere i danske systemer, fx kontrolhyppighed, kontrolmetoder etc. Dynamiske forbrugsmønstre og deres indflydelse på målingers nøjagtighed (fx efterløb). De to aktørerne i FCDK, FORCE Technology og Teknologisk Institut, har internationalt anerkendte nationale metrologilaboratorier på området. Centeret giver virksomhederne adgang til flowfaciliteter og -kompetencer på højt internationalt niveau og tilsammen dækker vi hele det metrologiske felt omkring flow. Med aktivitetsplanen vil vi sikre, at FCDK kan fortsætte og udvide serviceringen af målgruppen med den nyeste viden, og internationalt gøre sig gældende blandt de bedste metrologiske flowcentre i verden. Vi anser derfor FCDK for en del af vores grundlæggende og kritisk nødvendige infrastruktur. Aktivitetsplanen vil betyde, at Flowcenteret kan tilbyde: 1) En fortsættelse og udvidelse af FCDKs public service-aktiviteter Ud over at fortsætte den løbende drift af FCDK vil vi udvide aktivitetsniveauet ved inddragelse af nye formidlingsplatforme. Det gælder eksempelvis i forhold til erhvervsskolerne, hvor vi vil samarbejde og tilbyde undervisning inden for flowområdet. Det vil også være et mål at få et større indgreb med anlægsdesignere, herunder rådgivende ingeniører; en målgruppe som vi tidligere ikke har samarbejdet

3 med. Endelig vil vi øge formidlingsindsatsen til målgruppen via bl.a. FCDKs hjemmeside. 2) Rådgivning omkring installation og aftapningsforhold Der gennemføres to delaktiviteter med det formål, at afdække: Betydningen af den specifikke installation af flowmålere og hvordan den påvirker målenøjagtigheden Hvordan dynamiske aftapningsforhold påvirker målenøjagtigheden (eksempelvis om mange små aftapninger versus en større aftapning har betydning for årets afregning) Der findes i dag meget begrænset viden om, hvordan selve installationen af målerne påvirker målenøjagtigheden. For producenterne vil det være værdifuldt at kunne supplere deres salg af målere med vejledning omkring korrekt installation baseret på viden om sammenhængen mellem installationsforhold og målenøjagtighed. En viden, der også vil være værdifuld for VVS-installatører, anlægsdesignere og andre, der skal installere målere. Skal markedet have tiltro til resultaterne kræver det, at undersøgelserne gennemføres af en uvildig aktør, som markedet kan have tillid til - og ikke af de individuelle fabrikanter. Her vil FCDK som GTS kunne lave et testdesign baseret på en række forskellige typer målere og konstruktionsprincipper, og vi kan dermed levere den nødvendige uvildighed i analyserne. Afdækning af hvordan aftapningsforhold påvirker målenøjagtigheden, har også stor betydning for producenterne i deres udviklingsaktiviteter. Hvis det viser sig mange små aftapninger giver et efterløb hver gang, kan det påvirke årets afregning. En uvildig undersøgelse af dette område vil også kunne give væsentlig information, der kan anvendes af producenter og underleverandører i deres udviklingsaktiviteter. Begge udviklingsprojekter efterspørges af industrien, der på BedreInnovation.dk har tilkendegivet deres behov for og opbakning til projekterne. Se bl.a. kommentar fra Kamstrup For at sikre at den europæiske standard for varmemålere, EN 1434, også fremover dækker de danske fjernvarmeinstallationer, er der et stort behov for at få afdækket, hvilken måleteknisk indflydelse de typiske danske installationsforhold og dynamiske driftsforhold har på den samlede afregning. Da installations- og driftsforholdene i de danske fjernvarmeanlæg adskiller sig fra f.eks. de tilsvarende tyske forhold, er der behov for et konkret dansk udredningsprojekt. Der er i formuleringen af de to udviklingsprojekter taget højde for de danske virksomheders ønsker og kommentarer, således af projekterne bliver så relevante som mulige og til gavn for danske virksomheders vækst. Vi forventer at have rådgivningsydelser klar inden for de to områder allerede i ) Aktiviteter Formålet med aktivitetsplanen er at fastholde og udvikle den danske metrologiske infrastruktur på de områder, hvor FCDK kan gøre en stor forskel. Aktivitetsplanen omfatter følgende aktiviteter: 1) Drift af FCDKs public service-funktion FCDKs kerneaktivitet er public service, der udgør 75% af aktivitetsplanen. FCDK huser en række erfa-grupper. Det gælder bl.a. inden for regn- og spildevand, samt erfa-gruppen for danske laboratorier, der bl.a. sikrer, at danske flowlaboratorier får sporbarhed gennem ringkalibreringer. Dette kan i Danmark kun foregå i FCDK

4 regi. Virksomhederne er afhængige af, at FCDK driver denne aktivitet, så de kan få sporbarhed og dermed sikkerhed for, at de måler korrekt. Alternativt er de tvunget til at hente sporbarhed i udlandet, hvilket er tidskrævende og mere omkostningstungt og vil stille danske laboratorier og producerende virksomheder dårligere end deres internationale konkurrenter. De væsentligste aktiviteter under public service-funktionen omfatter: Erfa-grupper, som de 2 eksisterende grupper: Ringkalibrering for laboratorier, samt gruppen for regn- og spildevand. Internationalt samarbejde, bl.a. via europæiske projekter som EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research). Vedligeholdelse og udbygning af FCDKs hjemmeside, med alle flownyheder og flere metrologirapporter. Koordinerende møder mellem Teknologisk Institut og FORCE Technology for at styrke flowsamarbejdet mellem de 2 institutter til gavn for danske virksomheder. Hjemtagning og formidling af viden inden for flowområdet. Flowcenterets betydning som public serviceorgan for branchen kommer til udtryk via nogle af de mange kommentarer på BedreInnovation.dk, herunder bl.a. Ista: Flowcentret spiller i dag en helt central rolle i Danmark. Den viden og ekspertise, der findes i flowcentret, må og skal fortsat tilgodeses, så flowcentrets og dermed Danmarks betydning i international sammenhæng kan fastholdes og udvikles i takt med den teknologiske udvikling og kommende legale krav. Støtte til nærværende aktivitetsforslag vil gavne flowcentrets rolle som velrenommeret, internationalt, akkrediteret testcenter, hvilket i mindst lige så høj grad vil være til gavn for de mange danske virksomheder, der inden for dette tekniske område beskæftiger sig med forsyning eller produktion. 2) Udviklingsprojekter vedr. installation og aftapningsforhold Der gennemføres to delaktiviteter, der begge har stor interesse, da de har betydning for forbrugsafregning. Begge projekter er opstået efter ønske fra målerbranchen og har fokus på, hvordan målenøjagtigheden påvirkes af: Den specifikke installation af flowmålere Den specifikke installation af en flowmåler kan påvirke målenøjagtigheden ganske betragteligt. Vi har set eksempler på, at der fx kan være stor forskel på en måling foretaget lige efter en rørvinkel på 90 grader sammenlignet med en måling, der er først er foretaget cm. efter en rørvinkel på 90 grader. Det er et område der har stor interesse, og målgruppen har derfor efterspurgt en systematisk og uvildig afdækning af, hvordan specifikke installationsforhold påvirker målenøjagtigheden. Dynamiske aftapningsforhold Den måde aftapningen foregår på kan påvirke målenøjagtigheden. Mange små aftapninger kan måske give efterløb og dermed fordyre årets afregning, så forbrugeren ender med at betale en merpris for det samme volumen. Der findes imidlertid meget begrænset viden omkring, hvordan målenøjagtigheden påvirkes af forskellige aftapningsforhold. Målgruppen

5 har stor interesse i området og ønsker at der gennemføres en nærmere undersøgelse og test af sammenhængen mellem dynamiske aftapningsforhold og årets afregning. Derudover har målgruppen også ytret ønske om undersøgelse af clamp-on 1 målinger. Dette vil indgå i undersøgelsen om bl.a. dynamiske aftapningsforhold. I FCDK vil vi etablere et set up med standardiserede rørstykker til kalibrering af diverse clamp-on flowmålere. Der udføres test og dokumentation af setup et med henblik på at etablere en akkrediteret kalibreringsydelse. I de to udviklingsprojekter undersøger vi, hvordan forskellige målertyper påvirkes af montering under faktiske ikke-ideelle forhold - både de fysiske installationer og de dynamiske påvirkninger, som målere typisk er udsat for. Aktiviteten indebærer gennemførelse af en serie flowmålinger fra referencemålinger (ideel installation) til en række sammenlignende flowmålinger på forskellige typiske faktiske installationer. 4) Vidensamarbejde og - hjemtagning Resultaterne skal sikre bedre og mere sikre målinger af forbrug, hvilket i sidste ende sikrer forbrugerne mere korrekte afregninger. Den opnåede viden skal medvirke til at sikre, at danske producenter, deres underleverandører og samarbejdspartnere inden for anlægsdesign og installation, får state of the art viden, som kan understøtte innovative løsninger i forbindelse med udviklingen af produkter og målersystemer. Det er også en viden, der har stor betydning og kan bruges aktivt i forbindelse med standardisering inden for området. FORCE Technology har en enestående position som formand for den europæiske standard for varmemålere, EN 1434 og har derigennem mulighed for at få bragt den nyeste viden på området i spil. Allerede på nuværende tidspunkt efterspørges målere, hvor der kendes til installationsforholdenes betydning, og danske virksomheder kan dermed være med til at fastsætte kommende krav til installationer, hvilket bringer dem på forkant med udviklingen og understøtter deres konkurrenceevne. FCDK er omdrejningspunkt for et velfungerende samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut. Denne aktivitetsplan gælder kun FORCE Technologys andel af FCDK (50%), mens Teknologisk Institut indsender deres egen ansøgning. Aktivitetsplanen er naturligvis drøftet og gennemarbejdet ved flere møder, således at der er enighed omkring planens aktiviteter. De metrologiske udviklingsprojekter vil blive gennemført i samarbejde med andre internationale vidensvirksomheder som eksempelvis PTB i Tyskland og SP i Sverige, hvor vi vil indhente viden og koordinere med eventuelle lignende indsatser. Sparring med og hjemtagning af viden fra disse virksomheder, vil bl.a. foregå via samarbejde i europæisk standardisering samt via bilateral dialog. Den indsamlede viden skal bidrage til at opbygge og udvide FORCE Technologys kompetencer inden for området. Gennem bl.a. FCDKs erfa-grupper og temadage, er der allerede på nuværende tidspunkt en god dialog mellem Flowcenteret og de danske myndigheder (eks. Sikkerhedsstyrelsen) samt DI. Meget af den viden, der genereres i FCDK har allerede, og vil fortsat, påvirke danske myndigheders arbejde og regelsæt. Dette er tidligere set i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser for bl.a. kølemålere. 1 En clamp-on måling er kendetegnet ved at måleren monteres uden indgreb i det rør, hvor flowet skal måles.

6 5) Inddragelse og videnspredning Endelig skal nævnes, at FORCE Technology er aktiv i en række standardiseringsgrupper og -udvalg, hvor vi har mulighed for at hjemtage viden og påvirke udviklingen. Vi sidder i dag på formandsposten i bl.a. den danske standardiseringsgruppe DS/S222, der arbejder med Måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer og den europæiske standardiseringsgruppe CEN TC176, der arbejder inden for varmeenergi (fjernvarmemålere). Derudover deltager vi sammen med Teknologisk Institut i alle væsentlige standardiseringsudvalg inden for måling af energi og flow. FCDK har kontakt til en bred og voksende gruppe af interessenter, hvilket er afgørende og meget værdifuldt både i forhold til at holde sig orienteret omkring interessenternes ideer, ønsker og behov, men også i forhold til at kunne formidle den nyeste viden på området til målgruppen. For så vidt angår drift af centrets public service-aktiviteter er målet at fastholde og gerne udvide aktivitetsniveauet ved inddragelse af nye formidlingsplatforme. Da aktivitetsplanen har stor relevans for både installatører og forsyningsselskaber, vil vi samarbejde med erhvervsskoler, forsyningsselskaber samt forsyningsselskabernes interesseorganisationer omkring formidling og uddannelse. I dialog med relevante uddannelsesinstitutioner, vil vi medvirke til udviklingen af metrologisk undervisningsmateriale, eksempelvis målrettet VVS-uddannelserne. Det vil også være et mål at få større indgreb med anlægsdesignere (typisk rådgivende ingeniører). 6) Sammenhæng med institutstrategi Flere virksomheder har også tilkendegivet (både på møder og på BedreInnovation.dk), at de vil bidrage med viden til aktiviteterne, således at alle vinkler kan blive belyst og undersøgt så godt som muligt. Disse virksomheder vil selvfølgelig blive inddraget i aktivitetsplanens aktiviteter. Formidling vil ske via FCDKs eksisterende hjemmeside, temadage (typisk med deltagere) samt indlæg på erfa-møder, møder med myndigheder mv. I forbindelse med den løbende formidling af aktuelle nyheder sigtes efter at få artikler i relevante nationale eller internationale tidsskrifter, for at sikre opmærksomhed omkring danske kompetencer og services. FCDK har allerede nu en betydelig og aktiv følgegruppe, hvor bl.a. af Mærsk Olie og Gas A/S, Siemens A/S, Kamstrup A/S, Forsyningen Esbjerg, HOFOR, DTU, Novo Nordisk A/S, Grundfos A/S deltager. Aktivitetsplanen ligger i tråd med FORCE Technologys strategi og ambition om at vedligeholde og udvikle vores kompetencer og formidlingsaktiviteter inden for den del af metrologien, der handler om flow. Med etableringen af FCDK har FORCE Technology, sammen med Teknologisk Institut, opbygget en helt central public service-platform inden for flowområdet, der i dag anvendes af en bred vifte af interessenter, herunder producenter, forsyningsselskaber, myndigheder, forbrugere m.fl. FORCE Technology ønsker med denne aktivitetsplan at videreudvikle vores public service funktion og imødekomme de ønsker og behov for afdækning af nye områder, som industrien eksplicit har efterspurgt (jf. FORCE Technologys strategiplan afsn. 6.2).

7 7) Milepæle 2016 A. Vidensamarbejde, - hjemtagning og kompetenceopbygning 2016-A1: Etablering af kontakter til danske virksomheder, bl.a. alle de virksomheder som har henvendt sig på bedreinnovation A2: Etablering af kontakter til danske erhvervsskoler som er relevante m.fl A3: Deltagelse med oplæg, stand eller poster i 1-2 flow relaterede konferencer A4: Indledende møder med udenlandske institutter, eksempelvis PTB i Tyskland B. Udvikling af teknologisk service 2016-B1: Klarlægning af testprogram vedr. flowforstyrrelser og aftapningsforhold, diskuteres i min.2 CLM erfa-gruppemøder B2: Opstart af indledende test i laboratorier Flowforstyrrelser i typiske installationer og deres indflydelse på målenøjagtigheden af flowmålinger B3 Opstart af indledende test i laboratorier - Usikkerheden af årets afregning på grund af dynamiske aftapningsforhold. C. Inddragelse og videnspredning 2016-C1: Afholdelse af 1-2 erfa-gruppemøder i FCDK regi C2: Videnformidling vedr. sidste nye flowviden på FCDKs hjemmeside, gennem minimum 3 nyhedsopslag C3: Afholdelse af FCDKs årlige temadag med forventet deltagere. Milepæle 2017 A. Vidensamarbejde, - hjemtagning og kompetenceopbygning 2017-A1: Fortsat dialog/møder med danske virksomheder, myndigheder, erhvervsskoler m.fl. med udvidelse af flere relevante virksomheder i forhold til milepæl 2016-A1 & A A2: Deltagelse med oplæg, stand eller poster i 1-2 flowrelaterede konferencer 2017-A3: Møder med udenlandske institutter B. Udvikling af teknologisk service 2017-B1: Test og udvikling i laboratorier og on-site. Flowforstyrrelser i typiske installationer og deres indflydelse på målenøjagtigheden af flowmålinger B2: Test og udvikling i laboratorier og on-site. Usikkerheden af årets afregning på grund af dynamiske aftapningsforhold. C. Inddragelse og videnspredning 2017-C1: Afholdelse af 2 erfa-gruppemøder i FCDK regi C2: Videnformidling vedr. sidste nye flowviden på FCDKs hjemmeside, gennem minimum 3 nyhedsopslag vedr. projektets udvikling C3: Afholdelse af FCDKs årlige temadag med forventet 40-50

8 deltagere. Milepæle 2018 A. Vidensamarbejde, - hjemtagning og kompetenceopbygning 2018-A1: Fortsat dialog/møder med danske virksomheder, myndigheder erhvervsskoler m.fl A2: Deltagelse med oplæg, stand eller poster i 1-2 flowrelaterede konferencer A3: videnhjemtagning fra udenlandske institutter. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk B. Udvikling af teknologisk service 2018-B1: Færdiggørelse af prøvninger relateret til Flowforstyrrelser i typiske installationer og deres indflydelse på målenøjagtigheden af flowmålinger B2: Færdiggørelse af prøvninger relateret til Usikkerheden af årets afregning på grund af dynamiske aftapningsforhold B2: Færdiggørelse af rapporter vedr. projekterne B3: Færdiggørelse af undervisningsmaterialer B3-1: Udarbejdelse of empirisk grundlag, som kan bruges til konkrete anbefalinger til installation af flowmålere i marken, bl.a. vandmålere, gasmålere, og målere til fjernvarme og køling. Deraf fastlæggelse af gode retningslinjer for installation af målere og formidling af disse ved udvikling af undervisningsegnede virkemidler i samarbejde med erhvervsskoler (litteratur, PP, cases, input til lærebøger etc.) samt formidling via eksisterende platforme (temadage, erfa-grupper, artikler mm.) B3-2: Udarbejdelse af rapport om måletekniske problemstillinger vedrørende elektroniske målere. Formidling af rapportens resultater på bl.a. FCDKs hjemmeside. C. Inddragelse og videnspredning 2018-C1: Afholdelse af 1-2 erfa-gruppemøder i FCDK regi C2: Videnformidling vedr. sidste nye flowviden på FCDKs hjemmeside C3: Afholdelse af FCDKs årlige temadag med forventet deltagere C4: Undervisning :Indgåelse af aftale om brug af undervisningsmaterialer på min. en erhvervsskole (som udgangspunkt VVS uddannelsen) C5: Min. 2 artikler i danske (og muligvis internationale) medier vedr. FCDKs resultater, samt videndeling til international standardiseringsgruppe. Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling

A17. A17: Særlig indsats: Standardisering; flow. Standardiseringsarbejde inden for måling af flow. Aktivitetsplan (titel): Resumé

A17. A17: Særlig indsats: Standardisering; flow. Standardiseringsarbejde inden for måling af flow. Aktivitetsplan (titel): Resumé A17: Særlig indsats: Standardisering; flow Aktivitetsplan (titel): Resumé Standardiseringsarbejde inden for måling af flow Aktivitetsplan nr.: A17 Danmark hører til den globale elite inden for udvikling

Læs mere

Et prioriteret område i Danmark

Et prioriteret område i Danmark Et prioriteret område i Danmark 1. Masse, kraft, tryk og volumen 2. Elektricitet 3. Længde og form 4. Tid og frekvens 5. Temperatur og fugt 6. Ioniserende stråling 7. Flow i væsker og luftarter 8. Akustik

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: infrastruktur flow, volumen, densitet,

Aktivitetsplan nr.: infrastruktur flow, volumen, densitet, Skema til beskrivelser af infrastruktur aktiviteter Aktivitetsplan (navn): Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Metrologi Aktivitetsplan nr.: infrastruktur

Læs mere

CLM temadag om vand- og varmemålere. Lars Poder, FORCE Technology

CLM temadag om vand- og varmemålere. Lars Poder, FORCE Technology CLM temadag om vand- og varmemålere Mandag den 21. marts 2011 St t f Fl t D k Status for Flowcenter Danmark Lars Poder, FORCE Technology Flowmåling har stor betydning i DK Producenter af måleudstyr, energirelaterede

Læs mere

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology Indlæg på seminar om: Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer 17. marts 2010 hos FORCE Technology, Brøndby FLOWcenter Danmark - Lars Poder, FORCE Technology www.force.dk www.teknologisk.dk RTI-midler

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

Temadag om Flowmåling i udvikling

Temadag om Flowmåling i udvikling Temadag om Flowmåling i udvikling - Flow- og energimåling i forsyningssystemer T e k n o l o g i s k I n s t i t u t å r h u s t o r s d a g d e n 1 9. n o v e m b e r 2 0 0 9 Vand Fjernvarme Køling Naturgas

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 6

Aktivitetsplan nr.: 6 Aktivitetsplan: Viden og Vækst for SMV er Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 6 Resultaterne af arbejdet under aktivitetsplanen omfatter

Læs mere

Flow- og energimåling

Flow- og energimåling Et samarbejde mellem og Temadag om Flow- og energimåling - om måletekniske udfordringer i forsynings- og energisektoren århus 13. december 2007 Flow- og energimåling i forsynings- og energisektoren In

Læs mere

Resultatkontrakt , december 2015 H2-1

Resultatkontrakt , december 2015 H2-1 Aktivitet Infrastruktur Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: Resumé Kan man ikke måle det, kan man ikke forbedre det. Måling og måleteknik spiller en stor rolle inden for de fleste områder, der påvirker

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Hvorfor? hvor mange af dine flow- og energimålere er kalibrerede? Lidt fakta 1. I Danmark er der ca.

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Måling af overfladetemperatur

Måling af overfladetemperatur Måling af overfladetemperatur på rør Resumé af projektrapport Analyse af fejlkilder ved måling af overfladetemperatur. Titel: Måling af overfladetemperatur på rør Udarbejdet af: Teknologisk Institut Installation

Læs mere

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag 15-12-2015 John Frederiksen, Laboratorieleder jof@teknologisk.dk Nationale og internationale undersøgelser og vejledninger vedrørende måling af regn- og spildevandsflow

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

Flowmåleproblematikker - ved naturgas -

Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Temadag om flowmåling i udvikling 19. november 2009 Jesper Busk FORCE Technology 1 Indhold Valg af måle-system. De anerkendte måle-typer/principper Sporbarhed og

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange

Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange Flowcenter Danmark har gennemført numeriske beregninger på flowstrømning i rør. Beregningerne undersøger effekten af dimensionsændringer på rørføringen igennem

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012

Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012 Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012 Agenda A1: Vandmåleres måleevne under varierende forbrug A5: Flowmåling af fluider med flere komponenter A6: Omgivelsernes betydning for flowmåling

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere

Bygningsintegreret solenergi

Bygningsintegreret solenergi Bygningsintegreret solenergi Teknologisk Institut 28. marts 2012 Videncentret - sparringspartneren til de professionelle Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Konferencer, temamøder og workshops

Konferencer, temamøder og workshops Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af og få adgang til stor faglig viden, inden for vedligehold

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Selvejende, almennyttigt non-profit institut.

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Termperatur erfa gruppe. Referat , Kamstrup A/S, Stilling.

Termperatur erfa gruppe. Referat , Kamstrup A/S, Stilling. Termperatur erfa gruppe Referat 17-11-2015, Kamstrup A/S, Stilling. Teknologisk Institut Titel: Referat Udarbejdet af: Teknologisk Institut Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Installation

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Markedsføringsplan. Industriens Uge

Markedsføringsplan. Industriens Uge Markedsføringsplan Industriens Uge 2017 Strategien Hovedbudskabet for Industriens Uge 2017 er, at industrien er værd at satse på både nu og i fremtiden. Vi har dog flere forskellige målgrupper og mål,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Resultatkontrakt , december 2015 A2-1

Resultatkontrakt , december 2015 A2-1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: Resumé A2 Der indføres i disse år på EU-plan en række såkaldte ecodesignkrav til energirelaterede produkter, både til produkter der

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter. Jesper Busk FORCE Techmology

Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter. Jesper Busk FORCE Techmology Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter Jesper Busk FORCE Techmology 1 Indhold Gasflowmåling Kalibrering Primærlaboratorium Euramet Den harmoniserede gas kubik meter 2 Gasflowmåling

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere