OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011"

Transkript

1 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11 Lisa Ibenfeldt Schultz, Ann Steendahl Kim Steenstrup Pedersen DATALOGISK INSTITUT UNIVERSITETSPARKEN KØBENHAVN Ø TLF INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 2 SVARPROCENT FOR STUDERENTEREVALUERINGER... 3 KATEGORISERING KRITERIER FOR KATEGORISERING SAMMENFATNING AF KATEGORISERINGEN... 4 DIR MOB REF: LIIS 5 FREMADRETTEDE PLANER PLAN FOR KATEGORI C KURSER CERTIFICERING AF UNDERVISERNES SPROGKUNDSKABER INDSATS FOR FASTHOLDELSE AF STUDERENDE Personaleseminar Ansættelse af studiekoordinator Mentorordning Studiestartssamtaler Seminar for underviserne på kurser på 1. år IT OG KOGNITION DEN GODE UDDANNELSE: INSTRUKTIONSVIDEO ÅRETS UNDERVISER PÅ DATALOGISK INSTITUT... 7

2 SIDE 2 AF 7 1 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af evaluering af kurser udbudt på det Naturvidenskabelige fakultet (SCIENCE) af Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) i studieåret 2010/11. Rapportens afsnit 2 sammenfatter rapportens hovedkonklusioner. Rapportens afsnit 3 omhandler de studerendes svarprocent i forbindelse med evalueringen og afsnit 4 indeholder klassificeringen af de enkelte kurser. Afsnit 5 indeholder den fremadrettet handlingsplan. Rapporten omhandler alle kurser udbudt af Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) på følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i datalogi under SCIENCE Bacheloruddannelsen i Naturvidenskab og IT under SCIENCE Kandidatuddannelsen i datalogi under SCIENCE Kandidatuddannelsen i E-science under SCIENCE Datalogisk Institut udbyder også kurser på følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i Kommunikation og IT under HUM Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed under SUND Kandidatuddannelsen i IT og Kognition under HUM Kurser udbudt på uddannelser under HUM og SUND er ikke omhandlet i rapporten. Et enkelt kursus er udbudt i samarbejde med IT-Universitetet og evalueres ikke af DIKU. Rapporten er udarbejdet af DIKUs sekretariat og er forelagt for instituttets undervisningsudvalg og for studielederne for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i datalogi og studielederen for bacheloruddannelsen i Naturvidenskab og IT. Rapporten blev behandlet ved et møde i instituttets undervisningsudvalg den 20. september 2011, samt ved en skriftlig høring den 26. September Afslutningsvis har rapporten været i høring hos studienævnene for bachelor- og kandidatuddannelserne på det Naturvidenskabelige fakultet med svarfrist den 14. obtober Hovedkonklusioner DIKU har i studieåret 2010/11 udbudt 51 kurser på det Naturvidenskabelige fakultet og 47 af de afholdte kurser er evalueret. Den gennemsnitlige svarprocent i de evaluerede kurser er 51% beregnet i forhold til antallet af studerende tilmeldt til eksamen. Undervisernes evalueringer viste, at der generelt er stor tilfredshed med de udbudte kurser, og at der generelt kun er behov for mindre justeringer. For kategori C kurser er der udarbejdet en plan for at løse de identificerede problemer se afsnit 5.1. at alle datalogikurser, som afholdes for anden gang efter de nye studieordninger i 2009 generelt har fundet deres form, medens kurser på Naturvidenskab og IT afholdt for første gang skal justeres for at finde deres endelige form,

3 SIDE 3 AF 7 at de kursusansvarlige har vurderet de studerendes forslag og medtager dem i den videre planlægning af kurserne, at svarprocenten i evalueringerne er faldet i forhold til 2009/10. at klassificeringen af kurser i kategori A, B og C er forbedret i forhold til 2009/10, i det 0% kurser er klassificeret i kategori A, 86% i kategori B og 14% i kategori C (2009/10 A: 2%, B: 81%, C: 17%). Undervisningsudvalget anser fremgangen i antal B kurser og tilsvarende nedgang i antal C kurser som vigtigere end nedgangen i antal A kurser. DIKU ligger stor vægt på at kategori A kurser indeholder elementer som fungere særlig godt. Dette medfører at flertallet af instituttets kurser bør findes i kategori B med få udvalgte kurser i kategori A. Undervisningsudvalget har i år valgt ikke at udpege kategori A kurser. 3 Svarprocent for studerenterevalueringer Datalogisk Institut har besluttet at evaluere samtlige kurser hvert år. De studerende har haft mulighed for at evaluere kurset anonymt ved besvarelse af det elektroniske spørgeskema som anvendes på det Naturvidenskabelige fakultet. I skemaet vises den gennemsnitlige svarprocent for de fire blokke og for studieåret som helhed. Evalueringsprocenten er beregnet for kurser for hvilke en studenterevaluering er gennemført, ud fra antallet af studerende, som deltager i evalueringen i forhold til antallet af studerende, som er tilmeldt til eksamen. Blok Gennemsnit af alle 4 blokke Gennemsnitlig svarprocent 2009 Gennemsnitlig Svarprocent 2010 Gennemsnitlig svarprocent Sammenlignet med de to forudgående studieår er svarsprocenten for de studerendes evaluering faldet. De kursusansvarlige er blevet bedt om at gøre en ekstra indsats for at få flere studerende til at besvare spørgeskemaet i næste studieår. 4 Kategorisering 4.1 Kriterier for kategorisering Kategori A: I A samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at undervisningen/fagelementet fungerer særlig godt og kan være til inspiration

4 SIDE 4 AF 7 for andre. Kurset skal være evalueret og der skal have deltaget mindst 50% af de studerende, som er tilmeldt kurset/eksamen i evalueringen. Kategori B: I B samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at undervisningen/fagelementet fungerer tilfredsstillende. Kategori C: I C samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at der i undervisningen/fagelementet er behov for flere justeringer. DIKUs undervisningsudvalg har udfra en vurdering af kursusstatistik, studenter- og underviserevaluering, samt løs anvendelse af nedenstående algoritme placeret et kursus i kategori C, hvis procentdelen af de til eksamen fremmødte studerende, som er bestået er mindre end 70 %, eller hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 1, 3 og 6 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er over 3,0, eller hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 2, 4 og 5 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er over 3.0, eller hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 7, 8 og 9 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er under 1.5 eller over 4.5. Kurser, hvor der ikke er foretaget en studenterevaluering henføres til kategori C. 4.2 Sammenfatning af kategoriseringen DIKU har kategoriseret de udbudte kurser i kategori A, B og C. Kategori A: 0 kurser (0%) Kategori B: 44 kurser (86%) Kategori C: 7 kurser (14%) Kategoriseringen af de enkelte kurser findes i bilag 1. 5 Fremadrettede planer 5.1 Plan for kategori C kurser DIKUs undervisningsudvalg har udarbejdet en indstilling om fremadrettede handling til kursusansvarlig på de 7 kategori C kurser. Detaljerne findes i den interne evalueringsrapport. 5.2 Certificering af undervisernes sprogkundskaber Kandidatuddannelsen i datalogi er fra studieåret 2009/10 en Copenhagen Master of Excellence uddannelse, som udbydes som en engelsksproget udannelse. Det kræves derfor, at alle underviseres engelsk-kundskaber bliver certificeret af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Samtlige fastansatte undervisere på Datalogisk Institut er certificerede med undtagelse af en enkelt fastansat og to nyansatte. Det forventes, at de tre undervisere certificeres inden udgangen af Indsats for fastholdelse af studerende Datalogisk Institut udsendte i 2009 en strategi for instituttet i perioden Kapitel 4 i den nævnte strategi omhandler initiativer til udvikling af de uddannelser, hvortil instituttet leverer undervisning. Heri nævnes bl.a., at "Fokus skal rettes

5 SIDE 5 AF 7 imod rekruttering, fastholdelse, gennemførsel og fortsat kvalitetsudvikling. En forudsætning for instituttets vækst er øget rekruttering og fastholdelse af studerende, samt at de studerende gennemfører studiet på normeret tid." På baggrund af denne vision i instituttets strategi udarbejdede instituttet i 2010 en handlingsplan for implementering af de strategiske visioner. I forbindelse med fastholdelse af studerende, indeholder handlingsplanen følgende to initiativer: Undervisningsudvalget retter et særligt fokus på første semester af bacheloruddannelsen i datalogi mhp. at sikre fastholdelse af studerende. Det skal sikres, at der er en faglig såvel som logistisk sammenhæng mellem kurserne, og at de didaktiske metoder er de bedst mulige. Undervisningsudvalget undersøger, hvordan instituttet kan supplere Fakultetets fastholdelsesindsats, fx gennem mentorordningen. De konkrete tiltag beskrives nedenfor Personaleseminar Datalogisk Institut afholdt et personaleseminar den 30. marts 2011, hvor handlingsplanens initiativer til fastholdelse af studerende på 1. år på bacheloruddannelsen i datalogi var tema for gruppearbejde på tværs af forskergrupper. På baggrund af forslag fra dette gruppearbejde har instituttets ledelse besluttet at ansætte en studiekoordinator med ansvar for instituttets fastholdelsesindsats og med ansvar for etablering af en mentorordning for studerende på 1. år af bacheloruddannelsen Ansættelse af studiekoordinator Da Datalogisk Institut har erfaret, at studerende på datalogi-uddannelserne kun i meget begrænset omfang benytter sig af den studievejledning, som udbydes af Udddannelsesservice, har instituttet i samråd med Uddannelsesservice fået stillet en lokal studiekoordinator til rådighed. Studiekoordinatoren udfører vejledningsopgaver på instituttet og står for forskellige fastholdelsesaktiviteter så som studiestartsamtaler og etablering af mentorordningen. Studiekoordinator tager en aktiv rolle i at opsøge førsteårsstuderende som ikke aflevere de obligatoriske opgaver på kurserne i blok 1 og 2. Dette gøres for at forhindre at de nye studerende kommer håbløst bagud og dermed har en større sandsynlighed for at falde fra studiet Mentorordning Formålet med at lave et mentorprojekt for de nye studerende på Datalogi er at systematisere sociale strukturer der skal bidrage til at de nye studerende føler sig godt tilpas og velkomne på uddannelsen. Mentorordningen skal primært bidrage til den fortsatte sociale integration af de nye studerende på studiet, og ligger dermed i forlængelse af det arbejde som RusKursusGruppen har lagt i forbindelse med campusuge og hyttetur. Sekundært skal projektet bidrage til øget fastholdelse og bedre gennemførelse.

6 SIDE 6 AF 7 Mentorordningen skal med andre ord: 1: primært bidrage til den fortsatte sociale integration af de studerende efter det første møde med uddannelsen i campusdagene og på rusturen 2. sekundært bidrage til fastholdelse af frafaldstruede studerende og øget gennemførelse på 1. studieår Der er ansat 13 mentorer i forbindelse med studiestart 2011, og der er et optaget på 154 nye studerende på bacheloruddannelsen i datalogi. Mentorgrupperne vil dermed være på studerende. Mentorens rolle er primært at fungere som socialt bindeled de nye studerende imellem samt som bindeled mellem instituttet og de nye studerende. Mentorer skal ikke være kontrol-led og kontakte studerende, der fx ikke afleverer opgaver. Men mentor skal være opmærksom på om de studerende trives på studiet og henvise til fx studieleder, studievejledningen eller andet ved behov. I udgangspunktet er der lagt op til at mentor mødes med sine mentees en gang om ugen i blok 1 (og lidt sjældnere i blok 2) eller efter behov. Der afsættes et mindre beløb pr. mentorgruppe til forplejning. Mentorordningen evalueres med udgang af studieår Uddannelsesforløb For at sikre et fælles udgangspunkt for arbejdet skal alle mentorer deltage i 2 halve dages uddannelse/møde. Indhold på uddannelsen er blandt andet snak om grænseflader til studievejledningen og andre aktørers arbejde (hvornår skal man som mentor henvise til andre instanser), tavshedspligt, etik, den svære samtale mv., diskussion af rollen som mentor (er man ven, lektiehjælper osv.), brainstorm på ideer til aktiviteter/indhold i mentormøder Studiestartssamtaler For at fastholde nye studerende på bacheloruddannelsen i datalogi iværksætter instituttet studiestartsamtaler med de nye studerende. Det overordnede formål med studiestartssamtaler er at understøtte de studerendes gennemførelse af uddannelsen inden for normeret studietid og at minimere frafaldet på uddannelsen. Samtalerne skal bidrage til: at de nye studerende føler sig godt modtaget på uddannelsen, at det bliver en integreret del af studiekulturen at man søger vejledning ved behov, og derudover til metodeudvikling i SCIENCE Studenterservice i forhold til opsøgende vejledning til studiestartere på bacheloruddannelsen. Det antages at studiestartssamtalerne vil være medvirkende til at begrænse antallet af studerende der efterfølgende får brug for gennemførelsessamtaler, fordi de stu-

7 SIDE 7 AF 7 derende gennem samtalerne gøres handlekompetente og rustes til at tage ansvar for deres uddannelse. Studiekoordinator udarbejder en projektplan for afholdelse af studiestartssamtaler på bacheloruddannelsen i datalogi med inspiration i afholdte samtaler på uddannelsen Naturvidenskab og IT Seminar for underviserne på kurser på 1. år På baggrund af drøftelserne på personaleseminaret den 30. marts 2011 afholdt Datalogisk Institut 24. maj 2011 et fælles seminar for samtlige undervisere på kurser på første år på bacheloruddannelsen i datalogi. Ved dette seminar blev det besluttet, at skabe bedre sammenhæng mellem kurserne ved at underviserne orientere sig i indholdet af de andre kurser og indhold flyttes evt. mellem kurserne. koordinere fordelingen af arbejdsbelastning med matematikkurserne tilbyde redskabskurser, som fx kurser i LaTeX. Derudover kan introduktion til relevante udviklingsværktøjer med fordel integreres i undervisningen på eksisterende kurser så som Projektkursus: Systemudvikling. kursusstrukturen skal genovervejes i forbindelse med næste studieordningsændring. 5.4 IT og Kognition Datalogisk Institut bidrager til uddannelsen i IT og Kognition, som forventes at blive udbud i ændret form fra En studieordningsrevision er aftalt med partnerne bag uddanelsen som skal sikre kvaliteten af uddannelsen samt øge optaget. 5.5 Den gode uddannelse: Instruktionsvideo I forbindelse med Universitets satsning på Den gode uddannelse har DIKU et mindre projekt som har til formål at udarbejde korte instruktionsvideoer som gennemgår relevante opgaver på kurset førsteårskurset Introduktion til programmering på datalogi bacheloruddannelsen. Projektet forventes at blive evalueret ved udgangen af blok Årets underviser på Datalogisk Institut Instituttets undervisningsudvalg udpeger for anden gang årets underviser. I år gik prisen til pensioneret lektor Nils Andersen og lektor Jon Sporring for deres udviklingsarbejde på kurset Programmering og problemløsning på Naturvidenskab og it.

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Studiestart i Danmark

Studiestart i Danmark Studiestart i Danmark Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Studiestartkontoret Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Studiestartkontoret Studiestart i Danmark Det Humanistiske Fakultet,

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere