Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger"

Transkript

1 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg for Gentofte Kommune på de sociale institutioner for børn og unge i foråret CAFA har på den baggrund udarbejdet vedhæftede indstilling til tilsynsrapport for Josephine Schneiders Ungdomsboliger. Gentofte Kommune skal hermed meddele, at man tilslutter sig CAFA s indstilling og ikke har yderligere bemærkninger. Juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med det driftsorienterede tilsyn 1.1. Udførelse og myndighedsbeføjelse 1.2. Tilsynsrapportens opbygning 2.0. Tilsynets samlede vurdering og indstilling 3.0. Datagrundlag 1. Pædagogisk praksis Pædagogiske målsætninger og relation Medborgerskab Sundhed Institutionens refleksioner vedr. bruger/pårørendeinterview Samtaler / interviews / observationer 4.0. Datagrundlag 2. Faktuelle forhold Institutionens fysiske rammer Organisation, drift og forretningsgange Personaleforhold og arbejdsmiljø 5.0. Informationer om metoder i tilsynet Samtaler og interviews 5.2. Godkendelse af interviews 5.3. Brugernes og de pårørendes udtalelser 5.4. Definitioner bemærkninger, anbefalinger og påbud Side 2 af 50

3 1.0. Formål med det driftsorienterede tilsyn Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det årlige driftsorienterede tilsyn, som kommunalbestyrelsen har pligt til at udføre, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Formålet med tilsynet er; at påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet omfatter således både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Det generelle driftsorienterede tilsyn på de sociale institutioner for børn og unge i Gentofte Kommune gennemføres ved undersøgelse af 6 overordnede temaer: 1. Pædagogiske målsætninger og relation. 2. Medborgerskab 3. Sundhed 4. De fysiske rammer, 5. Organisation, drift og forretningsgange, 6. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Tilsynet lægger i 2013 hovedvægten på de tre temaer, 1. Pædagogisk praksis, 2. Medborgerskab og 3 Sundhed som der fokuseres særligt på i dialogen på tilsynsbesøget. Der vil være individuelle prioriteringer i forhold til disse 3 temaer på de enkelte institutioner. De øvrige 3 temaer gennemgås ved, at institutionerne forud for tilsynsbesøget udfylder et skema med oplysninger om konkrete faktuelle forhold på institutionen, som tilsynskonsulenterne kan spørge ind til under tilsynsbesøget. Temaet vedrørende sundhed vil desuden være indarbejdet i dette skema, med det formål at tilsynskonsulenterne under interviewene kan prioritere på baggrund af det skriftlige materiale. Spørgeguiden 2013, som benyttes til samtale/interview med medarbejdere, brugere og pårørende, er udarbejdet ud fra fremhævede punkter i Servicelovens 148a om det generelle driftsorienterede tilsyn, samt Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familie jf. kapitel 3 om tilsyn. Det drejer sig om følgende punkter; målgruppens behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Institutionens økonomiske forhold gennemgås ved særskilte møder to gange om året Udførelse og myndighedsbeføjelse Center for Anbringelse og Forebyggende arbejde (CAFA) foretager den udøvende del af det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg på de sociale institutioner for børn og unge for Gentofte Kommune. Myndighedsbeføjelsen ligger fortsat hos Gentofte Kommune, Sociale Institutioner. Dette indebærer, at CAFA udarbejder et udkast til tilsynsrapporter. Gentofte Kommune godkender disse rapporter, udsender den endelige rapport og meddeler den enkelte institution eventuelle opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud. Tilsynsrapporterne offentliggøres på institutionens hjemmeside, på Tilbudsportalen og på Gentofte Kommunes hjemmeside. Side 3 af 50

4 1.2. Tilsynsrapportens opbygning Tilsynsrapporten indledes med to overordnede vurderinger på baggrund af de indsamlede oplysninger fra henholdsvis datagrundlag 1 og datagrundlag 2. Herunder fremgår de samlede opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud. Herefter følger de data, der ligger til grund for tilsynets vurdering af institutionen. Data er opdelt i to bilag, der afspejler dataindsamlingen: Datagrundlag 1: Her fremgår oplysninger om institutionens pædagogiske praksis, ud fra de tre temaer: Pædagogiske målsætninger og relation, medborgerskab og sundhed. Disse temaer er primært belyst gennem interview med institutionens ledelse og suppleret af samtaler med medarbejdere (oftest MED, TR, SR), interviews med pårørende samt observation/interviews med brugere. Datagrundlag 2: Den enkelte institutionsleder har inden tilsynsbesøget udfyldt et tilsendt skema med data, der vedrører faktuelle forhold på institutionen. Tilsynet har under tilsynsbesøget mulighed for at spørge uddybende til oplysninger i datagrundlag 2. Side 4 af 50

5 2.0. Tilsynets samlede vurdering og indstilling: Josephine Schneiders Ungdomsboliger Samlet vurdering Pædagogisk praksis. Datagrundlag 1 Josephine Schneiders Ungdomsboliger har til huse i et gammelt charmerende fleretagers hus, med have. JSU er normeret til 9 døgnpladser og 6 efterværnspladser. Målgruppen er normalt begavede unge, som ved indflytningen er mellem 15 og 18 (20) år, og som har psykosociale problemer i middelsvær grad. De unges psykosociale vanskeligheder kan være af forskellig karakter og strækker sig fra psykiatriske lidelser/sygdomme til kontaktog relationsproblematikker samt spiseforstyrrelser af forskellig art. Aktuelt har JSU unge uledsagede flygtninge i ungegruppen. Det pædagogiske mål på Josephine Schneiders Ungdomsboliger er, at de unge bliver i stand til at klare en selvstændig voksentilværelse efter opholdet. Der arbejdes miljøterapeutisk med overordnede emner som relation, involvering, omsorg, læring og dannelse. Det er vigtigt for JSU, at de unge får kendskab til normer og værdier i det danske samfund samtidig med, at de unge lærer at forholde sig til fremmede kulturer. I forbindelse med indskrivningen af unge uledsagede flygtninge er der ansat en integrationsmedarbejder på JSU, som yder en særlig støtte til disse unge, men også har tilført institutionen et bredere arbejde ift. kulturforståelse de unge imellem. Det er, at personale og ledelse på Josephine Schneiders Ungdomsboliger til stadighed har fokus på de pædagogiske mål og udviklingen af personalets faglighed, og der er i høj grad parathed til at udvikle fagligheden ift. de ændringer, der sker i målgruppen og beboernes konkrete behov. Der er i det seneste år arbejdet med udvikling og systematisering af udviklingsplaner for og samtaler med de unge. ligesom der har været arbejdet med konfliktforebyggelse og -håndtering. Det er udgangspunktet for Josephine Schneiders Ungdomsboligers pædagogik at arbejde ud fra og støtte de unge under de faktiske forhold, de lever (f.eks. i forhold til relationer, misbrug mv.), og støtten gives individuelt og med høj faglighed. CAFA har i indstillingerne til opmærksomhedspunkter og anbefalinger i dette tilsyn peget på punkter, hvor vi kunne ønske, at tilgang og pædagogik fulgte dette pædagogiske udgangspunkt i lidt højere grad, og hvor inddragelsen af de unge kunne øges. Indstillinger til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Pkt. 2. Opmærksomhedspunkt CAFA foreslår, at JSU lægger en systematik omkring de unges inddragelse i udarbejdelse og opfølgning på udviklingsplanen. Pkt. 3. Opmærksomhedspunkt Vi opfordrer JSU til løbende at tydeliggøre overfor de unge, hvilken praksis der udøves i forhold til notater og referater af samtaler mv. mhp. at minimere misforståelser og mistro. Pkt. 3. Opmærksomhedspunkt Vi opfordrer JSU til at inddrage de unge i en dialog om evt. skift i primærpædagog, da de unge har konkrete forslag at byde ind med. Side 5 af 50

6 Pkt. 4. Opmærksomhedspunkt Vi foreslår at JSU overvejer de unges ønsker med hensyn til at kunne se TV på værelserne. Herunder at JSU fortsat forholder sig løbende til, hvilke eksisterende løsninger der kan understøtte de unges mulighed for at se tv udsendelser på værelserne. Pkt. 12. Opmærksomhedspunkt CAFA foreslår, at JSU fortsætter drøftelserne om kæresteforhold på institutionen, herunder inddrager de unge i disse. Samlet vurdering Fysiske rammer, Organisation, drift og forretningsgange, Personaleforhold og arbejdsmiljø Datagrundlag 2 Josephine Schneiders Ungdomsboliger har til huse i velegnede lokaler, der er indrettet hjemligt. Der er gode udendørsarealer, som udnyttes til mange formål ift. de unge (rekreativt, aktiviteter, grill, dyrkning af grøntsager mv.). Der synes at være tale om en veldreven organisation, hvor der er sammenhæng imellem de satte mål om faglig udvikling, og de ressourcer, der prioriteres hertil. Der lægges således vægt på læring i personalegruppen, herunder deltagelse i ekstern kursusvirksomhed og lignende samt interne faglige dialoger og opfølgning. Personalet modtager fast supervision og der inddrages relevant ekstern konsulentbistand og supervision. Det er CAFAs indtryk, at der arbejdes meget systematisk med at integrere ny lærdom fra kurser mv. i den daglige praksis. Indstillinger til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Pkt. 28. Opmærksomhedspunkt: Ledelsen opfordres til at undersøge udtalelser fra de unge vedrørende alkohol. Side 6 af 50

7 3.0. Datagrundlag 1; Pædagogisk praksis Udfyldes af konsulenterne Tilsyn 2013 Tilbuddets navn og adresse: Josephine Schneiders Ungdomsboliger Korsgårdsvej 11 A 2920 Charlottenlund Driftsparagraf: 67 Antal pladser: 9 døgnpladser og 6 efterværnspladser Dato og tidspunkt for tilsyn: Tilbuddet repræsenteret ved: Den Ledelsen var repræsenteret ved: Lars Petersen, forstander, Torben Lindbjerg, souschef og Jesper Nielsen, pædagog Medarbejderne var repræsenteret ved: Jesper Nielsen, pædagog Pårørende var repræsenteret ved: 1 forælder Brugerne var repræsenteret ved: 2 unge Tilsynet foretaget af: CAFA ved konsulenterne Stinna Christensen og Hanne Caldron Dato for sidste tilsyn: Tilsyn den , opfølgende tilsyn den og uanmeldt tilsyn den Side 7 af 50

8 Pædagogiske målsætninger og relation: 1. Pædagogiske målsætninger for den daglige praksis Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Det overordnede pædagogiske mål på Josephine Schneiders Ungdomsboliger er, at de unge bliver i stand til at klare sig selv økonomisk, socialt og psykisk og med et så højt indhold af livskvalitet som muligt. Målet er, at de unge bliver i stand til at klare en selvstændig voksen-tilværelse. JSU er normeret til 9 døgnpladser og 6 efterværnspladser. Opgaven i forbindelse med efterværnspladserne er at yde tilsyn og støtte i et omfang afpasset efter den unges ønsker og behov. Målgruppen på JSU er normalt begavede unge, som ved indflytningen er mellem 15 og 18 år, som har psykosociale problemer i middelsvær grad. JSU oplever en gensidig forståelse med Gentofte kommune i forhold til, at institutionen ikke er gearet til at modtage svært belastede eller kriminelle unge, unge med alvorlige psykiatriske diagnoser, eller som er stof- eller alkoholmisbrugere. Der forekommer situationer, hvor JSU indgår i et samarbejde med kommunen om en akutanbringelse eller der tages en ung ind på overbelægning. I forbindelse med, at en af de unges kammerater, befinder sig i en social eller psykisk krisesituation, er JSU behjælpelig med råd og vejledning, og JSU kan også i akutte situationer hjælpe en ung med et måltid mad eller tag over hovedet i en kortere periode. Pt. er der 10 beboere på JSU i alderen år. 4 af de unge er under 18 år. Der er ligelig kønsfordeling. De unges vanskeligheder er meget forskellige og strækker sig fra psykiatriske problemstillinger/diagnoser til psykosociale vanskeligheder f.eks. kontakt og relationsproblematikker. Der er pt. flere af de unge, som har spiseforstyrrelser. Aktuelt er JSU ved at udskrive en ung på grund af akut meget voldsom adfærd, der ikke kan rummes på JSU. Der er visiteret en ny ung beboer til JSU. På JSU arbejdes der miljøterapeutisk med de overordnede emner som relation, involvering, omsorg, læring og dannelse. På JSU vil man give de unge et kendskab til de normer og værdier, som findes i det danske samfund samtidig med, at de unge også skal lære at forholde sig til fremmede kulturer. Dette får en særlig betydning i og med, at JSU pt. som en ny målgruppe har 3 uledsagede flygtninge boende. I den sammenhæng er der ansat en integrationsmedarbejder, som kan yde særlig støtte til disse beboere, samtidig med at han kan bidrage med generel viden om andre kulturer. F.eks. skulle der netop den dag, hvor tilsynet fandt sted, afholdes persisk nytår. Det opleves, at den aktuelle målgruppe passer fint ind til JSUs målsætning. Der opleves pædagogiske udfordringer i forhold til de unge uledsagede flygtninge, både i forhold til kommunikation og i forhold til, at de øvrige unge kan forstå og acceptere den fremmede kultur. Forskellige kulturer og opfattelser er temaer, der drøftes på JSU, f.eks. diskuteres TV udsendelser mv. om disse temaer. Miljøterapien opleves vigtig i forhold til forskelligheden og i forhold til den aktuelle gruppe. Det oplyses, at ansættelsen af en integrationsmedarbejder på JSU har tilført institutionen en bredere forståelse af andre kulturer, og det opleves som meget værdifuldt. Det er planen, at der i den kommende periode skal komme endnu større Side 8 af 50

9 fokus på dette område. Der blev i det opfølgende tilsyn gået nærmere ind i dialog omkring indsatsen ift. de uledsagede flygtninge, hvorfor vi beskriver området yderligere i denne rapport. I foråret ansatte JSU en ny medarbejder med særlige kompetencer indenfor musik og håbet var på daværende tidspunkt, at musikken kunne anvendes pædagogisk i forhold til behandlingen af de unge. Samarbejdet blev imidlertid kortvarigt. Vi spørger ind til, om nogle unge kan opleve et udækket behov, efter at denne nye pædagogik stoppede, og det oplyses, at man ikke har indtryk af, at det har påvirket de unge. Men JSU har i den forbindelse indkøbt flere musikinstrumenter, som de unge nu kan bruge. Der er enkelte unge, som har særlig interesse for at synge og skrive sange og som deltager i musikundervisning udenfor JSU, men det er ikke generelt for de unge. Der er i efteråret ansat en ny medarbejder med særlige kompetencer indenfor motion, og det har indtil videre bevirket, at der har været større søgning til bl.a. fitnesscenter. Det oplyses, at der i Gentofte Kommune er besluttet, at der på alle institutioner i Gentofte skal udarbejdes hjemmesider efter en af kommunen besluttet fast skabelon, hvilket pt. er ved at blive gennemført på JSU. JSU har flere politikker i forhold til pædagogiske praksis, som f.eks. alkohol- og stofmisbrugs -, konflikthåndterings- og samtalepolitik, men de er ikke tilgængelige på hjemmesiden. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Det er hensigten at der i den kommende periode, vil komme mere fokus på holdninger, forståelse og rummelighed overfor fremmede kulturer, bl.a. via inddragelse af integrationsmedarbejderen. Der har i det forgangne år været særlige udfordringer i forhold til nogle unge med udadreagerende adfærd. Forstanderen og en medarbejder har deltaget i Arbejdsplads Laboratorier, et projekt under Socialt Udviklingscenter, hvor fokus har været på konflikthåndtering. Det drejer sig f.eks. om, hvordan kan man nedbringe eller undgå situationer med udadreagerende adfærd, og hvordan man kan forebygge konflikter/tage dem i opløbet. Det forventes, at denne læring skal implementeres i resten af medarbejdergruppen på JSU, og man har således været godt rustet til at imødegå de nævnte udfordringer med udadreagerende adfærd. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Ingen Det er CAFAs indtryk, at JSU til stadighed har fokus på deres mål og faglighed og er parate til at udvikle deres tilgang og pædagogik i forhold til de ændringer, der sker i målgruppen. Side 9 af 50

10 2. Behandlingsplaner Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Behandlingsplaner er omdøbt til udviklingsplaner, idet man på JSU synes, at det bedre dækker indholdet. I forhold til ordet behandlingsplan kan de unge komme til at opleve sig selv som syge. Der er en nedskrevet procedure for, hvordan man skal arbejde med udviklingsplanen. Der laves virkningsevalueringer af planen, hvilket betyder at man beslutter sig for bestemte pædagogiske aktiviteter, som skaber psykologiske virkninger, som igen kan føre til bestemte resultater. Det er denne proces, som evalueres. Udviklingsplanen udarbejdes på baggrund af handleplanen. Udviklingsplanen udarbejdes af medarbejderne i fællesskab. Begrundelsen herfor er vigtigheden af, at alle medarbejdere kender planen og ved, hvordan de skal forholde sig til den enkelte unge og undgå at der opstår splitting. Dette prioriteres, selv om det kan opleves som ret ressourcekrævende. Det vurderes, hvornår den enkelte unge er klar til at se planen, og den kan udrulles i større eller mindre dele. Hvis den unge er uenig i de mål, der er sat af medarbejderne på JSU, kan den unge tilføje kommentarer. Hvis en ung ikke kan tale og forstå sproget, inddrages den unge ikke i udviklingsplanen i starten. Alle unge har strukturerede samtaler med primærpædagogen, hvor der tales om udviklingsplanen, og den integreres i den pædagogiske praksis. I forhold til pædagogisk praksis, er der altid et pædagogisk formål med de aktiviteter der laves. Vi spørger ind til, hvordan man forholder sig til spontanitet, og både ledelse og medarbejder giver udtryk for, at der selvfølgelig er plads til spontanitet f.eks. en tur på rulleskøjter, en tur ned til badebroen eller iskiosken osv., men efterfølgende bruges de refleksioner, som turen har medført. Ledelsen oplyser, at man på JSU tænker meget over Gentofte kommunes vision: Et hvert børneliv, skal være et godt liv, og der er læring i alle handlinger. Det oplyses, at man generelt vurderer, at de unge rykker sig i positiv retning under opholdet på JSU. Efter at have boet et stykke tid på JSU, er de ofte i stand til at se vanskeligheder hos andre, som de selv havde, da de ankom til JSU. Det er dog ikke altid let for de unge at rumme vanskelighederne hos de andre unge, f.eks. når de råber højt eller på anden måde er udadreagerende. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Der blev ikke givet udtryk for særlige opmærksomhedspunkter. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Ingen Der synes at være gode refleksioner i forhold til, at JSU har ændret betegnelsen behandlingsplaner til udviklingsplaner, og det vidner om den grundighed og systematik, som JSU lægger vægt på. Side 10 af 50

11 I forhold til de unges inddragelse i udviklingsplanerne mangler vi imidlertid en systematik, således at de unge inddrages i udarbejdelsen og opfølgningen sikres. Opmærksomhedspunkt: CAFA foreslår, at JSU lægger en systematik omkring de unges inddragelse i udarbejdelse og opfølgning på udviklingsplanen. 3. Barn/ung/voksen-relation Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Det opleves, at supervisionen på JSU ofte bruges til at arbejde med den relation, som medarbejderen indgår med en ung. Alle unge har en primærpædagog, og som primærpædagog har man jf. det oplyste altid relationen for øje. Pædagogen lægger vægt på at forstå, hvilken relation man indgår i, f.eks. kan der i situationer være behov for, at relationen ligner en far-rolle. Nogle unge er ikke interesseret i samtaler med sin primærpædagog, men vælger at samtale med en anden pædagog eller forstanderen, men det giver dog ikke anledning til, at man kan vælge en anden til primærpædagog. De unge kan godt slå sig i tøjet og give udtryk for at ønske en anden primærpædagog, men de unge forsøges trænet til at kunne blive i relationen, idet det giver den unge læring i forhold til andre relationer, man heller ikke selv vælger, f.eks. relationen til forældrene. De unge, vi har talt med i tilsynet (se senere i rapporten), har taget selv taget spørgsmålet om skift i primærpædagogrollen op, idet de udtaler, at finder det forkert, at der ikke kan skiftes til en anden pædagog, hvis relationen til den primærpædagog, man får tildelt, ikke udvikler sig godt. De unge giver udtryk for, at det er deres opfattelse, at det virkelig skal være meget langt ude, for at et skift kan blive en realitet. En af de unge stiller et konkret forslag om en midlertidig primærpædagog i starten af anbringelsen, som kan udskiftes til en mere permanent primærpædagog efter en periode, hvor man har lært hinanden at kende. Forstander har til disse udtalelser oplyst, at det er korrekt, at man på JSU har den praksis, at man almindeligvis ikke giver den unge mulighed for at skifte primærpædagog men det er dog sket. Forstander oplyser videre, at man af og til konstaterer, at de unge af forskellige grunde, kan have et modsætningsforhold til deres primærpædagog som regel kortvarigt. Det tager man som en udfordring og et udviklingspunkt i relationsarbejdet. Udgangspunktet i dette arbejde er at opbygge relationer og ikke afbryde relationer, idet mange af de unge har oplevet mange afbrudte relationer og svigt. Af og til oplever man, at en ung har et større behov for omsorg og opmærksomhed, end primærpædagogen kan opfylde. I de tilfælde giver det sig ofte udtryk i, at den unge udtrykker for en form for utilfredshed med primærpædagogen. I de tilfælde vælger man ofte, at give den unge en sekundær pædagog, hvorved den unge får mulighed for at få ekstra opmærksomhed og større mulighed for at have faste samtaler og aktiviteter hver dag med en voksen. Denne ordning tilfredsstiller ofte de unges behov for opmærksomhed og omsorg. I forhold til eksterne samarbejdspartnere, f.eks. sagsbehandler er det altid primærpædagogen, der er tovholder og deltager sammen med den unge i møder etc. Medarbejderne er fleksible i forhold til at planlægge deres arbejdstid i forhold til, hvornår den unge har behov for kontakt. Der er ophængt en arbejdsplan på JSU, og Side 11 af 50

12 denne opleves meget vigtig for de unge og er med til at skabe forudsigelighed, tryghed og kontrol. I forhold til arbejdet med de 3 uledsagede flygtninge er der som tidligere nævnt ansat en integrationsmedarbejder mhp. at give en særlig støtte til dem, og den har været meget værdifuld. De unge flygtninge er også gode til at støtte hinanden, selv om de ikke taler helt samme sprog, men indtrykket er, at de forstår hinanden. Samtaler på JSU: Primærpædagogen har jævnlige samtaler med den unge. Samtalerne kan foregå hver uge efter den unges behov. Der er forskellige niveauer for samtaler og på baggrund af sidste års tilsyn, har ledelse og medarbejder i november, udarbejdet en samtalepolitik. En såkaldt Beskrivelse af relationelle og udviklingsorienterede samtaler mv. med de unge. De forskellige muligheder for samtaler er: 1. hverdagssamtaler 2. strukturerede/aftalte samtaler 3. samtaler i forbindelse med fælles tredje (eksempelvis ude i byen over en frokost eller aktivitet) 4. triangulære samtaler 5. andre samtaler Hverdagssamtalen, er en samtale, som ikke er aftalt på forhånd, ej heller har en planlagt dagsorden, og hvor der ikke er fastlagt emner og indhold for samtalen. Her tales der om de ting, der optager den unge her og nu. Struktureret/aftalt samtale er en rammesat, uforstyrret samtale, hvor primærpædagogen forholder sig til den unge i relation til den unges udviklingsplan og mål for opholdet. I denne form for samtale sikres den unge en tidsafgrænset fuld opmærksomhed. Samtale i forbindelse med fælles tredje er en samtale, hvor den unge mødes med primærpædagogen omkring en aktivitet. Det kan være over en frokost i byen eller over en fysisk eller kulturel aktivitet. Det kan også være i hængekøjerne i haven. Her veksles mellem struktureret samtale og hverdagssamtale, hvor samværet vægtes højere end samtalen. Triangulær samtale er en samtale, hvor den unge deltager sammen med primærpædagogen og en psykolog eller psykiater. Frivilligheden for den unge er et væsentligt element, og den unge orienteres grundigt om, at der er tale om et tilbud, som den unge kan sige ja eller nej til, men også at den unge på ethvert tidspunkt i forløbet kan sige fra. Med til orienteringen hører, at den unge informeres grundigt om form, indhold og formål. Primærpædagogen kan deltage på den måde, at vedkommende forholder sig tavs og tilbageholdende i samtalen, indtage en mere aktiv rolle eller veksler imellem disse roller i forhold til den unges ønsker og behov. Primærpædagogen kan i den aktive rolle være den, der hjælper den unge med at formulere en problemstilling over for psykologen. Efter samtalerne kan primærpædagogen bære problemstillingerne ud i hverdagen og her arbejde videre med de emner, der arbejdes med i samtalerne hos psykologen. For mange unge kan pædagogens deltagelse give tryghed. Ud over den unges udbytte af samtalerne, opnås der også et tværfagligt udbytte, som er med til at Side 12 af 50

13 underbygge en helhedsorienteret og kontinuerlig indsats. Primærpædagogens deltagelse, er således baseret på en faglig vurdering og med frivillighed for den unge, og der findes således ingen automatik i denne form for samtaler. Konkret er der i øjeblikket ingen af de unge, som går til psykolog, men flere går til samtale med psykiater. De aktuelle unge ønsker at blive fulgt. Når en pædagog ankommer med en ung til psykiater, læge eller lignende, spørges der altid ind til, om den unge har brug for, at pædagogen følger med ind eller ej, og her kan det være forskelligt, hvad den unge ønsker alt afhængig af, hvilken læge/specialist den unge skal konsultere. Andre samtaler, ligger i ordenes betydning, og der er ikke regler eller rammer for disse, men det kan være alle typer af samtaler, som ikke er omfattet af ovenstående. Der skrives altid notat efter samtale med en ung. De unge, vi har talt med i tilsynet, beskriver (se interview senere i rapporten), at de finder det utrygt og respektløst, at der gøres notat af alle samtaler i dagbogen, idet de ønsker mere fortrolighed omkring personlige emner. De unge oplyser, at de ikke selv må læse notaterne om samtalerne, hvilket de finder forkert. Forstander har i den anledning informeret os om proceduren i forhold til notater/ referater. Det er således oplyst, at de referater, der føres af samtaler og referater af møder mv. skrives og indsættes i den unges kardex-mappe, som alle unge har fri adgang til. Dagbogen er et internt arbejdsredskab for personalet, hvor der noteres informationer med henblik på at sikre kommunikationen, når personalet afløser hinanden. Forstander giver udtryk for, at de unges udtalelser i interviewet i tilsynet må bero på misforståelser eller forestillinger. Det oplyses, at nogle unge tror, at pædagogerne hele tiden kommunikerer om alt, mens andre unge finder det irriterende, at de skal fortælle det samme til flere pædagoger. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Opmærksomhedspunkt Vi foreslår, at der udarbejdes en beskrivelse af JSUs deltagelse i psykologisk og psykiatrisk behandling, herunder en beskrivelse af, hvordan beslutning herom træffes og omfanget af valgfrihed for den unge. Beskrivelsen foreslås til brug for information til de unge, sagsbehandlere, forældre og tilsynet. Opfølgende tilsyn Forstander udtrykker enighed i opmærksomheds-punktet at det er vigtigt at skærpe opmærksomhed på, hvorvidt der reelt er tale om valgfrihed for den unge. Forstander vil derfor, i samarbejde med det øvrige personale på JSU, udarbejde en skrivelse med procedure for indhold i den forberedende samtale inden et psykologisk eller psykiatrisk forløb begynder. Det overvejes i hvilken form de unge på JSU kan inddrages i dette arbejde. Tilsyn 2013 Der er udarbejdet en beskrivelse af relationelle og udviklingsorienterede samtaler mv. med de unge, herunder en beskrivelse af JSUs deltagelse i psykologisk og psykiatrisk behandling, som er fremsendt til CAFA i forbindelse med tilsynet. Side 13 af 50

14 Det er, at der siden tilsynet i har været fokus på samtaler, herunder særligt de triangulære samtaler og JSUs deltagelse i disse. De enkelte samtaleformer er beskrevet, og der er også præciseret valgfrihed for de unge i forhold til at kunne vælge primærpædagogen til og fra i terapeutiske samtaler med deres behandlere m.fl. Det er vores indtryk, at der på JSU er gjort mange, relevante overvejelser, som er udmøntet i en grundig og vejledende skriftlig beskrivelse af de forskellige samtaler. I forhold til fortrolighed og aktindsigt, så synes der at være en uoverensstemmelse mellem JSUs praksis og de unges forestillinger om denne. Vi foreslår, at JSU tydeliggør deres praksis overfor de unge, så misforståelser og mistro minimeres. I forhold til problemstillingen om skift af primærpædagog, hvis den unge ikke finder kontakten tilfredsstillende, har vi respekt for JSUs faglige holdning om, at de unge jf. deres tidligere brudte kontakter og svigt, bør tilbydes erfaringer med fastholden af kontakt, og vi finder den beskrevne praksis med at tilbyde en sekundær pædagog i visse situationer som et godt bud på en løsning. Vi vil dog tillade os at pege på, at det også i høj grad kan være relevant at give de unge erfaringer med at sige fra overfor relationer, især hvor der er behov for fortrolighed. Opmærksomhedspunkt: Vi opfordrer JSU til løbende at tydeliggøre overfor de unge, hvilken praksis der udøves i forhold til notater og referater af samtaler mv. mhp. at minimere misforståelser og mistro. Opmærksomhedspunkt: Vi opfordrer JSU til at inddrage de unge i en dialog om evt. skift i primærpædagog, da de unge har konkrete forslag at byde ind med. Medborgerskab: 4. Inddragelse af barn/ ung/bruger Brugerinddragelse/indflydelse A. Beskrivelse: Der spørges ind til, hvordan de unge inddrages på JSU i forhold til forskellige konkrete områder: I forhold til planlægning af ferier og ture, har den unge ikke indflydelse på udflugtsmålet og den overordnede planlægning, men de har indflydelse på, hvad indholdet af de enkelte dage på turen skal være, f.eks. er der ofte ønske om gokartture. Det er miljøterapien, der er afgørende for, at destinationen bliver valgt. Det opleves, at den samme destination flere gange skaber tryghed og forudsigelighed. Det er samtidig praktisk, at medarbejderen kender stedet i forvejen. Det er erfaringen at de unge, som ikke har boet så længe på JSU og derfor ikke har deltaget før, ikke bryder sig om at skulle med, men de unge, som har prøvet det før, bliver en slags Side 14 af 50

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere