Et forebyggende arbejde A preventive work

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et forebyggende arbejde A preventive work"

Transkript

1 Et forebyggende arbejde A preventive work Studienr.: PK10S0904 Navn: Lenette Regel-Kristensen Vejleder: Troels Poul Bjerrum Dato: 6. juni 2014 Denne opgave er udarbejdet af (en) studerende på Pædagoguddannelsen UC Syddanmark Campus Kolding.Dette eksemplar af opgaven er ikke rettet eller kommenteret af uddannelsesinstitutionen.kopiering eller anden gengivelse af opgaven eller dele af den er kun tilladt med forfatterens(nes) tilladelse (jf. dansk lov om ophavsret). Beregningsgrundlaget ved skriftlig opsætning: Ved en side forstås formatet A4 med typeenheder i gennemsnit pr. side inkl. mellemrum.forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst af bedømmerne. Denne opgave består af i alt _ typeenheden inkl. mellemrum. Tro- og love erklæring: Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet opgaven, samt at de opgivne typeenheder er oplyst korrekt. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og opgaven eller væsentlige dele af den har ikke tidligere været eller er ikke fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Jeg er blevet gjort bekendt med, at overtrædelse af reglerne behandles i henhold til 18 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 714 af Studerendes underskrift: Opgaven må efter endt bedømmelse gøres tilgængelig for udlån: Ja Nej UC Syddanmark Campus Kolding Pædagoguddannelsen Dyrehavevej Kolding

2 Et forebyggende arbejde A preventive work Der eksisterer ikke sådan noget som et spædbarn, kun et spædbarn og dets mor. Donald W. Winnicott fra

3 Resumé af opgaven: Jeg vil i min opgave belyse min problemformulering: Hvordan kan man på et dagtilbud for børn med særlige behov støtte et omsorgssvigtet barn, til at kunne mestre sin hverdag og få opbygget livskvalitet gennem en ressourcefokuseret tilgang? Dette vil jeg gøre med et humanistisk menneskesyn, hvor jeg har indsamlet empiri via kvalitative interviews, samt observationer i mit pædagogiske arbejde inden for emnet. Jeg vil komme ind på de tidlige års påvirkning på barnets udvikling, med manglende tilknytning, opsyn og stimulering fra sin omsorgsperson. For at hindre omsorgssvigt, samt den negative sociale arv vil jeg se på samfundets rolle, heri regeringen og kommunernes løsning på dette. Ved hjælp af samfundets forebyggende arbejde og pædagogiske metoder i form af komplementære relationer, vejledt deltagelse, ressourcefokuseret tilgang og forældresamarbejde, komme frem til hvordan man kan støtte og vejlede omsorgssvigtede børn til at mestre en ellers udfordrende hverdag og alligevel opnå livskvalitet. 2

4 Indledning Metode Barndommen Omsorg Tilknytning og spejling Årsager til omsorgssvigt Omsorgssvigt Tilknytningsmønstre og indre arbejdsmodeller Mestring og overlevelsesstrategier Case + analyse Anbringelse eller forebyggelse Samfundets rolle Arv eller miljø? Hjælp til det omsorgssvigtede barn Anbringelse Case Forebyggelse Eksempel på dagtilbud for forebyggelse Pædagogens rolle Relationer Vejledt deltagelse Innovativ tilgang Livskvalitet Ressourcefokuseret tilgang Case + analyse Forældresamarbejde Etiske dilemmaer Analyse Konklusion Perspektivering Den nye skolereform Fremlæggelse 3

5 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Problemformulering Metodeafsnit Barndommen Omsorg Tilknytning og spejling Årsager til omsorgssvigt Omsorgssvigt iflg. Else Christensen Tilknytningsmønstre og indre arbejdsmodeller Mestrings- og overlevelsesstrategier Case fra praksis Anbringelse eller forebyggende arbejde? Samfundets rolle Arv eller Miljø? Hjælp til omsorgssvigtede børn Anbringelse Case fra praksis: Forebyggelse Eksempel på et dagtilbud for forebyggelse Pædagogens forebyggende indsats med barnet Relationer Vejledt deltagelse, til legerelationer Innovativ tilgang Livskvalitet Livskvalitet iflg. Siri Næss Livskvalitet iflg. Madis Kajandi Sammenligning af Siri Næss og Madis Kajandis Ressourcefokuseret tilgang Praksis case Forældresamarbejde Etiske dilemmaer Konklusion

6 6.0 Perspektivering Den nye skolereform Litteraturliste Bøger/ rapporter Websides

7 1.0 Indledning I dagens Danmark har samfundet fået en større plads i det enkelte hjem, da børnene ikke længere passes af mor eller bedsteforældre, men i stedet sendes i statens institutioner. Dette giver både forældre og pædagoger, ansvaret for at yde omsorg for barnet. Grundet denne dobbeltsocialisering træder staten nu i direkte relation med barnet, hvilket både har sine fordele og ulemper. (Schou, 2010 s. 66) Det har sine fordele i og med, at staten kan hjælpe børn fra udsatte familier, til udvikling samt til at hindre fastholdelse i det belastede miljø, og dermed give dem mulighed for at bryde den negative sociale arv. (Ibid.) Pædagoger, lærere, socialforvaltningen, medierne og politikerne er alle med til at skabe et billede af den ideelle forælder. En mor der er undertrykt den negative sociale arv, og samtidig lider af en psykisk sygdom, har ikke de rette forudsætninger for, at leve op til samfundets krav, af den ideelle mor. Trods sine kampe, ender hun i mange situationer med et nederlag, da kravene og det udfordrende samfund bliver for stort et pres. En norsk undersøgelse har vist, at det i disse tilfælde ikke nødvendigvis er nok med en psykiatrisk behandling, men at en øget indsats inden for det forebyggende arbejde, ville kunne styrke både barnets og morens chancer for at bryde mønstret. (Killén, 2010) I FN s verdenserklæring om menneskerettigheder står der i artikel 25 stk. 2 således: Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse. (FN) For at vi i Danmark kan tilgodese FN s erklæringer har vi bl.a. socialstyrelsen, som er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Deres opgave er at forbedre de sociale ydelser, så den almindelige dansker får gavn af det. (Socialstyrelsen) Socialstyrelsen bygger på en servicelov, hvis primære punkter er at: 1. tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2. tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, 3. tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. (Serviceloven) Til at hjælpe socialstyrelsen med at udføre sit arbejde, får de hjælp af andre professioner, som ligeledes har til henseende at arbejde for samfundets vegne. Herunder 6

8 sundhedsplejersker, lærere, læger, psykologer og pædagoger mm.. Jeg vil i min opgave lægge vægt på pædagogernes arbejde, hvis kompetencer er at indgå og udvikle betydende relationer til de mennesker, som de arbejder med. Pædagogen skal tage ansvar, støtte og skabe rum for børn og brugeres udvikling, samt øge deres livskvalitet og evne til etablering af relationer. Derudover er det pædagogens opgave at yde en indsats med henblik på at fremme barnets livsudfoldelse, trivsel og selvstændighed samt understøtte barnets udvikling og læring. (Pedersen, Carsten s. 15) Hos et omsorgssvigtede barn kan overstående blive lidt af en udfordring, da barnet enten i perioder eller fra spæd, ikke har haft en stabil omsorgsperson at støtte sig til. Den manglende omsorg gør, at barnet ikke lærer at mestre udfordringer i hverdagen, og barnet dermed får nogle særlige behov, som gør det svært at begå sig i et udfordrende samfund. Dette fører mig hen til følgende problemformulering. 1.2 Problemformulering Hvordan kan man på et dagtilbud for børn med særlige behov støtte et omsorgssvigtet barn, til at kunne mestre sin hverdag og få opbygget livskvalitet gennem en ressourcefokuseret tilgang? 7

9 1.3 Metodeafsnit Jeg vil i min opgave arbejde ud fra det humanistiske menneskesyn. Dette vil sige at mennesket har rettigheder såsom frihed, ansvar og menneskeværdigheder, samt krav på at blive respekteret som den person det er. Det er derfor altid op til den enkelte person at vælge eller fravælge, om de vil være medvirkende til forskning eller en undersøgelse. Den humanistiske tankegang består i, at mennesket er et socialt væsen, som udvikler sig gennem sine oplevelser i sit miljø, og i relationen med de mennesker det omgås. (Etisk råd) For at besvare min problemformulering, har jeg valgt nogle teorier, samt teoretikere jeg mener, er relevante i denne kontekst. Jeg vil starte med at komme ind på barndommens betydning for barnet. Dertil vil jeg belyse hvad omsorg er, ud fra Per Schultz Jørgensens definition, samt John Bowlys teori om tilknytning og spejling, da jeg mener det er relevant for at kunne finde frem til, hvilke årsager der kan være til at nogle børn oplever omsorgssvigt. Årsagerne til omsorgssvigt, vil jeg bruge Kari Killéns eksempler på. Til min teori om omsorgssvigt, har jeg valgt at bruge Else Christensens betegnelse, da jeg finder hendes hovedpunkter, samt undersøgelse om emnet, giver mening, for at kunne belyse min problemformulering. Med opvæksten tilegner barnet sig nogle tilknytningsmønstre og indre arbejdsmodeller, som det handler ud fra. Dertil vil jeg komme ind på Jytte Birk Sørensens definition på mestring- og overlevelsesstrategier, da det er vigtigt for at kunne befærde sig i samfundet. Samfundet har en stor betydning for barnets udvikling, hvilket jeg vil belyse ud fra Kari Killéns samspilsmodel til analyse af omsorgssvigtede børn. Da Kari Killén påpeger at samfundet har en stor rolle på barnets tarv, vil jeg inddrage en undersøgelse af Christiane Capron og Michel Duyme, som har lavet undersøgelsen på baggrund af Donald Olding Hebbs teori om arv og miljø. Henriette Lieblein Misser er ledende psykolog på en døgninstitution og har bl.a. beskæftiget sig med behandlingsområdet. Jeg vil derfor kort give hendes betegnelse på, hvad der kan gøres for det omsorgssvigtede barn, for derefter at komme med eksempler derpå. I det pædagogiske arbejde indenfor det forebyggende, vil jeg først komme ind på Flemming Andersens teori om relationsformernes betydning, samt det fælles tredje. For at inddrage barnet til fællesskab og udvikling, vil jeg bruge vejledt deltagelse ud fra Marianne Bech Larsen. Under min deltagelse vil jeg se på børnene ud fra Bente Jensens innovative tilgang, for at kunne opnå livskvalitet hos dem. 8

10 Til dette vil jeg tage afsæt i Steinar Kvales betragtning af interviewformer, da jeg vil interviewe børnene for at finde frem til hvad der giver dem livskvalitet. Jeg har valgt den kvalitative interviewsform, som han også kalder den halvstruktureret livsverdensinterview. Dette skyldes mit ønske om, at imødekomme børnene samt deres forældre i mine interviews, da jeg mener det i denne sammenhæng, er vigtigere at få afdækket den interviewedes meninger, om hvad det gode liv er. Under interviewet sørgede jeg for at være lyttende, empatisk og til en vis grad styre samtalen. (Kvale 1997, s.111) Forældrene er en stor del af børnene, hvilket også afspejler sig i interviewene. Derfor vil jeg komme ind på forældresamarbejdet og de etiske dilemmaer, man som pædagog står i når man arbejder med andres børn. Jeg vil gennem min opgave koble min teori med nogle små cases jeg har konstrueret fra mine observationer, aktiviteter og erfaringer fra mit arbejde indenfor det forebyggende område. (Rokkjær, 2009) 9

11 2.0 Barndommen 2.1 Omsorg For at jeg kan besvare min problemformulering, vil jeg starte med at belyse begrebet omsorg. Per Schultz Jørgensen er dansk professor i socialpsykologi og har bl.a. forsket i familieforhold, børns sociale identitet og udsatte børn og unge. Jeg har valgt at inddrage hans definition på hvad omsorg er, da jeg finder hans synspunkter relevante i forhold til mit pædagogiske arbejde. Han siger således: Omsorg henviser i almindelig daglig tale til dette at tage vare på at passe eller have ansvar for. Dvs. en tilknytning til et andet menneske, der omfatter at sikre en persons overlevelse, udvikling og tryghed i det hele taget et ansvar for det pågældende menneske. Per Schultz Jørgensen nævner tre væsentlige aspekter i omsorgen. Hvis et af disse aspekter ikke indgår eller ikke tilgodeses, mener han ikke der gives den optimale omsorg. Tilsyn: der sikrer overvågning, og sikrer at barnet ikke kommer ud for en ulykke eller bliver væk. Stimulering: der sikrer intellektuelt indhold og aktivitet, så barnet lærer at håndtere omgivelserne samt at menstre sin hverdag. Tilknytning: der skaber følelsesmæssig basis for tryghed og tillid til sin omsorgsperson samt omverden. (Thormann, 2005 s. 78) I forlængelse af Per Schultz Jørgensens teori har John Aasted Halse, som er cand. pæd. og psych. med særlig vægt på børne-familiepsykologi og socialpsykologi, valgt at definere omsorg med denne omsorgtrekant, som viser vigtigheden i nærværet fra omsorgspersonen. Den viser at der skal være stabilitet mellem disse tre kanter, og at omsorgspersonen samt barnet selv skal være aktiv deltager i samspillet. (Halse, 2002 s. 11) 10

12 Tilknytning Deltagelse Tilsyn Stimulering Med henblik på hvad omsorg er, og hvor stor en del tilknytningen og omsorgspersonens deltagelse i barnets udvikling er, vil jeg nu komme nærmere ind på John Bowlbys teori om dette. 2.2 Tilknytning og spejling John Bowlby ( ) var en engelsk børnepsykiater og psykoanalytiker. Han har i samarbejde med den canadiske børnepsykolog Mary Ainsworth (f. 1913) været banebrydende med deres teorier om børns tilknytning og adskillelse fra moderen. Tilknytning er barnets emotionelle bånd til dets omsorgsperson(er). John Bowlby, beskriver behovet for tilknytning som et basalt, evolutionært udviklet behov, der sikrer, at et barn opholder sig tæt på sine forældre. Tilknytningen er ikke medfødt, men udvikles ved, at moderen viser barnet hengivenhed og på den måde skaber tryghed. (Rasborg, 2007) Som en del af tilknytningen skal omsorgspersonen være en god rollemodel og være i stand til, at sætte sig ind i den andens følelser. (Ibid s. 32) I starten forholder barnet sig til sin mor, som om det er en og samme person. I barnets tilknytningsrelation til sin omsorgsperson, er det vigtigt at barnet føler nærværet og en gensidig forståelse, da barnet på meget kort tid får en masse nye indtryk, som kan være svære at håndtere på egen hånd. For at barnet ikke står alene med alle disse nye følelser, kan man hjælpe det ved at lade sig spejle. Spejling er når et andet menneske, efterligner og sætter ord på følelser og kropssproget. Det kan fx gøres ved, at en mor sætter ord på det barnet endnu ikke har lært, tilpasse sig barnets skriftende tilstand, retter tonefald samt mimik i bevægelse med barnet. På denne måde går mor og barn i et, og barnet finder dermed ro og tryghed. Det er dog vigtigt, at vi stille og roligt overtager nogle spejlinger selv, som hvis barnet river mor i håret og siger av. (Ibid, kap 1) Hvis barnet fra spæd får opbygget et tillidsbånd til sin omsorgsperson, vil tilknytningsteori 11

13 være en intern arbejdsmodel for relationer, og hvis det oplever et dækkende tilknytningsbehov, vil det have en forventning om at andre tilknytningsfigurer (f.eks. venner og partnere) i fremtiden også vil kunne være en kilde til tryghed og støtte. Den indre arbejdsmodel er således en integreret del af barnets personlighed, der fungerer som guide for fremtidige tætte relationer. (Thormann, 2005 s ) Det er desværre ikke alle børn, der får den rette omsorg af sine forældre. Dette kan der være særlige grunde til. 2.3 Årsager til omsorgssvigt I de nære relationer, kan der opstå forskellige årsager til at barnet mistrives. Det kan være komplikationer ved fødslen, som naturligvis kan være årsag til udfordringer hos barnet. Som beskrevet ovenover, kan omsorgsgiverens tilgang til barnet også have et stort udfald i barnets udvikling. Omsorgsgiveren kan fx have et alt for stærkt engagement i barnet, hvilket vil sige at barnet får tillagt egenskaber, som ikke er alderssvarende eller gældende. Det kan være morens behov lægges over på barnet. Omsorgsgiveren kan også mangle følelsesmæssig indsigt i barnet. I dette tilfælde mangler omsorgsgiveren overskud og engagement til at være tilgængelig og nærværende. Den sidste er den uforudsigelige adfærd og livsstil hos omsorgsgiveren. Der er her tale om misbrugsforældre, psykiske lidelser eller psykiske sygdomme, som gør at omsorgspersonen bliver emotionel ustabil og impulsiv, hvilket påvirker den pårørende negativt, da barnet oplever at blive afvist eller udelukket. (Killén, 2001 s ) 2.4 Omsorgssvigt iflg. Else Christensen Else Christensen er uddannet mag. Art. I psykologi. Hun forsker bl.a. indenfor børns levevilkår, og har skrevet flere rapporter om emnet. Jeg vil dog tage udgangspunkt i hendes rapport Omsorgssvigt? som udkom i Rapporten er skrevet på baggrund af en undersøgelse, af børn fra 0-3 år. Undersøgelsen er baseret på viden fra sygeplejersker, som her kendskab til de involverede familier. Formålet med rapporten var at belyse omsorgssvigt ud fra disse fokuspunkter: Udbredelsen af omsorgssvigt Arten af omsorgssvigt Mulighederne for en forebyggende indsats overfor omsorgssvigt 12

14 Hun bruger i sin rapport begrebet behovsbarn. Dette er børn med særlige udfordringer såsom handicap eller sygdom, og derfor har brug for ekstra støtte. Begrebet sociale behovsbørn er de børn, hvis familiære foranstaltninger i en kortere periode er ustabile, fx pga. boligforhold, eller en midlertidig krise. Der er dog stadig grund til bekymring for barnets tarv i denne periode. Else Christensen mener dog ikke, at det sociale behovsbarn er det samme som det omsorgssvigtede barn. Det omsorgssvigtede barn lever under lavsige forhold, hvor forældrene ikke formår eller vil ændre forholdet. Hun kalder det børnemishandling eller omsorgssvigt, når barnet påføres skade eller når forældre udsætter dem for forsømmelse, der ikke er indenfor samfundets normer eller love. Der er forskellige måder at volde omsorgssvigt på. Else Christensen finder det hensigtsmæssigt at skelne mellem fire forskellige former for omsorgssvigt. (Christensen, 1992) Aktivt fysisk omsorgssvigt er når omsorgspersonen aktivt forvolder barnet skade. Fx ved vold eller seksuelt. Passivt fysisk omsorgssvigt er når der er manglende tilfredsstillelse af de fysiske behov. Fx hvis barnet ikke får mad, bliver skiftet, overladt til sig selv eller ikke bliver klædt efter årstiden. Aktivt følelsesmæssigt omsorgssvigt er når omsorgspersonen kører psykisk på barnet. Fx med trusler om vold, truet med tab af kærlighed, indespærres, aktivt ignoreres eller ved at blive talt ned til. Passivt følelsesmæssigt omsorgssvigt sker når omsorgspersonen udsætter barnet for alvorlige forsømmelser af følelsesmæssig karakter. Dette grundet manglende evne til at give omsorg, kærlighed og tryghed. Fx ved at barnet har overværet fysisk mishandling nær person, passet af påvirket voksne, uforudsigelighed i hverdagen, eller hvis omsorgspersonerne ikke er i stand til at aflæse og reagere på barnet og ofte afviser det. (Ibid.) Midt i alle barn-voksen stunderne, om end de er gode eller dårlige, danner barnet sig nogle indtryk, og en måde at forholde sig til bestemte situationer og personer. Dette er hvad John Bowlby kalder tilknytningsmønstre og indre arbejdsmodeller. 13

15 2.5 Tilknytningsmønstre og indre arbejdsmodeller Hos omsorgssvigtede børn, ses det ofte at omsorgspersonerne ikke er sensitive overfor barnet. Barnet vil dermed ikke føle sig tilfredsstillet eller tryg i samspillet. Dette gør at de udvikler utrygge tilknytningsmønstre. Sammen med tilknytningsprocessen vil barnet, på baggrund af sine erfaringer udvikle indre arbejdsmodeller. De indre arbejdsmodeller indeholder barnets egen selvopfattelse, opfattelse af tilknytningspersoner samt relationen mellem dem. Hvis barnet tidligt mister troen på den nære kontakt, ved ikke at blive set, få mad, eller lign. vil det udvikle indre tilknytningsmodeller, som gør at barnet forudser uforudsigeligheden i samværet, og vil derfor ofte tilsidesætte egne behov, for at observere og fornemme samværet. (Thormann, 2005 s ) Med de indre arbejdsmodeller laver barnet nogle strategier for at komme gennem hverdagen, enten med mestringsstrategier eller overlevelsesstrategier. 2.6 Mestrings- og overlevelsesstrategier Jytte Birk Sørensen er Cand. Scient, Soc. psyk. og Marte Meo supervisor. Hun har skrevet bogen Støt mestring bryd mønstre hvori hun beskriver begreberne mestring- og overlevelsesstrategier. Mestring- og overlevelsesstrategier er to forskellige måder, at reagere på, når barnet skal tackle hverdagens udfordringer. (Sørensen, 2007 s. 60) Mestringsstrategi er når barnet udvikler forskellige måder at løse sine problemer på, i vanskelige situationer. Strategien har to retninger: Den ydre og den indre. Den ydre er når barnet forsøger at gøre problemet mindre og den indre er måden barnet lærer at styre sine egne følelser i vanskelige situationer. I grove træk handler mestring om at få oplevelsen og følelsen af, at kunne klare eller overkomme sit liv. Derimod er overlevelsesstrategier en måde at beskytte sig selv på, når oplevelsen af fx frustration, angst eller smerte opstår. Barnet får her oplevelsen af afmagt og dermed ikke kan håndtere situationen. (Ibid.) Jytte birk Sørensen skriver således: Oplevelsen af at kunne mestre sit liv indebærer et optimistisk håbefuldt møde med livets store og små udfordringer, og ikke mindst oplevelsen af at have indflydelse og muligheder (Ibid.) 14

16 I dette citat beskriver Jytte Birk Sørensen hvor vigtigt samspillet med omsorgspersonen er, for barnets udvikling og håndtering i vanskelige situationer. Dette kan fx være i spædbarnsfasen hvor barnet tidligt får erfaringer med, hvorvidt det kan betale sig at kommunikere for at få mad, omsorgspersonens nærvær, kærlighed o. lign. Ud fra sine erfaringer får barnet nogle mønstre og modeller med sig, som påvirker dets måde at mestre hverdagen på. Oplevelsen af forudsigelighed i sin kommunikation, gør at barnet får nogle forventninger til hjælp og støtte efter behov, hvilket gør at barnet lærer at løse problemerne. Hvis barnet derimod får opfattelsen af at kommunikationen brister, føler det sig ofte truet, og kommer i stedet til at finde en måde at overleve på. (Ibid. s. 61) 2.7 Case fra praksis Mia er lige startet på dagtilbuddet. Hun er 8 år gammel, og bor alene med sin mor, som lider af borderline. Mia går i en almindelig skole, men har stort fravær, da hun ofte er syg. Der er perioder på uger, hvor skolen ikke ser noget til hende. Hun lugter ofte grimt og har stort set aldrig madpakke med, så hun bruger ofte frikvarteret på at tigge mad hos sine klassekammerater. I hendes journal skriver skolen, at hun har meget svært ved at koncentrere sig, og er langt bagud i samtlige fag. Mia kender endnu ikke forskel på bogstaverne og skal tælle fra ét for at finde frem til tallet der kommer efter 5. Hun går derfor til ekstraundervisning i både dansk og matematik. Hun begynder ofte at græde, når der bliver stille krav eller udfordringer til hende. Mia er en stille pige, som ofte leger med sig selv. Hvis hun end i mellem leger med sine klassekammerater, er det tydeligt at hun følger legen, uden at stille spørgsmål eller fornyede indput. I hendes journal står der derudover, at hun har udviklet sig til et sensitivt barn. Grundet sin mors psykiske tilstand, har hun opnået sårbarhed, som har hjulpet hende til at fornemme mor og andre voksnes tilstand og agere nu ud fra dem. Mia har gennem sin opvækst været præget af omsorgssvigt. Som det fremgår af casen, har Mia grundet sin mors humørsvingninger og uforudsigelighed, gennem sine erfaringer lært at agere ud fra sin mors tilstand. Med et nyfødt barn skal der tages ansvar, også når barnet græder, laver i bleen, skal i bad osv. Mias mor har i sine negative perioder haft svært ved at rumme hende, og lægge sine egne behov til side, for at støtte og give Mia omsorg. Mia har dermed været offer for en barndom, med uforudsigelighed, uro, afmagt og splittethed hos sin mor. Alt dette har gjort at hun i dag 15

17 har fået indarbejdet nogle indre arbejdsmodeller som er mentale tilstande, hvilke består af både kognitive og affektive dele. Hun har i sin opvækst været offer for passiv fysisk omsorgssvigt samt aktiv følelsesmæssig omsorgssvigt, da hun i lange perioder har været indespærret derhjemme, uden at komme i skole eller institution. Mia er sågar beskidt, og skolen fortæller at de ofte ser hende tigge mad fra klassekammeraterne, da hun ikke selv har mad med. På dagtilbuddet er Mia meget stille. Hun har lært, at det er lettest at lege selv, da det ikke skaber konflikter. Og på den måde gjort sig usynlig. I sin relation med andre, har hun lært at indordne sig deres regler og agere ud fra deres behov. I casen står der også at hun ofte græder når der stilles krav til hende. På dagtilbuddet ser vi ofte at det sker i spisesituationer, hvor vi skal vente på hinanden, når hun skal i bad, kæmmes for lus eller i lektieværelset. De mest udfordrende opgaver håndterer hun ved at kigge grædende ned i jorden. Fx volder skolearbejdet hende mange problemer, og da hun er bevidst om dette, giver hun sig ofte til at græde, med henblik på at vi giver os, og hun dermed kan gå ind på værelset igen. Dette ser vi, da tårerne altid stopper med at pible frem, så snart den voksne siger at hun har prøvet nok for i dag. Mia er bevidst om at hendes søde øjne og lillepige-look gør, at de voksne får ondt af hende, og lader hende slippe. Hun har dermed opbygget nogle overlevelsesstrategier, både i sine relationer med andre børn og voksne, ift. skolen og på dagtilbuddet, for at komme gennem de udfordringer hun møder i sin hverdag. 16

18 3.0 Anbringelse eller forebyggende arbejde? 3.1 Samfundets rolle Vi har indtil nu set på barnets medfødte udrustning, og set på hvilke årsager der kan være til et barns omsorgssvigt fra forældrene. I figuren nedenfor ses Kari Killéns samspilsmodel til analyse af omsorgssvigt. Figuren viser de ressourcer barnet har fra fødsel, samt de ydre forudsætninger der spiller en rolle i barnets opvækst. Som tidligere nævnt, er det i starten forælderens rolle at tage ansvar for barnet. De to cirkler viser samspillet mellem den indre og ydre verden. Omgivelserne består dermed ikke kun af mor og fars rolle, men også det sociale netværk og samfundet. (Killen, 2005 s. 116) Jeg vil derfor se på, hvad samfundet kan gøre i en situation, hvor et barn er offer for omsorgssvigt. 17

19 I regeringsgrundlaget står der at: "Udsatte børn skal have en særlig prioritet. Sociale, økonomiske og sundhedsmæssige begrænsninger overføres fortsat fra generation til generation i Danmark. Det er et stort demokratisk og socialt problem. Regeringen vil bekæmpe fattigdom og forebygge sociale problemer. Alle skal have reelt lige muligheder uanset hvilken familie, de kommer fra." (Regeringsgrundlaget 2011) Dette gør at mange udsatte får særlig støtte på den ene eller anden måde. Det kan fx være konsulentbistand, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, behandling af barnets eller den unges problemer. Derudover kan der være behov for ophold udenfor hjemmet eller i et dagtilbud. Det vigtige er dog at støtten skal ydes tidligt og sammenhængende. (Ibid.) Nytter det med støtte og hjælp, hvis barnet allerede fra spæd har været udsat for mistrivsel og omsorgssvigt? Og er der så stadig håb for en lys og positiv fremtid? 3.2 Arv eller Miljø? Den canadiske psykolog Donald Olding Hebb ( ) beskæftigede sig med hjernen, og hvorvidt intelligensen er arvelig eller miljømæssig. Hebb mener, at mennesker er født med en vis form for intellektuel udvikling, som vi bygger videre på gennem vores opvækst. Dette kræver dog, vi har de rette forudsætninger fra miljøet. (Hauge, 2005 s. 129) Han kalder den medfødte og dermed genetiske intelligens A, og den miljømæssige kalder han intelligens B. Med det mener Hebb, at hvis man er født i en intelligensmæssig svag familie, ikke at miljøet og stimuleringen kan føre et barn til en IQ på 120. Omvendt mener Hebb, at et ringe stimulerende miljø, kan forhindre et højt potentiale i at blive udfoldet. (Ibid) De to franskmænd, Christiane Capron og Michel Duyme har arbejdet på et genetisk laboratorium på Université Paris V. De lavede en undersøgelse i forlængelse af Hebb s teori om intelligens A og B. De fandt 40 adoptivbørn. (Ibid., s. 131) 18

20 20 adoptivbørn fra en rig familie 20 adoptivbørn fra en fattig familie De fordelte derefter børnene ud på henholdsvis rige og fattige adoptivforældre. Rige biologiske forældre (20 børn) Fattige biologiske forældre (20 børn) (Ibid.) Rige adoptivforældre 120 (10 børn) 103 (10 børn) Fattige adoptivforældre 107 (10 børn) 92 (10 børn) Som det ses i skemaet har både arv og miljø en stor indflydelse på vores intelligens, da børn fra fattige biologiske forældre, kan have et stort udbytte af at blive støttet og hjulpet på vej af en rig adoptivfamilie. Jeg vil nu se på hvordan vi bedst muligt kan hjælpe det omsorgssvigtene barn, med min viden om den tætte barn-mor relation, samt undersøgelsen ovenover om at fastholde barnet i det samme negative miljø påvirker barnets intelligens. 3.3 Hjælp til omsorgssvigtede børn Henriette Lieblein Misser er uddannet cand. Psych. og er ledende psykolog på døgninstitution Godhavn i Tisvildeleje. Misser har bl.a. beskæftiget sig indenfor behandlingsområdet. Hun skriver i sin bog Behandlingspædagogik en udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge, at: Det behandlingskrævede barn har brug for at få forenklet sin hverdag i alle kontekster. Det har brug for hjælp til overblik i hverdagen og for personer, der kan oversætte det, der sker i og omkring barnet også inden vanskelighederne melder sig. (Misser, 2012 s. 24) Det er derfor vigtigt at gribe ind i forhold til omsorgssvigtede børn. Der er forskellige måder at hjælpe barnet på. Kommunerne skal tage udgangspunkt i det enkelte barn, for at vælge den mindst indgribende foranstaltning for barnet. (Ibid.) De skal tilbyde barnet/familien støtte ud fra serviceloven. Grundlæggende skelnes der mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet. (Dansk statistik 2) 19

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

MERK projektet i praksis

MERK projektet i praksis MERK projektet i praksis Beskrivelser fra den virkelige verden UDVIKLINGSHUSET / HR, Sønderborg Kommune 2012 1/54 Indhold Indledning... 2 At skabe kontakt gennem anerkendelse... 3 Drivkraft, mål og selverkendelse...

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted Titel Frirum eller skolereform Titel (på Free space or school reform engelsk) Gruppenr. 7 Anslag 69 674 Vejleder Thomas Linde-Bech

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

DANMARK 3.0. Bacheloropgave. Charly Bjørnskov Hanna pf11v012 Cecilia Møller Pedersen pf000116 Rasmus Carlshollt Eriksen pf11v025

DANMARK 3.0. Bacheloropgave. Charly Bjørnskov Hanna pf11v012 Cecilia Møller Pedersen pf000116 Rasmus Carlshollt Eriksen pf11v025 DANMARK 3.0 Bacheloropgave 15-06-2015 Charly Bjørnskov Hanna pf11v012 Cecilia Møller Pedersen pf000116 Rasmus Carlshollt Eriksen pf11v025 Hold:Pf2011v Vejleder: Bente Møller Jensen Uddannelsessted: UCSJ

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne.

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne. Bachelorprojekt Når børn bliver voksne Den voksne med senfølger af incest i mødet med socialrådgiveren December 2010 Louise Særmark Munk Årgang: KS07 Gruppe: 73 F1 vejleder: Helle Kjems F2 vejleder: Pernille

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere