Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013"

Transkript

1 Sakramenter Ormslev Kolt sogne 10. årgang nr. 4 september oktober november 2013 Kirkebladet

2 REDAKTIONEL INDLEDNING Der er da intet der er helligt! Disse ord kan man jævnligt høre, når en grænse for hvad man kan gøre og ikke gøre, er klart overtrådt. For år tilbage forargede den nu afdøde multikunstner Jens Jørgen Thorsen med sin Jesusfilm, og her kom der en ophidset diskussion og et voldsomt skænderi om, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig i kunstens navn, hvad der er helligt og hvad der er vanhelligt. Men hvad er det hellige? Ja, det er lige så svært at sætte ord på og beskrive, men det har noget med det sande og rene at gøre. Det hellige løfter os ud af det dagligdags og sætter livet, vores tilværelse, i et særligt lys. Det hellige står ikke for sig selv, men ses som en relation mellem os og sker i samspillet med vores liv. I kirken og kristendommen er der ikke nogen der er mere hellige end andre for når vi kommer i kirken, er det som de mennesker, vi nu engang er, med de glæder der løfter os eller de sorger der tynger i livet, - og da står vi ens overfor Gud! På den måde sker der også et brud når vi træder over dørtærskelen til kirkerummet og hører det ord, der lyder til os her. Ikke fordi kirkens bygning og rum er helligt i sig selv, men det er de ord, der lyder til os hver gang vi går til gudstjeneste og fejrer dåben og nadveren. Det er grundlæggende det ord og det løfte til os, at Gud hverken er fjern eller en abstraktion men at Gud blev menneske, døde og opstod af kærlighed til os mennesker. I kirken står det ord fast til os, at vi er villet og elsket af Gud, uanset hvordan vore liv så ellers ser ud! Uanset hvordan andre eller vi selv betragter vores liv som lykkedes eller det modsatte! De ord er blevet til handling i kirken og kommer helt konkret til udtryk i sakramenterne, nemlig dåben og nadveren. Hvor det står rent og sandt, at vi kan se Gud som vores kærlige forsyn, der aldrig slipper os, uanset hvad der så end sker! God læselyst Redaktionen 2

3 Jakob Thorup Jensen PRÆSTENS KLUMME SAKRAMENTER OG DET HELLIGE! Bevægelsen ind i kirkerummet afføder for det meste et stemningsskifte; man taler lavere, måske endda høf ligere og bevæger sig langsommere. Det er som om kirkerummet, i hvert fald de fleste steder, afføder en form for langsommelighed og dæmpning af støjniveau helt naturligt og af sig selv. Og når vi går til gudtjeneste eller til en anden kirkelig handling, er det ofte, at vi ikke placerer os alt for tæt på alteret måske fordi vi helt automatisk har en følelse af ærbødighed ærbødighed overfor det hellige! I den danske folkekirke har vi to hellige handlinger, to såkaldte sakramenter, nemlig dåben og nadveren! Selve ordet sakramente kommer af det latinske Sacer, der slet og ret betyder hellig, og er en såkaldt tegnhandling, som er indstiftet af Jesus Kristus. Tegnet i vores sammenhæng udmøntes helt konkret i handlingerne, hvor vandet øses på barnets hoved ved dåben, og hvor brødet uddeles sammen med vinen ved altergangen. Hvorfor har vi egentlig sakramenter? Hvor stammer tegnhandlingerne fra? Nadveren tager sit udgangspunkt i ordene, vi hører fra Bibelen, hvor Jesus fejrer det sidste måltid skærtorsdag sammen med disciplene, og barnedåben, som vi kender den, er der nærmest ingen spor af! Alligevel har både dåb og nadver været epicentre i den kristne kirkes og menigheds gudstjenesteliv fra ca. år 200 e.kr., og har siden denne tid gennemgået mange forskellige tolkninger. I den katolske messeordning har nadveren nærmest karakter af en ofring, hvilket Luther med reformationen gjorde klart op med. Dåben blev i samme ombæring også nytolket, og det der stod og står stærkere og klarere var Guds nådestilsagn til os mennesker i sakramenterne. Luther lagde dermed mere betoningen på det relationelle forhold Gud og menneske imellem. Relationen har vi bevaret i Den danske Folkekirke, hvor dåbens og nadverens tegn i dag peger hen på noget stort, nemlig at vi hører Gud til, ikke i et slaveforhold, men som Guds elskede børn. Mange har ofte vægret sig ved at gå til alters, fordi nadveren fejlagtigt blev betragtet som en form for kannibalisme. Dette er mit legeme og dette er mit blod siger Jesus ganske vist i indstiftelsen, men ordene har intet med menneskeofring eller kannibalisme at gøre. Jesu kød og blod betyder, at vi bliver knyttet til Gud, når vi går til alters, nemlig i et fællesskab der er med vore medmennesker og med Gud. Det betyder også at vi kan komme og lægge alt det, der tynger os i livet hvad der er gjort imod os, og hvad vi har gjort forkert mod vor næste vi kan komme og lægge det foran Gud, og lægge det bort fra os, for på den måde at få givet livet tilbage på ny. At vi får livet tilbage, så vi kan gå fra alterskranken med vores liv i et andet perspektiv, betyder ikke at vore gerninger er ugjorte, at vi blot kan skalte og valte med livet, vores eget og andres. En sådan tankegang tager ikke noget alvorligt og alt bliver ligegyldigt, da man kan gøre, som det passer én og derved være ligeglad. Da er intet helligt! Nadveren er ikke lige-gyldighed, men taler om gyldighed. At livet gælder, hvert eneste sekund tæller, fordi Gud vil os og vore liv. Sakramentet er derfor en handling, der både indleder noget, skaber livet på ny og vedvarende holder os oppe! Den samme magt, kraft og nåde gælder i dåben, hvor vi får at vide, at vi er Guds børn, samtidigt med at vi selvfølgelig hører til hos mor og far! Der bliver tegnet korsets tegn for både vores ansigt og bryst både for vores forstand og for vores følelser. Og når vi øser vand på barnets hoved fra døbefonten er det et tegn på liv med stort L. Font kommer af det latinske fons, der betyder kilde, hvor vandet symboliserer livets kilde, som er Gud. Og vi døber i Faderens og Sønnens og Helligåndens, dvs. Den Hel - li ge Treeninge Guds navn! Når vi indleder dåben lyder de samme ord som lige før jordpåkastelsen ved en begravelse, nemlig: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Denne lovprisning betoner det nye for os og vore liv, at vi ses gennem troens og håbets optik, at Gud er med os i vores liv og vores død både begyndelsen 3

4 og enden og derudover. Der er nemlig intet, som kan adskille os fra Guds nåde, magt og kærlighed. Det er rent faktisk løftet, og dette står fast uanset hvordan det end går os i livet. Og nej, det er ikke en garanti for at der ikke kan tilstøde os forhindringer eller noget ondt! Men sakramenterne stiller os anderledes end i så mange af andre af livets forhold, for i sakramenterne får vi lov til at tro, håbe og vove det spring, at sakramentets ord gælder, uanset hvem eller hvor vi er! I kirken er tanken om det hellige derfor ikke et tilvalg i den forstand, at det er noget vi kan gå ind eller ud af, alt afhængigt af vores sindsstemning. Nej, tanken om det hellige er nøje knyttet sammen med et konstant løfte til os mennesker fra Gud, nemlig at vi aldrig bliver ladt alene, ikke i livet og aldrig i døden! På den måde er der trøst og livsmod at hente både i dåben og i nadveren, mod til at leve videre på! Kristendommen lader det store, mægtige, det hellige blive helt konkret i mennesket Jesus, der som Kristus overvinder alt det forfærdelige og meningsløse påskemorgen. Tråden og livsnerven i kirkens sakramenter er løftet om at vi aldrig skal blive forladt i kaos, mørke og tomrum og dette gælder også, selvom vi kan have særdeles svært ved at tro! Heldigvis er vores personlige tro, hvor stærk eller svag den end måtte være, ikke nogen garanti for os, men det er omvendt Guds løfte til os om, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende! Sakramenterne er derfor livsmærker, der som tegn vidner om, at vi hører til hos Gud. Ikke i et slaveforhold, der leves i frygt og bæven for vrede og fortabelse! Det er tegnet på, at vi hører til hos Gud, som hans elskede børn, og at livets Gud, uanset hvad der så end sker os, får det sidste afgørende ord for vores skyld! Jakob Thorup Jensen Sognepræst KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS PRÆSTER Gitte Adelgaard Erik Kelstrup Jakob Thorup Jensen Vidste du, at man kan forrette sakramenterne uden for kirkens rum. Hvis et nyfødt barn er i fare efter fødslen, kan det sagtens blive døbt. Og det behøver ikke at være en ordineret præst der forestår dåben, men kan godt være en anden. Det eneste krav er blot, at den, der forretter dåben, selv er døbt i den kristne tro. Det gælder ikke kun en nyfødt, men gælder alle der ønsker at blive døbt! Er man forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan præsten forrette altergang i hjemmet. Ritualet her er lidt kortere men indholdet helt det samme. 4

5 SOGNEUDFLUGT til Mønsted Kalkgruber, Viborg Domkirke og Møllevangs Ismejeri i Rødkærsbro den 25. maj 5

6 KOLT DEN NYE SOGNE- GÅRDSVÆRTINDE Jeg hedder Louise Kallestrup Kristiansen og er 25 år. Jeg har fået den fornøjelse at være jeres sognegårdsværtinde ved Kolt Kirke. Jeg er vokset op på landet nær Viborg, og i 2008 flyttede jeg til Århus, hvor jeg begyndte på Nordisk Sprog og Lit te ra tur danskstudiet på Århus Uni ver sitet. Efter føl - gen de valgte jeg sidefag i Re li gions videnskab, hvilket har været et studie, der har været rigtig spændende og lærerigt. På studiet har vi beskæftiget os med både kristendommen og verdens andre store religioner, forskellige kulturer og minoriteter rundt omkring i verden, samt filosofi og etik. Da muligheden bød sig for jobbet som sognegårdsværtinde, tænkte jeg straks at det kunne være noget for mig både fordi det var relevant i forhold til mit studie, men også fordi det lød interessant at arbejde med så mange andre typer mennesker med forskellig baggrund. Selve området i Kolt er ukendt for mig, men det virker som en hyggelig by med masser af aktivitet, så jeg glæder mig til at komme i gang med jobbet og lære området og jer at kende. Min fritid bruger jeg på at være frivillig lektiehjælper hos Dansk Flygtningehjælp, samt sammen med familien, vennerne og kæresten. Jeg glæder mig til at møde jer til vores hyggelige arrangementer i sognegården og ved kirken. Med venlige hilsen og på gensyn Louise Kallestrup Kristiansen DEN NYE GRAVER- MEDHJÆLPER/ KIRKETJENER Brian Frølund Lindhardt er blevet ansat som gravermedhjælper og kirketjener ved Kolt Kirke. Brian er 47 år, faglært anlægsgartner og kommer fra et job som graver ved Vrå Valgmenighedskirke i Vendsyssel, hvor han også har fungeret som kirketjener. Udover uddannelsen som anlægsgartner på Beder Gartnerskole er han udlært blikkenslager og VVSmontør. BABYSALMESANG Babysalmesang for forældre og deres babyer i alderen 0-10 mdr. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45. min. i kirken. Efter programmet i kirken er der kaffe/te, frugt og hygge i sognegården. Nyt hold starter d. 6. september kl , og strækker sig over 7 fredage. Pris for 7 gange er 150 kr., som betales første gang. Max 10 deltagere. Tilmelding til sognemedhjælper Anette Berggren - Mobil DE SMÅ SYNGER De små synger er et gratis forløb med sange, salmer, sanser, leg og bibelhistorie for de 1-4 årige i kirken. Vi mødes 6 tirsdag eftermiddage fra Der starter nyt hold d. 24. september. Datoer: 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, Tilmelding til sognemedhjælper Anette Berggren - Mobil

7 KOMMENDE ARRANGEMENTER AUGUST KONFIRMANDINDSKRIVNING OG AFTENGUDS- TJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 29. august kl ved Gitte Adelgaard og Jakob Thorup Jensen KOLT Indskrivningen af alle Hasselager Skoles konfirmander foregår i forbindelse med aftengudstjenesten. Efter gudstjenesten er der orienteringsmøde om det kommende undervisningsforløb i Sognegården. N.B.: Konfirmander kan KUN indskrives i følgeskab med deres forældre! Alle, ikke blot konfirmanderne og deres forældre, er velkomne til aftengudstjenesten. SEPTEMBER FESTUGEKONCERT MED SONOR GUITARDUO i Kolt Sognegård Søndag den 1. september kl Duoen består af Mille Bureau og André Figueroa. Duoen, der er bosat i Barcelona, turnerer ofte i Skandinavien, Europa og Syd - amerika, og publikum har her chancen for at stifte bekendtskab med smagsprøver fra spansk guitarmusik og det klassiske repertoire. Læs mere på Fri entré. HØSTGUDSTJENESTE MED FROKOST & FOREDRAG i Kolt Kirke Søndag den 15. september kl Vi takker for høsten i en smukt pyntet kirke, hvor kirkens kor vil synge for på alle de kendte høstsalmer. Journalist, forfatter, radiovært m.m. Nis Boes dal er gæsteprædikant. Efter gudstjenesten er der høstfrokost samt foredrag om Bibelens gode historie ved Nis Boesdal i Sog ne - gården. Billetter til Frokost & Foredrag koster 75 kr. og sælges mandag d. 2. sept. kl i Sognegården. SPAGHETTIGUDSTJENESTER i Kolt Kirke Torsdag d. 26. september 2013 kl (1.gang/start) Selve gudstjenesten henvender sig til børn i alderen 3-8 år, og vi vil synge børnesange, bede fadervor og få Guds velsignelse og hvem ved, måske får vi uventet besøg. Selve gudstjenesten varer ca minutter, og bagefter går vi over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs. Børn er helt gratis, mens voksne skal slippe med det beskedne beløb svarende til 20 kr,-. Af hensyn til planlægningen vil det være rart, om I ville tilmelde jer på mail: mandagen inden, dvs. 23. september De øvrige datoer hvor vi holder spaghettigudstjeneste er: Torsdag d. 24. oktober tilmelding mandag d. 21. oktober. Torsdag d. 21. november tilmelding mandag d. 18. november. OKTOBER GUDSTJENESTE MED FROKOST & FILM i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 6. oktober kl Så indleder vi en ny sæson med Frokost & Film. Efter gudstjenesten kl vil der først være en let frokost i Sognegården, og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. 7

8 KOLT FOREDRAG MED MIKKEL BEHA ERICHSEN i Kolt Sognegård Bag om Go morgen Danmark Onsdag den 9. oktober kl Mikkel tager med masser af klip fra Go morgen Danmark og back-stage-klip sine tilhørere med en tur bag kulisserne på Go morgen Danmark. Hvert år gæster mennesker Go morgen Danmark. For mange af dem er det deres første og måske eneste gang på TV. Det forpligter som vært, for alle har ret til at få den bedst mulige behandling fra de bedst muligt forberedte værter. Mikkel fortæller om, hvordan man finder frem til hjertet af historien. Den historie som er allermest vigtig, nærværende og interessant for alle seerne at kigge med på. Uanset om det er vores statsminister, en kvinde der er blevet mobbet hele sit liv, eller en professionel kok, der gerne vil blære sig med nogle rasende fine retter. Hvad foregår der bag kulisserne i de pauser hvor nyhederne sender? Og hvordan er det muligt at have et job hvor dét at have en dårlig dag, bare ikke er en mulighed? Mikkel vil vise masser af eksempler på historier der er gået godt, men også dem hvor det hele bare gik galt, og værten måske alligevel ikke havde sin bedste dag. Sæt en aften af til at sige Go morgen til Mikkel og få et ærligt, lærerigt og humoristisk kig ind bag kulisserne på Danmarks mest sete TV-program. Entré 100 kr. NOVEMBER ALLEHELGENSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 3. november kl Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger, fællessalmer, solosang og musik, der understreger den særlige dag, det er. Violinist og klassisk sangerinde Jette Rosendal medvirker. Navnene på dem, der siden allehelgensdag sidste år er døde i vores sogn, vil blive læst op fra prædikestolen, ligesom der i kirken vil være tændt et lys for hver af dem (efter gudstjenesten er man velkommen til at sætte lyset ud på graven). Der er kirkekaffe i våbenhuset. NB: Gudstjenesten giver ikke konfirmand-kryds! MORTENSAFTEN i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 10. november kl Igen i år vil vi holde festlig og stemningsfuld mortensaften i kirke og sognegård. Vi begynder i kirken kl med det musikalske foredrag Elvis i kirken (se nedenfor). Efter koncerten spiser vi mortensand i sognegården. Koncert og middag koster 100 kr. pr. person inkl. 1 glas vin. NB: Billetter sælges mandag d. 28. okt. kl i sognegården. Evt. overskydende billetter til koncerten alene sælges ved indgangen for 50 kr. Gitte Adelgaard ELVIS I KIRKEN Autenticitet, nærvær, smuk sang og sans for detaljen er fundamentet for sanger Karsten Holm og pianist Christian Spillemoses musikalske foredrag Elvis i kirken. Publikum får en time i selskab med en stribe af Elvis foretrukne gospelsange og andre sange der passer til kirkerummet. Elvis Presley er i den brede offentlighed mest kendt for rock'n'roll og de på hans tid vovede hoftesving. Men Elvis var et troende menneske og havde en særlig passion for gospelsange, som han sang ofte og gerne med stor indlevelse og nærvær. Det er denne for mange ukendte side af Elvis som afdækkes på smagfuld vis i det musikalske foredrag. Karsten Holm er konservatorieuddannet operasanger, men har sunget Elvis og rock n'roll fra han var ganske ung. Der tilsættes en god portion personlighed i Kar - stens fortolkning af Elvis sange, hvilket han har fået stor anerkendelse for gen nem årene. Koncerten er en afvekslende rejse mellem de store ballader som "Stand by me" og de swingende uptempo-numre, som "Walk dem golden stairs". Karsten Holm synger sangene med stor indlevelse og glimt i øjet. Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Kolt Kirke informerer om særlige arrangementer og åbner mulighed for debat. 8

9 SIDEN SIDST I KOLT EN SPÆNDENDE MENIGHEDSREJSE TIL ITALIEN I juni var en gruppe på 30 dejlige og positive mennesker på en skøn menighedsrejse, hvor vi startede med at besøge vores italienske venskabsmenighed i Osteria Nuova i 2 dage og derefter videre til Rom i 5 dage. Besøget hos venskabsmenigheden var, tror jeg for alle, en helt speciel og uforglemmelig oplevelse, hvor alle 30 var indkvarteret privat hos vennerne. Utroligt, det kunne lade sig gøre, at skaffe overnatningsmuligheder til alle. Faktisk havde præsten Don Lorenzo formået at skaffe 50 overnatningsmuligheder. Ja, det viser jo alt om hvor gæstfrie nogle venner, vi har. Ved ankomsten til kirken i Osteria Nuova, som var pyntet med det danske og italienske flag samt et banner med Velkommen kære venner, fik vi en helt fantastisk modtagelse til tonerne af Der er et yndigt land og jeg tror, at mange blev rørt til tårer. Den hjertevarme der mødte os i de 2 dage, vi var hos vennerne, og alt det de gjorde for os, er ubeskrivelig. De enkelte familier havde lavet mad, bagt kager og lavet vin, ja selv citronlikøren var hjemmeproduceret, så vi blev bespist til den store guldmedalje. To udflugter til nabobyerne Pesaro og Urbino var også med i programmet. Søndag var vi til gudstjeneste i vores kirke, hvor en af deltagerne fik til opgave at bære bibelen til alterbordet ind og en anden skulle læse en tekst. Gitte Adelgaard fik overbragt Kolt Kirkes gave til venskabsmenigheden, en smuk sølvkande fra Georg Jensen, der kan bruges til dåb. Der gik et sus gennem kirken og menigheden udbrød i spontane klapsalver, da de modtog gaven, som de var meget begejstrede for. Efter 2 dage hos vennerne, gik turen videre til Assisi, hvor vi bl.a. så Basilika di San Francesco, og derefter videre til Rom. I Rom så vi rigtig meget og fik en masse informationer, da vi havde en dansk guide med på vores udflugter hver formiddag. Vi besøgte Peterskirken, Vatikanmuseet og Det sixtinske Kapel, Pantheon, Den spanske Trappe, Colosseum, Forum Romanum, Roms antikke havneby Ostia og en del meget smukke kirker. Rom er en meget spændende og smuk by. Tak for en dejlig ferie og en STOR ros til vores sognepræst Gitte Adelgaard og Anna Balducci fra vores venskabsmenighed for en supergod og oplevelsesrig tur! Ulla Eising INDVIELSE AF KIRKEGÅRDSUDVIDELSEN Arbejdet med udvidelsen af kirkegården har stået på i flere år, og den 30. juni 2013 efter gudstjenesten blev kirkegårdsudvidelsen indviet. Gitte Adelgaard stod for selve indvielsen og formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget Niels Tang Christensen holdt en lille tale. 9KOLT

10 ORMSLEV ORMSLEV MENIGHEDSRÅD PRÆSTEGÅRDEN ER BLEVET DELRENOVERET Der er kommet en ny hovedtrappe, soklen er blevet istandsat fra bunden. Det er kommet til at se rigtig fint ud. Indvendig i præstegården er der ved at blive malet m.m. Der er også sat et nyt køkken ind, det med at lave et gammelt køkken om giver en del omforandringer og flytning af nogle ting. På kirkegården har vi fået en ny gravermedhjælper Nina Stenstrup. Nina skal være både på kirkegården og i sognegården. Kirken er lige blevet kalket der hvor den trængte. Det er en ordning, vi har med et firma, de kommer hvert år og kalker hvor der trænger. Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Ormslev Kirke informerer om særlige arrangementer. Senere i år skal der kalkes forneden indvendig i våbenhuset. Der er også to store revner i hvælvet i kirken som vil blive lavet ved samme lejlighed. Ormslev Menighedsråd Lene Arnholtz Jensen Vidste du, at den katolske pave i middelalderen kunne udelukke et menneske eller et helt område fra at deltage i sakramenter. Dette betød, ud fra den tids opfattelse, at man derved var udelukket fra frelse, og da var der kun helvedes kvaler tilbage. Datidens forestillinger om fortabelse er bevidnet i mange kalkmalerier, og man ser hvordan et skrækscenarie ventede den der ikke var frelst. På den måde kunne man holde mennesker i et jerngreb af frygt for deres egen fortabelse. At blive lyst i band kunne betyde dette skrækkelige! Derfor var bandlysning et særdeles kraftigt magtmiddel fra pavens side, der blev anvendt ikke så sjældent i forbindelse med konflikter! 10

11 KOMMENDE ARRANGEMENTER SEPTEMBER SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 26. september kl FESTUGEKONCERT MED ROAR ENGELBERG, PANFLØJTE OG DAN FRUNZA, KLAVER i Ormslev Kirke Onsdag den 4. september kl Festugekoncert med Roar Engelberg, panfløjte og Dan Frunza, klaver. Efter 6 års pause genoptager denne festlige duo deres aktiviteter med et nyt program, som vil byde på folkemusik fra Dan mark og Balkan samt transskriptioner af nyere klassiske stykker. Fri entre. HØSTGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 8. september kl Traditionen tro holder vi høstegudstjeneste i Orm slev Kirke i september. Kirken pyntes og bordene dækkes i konfirmandstuen til den efterfølgende fælles frokost. Det hele spædes godt op med høstens elskede salmer og sange og ikke mindst med hyggeligt samvær. Så skulle grunden være lagt til en god dag i Ormslev. Kom og vær med til at gøre den endnu bedre. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter frokosten. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag, den 17. september kl Så er litteraturkredsen i gang igen. Fremover vil Erik Kelstrup lede den, og alle, der har lyst til at være med nye som gamle er velkomne. Bogen i september bliver Mor - dets Praksis af Ker stin Ek man. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup ( , Fortæller Inger Marie Mad sen: "Over alt begreb lykkelig Karen Blixen-fortælling". At gå på løvejagt i mørket. At flyve over Afrikas sletter og Ngong Hills. At være over alt begreb lykkelig? Inger Marie Madsen fortæller uddrag af "Den Afrikanske Farm" om Karen Blixens forhold til Afrika og især til Denys Finch Hatton. En gådefuld og medrivende kærlighedshistorie. OKTOBER FOREDRAG MED DR. THEOL. NIELS CHRISTIAN HVIDT i Stavtrup Sognegård Torsdag den 3. oktober kl Tema: Det Sunde Menneske. Kan tro flytte bjerge? Og kan bjerge flytte tro? Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sund heds faglige forsk - ning. Hi sto risk har der været en grundlæggende forbindelse mellem tro og sundhed i de fleste kulturer og religioner, ligesom der var et stort hensyn til sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl. I de senere år er der imidlertid kommet øget opmærksomheden på disse sammenhænge. F.eks. viser forskningen at mennesker med en religiøs praksis har lavere sygdomsrisiko, lever længere og har væsent flere ressourcer at trække på, når de gennemgår svære livskriser, end mennesker, der ikke har nogen tro. Entre kr. 50 Vidste du, at Luther nøje overvejede om der ikke skulle være et tredje sakramente, nemlig Boden. Dette ville i så fald være pendanten til katolikkernes Skriftemål. Men han lod det blive ved Dåben og Nadveren. 11ORMSLEV

12 ORMSLEV SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 31. oktober kl Historiker Jørn Buch: Churchills liv og virke Få engelske politikere har været så elsket og forhadt som Winston Churchill. Han var fra sin tidligste ungdom en meget omstridt person, men alligevel kunne BBC i 2002 udnævne ham til den største af alle briter efter en folkelig afstemning blandt mange kandidater. Churchill var en eventyrer og hans liv var eventyrligt. Jørn Buch vil fortælle om den rastløse Churchill, som aldrig fik taget en eksamen, men han var som journalist konstant på forkant med udviklingen og med i verdens brændpunkter i Indien, Sydafrika og i Mellemamerika. Det blev dog især som politiker han satte sine vigtigste spor med utallige ministerposter. Vi skal høre om hans ukuelige kampvilje og optimisme, da han som premierminister bragte Storbritanien intakt gennem 2.verdenskrig, hvor briterne i flere år i realiteten kæmpede alene og med ryggen mod muren. Alligevel kunne Churchill, the Bulldog, kun tilbyde dem blod, sved og tårer. NOVEMBER ALLEHELGENSDAGSGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 3. november, kl Hvert år til allehelgensdagsgudstjenesten læses nav ne ne på de personer fra Ormslev Sogn, som er døde det forgangne år, op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med kaffe og brød i præstegårdens konfirmandstue. En hyggelig tradition midt i det kølige efterår. Alle er velkomne både pårørende og almindelige kirkegængere. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter kaffen. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag, den 12. november kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til alles bidrag. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i november bliver Vindens skygge af Carlos Ruiz Zafón. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Man kan også få den som lydbog. Tilmelding og evt. bestilling af bog / lydbog: Erik Kelstrup ( , FOREDRAG MED MARGRETHE AUKEN i Stavtrup Sognegård Torsdag den 14. november kl Margrete Auken blev i 1972 præst ved Frederiksberg Kirke og gjorde tillige tjeneste ved Frederiksberg Slotskirke I 2004 blev Margrethe Auken valgt til Euro pa parlamentet, hvor hun særligt har spørgsmål om miljø og EUs handelspolitik blandt sine mærkesager. Margrete Auken er bl.a. medforfatter til debatbogen Kirkens mund og mæle. Fri entre SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 21. november, kl Sognepræst Erik Kelstrup: Højskolesang Erik Kelstrup vil indlede eftermiddagen med at introducere til nogle nye og gamle højskolesange. Herefter er der frit slag! Ønsk dine egne favoritter og nyd glæden ved at synge dem sammen med andre. Under vejs er der som altid plads til en pause med kaffe og hyggesnak. Vidste du, at katolikkerne har 7 sakramenter, dvs. 5 mere end vi har i Den danske Folkekirke. De har nemlig: Dåben, Firmelsen (konfirmationen), Eukaristien (nadveren), Skriftemålet, Den sidste Olie, Ægteskabet, Ordinationen. 12

13 SIDEN SIDST I ORMSLEV Stavtrup Sognegård. Tirsdag den 30. april. Det sunde Menneske. Anne Hjernøe. Klimamad. Stavtrup Sognegård. Torsdag den 30. maj. Sog ne - samvær. Tidl. højskolelærer Jens Rosendal. Egne sange, salmer og digte. Vidste du, at man i Folkekirken kun kan blive døbt én gang! Det betyder derfor også at mange præster inden barnedåben i kirken først spørger forældrene om barnet er hjemmedøbt. Er dette tilfældet bliver barnet ikke døbt igen, men fremstillet i kirken. Stavtrup Sognegård. Torsdag den 13. juni. Stu die - kreds. Den anden og de andre. Erik Kelstrup. 13ORMSLEV

14 KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl Lokalcenter Søholm Kl Jarlsmindevej/Søskrænten Kl Stavtruphus på Stavtrupvej Kl Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup ( ). TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf senest torsdag kl KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. april til 30. juni DØBTE I ORMSLEV KIRKE Freja Stærk Dickenson, Agnes Mølsted Rasmussen Freja Mondrup Priyard, Ida Balle Olsen Bertil Søndergaard Thomsen, Benjamin Van Wittendorff Hesthaven Filippa Hebsgaard Bjerg, Andrea Hedegaard Kristensen Storm Stender Kaczor, Otto Ransby Thygesen Sia Noor Gadgaard Husted, Telma Lyckhage DØBTE I KOLT KIRKE Clara Marin Christensen, Frederik Petersen Simon Loft Riis, Alba Gouliaev Kirkeby Isabella Vester Pedersen Nielsen, Astrid Bruun Thomsen Noah Skjoldhøj Hansen, Celina Emilie Serwin Aaron Frej Guulvard Sørensen, Cecilia Ziehrer Lippert Sebastian Prentow Jæger, Caroline Steppat Skov Noah Krøjgaard Haagensen, Sarah Mohr Kruse Mathias Buhl, Majli Bøgild Fussing Olesen Karla Othilie Østerbol Aaby, Ludvig Christian Lundblad Price Anna Vinge Høgedal, Laura Vork Snedker VIEDE I KOLT KIRKE Maja Reinau Nielsen og Benny Reinau Nielsen Anette Hutzen Kjær og Christian Hutzen Kjær Christina Strøm Vestergaard og Rune Vestergaard Maria Gemma Muntuerto Pehrson og Jack Pehrson KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev Torsdag den 22. august Torsdag den 26. september Torsdag den 24. oktober Torsdag den 21. november Alle møder afholdes fra kl i Stavtrup Sognegård. Menighedsrådsmøder i Kolt Torsdag den 19. september kl Kolt Sognegård Torsdag den 31. oktober kl Kolt Sognegård Torsdag den 28. november kl Kolt Sognegård VELSIGNEDE I KOLT KIRKE Rikke Samsøe Justesen og Mads Samsøe Justesen Liselotte Mielec Riisberg Eilender og Gregory William Eilender DØDE I ORMSLEV Erik Kjems Petersen, Irma Lauridsen Ellen Nielsen, Jørn Madsen John Michael Lembke-Oldenfeldt Benny Barner Nielsen DØDE I KOLT Ellen Jensen, Johannes Julius Jacobsen Yrsa Tougaard Laursen, Tove Grund Bøgeskov Kirsten Schou, John Heine Jensen Grethe Guldmann, Leo Laursen Lis Hanne Grann 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle henvendelser vedrørende føds ler, dåb, vielser, dødsfald og attest udstedelse bedes rettet til kordegnen. Kordegn: Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Præster: Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård, Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Træffes bedst kl , fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf Træffes bedst kl , mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Jakob Thorup Jensen Kunnerupvej 91, Kolt, 8361 Hasselager Mobil: Træffes efter aftale. Mandag fri. Organist (begge kirker): Dan Frunza Pilegårdsvej 251, 8361 Hasselager Tlf Mandag fri. Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke, Ormslevvej 455, 8260 Viby J. Tlf Træffes tirsdag til fredag kl Graver Hanne Fensten Kolt Kirke / Kolt Kirkegårdskontor Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup. Tlf tirsdag til fredag kl Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt Minikonfirmandlærer Anette Berggren, tlf MENIGHEDSRÅDENE: Ormslev Menighedsråd: Formand: Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf , mobil Kirkeværge og kasserer: Jørn Søgaard Rugbjergvej 87, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf Se i øvrigt: Kolt Menighedsråd: Formand: Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Kirkeværge: Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf Kasserer: Ulla Eising Pilegårdsvej 157, 8361 Hasselager Tlf Se i øvrigt: Kolt Sognegård: Sognegårdsværtinde: Louise Kallestrup Kristensen Tlf.: Begravelseskaffe bestilles ved henvendelse til Louise. Stavtrup Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Puslinge/Tumlinge (0.-2. klasse) Mandag kl Kontakt: Renata Rasmussen Mail: Pilte (3.-5. klasse) Mandag kl Kontakt: Jane Bloch hansen Mail: Væbnere ( klasse) Mandag kl Kontakt: Karsten Rasmussen Mail: KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første søndag i hver måned kl Børn fra 4-6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl SENIOR ( klasse) Onsdag kl Se også vores hjemmeside Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen. Peder Rostgaard: Tine Carlsson: helst på . Næste nummer udkommer den 1. december 2013 Deadline er den 5. oktober 2013 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bi drag til bladet i form af debat - oplæg, artikler eller andet. 15

16 GUDSTJENESTER ORMSLEV KOLT Søndag d. 25. august 13.s.e.trin EK (Kirkebil) 9.00 EK Den barmhjertige samaritaner Torsdag d. 29. august GA og JTJ Konfirmandindskrivning Søndag d. 1. september 14. s. e trinitatis 9.00 GA GA Helbredelsen af de 10 spedalske Søndag d. 8. september 15. s. e. trinitatis (kirkebil) JTJ Høst m. frokost, kor 9.00 JTJ Om bekymringer Søndag d. 15. september 16. s. e. trinitatis EK (kirkebil) GA Høstgudstj. Enkens søn fra Nain Frokost & Foredrag Gæstepr: Nis Boesdal Søndag d. 22. september 17. s. e. trinitatis 9.00 JTJ JTJ Jesus som gæst hos farisæeren Søndag d. 29. september 18. s. e. trinitatis EK (kirkebil) 9.00 EK Det største bud i loven Søndag d. 6. oktober 19. s. e. trinitatis 9.00 GA GA Frokost & Film Den lamme i Kapernaum Søndag d. 13. oktober 20. s. e. trinitatis EK (kirkebil) JTJ Kongesønnens bryllup Søndag d. 20. oktober 21. s. e. trinitatis 9.00 GA GA Vand til vin Søndag d. 27. oktober 22. s. e. trinitatis JTJ BUSK (kirkebil) JTJ BUSK Om tilgivelse Søndag d. 3. november Alle Helgen EK (kirkebil) kirkekaffe GA kirkekaffe Saligprisningerne Søndag d. 10. november 24. s. e. trinitatis JTJ (kirkebil) Synagogeforstanderens datter Søndag d. 17. november 25. s. e. trinitatis 9.00 GA GA Frokost & Film Den store trængselstid Søndag d. 24. november S. søn. i kirkeåret EK (kirkebil) 9.00 EK Verdensdommen Søndag d. 1. december 1. søn. i advent EK (kirkebil) JTJ Jesus i Nazareths Adventsmøde, kor synagoge GA: Gitte Adelgaard EK: Erik Kelstrup JTJ: Jakob Thorup Jensen Gudstjenester i Plejeboligerne Torsdag den 22. august kl v. GA Torsdag den 21. november kl v. JTJ Gudstjenester på Koltgården Torsdag den 12. september kl v. GA Torsdag den 10. oktober kl v. GA Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang Forbehold for trykfejl. LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS 16

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst...

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst... INDLEDNING I dette nummer af kirkebladet har vi valgt at zoome ind på sammenhængen mellem krop og sjæl. I vor tid er dyrkelsen af kroppen nærmest blevet kult, ligesom den velproportionerede krop ses som

Læs mere

O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j 2 0 1 5

O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j 2 0 1 5 Ordet har magt Ormslev Kolt sogne 12. årgang nr. 2 marts april maj 2015 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Ordet har magt er dette kirkeblads tema; de ord vi går og siger til hinanden er med til at bære

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Præstens ord Advent, at vente og forvente Med advent begynder det nye kirkeår. Og med 1. søndag i advent fejrer vi kirkens nytår, hvilket medfører,

Læs mere

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere