Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013"

Transkript

1 Sakramenter Ormslev Kolt sogne 10. årgang nr. 4 september oktober november 2013 Kirkebladet

2 REDAKTIONEL INDLEDNING Der er da intet der er helligt! Disse ord kan man jævnligt høre, når en grænse for hvad man kan gøre og ikke gøre, er klart overtrådt. For år tilbage forargede den nu afdøde multikunstner Jens Jørgen Thorsen med sin Jesusfilm, og her kom der en ophidset diskussion og et voldsomt skænderi om, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig i kunstens navn, hvad der er helligt og hvad der er vanhelligt. Men hvad er det hellige? Ja, det er lige så svært at sætte ord på og beskrive, men det har noget med det sande og rene at gøre. Det hellige løfter os ud af det dagligdags og sætter livet, vores tilværelse, i et særligt lys. Det hellige står ikke for sig selv, men ses som en relation mellem os og sker i samspillet med vores liv. I kirken og kristendommen er der ikke nogen der er mere hellige end andre for når vi kommer i kirken, er det som de mennesker, vi nu engang er, med de glæder der løfter os eller de sorger der tynger i livet, - og da står vi ens overfor Gud! På den måde sker der også et brud når vi træder over dørtærskelen til kirkerummet og hører det ord, der lyder til os her. Ikke fordi kirkens bygning og rum er helligt i sig selv, men det er de ord, der lyder til os hver gang vi går til gudstjeneste og fejrer dåben og nadveren. Det er grundlæggende det ord og det løfte til os, at Gud hverken er fjern eller en abstraktion men at Gud blev menneske, døde og opstod af kærlighed til os mennesker. I kirken står det ord fast til os, at vi er villet og elsket af Gud, uanset hvordan vore liv så ellers ser ud! Uanset hvordan andre eller vi selv betragter vores liv som lykkedes eller det modsatte! De ord er blevet til handling i kirken og kommer helt konkret til udtryk i sakramenterne, nemlig dåben og nadveren. Hvor det står rent og sandt, at vi kan se Gud som vores kærlige forsyn, der aldrig slipper os, uanset hvad der så end sker! God læselyst Redaktionen 2

3 Jakob Thorup Jensen PRÆSTENS KLUMME SAKRAMENTER OG DET HELLIGE! Bevægelsen ind i kirkerummet afføder for det meste et stemningsskifte; man taler lavere, måske endda høf ligere og bevæger sig langsommere. Det er som om kirkerummet, i hvert fald de fleste steder, afføder en form for langsommelighed og dæmpning af støjniveau helt naturligt og af sig selv. Og når vi går til gudtjeneste eller til en anden kirkelig handling, er det ofte, at vi ikke placerer os alt for tæt på alteret måske fordi vi helt automatisk har en følelse af ærbødighed ærbødighed overfor det hellige! I den danske folkekirke har vi to hellige handlinger, to såkaldte sakramenter, nemlig dåben og nadveren! Selve ordet sakramente kommer af det latinske Sacer, der slet og ret betyder hellig, og er en såkaldt tegnhandling, som er indstiftet af Jesus Kristus. Tegnet i vores sammenhæng udmøntes helt konkret i handlingerne, hvor vandet øses på barnets hoved ved dåben, og hvor brødet uddeles sammen med vinen ved altergangen. Hvorfor har vi egentlig sakramenter? Hvor stammer tegnhandlingerne fra? Nadveren tager sit udgangspunkt i ordene, vi hører fra Bibelen, hvor Jesus fejrer det sidste måltid skærtorsdag sammen med disciplene, og barnedåben, som vi kender den, er der nærmest ingen spor af! Alligevel har både dåb og nadver været epicentre i den kristne kirkes og menigheds gudstjenesteliv fra ca. år 200 e.kr., og har siden denne tid gennemgået mange forskellige tolkninger. I den katolske messeordning har nadveren nærmest karakter af en ofring, hvilket Luther med reformationen gjorde klart op med. Dåben blev i samme ombæring også nytolket, og det der stod og står stærkere og klarere var Guds nådestilsagn til os mennesker i sakramenterne. Luther lagde dermed mere betoningen på det relationelle forhold Gud og menneske imellem. Relationen har vi bevaret i Den danske Folkekirke, hvor dåbens og nadverens tegn i dag peger hen på noget stort, nemlig at vi hører Gud til, ikke i et slaveforhold, men som Guds elskede børn. Mange har ofte vægret sig ved at gå til alters, fordi nadveren fejlagtigt blev betragtet som en form for kannibalisme. Dette er mit legeme og dette er mit blod siger Jesus ganske vist i indstiftelsen, men ordene har intet med menneskeofring eller kannibalisme at gøre. Jesu kød og blod betyder, at vi bliver knyttet til Gud, når vi går til alters, nemlig i et fællesskab der er med vore medmennesker og med Gud. Det betyder også at vi kan komme og lægge alt det, der tynger os i livet hvad der er gjort imod os, og hvad vi har gjort forkert mod vor næste vi kan komme og lægge det foran Gud, og lægge det bort fra os, for på den måde at få givet livet tilbage på ny. At vi får livet tilbage, så vi kan gå fra alterskranken med vores liv i et andet perspektiv, betyder ikke at vore gerninger er ugjorte, at vi blot kan skalte og valte med livet, vores eget og andres. En sådan tankegang tager ikke noget alvorligt og alt bliver ligegyldigt, da man kan gøre, som det passer én og derved være ligeglad. Da er intet helligt! Nadveren er ikke lige-gyldighed, men taler om gyldighed. At livet gælder, hvert eneste sekund tæller, fordi Gud vil os og vore liv. Sakramentet er derfor en handling, der både indleder noget, skaber livet på ny og vedvarende holder os oppe! Den samme magt, kraft og nåde gælder i dåben, hvor vi får at vide, at vi er Guds børn, samtidigt med at vi selvfølgelig hører til hos mor og far! Der bliver tegnet korsets tegn for både vores ansigt og bryst både for vores forstand og for vores følelser. Og når vi øser vand på barnets hoved fra døbefonten er det et tegn på liv med stort L. Font kommer af det latinske fons, der betyder kilde, hvor vandet symboliserer livets kilde, som er Gud. Og vi døber i Faderens og Sønnens og Helligåndens, dvs. Den Hel - li ge Treeninge Guds navn! Når vi indleder dåben lyder de samme ord som lige før jordpåkastelsen ved en begravelse, nemlig: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Denne lovprisning betoner det nye for os og vore liv, at vi ses gennem troens og håbets optik, at Gud er med os i vores liv og vores død både begyndelsen 3

4 og enden og derudover. Der er nemlig intet, som kan adskille os fra Guds nåde, magt og kærlighed. Det er rent faktisk løftet, og dette står fast uanset hvordan det end går os i livet. Og nej, det er ikke en garanti for at der ikke kan tilstøde os forhindringer eller noget ondt! Men sakramenterne stiller os anderledes end i så mange af andre af livets forhold, for i sakramenterne får vi lov til at tro, håbe og vove det spring, at sakramentets ord gælder, uanset hvem eller hvor vi er! I kirken er tanken om det hellige derfor ikke et tilvalg i den forstand, at det er noget vi kan gå ind eller ud af, alt afhængigt af vores sindsstemning. Nej, tanken om det hellige er nøje knyttet sammen med et konstant løfte til os mennesker fra Gud, nemlig at vi aldrig bliver ladt alene, ikke i livet og aldrig i døden! På den måde er der trøst og livsmod at hente både i dåben og i nadveren, mod til at leve videre på! Kristendommen lader det store, mægtige, det hellige blive helt konkret i mennesket Jesus, der som Kristus overvinder alt det forfærdelige og meningsløse påskemorgen. Tråden og livsnerven i kirkens sakramenter er løftet om at vi aldrig skal blive forladt i kaos, mørke og tomrum og dette gælder også, selvom vi kan have særdeles svært ved at tro! Heldigvis er vores personlige tro, hvor stærk eller svag den end måtte være, ikke nogen garanti for os, men det er omvendt Guds løfte til os om, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende! Sakramenterne er derfor livsmærker, der som tegn vidner om, at vi hører til hos Gud. Ikke i et slaveforhold, der leves i frygt og bæven for vrede og fortabelse! Det er tegnet på, at vi hører til hos Gud, som hans elskede børn, og at livets Gud, uanset hvad der så end sker os, får det sidste afgørende ord for vores skyld! Jakob Thorup Jensen Sognepræst KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS PRÆSTER Gitte Adelgaard Erik Kelstrup Jakob Thorup Jensen Vidste du, at man kan forrette sakramenterne uden for kirkens rum. Hvis et nyfødt barn er i fare efter fødslen, kan det sagtens blive døbt. Og det behøver ikke at være en ordineret præst der forestår dåben, men kan godt være en anden. Det eneste krav er blot, at den, der forretter dåben, selv er døbt i den kristne tro. Det gælder ikke kun en nyfødt, men gælder alle der ønsker at blive døbt! Er man forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan præsten forrette altergang i hjemmet. Ritualet her er lidt kortere men indholdet helt det samme. 4

5 SOGNEUDFLUGT til Mønsted Kalkgruber, Viborg Domkirke og Møllevangs Ismejeri i Rødkærsbro den 25. maj 5

6 KOLT DEN NYE SOGNE- GÅRDSVÆRTINDE Jeg hedder Louise Kallestrup Kristiansen og er 25 år. Jeg har fået den fornøjelse at være jeres sognegårdsværtinde ved Kolt Kirke. Jeg er vokset op på landet nær Viborg, og i 2008 flyttede jeg til Århus, hvor jeg begyndte på Nordisk Sprog og Lit te ra tur danskstudiet på Århus Uni ver sitet. Efter føl - gen de valgte jeg sidefag i Re li gions videnskab, hvilket har været et studie, der har været rigtig spændende og lærerigt. På studiet har vi beskæftiget os med både kristendommen og verdens andre store religioner, forskellige kulturer og minoriteter rundt omkring i verden, samt filosofi og etik. Da muligheden bød sig for jobbet som sognegårdsværtinde, tænkte jeg straks at det kunne være noget for mig både fordi det var relevant i forhold til mit studie, men også fordi det lød interessant at arbejde med så mange andre typer mennesker med forskellig baggrund. Selve området i Kolt er ukendt for mig, men det virker som en hyggelig by med masser af aktivitet, så jeg glæder mig til at komme i gang med jobbet og lære området og jer at kende. Min fritid bruger jeg på at være frivillig lektiehjælper hos Dansk Flygtningehjælp, samt sammen med familien, vennerne og kæresten. Jeg glæder mig til at møde jer til vores hyggelige arrangementer i sognegården og ved kirken. Med venlige hilsen og på gensyn Louise Kallestrup Kristiansen DEN NYE GRAVER- MEDHJÆLPER/ KIRKETJENER Brian Frølund Lindhardt er blevet ansat som gravermedhjælper og kirketjener ved Kolt Kirke. Brian er 47 år, faglært anlægsgartner og kommer fra et job som graver ved Vrå Valgmenighedskirke i Vendsyssel, hvor han også har fungeret som kirketjener. Udover uddannelsen som anlægsgartner på Beder Gartnerskole er han udlært blikkenslager og VVSmontør. BABYSALMESANG Babysalmesang for forældre og deres babyer i alderen 0-10 mdr. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45. min. i kirken. Efter programmet i kirken er der kaffe/te, frugt og hygge i sognegården. Nyt hold starter d. 6. september kl , og strækker sig over 7 fredage. Pris for 7 gange er 150 kr., som betales første gang. Max 10 deltagere. Tilmelding til sognemedhjælper Anette Berggren - Mobil DE SMÅ SYNGER De små synger er et gratis forløb med sange, salmer, sanser, leg og bibelhistorie for de 1-4 årige i kirken. Vi mødes 6 tirsdag eftermiddage fra Der starter nyt hold d. 24. september. Datoer: 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, Tilmelding til sognemedhjælper Anette Berggren - Mobil

7 KOMMENDE ARRANGEMENTER AUGUST KONFIRMANDINDSKRIVNING OG AFTENGUDS- TJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 29. august kl ved Gitte Adelgaard og Jakob Thorup Jensen KOLT Indskrivningen af alle Hasselager Skoles konfirmander foregår i forbindelse med aftengudstjenesten. Efter gudstjenesten er der orienteringsmøde om det kommende undervisningsforløb i Sognegården. N.B.: Konfirmander kan KUN indskrives i følgeskab med deres forældre! Alle, ikke blot konfirmanderne og deres forældre, er velkomne til aftengudstjenesten. SEPTEMBER FESTUGEKONCERT MED SONOR GUITARDUO i Kolt Sognegård Søndag den 1. september kl Duoen består af Mille Bureau og André Figueroa. Duoen, der er bosat i Barcelona, turnerer ofte i Skandinavien, Europa og Syd - amerika, og publikum har her chancen for at stifte bekendtskab med smagsprøver fra spansk guitarmusik og det klassiske repertoire. Læs mere på Fri entré. HØSTGUDSTJENESTE MED FROKOST & FOREDRAG i Kolt Kirke Søndag den 15. september kl Vi takker for høsten i en smukt pyntet kirke, hvor kirkens kor vil synge for på alle de kendte høstsalmer. Journalist, forfatter, radiovært m.m. Nis Boes dal er gæsteprædikant. Efter gudstjenesten er der høstfrokost samt foredrag om Bibelens gode historie ved Nis Boesdal i Sog ne - gården. Billetter til Frokost & Foredrag koster 75 kr. og sælges mandag d. 2. sept. kl i Sognegården. SPAGHETTIGUDSTJENESTER i Kolt Kirke Torsdag d. 26. september 2013 kl (1.gang/start) Selve gudstjenesten henvender sig til børn i alderen 3-8 år, og vi vil synge børnesange, bede fadervor og få Guds velsignelse og hvem ved, måske får vi uventet besøg. Selve gudstjenesten varer ca minutter, og bagefter går vi over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs. Børn er helt gratis, mens voksne skal slippe med det beskedne beløb svarende til 20 kr,-. Af hensyn til planlægningen vil det være rart, om I ville tilmelde jer på mail: mandagen inden, dvs. 23. september De øvrige datoer hvor vi holder spaghettigudstjeneste er: Torsdag d. 24. oktober tilmelding mandag d. 21. oktober. Torsdag d. 21. november tilmelding mandag d. 18. november. OKTOBER GUDSTJENESTE MED FROKOST & FILM i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 6. oktober kl Så indleder vi en ny sæson med Frokost & Film. Efter gudstjenesten kl vil der først være en let frokost i Sognegården, og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. 7

8 KOLT FOREDRAG MED MIKKEL BEHA ERICHSEN i Kolt Sognegård Bag om Go morgen Danmark Onsdag den 9. oktober kl Mikkel tager med masser af klip fra Go morgen Danmark og back-stage-klip sine tilhørere med en tur bag kulisserne på Go morgen Danmark. Hvert år gæster mennesker Go morgen Danmark. For mange af dem er det deres første og måske eneste gang på TV. Det forpligter som vært, for alle har ret til at få den bedst mulige behandling fra de bedst muligt forberedte værter. Mikkel fortæller om, hvordan man finder frem til hjertet af historien. Den historie som er allermest vigtig, nærværende og interessant for alle seerne at kigge med på. Uanset om det er vores statsminister, en kvinde der er blevet mobbet hele sit liv, eller en professionel kok, der gerne vil blære sig med nogle rasende fine retter. Hvad foregår der bag kulisserne i de pauser hvor nyhederne sender? Og hvordan er det muligt at have et job hvor dét at have en dårlig dag, bare ikke er en mulighed? Mikkel vil vise masser af eksempler på historier der er gået godt, men også dem hvor det hele bare gik galt, og værten måske alligevel ikke havde sin bedste dag. Sæt en aften af til at sige Go morgen til Mikkel og få et ærligt, lærerigt og humoristisk kig ind bag kulisserne på Danmarks mest sete TV-program. Entré 100 kr. NOVEMBER ALLEHELGENSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 3. november kl Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger, fællessalmer, solosang og musik, der understreger den særlige dag, det er. Violinist og klassisk sangerinde Jette Rosendal medvirker. Navnene på dem, der siden allehelgensdag sidste år er døde i vores sogn, vil blive læst op fra prædikestolen, ligesom der i kirken vil være tændt et lys for hver af dem (efter gudstjenesten er man velkommen til at sætte lyset ud på graven). Der er kirkekaffe i våbenhuset. NB: Gudstjenesten giver ikke konfirmand-kryds! MORTENSAFTEN i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 10. november kl Igen i år vil vi holde festlig og stemningsfuld mortensaften i kirke og sognegård. Vi begynder i kirken kl med det musikalske foredrag Elvis i kirken (se nedenfor). Efter koncerten spiser vi mortensand i sognegården. Koncert og middag koster 100 kr. pr. person inkl. 1 glas vin. NB: Billetter sælges mandag d. 28. okt. kl i sognegården. Evt. overskydende billetter til koncerten alene sælges ved indgangen for 50 kr. Gitte Adelgaard ELVIS I KIRKEN Autenticitet, nærvær, smuk sang og sans for detaljen er fundamentet for sanger Karsten Holm og pianist Christian Spillemoses musikalske foredrag Elvis i kirken. Publikum får en time i selskab med en stribe af Elvis foretrukne gospelsange og andre sange der passer til kirkerummet. Elvis Presley er i den brede offentlighed mest kendt for rock'n'roll og de på hans tid vovede hoftesving. Men Elvis var et troende menneske og havde en særlig passion for gospelsange, som han sang ofte og gerne med stor indlevelse og nærvær. Det er denne for mange ukendte side af Elvis som afdækkes på smagfuld vis i det musikalske foredrag. Karsten Holm er konservatorieuddannet operasanger, men har sunget Elvis og rock n'roll fra han var ganske ung. Der tilsættes en god portion personlighed i Kar - stens fortolkning af Elvis sange, hvilket han har fået stor anerkendelse for gen nem årene. Koncerten er en afvekslende rejse mellem de store ballader som "Stand by me" og de swingende uptempo-numre, som "Walk dem golden stairs". Karsten Holm synger sangene med stor indlevelse og glimt i øjet. Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Kolt Kirke informerer om særlige arrangementer og åbner mulighed for debat. 8

9 SIDEN SIDST I KOLT EN SPÆNDENDE MENIGHEDSREJSE TIL ITALIEN I juni var en gruppe på 30 dejlige og positive mennesker på en skøn menighedsrejse, hvor vi startede med at besøge vores italienske venskabsmenighed i Osteria Nuova i 2 dage og derefter videre til Rom i 5 dage. Besøget hos venskabsmenigheden var, tror jeg for alle, en helt speciel og uforglemmelig oplevelse, hvor alle 30 var indkvarteret privat hos vennerne. Utroligt, det kunne lade sig gøre, at skaffe overnatningsmuligheder til alle. Faktisk havde præsten Don Lorenzo formået at skaffe 50 overnatningsmuligheder. Ja, det viser jo alt om hvor gæstfrie nogle venner, vi har. Ved ankomsten til kirken i Osteria Nuova, som var pyntet med det danske og italienske flag samt et banner med Velkommen kære venner, fik vi en helt fantastisk modtagelse til tonerne af Der er et yndigt land og jeg tror, at mange blev rørt til tårer. Den hjertevarme der mødte os i de 2 dage, vi var hos vennerne, og alt det de gjorde for os, er ubeskrivelig. De enkelte familier havde lavet mad, bagt kager og lavet vin, ja selv citronlikøren var hjemmeproduceret, så vi blev bespist til den store guldmedalje. To udflugter til nabobyerne Pesaro og Urbino var også med i programmet. Søndag var vi til gudstjeneste i vores kirke, hvor en af deltagerne fik til opgave at bære bibelen til alterbordet ind og en anden skulle læse en tekst. Gitte Adelgaard fik overbragt Kolt Kirkes gave til venskabsmenigheden, en smuk sølvkande fra Georg Jensen, der kan bruges til dåb. Der gik et sus gennem kirken og menigheden udbrød i spontane klapsalver, da de modtog gaven, som de var meget begejstrede for. Efter 2 dage hos vennerne, gik turen videre til Assisi, hvor vi bl.a. så Basilika di San Francesco, og derefter videre til Rom. I Rom så vi rigtig meget og fik en masse informationer, da vi havde en dansk guide med på vores udflugter hver formiddag. Vi besøgte Peterskirken, Vatikanmuseet og Det sixtinske Kapel, Pantheon, Den spanske Trappe, Colosseum, Forum Romanum, Roms antikke havneby Ostia og en del meget smukke kirker. Rom er en meget spændende og smuk by. Tak for en dejlig ferie og en STOR ros til vores sognepræst Gitte Adelgaard og Anna Balducci fra vores venskabsmenighed for en supergod og oplevelsesrig tur! Ulla Eising INDVIELSE AF KIRKEGÅRDSUDVIDELSEN Arbejdet med udvidelsen af kirkegården har stået på i flere år, og den 30. juni 2013 efter gudstjenesten blev kirkegårdsudvidelsen indviet. Gitte Adelgaard stod for selve indvielsen og formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget Niels Tang Christensen holdt en lille tale. 9KOLT

10 ORMSLEV ORMSLEV MENIGHEDSRÅD PRÆSTEGÅRDEN ER BLEVET DELRENOVERET Der er kommet en ny hovedtrappe, soklen er blevet istandsat fra bunden. Det er kommet til at se rigtig fint ud. Indvendig i præstegården er der ved at blive malet m.m. Der er også sat et nyt køkken ind, det med at lave et gammelt køkken om giver en del omforandringer og flytning af nogle ting. På kirkegården har vi fået en ny gravermedhjælper Nina Stenstrup. Nina skal være både på kirkegården og i sognegården. Kirken er lige blevet kalket der hvor den trængte. Det er en ordning, vi har med et firma, de kommer hvert år og kalker hvor der trænger. Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Ormslev Kirke informerer om særlige arrangementer. Senere i år skal der kalkes forneden indvendig i våbenhuset. Der er også to store revner i hvælvet i kirken som vil blive lavet ved samme lejlighed. Ormslev Menighedsråd Lene Arnholtz Jensen Vidste du, at den katolske pave i middelalderen kunne udelukke et menneske eller et helt område fra at deltage i sakramenter. Dette betød, ud fra den tids opfattelse, at man derved var udelukket fra frelse, og da var der kun helvedes kvaler tilbage. Datidens forestillinger om fortabelse er bevidnet i mange kalkmalerier, og man ser hvordan et skrækscenarie ventede den der ikke var frelst. På den måde kunne man holde mennesker i et jerngreb af frygt for deres egen fortabelse. At blive lyst i band kunne betyde dette skrækkelige! Derfor var bandlysning et særdeles kraftigt magtmiddel fra pavens side, der blev anvendt ikke så sjældent i forbindelse med konflikter! 10

11 KOMMENDE ARRANGEMENTER SEPTEMBER SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 26. september kl FESTUGEKONCERT MED ROAR ENGELBERG, PANFLØJTE OG DAN FRUNZA, KLAVER i Ormslev Kirke Onsdag den 4. september kl Festugekoncert med Roar Engelberg, panfløjte og Dan Frunza, klaver. Efter 6 års pause genoptager denne festlige duo deres aktiviteter med et nyt program, som vil byde på folkemusik fra Dan mark og Balkan samt transskriptioner af nyere klassiske stykker. Fri entre. HØSTGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 8. september kl Traditionen tro holder vi høstegudstjeneste i Orm slev Kirke i september. Kirken pyntes og bordene dækkes i konfirmandstuen til den efterfølgende fælles frokost. Det hele spædes godt op med høstens elskede salmer og sange og ikke mindst med hyggeligt samvær. Så skulle grunden være lagt til en god dag i Ormslev. Kom og vær med til at gøre den endnu bedre. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter frokosten. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag, den 17. september kl Så er litteraturkredsen i gang igen. Fremover vil Erik Kelstrup lede den, og alle, der har lyst til at være med nye som gamle er velkomne. Bogen i september bliver Mor - dets Praksis af Ker stin Ek man. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup ( , Fortæller Inger Marie Mad sen: "Over alt begreb lykkelig Karen Blixen-fortælling". At gå på løvejagt i mørket. At flyve over Afrikas sletter og Ngong Hills. At være over alt begreb lykkelig? Inger Marie Madsen fortæller uddrag af "Den Afrikanske Farm" om Karen Blixens forhold til Afrika og især til Denys Finch Hatton. En gådefuld og medrivende kærlighedshistorie. OKTOBER FOREDRAG MED DR. THEOL. NIELS CHRISTIAN HVIDT i Stavtrup Sognegård Torsdag den 3. oktober kl Tema: Det Sunde Menneske. Kan tro flytte bjerge? Og kan bjerge flytte tro? Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sund heds faglige forsk - ning. Hi sto risk har der været en grundlæggende forbindelse mellem tro og sundhed i de fleste kulturer og religioner, ligesom der var et stort hensyn til sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl. I de senere år er der imidlertid kommet øget opmærksomheden på disse sammenhænge. F.eks. viser forskningen at mennesker med en religiøs praksis har lavere sygdomsrisiko, lever længere og har væsent flere ressourcer at trække på, når de gennemgår svære livskriser, end mennesker, der ikke har nogen tro. Entre kr. 50 Vidste du, at Luther nøje overvejede om der ikke skulle være et tredje sakramente, nemlig Boden. Dette ville i så fald være pendanten til katolikkernes Skriftemål. Men han lod det blive ved Dåben og Nadveren. 11ORMSLEV

12 ORMSLEV SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 31. oktober kl Historiker Jørn Buch: Churchills liv og virke Få engelske politikere har været så elsket og forhadt som Winston Churchill. Han var fra sin tidligste ungdom en meget omstridt person, men alligevel kunne BBC i 2002 udnævne ham til den største af alle briter efter en folkelig afstemning blandt mange kandidater. Churchill var en eventyrer og hans liv var eventyrligt. Jørn Buch vil fortælle om den rastløse Churchill, som aldrig fik taget en eksamen, men han var som journalist konstant på forkant med udviklingen og med i verdens brændpunkter i Indien, Sydafrika og i Mellemamerika. Det blev dog især som politiker han satte sine vigtigste spor med utallige ministerposter. Vi skal høre om hans ukuelige kampvilje og optimisme, da han som premierminister bragte Storbritanien intakt gennem 2.verdenskrig, hvor briterne i flere år i realiteten kæmpede alene og med ryggen mod muren. Alligevel kunne Churchill, the Bulldog, kun tilbyde dem blod, sved og tårer. NOVEMBER ALLEHELGENSDAGSGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 3. november, kl Hvert år til allehelgensdagsgudstjenesten læses nav ne ne på de personer fra Ormslev Sogn, som er døde det forgangne år, op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med kaffe og brød i præstegårdens konfirmandstue. En hyggelig tradition midt i det kølige efterår. Alle er velkomne både pårørende og almindelige kirkegængere. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter kaffen. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag, den 12. november kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til alles bidrag. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i november bliver Vindens skygge af Carlos Ruiz Zafón. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Man kan også få den som lydbog. Tilmelding og evt. bestilling af bog / lydbog: Erik Kelstrup ( , FOREDRAG MED MARGRETHE AUKEN i Stavtrup Sognegård Torsdag den 14. november kl Margrete Auken blev i 1972 præst ved Frederiksberg Kirke og gjorde tillige tjeneste ved Frederiksberg Slotskirke I 2004 blev Margrethe Auken valgt til Euro pa parlamentet, hvor hun særligt har spørgsmål om miljø og EUs handelspolitik blandt sine mærkesager. Margrete Auken er bl.a. medforfatter til debatbogen Kirkens mund og mæle. Fri entre SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 21. november, kl Sognepræst Erik Kelstrup: Højskolesang Erik Kelstrup vil indlede eftermiddagen med at introducere til nogle nye og gamle højskolesange. Herefter er der frit slag! Ønsk dine egne favoritter og nyd glæden ved at synge dem sammen med andre. Under vejs er der som altid plads til en pause med kaffe og hyggesnak. Vidste du, at katolikkerne har 7 sakramenter, dvs. 5 mere end vi har i Den danske Folkekirke. De har nemlig: Dåben, Firmelsen (konfirmationen), Eukaristien (nadveren), Skriftemålet, Den sidste Olie, Ægteskabet, Ordinationen. 12

13 SIDEN SIDST I ORMSLEV Stavtrup Sognegård. Tirsdag den 30. april. Det sunde Menneske. Anne Hjernøe. Klimamad. Stavtrup Sognegård. Torsdag den 30. maj. Sog ne - samvær. Tidl. højskolelærer Jens Rosendal. Egne sange, salmer og digte. Vidste du, at man i Folkekirken kun kan blive døbt én gang! Det betyder derfor også at mange præster inden barnedåben i kirken først spørger forældrene om barnet er hjemmedøbt. Er dette tilfældet bliver barnet ikke døbt igen, men fremstillet i kirken. Stavtrup Sognegård. Torsdag den 13. juni. Stu die - kreds. Den anden og de andre. Erik Kelstrup. 13ORMSLEV

14 KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl Lokalcenter Søholm Kl Jarlsmindevej/Søskrænten Kl Stavtruphus på Stavtrupvej Kl Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup ( ). TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf senest torsdag kl KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. april til 30. juni DØBTE I ORMSLEV KIRKE Freja Stærk Dickenson, Agnes Mølsted Rasmussen Freja Mondrup Priyard, Ida Balle Olsen Bertil Søndergaard Thomsen, Benjamin Van Wittendorff Hesthaven Filippa Hebsgaard Bjerg, Andrea Hedegaard Kristensen Storm Stender Kaczor, Otto Ransby Thygesen Sia Noor Gadgaard Husted, Telma Lyckhage DØBTE I KOLT KIRKE Clara Marin Christensen, Frederik Petersen Simon Loft Riis, Alba Gouliaev Kirkeby Isabella Vester Pedersen Nielsen, Astrid Bruun Thomsen Noah Skjoldhøj Hansen, Celina Emilie Serwin Aaron Frej Guulvard Sørensen, Cecilia Ziehrer Lippert Sebastian Prentow Jæger, Caroline Steppat Skov Noah Krøjgaard Haagensen, Sarah Mohr Kruse Mathias Buhl, Majli Bøgild Fussing Olesen Karla Othilie Østerbol Aaby, Ludvig Christian Lundblad Price Anna Vinge Høgedal, Laura Vork Snedker VIEDE I KOLT KIRKE Maja Reinau Nielsen og Benny Reinau Nielsen Anette Hutzen Kjær og Christian Hutzen Kjær Christina Strøm Vestergaard og Rune Vestergaard Maria Gemma Muntuerto Pehrson og Jack Pehrson KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev Torsdag den 22. august Torsdag den 26. september Torsdag den 24. oktober Torsdag den 21. november Alle møder afholdes fra kl i Stavtrup Sognegård. Menighedsrådsmøder i Kolt Torsdag den 19. september kl Kolt Sognegård Torsdag den 31. oktober kl Kolt Sognegård Torsdag den 28. november kl Kolt Sognegård VELSIGNEDE I KOLT KIRKE Rikke Samsøe Justesen og Mads Samsøe Justesen Liselotte Mielec Riisberg Eilender og Gregory William Eilender DØDE I ORMSLEV Erik Kjems Petersen, Irma Lauridsen Ellen Nielsen, Jørn Madsen John Michael Lembke-Oldenfeldt Benny Barner Nielsen DØDE I KOLT Ellen Jensen, Johannes Julius Jacobsen Yrsa Tougaard Laursen, Tove Grund Bøgeskov Kirsten Schou, John Heine Jensen Grethe Guldmann, Leo Laursen Lis Hanne Grann 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle henvendelser vedrørende føds ler, dåb, vielser, dødsfald og attest udstedelse bedes rettet til kordegnen. Kordegn: Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Præster: Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård, Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Træffes bedst kl , fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf Træffes bedst kl , mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Jakob Thorup Jensen Kunnerupvej 91, Kolt, 8361 Hasselager Mobil: Træffes efter aftale. Mandag fri. Organist (begge kirker): Dan Frunza Pilegårdsvej 251, 8361 Hasselager Tlf Mandag fri. Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke, Ormslevvej 455, 8260 Viby J. Tlf Træffes tirsdag til fredag kl Graver Hanne Fensten Kolt Kirke / Kolt Kirkegårdskontor Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup. Tlf tirsdag til fredag kl Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt Minikonfirmandlærer Anette Berggren, tlf MENIGHEDSRÅDENE: Ormslev Menighedsråd: Formand: Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf , mobil Kirkeværge og kasserer: Jørn Søgaard Rugbjergvej 87, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf Se i øvrigt: Kolt Menighedsråd: Formand: Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Kirkeværge: Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf Kasserer: Ulla Eising Pilegårdsvej 157, 8361 Hasselager Tlf Se i øvrigt: Kolt Sognegård: Sognegårdsværtinde: Louise Kallestrup Kristensen Tlf.: Begravelseskaffe bestilles ved henvendelse til Louise. Stavtrup Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Puslinge/Tumlinge (0.-2. klasse) Mandag kl Kontakt: Renata Rasmussen Mail: Pilte (3.-5. klasse) Mandag kl Kontakt: Jane Bloch hansen Mail: Væbnere ( klasse) Mandag kl Kontakt: Karsten Rasmussen Mail: KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første søndag i hver måned kl Børn fra 4-6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl SENIOR ( klasse) Onsdag kl Se også vores hjemmeside Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen. Peder Rostgaard: Tine Carlsson: helst på . Næste nummer udkommer den 1. december 2013 Deadline er den 5. oktober 2013 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bi drag til bladet i form af debat - oplæg, artikler eller andet. 15

16 GUDSTJENESTER ORMSLEV KOLT Søndag d. 25. august 13.s.e.trin EK (Kirkebil) 9.00 EK Den barmhjertige samaritaner Torsdag d. 29. august GA og JTJ Konfirmandindskrivning Søndag d. 1. september 14. s. e trinitatis 9.00 GA GA Helbredelsen af de 10 spedalske Søndag d. 8. september 15. s. e. trinitatis (kirkebil) JTJ Høst m. frokost, kor 9.00 JTJ Om bekymringer Søndag d. 15. september 16. s. e. trinitatis EK (kirkebil) GA Høstgudstj. Enkens søn fra Nain Frokost & Foredrag Gæstepr: Nis Boesdal Søndag d. 22. september 17. s. e. trinitatis 9.00 JTJ JTJ Jesus som gæst hos farisæeren Søndag d. 29. september 18. s. e. trinitatis EK (kirkebil) 9.00 EK Det største bud i loven Søndag d. 6. oktober 19. s. e. trinitatis 9.00 GA GA Frokost & Film Den lamme i Kapernaum Søndag d. 13. oktober 20. s. e. trinitatis EK (kirkebil) JTJ Kongesønnens bryllup Søndag d. 20. oktober 21. s. e. trinitatis 9.00 GA GA Vand til vin Søndag d. 27. oktober 22. s. e. trinitatis JTJ BUSK (kirkebil) JTJ BUSK Om tilgivelse Søndag d. 3. november Alle Helgen EK (kirkebil) kirkekaffe GA kirkekaffe Saligprisningerne Søndag d. 10. november 24. s. e. trinitatis JTJ (kirkebil) Synagogeforstanderens datter Søndag d. 17. november 25. s. e. trinitatis 9.00 GA GA Frokost & Film Den store trængselstid Søndag d. 24. november S. søn. i kirkeåret EK (kirkebil) 9.00 EK Verdensdommen Søndag d. 1. december 1. søn. i advent EK (kirkebil) JTJ Jesus i Nazareths Adventsmøde, kor synagoge GA: Gitte Adelgaard EK: Erik Kelstrup JTJ: Jakob Thorup Jensen Gudstjenester i Plejeboligerne Torsdag den 22. august kl v. GA Torsdag den 21. november kl v. JTJ Gudstjenester på Koltgården Torsdag den 12. september kl v. GA Torsdag den 10. oktober kl v. GA Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang Forbehold for trykfejl. LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS 16

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd September, oktober og november 2015 Kirkeblad for Kolt-Hasselager LYS I MØRKET SMUG SEPTEMBER MINIKONFIRMAND+ (4. KLASSE) Opstart september måned. Minikonfirmand+ er en kort fortsættelse af minikonfirmand,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke.

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke. kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2015 34. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 Pris 50,00 Forsalg af billetter hos Eurospar og præstesekretær Helle Eg

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

O rm sle v Ko Jul lt sogne 12. årg a n g nr. 1 d ecembe r janua r februa r2015

O rm sle v Ko Jul lt sogne 12. årg a n g nr. 1 d ecembe r janua r februa r2015 Jul Ormslev Kolt sogne 12. årgang nr. 1 december januar februar 2015 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Kære læser Med dette nummer af Kirkebladet nærmer julen sig med hastige skridt, og vi har derfor

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere