Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej Helsinge Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000"

Transkript

1 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej Helsinge Tlf Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen og Pædagogisk Konsulent Charlotte Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vurdering Morelhusets opstart Pædagogik og omsorgsmiljø Sociale relationer og netværk Skolegang og fritid Sundhed Magtanvendelser...8 Bilag A: Formål med tilsynet...9 Bilag B: Beskrivelse af Morelhuset

3 1. Indledning Tilsynsenheden har d. 21. juni gennemført det første anmeldte tilsyn på Opholdsstedet Morelhuset. Morelhuset er et privat godkendt opholdssted, som er godkendt af Gribskov Kommune til at modtage 7 børn og unge i alderen 4-18 år med mulighed for efterværn. Målgruppen omfatter: flygtninge- og asylansøgende børn af etnisk minoritets familier uledsagede flygtninge børn og unge tilknytnings- og kontaktforstyrrede børn og unge lettere psykisk udviklingshæmmede, herunder sent udviklede der generelt er personligt selvhjulpne og underviselige Det anmeldte tilsyn blev gennemført som en samtale med lederen, og samtale med en medarbejder, frokost med de unge, leder og medarbejder samt afsluttende samtale med de 4 unge. 2. Vurdering Det er Tilsynets samlede vurdering, at: Morelhuset lever op til Servicelovens 46, om formålet med anbringelser af børn og unge Ledelse og medarbejdere gør en stor indsats for, at de unge bevarer kontakten til familie og venner Det er lykkedes at skabe et omsorgsmiljø, der er befordrende for målgruppens udvikling og trivsel Der er overensstemmelse mellem de bærende værdier på stedet, det der beskrives på Tilbudsportalen og hjemmesiden og det, der gives udtryk for i samtalerne både med ledelse, medarbejder og de unge. De unge er glade for og tilfredse med deres ophold, og den hjælp og støtte de oplever at få fra ledelse og medarbejdere. Morelhuset lever op til sin godkendelse fra Gribskov Kommune. 3. Morelhusets opstart Morelhuset åbnede som nyt opholdssted d. 1. februar 2012, hvor der flyttede to drenge ind, og 2 måneder senere flyttede den tredje dreng ind. Alle disse tre drenge er oprindeligt fra Afghanistan. Ultimo april flyttede den sidste dreng ind, som er fra Syrien. Alle de unge har en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark. 3

4 Lederen oplyste, at de havde haft lidt betænkeligheder ift. 2 af de unge, da det af de beskrivelser, Morelhuset fik til gennemlæsning i forbindelse med visitationen, fremgik, at de unge var udadreagerende. Leder og medarbejdere valgte dog at modtage de unge, og oplyser at de oplever de unge som velfungerende unge mennesker uden udadreagerende adfærd. Lederen oplyste, at alle fire unge p.t. går på sprogskole, og en af de unge skal starte på Søborg Privatskole i 10. klasse efter sommerferien. Det er under overvejelse, hvilke tilbud de tre andre unge skal have. Lederen forklarede, at det har været meget vigtigt for hende, at få etableret et godt og værdibåret opholdssted, og at hun derfor har tilbragt rigtig mange døgn på stedet for at sikre, at stedet og personalet fik skabt den kultur og fik lagt den pædagogiske linie, hun ønsker for stedet. Lederen forklarede ligeledes, hvordan personalet er håndplukket til stedet, og hvordan det for flere af medarbejderne også er blevet deres andet hjem. Dermed har hun efter egen opfattelse fået skabt det familie-lignende opholdssted, som hun finder er godt og udviklende netop for denne målgruppe, som typisk ikke har nogen familie i nærheden. Der er p.t. 5 medarbejdere tilknyttet opholdsstedet og yderligere en begynder den 1/7-12. Lederen gav udtryk for, at hun samt den anden tilstedeværende medarbejdere stort set har boet på opholdsstedet i opstartsfasen, og at de begge brænder for at få skabt de bedste rammer for de unge. Lederen er dog opmærksom på, at hun ikke kan fortsætte med at være på stedet i så vid udstrækning, og at hun også skal give plads til de andre medarbejdere så opholdsstedet ikke bliver alt for afhængig af hendes tilstedeværelse. 4. Pædagogik og omsorgsmiljø Som en af de væsentligste og bærende værdier forklarede lederen, at de unge skal betragte opholdsstedet som deres hjem, og at stedet derfor er åbent for venner, kærester, bekendte osv. også når de unge en dag er flyttet fra stedet. Derfor gælder der heller ikke særlige institutions-agtige regler. Der gælder kun almindelige sociale regler, og de unge hjælpes og guides i forhold til deres individuelle situation og problemstillinger. Generelt italesættes reglerne ikke som regler, men som almindelige normer og hjælp til f.eks. at få en god nattesøvn. Lederen forklarede, at der pædagogisk anvendes en anerkendende og ligeværdig tilgang, og at medarbejderne ikke skælder ud eller optrapper konflikter. Lederen og medarbejderen forklarede endvidere, at det er en vigtig værdi for Morelhuset, at de unge støttes i at bevare de elementer af deres 4

5 kultur, som de selv ønsker. Medarbejderne taler dansk til de unge, og de unge svarer også på dansk, men de unge støttes i at tale deres modersmål til hinanden. I forhold til indkøb af madvarer og tilberedning af mad tages der ligeledes behørigt hensyn, hvis de unge har særlige ønsker hertil, herunder f.eks. kun at spise halal-slagtet kød. Lederen forklarede, hvordan det i forhold til netop denne målgruppe er nødvendigt at være opmærksom på de unges eventuelle traumatiske oplevelser. Således kan visse af de unge have svært ved at sove om natten, og en tog tidligere meget smertestillende medicin. Dette er nu slet ikke nødvendigt mere, da de har taget en god snak om, hvad og hvornår det er hensigtsmæssigt at tage medicin, og at samtale om oplevelserne kan være vejen ud af de ubehagelige tanker og mareridt. Ligeledes har lederen igennem lang tid læst højt af H. C. Andersen-eventyr, hvis en ung har svært ved at sove, for dels at give lidt indblik i dansk kulturarv og dels at få tankerne ledt andre steder hen. Denne metode har vist sig meget gavnlig, og den unge gav selv, over for tilsynet, udtryk for at være meget glad for den ordning. På samme måde ved de unge, at de altid kan vække medarbejderen om natten, hvis de er kede af det, og at de kan sove på sofaen i stuen, hvis de føler sig mere trygge ved det. De unge selv forklarede Tilsynet samstemmende, at de er meget glade for at være på Morelhuset, og at det er som at være kommet i Paradis i forhold til tidligere steder, de har været. De unge er glade for medarbejderne og føler, de har fået en slags familie. De unge føler, at der bliver lyttet til dem, og at de får den hjælp, de har brug for. På forespørgsel sagde de unge, at der ikke efter deres mening, skulle laves noget om på stedet, og de har den indflydelse på dagligdagens beslutninger, som de ønsker. Tilsynet fik på anmodning fremvist anbringelseskonktrakter for de unge og statusrapporter udarbejdet 3 måneder efter de unges indflytning. Statusrapporterne er delt op i emner, der følger overskrifterne fra Barnets Reform. Derudover fik Tilsynet fremvist Morelhusets pædagogiske udviklingsplaner for de unge. Tilsynets vurdering Det er Tilsynets vurdering, at det er lykkedes Morelhuset på ganske kort tid at få etableret et opholdssted, som tilbyder målgruppen et omsorgsmiljø, der er befordrende for deres udvikling og trivsel. Det er Tilsynets klare indtryk, at de anbragte unge i meget høj grad er glade for opholdsstedet og medarbejderene, og at de føler sig trygge på stedet. De grundlæggende værdier er bærende for kulturen, og der er overensstemmelse mellem oplysningerne på Tilbudsportalen og opholdsstedets hjemmeside og de faktiske forhold som Tilsynet oplevede dem. 5

6 5. Sociale relationer og netværk Det fremgår af serviceloven, at formålet med særlig støtte til børn og unge bl.a. er at sikre de unge nære og stabile relationer til voksne og at understøtte den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Lederen af Morelhuset forklarede, at hun har søgt at tilbyde de anbragte unge sådanne relationer ved dels selv at være til stede i huset på døgnbasis og ved dels at håndplukke personalet og sikre, at de forstår netop denne målgruppes behov for relationer. Lederen forklarede endvidere, at alle de unge har venner og bekendte fra de asylcentre, de tidligere har boet på, og at de støttes i at besøge disse og tilbringe tid sammen med det netværk, de har. De unge støttes også i kontakten med de familiemæssige relationer, de måtte have i deres hjemland og/eller i kontakten med forældreværger, selv om kontakten efter Morelhusets vurdering i enkelte tilfælde ikke er i de unges bedste interesse. En af de unge skal i den kommende sommerferie besøge familie i Iran, og opholdsstedet har besluttet,at den unge skal have ledsagelse af den mandlige medhjælper/lektiehjælper, der er ansat på stedet, fordi den unge ikke bør rejse alene. En anden ung skal med sin forældreværge på sommerferie til Frankrig og de sidste unge skal med lederen og en medarbejder på ferie til Gran Canaria. Lederen forklarede, hvordan stedet den 9/6 holdt sommerfest, hvor alle pårørende, venner og bestyrelse m.v. var inviteret. Derudover kommer der frivillige i huset, som kan opbygge en god kontakt til de unge og bidrage til, at de unge kan etablere kontakt til danskere og hjælper dem til at forstå danske normer og kultur. De unge oplyste, at man på opholdsstedet sagtens kan have venner på besøg, og der er også mulighed for, at de kan overnatte, hvis de kommer langvejs fra. Tilsynets vurdering Det er Tilsynets vurdering, at Morelhuset gør en stor indsats for at støtte de unge i at bevare kontakten til familie, venner og bekendte, og at kulturen på stedet er befordrende for de unges oplevelse af, at Morelhuset er deres hjem. Morelhuset lever således efter Tilsynets vurdering op til servicelovens 46, stk. 1, nr. 1. 6

7 6. Skolegang og fritid Efter servicelovens formålsbestemmelse skal støtten til børn og unge endvidere understøtte den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse. I den forbindelse forklarede lederen og medarbejderen, at alle fire unge p.t. går på sprogskole. Den ene af drengene skal efter sommerferien begynde i 10. klasse på en lokal privatskole. Der er en medhjælper ansat, som hjælper de unge med at få lavet lektier og gennemføre skolegangen. Derudover hjælper alle medarbejdere de unge med at få en god nattesøvn, så de kan klare skoledagen og med at få lært det danske sprog og den danske kultur. De unge forklarede, at de skal i seng imellem kl. 22 og 23, og at det ikke er noget problem, da de godt selv vil kunne komme op om morgenen og passe deres skole. De, der har behov herfor, får hjælp til at komme op om morgenen. De unge gav udtryk for, at det er svært for dem at forholde sig til fremtidsdrømme, men at de gerne vil integreres i det danske samfund. Tilsynets vurdering Det er Tilsynets vurdering, at Morelhuset gør en god indsats for at understøtte de unges skolegang og hjælpe dem til eventuelt at kunne gennemføre en uddannelse. Det er Tilsynets indtryk, at Morelhuset forstår at se de unges kompetencer og styrker og at understøtte disse bedst muligt. 7. Sundhed Lederen forklarede, hvordan de på stedet har talt med de unge om kost og motion, og som et led heri har opholdsstedet bl.a. haft en ung fyr til at fortælle om træning, for at de unge bedre kan relatere sig til emnet og til ham. Opholdsstedet har især snakket med de unge om at få en sund døgnrytme og om ikke at spise midt om natten. De har ligeledes talt med de unge om ikke på én gang at drikke en liter juice eller cacaomælk, og de unger virker til at kunne forstå dette nu både i relation til det sundhedsmæssige og til det økonomiske heri. Lederen forklarede, hvordan de navnlig af hensyn til én ung har besluttet kun at købe halal-slagtet kød, og at de køber mange råvarer i arabiske butikker. De unge forklarede Tilsynet, at de er tilfredse med kosten på opholdsstedet, og at de hjælper til med at lave mad, når de har lyst. De er ligeledes med til at beslutte, hvad der skal laves af mad, og de kan hjælpe til med at købe ind. De unge forklarede videre, at man ikke må drikke alkohol på stedet, og at det heller ikke er et problem. 7

8 De unge forklarede endvidere, at de ikke må ryge i huset, og at medarbejdere og unge ikke ryger sammen bl.a. fordi de unge enten ikke ryger eller kun ryger ganske lidt. Tilsynets vurdering Det er Tilsynets vurdering, at Morelhuset tilbyder de unge en sund og varieret kost, der tager hensyn til målgruppen, og at Morelhuset lever op til formålet om at fremme de unges sundhed og trivsel. Ligeledes er det Tilsynets vurdering, at Morelhuset lever op til lov om røgfrie miljøer. 8. Magtanvendelser Tilsynet har ikke i indeværende år modtaget indberetninger om magtanvendelser på Morelhuset. Såvel medarbejdere som de anbragte unge bekræfter, at der ikke har fundet nogen former for magtanvendelse sted. Medarbejderen giver udtryk for at kende reglerne om magtanvendelse, men oplyser, at det på ingen måde har været nødvendigt på noget tidspunkt at anvende magt over for de unge, ligesom der anvendes en ligeværdig og anerkendende omgangstone. Gribskov Kommune, den 2/ Charlotte Larsen Kristina Vang Jensen 8

9 Bilag A: Formål med tilsynet Opholdsstedet Morelhuset Tilsynsenheden i Gribskov Kommune har den 21. juni 2012 gennemført anmeldt ordinært tilsyn på Morelhuset, jf. Lov om Social Service, 143 og 148 a. Tilsynet er udført af Tilsynsenheden i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008, Gribskov Kommunes tilsynsmanual af 28. november 2006 samt Gribskov Kommunes notat af 14. december 2010 om tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder. Formål med tilsynet Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et anbringelsessteds drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede aspekter: Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet overholder gældende lovgivning, og at opholdsstedet fortsat lever op til de vilkår, der er fastsat i godkendelsen. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i opholdsstedets ydelser og opgaveløsning. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af Opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Anvendte metoder i tilsynet Gennemgang af skriftligt materiale, Tilbudsportalen og Opholdsstedet egen hjemmeside. Besøg i tilbuddet Interview med ledelsen og medarbejder interview med 4 unge Opholdsstedet er godkendt af Gribskov Kommune d. 1. januar

10 Bilag B: Beskrivelse af Morelhuset. Fysiske rammer: Opholdsstedet Morelhuset har til huse i et gammelt trelænget bondehus. Ejendommen er på i alt 312 m 2, hvoraf opholdsstedet råder over 239 m 2 fordelt på 2 etager. De unges værelser er i størrelsen 10 m 2-28 m 2, herudover opholds-/spisestue, køkken, kontor, bryggers, entre, 2 badeværelser og et anneks. Opholdsstedet Morelhuset er beliggende i nyere villakvarter i Græsted, tæt på skole, forretninger og offentlige transportmidler. Ligeledes er der i nærmiljøet mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv i de lokale sportsforeninger, ungdomsklub, rideskole mv. Huset er holdt i gammel stil og fremstår noget slidt. Huset indeholder bl.a. fællesrum, tv-stue og alrum samt en lille gårdhave. 10

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere