Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby skolen, SFO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk"

Transkript

1 Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby skolen, SFO Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave og SFO 3 Nogle tal 5 Lære og årsplaner 5 Skolens styrelse 7 Arbejdsgrundlag 8 Målsætning 8 Principper 10 Dagligdagen 22 I ugens løb 27 Årets gang 30 Diverse 33 Telefon- og mailliste 36

2 Forord Dette hefte er Dreslette Skoles orientering til alle hjem. Den skal udsendes med jævne mellemrum, men vil også blive suppleret af løbende information på hjemmesiden og 3-4 årlige nyhedsbreve. På hjemmesiden finder man også kalenderaktiviteter, læreplaner, skoens historie mv. og desuden udsendes der periodebreve fra de enkelte teams. Lidt om Dreslette Skole Dreslette Skole har et stort distrikt, som grænser tæt op til Haarby og Ebberup skoler. Navnet Dreslette Skole dækker over en fællesinstitution, som både rummer skole, børnehave, SFO og juniorklub. Der er tale om én samlet institution med fælles bestyrelse og ledelse. Denne type landsbyskole er hverken børnehave eller skole, men begge dele, og den har nogle helt særlige styrker, som kan udnyttes til at opnå en høj kvalitet i både dagtilbud og skole. Samarbejdet mellem de forskellige faggrupper har medført et bredt syn på kerneydelsen. Målet i alle sammenhænge er børns kompetencer generelt, altså både kundskaber, færdigheder og den alsidige udvikling. I børnehave kan fundamentet lægges til faglig læring, i skolen er der også fokus på den sociale udvikling. Der arbejdes i teams omkring børnegrupper, og for at sikre flere og fleksible resurser i opgaveløsningen tildeles teamet ekstratimer i form af hold-, vikar- og støttetimer. En moderne landsbyskole skal udvikle sine gode muligheder for en tæt kontakt til forældre, og i dette samarbejde forøges barnets udviklingsmuligheder 2

3 Børnehave, SFO, juniorklub De tre afdelinger er en del af Dreslette Skole. Der er ca. 10 ansatte, børnehavebørn ca børn fra kl. er indskrevet i SFO og børn fra de ældre klasser går i juniorklubben i A-huset ved skolens indkørsel. Børnehaven har egen afdeling i vestfløjen med 2 stuer med hver en gruppe på ca. 20 børn og dertil garderober. I perioder deler vi børnene i 3 stuer, alt efter emnearbejde og hvor mange børn, der er indskrevet i børnehaven. Der er køkken på gul stue, og i denne afdeling er der også et legerum med hems. I midten af huset er der et fælles aktivitetslokale, som i perioder fungerer som rød stue. På grøn stue er dukkekrogen og mulighed for at klæde sig ud. Børnehaven gør brug af de lokaler, der er på skolen, bl.a. SFO basis lokale, gymnastiksalen og bibliotek. SFO-en har hjemme i indskolingsområdet. Der er et basislokale med køkken og legerum. Derudover er der faste aktiviteter i klasselokalerne, som musik rum, stille rum/lektie værksted og spille rum. Vi arbejder løbende med et miljø, der skal inspirere til bevægelse og udeliv. Rammerne skal gerne give mulighed for personlig udvikling på flere felter. Vi arbejder målrettet med bevægelse og kost. Vores udgangspunkt er at børnene gennem leg skal opleve bevægelse som attraktivt, spændende, sjovt og inspirerende. 3

4 Emnearbejde Emnearbejdet vælges ud fra børns/voksnes lyst til at fordybe sig i et emne eller ud fra en bevidsthed om, at der er områder af læreplanerne vi i løbet af året ikke kommer så meget rundt om. I vores emnearbejde er der god tid til fordybelse, og vi oplever at både voksne og børn har stor glæde af at arbejde på denne måde og at emnearbejdet giver god inspiration og læring til andre og nye tiltag i hverdagen. Læreplanerne og arbejdet med mange intelligenser er kommet ind i vores arbejde som arbejdsredskab og har givet os et fælles sprog og forståelse for det vi går og gør, og der er ligeledes kommet flere krav om evaluering og dokumentation. Som nævnt er der et udvidet samarbejde mellem børnehave og skolen, og der er lavet særlige aftaler for at gøre overgangen fra børnehave til skole så let som muligt. Selvfølgelig er det også en stor tryghed for børnene, at de kender skolens rammer, allerede før de starter. De kender lærerne i forvejen, og samtidig har de stadig kontakt til børnehavens personale, som jo er lige i nærheden. Åbningstider: man - tor kl og fre kl Ind- og udmeldelse sker gennem: Pladsanvisningen Assens Kommune Tlf.:

5 Nogle tal fra se evt. også på hjemmesiden Gennemsnitligt har vi børn fra ca. 110 hjem i distriktet, det betyder ca børn i skole og børnehaven. Mange vælger også SFO og juniorklubben, som har hjemme i A-huset Ansatte Der er 25 ansatte (ca. 20 fuldtidsstillinger) i den samlede institution. Budget: Samlede budget (skole + dagtilbud) Heraf: Skoleafdeling inkl. fællesudgifter SFO børnehave og juniorklub ca mio. kr. ca. 7.5 mio. kr. ca. 3.0 mio. kr. Lære- og årsplaner Planerne for det vi gerne vil i børnehave, SFO og skole kan ses på hjemmesiden, og man kan få dem i papirform. Lærerne udarbejder årsplaner og pædagogerne læreplaner, de handler begge om målet med indsatsen i afdelingerne. Planerne giver forældrene gode muligheder for at deltage i barnets udvikling, og I er også velkommen til at kontakte os for et godt råd om, hvad der kan gøres derhjemme. Selv om man lærer på mange måder og i mange sammenhænge, også udenfor skolen, så er der indenfor de sidste 5-6 år kommet stort fokus på skolens faglighed og på børns udvikling i dagtilbud. I børnehaven betød det, at der skulle udarbejdes læreplaner indenfor 6 områder: Natur, sprog, kultur, social, personlig, bevægelse. Planerne udarbejdes og besluttes lokalt, der er altså ikke lovmæssige fastlagte krav. I skolen er der derimod mange centralt fastlagte krav, og hvert skolefag har særlige mål for udvalgte alderstrin. 5

6 Disse trinmål er skolen forpligtiget overfor, og de kan alle findes på: De planer, lærerne har udsendt, rummer ikke alle trinmål, men det betyder naturligvis ikke, at vi ikke overholder loven. Der er blot beskrevet de trinmål, der er særlig fokus på. Når man læser på websiden med trinmålene, vil man se, at de alle er bygget på følgende indledning: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at : Herefter følger så en række sætninger, hvoraf mange indeholder et af følgende ord: Formulere, forklare, drøfte, formidle, vurdere, vide, beskrive, analysere, relatere, anvende, udføre, gengive, indsamle, perspektivere, angive årsager, benytte, kende, debattere. I en række fag er der desuden nogle færdighedsområder, som med mellemrum vil blive vurderet gennem lokale og nationale tests. Ikke alle kompetencer eller evner kan siges at høre under ét bestemt fag: Man kunne kalde dem overfaglige, men de er vigtige, når man lærer. Eksempler kunne f.eks. være: Interesse, koncentration, ansvarlighed, samarbejdsevne, fokusering, planlægning, selvkontrol. Dreslette Skole er meget opmærksom på, at målet ikke alene er at være god på en række fagspecifikke områder, men i fremtidens globaliserede samfund er der også og måske især - brug for mennesker med styrke på de overfaglige områder. 6

7 Skolens Styrelse Folkeskoleloven angiver de overordnede retningslinjer for skolens styrelse, som er ens for alle skoler. Bestyrelsens arbejde består bl.a. i at fastlægge målsætning, formulere værdier og principper for institutionens virksomhed. Bestyrelsen indgår også i mere konkrete beslutninger: Godkendelse af fællesinstitutionens kvalitetsrapport og budget, medvirke ved ansættelse af personale, udarbejde ordensregler og godkende undervisningsmidler. Meget vigtig er også dialogen med byrådet om alle forhold, der vedrører fællesinstitutionen. Forældreråd Der er vedtaget et særligt princip med forslag til forældrerådene såvel klasseforældreråd som forældreråd i SFO/børnehave se disse. Elevråd: Klasserne fra 3. til 7. har hver 2 valgte repræsentanter i elevrådet. De skal formidle alle klassers ønsker og ideer. Elevrådet bliver hørt om alle forhold, der vedrører eleverne som helhed. Der er tilknyttet en lærer, som deltager i møderne. Elevrådsarbejdet er børnenes første møde med det repræsentative demokrati, hvilket også er et af formålene med dette arbejde. Elevrådet vælger 2 repræsentanter til brugerbestyrelsen, men det er praksis, at de ikke behøver at deltage i alle møder, med mindre de selv ønsker det. Alternativet har været, at de behandler sagen på 7

8 møde og deres forslag, synspunkter mv. fremlægges. De kan deltage i behandling af de sager, som de har særlig interesse i. Arbejdsgrundlag Som skole og institution arbejder vi ud fra nogle grundlæggende værdimæssige rammer. En del af disse grundlæggende værdier er besluttet af folketinget, en del af byrådet i Assens Kommune, som også - via en styrelsesvedtægt - angiver brugerbestyrelsens kompetenceområde. Dagligdagen er naturligvis præget af mange konkrete beslutninger, som bør være i forbindelse med værdier vedtaget af et overordnet politisk niveau. Det er ledelsens opgave at fortolke værdier og få disse implementeret i dagligdagen. Ledelsen er herudover forpligtiget overfor de økonomiske rammer, mål og indsatser, som byrådet har angivet, samt rammerne omkring de ansattes arbejdsforhold. Dreslette Skoles målsætning Dagligdagen skal være præget af glæde, tillid, tryghed og ansvar, som grundlæggende værdier for et godt lære- og værested. Det betyder f.eks. at: alle er og skal føle sig værdsat, inddraget og taget alvorligt der skal være mulighed for at venskaber kan opstå, og mobning accepteres ikke børnene skal have oplevelser (bl.a. gennem traditioner) og udfordringer for alle evner og sanser de voksne bestræber sig på at være opmærksomme, tydelige og nærværende vi omgås hinanden på en ordentlig måde, både hjem og skole medvirker hertil 8

9 Børn, forældre og medarbejdere oplever en institution med et fællesskab præget af nærvær, samarbejde, indlevelse og omsorg, men også af forventninger om involvering og gensidig respekt. Det betyder f.eks. at: der er rummelighed for den enkelte indenfor fællesskabets ramme en fordomsfri dialog, ide- og erfaringsudveksling er en nødvendighed at især de yngste børn er tilknyttet få voksne og en fast gruppe børn, men også at alle (både børn og voksne) skal udfordres gennem samarbejde med andre den samlede institution arbejder på at lette overgange fra børnehave til skole og fra skoletid til fritid forventninger til hinanden skal afklares og udmeldes et højt informationsniveau tilstræbes Vi vil tilstræbe, at børnene især gennem aktiv læring og egen erfaring tilegner sig grundlæggende kundskaber, færdigheder og sociale kompetencer, der kan være dem til gavn i såvel nutiden som i fremtiden. Det betyder f.eks. at: rum, tid og rammer giver mulighed for fleksibilitet, aktiv læring, samtale og fordybelse vi skal lære børnene at søge oplysninger, sætte sig mål, være problemformulerende og løsende lokalsamfundets muligheder skal inddrages i undervisningen og dagligdagen eleverne skal have mulighed for selv at træffe valg omkring undervisningen samvær og aktiviteter skal få lysten, glæden og nysgerrigheden til at fremme udviklingen 9

10 Principper Principper for timefordeling. Timefordelingen laves på baggrund af gældende bestemmelser og byrådets udmeldte ramme. Der etableres samordnet indskoling i bh.-2. klasse, og der indarbejdes timer til holddannelse mv. Ud fra konkret pædagogisk, faglig og praktisk vurdering etableres i semesterordning i visse fag bl.a. for at sikre mulighed for modulordning. Vedtaget marts Revideret feb.1995, sep og aug Principper omkring fysiske rammer Bygninger og udendørsarealer skal udgøre en tryg, indbydende og tidssvarende ramme primært om hverdagen for børn i skolen og Æsken, men som noget sekundært også om de forskellige aktiviteter for lokalbefolkningen. Børnene skal inddrages, så de får medbestemmelse og derved føler medansvar for rammerne. Ved ændringer, vedligehold og forbedringer af udendørsarealer er udgangspunktet, at disse er en resurse i det pædagogiske arbejde. Fællesbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg vedr. udvidelser og væsentlige ændringer, evt. med deltagelse af andre personer med særlig interesse og ekspertise indenfor området. Skolen skal vedblivende fremtræde velholdt og inspirerende, så alle brugere motiveres til en ansvarlig holdning for lokaler og inventar. Skolen vil forsøge at kræve erstatning for skader forvoldt ved hærværk og grov uagtsomhed. Vedtaget mar revideret aug Principper for forældres og børns medvirken ved arbejde på bygninger og udendørsarealer ved Dreslette Skole Bygningsvedligehold varetages af Assens Kommune og her medvirker forældre og børn ikke. Afgrænsning i relation til denne bestemmelse foretages af skolens ledelse. 10

11 Ved forskønnelsesarbejde udenfor samt udbygning og vedligehold af legearealer kan forældre og børn medvirke. Det er en forudsætning, at gældende bestemmelser overholdes og for at sikre dette samt at arbejdet lever op til skolens kvalitetskrav, skal planer, procedurer, materialer m.v. godkendes af skolens ledelse / serviceleder inden arbejdet startes. Elevråd, medarbejderråd, ledelse og bestyrelse er beslutningstagere om fællesarealerne I øvrigt henvises til skolens principper for fysiske rammer samt beslutninger vedr. udendørsarealer og legeplads. Vedtaget d. sept revideret i aug Vedtagne principper omkring samarbejdet med forældrene Samarbejdet mellem Dreslette Skole og hjemmet er et bærende element i barnets skolegang og skal sikre forældrene mulighed for: medindflydelse på skolens hverdag, udvikling og barnets skolegang at få information fra skolen og give information om deres barn til skolen at involvere sig i barnets skolegang og i skolen som helhed Forældrene skal føle sig velkomne på skolen og skole-hjem-samarbejdet skal være præget af gensidig tillid, forståelse, opfølgning og åbenhed. Forældre og andre er altid velkomne til at henvende sig til fællesbestyrelsen og skolen. Allerede i starten af skoleforløbet skal der etableres en tæt kontakt mellem hjem og skole. 11

12 Skole-hjem-samtaler Der afholdes hvert år 2 skole-hjem-samtaler i alle klasser, hvor der orienteres om skolens syn på børnenes trivsel, standpunkt og indsats. Klasselæreren deltager i begge samtaler. Den øvrige lærerdeltagelse aftales mellem skolens leder og lærerne, men forældre/elever skal sikres mulighed for at få en samtale med de lærere, de måtte ønske. Der opfordres til: at eleverne deltager og involveres i samtalen med mindre særlige forhold taler imod at samtalen forberedes bl.a. gennem brug af skriftlige oplæg (årsplaner, elevplaner mv.) udarbejdet af klasselærer/team. at den første skole-hjem-samtale i 1. klasse evt. gennemføres i forbindelse med besøg i hjemmet at der følges op på tidligere samtaler. Klasseforældremøder Hvert år afholdes der et klasseforældremøde i alle klasser. Mødet afholdes så vidt muligt før 1. oktober, i særlige tilfælde kan der indlægges yderligere et møde senere på året. På det ordinære møde informeres kort (evt. skriftligt) om skolens arbejde, nye fag, lærere, metoder, bogsystemer, klassens trivsel m.v., men desuden bør møderne tilrettelægges så de fremmer dialog mellem forældre og skole og mellem forældrene indbyrdes. Dialogen tager sit udgangspunkt i forud fastsatte emner/temaer og kan være fælles for flere klasser. Til inspiration: Læseindlæring, rusmidler, fødselsdage og senere fester, overgangen til 8. skoleår, fritidsarbejde, forældreansvar og skoleansvar, fravær / ferie / fritagelse for skolegang, omsorg for hinanden Et fællesbestyrelsesmedlem er tilknyttet hver klasse og deltager i det ordinære møde. Lærerdeltagelse aftales mellem skolens leder og lærerteamet. 12

13 Den kommende børnehaveklasse og forældre indbydes i forbindelse med indskrivningen til åbent-hus-aften, hvor skolens lokaler og en del af personalet præsenteres. Forældreråd I hver klasse / børnehave-sfo opfordres forældrene til at danne et forældreråd, som i samarbejde med klasselæreren kan planlægge forældremøder og klassearrangementer. Klasseforældrerådet vælges/udpeges på det ordinære forældremøde i august./sep. Måned og sker for et år ad gangen. Forældrene aftaler selv valgprocedure evt. efter forslag fra klasselæreren. Rådets arbejde: Forældrerådet kan tage initiativ til klassearrangementer for børn og forældre udenfor skoletiden så som: Udflugter, weekendture, overnatning, bowling, teaterture, julehygge, grillaftener, fisketure m.v. Skolens lokaler og faciliteter kan lånes, man henvender sig til ledelsen vedr. dette. Forældrerådet er ansvarlig for, at relevante spørgsmål, forslag, ideer m.v. forelægges fællesbestyrelsen ved henvendelse til skoleinspektøren eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indbyder til fællesmøder med forældreråd efter behov. Arrangementer Forældrekredsen indbydes hvert år til åbent-hus den første lørdag i marts. Dagen betragtes som en almindelig skoledag med mødepligt for eleverne. Der indlægges en anden fridag i skoleåret som erstatning for lørdagen. Hvert forår indbydes alle forældre til et møde, hvor fællesbestyrelsen fremlægger sin beretning. Forældrene opfordres desuden til jævnligt at deltage i den almindelige undervisning. 13

14 Fællesbestyrelsen kan - evt. i samarbejde med andre skolers bestyrelser o.a. - arrangere fællesmøder for hele skolens forældrekreds med foredrag og debat om relevante emner. Forældrene inviteres til at deltage i flere af årets arrangementer f.eks. klassearrangementer, skoleårets afslutning, skolekomedieopførelse m.v. Skriftlig information Der informeres jævnligt om skolens aktiviteter gennem forskellige skrivelser. Hvert år udarbejdes årsplaner, som er en oversigt over årets mål med klassen. Årsplanerne er første del af elevplanerne, som så suppleres i løbet af året både ved skole-hjemsamtalerne og gennem en særlig elevplan. Dermed vil målene i årsplanen tilpasses den enkelte elev. Principper for Ture ud af huset Dreslette Skole har det princip, at al undervisning er gratis, og derfor også nedennævnte ture, når de helt eller delvist foregår i undervisningstiden. Der kan dog opkræves beløb til fortæring og i nogle tilfælde entreer (indlagte ture i forlystelsesparker, svømmehal og lign.) Ture ud af huset kan være ekskursioner, hytteture, lejrskole, virksomhedsbesøg, udflugter og lign. og har et undervisningsmæssigt, pædagogisk og/eller socialt indhold. Turene bør indlægges i årsplanen. Følgende ture kan indarbejdes i budgettet eller dækkes af arrangementskonto: Koloni for indskolingen med deltagelse af både lærere og SFOpersonale, børnehavens årlige koloni, mindst 1 hyttetur med overnatning, (f.eks. jernalderlandsby, ø-tur) lægges ind på klassetrin. Lejrskoleophold i 7. klasse, og i forløbet kl. indlægges en særlig fælles 14

15 udflugtsdag, som f.eks. går til hovedstaden, evt. indarbejdes en overnatningstur for valghold. Herudover kan klasseforældrerådet tage initiativ til aktiviteter for børnene ud over undervisningen. Hertil er der ikke mødepligt, lærere kan ikke forventes at have mulighed for at deltage og udgifterne dækkes af hjemmet. Generelt opfordres til at planlægningen af turene foregår i et samarbejde elever, lærere og evt. forældre imellem at der søges indarbejdet en fleksibilitet i planlægningen, så der bliver mulighed for at indlægge en tur, når behovet er til stede. at mulighederne for småture i lokalområdet benyttes i vid udstrækning, når undervisningens indhold rummer mulighed herfor at forældre informeres i god tid Vedtaget af fællesbestyrelsen den , revideret den og revideret i nov Principper for skolens medvirken ved indsamlinger, lodseddelsalg m.v. Eleverne kan medvirke ved indsamlinger, lodseddelsalg m.v. til humanitære/godgørende formål, såfremt elever og lærere selv fremkommer med ønske herom, og såfremt det ikke foregår i undervisningstiden. Med mindre indsamlingen, salget m.v. har direkte forbindelse med et undervisningsforløb. Salg, indsamlinger m.v. for private og/eller firmaer kan ikke finde sted. Principper for ophængning og videreformidling af informationsmateriale, mødeinvitationer m.v. Skolen kan stå som formidler af information om arrangementer i lokalområdet, såfremt dette er af kulturel, humanitær eller sportslig art med relevans for eleverne. 15

16 Informationsmaterialet uddeles sædvanligvis ikke, men kan evt. afhentes på et angivet sted eller ophænges på opslagstavlen. Materialet skal afleveres på skolens kontor, som sørger for videreformidlingen, hvis materialet opfylder principperne. Skolen formidler kun produktinformation fra firmaer i særlige tilfælde. Eksempelvis hvis der er tale om et enestående produkt med stor relevans for børn / unge. Tvivlstilfælde afgøres af skolelederen. Principper for brug af undervisningsmateriale, skemaer, lektiebøger m.v. sponsoreret af firmaer Skolen kan anvende materiale fra private firmaer med logo/firmanavn, såfremt der ikke forventes nogen form for modydelse og såfremt materialet er af en kvalitet svarende til øvrige materialer til samme brug. Mælkeordning og Skolebod Skoleboden drives af 6. klasse, under klasselærerens vejledning og tilsyn og evt. medvirken fra andre lærere. Den skal medvirke til, at eleverne får sunde spisevaner, og den skal give eleverne mulighed for at købe et billigt og ernæringsrigtigt mellemmåltid som supplement til madpakken. Opgaven inddrages i undervisningen og kan indgå i fag som f.eks. dansk, matematik og hjemkundskab. Det praktiske arbejde bør dog kun i fornødent omfang foregå i lektioner. Alle indkøb til boden foretages så vidt muligt lokalt og under hensyntagen til skolens politik vedr. miljø, økologi og reglerne for fællesindkøb. 6. klasse og klasselæreren afgør selv indenfor disse principper hvor meget de ønsker at gøre ud af boden. Bodens priser må højest udgøre indkøbspris (som er ex. moms) + 25 %, varernes pris er dermed max. svarende til priser i forretningerne. Klassen og lærerne kan beslutte særlige fredagsmenuer. 5. klasse står for det praktiske med håndtering og udlevering af mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning. 16

17 For arbejdet med bod og mælkeordning udbetales i starten af 7. kl. en bonus på 40 % af bodens overskud til klassekassen. Overskud er lig differencen mellem udgifter til varer og omsætningen. Pengene kan kun anvendes til fællesoplevelser, eksempelvis til at finansiere særlige udgifter (entréer, fortæring, mv.) på lejrskole, ved afslutningsarrangement i 7. kl., ture eller andre klassearrangementer. Principper for Arrangementskonto Overskud fra diverse arrangementer for hele eller dele af institutionen (ikke klassearrangementer) indsættes på en særlig konto i et pengeinstitut. Evt. overskud fra skolens bod indsættes ligeledes på denne konto. Hvad angår Skoleboden skal der dog være en bonus til klassen - et beløb der går i klassekassen, og som kan anvendes efter klassens og klasselærerens beslutning. Arrangementkontoens beløb anvendes til særlige formål, som vil komme alle elever til gode: F.eks. legepladsforbedringer, fællesoplevelser, traditioner, ture m.v. Principper for valgfagsordning Formålet med valgfagsordningen på Dreslette Skole er: at give elever i de ældste klasser og deres forældre en direkte indflydelse på en del af undervisningen, at danne hold på grundlag af interesse og dermed give eleverne mulighed for at arbejde sammen på tværs af alder og klassetrin, at styrke ansvarsfølelse og motivation for den undervisning, der gennemføres, at sikre de ældste klassetrin mulighed for aktiviteter ud over de normale fagområder. Valgfagstimerne er ikke frivillig undervisning, men en del af skolens samlede undervisningstilbud til de pågældende klassetrin. Ud over 17

18 valgfag skal folkeskolelovens minimumstimetal for fagene opfyldes for disse klasser. Valgfagstimerne placeres som ydertimer i dobbeltmoduler, men med mulighed for at lærer og elever kan aftale en anden fordeling af timerne. F.eks. således at der nogle dage kan lægges flere timer og andre dage kan aflyses. Dermed sikres mulighed for ture ud af huset og i øvrigt at inddrage utraditionelle aktiviteter. Det forventes at læreren som professionel sikrer, at aktiviteten rummer udfordringer og udvikling (undervisning) for de enkelte elever. Læreren vælger selv hvilke tilbud, der gives og laver en beskrivelse af aktiviteten, som sikrer at elev og forældre ved hvad indholdet i undervisningen er. Klasselæreren kan om nødvendigt rådgive og vejlede elev og forældre i valget. Det forventes at forældrene involverer sig i barnets valg, som normalt er bindende for hele semestret. Der gælder i øvrigt samme regler som for skolens øvrige undervisning, m.h.t. fritagelse m.v. Vedtaget af fællesbestyrelsen d. 3. nov Principper for deltagelse i tilbud fra fritidsorganisationer i skoletiden Skolens elever kan deltage i ovennævnte aktiviteter i skoletiden, men normalt kun såfremt aktiviteten er en del af et undervisningsforløb. Deltagelse godkendes af skolens ledelse. Principper for samarbejdet mellem Dreslette skole og overbygningsskolerne f.eks. Haarby og Ebberup Skoler Fællesbestyrelsens holdning er, at der skal være mange muligheder åbne for at vælge skolegang efter 7. kl. Praktiske problemer (transport mv.) bør ikke hindre at elev og forældre får opfyldt ønsket, og der bør gøres mest muligt for at lette overgangen på det pædagogiske og sociale område til alle tilbud. 18

19 Dreslette Skole samarbejder med alle naboskoler ud fra den grundholdning, at aktiviteterne skal have pædagogisk, undervisningsmæssig værdi i sig selv, og de oprettes og gennemføres kun i mindre grad ud fra, at de er en forberedelse til senere klassesammenføring. De nuværende aktiviteter og samarbejdet med Haarby Skole fortsættes indtil videre, men ønskes alternative skoler kan der informeres om de faglige aftaler, som allerede er indgået med Haarby Skole. Der udarbejdes særlig skrivelse til 7. klasse, som et oplæg til valg af skole efter 7. kl. Rygning Dreslette Skole er røgfri. For skolens elever er der rygeforbud og tilladelse kan ikke opnås. I forbindelse med skolens arrangementer foregår rygning udenfor. Vedtaget d. 12. aug Revideret september 2001 og august 2008 Holdninger og vedtagelser omkring begrebet lektier Lektier er et vidt begreb, som bl.a. omfatter mulighed for at barnet lærer at tage ansvar for forberedelse og klargøring til en ny skoledag (f.eks. efterse penalhus og skoletaskens indhold) muligheden for en ekstra træning af færdigheder, at barnet oplever, at forældre viser opmærksomhed og interesse for skole og skolearbejdet. Dreslette Skoles bestyrelse har ikke vedtaget faste principper for lektier, men vi har den holdning, at lektier som skaber utryghed og problemer i hjemmet skal undgås. Dette kan sikres gennem en åben og tillidsfuld dialog mellem skole og hjem, hvor alle typer problemer med lektier bør tages op. 19

20 Lektier bør så vidt muligt - tilpasses det enkelte barn samt hjemmets muligheder for at og støtte barnet. Skolefritidsordningen kan i særlige tilfælde støtte, men ligesom skolens lektiehjælpstimer er dette dog ikke ensbetydende med, at ansvaret for lektier overtages for hjemmet, og der kræves særlig aftale. På flere forældremøder i skoleforløbet bør lektier drøftes, så det sikres at lærere bliver bekendt med forældrenes oplevelser med lektier at forældrene bliver bekendt med formålet med lektierne. at forældre og lærere aftaler handlemuligheder såfremt, der opstår problemer Konklusion på debat i foråret 2001 Principper for fritagelse fra skolegang Fællesbestyrelsen har på møder i efteråret 2002 drøftet ovenstående. Ingen enkeltsager har været drøftet, og fra starten blev det besluttet at hensigten med at tage punkterne på dagsordenen ikke skulle være at vedtage flere retningslinjer på området. Kort sagt vil vi blot sikre at man som forældre har kendskab til de gældende regler og at alle synspunkter tages i betragtning, når man planlægger sin ferie, eller når man af anden grund beslutter sig til at bede sit barn fritaget for skolegang. Der findes klare regler på området: Der er undervisningspligt på 9 år i Danmark. Det er en borgerpligt som forældre at sørge for at barnet bliver undervist. Man kan tilmelde barnet i folkeskolen, til et andet anerkendt undervisningstilbud eller selv sørge for undervisningen. Undervisningen i folkeskolen er gratis. 20

21 Tilmeldingen til et undervisningstilbud indebærer at man så også for et opfylde pligten skal sørge for, at barnet møder op og følger undervisningen (også i de frivillige år bh.kl og 10 kl.). Alle skoler har pligt til at reagere såfremt barnet holder fri uden gyldig grund eller uden skolelederens tilladelse. Derfor skal skolen kende begrundelsen for fraværet og ved sygdom ud over 3 uger skal der iværksættes undervisning i hjemmet. På Dreslette Skole har vi følgende retningslinjer: Skolen ønsker skriftlig eller mundtlig besked om årsagen til børnenes fravær. Ønskes en elev fritaget for skolegang i en eller flere lektioner rettes henvendelse til klasselærer eller faglærer. Hvis det drejer sig om mere end 1 dag rettes henvendelse til skoleinspektøren. Fritagelse for skolegang i mere end 1 dag noteres og notatet lægges i elevens kartoteksmappe. Hvad bør forældre gøre før beslutningen om fritagelse træffes? I de fleste situationer bør man tage barnet med i beslutningen og gøre både sig selv og barnet klart, at der kan foregå noget i skolen som man så går glip af. Man giver dermed barnet både medbestemmelse og mulighed for at forberede perioden. Man bør desuden informere sig om hvad der konkret skal foregå i den pågældende periode. Mange klasser udsender uge- eller månedsinformation, og man kan også ringe til klasselæreren og få oplyst hvad der er planlagt. Dette er både vigtigt for at gøre det let for barnet at starte efter perioden, men det er også vigtigt fordi barnet jo kunne have en særlig opgave (f.eks. som del i gruppearbejde eller en rolle i et skuespil). Endelig er det også vigtigt for barnet at vide hvad kammeraterne evt. oplever i den periode man er væk. Hvad gør skolen for at imødegå evt. problemer med fritagelsen? 21

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Velkommen til Kollerup Skoles SFO

Velkommen til Kollerup Skoles SFO Velkommen til Kollerup Skoles SFO Vores Værdier: Hverdagen tilrettelægges så børnene føler sig trygge og er glade for at komme. Børn skal videreudvikle sociale og personlige kompetencer. Herved forstås

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Såfremt eleven opfylder kommunens minimumskrav for ugentlige lektioner kan der ikke kræves at eleven yderligere vælger

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere