Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby skolen, SFO.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk"

Transkript

1 Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby skolen, SFO Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave og SFO 3 Nogle tal 5 Lære og årsplaner 5 Skolens styrelse 7 Arbejdsgrundlag 8 Målsætning 8 Principper 10 Dagligdagen 22 I ugens løb 27 Årets gang 30 Diverse 33 Telefon- og mailliste 36

2 Forord Dette hefte er Dreslette Skoles orientering til alle hjem. Den skal udsendes med jævne mellemrum, men vil også blive suppleret af løbende information på hjemmesiden og 3-4 årlige nyhedsbreve. På hjemmesiden finder man også kalenderaktiviteter, læreplaner, skoens historie mv. og desuden udsendes der periodebreve fra de enkelte teams. Lidt om Dreslette Skole Dreslette Skole har et stort distrikt, som grænser tæt op til Haarby og Ebberup skoler. Navnet Dreslette Skole dækker over en fællesinstitution, som både rummer skole, børnehave, SFO og juniorklub. Der er tale om én samlet institution med fælles bestyrelse og ledelse. Denne type landsbyskole er hverken børnehave eller skole, men begge dele, og den har nogle helt særlige styrker, som kan udnyttes til at opnå en høj kvalitet i både dagtilbud og skole. Samarbejdet mellem de forskellige faggrupper har medført et bredt syn på kerneydelsen. Målet i alle sammenhænge er børns kompetencer generelt, altså både kundskaber, færdigheder og den alsidige udvikling. I børnehave kan fundamentet lægges til faglig læring, i skolen er der også fokus på den sociale udvikling. Der arbejdes i teams omkring børnegrupper, og for at sikre flere og fleksible resurser i opgaveløsningen tildeles teamet ekstratimer i form af hold-, vikar- og støttetimer. En moderne landsbyskole skal udvikle sine gode muligheder for en tæt kontakt til forældre, og i dette samarbejde forøges barnets udviklingsmuligheder 2

3 Børnehave, SFO, juniorklub De tre afdelinger er en del af Dreslette Skole. Der er ca. 10 ansatte, børnehavebørn ca børn fra kl. er indskrevet i SFO og børn fra de ældre klasser går i juniorklubben i A-huset ved skolens indkørsel. Børnehaven har egen afdeling i vestfløjen med 2 stuer med hver en gruppe på ca. 20 børn og dertil garderober. I perioder deler vi børnene i 3 stuer, alt efter emnearbejde og hvor mange børn, der er indskrevet i børnehaven. Der er køkken på gul stue, og i denne afdeling er der også et legerum med hems. I midten af huset er der et fælles aktivitetslokale, som i perioder fungerer som rød stue. På grøn stue er dukkekrogen og mulighed for at klæde sig ud. Børnehaven gør brug af de lokaler, der er på skolen, bl.a. SFO basis lokale, gymnastiksalen og bibliotek. SFO-en har hjemme i indskolingsområdet. Der er et basislokale med køkken og legerum. Derudover er der faste aktiviteter i klasselokalerne, som musik rum, stille rum/lektie værksted og spille rum. Vi arbejder løbende med et miljø, der skal inspirere til bevægelse og udeliv. Rammerne skal gerne give mulighed for personlig udvikling på flere felter. Vi arbejder målrettet med bevægelse og kost. Vores udgangspunkt er at børnene gennem leg skal opleve bevægelse som attraktivt, spændende, sjovt og inspirerende. 3

4 Emnearbejde Emnearbejdet vælges ud fra børns/voksnes lyst til at fordybe sig i et emne eller ud fra en bevidsthed om, at der er områder af læreplanerne vi i løbet af året ikke kommer så meget rundt om. I vores emnearbejde er der god tid til fordybelse, og vi oplever at både voksne og børn har stor glæde af at arbejde på denne måde og at emnearbejdet giver god inspiration og læring til andre og nye tiltag i hverdagen. Læreplanerne og arbejdet med mange intelligenser er kommet ind i vores arbejde som arbejdsredskab og har givet os et fælles sprog og forståelse for det vi går og gør, og der er ligeledes kommet flere krav om evaluering og dokumentation. Som nævnt er der et udvidet samarbejde mellem børnehave og skolen, og der er lavet særlige aftaler for at gøre overgangen fra børnehave til skole så let som muligt. Selvfølgelig er det også en stor tryghed for børnene, at de kender skolens rammer, allerede før de starter. De kender lærerne i forvejen, og samtidig har de stadig kontakt til børnehavens personale, som jo er lige i nærheden. Åbningstider: man - tor kl og fre kl Ind- og udmeldelse sker gennem: Pladsanvisningen Assens Kommune Tlf.:

5 Nogle tal fra se evt. også på hjemmesiden Gennemsnitligt har vi børn fra ca. 110 hjem i distriktet, det betyder ca børn i skole og børnehaven. Mange vælger også SFO og juniorklubben, som har hjemme i A-huset Ansatte Der er 25 ansatte (ca. 20 fuldtidsstillinger) i den samlede institution. Budget: Samlede budget (skole + dagtilbud) Heraf: Skoleafdeling inkl. fællesudgifter SFO børnehave og juniorklub ca mio. kr. ca. 7.5 mio. kr. ca. 3.0 mio. kr. Lære- og årsplaner Planerne for det vi gerne vil i børnehave, SFO og skole kan ses på hjemmesiden, og man kan få dem i papirform. Lærerne udarbejder årsplaner og pædagogerne læreplaner, de handler begge om målet med indsatsen i afdelingerne. Planerne giver forældrene gode muligheder for at deltage i barnets udvikling, og I er også velkommen til at kontakte os for et godt råd om, hvad der kan gøres derhjemme. Selv om man lærer på mange måder og i mange sammenhænge, også udenfor skolen, så er der indenfor de sidste 5-6 år kommet stort fokus på skolens faglighed og på børns udvikling i dagtilbud. I børnehaven betød det, at der skulle udarbejdes læreplaner indenfor 6 områder: Natur, sprog, kultur, social, personlig, bevægelse. Planerne udarbejdes og besluttes lokalt, der er altså ikke lovmæssige fastlagte krav. I skolen er der derimod mange centralt fastlagte krav, og hvert skolefag har særlige mål for udvalgte alderstrin. 5

6 Disse trinmål er skolen forpligtiget overfor, og de kan alle findes på: De planer, lærerne har udsendt, rummer ikke alle trinmål, men det betyder naturligvis ikke, at vi ikke overholder loven. Der er blot beskrevet de trinmål, der er særlig fokus på. Når man læser på websiden med trinmålene, vil man se, at de alle er bygget på følgende indledning: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at : Herefter følger så en række sætninger, hvoraf mange indeholder et af følgende ord: Formulere, forklare, drøfte, formidle, vurdere, vide, beskrive, analysere, relatere, anvende, udføre, gengive, indsamle, perspektivere, angive årsager, benytte, kende, debattere. I en række fag er der desuden nogle færdighedsområder, som med mellemrum vil blive vurderet gennem lokale og nationale tests. Ikke alle kompetencer eller evner kan siges at høre under ét bestemt fag: Man kunne kalde dem overfaglige, men de er vigtige, når man lærer. Eksempler kunne f.eks. være: Interesse, koncentration, ansvarlighed, samarbejdsevne, fokusering, planlægning, selvkontrol. Dreslette Skole er meget opmærksom på, at målet ikke alene er at være god på en række fagspecifikke områder, men i fremtidens globaliserede samfund er der også og måske især - brug for mennesker med styrke på de overfaglige områder. 6

7 Skolens Styrelse Folkeskoleloven angiver de overordnede retningslinjer for skolens styrelse, som er ens for alle skoler. Bestyrelsens arbejde består bl.a. i at fastlægge målsætning, formulere værdier og principper for institutionens virksomhed. Bestyrelsen indgår også i mere konkrete beslutninger: Godkendelse af fællesinstitutionens kvalitetsrapport og budget, medvirke ved ansættelse af personale, udarbejde ordensregler og godkende undervisningsmidler. Meget vigtig er også dialogen med byrådet om alle forhold, der vedrører fællesinstitutionen. Forældreråd Der er vedtaget et særligt princip med forslag til forældrerådene såvel klasseforældreråd som forældreråd i SFO/børnehave se disse. Elevråd: Klasserne fra 3. til 7. har hver 2 valgte repræsentanter i elevrådet. De skal formidle alle klassers ønsker og ideer. Elevrådet bliver hørt om alle forhold, der vedrører eleverne som helhed. Der er tilknyttet en lærer, som deltager i møderne. Elevrådsarbejdet er børnenes første møde med det repræsentative demokrati, hvilket også er et af formålene med dette arbejde. Elevrådet vælger 2 repræsentanter til brugerbestyrelsen, men det er praksis, at de ikke behøver at deltage i alle møder, med mindre de selv ønsker det. Alternativet har været, at de behandler sagen på 7

8 møde og deres forslag, synspunkter mv. fremlægges. De kan deltage i behandling af de sager, som de har særlig interesse i. Arbejdsgrundlag Som skole og institution arbejder vi ud fra nogle grundlæggende værdimæssige rammer. En del af disse grundlæggende værdier er besluttet af folketinget, en del af byrådet i Assens Kommune, som også - via en styrelsesvedtægt - angiver brugerbestyrelsens kompetenceområde. Dagligdagen er naturligvis præget af mange konkrete beslutninger, som bør være i forbindelse med værdier vedtaget af et overordnet politisk niveau. Det er ledelsens opgave at fortolke værdier og få disse implementeret i dagligdagen. Ledelsen er herudover forpligtiget overfor de økonomiske rammer, mål og indsatser, som byrådet har angivet, samt rammerne omkring de ansattes arbejdsforhold. Dreslette Skoles målsætning Dagligdagen skal være præget af glæde, tillid, tryghed og ansvar, som grundlæggende værdier for et godt lære- og værested. Det betyder f.eks. at: alle er og skal føle sig værdsat, inddraget og taget alvorligt der skal være mulighed for at venskaber kan opstå, og mobning accepteres ikke børnene skal have oplevelser (bl.a. gennem traditioner) og udfordringer for alle evner og sanser de voksne bestræber sig på at være opmærksomme, tydelige og nærværende vi omgås hinanden på en ordentlig måde, både hjem og skole medvirker hertil 8

9 Børn, forældre og medarbejdere oplever en institution med et fællesskab præget af nærvær, samarbejde, indlevelse og omsorg, men også af forventninger om involvering og gensidig respekt. Det betyder f.eks. at: der er rummelighed for den enkelte indenfor fællesskabets ramme en fordomsfri dialog, ide- og erfaringsudveksling er en nødvendighed at især de yngste børn er tilknyttet få voksne og en fast gruppe børn, men også at alle (både børn og voksne) skal udfordres gennem samarbejde med andre den samlede institution arbejder på at lette overgange fra børnehave til skole og fra skoletid til fritid forventninger til hinanden skal afklares og udmeldes et højt informationsniveau tilstræbes Vi vil tilstræbe, at børnene især gennem aktiv læring og egen erfaring tilegner sig grundlæggende kundskaber, færdigheder og sociale kompetencer, der kan være dem til gavn i såvel nutiden som i fremtiden. Det betyder f.eks. at: rum, tid og rammer giver mulighed for fleksibilitet, aktiv læring, samtale og fordybelse vi skal lære børnene at søge oplysninger, sætte sig mål, være problemformulerende og løsende lokalsamfundets muligheder skal inddrages i undervisningen og dagligdagen eleverne skal have mulighed for selv at træffe valg omkring undervisningen samvær og aktiviteter skal få lysten, glæden og nysgerrigheden til at fremme udviklingen 9

10 Principper Principper for timefordeling. Timefordelingen laves på baggrund af gældende bestemmelser og byrådets udmeldte ramme. Der etableres samordnet indskoling i bh.-2. klasse, og der indarbejdes timer til holddannelse mv. Ud fra konkret pædagogisk, faglig og praktisk vurdering etableres i semesterordning i visse fag bl.a. for at sikre mulighed for modulordning. Vedtaget marts Revideret feb.1995, sep og aug Principper omkring fysiske rammer Bygninger og udendørsarealer skal udgøre en tryg, indbydende og tidssvarende ramme primært om hverdagen for børn i skolen og Æsken, men som noget sekundært også om de forskellige aktiviteter for lokalbefolkningen. Børnene skal inddrages, så de får medbestemmelse og derved føler medansvar for rammerne. Ved ændringer, vedligehold og forbedringer af udendørsarealer er udgangspunktet, at disse er en resurse i det pædagogiske arbejde. Fællesbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg vedr. udvidelser og væsentlige ændringer, evt. med deltagelse af andre personer med særlig interesse og ekspertise indenfor området. Skolen skal vedblivende fremtræde velholdt og inspirerende, så alle brugere motiveres til en ansvarlig holdning for lokaler og inventar. Skolen vil forsøge at kræve erstatning for skader forvoldt ved hærværk og grov uagtsomhed. Vedtaget mar revideret aug Principper for forældres og børns medvirken ved arbejde på bygninger og udendørsarealer ved Dreslette Skole Bygningsvedligehold varetages af Assens Kommune og her medvirker forældre og børn ikke. Afgrænsning i relation til denne bestemmelse foretages af skolens ledelse. 10

11 Ved forskønnelsesarbejde udenfor samt udbygning og vedligehold af legearealer kan forældre og børn medvirke. Det er en forudsætning, at gældende bestemmelser overholdes og for at sikre dette samt at arbejdet lever op til skolens kvalitetskrav, skal planer, procedurer, materialer m.v. godkendes af skolens ledelse / serviceleder inden arbejdet startes. Elevråd, medarbejderråd, ledelse og bestyrelse er beslutningstagere om fællesarealerne I øvrigt henvises til skolens principper for fysiske rammer samt beslutninger vedr. udendørsarealer og legeplads. Vedtaget d. sept revideret i aug Vedtagne principper omkring samarbejdet med forældrene Samarbejdet mellem Dreslette Skole og hjemmet er et bærende element i barnets skolegang og skal sikre forældrene mulighed for: medindflydelse på skolens hverdag, udvikling og barnets skolegang at få information fra skolen og give information om deres barn til skolen at involvere sig i barnets skolegang og i skolen som helhed Forældrene skal føle sig velkomne på skolen og skole-hjem-samarbejdet skal være præget af gensidig tillid, forståelse, opfølgning og åbenhed. Forældre og andre er altid velkomne til at henvende sig til fællesbestyrelsen og skolen. Allerede i starten af skoleforløbet skal der etableres en tæt kontakt mellem hjem og skole. 11

12 Skole-hjem-samtaler Der afholdes hvert år 2 skole-hjem-samtaler i alle klasser, hvor der orienteres om skolens syn på børnenes trivsel, standpunkt og indsats. Klasselæreren deltager i begge samtaler. Den øvrige lærerdeltagelse aftales mellem skolens leder og lærerne, men forældre/elever skal sikres mulighed for at få en samtale med de lærere, de måtte ønske. Der opfordres til: at eleverne deltager og involveres i samtalen med mindre særlige forhold taler imod at samtalen forberedes bl.a. gennem brug af skriftlige oplæg (årsplaner, elevplaner mv.) udarbejdet af klasselærer/team. at den første skole-hjem-samtale i 1. klasse evt. gennemføres i forbindelse med besøg i hjemmet at der følges op på tidligere samtaler. Klasseforældremøder Hvert år afholdes der et klasseforældremøde i alle klasser. Mødet afholdes så vidt muligt før 1. oktober, i særlige tilfælde kan der indlægges yderligere et møde senere på året. På det ordinære møde informeres kort (evt. skriftligt) om skolens arbejde, nye fag, lærere, metoder, bogsystemer, klassens trivsel m.v., men desuden bør møderne tilrettelægges så de fremmer dialog mellem forældre og skole og mellem forældrene indbyrdes. Dialogen tager sit udgangspunkt i forud fastsatte emner/temaer og kan være fælles for flere klasser. Til inspiration: Læseindlæring, rusmidler, fødselsdage og senere fester, overgangen til 8. skoleår, fritidsarbejde, forældreansvar og skoleansvar, fravær / ferie / fritagelse for skolegang, omsorg for hinanden Et fællesbestyrelsesmedlem er tilknyttet hver klasse og deltager i det ordinære møde. Lærerdeltagelse aftales mellem skolens leder og lærerteamet. 12

13 Den kommende børnehaveklasse og forældre indbydes i forbindelse med indskrivningen til åbent-hus-aften, hvor skolens lokaler og en del af personalet præsenteres. Forældreråd I hver klasse / børnehave-sfo opfordres forældrene til at danne et forældreråd, som i samarbejde med klasselæreren kan planlægge forældremøder og klassearrangementer. Klasseforældrerådet vælges/udpeges på det ordinære forældremøde i august./sep. Måned og sker for et år ad gangen. Forældrene aftaler selv valgprocedure evt. efter forslag fra klasselæreren. Rådets arbejde: Forældrerådet kan tage initiativ til klassearrangementer for børn og forældre udenfor skoletiden så som: Udflugter, weekendture, overnatning, bowling, teaterture, julehygge, grillaftener, fisketure m.v. Skolens lokaler og faciliteter kan lånes, man henvender sig til ledelsen vedr. dette. Forældrerådet er ansvarlig for, at relevante spørgsmål, forslag, ideer m.v. forelægges fællesbestyrelsen ved henvendelse til skoleinspektøren eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indbyder til fællesmøder med forældreråd efter behov. Arrangementer Forældrekredsen indbydes hvert år til åbent-hus den første lørdag i marts. Dagen betragtes som en almindelig skoledag med mødepligt for eleverne. Der indlægges en anden fridag i skoleåret som erstatning for lørdagen. Hvert forår indbydes alle forældre til et møde, hvor fællesbestyrelsen fremlægger sin beretning. Forældrene opfordres desuden til jævnligt at deltage i den almindelige undervisning. 13

14 Fællesbestyrelsen kan - evt. i samarbejde med andre skolers bestyrelser o.a. - arrangere fællesmøder for hele skolens forældrekreds med foredrag og debat om relevante emner. Forældrene inviteres til at deltage i flere af årets arrangementer f.eks. klassearrangementer, skoleårets afslutning, skolekomedieopførelse m.v. Skriftlig information Der informeres jævnligt om skolens aktiviteter gennem forskellige skrivelser. Hvert år udarbejdes årsplaner, som er en oversigt over årets mål med klassen. Årsplanerne er første del af elevplanerne, som så suppleres i løbet af året både ved skole-hjemsamtalerne og gennem en særlig elevplan. Dermed vil målene i årsplanen tilpasses den enkelte elev. Principper for Ture ud af huset Dreslette Skole har det princip, at al undervisning er gratis, og derfor også nedennævnte ture, når de helt eller delvist foregår i undervisningstiden. Der kan dog opkræves beløb til fortæring og i nogle tilfælde entreer (indlagte ture i forlystelsesparker, svømmehal og lign.) Ture ud af huset kan være ekskursioner, hytteture, lejrskole, virksomhedsbesøg, udflugter og lign. og har et undervisningsmæssigt, pædagogisk og/eller socialt indhold. Turene bør indlægges i årsplanen. Følgende ture kan indarbejdes i budgettet eller dækkes af arrangementskonto: Koloni for indskolingen med deltagelse af både lærere og SFOpersonale, børnehavens årlige koloni, mindst 1 hyttetur med overnatning, (f.eks. jernalderlandsby, ø-tur) lægges ind på klassetrin. Lejrskoleophold i 7. klasse, og i forløbet kl. indlægges en særlig fælles 14

15 udflugtsdag, som f.eks. går til hovedstaden, evt. indarbejdes en overnatningstur for valghold. Herudover kan klasseforældrerådet tage initiativ til aktiviteter for børnene ud over undervisningen. Hertil er der ikke mødepligt, lærere kan ikke forventes at have mulighed for at deltage og udgifterne dækkes af hjemmet. Generelt opfordres til at planlægningen af turene foregår i et samarbejde elever, lærere og evt. forældre imellem at der søges indarbejdet en fleksibilitet i planlægningen, så der bliver mulighed for at indlægge en tur, når behovet er til stede. at mulighederne for småture i lokalområdet benyttes i vid udstrækning, når undervisningens indhold rummer mulighed herfor at forældre informeres i god tid Vedtaget af fællesbestyrelsen den , revideret den og revideret i nov Principper for skolens medvirken ved indsamlinger, lodseddelsalg m.v. Eleverne kan medvirke ved indsamlinger, lodseddelsalg m.v. til humanitære/godgørende formål, såfremt elever og lærere selv fremkommer med ønske herom, og såfremt det ikke foregår i undervisningstiden. Med mindre indsamlingen, salget m.v. har direkte forbindelse med et undervisningsforløb. Salg, indsamlinger m.v. for private og/eller firmaer kan ikke finde sted. Principper for ophængning og videreformidling af informationsmateriale, mødeinvitationer m.v. Skolen kan stå som formidler af information om arrangementer i lokalområdet, såfremt dette er af kulturel, humanitær eller sportslig art med relevans for eleverne. 15

16 Informationsmaterialet uddeles sædvanligvis ikke, men kan evt. afhentes på et angivet sted eller ophænges på opslagstavlen. Materialet skal afleveres på skolens kontor, som sørger for videreformidlingen, hvis materialet opfylder principperne. Skolen formidler kun produktinformation fra firmaer i særlige tilfælde. Eksempelvis hvis der er tale om et enestående produkt med stor relevans for børn / unge. Tvivlstilfælde afgøres af skolelederen. Principper for brug af undervisningsmateriale, skemaer, lektiebøger m.v. sponsoreret af firmaer Skolen kan anvende materiale fra private firmaer med logo/firmanavn, såfremt der ikke forventes nogen form for modydelse og såfremt materialet er af en kvalitet svarende til øvrige materialer til samme brug. Mælkeordning og Skolebod Skoleboden drives af 6. klasse, under klasselærerens vejledning og tilsyn og evt. medvirken fra andre lærere. Den skal medvirke til, at eleverne får sunde spisevaner, og den skal give eleverne mulighed for at købe et billigt og ernæringsrigtigt mellemmåltid som supplement til madpakken. Opgaven inddrages i undervisningen og kan indgå i fag som f.eks. dansk, matematik og hjemkundskab. Det praktiske arbejde bør dog kun i fornødent omfang foregå i lektioner. Alle indkøb til boden foretages så vidt muligt lokalt og under hensyntagen til skolens politik vedr. miljø, økologi og reglerne for fællesindkøb. 6. klasse og klasselæreren afgør selv indenfor disse principper hvor meget de ønsker at gøre ud af boden. Bodens priser må højest udgøre indkøbspris (som er ex. moms) + 25 %, varernes pris er dermed max. svarende til priser i forretningerne. Klassen og lærerne kan beslutte særlige fredagsmenuer. 5. klasse står for det praktiske med håndtering og udlevering af mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning. 16

17 For arbejdet med bod og mælkeordning udbetales i starten af 7. kl. en bonus på 40 % af bodens overskud til klassekassen. Overskud er lig differencen mellem udgifter til varer og omsætningen. Pengene kan kun anvendes til fællesoplevelser, eksempelvis til at finansiere særlige udgifter (entréer, fortæring, mv.) på lejrskole, ved afslutningsarrangement i 7. kl., ture eller andre klassearrangementer. Principper for Arrangementskonto Overskud fra diverse arrangementer for hele eller dele af institutionen (ikke klassearrangementer) indsættes på en særlig konto i et pengeinstitut. Evt. overskud fra skolens bod indsættes ligeledes på denne konto. Hvad angår Skoleboden skal der dog være en bonus til klassen - et beløb der går i klassekassen, og som kan anvendes efter klassens og klasselærerens beslutning. Arrangementkontoens beløb anvendes til særlige formål, som vil komme alle elever til gode: F.eks. legepladsforbedringer, fællesoplevelser, traditioner, ture m.v. Principper for valgfagsordning Formålet med valgfagsordningen på Dreslette Skole er: at give elever i de ældste klasser og deres forældre en direkte indflydelse på en del af undervisningen, at danne hold på grundlag af interesse og dermed give eleverne mulighed for at arbejde sammen på tværs af alder og klassetrin, at styrke ansvarsfølelse og motivation for den undervisning, der gennemføres, at sikre de ældste klassetrin mulighed for aktiviteter ud over de normale fagområder. Valgfagstimerne er ikke frivillig undervisning, men en del af skolens samlede undervisningstilbud til de pågældende klassetrin. Ud over 17

18 valgfag skal folkeskolelovens minimumstimetal for fagene opfyldes for disse klasser. Valgfagstimerne placeres som ydertimer i dobbeltmoduler, men med mulighed for at lærer og elever kan aftale en anden fordeling af timerne. F.eks. således at der nogle dage kan lægges flere timer og andre dage kan aflyses. Dermed sikres mulighed for ture ud af huset og i øvrigt at inddrage utraditionelle aktiviteter. Det forventes at læreren som professionel sikrer, at aktiviteten rummer udfordringer og udvikling (undervisning) for de enkelte elever. Læreren vælger selv hvilke tilbud, der gives og laver en beskrivelse af aktiviteten, som sikrer at elev og forældre ved hvad indholdet i undervisningen er. Klasselæreren kan om nødvendigt rådgive og vejlede elev og forældre i valget. Det forventes at forældrene involverer sig i barnets valg, som normalt er bindende for hele semestret. Der gælder i øvrigt samme regler som for skolens øvrige undervisning, m.h.t. fritagelse m.v. Vedtaget af fællesbestyrelsen d. 3. nov Principper for deltagelse i tilbud fra fritidsorganisationer i skoletiden Skolens elever kan deltage i ovennævnte aktiviteter i skoletiden, men normalt kun såfremt aktiviteten er en del af et undervisningsforløb. Deltagelse godkendes af skolens ledelse. Principper for samarbejdet mellem Dreslette skole og overbygningsskolerne f.eks. Haarby og Ebberup Skoler Fællesbestyrelsens holdning er, at der skal være mange muligheder åbne for at vælge skolegang efter 7. kl. Praktiske problemer (transport mv.) bør ikke hindre at elev og forældre får opfyldt ønsket, og der bør gøres mest muligt for at lette overgangen på det pædagogiske og sociale område til alle tilbud. 18

19 Dreslette Skole samarbejder med alle naboskoler ud fra den grundholdning, at aktiviteterne skal have pædagogisk, undervisningsmæssig værdi i sig selv, og de oprettes og gennemføres kun i mindre grad ud fra, at de er en forberedelse til senere klassesammenføring. De nuværende aktiviteter og samarbejdet med Haarby Skole fortsættes indtil videre, men ønskes alternative skoler kan der informeres om de faglige aftaler, som allerede er indgået med Haarby Skole. Der udarbejdes særlig skrivelse til 7. klasse, som et oplæg til valg af skole efter 7. kl. Rygning Dreslette Skole er røgfri. For skolens elever er der rygeforbud og tilladelse kan ikke opnås. I forbindelse med skolens arrangementer foregår rygning udenfor. Vedtaget d. 12. aug Revideret september 2001 og august 2008 Holdninger og vedtagelser omkring begrebet lektier Lektier er et vidt begreb, som bl.a. omfatter mulighed for at barnet lærer at tage ansvar for forberedelse og klargøring til en ny skoledag (f.eks. efterse penalhus og skoletaskens indhold) muligheden for en ekstra træning af færdigheder, at barnet oplever, at forældre viser opmærksomhed og interesse for skole og skolearbejdet. Dreslette Skoles bestyrelse har ikke vedtaget faste principper for lektier, men vi har den holdning, at lektier som skaber utryghed og problemer i hjemmet skal undgås. Dette kan sikres gennem en åben og tillidsfuld dialog mellem skole og hjem, hvor alle typer problemer med lektier bør tages op. 19

20 Lektier bør så vidt muligt - tilpasses det enkelte barn samt hjemmets muligheder for at og støtte barnet. Skolefritidsordningen kan i særlige tilfælde støtte, men ligesom skolens lektiehjælpstimer er dette dog ikke ensbetydende med, at ansvaret for lektier overtages for hjemmet, og der kræves særlig aftale. På flere forældremøder i skoleforløbet bør lektier drøftes, så det sikres at lærere bliver bekendt med forældrenes oplevelser med lektier at forældrene bliver bekendt med formålet med lektierne. at forældre og lærere aftaler handlemuligheder såfremt, der opstår problemer Konklusion på debat i foråret 2001 Principper for fritagelse fra skolegang Fællesbestyrelsen har på møder i efteråret 2002 drøftet ovenstående. Ingen enkeltsager har været drøftet, og fra starten blev det besluttet at hensigten med at tage punkterne på dagsordenen ikke skulle være at vedtage flere retningslinjer på området. Kort sagt vil vi blot sikre at man som forældre har kendskab til de gældende regler og at alle synspunkter tages i betragtning, når man planlægger sin ferie, eller når man af anden grund beslutter sig til at bede sit barn fritaget for skolegang. Der findes klare regler på området: Der er undervisningspligt på 9 år i Danmark. Det er en borgerpligt som forældre at sørge for at barnet bliver undervist. Man kan tilmelde barnet i folkeskolen, til et andet anerkendt undervisningstilbud eller selv sørge for undervisningen. Undervisningen i folkeskolen er gratis. 20

21 Tilmeldingen til et undervisningstilbud indebærer at man så også for et opfylde pligten skal sørge for, at barnet møder op og følger undervisningen (også i de frivillige år bh.kl og 10 kl.). Alle skoler har pligt til at reagere såfremt barnet holder fri uden gyldig grund eller uden skolelederens tilladelse. Derfor skal skolen kende begrundelsen for fraværet og ved sygdom ud over 3 uger skal der iværksættes undervisning i hjemmet. På Dreslette Skole har vi følgende retningslinjer: Skolen ønsker skriftlig eller mundtlig besked om årsagen til børnenes fravær. Ønskes en elev fritaget for skolegang i en eller flere lektioner rettes henvendelse til klasselærer eller faglærer. Hvis det drejer sig om mere end 1 dag rettes henvendelse til skoleinspektøren. Fritagelse for skolegang i mere end 1 dag noteres og notatet lægges i elevens kartoteksmappe. Hvad bør forældre gøre før beslutningen om fritagelse træffes? I de fleste situationer bør man tage barnet med i beslutningen og gøre både sig selv og barnet klart, at der kan foregå noget i skolen som man så går glip af. Man giver dermed barnet både medbestemmelse og mulighed for at forberede perioden. Man bør desuden informere sig om hvad der konkret skal foregå i den pågældende periode. Mange klasser udsender uge- eller månedsinformation, og man kan også ringe til klasselæreren og få oplyst hvad der er planlagt. Dette er både vigtigt for at gøre det let for barnet at starte efter perioden, men det er også vigtigt fordi barnet jo kunne have en særlig opgave (f.eks. som del i gruppearbejde eller en rolle i et skuespil). Endelig er det også vigtigt for barnet at vide hvad kammeraterne evt. oplever i den periode man er væk. Hvad gør skolen for at imødegå evt. problemer med fritagelsen? 21

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere