KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner"

Transkript

1 KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0

2 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner 1

3 Indhold FORORD 3 1. HOVEDKONKLUSIONER Eksisterende fleksboligers kendetegn og beliggenhed Udbuddet af potentielle fleksboliger 7 2. INDLEDNING 9 Kortlægningens formål 9 3. KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FLEKSBOLIGER Fleksboliger i lolland, guldborgsund og vordingborg kommuner fleksboligernes kendetegn Fleksboliger i Lolland Kommune Fleksboliger i Guldborgsund Kommune Fleksboliger i Vordingborg Kommune FORVALTNING AF FLEKSBOLIGORDNINGEN Forvaltningspraksis på tværs af kommunerne Forvaltningspraksis i Lolland Kommune Forvaltningsparksis i Guldborgsund kommune Forvaltningsparksis i Vordingborg Kommune UDBUDDET AF POTENTIELLE FLEKSBOLIGER Udbuddet af potentielle fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommer METODE Desk research og dokumentanalyse Kvalitative interviews med centrale aktører Interessentinterviews Ekspertinterviews Registeranalyse kortlægning af udbuddet af potentielle fleksboliger via GIS-analyse 39 2

4 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Forord Kortlægningen af Fleksboligordningen er foretaget på initiativ fra Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner og er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kortlægningen af Fleksboligordningens anvendelse samt udbuddet af potentielle fleksboliger er første del af en samlet analyse, der desuden fokuserer på mulighederne for at synliggøre fleksboligordningen og dermed styrke dens anvendelse (selvstændig delrapport). Kortlægningen er sammen med en efterspørgselsanalyse, der gennemføres af Norrøn Arkitekterne, den første samlede vurdering af Fleksboligordningen og dens potentialer for at medvirke til udvikling i de danske yderkommuner og bremse afviklingen. Kortlægningen er gennemført af Oxford Research i samarbejde med Lolland, Guldborgsund, Vordingborg kommuner samt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. God læselyst Oxford Research A/S 3

5 1. Hovedkonklusioner Nærværende rapport præsenterer resultaterne af Oxford Researchs kortlægning af eksisterende og potentielle fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner samt af kommunernes forvaltningsmæssige praksis i forhold til Fleksboligordningen. Formålet med kortlægningen er først og fremmest at kortlægge udbuddet af potentielle fleksboliger for på den baggrund at bidrage til Fleksboligordningens synliggørelse og anvendelse som redskab til udvikling i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner synliggørelsesanalysen er en selvstændig delrapport. Udbudskortlægningen hviler på en indledende kortlægning af eksisterende fleksboliger mht. antal, beliggenhed og bygningskarakteristika. Kortlægningen er baseret på dokumentanalyse, kvalitative interview, registeranalyse (BBR-registret) samt kartografiskanalyse (GIS-analyse). 1.1 EKSISTERENDE FLEKSBOLIGERS KENDETEGN OG BELIGGENHED Det er på baggrund af kortlægningen muligt at konkludere følgende mht. eksisterende fleksboligers kendetegn og beliggenhed i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner: 60 pct. af alle fleksboliger ligger på Lolland-Falster eller i Vordingborg Kommune 60 pct. af alle fleksboliger i Danmark er beliggende i enten Lolland, Guldborgsund eller Vordingborg kommuner, og de tre kommuner er også dem som, sammenlignet med landets øvrige yder- og landdistriktskommuner, har oplevet den største interesse for ordningen 1. Der er generelt et lille kendskab til ordningen blandt befolkningen og kortlægningen viser, at fleksboligejerne i de tre kommuner kender til ordningen fra ejendomsmæglerne 2. Fleksboligerne er mellemstore huse fra 1900-tallet, som ligger tæt på vand og i åbent land Kortlægningen viser, at Fleksboligerne har mange lighedstegn med det vi kender fra de traditionelle sommerhuse. Fleksboligerne er således enten beliggende tæt på vand eller i det åbne land, og fleksboligerne anvendes da også som fritidshuse. Der er ingen af de interviewede fleksboligejere, der tilkendegiver at have planer om at anvende deres fleksbolig som helårsbeboelse. Kortlægningen viser, at det typisk er personer med helårsbolig nord for Køge nærmere bestemt i hovedstadsregionen der ejer en fleksbolig i enten Lolland, Guldborgsund eller Vordingborg kommuner, og at de tillægger boligens tilgængelighed ca. 1 times kørsel fra København stor betydning. Endvidere viser kortlægningen, at ejerne vurderer, at de ved at købe en fleksbolig får meget for pengene i forhold til, at hovedparten af dem søgte efter et sommerhus, da de blev gjort opmærksomme på Fleksboligordningen af ejendomsmæglerne. 1 Jf. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters mini-analyse af Fleskboligordningen; Ministeriet for By, Bolig og Landsistrikter (2014) Analyse af brugen af fleksboligordningen i yder- og landkommuner 2 Kilde: Kvalitative interview med interessenter og nuværende flkesboligejere. 4

6 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Det som adskiller fleksboligerne fra de egentlige sommerhuse er boligernes størrelse og husenes materialer. Fleksboligerne har således i gennemsnit et boligareal på 127 m2 og er beliggende på en næsten m2 stor grund. Yderligere er de opført i mursten og er typisk bygget i perioden Fleksboligerne er i god stand og er bygninger i anvendelse Kortlægningen viser endvidere, at fleksboligerne er i relativ god stand, og ejerne umiddelbart har kunnet tage boligerne i anvendelse. Hovedparten af ejerne har foretaget mindre forbedringer typisk relateret til el- og/eller varmeinstallationer. På sigt tilkendegiver flere (fem ejere), at taget skal repareres. Det er ikke muligt på baggrund af data at sige noget entydigt om, hvorvidt en boligen er overgået til at fungerer som fleksbolig i forbindelse med traditionel ejendomshandel. Ændringen til fleksboligstatus syntes at være forbundet med handel af boligen i Lolland og Vordingborg kommuner, mens boligen i 60 pct. af tilfældene i Guldborgsund Kommune ikke har været handlet inden for det seneste år (regnet fra maj 2014). For de 15 fleksboliger, hvor ejeren er interviewet gælder, at ti er købt ved normalt salg gennem ejendomsmægler, og der er alene to, der angiver, at huset har stået tomt gennem længere tid (tre - fire år) forud for overgangen til fleksbolig 3. Dette sammenholdt med den generelle gode stand af boligerne tyder på, at den typiske fleksbolig ikke har stået tom en længere periode. Tabel 1.1 samler op på kortlægningen af fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. 3 De øvrige fem fleksboliger er overgået til fleksbolig via privat salg (to boliger), købt af kreditforening via mægler (to boliger samt tvangsauktion (en bolig). 5

7 Tabel 1.1: Fakta om fleksboligerne i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner Antal boliger Byggeperiode Gennemsnitligt boligareal (m2) Gennemsnitlig grundstørrelse (m2) Gennemsnitlig offentlig vurdering (kr.) Antal boliger handlet (antal/ procent)* Antal boliger/procent i landzone Gennemsnitlig afstand til vand (km) Boliger frit beliggende i åbent land** (antal/procent) Lolland /53 33/ /51 Guldborgsund Vordingborg *** /41 14/64 1 5/ /50 14/88 1 7/44 På tværs af kommunerne /49 61/ /42 *inden for det sidste år fra 1. maj 2014, ** eller beliggende med få naboer (<=20 andre huse), *** Det skal dog bemærkes, at det er alene er en bolig, der gør forskellen på om den typiske bolig er bygget i perioden eller i Der er således syv bygninger, der er fra perioden , mens der er seks, der er fra perioden Stor overensstemmelse mellem forvaltningspraksis i de tre kommuner Kortlægningen af Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuners forvaltningspraksis viser, at kommunerne overordnet forvalter Fleksboligordningen på samme måde. Kommunalbestyrelsen i de tre kommuner har alle valgt at uddelegere administration og beslutning vedr. Fleksboligordningen til kommunernes respektive forvaltninger. Endvidere eksisterer der i alle tre kommuner en nedskrevet procedure for, hvordan en fleksboligansøgning behandles. Kortlægningen viser endvidere, at det alene er Guldborgsund Kommune, der har valgt fortsat at udstede weekendattester, hvilket hænger sammen med kommunens hidtidige praksis på området, hvor en weekendattest i Guldborgsund Kommune altid er blevet tildelt ejendommen og dermed kan overdrages ved salg. Det vil sige, at fleksboligtilladelsen og weekendattesten adskiller sig ved, at fleksboligtilladelsen er personlig, mens weekendattesten følger ejendommen. 6

8 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Desuden fremgår det af kortlægningen, at Lolland Kommune er den eneste kommune, der har valgt at tillade fleksboliger i hele kommunen. I både Guldborgsund og Vordingborg kommuner er der udpeget områder, hvor der ikke kan opnås tilladelser. Yderligere kan der i lokalplaner og servitutter, i de tre kommuner, være fastsat bestemmelser om, at en beboelsesejendom kun kan anvendes til helårsbeboelse. I disse tilfælde kan der ikke udstedes fleksboligtilladelser. Derudover viser gennemgangen af kommunernes forvaltningspraksis, at Vordingborg Kommune er den eneste af de tre kommuner, der har en formel praksis for at oplyse ejerne om fleksboligtilladelsens relation til anden relevant lovgivning eksempelvis Planloven samt Sommerhusloven. Fleksboligordningen gælder ved siden af anden lovgivning Fleksboligordningen gælder således ved siden af anden lovgivning, hvor særligt Planloven, Landbrugsloven og Sommerhusloven har betydning for den forvaltningsmæssige praksis af ordningen Kortlægningen af forvaltningspraksis i de tre kommuner viser, at særligt Fleksboligordningens sammenhæng til Planloven er problematisk og har rejst en række dilemmaer relateret til Fleksboligordningens anvendelse. Fx er det ikke hensigtsmæssigt, at boliger efter tre års benyttelse som fritidsbolig ikke kan overgå til helårsbeboelse igen uden en landzonetilladelse. Det gælder, da det ifølge Planloven vil kræve en landzone tilladelse, hvis man igen ønsker at benytte boligen som helårsbolig, når boligen har haft en anden funktion i tre på hinanden følgende år. Kommunerne peger på, at det vil være fordelagtigt, hvis Ministeriet ville søge at få Planloven ændret, således at den også tager hensyn til Fleksboligordningen. 1.2 UDBUDDET AF POTENTIELLE FLEKSBOLIGER På baggrund af den indledende kortlægning af eksisterende fleksboliger, deres kendetegn, beliggenhed og kommunernes forvaltningspraksis af Fleksboligordningen er gennemført en kortlægning af udbuddet af potentielle fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Den indledende kortlægning gav anledning til at opdele de potentielle fleksboliger i fire segmenter: Kysthuset, Naturhuset, Landhuset samt Byhuset. Kortlægningen af udbuddet af potentielle fleksboliger viser, at der samlet i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner er potentielle fleksboliger. De potentielle fleksboliger fordeler sig med i Guldborgsund Kommune, 972 i Lolland Kommune og 398 i Vordingborg Kommune. Fordelingen af potentielle fleksboliger i de fire segmenter i hver kommune fremgår af tabel

9 Tabel 1.2: Antal potentielle fleksboliger indenfor de fire segmenter i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner Kysthuset Naturhuset Landhuset Byhuset Total*/ total antal potentielle fleksboliger Lolland /972 Guldborgsund /1359 Vordingborg /398 Total * Det antal potentielle fleksboliger, der fremkommer ved at summere antallet af fleksboliger inden for hvert af de fire segmenter er højere end det total antal potentielle fleksboliger i de tre kommuner, da en bolig kan optræde i flere forskellige segmenter fx både som kysthus og som byhus. I rapportens appendiks findes oversigtskort for hver af de tre kommuner over potentielle fleksboliger i de fire segmenter. 8

10 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner 2. Indledning Regeringen har en politisk målsætning om Landdistrikter i udvikling for at forbedre yderkommunernes betingelser for at skabe udvikling og realisere de stedbundne potentialer. Som et konkret initiativ for at skabe landdistrikter i udvikling indgår en ændring af Boligreguleringsloven den såkaldte Fleksboligordning. Med ændringen tydeliggøres kommunernes mulighed for, inden for rammerne af gældende lovgivning og planlægning, at tillade, at boligerne benyttes som fritidsboliger med ret til at vende tilbage til helårsstatus 4. Fleksboligordningen er en del af regeringens indsats for at forhindre affolkning af yderområderne og samtidig et instrument til at sikre vækst i yderområderne ved at flere helårsboliger benyttes til fritidsformål. Hensigten med Fleksboligordningen er bl.a. at huse på landet i yderområderne skal blive lettere at sælge, og ordningen skal dermed være med til at sikre kvalitet i boligmassen i landets yderkommuner ligesom hensigten med ordningen er, at den skal bidrage til at skabe liv i tyndt befolkede områder. Fleksboligordningen er dermed en del af den samlede nationale indsats for at sikre de danske landdistrikter, og spiller ind i Regeringens Vækstplan, hvor den sammen med eksempelvis en istandsættelses- og nedrivningspulje på 400 mio. kr. skal bidrage til landdistrikter i udvikling 5. Fleksboligordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29. april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Med lovændringen er Boligreguleringslovens 50 blevet præciseret således, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at ejeren af en helårsbolig kan benytte boligen til fritidsformål med ret til senere at vende tilbage til helårsbeboelse. Reglen indebærer, at boligejeren ikke skal søge tilladelse fra kommunen i forbindelse med genoptagelsen af helårsanvendelsen. Der er således tale om en personlig tilladelse, der følger ejeren og ikke ejendommen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennemførte i vinteren 2013 en landsdækkende undersøgelse af Fleksboligordningens anvendelse indtil udgangen af Undersøgelsen viste, at der på landsplan er givet 135 fleksboligtilladelser i perioden maj 2013 til december For at styrke fleksboligordningen har regeringen stillet forslag om at ændre ordningen således, at tilladelsen fremover følger huset frem for ejeren. Det vil styrke finansieringsmulighederne, idet ejeren herved kan videresælge ejendommen med ret til fortsat benyttelse til fritidsformål 6. Kortlægningens formål Formålet med kortlægningen er helt overordnet at kortlægge interessen for og anvendelsen af Fleksboligordningen indtil nu i de tre kommuner, omfanget af potentielle fleksboliger samt kommunernes politikker, administrative praksisser og erfaring med Fleksboligordningen. Hensigten med kortlægningen er yderligere at skabe det nødvendige overblik over ordningen, der kan medvirke til at styrke og synliggøre ordningen fremadrettet. Kortlægningen danner dermed baggrund for en række konkrete ideer og anbefalinger til, hvordan kommunerne kan synliggøre Fleksboligordningen og dermed styrke dens anvendelse (selvstændig delrapport 2). 4 Landsplanredegørelse 2013: Landplansredegørelsens politiske budskaber. 5 Landsplanredegørelse 2013: Landplansredegørelsens politiske budskaber. 6 samt TV2 nyhederne den 5. maj

11 10

12 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner 3. Kortlægning af eksisterende fleksboliger Fleksboliger er ikke som det er tilfældet med eksempelvis sommerhuse eller byhuse en veldefineret enhed, der let kan kortlægges. For at kortlægge og estimere udbuddet af potentielle fleksboliger er det nødvendigt at vide, hvad der kendetegner de eksisterende fleksboliger samt ejernes motiver for at erhverve en fleksbolig. I kapitlet tegnes derfor et billede af dels det samlede antal fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, dels omfanget af fleksboliger i hver enkel kommune. Formålet med kapitlet er dermed at give overblik over Fleksboligordningens anvendelse indtil nu samt bidrage med viden om, hvor fleksboligerne er beliggende, hvad der kendetegner fleksboligerne samt fleksboligejerne. Den indledende kortlægning er dermed sammen med kommunernes forvaltning af Fleksboligordningen (kapitel 4) udgangspunkt for kortlægningen af udbuddet af potentielle fleksboliger i de tre kommuner (kapitel 5). 3.1 FLEKSBOLIGER I LOLLAND, GULDBORGSUND OG VORDINGBORG KOM- MUNER I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner er der samlet 81 fleksboliger som fordeler sig med flest i Lolland Kommune og færreste i Vordingborg Kommune (jf. tabel 3.1). Tabel 3.1: Antal forespørgsler, forhåndsgodkendelser, tilladelser og afslag på Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Forespørgsler*/afslag Forhåndsgodkendelser** Fleksboligtilladelser Lolland 75/ Guldborgsund 30/ Vordingborg 50/0 N/A 16 I alt * kilde - antal ansøgninger: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2014) Analyse af brugen af fleksboligordningen i yder- og landkommuner ** Kilde forhåndsgodkendelser og tilladelser: Oxford Research interview med kommunerne samt kommunernes eget materiale 11

13 Sammenlignet med landets øvrige yder- og landkommuner har de tre kommuner oplevet stor interesse for ordningen. Det er således alene Kalundborg Kommune, der har modtaget et tilsvarende antal forespørgsler (25 30 stk.), som Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Yderligere er Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner også de kommuner blandt Danmarks yder- og landkommuner, der har givet flest fleksboligtilladelser. Svendborg er den kommune i Danmark, der har samme antal tilladelser som de tre kommuner (20 stk.) pct. af samtlige fleksboliger i Danmark er beliggende i en af de tre kommuner. Kort 3.1: Fleksboligernes beliggenhed i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Blå: Fleksboliger i Lolland Kommune, Orange: Fleksboliger i Guldborgsund Kommune, Grøn: Fleksboliger i Vordingborg Kommune. Kilde: Oxford Research FLEKSBOLIGERNES KENDETEGN Fleksboligerne ligger tæt på kysten og i landzonen Hovedparten af alle fleksboliger er beliggende i landzone (ca. 75 pct.) og den gennemsnitlige afstand til kyst for alle fleksboliger i de tre kommuner er ca. 1.5 km. Det er fleksboligerne i Lolland Kommune, der i gennemsnit er beliggende længst fra kysten. I gennemsnit ligger en fleksbolig i Lolland Kommune ca. 3 km fra kysten, 7 Ministeriet for By, Bolig og Landsistrikter (2014) Analyse af brugen af fleksboligordningen i yder- og landkommuner 12

14 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner mens fleksboligerne i Guldborgsund og Vordingborg kommuner ligger ca. 1 km fra kysten i gennemsnit (jf. kort 3.1). En nærmere analyse af boligernes beliggenhed i forhold til anden bebyggelse viser, at af de 75 pct., der er beliggende i landzone ligger 42 pct. enten i det åbne land eller med få naboer, mens 22 pct. (18 boliger) er beliggende i en af de små landsbyer 8. Kortlægningen viser også, at det alene er 11 pct. af fleksboligerne, der er beliggende i byer med mere end indbyggere. Disse fleksboliger ligger dermed også i sagens natur i byzone. Kortlægningen viser dermed, at fleksboligerne er kendetegnet ved: At være beliggende tæt på vand og/eller Solitært i landzone eller i relation til de små landsbyer med indbyggere Det er de mellemstore boliger fra midten af 1900-tallet, der er fleksboliger Den typiske fleksbolig i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner er bygget i perioden , har et gennemsnitligt boligareal på 127m2 og indeholder fire værelser. Boligen er beliggende på ca m2 stor grund (gennemsnit for de tre kommuner). Billedtekst: Billedet viser en fleksbolig på Femø, der ligger frit i det åbne land og som er bygget af mursten. Endvidere er den typiske fleksbolig kendetegnet ved at være bygget af mursten og ved at have enten fibercement- eller tegltag. Det er således hele 70 pct. af fleksboligerne i de tre kommuner, der er bygget af mursten, mens hhv. 35 pct. og 31 pct. har fibercementtag og tegltag. Yderligere er en del af fleksboligerne (22 pct.) kendetegnet ved at have bindingsværk. 8 Små landsbyer er her defineret som sammenhængene bebyggelse med indbyggere. 13

15 Billedtekst: Billedet viser en fleksbolig på Lolland. Vandet ligger umiddelbart overfor boligen. Fleksboligerne er i god stand Kortlægningen viser, at fleksboligerne er i generel god stand, og at de umiddelbart har kunnet tages i anvendelse 9. Der er typisk blevet foretaget mindre vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med købet af boligen, hvor hovedparten har forbedret varme- og/eller elinstallationer ellers har der alene været tale om maling og lign. På sigt tilkendegiver flere (fem ud af 15 interviewede ejere) at taget skal repareres. Det er ikke muligt på baggrund af data, at sige noget entydigt om, hvorvidt en fleksbolig typisk har været handlet i forbindelse med en fleksboligtilladelse. Ændringen til fleksboligstatus syntes at være forbundet med handel af boligen i Lolland og Vordingborg kommuner, mens boligen i 60 pct. af tilfældene i Guldborgsund Kommune ikke har været handlet inden for det seneste år (regnet fra maj 2014). På tværs af de tre kommuner er 40 ud af de 81 fleksboliger handlet inden for det seneste år 10. For de 15 fleksboliger, hvor ejeren er interviewet gælder, at ti er købt ved normalt salg gennem ejendomsmægler, og der er alene to, der angiver, at huset har stået tomt gennem længere tid (tre - fire år) forud for overgangen til fleksbolig 11. Dette sammenholdt med den generelle gode stand af boligerne tyder på, at den typiske fleksbolig ikke har stået tom en længere periode. Det skal dog bemærkes, at der er tre af de interviewede ejere, der angiver at have købt fleksboligen som et håndværkertilbud med det formål selv at istandsætte boligen. 9 Vurderingen bygger på kvalitative interview med 15 fleksboligejere. 10 Kortlægningen af, hvorvidt ændring af boligerne til fleksboliger er forbundet med salg, bygger på data fra Lolland Kommune samt på oplysninger fra BBR om ændring af skøde på den enkelte ejendom fra alle tre kommuner. 11 De øvrige fem fleksboliger er overgået til fleksbolig via privat salg (to boliger), købt af kreditforening via mægler (to boliger samt tvangsauktion (en bolig). 14

16 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Vores fleksbolig skal bare være vores legeplads og være, som vi har lyst til. Det kan ikke blive mindre værd, end det er, så der er ikke nogen risiko ved at lege med det. (Fleksboligejer Guldborgsund Kommune) Fleksboligerne er købt som sommerhuse af personer nord for Køge Kortlægningen viser helt entydigt, at fleksboligerne er købt som fritidshuse. Hovedparten af de interviewede ejere tilkendegiver således, at de oprindeligt søgte efter et sommerhus, og i den forbindelse blev gjort opmærksom på mulighederne i Fleksboligordningen af ejendomsmægler. Vi besluttede at få sommerhus, og da vi hørte om ordningen fra mægleren, kunne vi godt se, at det var en fordel at bruge den, da vi kunne få ret meget for pengene på Lolland. (Fleksboligejer, Lolland Kommune) Vi kender ordningen fra ejendomsmægleren. Vi kiggede på sommerhus, og det havde vi gjort et års tid, da ejendomsmægleren fortalte om ordningen. (Fleksboligejer, Guldborgsund Kommune) Dette billede understøttes af interview med aktører inden for ejendomsbranchen, der vurderer, at ordningen er særlig attraktiv for personer, der søger efter fritidsbolig, der måske ikke alle ønsker at betale den højere pris for et egentligt sommerhus og foretrækker andre områder end de traditionelle sommerhusområder. Kortlægningen viser endvidere, at det er omkring 67 pct. 12 af fleksboligejerne i Lolland og Guldborgsund kommuner, der bor nord for Køge, hvoraf hovedparten kommer fra hovedstadsregionen. I Lolland Kommune er den næststørste gruppe af fleksboligejere lokale borgere, der også har deres helårsbolig i kommunen (ca. 19 pct.) 13. Kortlægningen er også med til at pege på, at fleksboligejerne tillægger det stor værdi, at fleksboligerne er beliggende i overkommelig afstand fra deres helårsbolig. Vi har boet forskellige steder på Sjælland, og købte sommerhus i Jægerspris. Men der var for meget larm, så ville vi gerne finde noget andet (Fleksboligejer, Lolland Kommune) At have fritidshus giver et dejligt afbræk fra hverdagen, og det at det er i køreafstand fra Valby, det er jo en luksus at kunne få. Det giver bedre livsværdi. (Fleksboligejer, Lolland Kommune) Hovedparten af fleksboligejerne har yderligere en form for relation til det sted, hvor de har købt fleksbolig 14. Der er ikke nødvendigvis tale om en direkte familierelation som fx børn, der har forældre i området. Relation er typisk knyttet til barndomsferie eller venner og bekendte, der har sommerhus i området. Vi havde ikke råd til et rigtigt sommerhus og havde lyst til at have en fritidsbolig. Området har vi valgt fordi vi var på ferie forrige år i min brors sommerhus tæt på Nakskov. (Fleksboligejer, Lolland Kommune) pct. svarer til 41 boliger/boligejere. 13 Der er ikke data på fleksboligejernes helårsbolig for Vordingborg Kommune. 19 pct. svarer til otte boliger/boligejere. 14 Vurderingen bygger på kvalitative interview med 15 fleksboligejere. 15

17 På baggrund af de gennemførte interview med fleksboligejerne tyder kortlægningen desuden på, at den typiske fleksboligejer har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og har eller har haft et godt lønnet job. Fleksboligernes historie tillægges værdi Det syntes yderligere at være en tendens til, at fleksboligejerne tillægger boligernes historie værdi. Der er således flere af de interviewede fleksboligejere, der tilkendegiver, at huset historie har betydning for dem, og det er ofte den historie, de fortæller til venner og familier, når de fortæller om deres fleksbolig. Neden for er gengivet et par af de historier, som fleksboligejerne fremhæver i deres fortællinger. For min mand betød det rigtig meget, at der var noget historie [ ]Det er det gamle sygehus, som kirken har ejet. Vi faldt også lidt for Østergade, fordi vi kan kigge lige over på min oldemors fødehjem. (Fleksboligejer, Guldborgsund Kommune) Det er en gammel pumpestation, som huset blev bygget ovenpå under krigen. Pumpestationen blev brugt til at pumpe sukker til sukkerfabrikken på Møn. Huset ligger i et helårsområde, men ligner et sommerhus. (Fleksboligejer, Vordingborg Kommune) Det er en historisk bygning, som har været en del af bataljonen nede på Møn. Det er en officersskole fra krigens tid, som man har sat sammen og sat i stand. Huset er en barak, som er meget lang og smal. Huset er rødt med sort tag og har udsigt over Grønsund.. (Fleksboligejer, Vordingborg Kommune) Det er et 230 år gammelt bondehus, der er lavet om af mange omgange. Det har været en skole på et tidspunkt (Fleksboligejer, Lolland Kommune) 16

18 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Fleksboliger i Lolland Kommune I Lolland Kommune er der 43 fleksboliger, som i gennemsnit ligger 3 km fra kysten. 24 pct. (ti bygninger) af fleksboligerne er beliggende inden for 0,5 km fra vandet. Hovedparten (77 pct.) af fleksboligerne ligger i landzone, og af disse boliger er 66 pct.(22 bygninger) fritliggende i det åbne land eller med få naboer. Der er alene 14 pct. (seks bygninger) af Lolland Kommunes fleksboliger, der ligger i en af de små landsbyer 15. Den typiske fleksbolig i Lolland Kommune er derfor enten beliggende meget tæt på vand eller mere end 2 km fra vandet i det åbne land eller med få naboer 16. mune Den gennemsnitlige boligstørrelse på fleksboligerne i Lolland Kommune er 126 m2, og hovedparten af boligerne (47 pct.) er således mellem m2. Boligerne er typisk bygget i perioden og er opført i mursten. Den gennemsnitlige grundstørrelse er ca m2, og boligerne har i gennemsnit en offentlig vurdering på kr. Ændringen til fleksboligstatus har fundet sted i forbindelse med handel af boligen i lidt over halvdelen af tilfældene (53 pct.) pct. af fleksboligejerne i Lolland Kommune har også deres helårsbeboelse inden for kommunens grænser. Hovedparten af fleksboligejerne (63 pct.) er dog bosat nord for Køge. På grund af kommunens forvaltningspraksis for Fleksboligordningen samt kommunens geografi ligger fleksboliger mere geografisk spredt end det er tilfældet for boligerne i hhv. Guldborgsund og Vordingborg kommuner, hvor boligerne er helt entydigt koncentreret tæt på vand. Tabel 3.2 samler op på kortlægningen af fleksboliger i Lolland Kommune. 15 Små landsbyer er her defineret som sammenhængene bebyggelse med indbyggere. 16 De 22 boliger i landzonen, som er beliggende frit i det åbne land eller med få naboer har i gennemsnit 4.1 km til vand. 17 Kortlægningen af, hvorvidt ændring af boligerne til fleksboliger er forbundet med salg, bygger på data fra Lolland Kommune samt på oplysninger fra BBR om ændring af skøde på den enkelte ejendom. 17

19 Tabel 3.2: Fakta om fleksboligerne i Lolland Kommune Antal boliger Byggeperiode Gennemsnitligt boligareal (m2) Gennemsnitlig grundstørrelse (m2) Gennemsnitlig offentlig vurdering (kr.) Antal boliger handlet (antal/procent)* Antal boliger/procent i landzone Gennemsnitlig afstand til vand (km) Boliger frit beliggende i åbent land** (antal/ procent) /53 33/ /51 *inden for det sidste år fra 1. maj 2014, ** eller beliggende med få naboer (<=20 andre huse) Fleksboliger i Guldborgsund Kommune I Guldborgsund Kommune er der 22 fleksboliger, der i gennemsnit ligger 1 km fra vandet. Hovedparten af boligerne (64 pct.) er beliggende i landzone, og af dem er 23 pct. frit liggende i det åbne land eller med få naboer. Yderligere er ni af de i alt 22 Kort 3.3: Eksisterende fleksboligers beliggenhed i Guldborgsund Kommune boliger (41 pct.) beliggende i en af kommunens små landsbyer, hvilket betyder, at den typiske fleksbolig i Guldborgsund Kommune er beliggende tæt ved kyst samt i en af de små landsbyer 18. Den typiske fleksbolig i Guldborgsund Kommune er bygget i perioden , er opført i mursten og har et gennemsnitligt boligareal på 133 m2. Endvidere er den gennemsnitlige fleksbolig beliggende på en grund på ca m2. Selvom det gennemsnitlige boligareal er 133m2 er omkring halvdelen af fleksboligerne (55 pct.) under 100 m2. 18 Små landsbyer er her defineret som sammenhængene bebyggelse med indbyggere. 18

20 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Den gennemsnitlige offentlige vurdering på fleksboligerne i kommunen er på ca kr., og 36 pct. af boligerne har en offentlig vurdering, som er højere end 1 mio. kr. I modsætning til Lolland Kommune er ændringen til fleksboligstatus i Guldborgsund Kommune i under halvdelen af tilfældene forbundet med salg af ejendommen. Det er således alene i ni tilfælde, at fleksboligtilladelsen er givet i forbindelse med salg af ejendommen 19. Fleksboligejerne er typisk bosat nord for Køge. Tabel 3.3 samler op på kortlægningen af fleksboliger i Guldborgsund Kommune. Tabel 3.3: Fakta om fleksboligerne i Guldborgsund Kommune Antal boliger Byggeperiode Gennemsnitligt boligareal (m2) Gennemsnitlig grundstørrelse (m2) Gennemsnitlig offentlig vurdering (kr.) Antal boliger handlet (antal/procent)* Antal boliger/procent i landzone Gennemsnitlig afstand til vand (km) Boliger frit beliggende i åbent land** (antal/procent) /41 14/64 1 5/23 *inden for det sidste år fra 1. maj 2014, ** eller beliggende med få naboer (<=20 andre huse) Fleksboliger i Vordingborg Kommune Der er 16 fleksboliger i Vordingborg Kommune, der i gennemsnit ligger 1 km fra vandet. Hovedparten af boligerne (88 pct.) er yderligere beliggende i landzone, og af dem er 44 pct. beliggende frit i det åbne land eller med få naboer. Der er således flere af fleksboligerne i Vordingborg Kommune (50 pct.), der er beliggende i de Kort 3.4: Eksisterende fleksboligers beliggenhed i Vordingborg Kommune 19 Kortlægningen af, hvorvidt ændring af boligerne til fleksboliger er forbundet med salg, bygger på oplysninger fra BBR om ændring af skøde på den enkelte ejendom. 19

21 små landsbyer sammenlignet med boligerne i Lolland og Guldborgsund kommuner 20. Det gennemsnitlige boligareal på en fleksbolig i Vordingborg Kommune er 123 m2, mens den gennemsnitlige grundstørrelse er væsentligt større sammenlignet med de to øvrige kommuner. Den gennemsnitlige grund er dermed på ca m2 i Vordingborg Kommune. Endvidere er fleksboligerne i Vordingborg Kommune lidt ældre end boligerne i Lolland og Guldborgsund kommuner, og er således typisk bygget i perioden Som det er tilfældet for Lolland og Guldborgsund er fleksboligerne i Vordingborg Kommune også typisk bygget af mursten. Den gennemsnitlige offentlige vurdering på en fleksbolig i Vordingborg Kommune er på ca kr. og 38 pct. af boligerne har en offentlig vurdering, som er højere end 1 mio. kr. Halvdelen af boligerne har været handlet i forbindelse med deres ændring til fleksbolig 22. Tabel 3.4: Fakta om fleksboligerne i Vordingborg Kommune Antal boliger Byggeperiode Gennemsnitligt boligareal (m2) Gennemsnitlig grundstørrelse (m2) Gennemsnitlig offentlig vurdering (kr.) Antal boliger handlet (antal/procent)* Antal boliger/procent i landzone Gennemsnitlig afstand til vand (km) Boliger frit beliggende i åbent land*** (antal/procent) /50** 14/88 1 7/44 *inden for det sidste år fra 1. maj 2014, ** der mangler oplysninger på 3 af boligerne *** eller beliggende med få naboer (<=20 andre huse) 20 Små landsbyer er her defineret som sammenhængene bebyggelse med indbyggere. 21 Det skal dog bemærkes, at det er alene er en bolig, der gør forskellen på om den typiske bolig er bygget i perioden eller i Der er således syv bygninger, der er fra perioden , mens der er seks, der er fra perioden Kortlægningen af, hvorvidt ændring af boligerne til fleksboliger er forbundet med salg, bygger på oplysninger fra BBR om ændring af skøde på den enkelte ejendom. For Vordingborg Kommune mangler der data på, hvor fleksboligejerne har deres helårsboliger. 20

22 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner 21

23 4. Forvaltning af Fleksboligordningen I dette kapitel stilles skarpt på kommunernes forvaltning af Fleksboligordningen samt på den lovgivningsmæssige sammenhæng, som ordningen er en del af. Fleksboligordningen er således ikke den eneste lovgivning, der har betydning for, hvorvidt en bolig kan ændre status og/eller benyttes til fritidsformål. Som beskrevet i indledningen er udgangspunktet for Fleksboligordningen afværgelse af forfald af boliger i områder med faldende befolkningstal i landdistrikterne. Ordningen er derfor målrettet områder, hvor der er et overskud af helårsboliger. Det er tidligere primært bestemmelserne i Boligreguleringensloven kap. 7, der har haft betydning for kommunernes forvaltning af områder med overskud af helårsboliger. Mange af de kommuner, som Fleksboligordningen er målrettet, har tidligere anvendt de såkaldte weekendattester, der på samme vis som en fleksboligtilladelse giver mulighed for, at en ejendom med bopælspligt kan anvendes til fritidsformål. Weekendtesterne er en forvaltningsmæssig praksis, som kommunerne har anvendt for at fremme udvikling og bremse tilbagegang i udsatte områder, hvor der er interesse for at anvende boligerne til andet end helårsbeboelse. Weekendattesterne er givet både som personlige tilladelser eller som en tilladelse, der følger ejendommen. Hvilken praksis, der er anvendt, afhænger af den enkelte kommune. Det er imidlertid ikke alene Boligreguleringensloven, der bestemmer en ejendoms status. Planlovens bestemmelser har eksempelvis også betydning for, hvordan en ejendom må benyttes. I forhold til Planloven er følgende bestemmelser af betydning for forvaltningen af Fleksboligordningen: I forhold til Planlovens 36 om undtagelser fra kravet om landzone tilladelse kan en helårsbeboelse overgå til fritidsformål uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Eneste krav er, at der ikke må være personer tilmeldt adressen. Hvis ejendommen overgår til fritidsformål ændrer den status og mister dermed sin helårsstatus. Hvis en ejendom i landzonen har haft en anden anvendelse end de i Planloven bestemte i tre år eller mere, mister ejendommen sin helårsstatus. Det betyder, at der skal søges om landzone tilladelse, hvis ejendommen igen ønskes anvendt til helårsbeboelse. Som udgangspunkt er praksis restriktiv, men hvis boligen oprindeligt har været helårshus, kan der efter omstændighederne meddeles landzone tilladelse til anvendelse til helårsbeboelse. Ved vurderingen heraf lægges afgørende vægt på længden af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og på hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere indgår husets kvalitet i bedømmelsen. Derudover har Landbrugslovens regler betydning for, hvorvidt en bolig kan opnå fleksboligtilladelse, idet ejendommene kan være underlagt landbrugspligt. Det vil sige, at der skal søges om at ophæve landbrugspligten før boligen kan benyttes som fleksbolig. Hvis landbrugsejendommens areal fratrukket eventuelt privat vejareal udgør mindre end to ha., kan landbrugspligten umiddelbart ophæves ved skriftlig henvendelse til Geodatastyrelsen. Hvis landbrugsejendommens areal er større end to ha, skal ansøgning om ophævelse af landbrugspligt indsendes til den stedlige jordbrugskommission. 22

24 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Endvidere spiller Fleksboligordningen sammen med Sommerhusloven, idet det fremgår af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters materiale, om ordningen, at fleksboliger gerne må lejes ud efter gældende lovgivning 23. Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus og husrum til ferie- eller fritidsformål, uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Ifølge Sommerhusloven behøver private ejere og brugere tilladelse til at udleje eller fremleje ejendomme til ferieformål, hvis det sker erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end et år. Udlejning af 1 2 sommerhuse, som ejeren også selv benytter, anses normalt ikke som erhvervsmæssig udlejning og kræver derfor ikke tilladelse. Hvis et privatejet sommerhus kun bruges til udlejning og ikke bruges af ejeren selv, vil udlejningen dog blive anset som erhvervsmæssig efter sommerhusloven 24. Fleksboligordningen gælder således ved siden af anden lovgivning, hvilket har betydning for den forvaltningsmæssige praksis af ordningen. Kortlægningen af forvaltningspraksis i de tre kommuner viser, at særligt Fleksboligordningens sammenhæng til Planloven er problematisk og har rejst en række dilemmaer relateret til Fleksboligordningens anvendelse. Fx er det uhensigtsmæssigt at det er usikkert, hvilken status fleksboliger i landzonen har efter tre år, hvilket er en væsentlig usikkerhedsfaktor for fleksboligejerne ved eventuel salg af boligen. 4.1 FORVALTNINGSPRAKSIS PÅ TVÆRS AF KOMMUNERNE Analysen af de tre kommuners forvaltningsmæssige praksis af Fleksboligordningen viser, at kommunerne overordnet set forvalter ordningen på samme måde. Kommunalbestyrelsen i de tre kommuner har alle valgt at uddelegere administration og beslutning vedr. fleksboligordningen til kommunernes respektive forvaltninger. I Lolland Kommune er det Byggeri og Ejendomme, der er ansvarlig for ordningens administration, mens det i Guldborgsund og Vordingborg kommuner er hhv. Plan og Byggeri og Plan og Byg. Endvidere eksisterer der i alle tre kommuner en nedskrevet procedure for, hvordan en fleksboligansøgning behandles. I tabel 4.1 er de forhold som kommunerne undersøger i forbindelse med behandling af en ansøgning præsenteret. Som skemaet viser undersøger de tre kommuner de samme forhold ved sagsbehandlingen. 23 Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter (dec. 2013): Q&A til fleksboligordningen 24 Miljøministeriet, Naturstyrelsen (feb. 2011): Notat: Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje 23

25 Tabel 4.1: Forvaltningsprocedure for Fleksboligordningen i Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner forhold som kommunerne undersøger ifm fleksboligtilaldelse Ejer = ansøger Tilmeldt personer ejendommen Landbrugspligt Beliggenhed ift. landzone Restriktiv lokalplan Kommunen registrerer i BBR Områder undtaget tilladelse Anvender weekendattest Lolland Guldborgsund Vordingborg Som det også fremgår af tabellen er det alene Guldborgsund Kommune, der har valgt fortsat at udstede weekendattester, hvilket hænger sammen med kommunens hidtidige praksis på området, hvor en weekendattest i Guldborgsund Kommune altid er blevet tildelt ejendommen og dermed kan overdrages ved salg. Det vil sige, at fleksboligtilladelsen og weekendattesten adskiller sig ved, at fleksboligtilladelsen er personlig, mens weekendattesten følger ejendommen. Endvidere fremgår det af skemaet, at Lolland Kommune er den eneste kommune, der har valgt at tillade fleksboligtilladelser i hele kommunen. I både Guldborgsund og Vordingborg kommuner er der udpeget områder, hvor der ikke kan opnås tilladelser. I Guldborgsund Kommune drejer det sig om Nykøbing F, Nørre Alslev og Sakskøbing, mens det i Vordingborg Kommune drejer sig om i alt 11 områder bl.a. Vordingborg By, Stege By og Præstø By. Endvidere kan der i lokalplaner og servitutter, i de tre kommuner, være fastsat bestemmelser om, at en beboelsesejendom kun kan anvendes til helårsbeboelse. I disse tilfælde kan der ikke udstedes fleksboligtilladelser. Derudover viser gennemgangen af kommunernes forvaltningspraksis, at Vordingborg Kommune er den eneste af de tre kommuner, der har en formel praksis for at oplyse ejerne om fleksboligtilladelsens relation til anden relevant lovgivning eksempelvis Planloven samt Sommerhusloven. Interview i kommunerne er med til at pege på, at kommunerne oplever et modstridende forhold mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters information om Fleksboligordningen og kommunernes forvaltningsmæssige praksis på baggrund af gældende lovgivning. Det glæder i forhold til ministeriets oplysning om at: 24

26 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Det vil sige, at kommunen meddeler samtykke til, at ejerens helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere vender tilbage til helårsbeboelse uden at ejeren anmoder om samtykke hertil. Ejeren kan efterfølgende uden kommunens samtykke vælge at benytte boligen på ny som helårsbolig efter ejerens behov (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside) 25 Kommunerne påpeger i den sammenhæng, at dette kun gælder i forhold til ekstra tilladelser overfor Boligreguleringsloven. Men at det i forhold til Planloven efter tre år vil kræve en landzone tilladelse, hvis man igen ønsker at benytte boligen som helårsbolig. Kommunerne peger på, at det vil være fordelagtigt, hvis Ministeriet ville søge at få Planloven ændret, således at den også tager hensyn til Fleksboligordningen. Alternativt foreslår kommunerne, at informationen på ministeriets hjemmeside henviser til, at der kan være anden lovgivning, der skal tages højde for i forbindelse med en fleksboligtilladelse. 4.2 FORVALTNINGSPRAKSIS I LOLLAND KOMMUNE I Lolland Kommune er det besluttet, at Fleksboligordningen skal administreres meget liberalt, og der kan derfor principielt opnås fleksboligtilladelse i hele kommunen. Der kan dog ikke opnås tilladelse, hvis den strider imod gældende lokalplan om bopælspligt på helårsboliger i lokalplanområdet. Der er i øjeblikket kendskab til en landsby (Errindlev), hvor der ikke kan gives fleksboligtilladelse pga. den eksisterende lokalplan. På baggrund af politisk behandling af Fleksboliordningen har kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune kompetencedelegeret opgaven med ordningens administration til forvaltningen. Det vil sige, at det er forvaltningen og ikke kommunalbestyrelsen, der udsteder tilladelsen. Der er i forvaltningen udarbejdet en fast procedure for sagsbehandlingen af ansøgning om fleksboligtilladelse, og praksis for behandling af ansøgningerne er nedskrevet i et notat (jf. tekstboks Forvaltningsprocedure Lolland Kommune). Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Lolland Kommune på fleksboligansøgninger er 1½ dag. Det fremgår af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters information om Fleksboligordningen at: Forvaltningsprocedure - Lolland Kommune Teamleder i Byggeri og Ejendomme får tilsendt ansøgning per mail og har ansvaret for at fordele ansøgningerne til sagsbehandlerne. Sagsbehandler tjekker i BBR: o o o o at det er ejeren, der søger eller at der er fuldmagt hos ejeren om der er landbrugspligt på ejendommen om der er lokalplan på området, der står til hindre for fleksboliganvendelse at der ikke er tilmeldt personer på ejendommen Der sendes efterfølgende en mail til ansøger om, hvorvidt der kan gives en tilladelse. Såfremt der gives en tilladelse registrerer sagsbehandleren med en note i BBR, at boligen fungerer som fleksbolig. Af noten fremgår til hvem tilladelsen er udstedt samt datoen for tilladelsen Kilde: Lolland Kommune,

27 Med lovændringen er boligreguleringslovens 50 blevet præciseret således, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at ejeren af en helårsbolig kan benytte boligen til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen. (Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter (dec. 2013): Q&A til fleksboligordningen :1 (egen understregning)) Lolland Kommune har derfor ikke siden Fleksboligordningen trådte i kraft i maj 2013 udstedt weekendattester., da det var vurderingen, at Fleksboligordningen ville være forbundet med mindre administration relateret til tilbageførelse af boliger til helårsbeboelse end weekendattesterne. Som beskrevet i indledningen har det imidlertid vist sig, at der er en række andre juridiske bindinger, der gør, at der i nogle tilfælde alligevel skal søges om tilbageførelse af boligen til helårsbeboelse. Fx hvis fleksboligen er beliggende i landzonen, hvilket reguleres efter Planlovens bestemmelser. 26

28 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner 4.3 FORVALTNINGSPARKSIS I GULDBORGSUND KOMMUNE Forud for vedtagelsen af Fleksboligordningen havde man i Guldborgsund Kommune en formaliseret praksis for forvaltning af weekendattester, der var politisk vedtaget. Ifølge forvaltningspraksis kunne man opnå weekendattest i hele Guldborgsund Kommune med undtagelse af Nykøbing F, Nørre Alslev og Sakskøbing. Weekendattesterne er ikke personlige og følger derfor ejendomme, hvorfor man kan sælge boligen som fritidshus. Selvom attesten gives til ejendomme ændrer den ikke status og det er alene anvendelsen der ændres, hvilket fremgår af en note i BBR. Da Fleksboligordningen blev vedtaget besluttede man i Guldborgsund Kommune at indføre fleksboligtilladelser i tillæg til anvendelsen af weekendattester. Det vil sige, at man i Guldborgsund Kommune kan ansøge om fleksboligtilladelser såvel som weekendattester. På baggrund af erfaringerne med forvaltning af weekendattesterne og kommunalbestyrelsens beslutning om at indføre Fleksboligordningen er der i Guldborgsund Kommune udarbejdet en procedure for forvaltning af ordningen (jf. teksboks Forvaltningsprocedure Guldborgsund Kommune). Det fremgår af kommunalbestyrelsens beslutning, at: Forvaltningsprocedure Guldborgsund Kommune Kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune har uddelegeret beslutningen om fleksboligtilladelser til forvaltningen Plan og Byggeri. Ansøger sender ansøgningen til Plan og Byggeri enten per post eller som en mail. Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysning om følgende I byzoneområderne og eventuelt i de afgrænsede landsbyer i landzone ville en flexboligtilladelse måske være bedre løsning end en weekendattest ( ) Og skulle det ske, at kommunens små landsbyer og byer bliver attraktive områder igen, har kommunen mulighed for at nægte samtykke, hvis ejendommen skifter ejer. Helt den samme mulighed er der ikke, hvis der er meddelt en weekendattest, da denne følger bebyggelsen og kan overdrages til ny ejer. (Guldborgsund Kommune: SAGSFREMSTILLING:2) Fleksboligordningen vurderes derfor i Guldborgsund Kommune som et godt supplerende planlægningsredskab, der via dets fleksibilitet kan hjælpe med at tilpasse boligmassen den aktuelle bosætningsmæssige situation. Netop på den baggrund blev det i forbindelse med Fleksboligordningens vedtagelse besluttet, at man ikke længere kan søge om weekendattester i Nysted og Stubbekøbing, da det er kommunens vurdering, at de to byer har et særligt potentiale fremadrettet. o o o o Ejerforhold, Ejendommens beliggenhed, Begrundelse for ansøgningen, Oplysning om privatretslige servitutter På baggrund af ansøgningen tjekker Plan og Byggeri: o o o hvor ejendommen er beliggende om der er lokalplan eller servitutter, der forhindrer en tilladelse om det er en landbrugsejendom med landbrugspligt. Såfremt der er landsbrugspligt reguleres ejendommen efter landbrugsloven. Dernæst søges ejendommen frem på orto-kort, for at få overblik over zonestatus og lokalplan. Der er udarbejdet skabeloner for hhv. tilsagn og afslag, som sendes til ansøger efter behandling af ansøgning, der skal besvares inden for en uge. Hvis der gives tilladelse registerer kommunen i BBR vha. notefunktionen datoen for ansøgning samt ejerens navn Kilde: Guldborgsund Kommune,

29 I Guldborgsund Kommune kan der således søges om fleksboligtilladelse i hele kommunen med undtagelse af Nykøbing F, Nørre Alslev og Sakskøbing, mens der kan søges om weekendattester i hele kommunen med undtagelse af Nykøbing F, Nørre Alslev, Sakskøbing, Nysted og Stubbekøbing. Endvidere kan der i lokalplaner og servitutter være fastsat bestemmelser om, at en beboelsesejendom kun kan anvendes til helårsbeboelse. I disse tilfælde kan der ikke udstedes hverken fleksboligtilladelser eller weekendattester. 4.4 FORVALTNINGSPARKSIS I VORDINGBORG KOMMUNE Som det er tilfældet med Guldborgsund Kommune havde man i Vordingborg Kommune, forud for Folketingets vedtagelse af Fleksboligordningen, taget politisk stilling til, at der kunne opnås weekendattester i hele kommunen med undtagelse af kommunens købstæder og udvalgte lokalbycentre 26. Derudover eksisterer der en række områder i Vordingborg Kommune, hvor bestemmelserne i lokalplanerne ikke tillader, at boligerne anvendes til andet end helårsbeboelse. Det er derfor heller ikke muligt at opnå weekendattester i disse områder. I forlængelse af vedtagelsen af Fleksboligordningen besluttede kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune at lade praksis for administration af weekendattester gælde for fleksboligtilladelser. Det vil sige, at der fra 1. maj 2013 ikke længere blev udstedt weekendattester, men alene fleksboligtilladelser. I Vordingborg Kommune har en weekendattest altid været personlig, da det giver kommunen bedre mulighed for at tilpasse planlægning og udvikling, da kommunen kan regulere på antallet af hhv. helårs- og fritidsboliger ved ejerskifte. 26 Det drejer sig om følgende 11 områder: Vordingborg By, Stege By, Præstø By, Ørslev, Stensved, Nyråd, Mern, Lundby, Ndr. Vindinge, Kastrup og Bårse. 28

30 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Som det var tilfældet i Lolland og Guldborgsund kommer, har også kommunalbestyrelsen i Vordingborg uddelegeret beslutningen om fleksboligtilladelser til forvaltningen, og der eksisterer derfor en formaliseret praksis for forvaltning af Fleksboligordningen (jf. tekstboks - Forvaltningsprocedure Vordingborg Kommune). Forvaltningsprocedure - Vordingborg Kommune Ansøger sender ansøgningen til Plan og Bygs fælles mailadresse. I mailen skal adressen på boligen, der ansøges om tilladelse til angives. På baggrund af ansøgningen tjekker Plan og Byg om: o o o o o det er ejeren, der søger eller at der er fuldmagt hos ejeren ejendommen er beliggende i enten en af de tre købstæder eller i et af de otte lokalbycentre, hvor der ikke kan opnås fleksboligtilladelse boligen ligger i landzone der er landbrugspligt på ejendommen gældende lokalplaner er til hindret for en tilladelse samt, hvorvidt der kan dispenseres fra dem Behandlingen af ansøgning tager typisk fem minutter, og ansøger får besked via en mail. Såfremt der gives en tilladelse oplyses ejer om: o at tilladelsen er personlig og bortfalder ved ejerskifte o at der for ejendomme i landzone gælder særlige regler i forhold til at tilbageføre ejendomme til helårsbolig o at der ifølge Sommerhuslovens 1 ikke må ske erhvervsmæssig udlejning af boligen Kilde: Vordingborg Kommune,

31 5. Udbuddet af potentielle fleksboliger På baggrund af eksisterende fleksboligers kendetegn, fleksboligejernes udsagn samt kommunernes forvaltningsmæssige praksis kortlægges i dette kapitel udbuddet af potentielle fleksboliger i de tre kommuner. Formålet med kortlægningen er at vurdere omfanget af potentielle fleksboliger samt at inddele boligerne i forskellige segmenter, der på sigt kan anvendes til at markedsføre Fleksboligordningen overfor forskellige målgrupper. Kortlægningen bidrager dermed til analysens delopgave 2, hvor der sættes fokus på, hvordan Fleksboligordningen kan synliggøres og dens anvendelse øges (selvstændig delrapport). Der arbejdes i kortlægningen med følgende fire segmenter: Kysthuset - er karakteriseret ved at ligger 0 2 km fra vand, er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag Naturhuset er karakteriseret ved at ligge 0 0,5 km fra skov på mindst 2 ha og mindst 0,5 km fra nærmeste hovedvej samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag Landhuset er karakteriseret ved at ligge 100 m eller mere fra nærmeste anden bygning eller er beliggende sammen med maks. fem andre bygninger inden for 100 m samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag Byhuset er karakteriseret ved at ligge mindre end 200 m fra nærmeste anden bygning og i byer med mere end 200 indbyggere samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag 5.1 UDBUDDET AF POTENTIELLE FLEKSBOLIGER I LOLLAND, GULDBORG- SUND OG VORDINGBORG KOMMER I kortlægningen af udbuddet af potentielle fleksboliger er der taget udgangspunkt i alle tomme boliger, der lever op til de opstillede bygningskriterier 27. Der tages udgangspunkt i alle tomme boliger, da Fleksboligordningen dels er tiltænkt anvendt på boliger, der er i overskud i et helårsperspektiv, dels er det ikke metodisk muligt at identificere de boliger, der alene har været tomme en kortere periode. En bolig defineres som tom, når der ikke er tilknyttet et cpr-nr. på adressen. Det er også en selvstændig pointe, at vi ved, fra bl.a. kortlægningen af de eksisterende fleksboliger, at der også er flere af de tomme boliger, der ikke er potentielle fleksboliger, idet flere fx er nedrivningsmodne eller generelt i for dårlig stand til, at de er attraktive i relation til Fleksboligordningen. Omvendt ved vi også, at der eksisterer potentielle fleksboliger blandt de beboede boliger (boliger, hvor der er tilknyttet cpr-nr.), men det vides ikke, hvor mange af disse boliger der er til salg, hvorfor der i kortlægningen af udbuddet af potentielle fleksboliger tages udgangspunkt i de tomme boliger Jf. også kapitel 6 om kortlægningens metode. 28 For en nærmere beskrivelse af kortlægningsmetoden henvises til kapitel 6. 30

32 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Kortlægningen viser, at der samlet i de tre kommuner er potentielle fleksboliger, som fordeler sig med flest i Guldborgsund Kommune (1.359), næst flest i Lolland Kommune (972) og færrest i Vordingborg Kommune (398). Kortlægningen viser, at det er kysthuset, der antalsmæssigt er flest af i de tre kommuner, mens landhuset er det segment, hvor der er færrest boliger (jf. tabel 5.1). På baggrund af antallet af byhuse viser kortlægningen endvidere, at byhuset synes at udgøre et stort potentiale i både Lolland og Guldborgsund Kommuner. Det glæder særligt, når der sammenlignes med antallet af boliger i byhus-segmentet i Vordingborg Kommune, som også er den, af de tre kommuner, der har flest forbehold i forhold til, hvor der gives fleksboligtilladelse. Der gives således ikke fleksboligtilladelser i Vordingborg By, Stege By, Præstø By, Ørslev, Stensved, Nyråd, Mern, Lundby, Ndr. Vindinge, Kastrup og Bårse. Tabel 5.1: Antal potentielle fleksboliger indenfor de fire segmenter i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner Kysthuset Naturhuset Landhuset Byhuset Total*/ total antal potentielle fleksboliger Lolland /972 Guldborgsund /1359 Vordingborg /398 Total * Det antal potentielle fleksboliger, der fremkommer ved at summere antallet af fleksboliger inden for hvert af de fire segmenter er højere end det total antal potentielle fleksboliger i de tre kommuner, da en bolig kan optræde i flere forskellige segmenter fx både som kysthus og som byhus. Frem for en fuldstændig gennemgang af alle potentielle fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner samt beliggenheden af boligerne i de fire segmenter fremhæves i de følgende afsnit særligt interessante geografiske områder i forhold til de fire segmenter. Eksemplerne fremhæver således kommunernes forskellige potentialer i forhold til de identificerede segmenter. Eksemplerne er enten udvalgt på baggrund af, hvor typiske de er eller fordi de skiller sig ud ved at være atypiske. 31

33 Nakskov som eksempel på en kombination af kyst- og byhus En nærmere analyse af de enkelte segmenter viser, at Nakskov på Lollands vestkyst er interessant både i forhold til kysthuset og byhuset. Nakskov er den største by i Lolland Kommune med ca indbyggere, og byen har en høj koncentration af boliger, der opfylder kriterierne for kysthuset såvel som for byhuset (jf. kort 5.1). Der findes i dag allerede seks eksisterende fleksboliger med postnummer i Nakskov. Yderligere viser en nærmere analyse af naturhusenes beliggenhed, at områderne omkring Vindebyskov på Lollands vestkyst samt Bøgeskov øst for Horslunde er særlig interessant for dette segment (jf. kort 5.1). Der findes i dag allerede otte fleksboliger i området omkring Horslunde. Kort 5.1: Potentielle fleksboliger Udvalgte Natur-, By- og Kysthuse i Lolland Kommune. Blå: Kysthus Rød: Byhus Grøn: Naturhus Sidst men ikke mindst tyder analysen af udbuddet af potentielle fleksboliger på, at den særlige stemning, der ofte er på de små øer, som eksempelvis Fejø, er interessante i forhold til kysthuset (jf. kort 5.1). 32

34 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Møn er et klassisk sted for naturhuset Netop den særlige stemning og den korte afstand til naturen er det som kendetegner Bogø og Møn. Hovedparten af alle boligerne i naturhus-segmentet i Vordingborg Kommune ligger således enten på Bogø eller Møn, der i forvejen er kendetegnet ved mange sommerhuse. Naturhusene er særligt koncentreret på Østmøn ved Mandemarke eller på Møns sydkyst i området omkring Store Dramme (jf. kort 5.2). Yderligere findes der ligeledes på de to øer en del boliger, der tilhører landhus-segmentet, hvilket stemmer godt overens med resultaterne fra kortlægningen af eksisterende fleksboliger, der viste at hovedparten af alle eksisterende fleksboliger i Vordingborg Kommuner er beliggende på Møn. Ligesom kysthusene selvsagt også er godt repræsenteret på Møn. Kort 5.2: Potentielle fleksboliger Udvalgte Kyst- og Naturhuse i Vordingborg Kommune. Blå: Kysthus Grøn: Naturhus Den samlede kortlægning af såvel eksisterende som potentielle fleksboliger viser således, at der syntes at være et særligt potentiale tilknyttet de mindre øer. 33

35 Nysted favner bredt med både bystemning og vand Den indledende kortlægning af eksisterende fleksboliger viser, at Nysted synes særligt interessant for fleksboligejere. Der er således allerede i dag fire ud af de i alt 22 eksisterende fleksboliger i Guldborgsund Kommune, som er beliggende i Nysted. Kortlægningen af potentielle fleksboliger viser, at der i Nysted er et stort udbud af potentielle boliger indenfor kysthus-segmentet. De kvalitative interview med fleksboligejere understøtter dette potentiale for som en af dem siger: Nysted er et ekstremt dejligt sted. Det er helt uforståeligt, at der ikke er andre, der har fundet ud af det. (fleksboligejer Guldborgsund Kommune) Yderligere viser den nærmere analyse af de potentielle fleksboligers beliggenhed, at Stubbekøbing, ligesom Nysted, udover at have mange kysthuse også har et stort potentiale i forhold til byhusene, idet byen har mange potentielle fleksboliger indenfor dette segment. Stubbekøbing er Guldborgsund Kommunes femte største by med ca indbyggere, og rummer dermed andre kvaliteter end Nysted, der er en mindre by med indbyggere. Kort 5.3: Potentielle fleksboliger Udvalgte Kysthuse i Guldborgsund Kommune. Blå: Kysthus 34

36 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner 6. Metode I dette kapitel præsenteres de metoder, der er anvendt i kortlægningen af fleksboliger i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune. Overordnet set bygger kortlægningen på fire metodeelementer: Desk research og dokumentanalyse Kvalitative interviews med centrale aktører Registeranalyse GIS-analyse 6.1 DESK RESEARCH OG DOKUMENTANALYSE I kombination med kvalitative interviews med centrale aktører i de kommunale forvaltninger i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner, er analysen af kommunernes forvaltningspraksis baseret på grundig desk reserach og analyse af dokumenter. I dokumentanalysen indgår blandt andet: Procedure for behandling af fleksboligtilladelser Lokalt vedtagne politikker for fleksboligordningen Planloven Lov nr. 413 af 29 - Lov om ændring af midlertidig regulering af boligforholdene, samt lovforslag høringssvar Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Avisartikler og nyhedsindslag om Fleksboligordningen Oxford Research har således foretaget en gennemgang af alle relevante dokumenter stillet til rådighed af kommunerne og sat sig grundigt ind i de tre kommuners praksis for forvaltning af Fleksboligordningen. 6.2 KVALITATIVE INTERVIEWS MED CENTRALE AKTØRER Analysen baserer sig desuden på en række kvalitative interviews med forskellige aktører. Her skelnes mellem interessentinterviews og ekspertinterviews Interessentinterviews Der er foretaget kvalitative interviews med centrale interessenter på området. Interessenterne tæller centrale aktører i den kommunale forvaltning, lokale og nationale aktører med interesse for bosætning, turisme og boligmarkedet samt fleksboligejere. 35

37 De kvalitative interviews med centrale aktører i den kommunale forvaltning giver en dybdegående og kontekstnær viden om kommunernes forvaltningspraksis og omfanget af fleksboliger i de tre kommuner. Der er udført interviews med relevante medarbejdere i følgende forvaltninger: Vordingborg kommune: Plan og Byg Guldborgsund kommune: Plan og Byggeri Lolland kommune: Byggeri og Ejendomme Yderligere er der gennemført interviews med fleksboligejere og interessenter. Kvalitative interviews med fleksboligejere samt nationale og lokale interessenter giver dybdegående viden om ejernes og fleksboligernes kendetegn samt viden om muligheder og udfordringer for fleksboligordningen. Brugen af datatriangulering, hvor man indsamler viden om samme fænomen fra flere kilder og dermed forskellige vinkler, sikrer at der opnås nuancerede og valide resultater. Interessenterne er udvalgt på baggrund af desk research og input fra kommunerne og ved brug af snowballmetoden, hvor interviewpersoner peger på andre relevante aktører, der kan belyse det undersøgte fra en anden vinkel. Der er gennemført individuelle personlige eller telefoniske interviews med følgende interessenter: Fleksboligejere: I alt 15 interviews fordelt på de tre kommuner Lokale ejendomsmæglere: I alt 4 interviews fordelt på forskellige ejendomsmæglerkæder og i de tre kommuner. Lokale interessenter: I alt 4 interviews, herunder o Vordingborg Udviklingsselskab o Business LF o Novasol o Femern Belt Development Nationale interessenter: I alt 7 interviews, herunder o Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter o Dansk Ejendomsmæglerforening o Visit Denmark o Danska Torpare og Tyske Torpare o Realkredit Foreningen o Realdania Der er i alt foretaget 33 interviews med interessenter, de kommunale forvaltninger og fleksboligejere. 36

38 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Ekspertinterviews Ud over interviews med de kommunale forvaltninger, fleksboligejere og interessenter er der foretaget ekspertinterviews med forskere fra Syddansk Universitet. Ekspertinterviews sikrer et større samfundsmæssigt perspektiv på Fleksboligordningen. Der er foretaget ekspertinterviews med: Morten Skak, SDU Niels Karl Sørensen, SDU 6.3 REGISTERANALYSE Kortlægningen af nuværende fleksboliger er foretaget som en totalkortlægning af alle fleksboliger i Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner per april På baggrund af information om fleksboligtilladelser, givet i de tre kommuner, er der foretaget en systematisk gennemgang af alle fleksboligernes BBR oplysninger, hvor relevante parametre for boligerne er indhentet. Fleksboligerne er gennemgået efter en metodisk operationalisering af parametre for boligerne for på den baggrund, sammen med interviews af fleksboligejerne, at opstille en karakteristik af den typiske fleksbolig i hver af de tre kommuner samt på tværs af kommunerne. Af nedenstående tabel fremgår hvilke parametre, der ligger til grund for kortlægningen af fleksboliger og hvordan disse er operationaliseret. 37

39 Parameter Ejendommens materialer Beskrivelse For ejendommens materialer skelnes mellem ydervægsmateriale og tagdækningsmaterialer. Kategorisering af boligernes materialer følger BBR s kategorisering og er som følger: Tagdækningsmateriale: 1. Built-up 2. Tagpap (med taghældning) 3. Fibercement, herunder asbest (bølge eller skifer-eternit) 4. Cementsten 5. Tegl 6. Metalplader (bølgeblik, aluminium) 7. Stråtag 8. Fibercement (asbestfri) 9. PVC 10. Grønne tage Ydervægsmateriale: Beliggenhed i forhold til bebyggelse 1. Mursten (tegl, kalksten, cementsten) 2. Letbeton (lette bloksten, gasbeton) 3. Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.) 4. Bindingsværk (med udvendig synligt træværk) 5. Træbeklædning 6. Betonelementer (etagehøje) 7. Metalplader 8. Plader af fibercement (asbestfri) 9. PVC 10. Glas For boligens beliggenhed i forhold til anden bebyggelse benyttes to mål. Overordnet benyttes kategorisering i landzone og byzone. For mere detaljeret kategorisering af boligens beliggenhed i forhold til anden bebyggelse benyttes antallet af omkringliggende bygninger og indbyggertal i landsbyer. Boligens beliggenhed i forhold til bebyggelse er kategoriseret efter følgende kriterier: - Åbent land: Boligen er fritliggende og grunden er omkranset af mark, skov, vej eller vand - Få naboer: Boligen har nabo/naboer op til grunden. Boligen ligger i område med samlet bebyggelse med op til 20 bygninger. - Små landsbyer: Boligen er beliggende i naturlig sammenhæng med en landsby med indbyggere. - Landsby / by: Boligen er billigende i naturlig sammenhæng med en by med mere end 200 indbyggere. At bebyggelsen er naturligt sammenhængende med anden bebyggelse vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, 38

40 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Spredt bebyggelse langs en landevej henregnes ikke som hørende til en by - også selv om afstanden imellem der er mindre end 200 meter. 29 Beliggenhed i forhold til kyst Vurdering Handlet Areal Alder Boligens beliggenhed i forhold til kyst er målt ved afstanden fra fleksboligens adresse til nærmeste kyst i fugleflugtlinje ved brug af programmet ArcGIS Explorer. Ejendommens vurdering baserer sig på den nyeste offentlige vurdering, som fremgår af BBR. Hvorvidt boligen er købt indenfor det seneste år baserer sig på ejendommens skødedato i BBR. Ligger skødedatoen mellem d og d er boligen handlet indenfor det seneste år. For ejendommens areal skelnes mellem grundareal og boligareal, som det fremgår af BBR. Ejendommens alder er baseret på opførelsesår, som det fremgår af BBR. Resultatet af gennemgangen af de eksisterende fleksboliger giver en karakteristik af den typiske fleksbolig, som danner baggrund for kortlægningen af potentielle fleksboliger i de tre kommuner. 6.4 KORTLÆGNING AF UDBUDDET AF POTENTIELLE FLEKSBOLIGER VIA GIS-ANALYSE For at kortlægge udbuddet af potentielle fleksboliger er der gennemført GIS-analyse på baggrund af en operationalisering af de identificerede karakteristika af eksisterende fleksboliger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Det vil sige, at de identificerede kendetegn er anvendt som udvælgelseskriterier i kortlægningen af udbuddet af potentielle fleksboliger. Kriterierne er anvendt af kommunernes GIS-afdeling til at tegne et billede af, hvor mange potentielle fleksboliger, der er i de tre kommuner både samlet og enkeltvis. 29 Kilde: Danmarks Statistik: 39

41 Udvælgelseskriterier Der skelnes mellem to typer af kriterier: 1. Bygningskriterier 2. Beliggenhedskriterier Yderligere gælder for Guldborgsund og Vordingborg kommuner 3. at kortlægningen undtager de områder, hvor der ikke kan opnås tilladelse. I Guldborgsund Kommune drejer det sig om områderne Nykøbing F, Nørre Alslev og Sakskøbing og i Vordingborg Kommune om Vordingborg By, Stege By, Præstø By, Ørslev, Stensved, Nyråd, Mern, Lundby, Ndr. Vindinge, Kastrup og Bårse. De to overordnede kriterier udgør en form for hierarki: Bygningskriterier Beliggenhedskriterium 1 Beliggenhedskriterium 2 Beliggenhedskriterium 3 Beliggenhedskriterium 4 Ad 1: Bygningskriterier: Der er gennemført et første udtræk i BBR-registeret, der alene blev foretaget på baggrund af følgende bygningskriterier: Bygninger større end 100 m2 Murstenshuse med fibercementtag eller tegltag og bindingsværkshuse evt. med stråtag Tomme eller beboede Denne søgning blev præsenteret som to kort hhv. kort nr. 1A, der viser tomme bygninger, der opfylder de øvrige bygningskriterier og kort nr. 1B, der viser beboede bygninger, der opfylder de øvrige bygningskriterier. 40

42 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner Selvom kortlægningen af eksisterende fleksboliger viste, at fleksboligerne generelt ikke har stået tomme en længere periode er alle tomme boliger medtaget i kortlægningen af udbuddet af potentielle fleksboliger. Dette er gjort, da det metodisk ikke er muligt at søge på eksempelvis boligerne, der har stået tomme maks. et år. Ad 2: Beliggenhedskriterier: Efter at have kortlagt alle bygninger, der opfyldte bygningskriterierne blev foretaget en yderligere segmentering af de kortlagte bygninger (kort 1) ud fra deres beliggenhed. Der blev arbejdet med fire segmenter, der bestemmes af bygningernes beliggenhed: 1. Tæt på vand kysthuset 2. Tæt på skov naturhuset 3. I det åbne land landhuset 4. I byen byhuset De fire segmenter er nærmere bestemt defineret ved: Tæt på vand (kysthuset): 0 2 km fra vand Tæt på skov (naturhuset): 0 0,5 km til skovområde på minimum 2 ha samt mindst 0,5 km fra nærmeste hovedvej I det åbne land (landhuset): 100 m eller mere til nærmeste anden bygning eller sammen med maks. 5 andre bygninger inden for 200 m I byen (byhuset): mindre end 200 m til nærmeste anden bygning, bygget i perioden samt mere end 200 indbyggere På baggrund af bygningernes beliggenhed blev produceret fire/otte kort: Kort 2A viser kysthusene dvs. de bygninger som er beliggende 0 2 km fra vand samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er tomme. Kort 2B viser kysthusene dvs. de bygninger som er beliggende 0 2 km fra vand samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er beboede. 41

43 Kort 3A viser naturhusene dvs. de bygninger, som er beliggende 0 0,5 km fra skov på mindst 2 ha og mindst 0,5 km fra nærmeste hovedvej samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er tomme. Kort 3B viser naturhusene dvs. de bygninger, som er beliggende 0 0,5 km fra skov på mindst 2 ha og mindst 0,5 km fra nærmeste hovedvej samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er beboede. Kort 4A viser landhusene dvs. de bygninger, som er beliggende 100 m eller mere fra nærmeste anden bygning eller er beliggende sammen med maks. 5 andre bygninger inden for 100 m samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er tomme. Kort 4B viser landhusene dvs. de bygninger, som er beliggende 200 m eller mere fra nærmeste anden bygning eller er beliggende sammen med maks. 5 andre bygninger inden for 200 m samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er beboede. Kort 5A viser byhusene dvs. de bygninger, som er beliggende mindre end 200 m fra nærmeste anden bygning og i byer med mere end 200 indbyggere samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er tomme. Kort 5B viser byhusene dvs. de bygninger, som er beliggende mindre end 200 m fra nærmeste anden bygning og i byer med mere end 200 indbyggere samt er større end 100 m2, er bygget af mursten, har fibercement- eller tegltag, eller har bindingsværk og stråtag (begge inkluderet) samt er beboede. 42

44 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Sådan får du et billigt. feriehus

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Sådan får du et billigt. feriehus Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Sådan får du et billigt feriehus Sommerhuse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor et billigt sommerhus... 4 Sommerhus-oversigt...

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013 Valdemarsgade Naturstyrelsen 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/19691 Dokumentnr.: 88338/13 Sagsbehandler: Anja Valhøj Dir. 55 36 26 86 E-mail: anv@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Internet og mobildækning på Møn

Internet og mobildækning på Møn Internet og mobildækning på Møn Bosætningsgruppen under Møn NU juli 2014 Nuværende internet dækning. Der er i øjeblikket 2 aktører på fibernet dækning. TDC og seas. TDC s dækning fremgår af nedenstående

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. december 2006 J.nr.: NKN-33-00232 (tidligere03-33/400-0041s)

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset.

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. Aftægtsbolig Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00763 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kærskovhus Tidligere skovløberbolig beliggende syd for Horsens Hovedvejen 161, 8723 Løsning 2 Tilbudsblanket

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere