Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl til Slut: kl til kl URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH), Mikkel Hvid (MHV), kommunikationschef, Kristina Dalgaard-Juul referent, Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget a. Repræsentantskabsmødet i. Evaluering ii. Indstilling om næste år b. Medlemstal c. OK13/15 i. Ny løn ii. Status på løntjek d. Indstilling af temadele i foråret e. Indstilling af procespapir om demokratistruktur f. Indstilling om krisehjælp g. Gruppearbejde om frikøb og honorarer 3. Arbejdsliv og -miljø (A&A) a. Indstilling om kredsbestyrelsesseminar b. Indstilling om introduktionsdag for nye KB ere c. Indstilling om elektronisk APV 4. Uddannelse og profession (U&P) 5. Medlem og forening (M&F) a. Indstilling om minikurser 6. Indkomne forslag a. Ansøgning om kursus. b. Ansøgning K3 og 5 c. Humanitære midler til DK indsamling 1

2 7. Interne repræsentationer 8. Foreningens økonomi 9. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat 10. Personsager 11. Evt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Forretningsudvalget (FU) 2.A. Repræsentantskabsmødet 2.i. Evaluering Det blev drøftet, hvorvidt resolutionerne skal ligge på nettet forud for repræsentantskabsmødet. Flere HB medlemmer tilkendegav, at de bør fremsættes på selve repræsentantskabsmødet. Resolutionerne skærper debatten. HB s placering i salen blev drøftet. Formanden tilkendegav, at det er en diskussion, vi bør tage igen. Et andet HB medlem spurgte ind til overenskomstforholdene for de ansatte i Lillebæltshallerne. Formanden tilkendegav, at det er bekræftet, at alle arbejder på overenskomstmæssige vilkår. Problematikken omkring frokosten er blevet påpeget. Et HB medlem tilkendegav, at niveauet er meget lavt i forhold til fx skoleforeningerne. Et andet HB medlem tilkendegav, at det er ok, at der er fattigt, men spørgsmål er om det skal fortsætte sådan i 4 år? Formanden tilkendegav, at det handler om at sende et signal til medlemmerne. Såfremt niveauet skal sættes op, holder budgettet ikke. Et HB medlem tilkendegav, det er et forkert signal at sende, at gæsterne kun er inviteret til og med frokost. Det vil sende et stærkere signal, hvis de overværede debatten. Næstformanden tilkendegav, at gæsterne bør have lov til at blive, da vores repræsentantskabsmøder bør være offentlige. Et HB medlem tilkendegav, at man godt kunne have blandet medlemmerne under borddrøftelserne. Et HB medlem var af den opfattelse, at der var for lidt tid sammen med kredsen. 2.ii. Indstilling om næste år Formanden tilkendegav, at afholdelse af repræsentantskabsmøde en fredag alene er blevet problematiseret ved en enkelt henvendelse til sekretariatet. 2

3 Et par HB-medlemmer tilkendegav, at tilbagemeldingen i kredsbestyrelserne var, at det var et problem at få fri en fredag. Det blev bare ikke meldt ind. Der blev debatteret, om repræsentantskabsmødet skal afholdes en fredag eller lørdag til næste år samt omkring beliggenheden i Middelfart. Afstemning afholdelse en fredag eller lørdag For fredag:7 For lørdag: 1 Undlader: 3 Afstemning fredag den 6. eller 13. november 2015 For fredag den 6. november: 9 For fredag den 13. november: 0 Undlader: 2 Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at repræsentantskabsmødet 2015 afholdes fredag den 6. november i Middelfart. Vedtaget. 2.B. Medlemstal Formanden orienterede om medlemstallet, som er stagneret. Det er bekymrende, da vi selv synes, at vi gør alt det rigtige for at hverve medlemmer. Det har vist sig, at det er en større opgave at få kontakt til skoler uden TR. HWI oplyste, at kontingent-medlemstallet ved udgangen af november er steget for første gang. Nu mangler vi den anden kurve. Medlemsudviklingen følges tæt. Der udspandt sig en drøftelse omkring medlemstallet. 2.C. OK13/15 Der er indtil nu afholdt to TR- møder. Foranlediget af en konkret sag fremlagde formanden en problemstilling, som omhandler større skoler, som har talt sammen i foråret omkring processen i fbm. L409. Lederen og TR er nået til forståelse af flere forhold, men der foreligger ikke en underskrevet lokalaftale. Når vi tager ud på disse skoler og fortæller om L409 kommer vi og problematiserer noget, der fungerer. Det kan udlægges som at vi kommer til at underminere TR s arbejde. På den anden siden kan vi ikke sidde den manglende lokalaftale overhørig. Der udspandt sig en debat omkring problemstillingen. Formanden tilkendegav, at problemstillingen skal påpeges over for TR, hvis vi hører om det lokalt. Formanden orienterede om status på aftaleforhandlingerne 2015, og gennemgik skitsen med LC s krav. Det er positivt, at der er kommet noget på skrift. 3

4 HLH orienterede om tre verserende 37 sager. Den ene omhandler busture og spørgsmålet om, hvorvidt man har fri. Den anden sag omhandler, hvorvidt lektiehjælp er undervisning. Den tredje sag omhandler selvbetalte pauser på 2 x 20 min. om dagen, hvor lærerne ikke behøver være til stede. HLH orienterede om fællesmøde med MOS i to sager. Den ene omhandler lejrskoler og rådighedsbegrebet. MOS tilkendegav, at ledelsen har ret til at foretage en vurdering af omstændighederne ved rådighedstjenesten. Spørgsmålet har ikke tidligere været prøvet. Den anden sag omhandler en skole, som ønsker at de på matriklen bosiddende lærere skal forestå nattilsynet på samme vilkår som der tidligere har været en lokalaftale. Hvis den enkelte lærer ikke vil indgå en sådan aftale, vil tjenesteboligen blive opsagt af skolen. MOS tilkendegav, at skolen ikke kan siges at have overtrådt en bestemt paragraf. HB skal tage stilling til, om vi skal køre disse sager. Den første sag skal indbringes for faglig voldgift og den anden sag skal indbringes for Arbejdsretten. Omkostningerne til egen advokat vil anslået beløbe sig til ca. kr ,00. Det har endnu ikke været drøftet med LC, om de vil dække en del af omkostningerne til advokat. Det blev drøftet om disse sager skal køres. Formanden tilkendegav, at omkostninger til advokat kan blive større. Det afgørende er, om vi vil gå ind i sagen eller ej. Der var opbakning til, at foreningen kører begge sager. i. Ny løn Ny løn er stagneret. Formanden foreslog, at HB giver mandat til sekretariatet om at lave et oplæg til en ny lønkampagne, som går på ny løn, og hvor vi i højere grad end tidligere peger fingre. Det blev debatteret, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der falder tilbage på foreningen omkring udvikling og vedligeholdelse af systemet. Et HB medlem tilkendegav, at en retorik om løndumping er lidt hårdt, da der i virkeligheden ikke er nogen, der gør noget ulovligt. Næstformanden tilkendegav, at retorikken skal skærpes, hvis der skal ske noget. Der skal være en lønpolitik og årlige lønforhandlinger. Meget handler om at man ikke er opmærksom herpå ved ansættelsesforholdets start. Vi skal også være meget opmærksomme på, at vi på skoler uden TR får krævet en årlig lønforhandling. Et HB medlem tilkendegav, at flere nyoprettede skoler ikke er opmærksom på ny løn, da skoleforeningerne ikke gør opmærksom på dette. Vi skal have skoleforeningerne med på banen, da de rådgiver skolerne. Et par HB medlemmer tilkendegav, at det er svært at adskille løn og arbejdstid, da man kan konkurrere på begge parametre. Formanden opsummerede, at uanset hvor gode intentioner er på de enkelte skoler, har systemet ikke haft det ønskede resultat. Det er vigtigt, der kommer gang i ny løn fra start, så man ikke er bagud. Formanden konkluderede, at sekretariatet får mandat til at udarbejde en lønkampagne omkring ny løn, og at det vendes i HB igen før noget sættes i værk. 4

5 ii. Status på løntjek Status her til morgen den 10. december er 90 behandlede henvendelser pr. mail og på telefon. Der er særligt henvendelser vedrørende trin 4 tillægget. Der er ikke kommet principielle sager ind, men der er mange fejl. Et HB medlem spurgte ind til, om ikke-medlemmer kan snige sig ind. Hertil blev det tilkendegivet, at det ikke bør være muligt. 2.D. Indstilling af temadele i foråret Formanden gennemgik indstillingen omkring temadele i foråret 2015, som er udarbejdet på baggrund af tankerne på sidste HB møde. Det blev drøftet, om Paul Brüniche-Olsen, LP, kunne udskydes til august, så der var plads til Bente Sorgenfrey i februar. Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at de foreslåede temadele indarbejdes i mødeplanen Januar: Ingen temadel Februar: Bente Sorgenfrey (formand for FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik Marts: OK15 April: Efterskoleforeningen samt KB seminar (mini) Maj: Evaluering og intro til TR uddannelsen. Fast temadel: Foreningens tilstand Punkt på dette møde. Henrik Wisbech/ Rud Nielsen hvordan hænger skolernes økonomi sammen, og hvad skal en fri skole leve op til af forpligtigelser? Juni: Seminar (hel dag): Mikkel Hvid FSL s mediestrategi samt indførelse i, hvad vi kan bruge de sociale medier til rent strategisk. August: Paul Brüniche-Olsen pensionskommissionen og hvor langt skal vi rådgive? Vedtaget. 2.E. Indstilling af procespapir om demokratistruktur Formanden tilkendegav, at forretningsudvalget som bekendt er blevet opfordret til at fremkomme med et procespapir om demokratistruktur i foreningen. Der har været en dalende interesse for repræsentantskabsmøderne og antal tilmeldte er faldet de seneste år. Demokratistruktur er en vigtig drøftelse i foreningen. Et HB medlem tilkendegav, at april er et dårligt tidspunkt. Det skal være efter 1. maj, hvor de nye KB medlemmer vælges. Et HB medlem tilkendegav, at det måske ikke er tidspunktet for en sådan proces. Et andet HB medlem tilkendegav, at det kan være en udfordring at få KB medlemmer til at møde op, da deres frikøb er sat ned, og måske opbrugt på det givne tidspunkt. Et HB medlem tilkendegav, at der tidligere har været en opfordring til et midtvejsmøde. Formanden tilkendegav, at der tidligere er truffet beslutning om, at processen skal sættes i gang. Indstillingen omhandler alene processen. Et HB medlem foreslog, at der arbejdes med regionale møder. 5

6 Da der blandt HB medlemmerne var opbakning til, at processen sættes i gang reviderede forretningsudvalget indstillingen på baggrund af drøftelserne. Indstilling: Forretningsudvalget indstiller at tids- og procesplanen som beskrevet i revideret notatet er rammen for drøftelserne om styrkelse af medlemsdemokratiet i FSL: December 2014: Køreplan for demokratidebat fastlægges Januar 2015: Indledende HB drøftelse af målet med rep.-/ årsmøde/ kongres Marts 2015: Oplæg til Mini KB-seminar drøftes April/ Maj 2015: Tre regionale KB møder: K1 og K2; K3, K4 og K5 samt K6, K7 og K8. Juni 2015: FU præsenterer forslag til en ny demokratisk struktur for foreningen i HB. Dette præsenteres efterfølgende for kredsene. August/ september 2015: Endeligt forslag til Repræsentantskabet præsenteres og drøftes i HB 23. september 2015:Forslag om en ny demokratisk struktur for foreningens politiske er indgået til behandling på rep. mødet. Vedtaget 2.F. Indstilling om krisehjælp Formanden redegjorde for det notat, der er fremsendt direkte til HB medlemmerne forud for mødet, og som er fortroligt indtil drøftelsen i HB. Der er indhentet et tilbud fra en konkret udbyder, som tillige omfatter akut hjælp. Proceduren, herunder betalingsforholdene FSL/skole er ikke ændret. Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at der indgås en aftale med den konkrete udbyder efter nærmere forhandling. Vedtaget 2.G. Gruppearbejde om frikøb og honorarer Formanden forklarede baggrunden for gruppearbejdet, som beskrevet i det fremsendte bilag. Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i fremtiden skal skrue disse ordninger sammen. HB skal diskutere, om: - de etiske overvejelser omkring frikøbsarbejdet stadigt er dækkende for foreningens holdning - frikøb til KB stadigt er den bedste ordning eller om en honorarordning bør overvejes (bemærk at dette kan have en del konsekvenser for mødeafholdelsen blandt andet KB kursus). - der skal skelnes mellem HB og KB arbejde - der skal laves en bagatelgrænse for frikøbets størrelse Formanden tilkendegav, at hver gruppe sender noter fra gruppedrøftelserne direkte til formanden. Der udspandt sig en uafsluttet drøftelse i forlængelse af gruppedrøftelserne. 6

7 Flere HB medlemmer tilkendegav, at forholdene er meget forskellige. Det blev drøftet, om man kan indføre et valg mellem honorar og frikøb, og hvad konsekvensen af dette er? Det vil i så fald forudsætte en individuel ansøgning til HB. Et HB medlem tilkendegav, at man fx kunne udarbejde et par regneeksempler, som den enkelte kunne tage med hjem på skolen Det blev fremhævet, at flere KB medlemmer har svært ved at se en lavere beskæftigelse ved frikøb, da procenterne er skjulte. Der er tale om et akkordsystem i et system, der ikke længere anvender akkorder. Det blev tilkendegivet, at det er svært, hvis man ikke skal have mere end 100% ansættelse. Plustidsaftale blev drøftet. Det udspandt sig en drøftelse af, hvad man kan kræve af kredsbestyrelsen, og når man ikke får gavn af de 6 % frikøb. Et HB medlem tilkendegav, at det er et problem, at man først kan finde ud af at holde møder efter kl Det blev drøftet om et frikøb på 6% - omregnet til et honorar på ca. kr slår til. Særligt på grundskoleområdet mister man reelt undervisningstillæg. Man mister derved penge ved at sidde i kredsbestyrelsen. Et HB medlem forslog et honorarsystem, hvor man betaler for særskilte ydelser fx at gå til bestyrelsesmøder Flere HB medlemmer tilkendegav, at man må sætte frikøbet op, så man reelt kan bruge det. Formanden konkluderede, at vi ikke får det forventede ud af det. Frikøbet er ikke reelt alle steder, man kan ikke se, hvordan det er placeret. Det er et reelt problem, at man mister penge på undervisningstillæg. FU tænker videre i dette og præsenterer et nyt oplæg. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) 3.A. Indstilling om kredsbestyrelsesseminar Udvalgsformanden tilkendegav baggrunden for indstillingen, herunder hvad der er, kan/ skal opgaver. Med udvalgt møde menes, at der ikke skal møde gæster op hver gang. Formanden foreslog, at man under formål skriver at medvirke til at give / medvirke til, og under indhold bliver der tale om kan opgaver. Kredsbestyrelsesseminar skal afholdes mindst én gang om året. Derudover tilbydes nye KB medlemmer at deltage i et udvalgt møde, hvis de er interesserede heri. Udvalgsformanden tiltrådte de foreslåede ændringer. Indstilling: Arbejdsliv & arbejdsmiljøudvalget indstiller: Formål: At medvirke til at give kredsbestyrelsesmedlemmerne en sådan viden og indsigt, at han/hun vil være i stand til at løse de opgaver kredsvedtægterne og Repræsentantskabsvedtagelser tilskriver. 7

8 At medvirke til at give kredsbestyrelsesmedlemmerne indsigt i beslutningsprocesserne i foreningen. At medvirke til at give kredsbestyrelsesmedlemmerne indsigt i foreningens holdninger til væsentlige aktuelle problemstillinger. At medvirke til at kredsbestyrelsesmedlemmerne inspireres til arbejdet med at skabe et fagpolitisk engagement blandt foreningens medlemmer. At medvirke til at skabe netværk og fællesskab mellem kredsbestyrelsesmedlemmerne på tværs af kredsgrænserne. At medvirke til at give kredsbestyrelsesmedlemmerne redskaber til at kunne administrere, vedligeholde og inspirere netværk i kredsene. Omfang og varighed: Kredsbestyrelseskurset/seminar afholdes mindst én gang om året i ultimo august/primo september. Indhold: Kredsbestyrelseskurset/seminar kan indeholde emner/temaer/uddannelse til de ansvarsområder, som kredsbestyrelsesmedlemmerne skal varetage: TR uddannelsen, Økonomi, hjemmeside og anden kommunikation, medlemshvervning Kredsbestyrelseskurset/seminar kan indeholde emner/temaer/uddannelse til de ansvarsområder, som kredsbestyrelsesmedlemmerne kan varetage: arbejdsmiljø, styring af netværk, deltagelse i lokalpolitik Kredsbestyrelseskurset/seminar skal/bør indeholde emner/temaer som: Politisk tilbageblik og fremtidsperspektiv for foreningen, Uddannelsespolitik, Arbejdsmarkeds og arbejdsmiljøpolitik For at sikre tilstrækkelig indblik og skabe interesse i hovedbestyrelsesarbejdet, tilbydes alle interesserede nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer at deltage i et udvalgt HB møde sammen med kredsformanden. (f.eks. februar mødet). Vedtaget med de foreslåede ændringer. 3.B. Indstilling om introduktionsdag for nye KB ere RJO tilkendegav baggrunden for indstillingen. Der udspandt sig en drøftelse om, hvorvidt en del af dette skal foregå på sekretariatet i Risskov, da det er vigtigt, at få sat ansigt på konsulenterne. Formanden foreslog, at man arbejdede med noget på skrift til de nyvalgte KB medlemmer. Indstilling: Arbejdsliv & arbejdsmiljøudvalget indstiller at introduktionsdagen for nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer afvikles som en del af den øvrige kursusvirksomhed for kredsbestyrelsesmedlemmer (KB-seminar). Der afsættes særskilt tid til nyvalgte KBmedlemmer om emnerne: Foreningens politiske placering og arbejde, tavshedspligt, organisationsansvar og frikøb. (Evt. med kursusstart før de øvrige KB-medlemmer på det årlige KB-seminar). 8

9 Vedtaget. 3.C. Indstilling om elektronisk APV Udvalgsformanden tilkendegav baggrunden for indstillingen. Et HB medlem spurgte ind til, hvordan man sikrer anonymiteten. Det er i en tidligere sag blevet fastslået, at det er skolen, der ejer APV'en. Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at anonymiteten sikres. Indstilling: Arbejdsliv & arbejdsmiljøudvalget indstiller at FSL indgår i et samarbejde med skoleforeningerne og AM gruppen om at udbyde en elektronisk APV løsning til de frie skoler med de vilkår, der er beskrevet i bilag. Vedtaget med en understregning af, at anonymiteten skal sikres. 4. Uddannelse og profession (U&P) Udvalgsformanden tilkendegav, at der arbejdes med, hvordan man kan bruge professionsidealet. Det har været drøftet, hvordan man kan bringe dette i spil. Skal det være en kampagne eller noget andet? Høringssvaret om de Kommunale Internationale Grundskoler er blevet godt. Der var gode tilbagemelding på Skolekom, og der har været kontakt med DP omkring deres høringssvar. HEH og Josua Christensen har i netværket til støtte for nye lærere holdt møde med professionshøjskolernes ledelser om et samarbejde. Der skal arbejdes på en konference på Christiansborg og et mentorprojekt. 5. Medlem og forening (M&F) Udvalgsformanden orienterede om arbejdet med de internationale skoler. Den tidligere vedtagne medlemstilfredshedsundersøgelse, som MSI Research står bag, bliver gennemført i perioden frem mod uge 7. Der bliver holdt øje med AMR udviklingen. Der ses på om medlemssystemet fungere, og om man pr. automatik kan se, hvis en AMR (og TR) forlader posten. HWI påpegede, at arbejdsopgaven bliver omlagt på sekretariatet, så der kommer en fast kontaktperson på. Et HB medlem spurgte ind til hjemmesiden. Den virker ikke overskuelig. Kan det ses igennem. MHV orienterede om ansættelse af den nye journalist, som bl.a. bliver sat til at se på om hjemmesiden (herunder søgefunktionen) skal ændres. 5.A. Indstilling om minikurser Udvalgsformanden tilkendegav, at indstillingen er generelt formuleret. Man ønsker carte blanche til at kunne udvikle og planlægge, og derved selv have mulighed for at udfylde indholdet uden at spørge om lov hver gang. 9

10 Formanden efterspurgte et kommissorium for minikurserne. Udvalgsformanden mente, at et sådan allerede er udarbejdet. Hvis ikke udarbejdes der et kommissorium. Indstilling om minikurser 2015: Uddannelse og professionsudvalget indstiller at medlem og Forening planlægger og gennemfører i samarbejde med sekretariatet minikurser i 2 eller 3 runder i løbet af 2015 inden for en ramme af kr Hovedbestyrelsen orienteres løbende om kommende minikurser, og det forventes, at der fortsat kan findes HB-medlemmer eller KB-medlemmer til at repræsentere FSL ved de enkelte kursers afholdelse Vedtaget, dog udarbejdes kommissorium, hvis et sådan ikke allerede foreligger. 6. Indkomne forslag 6.A. Ansøgning om kursus. Formanden orienterede om en ansøgning fra MRI om at deltage i FTF s Talentuddannelse i MRI forlod mødet. Ansøgningen blev behandlet og imødekommet. 6.B. Ansøgning K3 og 5 Formanden orienterede om en fællesansøgning fra kreds 3 og 5 om et særligt tilskud til et fælles TR arrangement. Ansøgningen ligger inden for, hvad der tidligere er fastlagt, og bør imødekommes. Et HB medlem spurgte ind til puljens størrelse. I henhold til budgettet udgør beløbet kr Flere HB medlem tilkendegav, at de havde opfattelsen af, at der først kan søges om penge fra puljen, når der ikke er penge i egen kredskasse. Hvis dette danner præcedens, vil der komme flere ansøgninger. Formanden tilkendegav, at ansøgningen ligger inden for det beskrevne omkring uddeling fra puljen. Afstemning: For:5 Imod: 3 Undlader: 3 Det blev aftalt, at retningslinjerne for den tværgående pulje evalueres mhp en evt. revision. Dette sker ifm. HB's aprilmøde. 6.C. Humanitære midler til DK indsamling Formanden tilkendegav, at foreningen tidligere år har ydet økonomisk støtte. Sidste år blev der støttet med kr , men det blev besluttet, at foreningens navn ikke blev offentliggjort. Formanden tilkendegav, at foreningen bør yde støtte. Der udspandt sig en debat om, hvorvidt foreningen skal ydes økonomisk støtte og om støtten skal offentliggøres. 10

11 Det blev besluttet, at støtte med kr , og foreningens navn bliver offentliggjort. 7. Interne repræsentationer Der blev orienteret om kostskolestævnet den 21. og 22. november på HKC. Der var 24 tilmeldte. Der var to oplægsholdere på programmet, og så var der valg til kostskolestævneudvalget. Der blev efterspurgt en kontaktperson på sekretariatet, som man kan refererer til? HWI tilkendegav, at der arbejdes på dette, og det formentlig er klar til januar mødet. Det har været afholdt møde med udvalget for børnehaveklasseledere. Der er nu lagt sidste hånd på årsmødet. Når programmet er færdigt bliver det sendt ud til HB medlemmerne. 8. Foreningens økonomi Det forventes, at foreningen kommer ud af 2014 med et mindre overskud. Selvom vi har mistet medlemmer, har vi ikke mistet så mange som budgetteret med. Derudover er udgifterne holdt på det budgetteret niveau. Det har været drøftet med revisor, hvordan foreningen bedst muligt får opstillet regnskaberne for 2014 og fremad. Der er lagt en plan for, hvordan regnskaberne kan blive hurtigere færdige. 9. Meddelelser fra: 9.a. Formand Afholdt møde med Jens Jonatan Steen fra Cevea om samarbejde om et arrangement på folkemødet. Der har været møde i Hold sammen på Danmark, som arbejder med velfærdsspørgsmål. FOA har brug for en mere fast sekretariatsgruppe, der kan tage sig af dette. Det kommer til at koste penge. Det har været forståelse for, at alle skal være med, og at alle ikke bidrager økonomisk. Arrangementerne kommer dog til at koste os noget. I Fordelingssekretariatet har der været en meget politisk drøftelse af vikartilskud ift. L409. Konkret drejer det sig om, at man ikke får lige stor dækning på store som små skoler, og at det tilgodeser dem, der har fuld tilstedeværelse. Der arbejdes fremadrettet på et nyt system. Enighedspapiret med Frie Skolers Ledere ift. opgaver på sekretariatet er nu underskrevet. Kan findes i HB mappen. MRI er blevet valgt til A-kassens bestyrelse. 9.b Næstformand Var vikar for formanden til GL s (Gymnasieskolernes lærerforening) repræsentantskabsmøde. I DUS arbejder man med kvalitet i uddannelsen. I næste nummer af foreningen mener skriver næstformanden om socialt taxameter. 9.c Øvrige HB-medlemmer 11

12 Kreds 1: Der har været afholdt medlemsarrangement for nye medlemmer. Georg Ørskov holdt et rigtig godt foredrag om bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsklima, u- og officielle møder på skolen. Til TR træf blev det besluttet at lave geografiske netværk ude i kredsen. Der er nu iværksat 5 netværk. Haft svært ved at få kontakt til en ny friskole. To skolelukninger i kredsen. Kreds 2: Har været på skolebesøg på to små skoler uden TR. Det var spændende møder. Kontaktperson på sekretariatet fungerer godt. Mødeleder på TR kursus for første gang. AMR/TR samarbejdsmøde hvor BBO havde et oplæg, som var rigtig godt. Kredsbestyrelsesmøde på mandag. Kreds 3: Fået en gennemgang af medlemssystemet på sekretariatet. Det var rigtig godt at se, hvad man kan i systemet. Kan anbefale andre til at gøre det samme. Været kursusleder på TR kursus. Mødedisciplinen er ikke så god. Måske skal vi være mere skrappe. Mødedisciplinen blev drøftet. Formanden tilkendegav, at dette evalureres til april sammen med det andet. Der er iværksat en TR ven til de nye TR medlemmer, som kommer på TR 5. Hvervning i kredsen forløber fint med de aftaler, der er sat op. Efterspurgte en modtager adresse på anmeldelsesblanketter til valg af TR/AMR/suppleanter. Kreds 4: Afholdt møde med et par skoler, hvor TR har inviteret. Det er blevet påpeget, at lærerlog ikke fungerer optimalt. Ubehagelig oplevelse omkring udfyldelse af TR Skema, hvor skolelederen ikke vil acceptere dette som TR tid. Har fået et opkald omkring bisidder funktion på en skole uden TR. Kan vi det? Formanden tilkendegav, at dette tidligere er blevet drøftet. Det kan vi ikke deltage i. Afholdt KB møde på Skype, som fungerer fint, hvis det fortrinsvist angår rent praktiske ting. Kreds 5: Kredsarrangement hvor Georg Ørskov holdt et oplæg. TR spørgeskema er meget omfattende. Har ikke selv fået det fremsendt? HLH fremsender dette til HB medlemmerne. I gang med at arrangere forårets møder. Generalforsamling på den Frie Lærer Skole. TR træf sammen med kreds 3. 12

13 Skal være kursusleder på TR 4, så der kommer en vikar til HB mødet i februar Kreds 6: Et bestyrelsesmedlem trækker sig. Snakket om Facebook. Lønmøde den 13. januar, hvor PHS kommer. Kreds 7: Kredsbestyrelsen har drøftet frikøb og honorar Holdt møde på skole uden TR, og skal have et op følgende møde på en af skolerne. Mangler en kontaktperson på sekretariatet? HWI tilkendegav, at PHS tager sig af K1+K3. BNI tager sig af K2, K4, K5 og BJJ tager sig af K6,K7 og K8. Har været til møde i Kompetencesekretariatet omkring MUS samtaler. I hvilket udvalg ligger det? Der udspandt sig en drøftelse heraf. Det blev tilkendegivet, at det foreløbigt ligger i A&A. Til FTF møde sidste gang talte de om den nye TR rolle. Flere af de andre organisationer var meget interesseret i at se materiale fra foreningens TR uddannelse. Spurgte ind til status på FSL klub? Næstformanden tilkendegav, at der udarbejdes en folder og plakat. Det ligger lige p.t. i kommunikationsafdelingen. Der kommer en indstilling om, hvordan FSL klub arbejder. Kreds 8: Netværksmøderne er blevet delt blandt KB medlemmer. Har ikke fået aftaler om nye medlemmer fra sekretariatet. Inviteret ud på en efterskole til januar. Frie Skolers Ledere: Kredsbestyrelsesmøderne går godt. Det er døgnmøder. Nu fremgår det af kontingentopkrævningen, at der alene betales kontingent til Frie Skolers Ledere. Der var repræsentantskabsmøde i LC lederforum ultimo november. Medlemmer fra de gule foreninger var inviteret med. Frie Skolers Ledere havde inviteret LIFS. Godt foredrag om eftermiddagen med Torben Gammelgaard. Indgået en aftale med et kommunikationsbureau som kører ny hjemmeside fra på mandag og skriver artikler. Man kan nu tilmelde sig nyhedsbreve. BYJ er ved at flytte ud fra sekretariatet. 9.d Sekretariatet Delvist lukket punkt. 13

14 Berit Maria Winther er ansat pr. 1. december 2014 som sekretær, 25 tm/uge. Jesper Fjeldsted er ny journalist pr. 6. januar Han kommer også til at arbejde med hjemmesiden. Mødestruktur har været drøftet på sekretariatet, herunder om det er muligt med en fast mødedag. Fredag formiddag bliver nu fast møde(formid-)dag, hvor telefonerne er lukket indtil kl. 12. Der afholdes møde omkring lærerlog i starten af det nye år. Her vil man drøfte de konkrete udfordringer og udviklingen heraf. 9.e HKC s bestyrelse Der har været afholdt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen arbejder med en vedligeholdelses- og investeringsplan. Vender tilbage når lidt længere i processen omkring dette. Bestyrelsen arbejder også med en strategi for at få belægningsprocenten op. Værelserne er nu lagt ud på booking.dk Undervejs med en omlægning af regnskab og bogføringssystem, så det er lettere at sammenligne med andre i branchen. 10. Personsager I.a.b. 11. Eventuelt En stor ros og tak til HKC for rigtig god mad i går og i dag. HWI orienterede om, at der er betalt yderligere 8 mio. kr. af på DLF lånet. HWI orienterede om, at flere udvalg (pensionister, studerende, kostskoler osv.) modtager en gave som tak for indsatsen. Glædelig jul og godt nytår fra formanden. Referent: Kristina Dalgaard-Juul 14

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. september 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 14.9.2016 kl. 13.00 Slut: 15.9.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. december 2016 Sted: HKC Start: 07.12.2016 kl. 13.00 Slut: 08.12.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16. og 17. marts 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16. marts 2016 kl. 16.00 Slut: 17. marts 2016 kl. 9.00 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13.-14. april 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 13.4.2016 kl. 16.00 Slut: 14.4.2016 kl. 16.15 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 16.08.2017 kl. 13.00 Slut: 17.08.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5.

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5. Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Trapholt, Kolding (10/5) / HKC (11/5)* Start: 10.05.2017 kl. 13.00 (frokost fra kl. 12) Slut: 11.05.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom)

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom) Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 21.06.2017 kl. 13.00 Slut: 22.06.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Gennemgang af beslutningsprotokollen.

Gennemgang af beslutningsprotokollen. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 8. og 9. februar 2017 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 8. februar 2017 kl. 13-18.30 Slut: 9. februar 2017 kl. 8.30-17.00 Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19. og 20. maj 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19. maj 2016 kl. 10.15 Slut: 20. maj 2016 kl. 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Kosmopol, København Start: 05.04.2017 kl. 10.00 17.30 Slut: 06.04.2017 kl. 9.00-11.30 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand),

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL.

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL. Mødedato/-tid: 11. marts 2015 kl. 10.30 15.00 Mødested: Deltagere: Afbud fra: BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Finn, Peter, Anna-Birthe, Lotte, Rene, Lars, Thor, Hanne, Henrik, Kenneth, Per, Maria, Heine, Kathja, Mette og Joan (referent)

Finn, Peter, Anna-Birthe, Lotte, Rene, Lars, Thor, Hanne, Henrik, Kenneth, Per, Maria, Heine, Kathja, Mette og Joan (referent) 21. dec 2015 JIJ/ 2014-SL211NJ-12451 SLNJ Referat fra bestyrelsesmøde Dato: 16. december 2015 Tid: 09.00-16.00 Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Afbud: Finn, Peter, Anna-Birthe, Lotte, Rene,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

B 1. Valg af ordstyrer Henrik Larsen blev valgt til ordstyrer. B/H 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

B 1. Valg af ordstyrer Henrik Larsen blev valgt til ordstyrer. B/H 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde den 27.8.2013 kl. 19.00 22.00 Tina lsen (B), Anette Kjær (B), Henrik Larsen (B), Marttin Stuart Nielsen (B), Jesper Karlshøj- Andersen (B), Dorte Jensen (B), Mirco Jordan (B), Anita Hansen

Læs mere

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Referat 4. juni 2015 Hovedbestyrelsens ordinære møde 9. juni 2015 Tid 9.45-15.45: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Sted Snaregade 10A - 1205 København K.

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Aarhus, den 28. september 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Skorstengaard

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere