LOKALPLAN NR. 50. i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser nævnte område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 50. i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser nævnte område."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 50 i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet og sammenhæng i planlægningen, 2. at give borgeren indsigt i og indflydelse på planlægningen, 3. at fastlægge bindende bestemmelser for et områdes udformning og anvendelse. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af kommuneplanen, der er den overordnede plan for hele Holmsland Kommune. Hvad betyder lokalplanen. Et lokalplanforslag betyder almindeligvis en ændring i de vante omgivelser. Eksempelvis et større byggeri eller en ændret anvendelse af en ejendom. Trods hensyntagen til helheden i lokalsamfundet, kan der alligevel være delte meninger om det hensigtsmæssige i en plan. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvilke konsekvenser det lokalplanforslag kan få, både i forhold til ens egen hverdag, men også i forhold til lokalsamfundet. Hvordan godkendes lokalplanen. Fra lokalplanforslaget er offentliggjort er der 8 ugers debatperiode. Borgerne har her lejlighed til at komme med kommentarer eller ændringsforslag. Efter debatperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen selv godkende planen, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen afgør, om indkomne ændringsforslag kan imødekommes. Afviger lokalplanbestemmelserne fra kommuneplanen, kan kommunalbestyrelsen først godkende lokalplanen endeligt med Ringkøbing Amts accept. Overordnede planmyndigheder påser tillige, at lokalplanen ikke strider mod anden lovgivning eller planlægning. - l -

3 Hvordan læses lokalplanen. En lokalplan er et juridisk dokument, der fastlægger bindende bestemmelser for lokalplanområdet. Samtidig er det et informationsmateriale, der redegør for planens indhold og konseksvenser. Lokalplanen er udformet således, at redegørelse, intentioner og administrative retningslinier står først i planen og de bindende lokalplanbestemmelser står til sidst. Kortmateriale er vedhæftet bagest i lokalplanen. Lokalplankortet er juridisk bindende. Andet kort- og illustrationsmateriale anvendes for at anskueliggøre bestemmelserne i planen. Indsigelsesfrist og ændringsforslag. Dette forslag til lokalplan er offentliggjort i tidsrummet til Lokalplanforslaget er offentligt tilgængeligt. Det er sendt til de parter, lokalplanforslaget vedrører direkte. Lokalplanforslaget kan desuden læses på biblioteket eller mod et mindre beløb afhentes på Holmsland kommunes administrationsbygning, Kirkevej 4, Hvide Sande. Redegørelse Lokalplanens indhold. Lokalplanen omfatter Hotel Klitten - og området omkring Hotel Klitten. Lokalplan nr. 31 af 16. marts 1989 for samme område ophæves ved endelig godkendelse af denne lokalplan. Lokalplanområdet indgår i et større sammenhængende område til feriehotel, hvilket ikke ændres ved gennemførelse af planen. Gennemførelsen af lokalplanen vil ikke forringe helhedsindtrykket af de landskabelige værdier i området, idet det i forvejen bærer præg af bebyggelser til fritidsformål og centerområde. Offentlighedens adgang til kysten samt færdsel i området vil ikke ændres ved gennemførelse af planen, idet der findes bestående gennemgående vej- og stianlæg, som fortsat kan benyttes

4 Hotel Klitten har altid været Søndervigs ubestridte vartegn, hvilket ønskes fastholdt i lokalplanen. Hotel Klitten er synlig fra flere kilometers afstand, når man kommer østfra. Det er især de to markante tårne og Hotel Klittens høje beliggenhed, der gør dette muligt. Hotel Klitten blev opført omkring 1920, i stort set den størrelse - og med et udseende, som det der står tilbage af Hotel Klitten i dag. Materiale og farveholdningen er karakteristisk for badehotellerne fra begyndelsen af dette århundrede, hvor badehotellerne havde deres storhedstid. Hotel Klitten står med sine to markante tårne i sorttjæret træ, tagpaptækningen og de hvidkalkede facader, som et historisk vartegn for denne periode. Der er gennem de sidste år sket en kraftig renovering af de gamle huse i Søndervig centrum - og der er opført flere nye bygninger, der indeholder aktiviteter og tilbud til turisterne. Med renovering og udbygning af Hotel Klitten vil Søndervig centrum komme til at fremtræde som moderne og tidssvarende serviceområde for turister og fastboende. De væsentligste bestemmelser er: at bibeholde Hotel Klittens nuværende arkitektur og karakteristika - især den markante hovedbygning med de to at at tårne. fastlægge områdets fortsatte anvendelse til hotel- og feriecenter. muliggør udvidelse af Hotel Klitten at fastsætte en bebyggelsesprocent på max. 30% at at fastlægge parkerings- og til- og frakørselsforhold. fastlægge detaljerede bestemmelser for bebyggelsen og områdets anvendelse herunder fastlæggelse af udendørs aktiviteter. - alt med sigte på at skabe et harmonisk og tidssvarende Hotel Klitten i Søndervig

5 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området. På nuværende tidspunkt er lokalplan nr. 31 af 16. marts 1989, gældende for området. Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde og vil bevare sin status som sommerhusområde. Spildevandsplaner. Området forsynes med drikkevand fra Søndervig Vandværk. Spildevandsafløb føres til offentligt kloaksystem med efterfølgende rensning af renseanlægget Kloster. Overfladevand føres til nedsivning. Vej adgang. Sker ad eksisterende godkendt adgangsvej Badevej i Søndervig. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Indtil lokalplanforslaget er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme og de arealer, forslaget vedrører, ikke udnyttes på en sådan måde, at de kan komme i strid med den endelige lokalplan. Der gælder derfor et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Men en eksisterende lovlig anvendelse af ejendomme og arealer kan fortsættes som hidtil. Når fristen for indsigelser udløber, kan kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til udnyttelse af en ejendom eller et areal i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra og indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter denne dato. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser

6 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Drejer det sig om større ændringer, kræver dette en ny lokalplan. Lokalplanbestemmelser I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 3 nævnte område. 1. Lokalplanens formål. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: at Hotel Klittens arkitektur og karakteristika bibeholdes - især hovedbygningen med de to markante tårne. at området fortsat anvendes til hotel- og feriecenter. at der åbnes mulighed for udvidelse af Hotel Klitten. at fastsætte en bebyggelsesprocent på max. 30%. at fastlægge parkerings- og til- og frakørselsforhold. at fastlægge detaljerede bestemmelser for bebyggelsen og områdets anvendelse herunder fastlæggelse af udendørs aktiviteter. 2. Område- og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag l og omfatter: matr.nr. 211 Im, 211 gæ, 211 fv, 211 gø, 211 ai, 211 md, 211 mb og 211 mc alle af Søgård Hovedgård Ny Sogn. 2.2 Hele det af lokalplanen omfattede område er beliggende i sommerhusområde, og bevarer sin status som sommerhusområde. 3. Områdets anvendelse. 3.1 Området må kun anvendes til hoteldrift, herunder kursus- og kongresvirksomhed, samt feriecenter

7 3.2 På området må ikke drives nogen form for virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende, eller på anden måde efter Holmsland kommunalbestyrelses skøn er til gene for omkringboende. 4. Udstykning 4.1 Området, som omfattes af lokalplanen, må ikke matrikulært udstykkes yderligere. 4.2 Eventuel skelregulering kan kun ske ved kommunalbestyrelsens specielle godkendelse, uanset om sådanne ændringer iøvrigt ikke ville være i strid med gældende bestemmelser herfor. 5. Vej- parkerings- og stiforhold. 5.1 På området etableres parkeringspladser og tennisbane, som angivet på vedhæftede kortbilag l. 5.2 Parkeringspladser skal anlægges med 2 parkeringspladser for hver ferielejlighed. Byggelinier 5.3 Nybygningerne skal placeres som vist på bilag l og bilag 2. Byggefelter og byggeafsnit er angivet på bilag l. 6. Varmeforsyning og ledningsanlæg. 6.1 Elektricitet leveres af det for området koncessionerede selskab p.t. Ringkøbing Amts Høj spændingsforsyning, og på dette selskabs til enhver tid gældende vilkår. 6.2 Kloakker skal tilsluttes Holmsland Kommunes rensningsanlæg. 6.3 Vandforsyning sker fra Søndervig Vandværk. 6.4 Opvarmning af bygningen må alene ske ved brug af energi fra traditionel varmeforsyning. 7. Bebyggelsens omfang og placering. 7.l Hovedbygningen skal bevares i den nuværende arkitektur. Det er målet at bibeholde helhedsindtrykket af det gamle badehotel Hotel Klitten, både hvad stemning og arkitektur angår

8 Hovedbygningens nuværende højde på 14,3 meter over terræn bibeholdes. 7.2 Ferieboligerne udenfor hovedbygningen opbygges omkring overdækkede pergolaer, der sammenkæder ferielejlighederne med hovedbygningen. 7.3 Den indbyrdes afstand mellem ferieboligerne skal holdes på brandmyndighedernes krav, 5 meter mellem udhængene, men særlige landskabelige forhold kan dog medføre en større afstand mellem boligerne - der henvises til kortbilag Bygninger udenfor hovedbygningen må højest udføres i l 1/2 etage med en max. højde på 6,5 meter over terræn. 7.5 Den samlede bebyggelsesprocent for området må ikke være over Tage skal i overvejende grad udføres som sadeltage eller pyramidetage. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden. 8.1 Skiltning i forbindelse med hotelbyggeri må udføres som sædvane for hoteller. Skiltning og reklamering må ikke finde sted uden kommunalbestyrelsens og vejmyndighedernes godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Ydervæggene på hovedbygningen skal bibeholdes i hvidt, pudset murværk og træpartier malet i sort farve. Ferieboligerne kan opføres med facader i træ og murværk efter kommunalbestyrelsens godkendelse. 8.3 Sadeltage og pyramidetage skal tækkes med tagpap med listevirkning. 8.4 Som betingelse for opførelse af ny- og ændring af eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet, skal bebyggelsen efter kommunnalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres i materialer, farver og arkitektur, der fastholder den karakteristiske hovedbygning. 7

9 9. Ubebyggede arealer. 9.1 Flest mulige af opholdsarealerne udlægges med græs og vilde roser. 9.2 Alle eksisterende buske, der ikke berøres af de viste byggefelter, søges bibeholdt. 9.3 I lokalplanområdet må der på de ubebyggede arealer, herunder vej- og parkeringsarealer, ikke ske henstillen af campingvogne, både, lastvogne, påhængskøretøjer (anhængere m.v. ) busser og ikke indregistrerede motorkøretøjer. 9.4 Parkeringspladser skal anlægges med grusbelægning, asfaltbelægning, eller "betonbrosten". 9.5 Terrasser og gangstier anlægges med "betonbrosten" eller grusbelægning. 10. Servitutforhold Der henvises til servitutundersøgelse af 16. december 1988 som bilag til lokalplanen. Servitutundersøgelsen er ajourført den 1. september Ændring af servitutter fremgår af servitutundersøgelsen

10 Foranstående er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 50 på kommunalbestyrelsens møde den 19. august Holmsland kommune, den I henhold til 27 i lov om kommunalplanlægning er foranstående lokalplan nr. 50 vedtaget endeligt på kommunalbestyrelsens møde den Holmsland kommune, den

11 Nærværende lokalplan begæres tinglyst på følgende matr.nr. 21llm, 211gæ, 211fv, 211gø, 211ai, 211md, 211mb, 211mc alle Søgård Hovedgård Ny Sogn, samt parceller der herefter udstykkes fra ovennævnte matr.nr. indenfor lokalplanens område. Lokalområdet er beliggende i sommerhusområde. Påtaleretten tilkommer Holmsland kommunalbestyrelse. Samtidig begæres lokalplan nr. 31 aflyst på følgende matr.nr. 211 lm, 211gæ, 211fv, 211gø, 211ai, 211mb, 211 md, 211mc og 211 læ alle Søgård Hovedgård Ny Sogn. Hvide Sande_ den_23. december

12 LANDINSPEKTØRiRNE C. H. KNUDSEN. Y. BRANDT JENSEN BndtsveJ 15. Tlf, (07) RINGKØBING BILAG TIL LOKALPLAN NR. 31 FOR HOLMSLAND KOMMUNE Servitutundersøgelse i anledning af lokalplan for matr. nr. 211 ai, 211 fr, 211 fv, 211 gæ, 211 gø, 211 hæ, 211 md og 211 lm Søgård Hgd., Nysogn.

13 MATR, NR, SERVITUT NR. 211 ai 211 fr TINGLYSTE SERVITUTTER 20/2.1918: Dok. ang. fælles brønd, bebyggelse, vej og hegn for og 211 al. 20/2.1918: Dok. ang. vejret for 211 ai. 30/6.1920: Dok. ang. vejret for 211 be. 30/6.1920: Dok. ang. vejret for alle. 25/3.1925: Dok. ang. vejret for 211 bz. 11/8.1926: Dok. ang. ret til ned- og opgravning af kabler m.v. for Store Nordiske Telegrafselskab. 4/ : Dok. til 211 dt ang. ret til vej og m. h. t. respekt af bebyggelse nærmere VEDR. LOKALPLANOMRÅDET STRIDER MOD LOKALPLAN- FORSLAGETS BEMÆRKNINGER Bestemmelser om bebyggelses gulering ophæves. Vejret langs nordskel af 211gæ og 21lgø. Vejret langs nordskel af 21lgæ og 21lgø. Vedrører ikke lokalplanområde Der findes ikke flere kable 8 skellet end brandpolitiloven tillader. 1/4.1935: Dok. til 211 en og parceller der- fra ang. do og m. h. t. do do, på 211ai og Kun vejret ad "Badevej". 21lgp. 9 23/ : Dok. til 211 ft og parceller derfra ang. ret til vej og færdsel på Ja Vejen forlægges. 211 fr /5.1936: Dok. til 211 fs ang. vejret. Kun vejret ad "Badevej" / : Dok. til 211 fx ang. vejret på 211 ai og 211gp. Kun vejret ad "Badevej". Kun vejret ad "Badevej". 24/5.1941: Dok. til 211 ai, 211 fv samt parcel 12 derfra og endvidere I/S Søndervig Vandværk ang. ret til vej, boringer og rørledninger Nærmere omfang fremgår ikke af på 211ai og 21lgp. servitutten. 13 6/6.1941: Dok. til 211 gh nr. 9 på 211 ai og 211 gp. Ja Vejret vest om hotel "Klitten til "Badevej" og ad denne et stiret nord om hotel "Klitten til P-pladsen og "Badevej".

14 MATR. NR. SERVITUT NR. TINGLYSTE SERVITUTTER 14 1/ : Landvæsenskommisionskendelse vedr. Søndervig kloak på 211ai VEDR. LOKALPLANOMRÅDET STRIDER MOD LOKALPLANFORSLAGETS BEMÆRKNINGER J a Kloakledning langs "Badevej" / : Skøde: Forbud mod virksomhed på 211 iv, der konkurrerer med hotel "Klit ten", matr. nr. 211ai m.fl /4.1974: Dekl. om sandflugtens bekæmpelse (L / , jfr. 3 stk.2) på matr.nr. 211fr 17 13/9.1978: Dok. om stiret langs østskel af 211 iv for 211 lm, 1,80 m højt hegn i skel mellem 211 iv og 211 lm samt om værelsesfløj i en etage på 211iv 18 3/ : Lejekontrakt til Søndervig Midtpunkt ApS på areal (ca. 128 m 2 ) af 211 ai, 211 fr. Gælder fra 1/ til 31/ er sammenlagt med 211 så servitutten er uden betydning. Kan aflyses af ejeren. Vedrører kun 211fr Ja Stiret langs vestskel af 211 g " hegnspligt mod 211lm nord for hotel "Klitten" samt byggebegrænsning vedr. personalefløjen. Udlejning af pølseboden ved "Badevej" /6.1988: Bet. skøde til ApS SMBK 1472 under navneændr. til Nord In-Vest ApS, på 211 ai, 211 fr. Frist 1/ til anvendelse. 211 fv 211 gæ 211 g0 20/2.1918: Dok. ang. fællesbrønd, bebyggelse, vej og hegn for 211ak, 211al. 20/2.1918: Do ang. vejret for 211ai. Som svar nr. 1 ved 211ai. 3 30/6.1920: do for 211 be - do. Vejret langs nordskel af 211 gæ og 4 30/6.1920: do for alle - do. 211 gø. 5 24/5.1941: Dok. til 211 ai, 211 fv samt parceller derfra og endv. I/S Søndervig Vandværk ang. ret til vej, boring og rør ledninger. Nærmere omfang fremgår ikke af servitutten.

15 MATR. NR. SEKVITUT NR. TINGLYSTE SERVITUTTER VEDR. LOKALPLANOMRÅDET STRIDER MOD LOKALPLANFORSLAGETS BEMÆRKNINGER 1 8/1.1985: Skøde: Dok. om ledningsanlæg. Vandledninger og 4 ventiler på 6 Forud for pantegæld. den gamle vandværksgrund. 23/6.1988: Bet. skøde til ApS SMBK under navneændring til Nord In-Vest ApS på 211 fv, 211 gæ, 211 g0. Frist 1/ hæ Ingen Servitutter. 211 md 1 1/4.1935: Dok. til 211en og parcl derfra ang. ret til vej og m.h.t. respekt af bebyggelse nærmere skellet end brandpolitiloven tillader. 2 4/ : Tillæg til servitut l:lyst ændring om, at adgangsvejen til 211en forløber over 211mg, 211me, 211md, 211lm. 28/1.1976: Dekl. om sandflugtens bekæmp- Vejen forlægges. 3 else (L / , jfr. 3 stk. 2) på matr. nr. 211mf. 211lm 1 20/2.1918: Dok. ang. fælles brønd, bebyggelse, vej og hegn på 211ak,211al. Se servitut nr. 1 vedr /4.1935: Dok. til 211en og parcellen derfra ang. ret til vej og m. h. t. respekt af bebyggelse nærmere skellet end brandpolitiloven tillader. Vejen omlægges delvis. 3 21/ : Dok. til 211 fr ang. Vejret på bl.a. 211lm. Vejret ad badevej. 4 24/5.1941: Do til 211 ai, 211 fv samt parcel derfra og endvidere I/S Søndervig Vandværk ang. ret til vej, boringer og rørledninger på 211 gp, 211lm. 5 6/6.1941: Dok. til 211 gh ang. ret til vej og Vejen omlægges. m.h.t. respekt af bebyggelse nærmere skellet end brandpolitiloven tillader

16 MATR.NR. SERVITUT NR. TINGLYSTE SERVITUTTER VEDR, LOKALPLANOMRÅDET STRIDER MOD LOKALPLANFORSLAGETS 6 30/6.1920: Dok. ang. vejret for alle. BEMÆRKNINGER 7 1/6.1964: LVK kendelse vedr. Søndervig kloak på 211 ai. 8 20/ : Dok. om ret til gående færdsel. 9 4/ : Tillæg til L 3: 1. ændring om, at adgangsvejen til 211en, forløber over Vej nordøst for bunker på 211md. 211 mg, 211 me, 211 md, 211 lm / : Skøde: Forbud mod virksomhed på 211iv, der konkurrerer med hotel "Klitten" matr. nr. 211ai m.fl /9.1978: Dok. om stiret langs østskel af 211iv, for 211lm, 1,80 m. højt hegn i mellem 211iv, 211lm samt om værelsesfløj i en etage på 211iv. Ringkøbing d. 16. december 1988 landinspektør

17

18

19

20

21

22

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere