Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991."

Transkript

1 Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec

2 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende og fremtidige forhold inden for lokalplanområdet, om lokalplanens retsvirkninger og forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanens område afgrænses af Jernbanegade, Rådhusstien, Rådhusstræde og Frederiksgade. Lokalplanens område er vist på kortbilagene. BEGRUNDELSE FOR LOKALPLANEN I forbindelse med biblioteksbyggeriet og regulering af rådhusområdet har Byrådet Ønsket udlagt en række parkeringspladser til brug for butikkerne langs Jernbanegade og til offentlig brug i forbindelse med biblioteket og rådhuset. Nogle af ejerne af ejendommene i lokalplanområdet har henvendt sig til Kommunen for at få fastlagt anvendelsen af arealerne bag facadebebyggelsen mod Jernbanegade. Fra ejeren af Jernbanegade 54 har der været Ønske om at etablere en natrestauration i stueetagen mod Jernbanegade og i en ny bagbygning. Fra ejerne af Jernbanegade 58 og 60 har der været Ønsker om muligheder for en baghusbebyggelse til boligformål. Som tilstræbt i den Øvrige del af centeret er det tanken at forsøge at skabe tilkørsel til ejendommene og varetilbringning til butikkerne mod Jernbanegade bagfra. EKSISTERENDE FORHOLD Mod Jernbanegade er en sammenhængende bebyggelse i 24 etage med butikker i stueetagen mod Jernbanegade og boliger i de Øvrige etager. På hjørnet Jernbanegade/Frederiksgade er der beliggende et bageri med detailsalg. Ejendommen Jernbanegade 56 anvender en bagbygning til udstillings og butiksformål. På ejendommen er der etableret adgang fra Rådhusstræde og en stiforbindelse gennem porten til Jernbanegade. Bagbygningerne på de Øvrige ejendomme er ældre og anvendes til udhusf ormåi. FREMTIDIGE FORHOLD Lokalplanen åbner mulighed for at etablere parkeringspladser med indkørsel fra vejen langs rådhuset som vist på kortbilagene. Parkeringspladserne udlægges til offentlige formål, hvilket betyder, at kommunen Ønsker at købe arealerne eller på anden måde træffe aftale med ejerne. Om fornødent kan arealerne eksproprieres. Lokalplanen åbner også mulighed for at ejerne selv anlægger parkeringspladserne jævnfør S 8.2. Lokalplanen åbner mulighed for under visse betingelser at etablere en ny bagbygning på ejendommen Jernbangade 54 til anvendelse som natrestauration. Lokalplanen åbner mulighed for anvendelse af bagarealerne på de Øvrige ejendomme til boligformål eller særlige erhvervsformål. Lokalplanens omfattende bestemmelser for byggeri i skel, lægger op til, at 2 naboer eventuelt aftaler fælles løsninger, hvorved byggeri på 2 eller flere grunde ses som en helhed.

3 De eksisterende adgange for kørende til Jernbanegade nedlægges. Al kørende adgang fra ejendommene, undtagen Jernbanegade 52, skal fremtidigt ske fra Rådhusstræde. Stueetagerne mod Jernbanegade md fortsat kun anvendes til centerf ormåi. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 Lokalplanens område er i dag beliggende i kommuneplanens enkeltområde C1 og C3. Begge områder er udlagt til bl.a. centerformål. Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen med hensyn til anvendelsen, men ikke med hensyn til bebyggelsesprocenten og afstanden fra Jernbanegade, hvor der ikke må være boliger i stueetagen. I forbindelse med lokalplanen søges derfor gennemført et kommuneplantillæg nr. 2, der ændrer grænsen mellem område C1 og C3 således, at hele lokalplanens område bliver beliggende i område C1. Rammebestemmelserne ændres således, at afstanden fra Jernbanegade, hvor der ikke må være boliger i stueetagen, nedsættes fra 25 m til 15 m for vestsiden af Jernbanegade fra Frederiksgade mod syd. Kommuneplantillæg er indsat som side 3 i lokalplanen. Det er Byrådets opfattelse, at kommuneplanændringen er en mindre ændring i rammedelen, der ikke strider mod hovedprincipper således, at ændringsproceduren kan finde sted efter kommuneplanlovens S 14, stk. 3 "mindre ændringer". Lokalplan nr. 27 kan ikke vedtages endeligt, førend kommuneplantillægget er godkendt af Vestsjællands Amtskommune. Fremlæggelsestiden for kommuneplantillægget er den samme som for for lokalplanen, 8 uger. VARMEPLANLÆGNING Lokalplanen foreskriver ny bebyggelse i området opvarmet med fjernvarme i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning. LOKALPLANENS FORELØBIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en sådan måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter kommuneplanlovens S 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med forslaget. LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNING Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens rj 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det skal understreges, at den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i plarien. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

4 3 HASLEV KOMMUNE KOMMUNEPLAN Kommuneplantillæg nr. 2 I henhold til 14 i lov om kommuneplanlægning ændres kommuneplanen således, at grænsen mellem enkeltområde C1 og C3 flyttes mod vest, som vist på nedenstående kortudsnit. Rammebestemmelserne for område C1 ændres således, at afstanden fra Jernbanegade, hvor der ikke må indrettes boliger i stueetagen, nedsættes fra 25 m til 15 m for matr. nr. 1-ev, 1-bz, 1-ap, 1-br og 1-bs. Dette forslag til kommuneplantiilæg nr. 2 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Byrådet den 10. juni Dette kommuneplantillzg nr. 2 er vedtaget af Haslev Byråd den 10. februar 1992.

5 4 HASLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 27 FOR OMRÅDET MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26 juni 1975 og senere ændringer) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i S 2 nævnte område. S 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål: - at fastlægge retningslinier for en center og boligbebyggelse i lokalplanens område. - at muliggøre etablering af parkeringspladser langs Rådhusstræde og bagtilkørse1 til ejendommene mod Jernbanegade. Lj 2 LOKALPLANENS OMRÅDE 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter følgende matrikelnumre: 1-ev, 1-bz, 1-ap, 1-br, alle Haslev By, Haslev. 2.2 Hele lokalplanens område er beliggende i byzone. Cj 3 UDSTYKNING 3.1 De på kortbilaget viste offentlige parkeringspladser skal udskilles efter anlæg. 4 OMRÅDETS ANVENDELSE 4.1 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse, offentlige formål og erhverv som følgende: butikker, kontorer, hoteller, restauranter, klinikker samt lignende formål, som efter Byrådets skøn naturligt hører til i området. Boiiger må kun anvendes til helårsbeboelse. 4.2 Med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde kan der drives mindre lager- og værkstedsvirksomhed, såfremt denne har tilknytning til en butik i området. 4.3 I stueetagen må der ikke indrettes boliger i en afstand af 15 m fra Jernbanegade. Stueetagen mod Jernbanegade må kun anvendes til butiksformål eller andre publikumsorienterede formål. 4.4 De på kortbilaget viste parkeringsarealer langs vestsiden af området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til anlæg af parkeringspladser og adgang fra ejendommene til Rådhusstræde. 4.5 Dagligvarebutikker eller andre efter byrådets skøn særligt parkeringskrævende butikker, må ikke uden byrådets særlige tilladelse indrettes med et areal over 150 m I baghusbebyggelsen kan der med Byrådets godkendelse indrettes mindre engrossalg eller mindre detailhandelsbutikker med udvalgvarer, orienteret mod Rådhusstræde. S 5 BEBYGGELSENS OMFANG 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 75. For ejendomme der ifølge Lj 4.4 afgiver areal til offentlige formål (parkering) gælder, at etagearealet tillades beregnet af hele den oprindelige grunds areal.

6 Forhusbebyggelsen mod Jernbanegade må kun placeres i vejskel og i hele grundens.facadelængde mod Jernbanegade. Forhusbebyggelsens højde må ikke overstige 12 m og skal opføres i mindst 2 etager og max. 3 etager. Husdybden på forhusbebyggelsen (den del der skal opføres i hele grundens facadelængde) må ikke være større end 14 m eller mindre end 9 m. Forhusbebyggelsen skal opføres før anden bebyggelse på samme grund. Bebyggelse mod Frederiksgade må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m. Byrådet kan dog give tilladelse til, at der opføres bebyggelse i vejskel, når denne indgår i en naturlig helhed og anvendelse af ejendommen. Baghusbebyggelse kan opføres i det omfang, der er mulighed for det i forhold til bebyggelsesprocenten og de Øvrige almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Baghusbebyggelsen må højest opføres i 1 etage med udnyttet tagetage eventuelt høj trempel, højden må ikke overstige 9 m. Byrådet kan, uanset bygningsreglementets almindelige afstandsbestemmelser, give tilladelse til at baghusbebyggelse opføres helt eller de1vist.i skel på betingelse af at: -Bebyggelsen ikke er mere end 4 m høj i skel og indtil 2,s m fra skel. -Der på anden måde er sørget for den dagslystilgang, som gældende regler kræver, afhængig af anvendelsen, og byggeriet i Øvrigt ikke anvendes til boligformål. Byrådet kan da kræve at: -Der foreligger skriftlig aftale med naboen om fælles løsning således, at byggeriet på begge sider af skellet overholder gældende bygge- og brandbestemmelser. -Der foreligger skriftlig aftale med naboen om, at denne vil acceptere de begrænsninger opførelsen af byggeri i skel betyder for hans fremtidige udnyttelse af sin grund. -Der tinglyses aftaler og bestemmelser, der gælder for en ejendoms brug af naboejendommen eller fælles forhold. Baghusbebyggelsen kan delvist opføres og indrettes med vinduer i skel mod de i lokalplanområdet udlagte offentlige parkeringspladser, når den i S 8 nævnte kørende adgang til Rådhusstræde er sikret. S 6 BEBYGGELSENS UDFORMNING OG YDRE FREMTRÆDENDE 6.1 Tage på forhusbebyggelsen skal være symetriske sadeltage - med rygningen placeret parallelt med vejskel. 6.2 Til bygningsfacader må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende. 6.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ej 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Indenfor hver ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst 50% af boligetagearealet og-mindst 10% af erhvervsetagearealet. Opholdsarealet kan efter Byrådets nærmere godkendelse helt eller delvist indrettes på tagterrasser. Det skal dog sikres, at der ikke kan forekomme indbliksgener i forhold til naboejendomme. 7.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt udseende. Oplag uden for bygninger eller uden for tæt hegnede gårdarealer, må ikke finde sted.

7 PARKERINGS- OG ADGANGSFORHOLD Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m2 boligetageareal, 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 parkeringsplads pr. 25 m2 etageareal for butikker og servicelignende erhverv. Parkeringsarealet skal tilvejebringes på ejendommen. * Tilvejebringes parkeringspladserne på den del af de enkelte ejendomme, der er udlagt til offentlige parkeringspladser, skal disse anlægges efter Byrådets anvisning og fremtidigt være offentlige. Adgang for kørende trafik fra lokalplanområdet må kun etableres til Rådhusstræde. Dog må der etableres kørende adgang fra hjørneejendommen til Frederiksgade. Der må ikke etableres kørende adgang til Jernbanegade. Al varetilkørse1 til butikker må kun foregå fra Rådhusstræde. De på kortbilaget viste offentlige parkeringspladser kan indrettes som vist på kortbilaget. Byrådet kan dog give tilladelse til anden udformning, der passer bedre til anvendelsen af ejendommen, når antallet af pladser ikke bliver væsentligt mindre. OPVARMNING OG LEDNINGSANLÆG Ny bebyggelse i området skal tilsluttes eksisterende fjernvarmenet og må kun opvarmes med fjernvarme. I området må opstilles de til elforsyning nødvendige transformatorstationer. Nye elledninger og belysning må kun udføres med jordkabler. OPHÆVELSE AF SERVITUTTER FØlgende tilstandsservitutter bortfalder efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, da de er forældede, uforenelige med lokalplanen og forholdene varetages af gældende lovgivning. FØlgende er matrikelnummer, dato og tingbogens tekst nævnt. Matr. nr. 1-ap 3/4 1894, 24/6 1896, 12/ SkØde om benyttelse m.m, reservation om en kloakledning og en gangsti. 11/ Dok. om en overkørse1. Matr. nr. 1-br 17/ SkØde om forbud mod slacrteri eller anden ildelugtende næringsvej, restauration eiler anden offentlig forlystelse under daglig mulkt af 20 kr. Endv. reservation om en kloakledning og en gangsti. 14/ SkØde ang. forbehold om, at ejendommen ikke må anvendes til andet end have (vedr. det tidl. 1-ka). 30/ Do. om ekstraordinær hegnspligt (vedr. 1-ka). Matr. nr. 1-bs 21/ SkØde ang. forbud mod slagteri m.m. under daglig mulkt af 20 kr. Forbud mod beboelseslejlighed andre steder end i forhuset, samt pligt til at deltage i vedligeholdelse * Byrådet vil kunne dispensere fra parkeringskravet, såfremt der sker indbetaling til kommunens parkeringsfond for de manglende parkeringspladser.

8 7 af en låge. Endvidere forbud mod klublokale, jernstøberi m.m. 14/ SkØde om at 1-bs kun må benyttes som have. 30/ SkØde ang. ekstraordinær hegnspligt vedr. det inddragen 1-iØ. Matr. nr. 1-bz 13/4 1894, 11/3 1904, 12/ Dok. om benyttelse. 11/ Dok. om overkarsel. 14/ Dok. om plankeværk, hegn og overkørse1. Matr. nr. 1-ev 7/ SkØde ang. forbud mod slagteri eller anden ildelugtende næringsvej, restauration m.m. 27/ Dok. ang. et afløb. 5/ Beslutning om fastsættelse af byggelinie i h.t. lov 275/ / SkØde ang. reservation om et plankeværk og et hegn. 26/ SkØde ang. forbud mod slagteri eller anden ildelugtende næringsvej under daglig mulkt af 20 kr. samt om fuld hegnspligt. Dette forslag til lokalplan nr. 27 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Haslev Byråd den 10. juni Fung. borgmester {hte Madsen / P. O. Poulsen v Denne lokalplan nr. 27 er endeligt vedtaget af Haslev Byråd den 10. februar I Ib Nordahl Pedersen, / P. O. / Poulsen

9 Freder i ksgade \... Grænse for lokalplan. O m III I I l I I I I I 4

10 Freder i ksgade P f.e. Grænse for lokalplan. O m

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere