HEAR ME et kursus for seniormentorer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEAR ME et kursus for seniormentorer."

Transkript

1 Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus, mens de fungerer som frivillige mentorer for børn og unge Rapport samt bilag er udarbejdet af: Bodil Klausen, lektor ved Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Jannie Sloth Hesselbjerg, International Projektkoordinator, PSH, VIA UC Jan Jaap Rothuizen, Forsknings- og udviklingsmedarbejder, PSH, VIA UC -september 2011-

2 Bilag 1 Indhold Læservejledning: 3 Baggrund for projektet 4 Hvordan kom vi i gang? 5 Hvordan forløb det så? 7 Forskellige mentorroller 9 Hvad nu hvis man vil igangsætte noget lignende? 10 Litteraturliste: 11 Summary of the Danish Mentor course package 13 Litterature: 16 Bilag 17 Bilag 1: Kursuskatalog Indeholder kursus oversigt, kursusprogram, anvendt litteratur samt bilag: HEAR ME et kursus for senior-mentorer (32 sider) 17 Bilag 2: Interviewguide samt kort introduktion til projektet (2 sider) 17 Bilag 3a: Program til workshoppen Frisat til at gøre en forskel 17 den 12 maj 2011 (2 sider) 17 Bilag 3b: Opsamling fra workshoppen Frisat til at gøre en forskel 17 den 12 maj 2011 (3 sider) 17 Bilag 4: Om mentoring og om projektets forståelse af mentoring (4 sider) 17 Bilag 5: To artikler: 17 Bilag 5a: Jan Jaap Rothuizen : Socialpædagogik i en moderne version? I Tidsskrift for Socialpædagogik Tema: Fællesskaber i socialpædagogisk arbejde 14 årg Nr 1, juni 2011 (5 sider) 17 Bilag 5b: Jeanette Ringgaard Svendsen, : Frivillig og frisat til at gøre en forskel (Intern VIA publikation) (4 sider) 17

3 Bilag 1 Læservejledning: Denne mentor kursus pakke er bygget op i to dele: Første del introducerer baggrunden for senior mentorprojektet HEAR ME lokalt i Danmark og internationalt i partnerlandene England, Finland, Nederlandene og Spanien Fokus i denne nationale mentor kursus pakke er imidlertid på, hvordan forløbet blev planlagt og udført i Danmark, og hvilke anbefalinger vi kan uddrage af vores erfaringer til andre, der ønsker at iværksætte lignende projekter Den vigtigste pointe er, at et kursusprogram til et projekt som dette, bør planlægges med stor respekt for den lokale kontekst og kursusdeltagerne Det betyder blandt andet, at en overordnet plan undervejs bør justeres og tilpasses til kursusdeltagernes ønsker og erfaringer i samarbejde med lokale samarbejdspartnere Det er efter vores erfaringer ikke hensigtsmæssigt at udarbejde en detaljeret manual for et seniormentorkursus, der kan reproduceres uden videre Derfor har vi valgt at vores bearbejdede arbejdspapirer er bilag og udgør den anden del af denne kursuspakke Det første bilag er et samlet kursuskatalog med alle relevante dokumenter fra det gennemførte senior mentorkursus: Introduktion, programoversigt, program for de enkelte kursusgange, dokumenter produceret af mentorerne etc Det andet bilag er interviewguiden, der er benyttet til interviewene af de personer, der meldte sig som interesserede i projektet Det tredje bilag er programmet for og opsamlingen af en workshop Frisat til at gøre en forskel som blev afholdt i maj 2011 for potentielle interessenter i lignende projekter i fremtiden Det fjerde bilag er et dokument hvori vi kort introducerer begrebet mentoring Desuden indgår to artikler, der omhandler projektet, som bilag Den første er skrevet af projektmedarbejder Jan Jaap Rothuizen, og den beskriver de professionelle erfaringer fra senior mentorprojektet fra en personlig synsvinkel I den anden artikel beskriver kommunikationsmedarbejder Jeanette Ringgaard Svendsen, hvordan projektet opleves af en af seniormentorerne Vi håber, at materialet kan inspirere og facilitere arbejdet med at forberede og planlægge lignende kurser for senior mentorer med respekt for den lokale kontekst, kursusdeltagere og samarbejdspartnere Første del afsluttes med et summary på engelsk, da dette lokale projekt indgår i EU-projektet HEAR ME med partnere i fire andre EU lande Særligt interesserede kan læse den samlede rapport for projektet på hjemmesiden: wwwviauccom/hearme

4 Bilag 1 Baggrund for projektet HEAR ME er et projekt, hvor man i flere lande har udviklet og afholdt kurser for seniorer, der vil deltage i frivilligt socialt arbejde som mentorer Som udgangspunkt var det tænkt, at seniorer skulle være mentorer for unge, der derved kan få støtte til at komme videre i deres uddannelsesliv Undervejs blev målgruppen af unge udvidet til også at omfatte børn Projektet har fået midler fra et EU s Lifelong Learning Program Grundtvig til at udvikle, afprøve og videreformidle kurset til seniorer Grundtvig programmet understøtter livslang læring Der har været projekter i Danmark, Nederlandene, Finland, England og Spanien Formålet med projektet var at udvikle et kursusforløb, der kan give seniorer kompetence til at indgå i frivilligt socialt arbejde med børn og unge I projektet har der derfor i hvert land indgået et forløb med udvikling af et kursus med sparring og supervision Kurserne har haft forskellig form og indhold, men i alle lande er mentorerne blevet introduceret til mentorrollen, og alt hvad den indebærer ift kontakt, aftaler, etik, opfølgning mv Mentorerne har således fået kendskab til formålet med mentorordningen og samarbejdspartnere Ligeledes er mentorernes opgaver og ansvar blevet præciseret og afgrænset i alle fem lande I projektet har vi haft fokus på at være medskabere af gode muligheder for ældre for efter at have forladt arbejdsmarkedet fortsat at kunne deltage i samfundslivet gennem frivilligt socialt arbejde Projektet bygger på en antagelse om, at ældres deltagelse i frivilligt socialt arbejde kan øge livskvaliteten, bidrage til sammenhængskraften i samfundet og formindske risikoen for afhængighed Vi har kombineret ønsket om udvikling af uddannelsestilbud til seniorer med mentoring Det gør vi, ud fra en antagelse om, at for ældre med de rette ressourcer kan kontakt mellem forskellige generationer være værdifuld De fem lande er i mange henseender meget forskellige, men vi har til fælles, at velfærdssamfundet er under pres Der er brug for social innovation, der i bred forstand bidrager til samfundsudvikling, hvor man opnår så meget som muligt på en enkel måde Og det handler selvfølgelig også om penge eller om cost/benefit: hvordan kan vi opnå så meget som muligt for samfundet med så få omkostninger som muligt Projekterne er gennemført under meget forskellige vilkår i de forskellige lande I Spanien (Valencia/Gandía) er mentorbegrebet forholdsvis ukendt, der er stor ungdomsarbejdsløshed, og ikke de samme traditioner for at unge uddanner sig som fx i Danmark I England (East London) er projektet gennemført i tilknytning til et Community Centre, hvor der i forvejen er mange beboeraktiviteter, og erfaringer med intergenerationelle aktiviteter I Nederlandene (Utrecht) er der en lang tradition for frivilligt arbejde, også i skoler, så dér har det været relativt let at finde relevante samarbejdspartnere I Danmark (Horsens) har vi ikke så mange traditioner for frivilligt arbejde i forbindelse med uddannelse, og der er også en diskussion om, hvor grænsen mellem betalt arbejde og frivilligt arbejde skal gå Selvom mentor er et velkendt begreb, så var der ikke i forvejen en organisation, som kunne organisere den type mentoring, som vi ville afprøve Forholdene i Finland (Turku) har vist sig at minde en hel del om dem, vi kender til i Danmark Partnere fra de fem lande har undervejs i projektet mødtes 4 gange plus til en afsluttende konference På partnermøderne har vi udvekslet erfaringer og justeret og videreudviklet på

5 Bilag 1 projektet Vi har undervejs inddraget forskellige modeller og metoder i udviklingen af projektet sammen med de øvrige partnere I de indledende faser brugte vi SWOT 1 og SOAR 2 analyser til at kvalificere vores planlægning Til udvikling og tilrettelæggelse af kurset har vi anvendt den dynamiske projektmodel SMTTE 3 og den didaktiske relationsmodel af Hiim og Hippe 4 Men frem for alt, så har vi i den danske kontekst i den konkrete tilrettelæggelse og afholdelse af de enkelte kursusgange anvendt Action Learning 5 som metode De metodiske overvejelser og processer for den internationale del af projektet fremgår af den samlede rapport for projektet Afslutningen på projektet er Final Conference på det femte og sidste partnermøde i Spanien i oktober 2011 Hvordan kom vi i gang? Den oprindelige plan, som fremgår af ansøgningen, var, at vi ville etablere to former for mentorordninger Den første i samarbejde med Erhvervsuddannelserne, hvor vi ville rekruttere håndværkere i alderen 55+ til at være mentorer for frafaldstruede elever Mentorer, der i kraft af deres netværk ville kunne støtte op om de unge også i forbindelse med jagten på en praktikplads Den anden i samarbejde med lokale fodboldklubber og Sundparkhallen/Østbasen Sundparkhallen er et beboerhus, drevet af en boligforening, og det ligger i et boligområde Sundparken der er en af Danmarks 29 officielle ghettoer Planen var, at vi ville rekruttere trænere eller andre frivillige i alderen 55+ til at være mentorer for børn og unge fra Sundparken uden kendskab til foreningslivet og med behov for guidning ind i den verden Det viste sig at være endog meget svært at rekruttere mentorer til Erhvervsuddannelserne Desuden havde Erhvervsuddannelserne i mellem tiden (fra udarbejdelse af ansøgning til projektstart) ansat en mentor på fuld tid, så deres behov for en mentorordning var således mere eller mindre løst Vi fik dog kontakt til en gruppe på fem tillidsmænd fra fagforeningen Dansk Metal De havde alle hørt om forskellige mentorordninger, og de var interesserede i at udvikle et mentorkoncept, der kunne opfylde det behov, som de anser for en stor udfordring set fra deres position: oplæring og inddragelse på arbejdspladserne af de unge i praktik Gruppen fra Dansk Metal ville gerne deltage i projektet med det formål at udarbejde et forslag til et nyt mentorkoncept, og de deltog i kurset i 1 SWOT er en forkortelse for: Strengths, Opportunities, Weakness og Threaths, dvs Styrker, Muligheder, Svagheder og Trusler For yderligere uddybning se fx Stavros 2003 og Poulsen 2008, s SOAR er en forkortelse for: Strengths, Opportunities, Aspirations og Results, dvs Styrker, Muligheder, Visioner og Resultater For yderligere uddybning se fx Stavros SMTTE er en forkortelse for: Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn, Evaluering For yderligere uddybning se fx Møller Pedersen (2010) 4 Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel skal ses som en helhed, hvor de enkelte kategorier har gensidig indflydelse på hinanden, og ingen af dem kommer først: Læringsforudsætninger, Rammefaktorer, Mål, Indhold, Læreprocessen, Vurdering Se Hiim og Hippe Action Learning defineres på forskellig vis I en kort version (se Madsen mfl, 2010, s 16) handler aktionslæring om at lære af aktioner, dvs handlinger, praksis, projekter eller konkrete arbejdsmæssige problemstillinger Sideløbende med aktionerne foregår arbejde i en læringsgruppe Krystyna Weinstein skriver meget præcist følgende om læring: En af de grundantagelser, der indgår i Action Learning, går ud på, at vi lærer bedst, når vi har forpligtet os til at gennemføre en eller anden praktisk handling En anden går ud på at uden praktisk handlen har vi ikke for alvor noget grundlag for at konstatere læring

6 Bilag 1 efteråret, hvor de undervejs udarbejdede et forslag til et mentorkoncept for unge i praktik i erhvervsuddannelser (se bilaget i kursuskataloget) Til trods for fodboldklubbernes interesse i projektet, så lykkedes det ikke at rekruttere mentorer fra klubberne Behovet for mentorer, der kan være brobyggere ind i klubberne for børn og unge, hvor hverken forældre eller de selv har erfaringer med foreningslivet, er stort Men manglen på frivillige i foreningerne er et kæmpe problem, så det var ikke muligt at rekruttere frivillige til denne ekstra opgave I projektet kom vi heldigvis til at arbejde med problematikken på anden vis Gennem en lokal gruppe under Dansk Flygtningehjælp og artikler i lokale aviser lykkedes det at rekruttere en gruppe af mentorer, der gerne ville tilknyttes Sundparkhallen/Østbasen Oprindeligt var det en gruppe på 6 mentorer, men på grund af flytning fra lokalområdet blev gruppen reduceret til fire Østbase-mentorer Set i bakspejlet har rekrutteringen været den absolut største udfordring i dette projekt Selvom vi har mødt velvilje fra samarbejdspartnere, organisationer, foreninger og presse, så er der stor konkurrence om at få fat i frivillige til diverse foreninger og projekter Desuden var der et tidsmæssigt sammenfald mellem vores rekruttering og en større politisk diskussion om hvilke opgaver, der kan og bør løses af frivillige og hvilke opgaver, der bør løses af professionelle i velfærdssamfundet I sommeren og sensommeren var der livlig debat om, hvor grænserne går mellem professionelt og frivilligt socialt arbejde På den baggrund afholdt afholdt Frivilligt Forum og FOA i september 2010 en konference med titlen Frivillige i Velfærden, hvor spilleregler for frivilligt socialt arbejde blev drøftet Resultatet af konferencen blev blandt andet avisen: Spilleregler Og i oktober 2010 fremlagde regeringen en ny strategi for, hvordan man mere systematisk inddrager civilsamfundet og frivillige organisationer i arbejdet med socialt udsatte mennesker og familier Strategien er ifølge regeringen et led i regeringens indsats for, at Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder for alle (National civil samfundsstrategi Regeringen 2010) I den forbindelse er det meget interessant, at hovedparten af de personer, der var interesserede i at deltage i mentorprojektet, samtidig var personer, der var aktive i fagbevægelsen Diskussionen af hvor grænsen bør gå mellem frivilligt og professionelt arbejde har således hele tiden i kraft af deltagerne været på dagsordenen i dette projekt Indledningsvist blev de interesserede interviewet i sensommeren 2010 (for interviewguide, se bilag) De primære formål med interviewet var at give et godt grundlag for at matche mentorer med børnene/de unge, og at give et indblik i mentorernes ønsker og behov i forhold til kursusdelen Under interviewet blev deltagerne bedt om at give tilsagn om tilladelse til at indhente børneattester på deltagerne, da der i projektet indgik børn under 15 år Desuden blev deltagerne informeret om regler for forsikring i forbindelse med frivilligt arbejde Gennem interviewene fik vi et overblik over deltagernes forudsætninger og forventninger Kurset har bestået af 10 aftener i perioden fra september 2010 til marts 2011 Den første gang var onsdag den 8 september og den sidste kursusdag var onsdag den 23 marts 2011 Hvorvidt mentorforløbet skulle fortsætte efter den sidste kursusdag ville afhænge af, hvilke aftaler mentorerne indgår de lokale samarbejdspartnere I Danmark har gruppen besluttet sig for at fortsætte efter projektets udløb

7 Bilag 1 Da alle deltagere på nær én stadig var tilknyttet arbejdsmarkedet, besluttede vi at lægge kurset som en form for fyraftensmøder med indlagt aftensmad Det var som udgangspunkt en nødløsning, men det viste sig at være en rigtig god idé at spise sammen Spisningen blev en del af netværksopbygningen, fordi maden blev lavet af forskellige samarbejdspartnere To af gangene var det således mødre til unge rollemodeller fra beboerhuset, der stod for madlavningen Maden var meget forskellig fra gang til gang, og også gennem maden blev kultur, traditioner, vaner, normer og mangfoldighed til en meget konkret del af forløbet Vi havde på forhånd udarbejdet en skitse for hvilke temaer, der skulle indgå i kurset På baggrund af interviewene fandt vi ud af, at deltagerne var endog meget kvalificeret inden for disse temaer, derfor valgte vi Action Learning som metode for kurset (se note v) Det vil sige, at hver mødegang bestod af et oplæg og diskussion af dette samt dialog om siden sidst og hvad skal der ske inden næste gang, hvor hver deltager fik mulighed for sparring og feed back (se bilag: Kursuskatalog) Vi forberedte et oplæg eller inviterede en relevant oplægsholder til hver gang, og vi har undervejs udvalgt korte relevante tekster til inspiration Kirsten M Poulsens bog Mentor+Guiden om mentorskab og en-til-en relationer har været en god inspirationskilde Hun skriver ganske vist om mentoring i en anden kontekst, nemlig i forhold til karriere i arbejdslivet, men bogen har også for os været god som baggrundsviden og fælles referenceramme, når vi har diskuteret indhold og tilrettelæggelse af kurset Desuden fik alle kursusdeltagere bogen Flyv fugl! Flyv! Gode råd til nye mentorer (Valgreen 2009) udleveret Af kursuskataloget fremgår, hvilke andre tekster vi har anvendt undervejs i kurset Vores samarbejdspartner fra Østbasen, Kenn Lundum, har deltaget møderne I det første, andet, femte og tiende deltog han i hele mødetiden iide øvrige møder deltog han i mødets anden halvdel det vil sige i spisning og i punktet hvad skal der ske inden næste gang Det har været en stor fordel, fordi vi således kunne få konkrete aftaler på plads i forhold til, hvad der skulle ske inden næste mødegang Kurset har således bestået af en fælles ramme af overordnede temaer, der er blevet belyst gennem oplæg af kursuslederne og eksterne oplægsholdere Oplæggene er blevet diskuteret ud fra de erfaringer deltagerne erhvervede sig undervejs i den lokale kontekst Kurset har haft karakter af et udviklingsprojekt, hvor hver enkelt mødegang er blevet tilrettelagt og justeret ud fra feed back fra deltagerne, og hvordan projektet udviklede sig i forhold til de involverede børn og unge fra Sundparkhallen/Østbasen Hvordan forløb det så? Som tidligere nævnt kom projektet om mentoring i forhold til Erhvervsuddannelserne til i stedet at handle om udvikling af et mentorkoncept for unge i praktik Vi valgte, at holde fælles mentormøder for de to grupper Det viste sig at være meget frugtbart, fordi der opstod et meget konstruktivt samspil mellem de to grupper Der er således gennem projektet skabt en relation mellem de 5 deltagende smede og personalet i Sundparkhallen/Østbasen Det har blandt andet resulteret i et virksomhedsbesøg tilrettelagt af en af smedene for den ene kursusleder og samarbejdspartneren i

8 Bilag 1 Østbasen Dette besøg som inkluderede et møde med værkføreren banede vejen for en praktikplads til en af de unge med minoritetsbaggrund og med tilknytning til Sundparkhallen/Østbasen Den unge havde ikke kunnet skaffe en praktikplads det er pt svært for mange unge, og derfor særligt vanskeligt for unge uden netværk og med navne, der tydeligt angiver, at de har minoritetsbaggrund Projektet etablerede det netværk, den unge havde brug for, for at kunne komme ind på en arbejdsplads Projektet har i det hele taget udviklet sig til at handle om andet og mere end den klassiske en-til-en mentor-mentee model Personalet i Sundparkhallen/Østbasen krævede at senior mentorerne blev bekendte med stedet, og at børn og unge på stedet fik mulighed for at lære mentorerne at kende gennem aktiviteter før en matching mellem børn/unge og seniorer kunne finde sted Denne indledende fase var ret frustrerende for mentorerne, fordi de skulle udvikle og udforme en rolle, der ikke eksisterede i beboerhuset Derfor udarbejdede vi sammen med senior mentorerne en form for opslag med fotos med beskrivelse af, hvad en senior mentor er Teksten på opslaget var følgende: Østbasen er en del af Beboerhuset Sundparkhallen på Hybenvej Østbasen er et sted, hvor børn og unge fra Østbyen kan komme i deres fritid Formålet er først og fremmest at skabe trivsel for børn og unge og fremme integrationen i området Der er to fastansatte beboerrådgiver Annette Preuss og projektkoordinator Kenn Lundum En senior-mentor er over 50 år En senior-mentor har tavshedspligt En senior-mentor kommer frivilligt på Østbasen En senior-mentor kan planlægge og medvirke i aktiviteter i Østbasen med et antal børn og unge efter aftale med Kenn Lundum og Annette Preuss En senior mentor kan lave aktiviteter med en mindre gruppe børn og unge efter aftale En senior-mentor kan planlægge aktiviteter uden for Østbasen efter aftale med Kenn Lundum og Annette Preuss En senior-mentor mødes med de andre senior-mentorer ca en gang om måneden og udveksler erfaringer og ideer En senior-mentor melder afbud, hvis en aftale ikke kan overholdes pga sygdom eller lignende En senior mentor er ikke ansat og er derfor ikke ansvarlig for, hvad der foregår i Østbasen udover egne aftaler og aktiviteter (Selve opslaget indgår som bilag i Kursuskataloget)

9 Bilag 1 Forskellige mentorroller Denne indledende proces blev faciliteret af unge rollemodeller på stedet Disse unge kom til at fungere som en form for omvendte mentorer De deltog flere gange i spisningen på vores møder, hvor de fortalte om sig selv, om stedet og om deres fremtidsplaner Og når mentorerne deltog i aktiviteter på stedet fungerede rollemodellerne som brobyggere ved at præsentere mentorerne for børn og unge En af mentorerne blev i den proces udvalgt til at være mentor en-til-en for en dreng med behov for et frirum i form af en-til-en aktiviteter: gåture, tur i biografen o lign En anden blev så glad for den aktivitet, hun valgte til at lære børnene at kende, at hun fortsatte med at lave kreative aktiviteter sammen med en børnegruppe på op til atten børn Hun er tidligere børnehaveleder, og sætter stor pris på at få børnene til at fungere i et fællesskab, hvor man skaber ting og samtidig snakker sammen om alt mellem himmel og jord Hun har valgt at være mentor for en gruppe optaget af samme aktivitet Hun bruger desuden sin kontakt med børnene til at tageud med dem, fx til biblioteket En tredje mentor forsøgte at etablere en form for lektiecafé, men det var svært at få de unge til at overholde de indgåede aftaler Ved mere eller mindre et tilfælde opstod en ny form for lektiehjæp Et af børnene kom i akut tidsnød med en danskopgave, personalet forslog ham at sende lektiementoren en mail På den måde opstod den virtuelle lektiementor Børnene kan pr sms og mail få aftaler om lektiehjælp relativt hurtigt, og det kræver ikke overholdelse af aftaler om at møde et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, og de kan få lektiehjælp uden andre børn nødvendigvis kan se det Den fjerde mentor havde primært meldt sig for at give børnene mulighed for at gå til fodbold Så efter en periode at have deltaget i kreative aktiviteter for at blive kendt og accepteret af børnene begyndte hun at tage med ud til indendørs fodboldturneringer som ekstra voksen fra Østbasen Hun oplevede, hvordan hun kom til at fungere som en variant af en FN-observatør Hvis børnene fra Østbasen spillede dårligt og tabte var alt ok i hallerne, men hvis de begyndte at vinde, så begyndte der at komme diskriminerende tilråb fra spillerne og publikum og desværre påvirkede det under tiden dommerne Denne mentor er vant til at stå på sidelinjen fra tiden med egne børn, og hun er en kendt person i hallerne, derfor kan hendes blotte tilstedeværelse og under tiden et løftet øjenbryn sikre mere fair play Således opstod en ny mentorrolle: mentor som observatør og brobygger ud af Sundparken Undervejs i projektet har vi som nævnt fået øjnene op for at mentoring i vores lokale kontekst handler om andet og meget mere end kontakt og relationer mellem en mentor og en mentee, hvor mentoren støtter menteen Fra starten har vi vidst, at vi skulle være yderst opmærksomme på, at vi ikke gennem dette mentorprojekt kom til at bidrage til en yderligere stigmatisering af børn og unge I værste fald men i den bedste mening kan mentorprojekter medvirke til at strukturelle samfundsmæssige problemer ikke anskues som sådan, men i stedet opfattes som en række personer med individuelle problemer, som de implicit mere eller mindre selvforskyldt har pådraget sig Mentoren er i den fortælling løsningen og redningen, nemlig det gode menneske, der vil hjælpe

10 Bilag 1 den svage/slemme unge tilbage på sporet 6 Vores projekt har i tråd hermed udviklet sig til at have et bredere fokus end det enkelte barn med sociale problemer Sundparken er som boligområde udpeget af regeringen og stemplet med den stigmatiserende etikette: Ghetto Og området og dets beboere opfattes som noget særligt af de lokale borgere i Horsens både inden for og uden for området Vi har i projektet arbejdet på, at få folk senior mentorer uden for Sundparken ind i området, og at få børn og unge fra kvarteret ud af området sammen med senior mentorerne Vi har med andre ord arbejdet med brobygning ind og ud af ghettoen Seniormentorerne har været ambassadører for Sundparkens børn og unge De har kunnet fortælle gode historier om gode oplevelser Samtidig har senior mentorerne været med til at nedbryde de fordomme børn og unge fra ghettoen har om majoritets danskere Børn og unge fra Sundparken har fået øjnene op for, at der er majoritets danskere uden negative fordomme om indvandrere 7 De har gennem projektets senior mentorer mødt majoritets danskere, der vil deltage i aktiviteter med dem, og senior mentorerne kan oven i købet være med til at åbne døre til praktik pladser og uddannelse gennem deres netværk og viden om, hvordan det danske samfund er indrettet Hvad nu hvis man vil igangsætte noget lignende? Den 12maj afholdt vi en workshop Frisat til at gøre en forskel hvor vi havde inviteret forskellige potentielle interessenter til en videreformidling af vores erfaringer samt til videreudvikling af potentielle lokale projekter Der var 24 tilmeldte til workshoppen, og det var en udbytterig dag, hvor der igen blandt meget andet var fokus på grænsen mellem professionelt og frivilligt socialt arbejde(se bilag for program for og opsummering fra dagen) Vores erfaring er, at det væsentligste i et projekt som dette er, at holde fokus på intentionen og den lokale kontekst og de konkrete deltagere Hvad vil vi? Og Hvad kan vi? Det betyder ikke at planlægning er spildt tværtimod Vi har fulgt vores overordnede planlægning af temaer i kurset, men ændret i didaktikken og tilpasset den til målgruppen Vi har inddraget deltagerne - både mentorer og samarbejdspartnere og vi har ladet de lokaler rammer og muligheder få maksimal 6 Dilemmaet er meget præcist beskrevet i nedenstående citat, som vi diskuterede på det første partnermøde i januar 2010: Mentoring is a developmental approach pioneered in organizational and professional contexts, where interests and values tend to be agreed Transplanting it into complex and contested situations, where diversity may involve extreme disjunctures in the economic and social capital of the mentor and the mentee, should not be treated unproblematic Defining someone as needing a mentor, usually on the basis of a negative label (disaffected, young single mother, school truant) is to impose an individualistic and pathological approach to a problem which is also structural The potential mentee is stigmatized and implicitly told that they are responsible for their condition The mentor will then seek to change and improve the mentee (Piper and Piper, 2002) 7 De negative fordomme sætter dybe spor i børnene En gruppe pædagogstuderende, der tilbragte en dag i Sundparkshallen sammen med børn og unge i en anden sammenhæng, fortalte efterfølgende, at et barn sagde til dem, at de ikke var rigtige danskere Og da de spurgte, hvad han mente med det, svarede han: I smiler til os og er venlige

11 Bilag 1 indflydelse Vi har i den forbindelse som nævnt indledningsvis i afsnittet om baggrund for projektet haft stor glæde af sparring med vores internationale partnere og analysemodellerne SWOT og SOAR, den dynamiske projektmodel SMTTE, den didaktiske relationsmodel udarbejdet af Hiim og Hippe og metoden Action Learning Det er også meget væsentligt, at man fra begyndelsen har øje for forankringen af projektet Mentorprojekter med frivillige senior mentorer vil ofte komme på tværs af andre aktiviteter Det er derfor afgørende, at partnere, der indgår i et samarbejde om et mentorprojekt, oplever sig som forpligtede og tager ansvar hele tiden undervejs i projektet Når man arbejder med frivillige, så skal man sørge for, at der partnerne imellem er klarhed om rammer og aftaler i det omfang det kan lade sig gøre Og klarhed over, hvor det ikke kan lade sig gøre I Sundparkhallen arbejder fastansatte på fuld tid, ansatte i jobtræning, ansatte på deltid, og andre frivillige, og senior mentorrollen kunne ikke bare aftales og besluttes på et møde en gang for alle Senior mentorrollerne blev udviklet over tid i et samspil mellem mentorerne og de ansatte og brugere af stedet Det var en proces, der tog et par måneder, og den var meget frustrerende for mentorerne, der bare gerne ville i gang Men set i bakspejlet i november måned kunne vi mentorer og projektledere se at det var en nødvendig og frugtbar proces Som det fremgår af ovenstående, så har projektet ændret sig meget undervejs Vi har imidlertid holdt fokus på intentionen, nemlig at inddrage ældre og de ressourcer de har i intergenerationelle aktiviteter med børn og unge, der ikke har et socialt netværk i forhold til foreningsliv og uddannelse Denne del af projektet har været en succes Antallet af mentorer har ikke været stort, men til gengæld har de været i kontakt med store grupper af børn og unge Og der er dannet nye netværk på kryds og tværs, der kan danne broer ind og ud af området Sundparken Litteraturliste: Heather Piper and John Piper: Mentoring for diversity or conformity: rhetoric and reality UK In David Clutterbuck and Belle Rose Ragins (2002): Mentoring and Diversity An international perspective Butterworth-Heinemann Hiim, Hilde og Else Hippe (2007): Læring gennem oplevelse, forståelse og handling En studiebog i didaktik 2 rev udg Gyldendal Madsen, Benedicte mfl (2010): Aktionslæringens DNA En håndbog om aktionslæringens teori og metode VIASystime Møller Pedersen, Peter (2010): Pædagogisk udviklings arbejde en introduktion I Peter Møller Pedersen og Britta Foged (reds) (2010): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde VIASysime National civil samfundsstrategi En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats Regeringen oktober 2010

12 Bilag 1 Piper, Heather and John Piper (2002): Mentoring for diversity or conformity: rhetoric and reality UK p 258 In David Clutterbuck and Belle Rose Ragins (eds): Mentoring and Diversity An international perspective Butterworth-Heinemann Poulsen, Kirsten M (2008): Mentor+Guiden om mentorskab og en-til-en relationer KMP+Forlag Spilleregler: Stavros, Jacqueline, David Cooperrider & D Lynn Kelley (2003): Strategic Inquiry to Appreciative Intent: Inspiration to SOAR A New Framework for Strategic Planning (This article first appeared in the AI Practitioner, Volume, November, 2003 It has since been updated): Valgreen, Helene og Lone Nordskov Nielsen (2009): Flyv fugl! Flyv! Gode råd til nye mentorer Forlaget Studie og Erhverv Weinstein, Krystyna (2008): Action Learning Dansk Psykologisk Forlag (orig engelsk-sproget udg 1998)

13 Bilag 1 Summary of the Danish Mentor course package Introduction This mentor course package consists of two parts Part one is an introduction to the senior mentor project HEAR ME and how the project was planned and run in Denmark, and what we have learned and want to pass on to someone who want to do something like this The main point is that a program for a course like this should be planned with great respect for the local context and the participants This means among other things, that an overall and general plan should be calibrated to fit to the experiences of participants and what they need in cooperation with the local partners It is our experience that it is not expedient to make a detailed manual and just reproduce it in another context We have decided that part two of this mentor course package is a collection of appendixes namely all our working papers: 1 A catalog with all relevant documents from our mentor course 2 The interview guide, we used in phase of recruiting the mentors 3 Program and report of a workshop for stakeholders and potential stakeholders 4 An introduction to the concept mentoring And two articles with descriptions of the project The summery is only of the part one of the Danish Mentor course package The final and overall report from the HEAR ME project is located on the website: xxx Background of the project HEAR ME is a EU project where partners in 5 countries United Kingdom, Finland, Netherlands, Spain and Denmark - have developed and made courses for seniors who wanted to participate in voluntary social work as mentors From the beginning it was planned that the seniors should be mentors for youngsters who needed support to carry on in their vocational education During the project the target group was expanded to youngsters and children The project is supported by the EU Lifelong Learning Program Grundtvig For further information of the background of the project, the models and methods, and the project in the other countries: wwwviauccom/hearme How did we start? In the original plan - described in the application - we wanted to establish two kinds of mentor programs The main program was planned to take place in cooperation with the local vocational education We wanted to recruit craftsmen at the age of 55+ to be mentors for pupils at risk The second and minor program was planned to take place in cooperation with local football clubs and a local community centre The community centre Is located in one of the 29 official ghettos in Denmark The plan was to recruit coaches or other volunteers in the age of 55+ to be mentors for young and children and to guide them into the loacal football clubs

14 Bilag 1 It turned out to be difficult to recruit mentors to the vocational education And in the mean time from making the application to the project start the vocational education had decided to hire a mentor and their need for mentors was more or less solved Anyway we got in contact with a group of craftsmen from the Union of Black Smiths They wanted to develop a concept for mentoring youngsters in practice placement, so they joined the course and developed their suggestion of a mentoring concept Despite the interest from the football clubs we didn t get any succes in recruiting mentors from the football clubs The need for mentors is big But the local football clubs have problems in recruiting volunteers, so it was not possible to recruit volunteers for this extra task We did find mentors for our project with the Community Centre through articles in the local press and through the local group of Danish Refugee Council The biggest challenge in this project has been the recruiting Organizations, institutions, football clubs, the press etc have all shown great interest in the project But there is a competition among many projects in recruiting volunteers At the same time we had a political discussion in Denmark about what kind of social problems volunteers should be involved in and where should the border between professional and volunteer social work be drawn The majority of mentors in this project is still or has been - active members in Unions, so discussions about where to draw the border between professional and volunteer social work has been on the agenda all the time in this project All mentors were interviewed before the course started, and the mentors were informed about rules of assurance in voluntary work And they were asked to give permission to us for getting criminal records Through the interviews we got a very good overview over the mentors interests, experiences, expectations etc How did it go? We had to groups of mentors The black smiths working on a practice placement mentoring concept and the mentors connected to the community centre Sometimes we had meetings together sometimes we split up in two groups The two groups inspired each other during the course And through the winter a network was built up An example of an outcome: one of the youngsters with minority background from the ghetto couldn t get on in his vocational education because he had no practice placement One of the black smiths heard that, and he arranged a meeting at his workplace discussion the possibility of hiring a young with minority background and as a result the young man could start in practice placement The staff at the community centre required that the mentors became familiar with the community centre and the children before matching It was a rather frustrating phase for the mentors because they should act in a not yet existing role a senior mentor But it was a necessary period where the senior mentors became familiar with the community centre and were accepted by the youngsters and children Different mentor roles

15 Bilag 1 The first period was facilitated by young role models They became kind of reverse mentors for the senior mentors Our mentors developed different mentor roles to supply the classical mentor mentee relation: mentor for a group doing creative activities, a virtual homework-support mentor helping with homework on the internet, a mentor for a football team cheering and at the same time observing and facilitating fair play with no discriminating yelling And last but not least of course the black smiths concept of a practice placement mentor From the beginning we knew that a pitfall in mentoring could be further stigmatizing of the youngsters and children The following quote makes it clear: Mentoring is a developmental approach pioneered in organizational and professional contexts, where interests and values tend to be agreed Transplanting it into complex and contested situations, where diversity may involve extreme disjunctures in the economic and social capital of the mentor and the mentee, should not be treated unproblematic Defining someone as needing a mentor, usually on the basis of a negative label (disaffected, young single mother, school truant) is to impose an individualistic and pathological approach to a problem which is also structural The potential mentee is stigmatized and implicitly told that they are responsible for their condition The mentor will then seek to change and improve the mentee (Piper and Piper, 2002) And in our project we developed the mentor role to be more than a good relationship between a mentor and a mentee Our mentors have been building bridges in and out of the ghetto The senior mentors have been good ambassadors for the children of the ghetto because they have been able to tell positive stories and prejudices among the majority about the minority and vice versa have been reduced The mentors find it very meaning full and have decided to continue meeting after the project has stopped The mentor course The course consisted of ten evenings in the period from September 2010 to March 2011 The organizing of the course was crucial We had chosen to use the principals from Action Learning (the method is described in the final booklet of the HEAR ME project) to be the overall frame for the course By that we created social network, room for reflection and dialogue This method did match the complexity of the task and the local context The method was also very appropiate for a course with participants with very different backgrounds and educational levels In other words the method made it possible to meet the seniors with respect for their life experiences and to make it a resource in the course The agenda was build up in the same way: 1 What has happened since we met last time? 2 Theme for today- a lecture and dialogue 3 Dinner and socializing 4 What is going to happen before we meet next time? The themes for the course were as following: 1 Presentation of the project, participants, and local partners, 2 Mentor roles, frames and ethics, 3 The Mentor-merry-round-about, important mentor skills and more about ethics 4 Mentoring in vocational education guest lecturer (Mentor from The vocational education) and How to be a senior mentor at the community centre 5 Final discussion of the concept of Mentoring in practice placement with to external respondents and local partners

16 Bilag 1 6 Intercultural understanding and religion focusing on Islam 7 Social capital: network- bonding, bridging, linking 8 Ethnic minorities and their participation in voluntary work Guest lecturer (Arabic interpreter) 9 Storytelling as a method in social work 10 Evaluation: Looking back looking forward What will happen in the future with senior mentoring? For every meeting we had some relevant articles to supply the lecture and the theme of the evening Beside these themes we also discussed relevant news For example when the government launched a list over 29 ghettos in Denmark and the so called Ghetto plan in October 2010 But we also invited young role models from the community centre to join us at dinner and asked them to tell us about their lives and dreams The dinners turned out to be an important forum for exchange of experience, knowledge, wonderings etc What if you want to do something like this? In May we had a workshop for stakeholders and potential stakeholders We presented the results of the project and discussed possibilities for new senior projects The most important in a project like this is to keep focusing on the intention of the project, the local context and the participitants: What do we want to do? And what can we do right here? You need to have a plan, but you also need to calibrate your plan during the process The implementing of the mentor program is very important When you work with volunteers make sure all partners know who is responsible for appointments, assurance, routines etc and that the mentor can get sparring and supervision when needed Mentoring is building relationship and bonding but it is also networking and bridge building and breaking down prejudices in a segregated and fragmented world And intergenerational mentoring in deprived areas is very inspiring for all participitants: the senior mentors, the children and the social workers because it gives you the opportunity to see the world in a new perspective Litterature: Piper, Heather and John Piper (2002): Mentoring for diversity or conformity: rhetoric and reality UK p 258 In David Clutterbuck and Belle Rose Ragins (eds): Mentoring and Diversity An international perspective Butterworth-Heinemann

17 Bilag 1 Bilag Bilag 1: Kursuskatalog Indeholder kursus oversigt, kursusprogram, anvendt litteratur samt bilag: HEAR ME et kursus for senior-mentorer (32 sider) Bilag 2: Interviewguide samt kort introduktion til projektet (2 sider) Bilag 3a: Program til workshoppen Frisat til at gøre en forskel den 12 maj 2011 (2 sider) Bilag 3b: Opsamling fra workshoppen Frisat til at gøre en forskel den 12 maj 2011 (3 sider) Bilag 4: Om mentoring og om projektets forståelse af mentoring (4 sider) Bilag 5: To artikler: Bilag 5a: Jan Jaap Rothuizen : Socialpædagogik i en moderne version? I Tidsskrift for Socialpædagogik Tema: Fællesskaber i socialpædagogisk arbejde 14 årg Nr 1, juni 2011 (5 sider) Bilag 5b: Jeanette Ringgaard Svendsen, : Frivillig og frisat til at gøre en forskel (Intern VIA publikation) (4 sider)

18 Bilag 1 Kursuskatalog Indeholder kursus oversigt, kursusprogram, anvendt litteratur samt bilag HEAR ME et kursus for senior-mentorer

19 Indholdsfortegnelse HEAR ME 20 HEAR ME - program for kursus - og udviklingsforløb i Horsens (3 rev udgave) 21 1 kursusdag 22 2 kursusdag 23 3 kursusdag 24 4 kursusdag 25 5 kursusdag 26 6 kursusdag 27 7 kursusdag 28 8 kursusdag 29 9 kursusdag kursusdag 31 Bilag: 32 Bilag 1: Litteraturliste for senior mentor kurset 33 Bilag 2: Hvad er og hvem er senior-mentor i projekt HEAR ME* på Østbasen i vinteren 2010/ Bilag 3: Forslag til koncept for mentorordning for unge på arbejdspladser udarbejdet i samarbejde med en gruppe af tillidsmænd fra Dansk Metal i Horsens 36 Bilag 4: 1 udkast til program for senior-mentorkursus i stikordsform 42 Bilag 5: Frivillig - og frisat til at gøre en forskel 46 19

20 HEAR ME HEAR ME er et projekt, hvor man i flere lande udvikler og afholder kurser for frivillige ældre, der vil være mentorer for unge, der derved kan få støtte til at komme videre i deres uddannelses-liv Der er projekter i Danmark, Nederlandene, Finland, England og Spanien Vi har fået EU midler - fra et program der hedder Grundtvig til at udvikle, afprøve og videreformidle kurset til de ældre Vi fik midler, fordi EU er interesseret i at understøtte livslang læring Fokus i projektet er på gode muligheder for ældre for fortsat at deltage i samfundslivet Det giver livskvalitet, det bidrager til sammenhængskraften i samfundet og formindsker risikoen for afhængighed Vi har kombineret ønsket om udvikling af uddannelsestilbud til ældre med mentoring Det gør vi, fordi de ældre har gode ressourcer, og fordi kontakt mellem forskellige generationer er værdifuld Det, vi har til fælles i de forskellige lande, er, at velfærdssamfundet er under pres Der er mange opgaver, der egentlig skal udføres, og man kan ikke klare sig ved bare at gøre mere af det samme Derfor leder man efter aktiviteter, der i bred forstand bidrager til samfundsudvikling, hvor man opnår så meget som muligt på en enkel måde Man taler om social innovation Og det handler selvfølgelig også om penge eller om cost/benefit: hvordan kan vi opnå så meget som muligt for samfundet med så få omkostninger som muligt 20 Når projekterne gennemføres i de forskellige lande, ser de ret forskellige ud I Spanien fx er der ikke tradition for at unge får så meget uddannelse I England (London) har vi at gøre med et område, hvor der i forvejen er mange beboeraktiviteter I Nederlandene er der en lang tradition for frivilligt arbejde, også i skoler, så dér er det forholdsvis nemt at organisere I Danmark har vi ikke så meget tradition for frivilligt arbejde i forbindelse med uddannelse, og der er også en diskussion om, hvor grænsen mellem betalt arbejde og frivilligt arbejde skal gå Der er ikke i forvejen en organisation, som kan organisere den type mentoring, som vi vil afprøve, og heller ikke på skolesiden er man vant til at have med frivillige at gøre Derfor får vores projekt karakter af et udviklingsprojekt: Vi vil sammen udvikle rammer for, hvordan man kan uddanne mentorer, og hvordan man kan organisere og forankre såvel mentorprogrammer som uddannelse/understøttelse af mentorer Vi gør det i to forskellige sammenhænge: 1) knyttet til et lokalområde, med børn/unge og 2) knyttet til en speciel del af et uddannelsesforløb: praktikken på erhvervsuddannelserne Ansvarlige i DK: Bodil Klausen, Jannie Sloth Hesselbjerg, Jan Jaap Rothuizen, tlf: , tlf: , tlf: ,

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere