HEAR ME et kursus for seniormentorer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEAR ME et kursus for seniormentorer."

Transkript

1 Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus, mens de fungerer som frivillige mentorer for børn og unge Rapport samt bilag er udarbejdet af: Bodil Klausen, lektor ved Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Jannie Sloth Hesselbjerg, International Projektkoordinator, PSH, VIA UC Jan Jaap Rothuizen, Forsknings- og udviklingsmedarbejder, PSH, VIA UC -september 2011-

2 Bilag 1 Indhold Læservejledning: 3 Baggrund for projektet 4 Hvordan kom vi i gang? 5 Hvordan forløb det så? 7 Forskellige mentorroller 9 Hvad nu hvis man vil igangsætte noget lignende? 10 Litteraturliste: 11 Summary of the Danish Mentor course package 13 Litterature: 16 Bilag 17 Bilag 1: Kursuskatalog Indeholder kursus oversigt, kursusprogram, anvendt litteratur samt bilag: HEAR ME et kursus for senior-mentorer (32 sider) 17 Bilag 2: Interviewguide samt kort introduktion til projektet (2 sider) 17 Bilag 3a: Program til workshoppen Frisat til at gøre en forskel 17 den 12 maj 2011 (2 sider) 17 Bilag 3b: Opsamling fra workshoppen Frisat til at gøre en forskel 17 den 12 maj 2011 (3 sider) 17 Bilag 4: Om mentoring og om projektets forståelse af mentoring (4 sider) 17 Bilag 5: To artikler: 17 Bilag 5a: Jan Jaap Rothuizen : Socialpædagogik i en moderne version? I Tidsskrift for Socialpædagogik Tema: Fællesskaber i socialpædagogisk arbejde 14 årg Nr 1, juni 2011 (5 sider) 17 Bilag 5b: Jeanette Ringgaard Svendsen, : Frivillig og frisat til at gøre en forskel (Intern VIA publikation) (4 sider) 17

3 Bilag 1 Læservejledning: Denne mentor kursus pakke er bygget op i to dele: Første del introducerer baggrunden for senior mentorprojektet HEAR ME lokalt i Danmark og internationalt i partnerlandene England, Finland, Nederlandene og Spanien Fokus i denne nationale mentor kursus pakke er imidlertid på, hvordan forløbet blev planlagt og udført i Danmark, og hvilke anbefalinger vi kan uddrage af vores erfaringer til andre, der ønsker at iværksætte lignende projekter Den vigtigste pointe er, at et kursusprogram til et projekt som dette, bør planlægges med stor respekt for den lokale kontekst og kursusdeltagerne Det betyder blandt andet, at en overordnet plan undervejs bør justeres og tilpasses til kursusdeltagernes ønsker og erfaringer i samarbejde med lokale samarbejdspartnere Det er efter vores erfaringer ikke hensigtsmæssigt at udarbejde en detaljeret manual for et seniormentorkursus, der kan reproduceres uden videre Derfor har vi valgt at vores bearbejdede arbejdspapirer er bilag og udgør den anden del af denne kursuspakke Det første bilag er et samlet kursuskatalog med alle relevante dokumenter fra det gennemførte senior mentorkursus: Introduktion, programoversigt, program for de enkelte kursusgange, dokumenter produceret af mentorerne etc Det andet bilag er interviewguiden, der er benyttet til interviewene af de personer, der meldte sig som interesserede i projektet Det tredje bilag er programmet for og opsamlingen af en workshop Frisat til at gøre en forskel som blev afholdt i maj 2011 for potentielle interessenter i lignende projekter i fremtiden Det fjerde bilag er et dokument hvori vi kort introducerer begrebet mentoring Desuden indgår to artikler, der omhandler projektet, som bilag Den første er skrevet af projektmedarbejder Jan Jaap Rothuizen, og den beskriver de professionelle erfaringer fra senior mentorprojektet fra en personlig synsvinkel I den anden artikel beskriver kommunikationsmedarbejder Jeanette Ringgaard Svendsen, hvordan projektet opleves af en af seniormentorerne Vi håber, at materialet kan inspirere og facilitere arbejdet med at forberede og planlægge lignende kurser for senior mentorer med respekt for den lokale kontekst, kursusdeltagere og samarbejdspartnere Første del afsluttes med et summary på engelsk, da dette lokale projekt indgår i EU-projektet HEAR ME med partnere i fire andre EU lande Særligt interesserede kan læse den samlede rapport for projektet på hjemmesiden: wwwviauccom/hearme

4 Bilag 1 Baggrund for projektet HEAR ME er et projekt, hvor man i flere lande har udviklet og afholdt kurser for seniorer, der vil deltage i frivilligt socialt arbejde som mentorer Som udgangspunkt var det tænkt, at seniorer skulle være mentorer for unge, der derved kan få støtte til at komme videre i deres uddannelsesliv Undervejs blev målgruppen af unge udvidet til også at omfatte børn Projektet har fået midler fra et EU s Lifelong Learning Program Grundtvig til at udvikle, afprøve og videreformidle kurset til seniorer Grundtvig programmet understøtter livslang læring Der har været projekter i Danmark, Nederlandene, Finland, England og Spanien Formålet med projektet var at udvikle et kursusforløb, der kan give seniorer kompetence til at indgå i frivilligt socialt arbejde med børn og unge I projektet har der derfor i hvert land indgået et forløb med udvikling af et kursus med sparring og supervision Kurserne har haft forskellig form og indhold, men i alle lande er mentorerne blevet introduceret til mentorrollen, og alt hvad den indebærer ift kontakt, aftaler, etik, opfølgning mv Mentorerne har således fået kendskab til formålet med mentorordningen og samarbejdspartnere Ligeledes er mentorernes opgaver og ansvar blevet præciseret og afgrænset i alle fem lande I projektet har vi haft fokus på at være medskabere af gode muligheder for ældre for efter at have forladt arbejdsmarkedet fortsat at kunne deltage i samfundslivet gennem frivilligt socialt arbejde Projektet bygger på en antagelse om, at ældres deltagelse i frivilligt socialt arbejde kan øge livskvaliteten, bidrage til sammenhængskraften i samfundet og formindske risikoen for afhængighed Vi har kombineret ønsket om udvikling af uddannelsestilbud til seniorer med mentoring Det gør vi, ud fra en antagelse om, at for ældre med de rette ressourcer kan kontakt mellem forskellige generationer være værdifuld De fem lande er i mange henseender meget forskellige, men vi har til fælles, at velfærdssamfundet er under pres Der er brug for social innovation, der i bred forstand bidrager til samfundsudvikling, hvor man opnår så meget som muligt på en enkel måde Og det handler selvfølgelig også om penge eller om cost/benefit: hvordan kan vi opnå så meget som muligt for samfundet med så få omkostninger som muligt Projekterne er gennemført under meget forskellige vilkår i de forskellige lande I Spanien (Valencia/Gandía) er mentorbegrebet forholdsvis ukendt, der er stor ungdomsarbejdsløshed, og ikke de samme traditioner for at unge uddanner sig som fx i Danmark I England (East London) er projektet gennemført i tilknytning til et Community Centre, hvor der i forvejen er mange beboeraktiviteter, og erfaringer med intergenerationelle aktiviteter I Nederlandene (Utrecht) er der en lang tradition for frivilligt arbejde, også i skoler, så dér har det været relativt let at finde relevante samarbejdspartnere I Danmark (Horsens) har vi ikke så mange traditioner for frivilligt arbejde i forbindelse med uddannelse, og der er også en diskussion om, hvor grænsen mellem betalt arbejde og frivilligt arbejde skal gå Selvom mentor er et velkendt begreb, så var der ikke i forvejen en organisation, som kunne organisere den type mentoring, som vi ville afprøve Forholdene i Finland (Turku) har vist sig at minde en hel del om dem, vi kender til i Danmark Partnere fra de fem lande har undervejs i projektet mødtes 4 gange plus til en afsluttende konference På partnermøderne har vi udvekslet erfaringer og justeret og videreudviklet på

5 Bilag 1 projektet Vi har undervejs inddraget forskellige modeller og metoder i udviklingen af projektet sammen med de øvrige partnere I de indledende faser brugte vi SWOT 1 og SOAR 2 analyser til at kvalificere vores planlægning Til udvikling og tilrettelæggelse af kurset har vi anvendt den dynamiske projektmodel SMTTE 3 og den didaktiske relationsmodel af Hiim og Hippe 4 Men frem for alt, så har vi i den danske kontekst i den konkrete tilrettelæggelse og afholdelse af de enkelte kursusgange anvendt Action Learning 5 som metode De metodiske overvejelser og processer for den internationale del af projektet fremgår af den samlede rapport for projektet Afslutningen på projektet er Final Conference på det femte og sidste partnermøde i Spanien i oktober 2011 Hvordan kom vi i gang? Den oprindelige plan, som fremgår af ansøgningen, var, at vi ville etablere to former for mentorordninger Den første i samarbejde med Erhvervsuddannelserne, hvor vi ville rekruttere håndværkere i alderen 55+ til at være mentorer for frafaldstruede elever Mentorer, der i kraft af deres netværk ville kunne støtte op om de unge også i forbindelse med jagten på en praktikplads Den anden i samarbejde med lokale fodboldklubber og Sundparkhallen/Østbasen Sundparkhallen er et beboerhus, drevet af en boligforening, og det ligger i et boligområde Sundparken der er en af Danmarks 29 officielle ghettoer Planen var, at vi ville rekruttere trænere eller andre frivillige i alderen 55+ til at være mentorer for børn og unge fra Sundparken uden kendskab til foreningslivet og med behov for guidning ind i den verden Det viste sig at være endog meget svært at rekruttere mentorer til Erhvervsuddannelserne Desuden havde Erhvervsuddannelserne i mellem tiden (fra udarbejdelse af ansøgning til projektstart) ansat en mentor på fuld tid, så deres behov for en mentorordning var således mere eller mindre løst Vi fik dog kontakt til en gruppe på fem tillidsmænd fra fagforeningen Dansk Metal De havde alle hørt om forskellige mentorordninger, og de var interesserede i at udvikle et mentorkoncept, der kunne opfylde det behov, som de anser for en stor udfordring set fra deres position: oplæring og inddragelse på arbejdspladserne af de unge i praktik Gruppen fra Dansk Metal ville gerne deltage i projektet med det formål at udarbejde et forslag til et nyt mentorkoncept, og de deltog i kurset i 1 SWOT er en forkortelse for: Strengths, Opportunities, Weakness og Threaths, dvs Styrker, Muligheder, Svagheder og Trusler For yderligere uddybning se fx Stavros 2003 og Poulsen 2008, s SOAR er en forkortelse for: Strengths, Opportunities, Aspirations og Results, dvs Styrker, Muligheder, Visioner og Resultater For yderligere uddybning se fx Stavros SMTTE er en forkortelse for: Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn, Evaluering For yderligere uddybning se fx Møller Pedersen (2010) 4 Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel skal ses som en helhed, hvor de enkelte kategorier har gensidig indflydelse på hinanden, og ingen af dem kommer først: Læringsforudsætninger, Rammefaktorer, Mål, Indhold, Læreprocessen, Vurdering Se Hiim og Hippe Action Learning defineres på forskellig vis I en kort version (se Madsen mfl, 2010, s 16) handler aktionslæring om at lære af aktioner, dvs handlinger, praksis, projekter eller konkrete arbejdsmæssige problemstillinger Sideløbende med aktionerne foregår arbejde i en læringsgruppe Krystyna Weinstein skriver meget præcist følgende om læring: En af de grundantagelser, der indgår i Action Learning, går ud på, at vi lærer bedst, når vi har forpligtet os til at gennemføre en eller anden praktisk handling En anden går ud på at uden praktisk handlen har vi ikke for alvor noget grundlag for at konstatere læring

6 Bilag 1 efteråret, hvor de undervejs udarbejdede et forslag til et mentorkoncept for unge i praktik i erhvervsuddannelser (se bilaget i kursuskataloget) Til trods for fodboldklubbernes interesse i projektet, så lykkedes det ikke at rekruttere mentorer fra klubberne Behovet for mentorer, der kan være brobyggere ind i klubberne for børn og unge, hvor hverken forældre eller de selv har erfaringer med foreningslivet, er stort Men manglen på frivillige i foreningerne er et kæmpe problem, så det var ikke muligt at rekruttere frivillige til denne ekstra opgave I projektet kom vi heldigvis til at arbejde med problematikken på anden vis Gennem en lokal gruppe under Dansk Flygtningehjælp og artikler i lokale aviser lykkedes det at rekruttere en gruppe af mentorer, der gerne ville tilknyttes Sundparkhallen/Østbasen Oprindeligt var det en gruppe på 6 mentorer, men på grund af flytning fra lokalområdet blev gruppen reduceret til fire Østbase-mentorer Set i bakspejlet har rekrutteringen været den absolut største udfordring i dette projekt Selvom vi har mødt velvilje fra samarbejdspartnere, organisationer, foreninger og presse, så er der stor konkurrence om at få fat i frivillige til diverse foreninger og projekter Desuden var der et tidsmæssigt sammenfald mellem vores rekruttering og en større politisk diskussion om hvilke opgaver, der kan og bør løses af frivillige og hvilke opgaver, der bør løses af professionelle i velfærdssamfundet I sommeren og sensommeren var der livlig debat om, hvor grænserne går mellem professionelt og frivilligt socialt arbejde På den baggrund afholdt afholdt Frivilligt Forum og FOA i september 2010 en konference med titlen Frivillige i Velfærden, hvor spilleregler for frivilligt socialt arbejde blev drøftet Resultatet af konferencen blev blandt andet avisen: Spilleregler Og i oktober 2010 fremlagde regeringen en ny strategi for, hvordan man mere systematisk inddrager civilsamfundet og frivillige organisationer i arbejdet med socialt udsatte mennesker og familier Strategien er ifølge regeringen et led i regeringens indsats for, at Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder for alle (National civil samfundsstrategi Regeringen 2010) I den forbindelse er det meget interessant, at hovedparten af de personer, der var interesserede i at deltage i mentorprojektet, samtidig var personer, der var aktive i fagbevægelsen Diskussionen af hvor grænsen bør gå mellem frivilligt og professionelt arbejde har således hele tiden i kraft af deltagerne været på dagsordenen i dette projekt Indledningsvist blev de interesserede interviewet i sensommeren 2010 (for interviewguide, se bilag) De primære formål med interviewet var at give et godt grundlag for at matche mentorer med børnene/de unge, og at give et indblik i mentorernes ønsker og behov i forhold til kursusdelen Under interviewet blev deltagerne bedt om at give tilsagn om tilladelse til at indhente børneattester på deltagerne, da der i projektet indgik børn under 15 år Desuden blev deltagerne informeret om regler for forsikring i forbindelse med frivilligt arbejde Gennem interviewene fik vi et overblik over deltagernes forudsætninger og forventninger Kurset har bestået af 10 aftener i perioden fra september 2010 til marts 2011 Den første gang var onsdag den 8 september og den sidste kursusdag var onsdag den 23 marts 2011 Hvorvidt mentorforløbet skulle fortsætte efter den sidste kursusdag ville afhænge af, hvilke aftaler mentorerne indgår de lokale samarbejdspartnere I Danmark har gruppen besluttet sig for at fortsætte efter projektets udløb

7 Bilag 1 Da alle deltagere på nær én stadig var tilknyttet arbejdsmarkedet, besluttede vi at lægge kurset som en form for fyraftensmøder med indlagt aftensmad Det var som udgangspunkt en nødløsning, men det viste sig at være en rigtig god idé at spise sammen Spisningen blev en del af netværksopbygningen, fordi maden blev lavet af forskellige samarbejdspartnere To af gangene var det således mødre til unge rollemodeller fra beboerhuset, der stod for madlavningen Maden var meget forskellig fra gang til gang, og også gennem maden blev kultur, traditioner, vaner, normer og mangfoldighed til en meget konkret del af forløbet Vi havde på forhånd udarbejdet en skitse for hvilke temaer, der skulle indgå i kurset På baggrund af interviewene fandt vi ud af, at deltagerne var endog meget kvalificeret inden for disse temaer, derfor valgte vi Action Learning som metode for kurset (se note v) Det vil sige, at hver mødegang bestod af et oplæg og diskussion af dette samt dialog om siden sidst og hvad skal der ske inden næste gang, hvor hver deltager fik mulighed for sparring og feed back (se bilag: Kursuskatalog) Vi forberedte et oplæg eller inviterede en relevant oplægsholder til hver gang, og vi har undervejs udvalgt korte relevante tekster til inspiration Kirsten M Poulsens bog Mentor+Guiden om mentorskab og en-til-en relationer har været en god inspirationskilde Hun skriver ganske vist om mentoring i en anden kontekst, nemlig i forhold til karriere i arbejdslivet, men bogen har også for os været god som baggrundsviden og fælles referenceramme, når vi har diskuteret indhold og tilrettelæggelse af kurset Desuden fik alle kursusdeltagere bogen Flyv fugl! Flyv! Gode råd til nye mentorer (Valgreen 2009) udleveret Af kursuskataloget fremgår, hvilke andre tekster vi har anvendt undervejs i kurset Vores samarbejdspartner fra Østbasen, Kenn Lundum, har deltaget møderne I det første, andet, femte og tiende deltog han i hele mødetiden iide øvrige møder deltog han i mødets anden halvdel det vil sige i spisning og i punktet hvad skal der ske inden næste gang Det har været en stor fordel, fordi vi således kunne få konkrete aftaler på plads i forhold til, hvad der skulle ske inden næste mødegang Kurset har således bestået af en fælles ramme af overordnede temaer, der er blevet belyst gennem oplæg af kursuslederne og eksterne oplægsholdere Oplæggene er blevet diskuteret ud fra de erfaringer deltagerne erhvervede sig undervejs i den lokale kontekst Kurset har haft karakter af et udviklingsprojekt, hvor hver enkelt mødegang er blevet tilrettelagt og justeret ud fra feed back fra deltagerne, og hvordan projektet udviklede sig i forhold til de involverede børn og unge fra Sundparkhallen/Østbasen Hvordan forløb det så? Som tidligere nævnt kom projektet om mentoring i forhold til Erhvervsuddannelserne til i stedet at handle om udvikling af et mentorkoncept for unge i praktik Vi valgte, at holde fælles mentormøder for de to grupper Det viste sig at være meget frugtbart, fordi der opstod et meget konstruktivt samspil mellem de to grupper Der er således gennem projektet skabt en relation mellem de 5 deltagende smede og personalet i Sundparkhallen/Østbasen Det har blandt andet resulteret i et virksomhedsbesøg tilrettelagt af en af smedene for den ene kursusleder og samarbejdspartneren i

8 Bilag 1 Østbasen Dette besøg som inkluderede et møde med værkføreren banede vejen for en praktikplads til en af de unge med minoritetsbaggrund og med tilknytning til Sundparkhallen/Østbasen Den unge havde ikke kunnet skaffe en praktikplads det er pt svært for mange unge, og derfor særligt vanskeligt for unge uden netværk og med navne, der tydeligt angiver, at de har minoritetsbaggrund Projektet etablerede det netværk, den unge havde brug for, for at kunne komme ind på en arbejdsplads Projektet har i det hele taget udviklet sig til at handle om andet og mere end den klassiske en-til-en mentor-mentee model Personalet i Sundparkhallen/Østbasen krævede at senior mentorerne blev bekendte med stedet, og at børn og unge på stedet fik mulighed for at lære mentorerne at kende gennem aktiviteter før en matching mellem børn/unge og seniorer kunne finde sted Denne indledende fase var ret frustrerende for mentorerne, fordi de skulle udvikle og udforme en rolle, der ikke eksisterede i beboerhuset Derfor udarbejdede vi sammen med senior mentorerne en form for opslag med fotos med beskrivelse af, hvad en senior mentor er Teksten på opslaget var følgende: Østbasen er en del af Beboerhuset Sundparkhallen på Hybenvej Østbasen er et sted, hvor børn og unge fra Østbyen kan komme i deres fritid Formålet er først og fremmest at skabe trivsel for børn og unge og fremme integrationen i området Der er to fastansatte beboerrådgiver Annette Preuss og projektkoordinator Kenn Lundum En senior-mentor er over 50 år En senior-mentor har tavshedspligt En senior-mentor kommer frivilligt på Østbasen En senior-mentor kan planlægge og medvirke i aktiviteter i Østbasen med et antal børn og unge efter aftale med Kenn Lundum og Annette Preuss En senior mentor kan lave aktiviteter med en mindre gruppe børn og unge efter aftale En senior-mentor kan planlægge aktiviteter uden for Østbasen efter aftale med Kenn Lundum og Annette Preuss En senior-mentor mødes med de andre senior-mentorer ca en gang om måneden og udveksler erfaringer og ideer En senior-mentor melder afbud, hvis en aftale ikke kan overholdes pga sygdom eller lignende En senior mentor er ikke ansat og er derfor ikke ansvarlig for, hvad der foregår i Østbasen udover egne aftaler og aktiviteter (Selve opslaget indgår som bilag i Kursuskataloget)

9 Bilag 1 Forskellige mentorroller Denne indledende proces blev faciliteret af unge rollemodeller på stedet Disse unge kom til at fungere som en form for omvendte mentorer De deltog flere gange i spisningen på vores møder, hvor de fortalte om sig selv, om stedet og om deres fremtidsplaner Og når mentorerne deltog i aktiviteter på stedet fungerede rollemodellerne som brobyggere ved at præsentere mentorerne for børn og unge En af mentorerne blev i den proces udvalgt til at være mentor en-til-en for en dreng med behov for et frirum i form af en-til-en aktiviteter: gåture, tur i biografen o lign En anden blev så glad for den aktivitet, hun valgte til at lære børnene at kende, at hun fortsatte med at lave kreative aktiviteter sammen med en børnegruppe på op til atten børn Hun er tidligere børnehaveleder, og sætter stor pris på at få børnene til at fungere i et fællesskab, hvor man skaber ting og samtidig snakker sammen om alt mellem himmel og jord Hun har valgt at være mentor for en gruppe optaget af samme aktivitet Hun bruger desuden sin kontakt med børnene til at tageud med dem, fx til biblioteket En tredje mentor forsøgte at etablere en form for lektiecafé, men det var svært at få de unge til at overholde de indgåede aftaler Ved mere eller mindre et tilfælde opstod en ny form for lektiehjæp Et af børnene kom i akut tidsnød med en danskopgave, personalet forslog ham at sende lektiementoren en mail På den måde opstod den virtuelle lektiementor Børnene kan pr sms og mail få aftaler om lektiehjælp relativt hurtigt, og det kræver ikke overholdelse af aftaler om at møde et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, og de kan få lektiehjælp uden andre børn nødvendigvis kan se det Den fjerde mentor havde primært meldt sig for at give børnene mulighed for at gå til fodbold Så efter en periode at have deltaget i kreative aktiviteter for at blive kendt og accepteret af børnene begyndte hun at tage med ud til indendørs fodboldturneringer som ekstra voksen fra Østbasen Hun oplevede, hvordan hun kom til at fungere som en variant af en FN-observatør Hvis børnene fra Østbasen spillede dårligt og tabte var alt ok i hallerne, men hvis de begyndte at vinde, så begyndte der at komme diskriminerende tilråb fra spillerne og publikum og desværre påvirkede det under tiden dommerne Denne mentor er vant til at stå på sidelinjen fra tiden med egne børn, og hun er en kendt person i hallerne, derfor kan hendes blotte tilstedeværelse og under tiden et løftet øjenbryn sikre mere fair play Således opstod en ny mentorrolle: mentor som observatør og brobygger ud af Sundparken Undervejs i projektet har vi som nævnt fået øjnene op for at mentoring i vores lokale kontekst handler om andet og meget mere end kontakt og relationer mellem en mentor og en mentee, hvor mentoren støtter menteen Fra starten har vi vidst, at vi skulle være yderst opmærksomme på, at vi ikke gennem dette mentorprojekt kom til at bidrage til en yderligere stigmatisering af børn og unge I værste fald men i den bedste mening kan mentorprojekter medvirke til at strukturelle samfundsmæssige problemer ikke anskues som sådan, men i stedet opfattes som en række personer med individuelle problemer, som de implicit mere eller mindre selvforskyldt har pådraget sig Mentoren er i den fortælling løsningen og redningen, nemlig det gode menneske, der vil hjælpe

10 Bilag 1 den svage/slemme unge tilbage på sporet 6 Vores projekt har i tråd hermed udviklet sig til at have et bredere fokus end det enkelte barn med sociale problemer Sundparken er som boligområde udpeget af regeringen og stemplet med den stigmatiserende etikette: Ghetto Og området og dets beboere opfattes som noget særligt af de lokale borgere i Horsens både inden for og uden for området Vi har i projektet arbejdet på, at få folk senior mentorer uden for Sundparken ind i området, og at få børn og unge fra kvarteret ud af området sammen med senior mentorerne Vi har med andre ord arbejdet med brobygning ind og ud af ghettoen Seniormentorerne har været ambassadører for Sundparkens børn og unge De har kunnet fortælle gode historier om gode oplevelser Samtidig har senior mentorerne været med til at nedbryde de fordomme børn og unge fra ghettoen har om majoritets danskere Børn og unge fra Sundparken har fået øjnene op for, at der er majoritets danskere uden negative fordomme om indvandrere 7 De har gennem projektets senior mentorer mødt majoritets danskere, der vil deltage i aktiviteter med dem, og senior mentorerne kan oven i købet være med til at åbne døre til praktik pladser og uddannelse gennem deres netværk og viden om, hvordan det danske samfund er indrettet Hvad nu hvis man vil igangsætte noget lignende? Den 12maj afholdt vi en workshop Frisat til at gøre en forskel hvor vi havde inviteret forskellige potentielle interessenter til en videreformidling af vores erfaringer samt til videreudvikling af potentielle lokale projekter Der var 24 tilmeldte til workshoppen, og det var en udbytterig dag, hvor der igen blandt meget andet var fokus på grænsen mellem professionelt og frivilligt socialt arbejde(se bilag for program for og opsummering fra dagen) Vores erfaring er, at det væsentligste i et projekt som dette er, at holde fokus på intentionen og den lokale kontekst og de konkrete deltagere Hvad vil vi? Og Hvad kan vi? Det betyder ikke at planlægning er spildt tværtimod Vi har fulgt vores overordnede planlægning af temaer i kurset, men ændret i didaktikken og tilpasset den til målgruppen Vi har inddraget deltagerne - både mentorer og samarbejdspartnere og vi har ladet de lokaler rammer og muligheder få maksimal 6 Dilemmaet er meget præcist beskrevet i nedenstående citat, som vi diskuterede på det første partnermøde i januar 2010: Mentoring is a developmental approach pioneered in organizational and professional contexts, where interests and values tend to be agreed Transplanting it into complex and contested situations, where diversity may involve extreme disjunctures in the economic and social capital of the mentor and the mentee, should not be treated unproblematic Defining someone as needing a mentor, usually on the basis of a negative label (disaffected, young single mother, school truant) is to impose an individualistic and pathological approach to a problem which is also structural The potential mentee is stigmatized and implicitly told that they are responsible for their condition The mentor will then seek to change and improve the mentee (Piper and Piper, 2002) 7 De negative fordomme sætter dybe spor i børnene En gruppe pædagogstuderende, der tilbragte en dag i Sundparkshallen sammen med børn og unge i en anden sammenhæng, fortalte efterfølgende, at et barn sagde til dem, at de ikke var rigtige danskere Og da de spurgte, hvad han mente med det, svarede han: I smiler til os og er venlige

11 Bilag 1 indflydelse Vi har i den forbindelse som nævnt indledningsvis i afsnittet om baggrund for projektet haft stor glæde af sparring med vores internationale partnere og analysemodellerne SWOT og SOAR, den dynamiske projektmodel SMTTE, den didaktiske relationsmodel udarbejdet af Hiim og Hippe og metoden Action Learning Det er også meget væsentligt, at man fra begyndelsen har øje for forankringen af projektet Mentorprojekter med frivillige senior mentorer vil ofte komme på tværs af andre aktiviteter Det er derfor afgørende, at partnere, der indgår i et samarbejde om et mentorprojekt, oplever sig som forpligtede og tager ansvar hele tiden undervejs i projektet Når man arbejder med frivillige, så skal man sørge for, at der partnerne imellem er klarhed om rammer og aftaler i det omfang det kan lade sig gøre Og klarhed over, hvor det ikke kan lade sig gøre I Sundparkhallen arbejder fastansatte på fuld tid, ansatte i jobtræning, ansatte på deltid, og andre frivillige, og senior mentorrollen kunne ikke bare aftales og besluttes på et møde en gang for alle Senior mentorrollerne blev udviklet over tid i et samspil mellem mentorerne og de ansatte og brugere af stedet Det var en proces, der tog et par måneder, og den var meget frustrerende for mentorerne, der bare gerne ville i gang Men set i bakspejlet i november måned kunne vi mentorer og projektledere se at det var en nødvendig og frugtbar proces Som det fremgår af ovenstående, så har projektet ændret sig meget undervejs Vi har imidlertid holdt fokus på intentionen, nemlig at inddrage ældre og de ressourcer de har i intergenerationelle aktiviteter med børn og unge, der ikke har et socialt netværk i forhold til foreningsliv og uddannelse Denne del af projektet har været en succes Antallet af mentorer har ikke været stort, men til gengæld har de været i kontakt med store grupper af børn og unge Og der er dannet nye netværk på kryds og tværs, der kan danne broer ind og ud af området Sundparken Litteraturliste: Heather Piper and John Piper: Mentoring for diversity or conformity: rhetoric and reality UK In David Clutterbuck and Belle Rose Ragins (2002): Mentoring and Diversity An international perspective Butterworth-Heinemann Hiim, Hilde og Else Hippe (2007): Læring gennem oplevelse, forståelse og handling En studiebog i didaktik 2 rev udg Gyldendal Madsen, Benedicte mfl (2010): Aktionslæringens DNA En håndbog om aktionslæringens teori og metode VIASystime Møller Pedersen, Peter (2010): Pædagogisk udviklings arbejde en introduktion I Peter Møller Pedersen og Britta Foged (reds) (2010): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde VIASysime National civil samfundsstrategi En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats Regeringen oktober 2010

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 Afsluttende Rapport Kulturstyrelsen, Center for Biblioteker, Medier og Digitalisering (2011-2012) It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 1 SLUTRAPPORT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Integreret speciale i fagene Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Af: Evguenia Klementieva Vejledere: Charlotte Højholt

Læs mere

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Master i vejledning Modul 4: Masteropgave Internationalisering - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Elevfoto fra

Læs mere

Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne Et multiple-case studie

Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne Et multiple-case studie P H. D. - A F H A N D L I N G I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G B I O M E K A N I K D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Læring, praksis

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

besværlige frivillige?

besværlige frivillige? Speciale udarbejdet i foråret 2013 under kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet Hvad stiller man op med besværlige frivillige? En undersøgelse af frivilligfyring

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 S YS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser SPROGFORUM NO. 15 Læring og læreoplevelser ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017609 Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser Redaktionen for nr. 15: Nanna Bjargum, Leni Dam, Karen-Margrete Frederiksen, Birgit

Læs mere

Participatory Design på kanten af samfundet

Participatory Design på kanten af samfundet Participatory Design på kanten af samfundet It-udvikling med unge hashbrugere 2 Participatory Design på kanten af samfundet Roskilde Universitet 2011. Informatik, Bachelor modul. Esben H. Licht Halfdan

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere

Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere Anholt 2013 FORSKNINGSRAPPORT AF Karen Bjerg Petersen Department of Education Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus University Studerende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004 Det mobile dilemma En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling Marts 2004 Informationscenteret for Miljø & Sundhed, marts 2004. Rapporten og den bagvedliggende undersøgelse

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

MOC. 3. årgang 2010, 4. semester. Aalborg Universitet, Januar 2012. Coaching af Læger. Specialerapport. udarbejdet af.

MOC. 3. årgang 2010, 4. semester. Aalborg Universitet, Januar 2012. Coaching af Læger. Specialerapport. udarbejdet af. MOC 3. årgang 2010, 4. semester Aalborg Universitet, Januar 2012 Coaching af Læger Specialerapport udarbejdet af Lydia de Lasson Tommy Midtgaard Michael Beha Vejleder: Søren Willert Lydia de Lasson, studienummer

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere