VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ"

Transkript

1 Advokaterne Kongevej Sønderborg Tlf.nr J.nr cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

2 - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune, der er foreningens værneting. Foreningens område og medlemskreds: 2 3. Stiftelse af grundejerforeningen sker med baggrund i lokalplan 6.1-7, idet der i det hele henvises til nævnte lokalplan. Foreningens geografiske område er som skitseret i lokalplanen og med de udlagte fællesveje, der benyttes af matriklen matr. nr. * Broager, Broager og de fra ejendommen udstykkede parceller og som forbinder området med offentlig vej. Der er pligt til medlemskab af grundejerforeningen for ejendommen matr. nr. * Broager, Broager og de fra ejendommen udstykkede parceller. Foreningens formål og opgaver: 4 5 Grundejerforeningens formål er bl.a. at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder forestå drift, renholdelse og vedligeholdelse af fællesvejen, den på fællesvejen værende belysning, stier eller lignende samt eventuelle fællesanlæg med videre, herunder vejrabatter og overkørsel fra den interne fællesvej til de enkelte ejendomme. Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen at foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Grundejerforeningen forestår administration samt opkrævning af alle udgifter vedrørende drift og vedligeholdelse. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på vejarealet i udstykningen, når udstykningen er endelig gennemført og vejeareal m.v. gjort færdig til aflevering. Omkostningerne ved overdragelsen afholdes af Sønderborg Korn ApS. 6 Medlemmernes forhold til foreningen og hæftelse: Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

3 - 3 - Ved ikke rettidig betaling at skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb af det skyldige beløb, idet renten fastsættes af grundejerforeningen. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. 7 Medlemmerne betaler bidrag til grundejerforeningen i forholdet til antallet af udstykkede matrikler. 8. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand for foreningens forpligtelser kun med foreningens formue. Medlemspligten i henhold til 4 indtræder ved den i skødet fastsatte overtagelsesdag. Ved overdragelse indtræder den nye ejer fra samme tidspunkt i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, herunder vedrørende eventuelle restancer, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer fra før overtagelsesdagen overfor foreningen. Tidligere medlemmer har ikke krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue. Ved overdragelse skal ejerskifte meddeles til grundejerforeningen senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Pligt til meddelelse om ejendommens overdragelse påhviler såvel sælger som køber. 9 Foreningens ledelse og administration: Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. 10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Sønderborg Kommune, første gang i 20**. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen fremsendes enten pr. post eller pr. mail. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det indeværende regnskabsår.

4 - 4 - Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. 15. stk Valg af revisor jfr. 20 stk Eventuelt valg af administrator, jfr. 16, stk Eventuelt. 11 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 3 af foreningens medlemmer. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. Hvis ikke mindst 3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen. 12 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Ved afstemningerne har hvert medlem 1 stemme pr. matrikelnummer. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til det pågældende medlems suppleant eller et medlem af bestyrelsen for det pågældende medlems ejerforening. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende.

5 - 5 - Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 13 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de mødendes antal - er for forslaget. 14 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 15 Bestyrelsen: Bestyrelsen skal bestå af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den stiftende generalforsamling vælges bestyrelsen. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. 16 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesveje m.m. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesvejen, herunder snerydning samt indgå vedligeholdelsesaftaler.

6 - 6 - Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det på bestyrelsesmødet passerede udfærdiges et referat, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed, idet hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Et bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. 17 Beboermøde: Såfremt der i bestyrelsen skal træffes afgørelse af væsentlig karakter, kan 2 af bestyrelsens medlemmer beslutte, at spørgsmål skal lægges ud til afstemning blandt alle ejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen indkalder herefter med et varsel på 4 uger, og med angivelse af dagsorden, samtlige medlemmer af Grundejerforeningen Mariehøj til beboermøde. Afstemningen er bindende. På tilsvarende måde kan 1/3 af medlemmerne i grundejerforeningen, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve, at der indkaldes til beboermøde til afstemning og afgørelse af et bestemt angivet spørgsmål. 18 Tegningsregel Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 19 Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 20 Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens oprettelse til *. Generalforsamlingen vælger en revisor, som enten er statsautoriseret eller registreret revisor, eller en regnskabskyndig blandt ejerforeningernes medlemmer, jfr. 4. Genvalg kan finde sted.

7 - 7 - Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. marts og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling. 21 Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Formanden/kassereren/administrator skal have forespørgselsadgang til foreningens konto. Der gives fuldmagt til kassereren/administrator til betaling fra kontoen via netbank. 22 Deklaration/tinglysning: Der er på hver af de fra ejendommen matr. nr. * Broager, Broager udstykkede parceller tinglyst en deklaration om pligt til medlemskab af Grundejerforeningen Mariehøj. Den nævnte deklaration, hvortil henvises til de respektive ejendommes blad i tingbogen, kan - forudsat kommunalbestyrelsens godkendelse - ændres med den majoritet, som fremgår af vedtægternes Godkendelse og ændring af foreningens vedtægt kræver samtykke fra Sønderborg Kommunalbestyrelse jfr. lokalplan Sønderborg, den ** For Sønderborg Korn ApS

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Side 1 af 11 Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egeskoven. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere