Trafiksikkerhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune

2 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Juni 2013 Udviklingsforvaltningen Juni 2013 Udarbejdet af: Niels Christian Laustsen Karna Skorstengaard Thomas Thume Nielsen Trafiksikkerhedsplan

3 Indhold Indhold 1 Indledning 2 Den nationale trafiksikkerhedsplan 5 Det videre trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs 6 Strategiske valg for trafiksikkerhedsarbejdet i Norddjurs 7 Uheld på kommuneveje 8 Kampagner og information 10 Skoler og institutioner 13 Kommune/politi samarbejde 14 Analyse af trafikuheld 15 Trafiksikkerhedsplan

4 Indledning Der er stadig et målrettet forebyggende trafiksikkerhedsarbejde forude Vi har i Norddjurs Kommune i 2012 for første gang oplevet, at ingen personer blev trafikdræbt på vore veje i kommunen. Men antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne er stadig for højt, så vi kun delvist har opfyldt vores målsætning fra den forrige trafiksikkerhedsplan Det, at vi har medvirket til, at nå målet med nul dræbte i trafikken i 2012, giver ikke Norddjurs Kommune færre udfordringer, tværtimod. Vi som mennesker begår fejl også i trafikken 0 trafikdræbte i Norddjurs Kommune i 2012 denne positive udvikling skal fastholdes På vejene i Norddjurs Kommune skete der i perioden , 156 personskadeuheld, hvilket resulterede i 267 tilskadekomne personer. Dette er en mindre stigning i forhold til gennemsnittet over de sidste fem år. Antallet af lettere tilskadekomne er derimod faldet væsentligt så antallet af tilskadekomne i trafikken er faldet totalt. Nu har vi vist, at det kan lade sig gøre at indfri målet med nul dræbte i trafikken og denne målopfyldelses skal fastholdes fremover. Vi ved, at vi som mennesker begår fejl også i trafikken og derved forårsager trafikuheld. I 9 ud af 10 trafikuheld er den menneskelige adfærd en medvirkende årsag til trafikuheldene. Denne kendsgerning må nødvendigvis medføre, at vi som vejmyndighed må udforme vej-og stinettet på en sådan måde, at når vi begår en menneskelig fejl i trafikken, må det ikke medføre alvorlige personskaber eller trafikdrab.

5 Formål med trafiksikkerhedsplanen Trafiksikkerhedsplanen skal danne grundlag for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Planen skal sikre, at der sættes ind, hvor der skabes mest trafiksikkerhed for pengene. Dette vil medvirke til, at fastholde den positive udvikling med nul dræbte i trafikken og styrke det forbyggende arbejde med, at reducere antallet af uheld med personskade, specielet med fokus de alvorlige tilskadekomne i trafikken. Planen er udarbejdet på baggrund af en ulykkesanalyse af de politiregistrerede trafikuheld i perioden På baggrund af analysen, er der udpeget en række indsatsområder og tiltag, der vil være afsættet for det videre arbejde over de næste fire år. Trafikuheld medfører sorg og store menneskelige omkostninger for de per soner, som er involveret og for deres pårørende. Derudover medfører trafikuheld store økonomiske omkostninger for samfundet som helhed og for kommunerne lokalt. I 2012 kostede uheldene på kommunevejene i Norddjurs Kommune samfundet 180 mio. kr. inkl. velfærdstab. Norddjurs Kommunes andel udgør skønsmæssigt 75 mio. kr. Så ikke alene menneskeligt, er der et stort potentiale i at forebygge uheld, men så sandelig også økonomisk for kommunen. Med udarbejdelse af denne trafiksikkerhedsplan vil Norddjurs Kommune sætte fokus på trafiksikkerheden i bestræbelserne på, at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i kommunen. Norddjurs Kommunes rammer for trafiksikkerheden er, at: - Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for, at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og stinettet. - Kommunen vil sammen med andre offentlige myndigheder, skoler og institutioner målrettet søge, at påvirke trafikanternes adfærd og forståelse for, hvad den enkelte trafikant kan gøre for at nedbringe antallet af uheld. Mål - antal tilskadekomne i 2017 Norddjurs Kommune har i den forbindelse sat en række ambitiøse mål for ulykkesudviklingen for tilskadekomne i trafikken til og med udgangen af Der er tale om en reduktion på 30 % over de næste fire år. Målsætning for tilskadekomne i trafikken ved udgangen af dræbte 15 alvorligt tilskadekomne 20 lettere tilskadekomne Trafiksikkerhedsplan

6 Mål for antallet af personskader i trafikken i Norddjurs til og med 2017 *Bemærk søjlen til venstre er gennemsnittet at ulykker over de fem år Trafiksikkerhedsplanen indgår som en del af den overordnede trafikplan for Norddjurs Kommune. Udover trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en overordnet trafikplan, som omhandler en vejplan og en sammenfatning af de øvrige planer. Endvidere er der udarbejdet en stiplan, som har fokus på de lette trafikanter i trafikken. Prioriterede projektlister fra alle planerne er samlet i en separat handlingsplan, som revideres løbende. For alle de kommende indsatser kommunen prioriterer at arbejde målrettet med, vil planlægning og analyser Samt tværfagligt samarbejde være en grundlæggende del af arbejdet. Derudover vil der være fokus på: Trafikadfærd og undervisning gennem kampagner og eksternt samarbejde med en række institutioner, skoler, organisationer, foreninger etc. Udformning af vej- og stinettet 4

7 Den nationale trafiksikkerhedsplan 1. For høj hastighed I maj 2013 fremlagde Færdselssikkerhedskommissionen deres nye nationale handlingsplan for perioden Spiritus, narkotika og medicin 3. Uopmærksomhed Hver ulykke er én for meget 4. Manglende sele- og hjelmbrug Kommissionens mål er, at der i år 2020 maksimalt må omkomme 120 personer i trafikken, samt maksimalt være 1000, der kommer alvorligt til skade og 1000, der kommer lettere til skade. Det er en kraftig reduktion i forhold til i dag. Færdselssikkerhedskommissions mål i Uheld med fodgængere 6. Uheld med cyklister og knallerter 7. Uheld med unge bilister 8. Mødeuheld 9. Eneuheld Antallet af dræbte i trafikken skal reduceres til 120 personer i 2020 Antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken skal reduceres til 1000 personer i 2020 Antallet af lettere tilskadekomne i trafikken skal reduceres til 1000 personer i Uheld i kryds i åbent land I forhold til tidligere handlingsplaner er indsatsområde 3 uopmærksomhed et nyt område, der ikke tidligere har været fokus på. Årsagen er, at de seneste nationale og internationale undersøgelser og analyser af trafikuheld tyder på, at uopmærksomhed er en meget væsentlig årsag til uheld med personskade. Uopmærksomhed i trafikken er generelt for alle trafikantgrupper. I Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan peger kommissionen på 10 konkrete områder, der har afgørende indflydelse på antallet af trafikuheld med dræbte og tilskadekomne: Trafiksikkerhedsplan

8 Det videre trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Grundlaget for det fremtidige forebyggende trafiksikkerheds arbejde frem til og med 2017, tager afsæt i Norddjurs Kommunes ulykkesanalyse fra maj 2013 og de anbefalinger Færdselssikkerhedskommissionen fremsætter i deres handlingsplan Hver ulykke er én for meget. To tredjedele af trafikuheldene i Norddjurs Kommune sker på kommunens veje. Men desværre er antallet af alvorligt tilskadekomne steget svagt, mens antallet af lettere tilskadekomne er faldet, så antal af uheld er faldet totalt over perioden At antallet af uheld er blevet reduceret over de seneste 5-15 år, gør ikke arbejdet lettere. Statistikken giver ikke som tidligere et helt tydeligt ulykkesbillede, grundet de færre uheld og samtidig er de trafikuheld, der sker geografisk spredt over hele kommunen. På landsplan sker fleste uheld i byområder, mens de alvorligste uheld sker i åbent land. Dette er også tilfældet i Norddjurs Kommune, hvor 12 af 16 trafikdræbte i årene var sket i åbent land, svarende til 75 % af de trafikdræbte. Det skal dog endnu engang bemærkes at der ingen dræbte var i Ser vi på transportform og ulykkessituationer er der indsatsområder, vi med fordel kan prioritere og målrette en forebyggende indsats mod. Hvad betyder denne udvikling for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i den kommende planperiode , og hvilke indsatsområder vil vi sætte fokus på? Elementart repræsentation i uheld i by-og land 6

9 Strategiske målsætninger for trafiksikkerhedsarbejdet Kommunen vil fokusere trafiksikkerhedsarbejdet både på fysiske ændringer af vejene og på påvirkning af trafikantadfærd via kampagneaktiviteter. Men kun en kombination af disse elementer kan sikre, at det forebyggende arbejde kan lykkes og målet nås ved udgangen af Strategiske valg for trafiksikkerhedsarbejdet i Norddjurs I forbindelse med gennemførelsen af de kommende indsatser vil den strategiske tilgang til arbejdet være med afsæt I følgende: Menneskers adfærd påvirkes bedst gennem: Debat i stedet for løftede pegefingre Samtidigt er det væsentligt at ansvaret for trafiksikkerhed ikke og alene, bliver pålagt enkelte aktører, men derimod alle aktører, der benytter og beskæftiger sig med transport. Trafikanter, vejbestyrelser, virksomheder, vognmænd, transportkøbere, redningstjenester, skoler, institutioner forældre etc. er ansvarlige for at forebygge trafiksikkerheden. Som strategisk afsæt for de kommende indsatser vil arbejdet være fokuseret på 5 indsatsområder. Oplevelse før forståelse Trafikanterne skal gøres til medspillere frem for modspillere Vi vil arbejde med den store "mellemgruppe" frem for at jagte nogle få trafikanters ekstreme dannelsesbegreb. Denne strategiske tilgang vil på sigt medvirke til en større forståelse med en efterfølgende accept og danne grundlaget for en ændret trafikadfærd. Sikre kommuneveje Skoler og institutioner Kampagner og information Kommune/politi samarbejde Analyse af trafikuheld Trafiksikkerhedsplan

10 Uheld på kommuneveje Uheld for by- og landzone på kommunevejnettet i Norddjurs Kommune fordelt på uheldssituationer. Uheldssituationer beskriver de pågældende elementers placering og manøvre umiddelbart før uheldet. Landzone Størstedelen af uheldene i landområder har karakter af eneuheld, der oftest er en uheldstype, der optræder på lige vejstrækninger eller i kurver, hvor trafikanterne mister herredømmet over deres køretøj og kører af kørebanen og eventuelt kolliderer med faste genstande langs vejen i form af skilte, træer mv. Mødeuheld er særlig problematiske, eftersom mødeuheldene i landzone er blandt de mest alvorlige uheldstyper, da denne uheldskategori dækker over frontalkollisioner og overhalingsuheld. Disse to uheldssituationer har ofte høj alvorlighedsgrad, da høj fart ofte er en uheldsog skadesfaktor i uheldene. Betragtes uheldene i landområde i Norddjurs Kommune fordelt efter uheldssituation jf. ovenstående figur fremgår det, at 32 % af alle uheld er eneuheld (hovedsituation 0) og 13 % er mødeuheld (hovedsituation 2). 0: Eneuheld 1: Ligeudkørende på samme vej med samme kurs 2: Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs 3: Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning 4: Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 5: Krydsende køretøjer uden svingning 6: Kørende på krydsende veje med svingning 7: Påkørsel af parkeret køretøj 8: Fodgængeruheld 9: Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen 8

11 Personskadeuheld for by- og landzone på kommunevejnettet i Norddjurs Kommune fordelt på uheldssituationer. Hvad gør Norddjurs Kommune I forhold til eneuheld og mødeuheld i landzone vil Norddjurs Kommune tage følgende initiativer: Gennemgang af uheldsbelastede strækninger og kurver og vurdering af afmærkning afhængig af eks. kurvernes radius samt bilernes hastighed ved kørsel i kurven og antallet af biler. Efter gennemgangen skal konkrete tiltag gennem føres i form af forbedret afmærkning af strækningen/kurverne bl.a. ved rumleriller, færdselssøm, ekstra kantpæle og afmærkning samt evt. opsætning af advarselstavler og tavler med anbefalet hastighed. De faste genstande vurderes med baggrund i 4 ændringsmuligheder. Fjernelse af faste genstande indenfor sikkerhedszonen, afskærmning af faste genstande, nedsættelse af hastigheden på strækningen eller tilpasning af genstanden. Byzone I byområder er trafiksikkerhedsproblemer normalt koncentreret til vejkrydsene, hvor der er mange konfliktpunkter og andre trafikanter at forholde sig til. I et almindeligt 4 benet vigepligtsreguleret kryds, skal trafikanter eksempelvis forholde sig til 32 mulige konfliktpunkter med andre trafikanter. De lette trafikanter er oftest udsatte i kryds pga. de mange konfliktpunkter. Norddjurs Kommune vil gennemføre fysiske tiltag, som vil blive understøttet af kampagnetiltag. For at reducere antallet af krydsuheld vil kommunen gennemgå alle kryds på trafikvejene i byområde med fokus på opstramning af afmærkning og skiltning, forbedring af oversigtsforholdene og etablering af overkørsler på sideveje. Trafiksikkerhedsplan

12 Kampagner og information I forbindelse med kampagnearbejdet på det regionale og nationale niveau, er der sket det, at Vejdirektoratet har nedlagt deres regionale Færdselssikkerhedsudvalg. De regionale Færdselssikkerhedsudvalg blev etableret som en del af aftalen i forbindelse med Kommunalreformen. Færdselssikkerhedsudvalgene havde til opgave, at koordinere og udvikle kampagner i samarbejde med kommuner, politi og andre aktører på trafikområdet. Denne udvikling har givet kommuner og politiet større udfordringer med hensyn til samarbejde. Den største udfordring fremadrettet er, at udvikle regionale og lokale kampagne. Dette kræver langt flere ressourcer en tidligere fra kommunerne samt faglige kompetencer, hvilke de fleste kommuner ikke har på området. Der er dog et begrundet håb om, at politiet for mulighed for at indtræde i en rolle, hvor de vil stå for koordinering og samarbejdet fremover. Men derfor vil vi i Norddjurs ikke holde os tilbage og vente på, hvad der sker. Vi vil udarbejde og gennemføre kampagner lokalt, hvor vi finder det nødvendigt indenfor den planperiode Vi har på baggrund af ulykkesstatistikken i kommunen og de nationale anbefalinger udvalgt følgende kampagne områder: Uopmærksomhed Sprit/narko og medicin Hastighed Uopmærksomhed Der findes 3 basale former for uopmærksomhed: Visuel noget, der får bilisterne til at fjerne blikket fra vejen Kognitiv noget, som får bilisterne til at tænke på noget andet Manuel noget, der får bilisterne til at fjerne hænderne fra rattet. Ofte distraheres en bilist af en kombination af alle 3 former en bilist, der vender sig om, fordi børnene slås på bagsædet, har ikke øjnene på vejen og er ikke opmærksom på trafikken. Uopmærksomhed er blevet et stigende problem, efterhånden som flere og flere elektroniske medier kæmper om vores opmærksomhed også mens vi sidder bag rettet. Det er de færreste, der kan sige sig fri for på et eller andet tidspunkt at have Skolestart 10

13 indstillet GPS en, læst/skrevet en SMS eller rakt ungerne på bagsædet noget. Men lige netop situationer som disse er ekstremt farlige. Også selvom lovgivningen ikke direkte forbyder os f.eks. at indstille GPS en, mens vi kører bil. Præcis, hvor farlige en situation kan man få en indikation af ved, at kigge på de følgende fakta. Ca. 30 % af trafikuheld på de danske veje skyldes uopmærksomhed. 46 % har været i farlige situationer pga. uopmærksomhed inden for det seneste år. 39 % af danske bilister har læst eller skrevet SMS, mens de kører bil. 16 % tager sig af børn i bilen, mens de sidder bag rattet. 21 % af uheld ifm. uopmærksomhed skyldes, at medpassagerer gør føreren uopmærksom. 9 ud af 10 spritbilister er mænd Sprituheld sker oftest fredag, lørdag og søndag. Det er en tendens, der ikke ses i andre trafikuheld. Der sker flest sprituheld om sommeren. De fleste sprituheld er eneuheld. (Det gælder ikke for andre typer af trafikuheld). Der er flest unge og midaldrende spritbilister og oftest mænd. Sprit/narko og medicin kørsel Spritkørsel er stadig et stort problem i trafikken Ligesom resten af trafikuheldene er sprirituduheld reduceret de sidste mange år. Alkohol er dog stadig en af de største årsager til trafikdrab. Hver 4. dræbte i trafikken dør i en ulykke, hvor alkohol er en faktor. Hver 6. dør i en ulykke med en spritbilist altså hvor det er bilisten, der er beruset. Hver 7. personskade i Danmark sker i uheld med en påvirket trafikant. I gennemsnit bliver ca taget i spirituskørsel om året, heraf ca i forbindelse med trafikuheld. Samler man vigtige informationer fra sprituheld statistik, finder man følgende fakta: Lokale og landsdækkende kampagner Hastighed Hvis alle overholder fartgrænserne kan vi undgå 1/3 af alle dødsuheld og en tilsvarende andel svært tilskadekomne. Fart er en medvirkende faktor i et stort antal uheld, og højere fart jo mere alvorlig ulykke. Alle kører for stærkt. Det er helt normalt og ganske forventet. Sådan er holdningen. Vi ved at 2/3 af alle uheld sker på landeveje, og det er på landevejene fartgrænserne overskrides allermest. Trafiksikkerhedsplan

14 Omkring halvdelen af befolkningen mener, at fartgrænserne burde sættes op på landevejene. Det er tankevækkende. For høj hastighed er stadig en af de største udfordringer. Skolestart Den menneskelige hjerne opfatter ikke faren ved fart. Bilernes komfort og sikkerhedsudstyr giver en fornemmelse af tryghed og sikkerhed Farten ændres konstant under kørslen Fartoverskridelse opfattes ikke som uforsvarligt, fordi Alle kører for stærkt Vejene indbyder til høj fart Der er for lidt kontrol Medierne fortæller, at vanvidsbilister er problemet Erfaringerne fortæller, at der ikke er konsekvens. Flest uheld med fart som ulykkesfaktor sker fortsat på landeveje, med mænd som fører, og ofte som eneuheld. Og statistikken viser at % af uheld skyldes eller forværres af fart. Ideen med kampagnen er at skabe dialog om trafiksikkerhed mellem forældre, lærere, elever og blandt trafikanterne. Desuden skal børn og forældre vide at trafiksikkerhed er et emne der bliver behandlet på skolerne, og forældrene skal gøres bevidste om deres eget ansvar for, at børnene færdes sikkert til og fra skole. Politiet deltager også i kampagnen og øger kontrollen ved skolerne i de første uger efter skolestart. Sidste år blev mange taget for at køre for hurtigt, selv elevernes egne forældre. En del brugte ikke sikkerhedssele, og nogle havde heller ikke spændt børnene fast. 12

15 Norddjurs Kommune vil primært koncentrere indsatsen omkring kampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Men helt lokale kampagner udvikler i samarbejde med nabo kommuner og politiet. Styrke samarbejdet med det lokale politi om kontrol især ved de strækninger og byområder, hvor der er sket flest uheld med påvirkede trafikanter (sprit, narko og medicin). Andre aktiviteter Skoler og institutioner Af andre aktiviteter vil vi primært sætte fokus på de unge, som lige har fået eller snart får kørekort - både med fokus på fart, spiritus, selebrug etc.. Kommunen vil desuden arbejde for at gennemføre en event om fart, hvor en mulighed bl.a. kunne være at lade unge komme på køreteknisk anlæg og opleve fartens påvirkning. Påvirkning af de unges trafikale adfærd bør ske gennem hele opvæksten både gennem forældrene og gennem skolen og både omkring valg af transportmiddel og korrekt trafikal adfærd. De ældre folkeskoleelever vil kommunen sætte fokus på via ungdomsskolerne, f.eks. når eleverne tager knallertkørekort. Styrkelse af samarbejdet med pressen og ikke mindst den digitale verden for, at sætte fokus på trafikal adfærd og risici i trafikken. Det vil foregå i forbindelse med gennemførelse af de enkelte kampagner og initiativer. Der er gennem de seneste år sket en række skolesammenlægninger og en del institutioner er samtidig blevet etableretsammen med skolerne, og der er skabt børnebyer. Denne koncentration af børn giver udfordringer i forhold til trafiksikkerheden. Derfor vil en af de aktiviteter, vi prioriterer være at skolerne/børnebyerne for udarbejdet en trafiksikkerhedspolitik. En trafiksikkerhedspolitik beskriver skolens holdning til trafiksikkerhed. Dernæst er det målet, at skolen udarbejder en trafiksikkerhedsplan, der beskriver de konkrete handlinger, som skolen vil iværksætte for at gennemføre skolens politik på området. Vi begynder arbejdet i skoleåret 2013/14 og forventer, at vi med udgangen har gennemført projektet, så alle skoler i Norddjurs Kommune har en trafiksikkerhedspolitik og halvdelen af skolerne en handlingsplan med udgangen af Hvad betyder det at have en trafiksikkerhedsplan? Trafiksikkerhedsplan

16 Den seneste undersøgelse viser at en trafiksikkerhedspolitik- og plan, medvirker til at reducere antallet af uheld med 5 % alene fordi, der kommer større fokus på temaet Så en trafiksikkerhedspolitik/plan - sætter trafiksikkerhed på dagsordenen - sikrer at forventninger og mål bliver opfyldt - prioriterer indsatser og ressourcer - profilerer skolen - øger muligheden for samarbejde med kommune, politi, forældre m.fl. - øger muligheden for etablering af fysiske tiltag på skoleveje og uden for skolen. Aarhus politikreds Færdselssikkerhedsrådet er forsat aktivt og gennemfører fælleskampagner så som kørekurser for ældre og unge og hensigten er forsat, at udvikle samarbejdet ikke mindst med politikredsen. Kommune/politi samarbejde Norddjurs Kommune har i samarbejde med Syddjurs Kommune, Aarhus Politikreds og Vejdirektoratet etablerede et Færdselssikkerråd i 2008, der havde til formål at styrke det lokale trafiksikkerhedsarbejde. Men efter at Vejdirektoratet trak sig ud af samarbejde i foråret 2012, har Færdselssikkerrådet ikke samme gennemslagskraft. Dette skyldes hovedsagelig at Vejdirektoratets rolle var at iværksætte lokale kampagner og havde midler til at udvikle og gennemførekampagner. Så her er udfordringen at skabe lokale indsatser fremover selvom Vejdirektoratet ikke sidder med til bords. Norddjurs Kommune målsætning ved udgangen af 2017 for antallet af tilskadekomne i trafikken 0 dræbte 15 alvorligt tilskadekomne 20 lettere tilskadekomne 14

17 Analyse af trafikuheld - Planlægning og samarbejde Udarbejdelse af en årlig analyse af uheldsudviklingen generelt og indenfor de udpegede indsatsområder. På den baggrund vil vi løbende evaluere effekten af de igangsatte initiativer i forhold til de vedtage mål. Gennemfører en årlig udpegning af de mest uheldsbelastede lokaliteter. Udføre trafiksikkerhedsvurderinger af alle fremtidige planer, der påvirker trafikken for at sikre, at der tages størst muligt hensyn til trafiksikkerheden. Udføre trafiksikkerhedsrevisioner på alle relevante projekter for på den måde at sikre, at den nyeste viden om trafiksikker udformning anvendes. Trafiksikkerhedsplan

18 16

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil er

Læs mere

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik UDKAST Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Uheldsrapport 13-17 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 776 Hurup Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Kontrolleret af: Magnus Duus Hedengran Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 14.8.217 Version: 2 Projekt nr.: 1633-1 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionen

Færdselssikkerhedskommissionen Færdselssikkerhedskommissionen Alle politiske partier i folketinget Danske Kørelærer Union DTL 3F FDM Cyklistforbundet KL MC touring Club Dansk Fodgænger Forbund Transport- Bygnings og Boligministeriet

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Status på den operative strategi

Status på den operative strategi RIGSPOLITIET NATIONALT FÆRDSELSCENTER Status på den operative strategi Tove Hels, chefkonsulent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter the011@politi.dk 19. juni 2019 Side/ National operativ strategi Strategisk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere