UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd. nr. B : 1) Lene Dinesen 2) Torben Staal Dinesen (begge ved advokat Anne Vilslev Petersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten v/advokat Britta Moll Bown) Odense Rets dom af 22. oktober 2012 (BS 7-120/2012) er anket af Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen med påstand om, at Natur- og Miljøklagenævnet tilpligtes at anerkende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 13. juli 2011 og 6. januar 2012 er ugyldige. Indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet, har påstået stadfæstelse, dog at Natur- og Miljøklagenævnet tilkendes sagsomkostninger for byretten. Supplerende sagsfremstilling Den omhandlede ejendom, beliggende Strandstien 157, Strib, 5500 Middelfart, ligger i et område, der i en bygningsvedtægt fra 1964 er udlagt til sommerhusområde.

2 - 2 - Det daværende hus på ejendommen brændte den 9. februar Den daværende ejer, Susanne Lehrmann, anmeldte skaden til sit forsikringsselskab. I januar 2009 rettede Middelfart Advokaterne på vegne Susanne Lehrmann henvendelse til Middelfart Kommune og forespurgte om bebyggelsesmulighederne på ejendommen. Kommunen besvarede henvendelsen ved brev af 6. februar Af brevet fremgår blandt andet, at ejendommen var beliggende inden for sommerhusområde, og at et eventuelt byggeprojekt skulle i høring hos Kulturarvsstyrelsen, da ejendommen var beliggende nær et fortidsminde. I forbindelse med den verserende forsikringssag blev der den 12. maj 2009 foretaget en besigtigelse af huset, og der blev udarbejdet en undersøgelsesrapport. Af rapporten fremgår blandt andet, at formålet med undersøgelsen var at få fastlagt omfanget af brandskaderne, således at et udbudsprojekt til håndværkere kunne udfærdiges. Efter forsikringssagens afslutning solgte Susanne Lehrmann ejendommen til Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen med overtagelsesdag den 1. juni Af det betingede skøde fremgår blandt andet, at Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen indtrådte i Susanne Lehrmanns rettigheder i forhold til forsikringsselskabet, samt at de forpligtede sig til at anvende brandforsikringssummen til genopførelse af et hus på ejendommen. Den 7. oktober 2010 fremsendte arkitekt Karl C. K. Rasmussen på vegne Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen facadetegninger og snit til Middelfart Kommune til brug for fastsættelse af niveauplan for den påtænkte bygning på ejendommen. Af fremsendelsesbrevet fremgår blandt andet, at arkitekten forinden havde haft en dialog med Kulturarvsstyrelsen. Ved brev af 2. december 2010 meddelte Middelfart Kommune, at kommunen på baggrund af det fremsendte materiale havde indlagt niveauplan for det skitserede projekt. I brevet kommenterede kommunen en række dispensations- og overskridelsespunkter i det fremsendte skitseforslag, herunder blandt andet ønsket om opførelse af helårsbeboelse i et sommerhusområde. Kommunen tilkendegav, at man var positivt indstillet over for dette, da der var eksisterende helårsbeboelse på ejendommen. Det fremgik, at alle dispensationspunkter forudsatte forudgående høring af relevante parter.

3 - 3 - Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune gav den 16. februar 2011, som meddelt ved brev af 21. februar 2011, tilladelse til opførelse af en helårsbolig på ejendommen. Kommunen meddelte ved afgørelsen endvidere særskilt tilladelse til helårsbeboelse. Det fremgik, at naboorienteringen havde medført indsigelse, hvorefter området ønskedes fastholdt til ferieformål. Ved brev af 6. maj 2011 orienterede Natur- og Miljøklagenævnet Middelfart Kommune om nævnets modtagelse af en klage over kommunens afgørelse. Nævnet anmodede kommunen om at redegøre for, hvordan det i afgørelsen anførte vedrørende retten til helårsbeboelse skulle forstås. Middelfart Kommune besvarede Natur- og Miljøklagenævnets henvendelse ved brev af 23. maj Af besvarelsen fremgår blandt andet, at der ikke ved kommunens afgørelse var meddelt dispensation eller en personlig tilladelse til anvendelse af ejendommen til helårsbeboelse, og at kommunen ikke anså retten til helårsbeboelse for bortfaldet. Natur- og Miljøklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 13. juli 2011, hvorved nævnet ophævede kommunens afgørelse. Afgørelsen er gengivet i byrettens dom. Den 14. juli 2011 meddelte Middelfart Kommune dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 om fortidsmindebeskyttelseslinjen, og den 30. september 2011 meddelte Middelfart Kommune tilladelse til overskridelse af byggeretten på ejendommen på nogle nærmere angivne områder. Endelig byggetilladelse til opførelse af nyt sommerhus blev meddelt ved brev af 11. oktober Ved brev af samme dato orienterede Kommunen om, at man betragtede afgørelsen af 2. december 2010 om niveauplaner som en deltilladelse efter byggeloven. Den 18. oktober 2011 meddelte Middelfart Kommune Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen en personlig tilladelse efter planlovens 40, stk. 2, til anvendelse af ejendommen til helårsbeboelse. Ved brev af 9. november 2011 anmodede Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen Natur- og Miljøklagenævnet om at genoptage sagen, hvilket blev afvist af Natur- og Miljøklagenævnet den 6. januar Afgørelsen er gengivet i byrettens dom.

4 - 4 - Der er efterfølgende blevet opført en bygning på ejendommen. Bygningen er i BBRregisteret registreret som sommerhus. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Torben Staal Dinesen. Torben Staal Dinesen har supplerende forklaret blandt andet, at de havde kontakt til deres arkitekt på byggeprojektet allerede fra april eller maj måned De havde tidligere haft en sag ved Naturklagenævnet og ville derfor være sikre på, at byggeprojektet kunne gennemføres. De ville i gang hurtigst muligt, da de havde solgt deres hus. Den personlige dispensation til anvendelse af det planlagte hus til helårsbeboelse, som de fik, havde de det dårligt med, men de følte sig nødsaget til at igangsætte byggeriet i foråret Huset blev færdigt ultimo februar Han ejer en større virksomhed i Middelfart. Virksomheden har adskillige afdelinger i udlandet, hvorfor en udstationering kan blive aktuel for dem i en periode. Som det er nu, vil de i den situation være afskåret fra at udleje huset som helårsbolig. Retsgrundlaget Planlovens 38 a, 40, og 56, stk. 2, er sålydende: 38 a. En ejendom i et sommerhusområde må, medmindre andet er fastsat i en lokalplan eller i en af de planer, der er opretholdt ved 68, stk. 2, ikke benyttes til anden anvendelse end boligformål, jf. 40 og 41. En anvendelse, der er lovligt påbegyndt senest den 12. juni 1999, kan dog fortsætte, men retten hertil bortfalder, når den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 56, stk En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold mv. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. 56, stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.

5 En tilladelse eller dispensation efter denne lov bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Stk. 2. En hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde, som er i strid med 38 a, en lokalplan eller en efter 68, stk. 2, opretholdt plan, eller som ville kræve tilladelse eller dispensation efter denne lov, bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Dette gælder, selv om retten hviler på en tilladelse eller dispensation. Bestemmelserne i 56, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., har i det væsentlige samme indhold, som ved planlovens ikrafttræden den 1. januar 1992 (lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning). Af lovforslaget (L 23, fremsat den 4. oktober 1990) fremgår af de specielle bemærkninger til 56: I stk. 1 indføres en generel forældelsesregel for ikke-udnyttede tilladelser eller dispensationer, svarende til bestemmelsen i by- og landzonelovens 9, stk. 10. Bestemmelsen indskrænker ikke adgangen til at meddele midlertidige tilladelser eller dispensationer. Stk. 2 svarer til sommerhuslovens 7b, stk. 1, og lovfæster generelt den hidtidige administrative praksis, hvorefter længerevarende ophold i en hidtil lovligt eksisterende anvendelse af en ejendom indebærer, at mellemkommende lovgivning eller planlægning skal respekteres. Hvis retten til at udnytte en ejendom hviler på en egentlig tilladelse eller dispensation fra lovgivning eller planlægning, bortfalder tilladelsen eller dispensationen dog ikke på grund af ophold i udnyttelsen, medmindre dette er fastsat som et vilkår i det konkrete tilfælde eller fremgår af loven, sammenhold 40, stk. 2 og 41, stk. 3. Bestemmelsen fik sin nuværende udformning ved lov nr. 512 af 12. juni 2009 om ændring af lov om planlægning. Af lovforslaget (L 135, fremsat den 19. februar 2009) fremgår af de almindelige bemærkninger bl.a.: 2.4. konsekvensrettelser, præciseringer mv. Endelig foreslås det at ændre planlovens 56. De gældende regler omhandler bortfald af tilladelser, dispensationer, rettigheder o. lign. i forskellige situationer. Bortfald efter 56 kan ske i to forskellige sammenhænge: Efter stk. 1 vil en meddelt tilladelse eller dispensation bortfalde, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år. Det forudsættes, at tilladelsen mv. ikke har været udnyttet. I stk. 2 er det konsekvenserne af et kontinuitetsbrud, der reguleres. Her forudsættes en hidtidig rettighed, der udøves i strid med fx en lokalplan, eller som ville kræve en tilladelse eller dispensation efter planloven for at blive udøvet lovligt at ha-

6 - 6 - ve været udnyttet, men sker der en afbrydelse i udnyttelsen i mere end 3 på hinanden følgende år, vil retten til at udnytte tilladelsen mv. bortfalde. De rettigheder, der omtales i stk. 2, og som vil ophøre, hvis de ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, omfatter ikke rettigheder, der hviler på en egentlig tilladelse eller dispensation, såfremt der ikke i tilladelsen mv. er fastsat vilkår om rettighedens bortfald i udtrykkeligt nævnte situationer. Denne undtagelse om egentlige tilladelser fremgår af de oprindelige forarbejder til bestemmelsen, se lovforslag nr. 166 af 18. januar 1990 om planlægning, FT Tillæg A sp. 4470, men den har ikke fundet udtryk i hverken lovteksten eller den praksis, der har udviklet sig. Planlovens 56 foreslås derfor ændret, således at stk. 1 bringes i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven og råstofloven, hvorefter en tilladelse bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Stk. 2 ændres med henblik på at skabe større administrativ klarhed over de tilladelser og dispensationer, som vil være omfattet af bestemmelsen og dermed ensartethed i den heraf følgende arealanvendelse. Sommerhuslovens 7 b blev indført ved lov nr. 207 af 25. maj 1983 om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. Sommerhuslovens 7 b var sålydende: 7 b. Retten til at anvende en beboelsesbygning som nævnt i 7 a, stk. 3, til helårsbeboelse bortfalder, når bygningen ikke har været benyttet til helårsbeboelse i en periode på 3 år. Stk. 2. En dispensation til at anvende en beboelsesbygning i et sommerhusområde til helårsbeboelse bortfalder, når bygningen ikke længere anvendes til helårsbeboelse. Kommunalbestyrelsen kan dog opretholde dispensationen, hvis særlige grunde taler derfor. Af lovforslaget (L 147, fremsat den 10. februar 1983) fremgår af de almindelige bemærkninger bl.a.: Forslagets baggrund. Ved 6 i lov nr. 288 af 26. juni 1975 om ændring af forskellige lovbestemmelser i anledning af lov om kommuneplanlægning og byggelov blev der i lov nr. 267 af 7. juni 1972 om sommerhuse og campering m.v. som 7 a indsat en bestemmelse, hvorefter der ikke i sommerhusområder må opføres bebyggelse til helårsbeboelse, og bestående bebyggelse ikke må tages i brug til helårsbeboelse, medmindre miljøministeren meddeler tilladelse dertil. Et forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder fandtes allerede i gældende bygningsvedtægter og byplanvedtægter. Ved indsættelsen af forbuddet i sommerhusloven ønskede man at opretholde dette almindeligt gældende forbud....

7 - 7 - Den planmæssige baggrund for forbudet mod helårsbeboelse i sommerhusområder. Bestemmelsen om forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhusområder er en forudsætning for opretholdelse af den i by- og landzonelovens 2, stk. 1, foretagne opdeling af hele landet i byzoner, sommerhusområder og landzoner. For hvert af disse områder er der i lovgivningen fastsat bestemte tilladte anvendelser. Hvis der i betydeligt omfang finder andre anvendelser sted, udhules inddelingssystemet og dermed grundlaget for at varetage den fysiske planlægnings formål. Kommunernes og andre offentlige myndigheders planlægning er foretaget ud fra den forudsætning, at sommerhusområderne kun bebos i sommerhalvåret. Der er derfor ikke i tilknytning til sommerhusområder forudsat f.eks. social- og sundhedsforanstaltninger, undervisningstilbud, offentlig transport, postbetjening, renovation og dagligvareforsyning i samme omfang som til helårsområder. Selv om helårsbeboere i sommerhusområder i begyndelsen i en vis udstrækning vil affinde sig hermed, vil der på et senere tidspunkt opstå stærke krav om forbedring af serviceniveauet. Imødekommelse af sådanne krav vil påføre det offentlige en række uforudsete og uhensigtsmæssige drifts- og anlægsudgifter. Dette indebærer store økonomiske og planlægningsmæssige problemer for kommunerne, og hvis de ikke selv kan styre udviklingen, er der risiko for fejlinvesteringer. Spredning af helårsbeboelse til sommerhusområderne vil endvidere vanskeliggøre en rationel udnyttelse af allerede eksisterende anlæg i byzone. Der er også et hensyn at tage til det store flertal, der ønsker at benytte deres sommerhus som fritidshus. Kommer der et større antal helårsbeboere, vil det uundgåeligt føre til krav om gadebelysning, asfaltering af veje, anlæg af fortove m.v., og dermed vil områderne efterhånden miste deres oprindelige præg og de hermed forbundne miljømæssige kvaliteter. En sådan udvikling kan endvidere modvirke en rekreativ udnyttelse af sommerhusområderne, idet den antagelig vil medføre en stigning i ejendomspriserne samt forøgede ejendomsskatter. Endelig skal nævnes, at bestemmelsen også beskytter den danske natur. En gradvis overgang til helårsanvendelse af sommerhusområderne vil skabe behov for udlæg af nye rekreative områder, hvilket vil lægge et øget pres på de i forvejen begrænsede naturmæssige ressourcer, der er egnede til en rekreativ udnyttelse. Dette vil stride mod grundlaget for regionplanlægningen. Endvidere fremgår af de specielle bemærkninger til 7 b: Der har været anlagt den praksis, at en længerevarende afbrydelse (ca. 1 år) af en i øvrigt lovlig helårsbeboelse i sommerhusområder medfører, at retten til

8 - 8 - helårsbeboelse bortfalder. Ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn anses det for rigtigst at lovfæste reglen. Man har anset en frist på 3 år for rimelig. I forbindelse med meddelelse af en personlig dispensation til helårsbeboelse tinglyses en deklaration herom på ejendommen. Normalt udformes deklarationen, således at tilladelsen bortfalder ved ejerens død, ved salg, udlejning eller anden overdragelse af brugsretten til ejendommen. Dog kan ejerens ægtefælle fortsætte beboelsen på samme vilkår. Administrationen af disse ordninger har været således, at deklarationen er blevet aflyst straks ved fraflytning af ejendommen. Ved den i stk. 2 foreslåede bestemmelse har man ønsket at åbne mulighed for, at dispensationen kan bevares ved korterevarende afbrydelse af beboelsen f.eks. i forbindelse med udstationering og lignende, hvor det er tanken at tage fast ophold på ejendommen igen. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed. Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen har supplerende gjort gældende, at omkostningerne for byretten med rette er ophævet i medfør af retsplejelovens 312, stk. 2. Til støtte herfor har Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen nærmere anført, at der ikke findes trykt retspraksis vedrørende forståelsen af planlovens 56, stk. 2, i relation til nedbrændte boliger, og at sagen derfor er principiel. Endvidere har de anført, at Middelfart Kommune under hele forløbet har bidraget til deres opfattelse af, at de kunne opføre en helårsbolig på ejendommen. Af de anførte grunde bør omkostningerne for landsretten tillige ophæves, såfremt landsretten måtte stadfæste byrettens afgørelse i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet har supplerende gjort gældende, at nævnet skal tilkendes sagsomkostninger, jf. retsplejelovens 312, stk. 1, også for byretten. Det forhold at der ikke findes trykt retspraksis om fortolkningen og anvendelsen af planlovens 56, stk. 2, i netop den situation, at det lovligt eksisterende hus var nedbrændt, er ikke tilstrækkeligt til at ophæve sagsomkostningerne. Sagen er ikke principiel, og der findes allerede retspraksis om planlovens 56, stk. 2. Nævnet har endvidere på intet tidspunkt bidraget til Lene Dinesen og Torben Staal Dinesens opfattelse af, at de kunne opføre en helårsbolig på ejendommen. Der er derfor ikke grundlag for at fravige udgangspunktet i retsplejelovens 312, stk. 1. Landsrettens begrundelse og resultat

9 - 9 - Det er ubestridt, at den omhandlede ejendom, der ligger i et sommerhusområde, på tidspunktet for branden den 9. februar 2008 havde været anvendt som og havde status af helårsbeboelse. Spørgsmålet er derfor også for landsretten, om retten til at udnytte ejendommen til helårsbeboelse er bortfaldet, fordi retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. planlovens 56, stk. 2. Det fremgår herved om sagsforløbet, at appellanterne med overtagelsesdag den 1. juni 2010 erhvervede ejendommen med henblik på genopførelse af en helårsbolig på ejendommen, at Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune den 16. februar 2011, som meddelt ved brev af 21. februar 2011, gav tilladelse til, at ejendommen kunne anvendes til helårsbolig, at Natur- og Miljøklagenævnet den 13. juli 2011 ophævede denne afgørelse, at Middelfart Kommune den 11. oktober og den 18. oktober 2011 meddelte appellanterne henholdsvis byggetilladelse og personlig tilladelse efter planlovens 40, stk. 2, til helårsbeboelse i sommerhus, at Natur- og Miljøklagenævnet den 6. januar 2012 afslog at genoptage sagen, at appellanternes byggeri på ejendommen blev sat i gang i april 2012, og at byggeriet er blevet afsluttet i februar Ved vurderingen lægger landsretten vægt på, at vedtagelsen af 7 b i lov nr. 207 af 25. maj 1983 om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. indebar en lovfæstelse af en praksis, hvorefter en længerevarende afbrydelse (ca. 1 år) af en i øvrigt lovlig helårsbeboelse i sommerhusområder medførte, at retten til helårsbeboelse bortfaldt. Af retssikkerhedsmæssige hensyn blev reglen lovfæstet, idet en frist på 3 år blev anset for rimelig, jf. herved bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslaget (L 147/1983). Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget blandt andet, at en gradvis overgang til helårsanvendelse af sommerhusområderne vil skabe behov for udlæg af nye rekreative områder, hvilket vil lægge pres på de i forvejen begrænsede naturmæssige ressourcer, der er egnede til en rekreativ udnyttelse, hvilket vil stride mod grundlaget for regionplanlægningen. Det fremgår af bemærkningerne til lovens 7 a, hvorefter kommunalbestyrelsen i stk. 2 i særlige tilfælde kan dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse, at bestemmelsen også fremtidig skal administreres restriktivt. Landsretten finder det herefter bedst stemmende med planlovens regler om sommerhusområder, jf. herved planlovens 38 a og 40, og formålet hermed og med bestemmelsen i

10 planlovens 56, som viderefører sommerhuslovens 7 b, at planlovens 56, stk. 2, fortolkes med vægt på bestemmelsens ordlyd. Landsretten tiltræder, at tidspunktet for branden den 9. februar 2008 fastlægger begyndelsestidspunktet for 3 års fristen, og at udnyttelse af retten til helårsbeboelse kræver en vis fysisk aktivitet på ejendommen i perioden eller i umiddelbar tilknytning til periodens udløb. Da landsretten finder, at Middelfart Kommunes tilladelse af 21. februar 2011 til helårsbeboelse, som Natur- og Miljøklagenævnet ophævede, ikke i sig selv indebærer en udnyttelse af retten til helårsbeboelse efter planlovens 56, stk. 2, og idet det tiltrædes, at det videre forløb, herunder appellanternes forventninger, af de grunde, som byretten har anført, ikke kan føre til en anden vurdering, finder landsretten herefter, at der ikke er grundlag for at anse Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for ugyldige. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom, idet landsretten finder, at Natur- og Miljøklagenævnet skal tilkendes sagsomkostninger også for byretten. Landsretten finder, at appellanterne til Natur- og Miljøklagenævnet i sagsomkostninger for begge retter efter sagens karakter, omfang og udfald skal betale kr. Beløbet indeholder moms og angår udgift til advokat. Landsretten finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige udgangspunktet i retsplejelovens 312, stk. 1, hvorefter den tabende part skal erstatte modpartens udgifter. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for begge retter skal appellanterne, Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen betale kr. til indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

11 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE

BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE Planstyrelsen Miljøministeriet 1988 Titel: Betænkning om sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse Udarbejdet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere