LOKALPLAN NR.94. Sommerhus- og strandområde ved Østerovej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR.94. Sommerhus- og strandområde ved Østerovej"

Transkript

1 LOKALPLAN NR.94 Sommerhus- og strandområde ved Østerovej NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning udgave 1999

2 2

3 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund og indhold 4 Forholdet til anden planlægning 5 Regionplanlægning 5 Beskyttelse i kystområderne 5 Kommuneplanlægning 5 KommuneatlasNyborg 5 Zonestatus 5 Pensionistreglen 5 Forsyningsforhold 6 Spildevandsforhold 6 Vandforsyning 6 Varmeforsyning 6 Elforsyning 6 Lokaiplanens retsvirkninger 6 Lokalpianens bestemmelser 1.0 Lokalpianens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger foribrugtagen afny bebyggelse Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Dispensation Påtaleret 12 Vedtagelsespåtegning 12 Kortbilag 1, matrikelkort Kortbilag2, byggelinier Bilag 3, servitutter der ophæves 3

4 Lokalpianens redegørelse Lokalpianens bagrund og indhold Byrådet ønsker med denne lokalplan at sikre og bevare områdets karakter som bynært sommerhusområde. Endvidere ønskes strandarealet bibeholdt som offentligt strandareal til badegæster. Lokalplanen fastsætter de bebyggelsesregulerende bestemmelser, således at det bagved liggende boligområde via fastlæggelse afbyggelinersikres udsigtskilerud over Storebælt. Ligeledes er den gamle deklarationsbestemmelservedrørendebegrænsning afhegn og beplantning erindarbejdeti lokalplanen forat sikreudsynet gennem området. Lokalplanenvaretager således de intentioner der oprindeligt låtil grundforområdet. Endvidere ønskerbyrådetat sikre mulighed for, at sommerhusområdetkan trafikbetj enes ad det eksisterende køresporpå det offentlige strandareal. Strandarealet ønskes friholdt for private både- og badebroer, ligesom oplag afmindrejoller skal samles for at friholde mest muligt af stranden til ophold og badegæster m 4

5 Forholdet til anden planlægning Regionplanlægning Lokalplanener i overensstemmelsemed Regionplan Beskyttelse i kystområderne Området er en del afet eksisterende sommerhus- og strandområde inden fornyborgby, og liggeri den kystnære del afbyzonen. Den eksisterende bebyggelse varierer mellem i og 1 /2 etager, lokaiplanen giver kun mulighed for bebyggelse i 1 etage og max. 4,5 m i højden. Strandområdet bevares i lokaiplanen som offentlig badestrand uden mulighed for bebyggelse eller andre faste anlæg end de afkommunen godkendte og etablerede badebroer og høfder. Kommuneplanlægning Lokaiplanområdet er i Kommuneplan 1997 fastlagt som henholdsvis sommerhusområde og strandområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med de fastlagterammer forlokaiplanlægningenfor den del afområde 1.R.6 - strandarealet,og forsommerhusområde 1.S.1. Kommuneatlas Nyborg KommuneatlasNyborg omfatteren registrering afbygningerinyborgkommune, der er opført før registreringen fastlæggesder en bevaringsværdi - høj, middel eller lav - for den enkeltebygning påbaggrund afen sammenfattende vurdering afbl.a.bygningernes arkitektoniskeog kulturhistoriske kvaliteter samtbetydningforomgivelserne. Der er i området 16 ejendomme, hvor af de 9 er registreret med middelbevaringsværdi. Zonestatus ~Områdeterbeliggendei sommerhusområde. Pensionistreglen Ifølge Planlovenmå en bolig i et sommerhusområdebortset frakortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i periodenfra 1. oktober til 31. marts. En pensionist, der ejeren bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligentil helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommeni mindst 8 år. 5

6 Forsyningsforhold Spildevandsforhold Områdeter omfattetafnyborgkommunes godkendtespildevandsplanog fastlagt som separatkloakeret område. Vandforsyning Området er beliggende inden fornyborg kommunale vandforsyningsområde. Varmeforsyning Området er omfattet af Nyborg Kommunes godkendte varmeplan og fastlagt som fjernvarmeområde. Elforsyning Området er beliggende inden fornyborg kommunale elforsyningsområde. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse aflokalplanen må ejendomme, der er omfattet afplanen kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. 18 i lov om planlægning. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindrevæsentlige lempelser aflokalplanensbestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakterafdet område, der søges skabt ellerfastholdt afplanen. Merevæsentlige afvigelser fra lokaiplanen kankun gennemføresved tilvejebringelseafen nylokalplan. Privatetilstandsservitutter, der eruforeneligemedlokaiplanen,fortrænges af planen. 6

7 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 14. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål 1.1 Lokalpianens formål er ~ fastlægge områdets anvendelse til henholdsvis sommerhusområde og offentligt strandareal ~ fastlægge regulerende bestemmelserfor bebyggelse og hegning i sommerhusområdet å~bevare områdets karakter af sommerhusområde under hensyntagen til strandarealerne åt sikre offentlighedens adgang til og benyttelse afstrandarealerne 2.0 Område og zonestatus 2.1 Lokalpianområdet afgrænses som vist på kortbilag i og omfatter følgende matr.nre.: ifo, if~,lfq, igs, ihe, ilf, ilg, hæ, ilø, ima, 1mb, lmc, lmd, ime, imf, lmg samt del af lfr alle Nyborg Markjorder. 2.2 Området erbeliggendei sommerhusområde m 7

8 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Området opdeles i følgende 2 områder: Område I til sommerhusområde Område II til rekreativt område som offentligt strandareal 3.2 Område I må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, dvs., bebyggelse, der kun må bebos i tidsrummet 1. april september og uden for dettetidsrum kun kortvarigeferier, weekenderog lignende,jf gældende lovgivning. På hver selvstændig matrikel må kun opføres en enkelt sommerbeboelse efter reglerne i pkt. 7. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende. 3.3 Område II må kun anvendes som offentligt tilgængeligt strandareal. Ud over de afkommunen godkendteog opsattebadebroer og høfder samt det eksisterende kørespor må der ikke etableres nogen formerforfaste anlæg på strandarealet. 8 Område I - sommerhusområde Område II- strandområde

9 4.0 Udstykning 4.1 Matrikulære ændringerinden forlokalpianens områdemå kun finde sted med byrådetstilladelse i hvert enkelt tilfælde. 4.2 Matrikulære sammenlægninger afgrunde kan ikke tillades. 5.0 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Områdel Ejendommenevejbetjenesafdeteksisterende køresporpå det offentlige strandareal,jf. kortbilag 2. Vejen måikke anlægges med fast belægning (asfalt,beton, ellerlignende). Derskal på hver ejendomindrettes parkeringsmulighedertil mindst 2 biler. Alle veje og stier i området skal være offentligt tilgængelige forgående. 5.2 Område II Udoverdet eksisterende kørespormå strandarealet ikke benyttestiltrafik, parkering,henstilling afcampingvogne og lignende. 6.0 Ledningsanlæg 6.1 Elledninger, herunder til vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 6.2 Belysning af vej- og stiarealer må kun etableres som lav parkbelysning og skal udføres efternyborg Kommunes anvisning. 6.3 Spildevandet skal ledes til Nyborg Renseanlæg, og området skal separat idoakeres. 6.4 Eksisterende forsynings- og ledningsanlæg inden for lokalpianområdet skal respekteres og om fornødent forskriftsmæssigt omlægges. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Inden for Område II må ikke opføres nogen former for bebyggelse. 7.2 Inden forområde Igælder bestemmelserne i pkt Det samlede etageareal på den enkelte ejendom må ikke overstige 20% af grundarealetincl. overdækkede terrasser, carporte, udestuer oglignende mindrebygninger, herundermedregnesogsåbygningermindreend 10 m 2. 9

10 Dogkan der på ejendomme mindreend 375 m 2 grundareal tilladeset etageareal på 75 m2 incl. overdækkedeterrasser, carporte, udestuer oglignende mindrebygninger, herunder medregnesogsåbygningermindre end 10m Intetpunkt afenbygnings ydervæg ellertagfiade mågives en højde, der overstiger4,50 m. 7.5 Tagudhæng måmaximalt udførespå 0,50 m. 7.6 Bygninger må kun opføresmed én etageuden mulighed forindretning af udnyttelig tagetage herunder hemse. Der må ikke etableres tagterrasser. 7.7 Bebyggelse skal holdes mindst 2,50 mfra nordligt skel mod nabo samt 5,00 m fra skel mod strandareal og sydligt skel, således at udsigtslinerne til Storebælt for den bagved liggende bebyggelse bevares. Princippet er vist på kortbilag For carporte alene og carporte med sammenbygget udhus gælder: At disse kan placeres i skel mod vestlig vej eller nordligt skelnærmere end afstandskravet i pkt. 7.7, dog således at den samlede længde mod skel og nabo højst må være 7,5 m. Dermåpå samme ejendom kun opføres en carporti skel. 7.9 Forudhus alene gælderbestemmelserne i pkt. 7.7, dog således at udhuse mindreend 10 m2 kan opføres nærmereskel end 2,50 m mod vestligt skel ognordligt skel. 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ingenform forskiltning og reklameringmå finde sted. 8.2 Blankeog reflekterendetagmaterialer måikke anvendes. 8.3 Til udvendigebygningssider samt tagplader må derikke anvendes materialer, som efternyborg Kommunes skøn virker skæmmende. 8.4 Ydrebygningsdele samt tag og sokkel, som ønskes malet, skal fremtræde i afdæmpedejord- og kystfarver som gult, brunt, rødt, okker osv. Til døre, vinduer, skodder og lignende mindrebygningsdele er også andre farver tilladt, når de er vel afstemtemed ovennævnte. 8.5 Dermå ikkeforetagesbebyggelseuden forudindhentet tilladelse fra NyborgKommune. 10

11 9.0 Ubebyggede arealer 9.1 ForOmråde I gælder bestemmelserne i pkt Alle ubebyggedearealer skal bibringes et forområdet ryddeligt og ordenligt udseende. 9.3 Såfremtnogen del afarealetbeplantes, skal denne beplantning nedskæres, således at den frie udsigt til Storebælt ikke hindres. 9.4 Nord- og sydgående hegn kan etableres somlevende hegn eller stakit og maximalt tillades i en højde af1,00 m over naturligtterræn. 9.5 øst- ogvestgående hegn måkun etableres som levende hegn og kan maximalt tillades i en højde af1,80 m over naturligtterræn. 9.6 Terrænregulering indenfor området måikke finde sted. 9.7 Oplagring uden forbygninger, bortset fra mindrebrændestakke,joller og lignende måikke finde sted. 9.8 Dermåinden forområdet ikke henstilles campingvogneoguindregistrede motorkøretøjereller udføres oplagringspiadsforbåde. 9.9 ForOmråde IIgælder at området skal bevares som offentlig badestrand med arealer til ophold forbadegæster.i mindreomfang kan fastlægges arealer til oplag afjoller i den nordlige og/ellersydlige del afstrandarealet Forudsætningerfor ibrugtagen afny bebyggelse 10.1 Førendnybebyggelse tages ibrug skal der væretilslutning, således at spildevandet tilledes Nyborg Renseanlæg Servitutter 11.1 Servitutter angivet på bilag 3 ophæves med lokalplanens endelige vedtagelse Tilladelser fra andre myndigheder 12.1 Indenfor Område II skal ændringer vedrørendeejendomsforhold, etablering afkystbeskyttelsesforanstaltninger og lignende godkendes afhenholdsvis Skov- ognaturstyrelsen og Kystinspektoratet. 11

12 13.0 Dispensation 13.1 Byrådetkan dispensere fra mindrevæsentligebestemmelserog forhold i lokalplanen, hvis det ikke stridermodplanens intentioner, dog kan der ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i afsnit Påtaleret 14.1 Påtaleretten overfornærværende lokalpianhar alene Nyborg Byråd. Vedtagelsespåtegning Ihenhold til 27 iplanloven vedtagesforanstående lokalplan endeligt, idet byrådet har foretaget enkelte mindrevæsentlige ændringer i forhold til det den 11. august1997 vedtagne forslag. NyborgByrådden9. februar 1998 Pbv. Niels V. Andersen /Kai P. Larsen Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 17. februar 1998 og tinglyst den 18. februar

13

14 \ \ n Areal der friholdes for bebyggelseved fastlæggelse af 5 m byggelinier målt fra skel Kørespor Kortbilag 2 14

15 Bilag 3 Servitutter der ophæves Tinglyst Indhold Matr.nr Dok. om forbud mod udlejning afværelse i tagetagen i bygningen på lejet grund af i mb Markjorderne Dok. ang. vej, kloakledning, hegn, evt, i grunden værende dræn samt skader på vejanlæg, el-skabe og lign, ved bebyggelse m.m Ifl. skøde: Best. om at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 10% m.m. Bygning måkun opføres i en etage, best. om skel, hegnm.m. 1mb 1 fo, i f~,1 fq, i gs, ihe, 1 lf, i lg, i læ, i lø, 1 ma, i mc, i md, 1 me, 1 mf, 1 mg 1 fo, i f~,1 fq, 1 ig, i lø, i ma, i mc, 1 md, 1 me, lmf, Ifl. skøde: -Do- igs, i læ Ifl. skøde: -Do- 1 if Ifl. skøde: -Do- i he Ifl. skøde: - Do- 1 mg Dok. ang. vej, kloakledning, hegn, evt, i grunden værende dræn samt skader på vejanlæg, el-skabe og lign, ved bebyggelse m.m. Ifl. skøde: Best. om at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 10% m.m. Bygning må kun opføres i en etage, best. om skel, hegn m.m. 1mb 1mb 15

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret

LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret LOKALPLAN NR.78 Øhavekvarteret NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken)

LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) LOKALPLAN NR. 101 For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1998 2 Indhoidsfortegnelse: Lokalpianens formålog indhold 4 Æorholdettil andenplanlægning 5 Lokaiplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii ULLERSLEV LOKALPLAN KOM MUNE NR. 18 ~qçhrn.ii ~1I~ - - tkun GVI.DIGTMED ~ESTEMPtINCAF~, - ~DOMMERKONTORETS -IEÅSSEKONTRQLAPPARAT ~ 27 06 ~9 10 10 ~booo5oo i 094666:Stt OOT~ FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens

Læs mere