Udvalget om Biblioteksafgift. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget om Biblioteksafgift. Rapport"

Transkript

1 Udvalget om Biblioteksafgift Rapport Kulturministeriet April 2006

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgets baggrund og nedsættelse 3 2. Sammenfatning.6 3. Hvad er biblioteksafgift? Rettighedsproblematikken Inddragelse af amtscentre? Tildeling af point til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976? Bilagsoversigt

3 Side 3 1. Udvalgets baggrund og nedsættelse Den 1. november 2002 blev der mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti indgået en 4-årig aftale om biblioteksafgiften. Aftalen løber fra Ud over en række emner, der førte til ændring af lov om biblioteksafgift med virkning fra 1. januar 2003 (lov nr af 17. december 2002), indeholdt aftalen følgende om ændringer til gennemførelse senere: Endvidere sætter kulturministeren et undersøgelsesarbejde i gang med udgangspunkt i de emner, som Biblioteksafgiftsudvalget har foreslået undersøgt efterfølgende. Aftalepartierne aftaler det nærmere indhold af kommissoriet. Det i aftalen nævnte Biblioteksafgiftsudvalg, var et udvalg der blev nedsat i foråret 2002 med det formål at komme med forslag til ændringer i biblioteksafgiften, herunder særligt komme med forslag til ændringer, som kan sikre, at en større del af biblioteksafgiften går til de forfattere m.fl., som har størst betydning for dansk kultur. Disse emner, der fremgår af Biblioteksafgiftsudvalgets problemkatalog og som foreslås undersøgt efterfølgende er: Biblioteksafgiften i en international sammenhæng: rettighedsperspektivet Danske forfatteres arbejdsvilkår: kunsstøtteperspektivet Forfatteres sociale vilkår: sikringsperspektivet Detailproblemer: - drøftelse af biblioteksafgift for amtscentralernes materialer - problemet med pointtildeling til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976 Emnerne dannede grundlag for følgende kommissorium, der blev godkendt af aftalepartierne i forsommeren 2004: Den 1. november 2002 blev der mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti indgået en 4-årig aftale om biblioteksafgiften. Aftalen løber fra Aftalen blev i vidt omfang til på baggrund af en rapport udarbejdet af Udvalget om Biblioteksafgift, afgivet den 24. september Af den 4-årige aftale fremgår det, at kulturministeren skal sætte et undersøgelsesarbejde i gang med udgangspunkt i de emner, som Biblioteksafgiftsudvalget foreslog undersøgt efterfølgende. Kulturministeren har på den baggrund besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forestå undersøgelsesarbejdet i overensstemmelse med aftalen. 3

4 Side 4 Arbejdsgruppen har til opgave at drøfte følgende emner: Rettighedsproblematikken. Herunder skal det drøftes om biblioteksafgift skal have karakter af ophavsret, eller om biblioteksafgiften fortsat skal være kulturstøtte. Diskussioner i udvalget har vist, at de berørte parter er indstillede på at arbejde videre med overvejelser om biblioteksafgiftsordningen i et rettighedsperspektiv, blandt andet i lyset af de forskellige ordninger i udlandet. Det skal drøftes, om Amtscentralerne skal inddrages ved opgørelsen af antallet af eksemplarer, således at der også beregnes biblioteksafgift af de eksemplarer, der befinder sig hos Amtscentralerne. Der bør findes en løsning på problemet med pointtildeling til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976, såfremt dette overhovedet er muligt. Af tekniske grunde omfatter det forhøjede pointtal til skønlitteratur for voksne p.t. ikke bøger udgivet før Arbejdsgruppen sammensættes af 2 repræsentanter fra Kulturministeriet, hvoraf den ene fungerer som formand, 2 repræsentanter fra Dansk Forfatterforening, 2 repræsentanter fra Danske skønlitterære Forfattere, 1 repræsentant fra Akademikernes Centralorganisation samt 1 repræsentant fra Biblioteksstyrelsen. Biblioteksstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen afgiver rapport om sit arbejde inden udgangen af Rapporten skal herefter indgå i de politiske drøftelser om en eventuel ny flerårig aftale fra For så vidt angår Biblioteksafgiftsudvalgets anbefalinger om at undersøge dels forfatteres arbejdsvilkår (kunststøtteperspektivet), dels forfatteres sociale vilkår (sikringsperspektivet), er arbejdet hermed videreført i Kunstrådets regi, hvorfor kommissoriet ikke indeholder en nærmere belysning af disse problemstillinger. Kulturministeren nedsatte herefter i sommeren 2004 det udvalg, der fik til opgave at undersøge de i kommissoriet nævnte emner nærmere: Udvalget har bestået af følgende medlemmer: Henrik F. Ahlers C.H. Henriksen Thomas Hartvig Sørensen (sekretær) Per Helge Sørensen (i møde 1, 2 og 3) Frants Iver Gundelach (i møde 4, 5 og 6) Sally Altschuler Peter Legård Nielsen Akademikernes Centralorganisation Biblioteksstyrelsen Biblioteksstyrelsen Dansk Forfatterforening Dansk Forfatterforening Dansk Forfatterforening Danske skønlitterære Forfattere 4

5 Side 5 Katrine Marie Guldager Anne Sophie Gersdorff Schrøder (i møde 1, 2, 3 og 6) Mette Lindskoug (i møde 4 og 5) Peter Schønning (formand) Danske skønlitterære Forfattere Kulturministeriet Kulturministeriet Kulturministeriet Udvalget har afholdt 6 møder i perioden september 2004 april Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere har bidraget med indstillinger til, dels hvorvidt ophavsret bør være ophavsretligt funderet eller fortsætte som en kulturstøtteordning, dels hvorvidt amtscentrene (tidligere amtscentralerne) bør medtages i biblioteksafgiften. Forfatterforeningernes bidrag er vedlagt rapporten som henholdsvis bilag 1 og bilag 2. 5

6 Side 6 2. Sammenfatning Udvalget om biblioteksafgift 2006 har særligt behandlet 3 problemstillinger inden for biblioteksafgiften: Biblioteksafgiftens retlige karakter, inddragelse af amtscentrene i biblioteksafgiften samt spørgsmålet om tildeling af point til skønlitteratur for voksne fra før På baggrund af drøftelser på møderne samt skriftlige bidrag fra forfatterforeningerne, indstiller udvalget følgende for så vidt angår de tre forhold: Der er enighed om, at biblioteksafgift fortsat bør være en kulturstøtteordning. Med henblik på at sikre dialog om fremtidige reguleringer i biblioteksafgiftsordningen, indstiller det samlede udvalg, at Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere fremover tages med på råd, forinden forslag om ændringer i biblioteksafgiftsordningen offentliggøres. For så vidt angår spørgsmålet om inddragelse af amtscentrene i biblioteksafgiftsordningen, har udvalget ikke kunnet nå til enighed om en fælles indstilling. Dansk Forfatterforening og Akademikernes Centralorganisation indstiller således, at amtscentrene medtages i biblioteksafgiften, og at de øgede udgifter dækkes af en merbevilling til biblioteksafgiften. Danske skønlitterære Forfattere indstiller, at amtscentrene ikke medtages i biblioteksafgiften. Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen har ikke på dette stadie en indstilling til, hvorvidt amtscentrene bør medtages eller ej, idet dette må bero på de politiske drøftelser, der foretages i forlængelse af udvalgets arbejde, og som skal danne grundlag for en ny aftale om biblioteksafgiften. Endelig har der været enighed i udvalget om, at der bør tilstræbes en løsning, hvorefter skønlitteratur for voksne fra før 1976 tildeles samme pointtal som skønlitteratur for voksne efter Det har under udvalgsarbejdet vist sig teknisk muligt at gennemføre en sådan ændring. Dette nødvendiggør en ændring af bekendtgørelsen, men da dette imidlertid alene er at betragte som en teknikalitet, indstiller det samlede udvalg derfor, at bekendtgørelsen ændres, således at der gives mulighed for, at også skønlitteratur for voksne fra før 1976 tildeles 1,7 point pr. side. 6

7 Side 7 3. Hvad er biblioteksafgift? Biblioteksafgift har eksisteret i Danmark siden Den daværende bibliotekslov gav danske forfattere og deres efterladte ret til at modtage afgift fra staten for folke- og skolebibliotekernes benyttelse af deres bøger. Det var dengang kun forfattere, der var omfattet af ordningen, og illustratorer, komponister, redaktører, oversættere og andre ophavsmænd var dermed udelukket fra at modtage biblioteksafgift. I 1982 blev bestemmelserne om biblioteksafgift udskilt fra biblioteksloven og gennemført som en særlig lov om biblioteksafgift, jf. lov nr. 307 af 9. juni Loven, der trådte i kraft den 1. januar 1983, gav forfattere m.fl. krav på biblioteksafgift med et bestemt beløb pr. eksemplar på bibliotekerne. Beløbet var fastsat i loven. Siden 1991 (lov nr. 354 af 6. juni 1991) har biblioteksafgiften fungeret som en kulturstøtteordning på linje med andre støtteordninger på Kulturministeriets område. Efter den gældende ordning opføres der således hvert år på finansloven en bevilling til biblioteksafgift, der fordeles som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på folke- og skolebiblioteker. Udviklingen i de statslige udgifter til biblioteksafgift viser, at der i år 1983, hvor den første egentlige biblioteksafgiftslov trådte i kraft, blev udbetalt 57,4 mio. kr. i biblioteksafgift. I 1992, efter ordningen blev ændret til at være en kulturstøtteordning, blev der udbetalt 128,9 mio. kr., mens der i 2006 udbetales ca. 147 mio. kr. i biblioteksafgift til bøger. En tabel over udviklingen i biblioteksafgift i perioden er vedlagt som bilag 3. Berettigede til afgift er forfattere af bøger på dansk, oversættere, bearbejdere og lign. af fremmedsprogede bøger til dansk samt illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i bøger forfattede på dansk eller udgivet selvstændigt i bogform i Danmark. Illustratorer af oversættelser kan være berettigede, hvis bidraget er udført til den danske oversættelse. Hertil kommer visse andre bidragydere til bøger forfattede på dansk, først og fremmest redaktører. Afgiftens fordeling beregnes på grundlag af sidetal pr. titel og antallet af bind pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenterede på bibliotekerne. De nærmere regler om beregningen er fastsat i bekendtgørelsen om biblioteksafgift. Udgangspunktet ved beregningen er, at hver side svarer til 1 point. Dog gælder der særlige vægtninger for en række forskellige litteraturtyper både i opadgående og nedadgående retning. Fx får skønlitteratur for voksne pr. side 1,7 point. Der gælder en lovbestemt undergrænse for biblioteksafgift, hvorefter beløb under kr. ikke udbetales (2005-niveau beløbet satsreguleres). 7

8 Side 8 Endvidere gælder der en gradueret overgrænse, således at afgiftsbeløb indtil kr. udbetales ubeskåret, men herefter udbetales kun halvdelen af beløbet op til kr. og en tredjedel af beløb over kr. (2005-niveau - beløbene satsreguleres). Grundlaget for beregningen af fordelingen er bibliotekernes indberetninger i elektronisk form af bogbestanden sammenholdt med oplysninger fra Nationalbibliografien (den nationalbibliografiske database) om, hvem der har bidraget til en bog. Ordningen er baseret på en elektronisk bearbejdning af data, som foreligger i elektronisk form. Som en fravigelse af dette princip kan andre bidragydere oftest redaktører, men også læsepædagogiske tilrettelæggere, sproglige og faglige bearbejdere, kommentatorer m.fl. opnå biblioteksafgift ved indsendelse af dokumentation for, at deres bidrag er væsentlige. Dog kan bidragydere, der har været ansat til redaktionelt arbejde, ikke få afgift. Kravet om væsentlighed er højt, således at redaktører i almindelighed ikke vil kunne opnå afgift. I forhold til mængden af indsendte ansøgninger er antallet af andre bidragydere, der opnår ret til afgift, begrænset. Efter lovændringen i 2002 ydes der imidlertid kun biblioteksafgift for bidrag, der henføres under andre bidragydere, såfremt bidragene er godkendt som væsentlige inden udgangen af Administrationen af den gældende ordning varetages af Biblioteksstyrelsen, hvortil man kan klage over fordelingen af afgiften. Afgørelser truffet af styrelsen i klagesager kan indbringes for et uafhængigt nævn, Biblioteksafgiftsnævnet. Som bilag 4 er vedlagt bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift (lov nr af 17. december 2002), mens bekendtgørelse om biblioteksafgift (bekendtgørelse nr. 106 af 19. februar 2003) er vedlagt som bilag 5. Som bilag 6 til rapporten vedlægges desuden en oversigt over biblioteksafgiftsordninger i en række lande. Den danske biblioteksafgiftsordning er i løbet af den seneste tid kommet i EU s søgelys. EU-Kommissionen sendte således i december 2004 en åbningsskrivelse til den danske regering, hvoraf det fremgår, at Kommissionen mener, den danske ordning er i strid med EU-reglerne, herunder særligt i strid med Traktatens artikel 12 om forbud mod diskrimination på grundlag af nationalitet. Baggrunden for Kommissionens opfattelse er, at den danske biblioteksafgiftsordning er baseret på et sprogkriterium, hvorefter der alene udbetales til forfattere m.fl., der skriver på dansk. Kommissionen mener, at der derved foretages en indirekte diskrimination af forfattere m.fl. fra andre EU-lande. Den danske regering lægger imidlertid vægt på, at det danske sprog er et af de vigtigste elementer i dansk kultur, og det betragtes derfor som en helt afgørende kulturpolitisk opgave at medvirke til at sikre bevarelsen og udviklingen af det danske sprog, hvilket blandt andet sker gennem den danske biblioteksafgiftsordning. Denne er medvirkende til, at det fortsat er økonomisk muligt for så mange forfattere at skrive og få udgivet bøger på dansk. 8

9 Side 9 Ikke mindst i lyset af, at der ved forskellige ændringer i Traktaten siden 1992 er rettet stigende opmærksomhed over for hensynet til kulturel og sproglig mangfoldighed, fastholder den danske regering, at den danske biblioteksafgiftsordning er i overensstemmelse med EU-reglerne, hvilket blev meddelt Kommissionen ved et skriftligt svar i februar måned Til brug for besvarelsen af Kommissionen, sendte Kulturministeriet den 23. februar 2005 et notat til Folketingets Europaudvalg, hvor der redegjordes nærmere for sagen. Dette notat er vedlagt som bilag 7. EU-Kommissionen forventes i løbet af maj måned 2006 at tage stilling til, hvorvidt man vil gå videre med sagen. 9

10 Side Rettighedsproblematikken Biblioteksafgiften har siden 1991 været en kulturstøtteordning på linje med andre støtteordninger, hvorefter bevillingen er underlagt normal statslig udgiftsstyring. Det vil sige, at Folketinget kan bestemme, hvor mange penge der skal bruges på formålet, og hvordan de skal bruges. Såfremt biblioteksafgiften i stedet var en ophavsretlig ordning ville udgangspunktet være, at retten til offentligt udlån af beskyttede værker (fx bøger, musik, billedkunst) var en del af ophavsmandens eneret til at råde over værket. Det vil derfor ikke være nok at have købt et eksemplar af værket, hvis man lovligt ville foranstalte offentligt udlån. Man skulle også have samtykke hertil fra ophavsmanden, og dette samtykke vil have en pris. Ophavsmanden kan nedlægge forbud mod udlån, hvis samtykke ikke er opnået. Hertil kommer, at en ophavsretligt baseret ordning også ville indebære, at alle ophavsmænd uanset sprog og nationalitet ville være berettigede til at modtage biblioteksafgift. Dette følger af Danmarks internationale forpligtelser i medfør af Bernerkonventionen. For en nærmere gennemgang af biblioteksafgiftens retlige karakter henvises til et notat herom af 6. maj 2002, der er vedlagt som bilag 8. På møderne i udvalget er det blevet drøftet, om biblioteksafgiften fremover skal have karakter af ophavsret, eller om den fortsat skal have karakter af kulturstøtte. Forfatterforeningerne har anført følgende: Da Folketinget i 1991 valgte at ændre biblioteksafgiftens karakter fra vederlag til kulturstøtte, var det udelukkende af hensyn til EU. Formålet var at sikre, at afgiften fortsat kun skulle udbetales til forfattere, der skriver på dansk. Det er forfatterforeningernes holdning, at biblioteksafgiften fortsat skal bevare sin karakter af kulturstøtte, således som det fremgår af lovens 1 og i lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen (Folketingstidende , Tillæg A, sp f.) Heri hedder det: Den gældende ordning har karakter af et lovfæstet vederlag til danske forfattere for den benyttelse af deres bøger, som finder sted på bibliotekerne. Da denne ordning kan give anledning til tvivl i forholdet til udlandet, finder Kulturministeriet, at det bør præciseres, at biblioteksafgiften har karakter af en kulturstøtteordning på linje med andre støtteordninger (musik, teater, film, m.v.) indenfor Kulturministeriets område. Hvis initiativer fra EU-kommissionen betinger det, vil forfatterforeningerne gå ind for ændringer, der tydeliggør denne karakter, således at forfattere, der ikke skriver på dansk, ikke får mulighed for at udhule afgiften. 10

11 Side 11 Forfatterforeningerne mener imidlertid, at samtlige kulturministre, som er tiltrådt efter 1991, har forsøgt at beskære biblioteksafgiften med det argument, at den er en kulturstøtteordning, hvis størrelse fastsættes fra år til år på finansloven. Når man sammenholder dette med, at forfatterne ikke har ret til at nægte at lade deres bøger udlåne fra bibliotekerne, mener foreningerne, at der siden 1991 er skabt en uholdbar situation for landets forfattere, idet biblioteksafgiften er deres væsentligste indtægtskilde, der finansierer den periode, det tager at skrive en bog. På den baggrund og som en anerkendelse af litteraturen som et uomgængeligt kulturgode, en central kunstart og det vigtigste redskab til formidling af information, viden og indsigt foreslår forfatterforeningerne, at størrelsen af biblioteksafgiften fremover fastsættes efter drøftelse mellem Dansk Forfatterforening, Danske skønlitterære Forfattere og Kulturministeriet. Det betyder, at når regeringen fremover overvejer ændringer i biblioteksafgiftsordningen, skal forfatterforeningerne tages med på råd forud for offentliggørelsen af regeringens forslag. Der er tale om en mulighed for forfatterforeningerne for at præsentere synspunkter og argumenter på et tidligt stadie i lovgivningsprocessen, men ingen vetoret over for regeringens forslag eller Folketingets beslutninger. Kulturministeriet kan tilslutte sig forfatterforeningerne forslag om, at de fremover skal tages med på råd forud for offentliggørelsen af forslag om ændringer i biblioteksafgiftsordningen. Det samlede udvalg indstiller derfor, at Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere fremover tages med på råd, forinden forslag om ændringer i biblioteksafgiftsordningen offentliggøres. 11

12 Side Inddragelse af amtscentre? I lyset af en tilbagevendende diskussion mellem særligt de to forfatterforeninger om, hvorvidt landets amtscentre bør medtages ved beregning af biblioteksafgift, er amtscentrenes placering og funktion i forbindelse med vedtagelse af kommunalreformen indledningsvis blevet undersøgt. Ifølge lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v. er det amtskommunerne, der driver og afholder udgiften til centrene for undervisningsmidler. Centrene skal bl.a. omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutionerne i amtet. Som led i udmøntning af kommunalreformen er ovennævnte lov ændret ved lov nr. 591 af 24. juni Ændringsloven træder i kraft 1. januar 2007 med den virkning, at de nuværende centre for undervisningsmidler placeres i staten og forankres i pædagogiske centre for videregående uddannelse (CVU er). CVU erne (ca. 20 på landsplan) er statslige selvejende institutioner. Til forberedelse af inddragelsen i CVU erne kan der i 2006 etableres midlertidige bestyrelser for centrene for undervisningsmidler. Det er ikke tanken, at centrene med tiden bliver kommunale. Opgaven som center for undervisningsmidler vil bestå i bl.a. at omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om CVU ernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne og om brugerbetaling samt om det geografiske område, CVU et skal dække. Undervisningsministeriet yder inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove tilskud til CVU erne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler. Det kan således konkluderes, at amtscentrenes funktion overgår fra at have været et amtskommunalt anliggende til at blive et statsligt anliggende. Undersøgelser har dernæst vist, at landets amtscentre er i besiddelse af ca. 2,3 mio. bøger. Disse bøger, der indgår i klasse- og emnesæt, består hovedsageligt af fag- og skønlitteratur for børn, men det er ikke muligt at få en præcis opgørelse over fordelingen mellem fag- og skønlitteratur. Da amtscentrene ikke i dag medtages i biblioteksafgiften, udløser bestanden af disse bøger ikke biblioteksafgift. Udvalget har drøftet, om der bør ske en ændring heraf, således at også bestanden på landets amtscentre i fremtiden medregnes, når der beregnes biblioteksafgift. En mere specifik oversigt over amtscentrenes samlinger af bøger er vedlagt som bilag 9, mens et notat om amtscentrenes bestandssammensætning er vedlagt som bilag

13 Side 13 Dansk Forfatterforening er af den opfattelse, at eftersom de nævnte bøger i vid udstrækning er genstand for udlån fx til landets folkeskoler, bør disse medtages, når der skal beregnes biblioteksafgift. Dansk Forfatterforening finder ikke, der er en forskel mellem det udlån, der finder sted fra landets skolebiblioteker, og det udlån, der finder sted fra amtscentrene. Desuden kan det konstateres, at skolebibliotekerne i stigende grad overlader det til amtscentrene at indkøbe bøger, hvilket betyder, at udlånet i en vis udstrækning flyttes fra skolebibliotekerne til amtscentrene. Dansk Forfatterforening er opmærksom på, at inddragelse af amtscentrene vil indebære, at flere bøger vil udløse biblioteksafgift og ønsker denne udgift dækket af en merbevilling til biblioteksafgiften. Dansk Forfatterforening har også ved tidligere lejligheder tilkendegivet, at amtscentrene bør medtages og finder i øvrigt, at inddragelse kan ske uden at ændre loven, da amtscentrene reelt set er at betragte som en del af folkeskolens biblioteker. Akademikernes Centralorganisation støtter Dansk Forfatterforenings synspunkt. Dansk Forfatterforening og Akademikernes Centralorganisation indstiller således, at amtscentrene medtages i biblioteksafgiften, og at de øgede udgifter dækkes af en merbevilling til biblioteksafgiften. Danske skønlitterære Forfattere mener ikke, der er grundlag for at inddrage amtscentrene i biblioteksafgiftsordningen og lægger i den forbindelse vægt på, at det udlån, der foregår fra amtscentrene, ikke er udlån fra et kommunalt bibliotek, ligesom udlånet ikke er offentligt. Danske skønlitterære Forfattere bestrider desuden, at der foregår et udlån, der rækker ud over det pædagogiske formål med amtscentrene, hvilket heller ikke vil være tilladt ifølge loven. Danske skønlitterære Forfattere frygter desuden, at en inddragelse af amtscentrene vil åbne for, at også forskningsbibliotekerne skal medtages under biblioteksafgiften. Dette vil betyde en stor og uoverskuelig ændring af afgiften, idet forholdet mellem fag- og skønlitteratur vil blive forskubbet. Derudover mener Danske skønlitterære Forfattere, at det vil blive administrativt meget dyrt og teknisk krævende at omkatalogisere amtscentrenes bestande, således at man kan indrapportere de nødvendige data til Biblioteksstyrelsen. Amtscentrene inddeler heller ikke deres bestande i de kategorier, som udbetalingen af biblioteksafgift hviler på. Afslutningsvis stiller Danske skønlitterære Forfattere spørgsmål ved, om det er hensigtsmæssigt, at en større del af biblioteksafgiften skal gå til undervisningsmaterialer i form af materiale på amtscentrene. Danske skønlitterære Forfatter indstiller på den baggrund, at amtscentrene ikke medtages i biblioteksafgiften. 13

14 Side 14 Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen har konstateret, at der mellem de to forfatterforeninger hersker uenighed om, hvorvidt amtscentrene bør medtages i biblioteksafgiften. Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen har ikke på dette stadie en indstilling til, hvorvidt amtscentrene bør medtages eller ej, idet dette må bero på de politiske drøftelser, der foretages i forlængelse af udvalgets arbejde, og som skal danne grundlag for en ny aftale om biblioteksafgiften. 14

15 Side Tildeling af point til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976? Skønlitteratur for voksne fra før 1976, hvormed menes skønlitteratur, der af Dansk BiblioteksCenter siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i nationalbibliografien, tildeles ikke samme pointtal som skønlitteratur for voksne fra tiden efter 1976, når der beregnes biblioteksafgift. Der har været enighed i udvalget om, at en sådan uensartethed i tildelingen af biblioteksafgift ikke er hensigtsmæssig. Udvalget har derfor undersøgt, om det er muligt at ændre herpå. Biblioteksstyrelsen påtog sig under udvalgsarbejdet at forestå den nærmere undersøgelse af denne problemstilling og har på den baggrund oplyst følgende: Skønlitteratur markeres i Nationalbibliografien uden en klar skelnen mellem litteratur for børn, dvs. personer under 15 år, og voksne. Da der derfor i 1998 blev fremsat forslag om en særlig pointberegning for skønlitteratur for voksne, var det nødvendigt at finde en anden mulighed for at udtrække de nødvendige data fra en central kilde. Biblioteksstyrelsen foreslog at anvende den årlige bogstatistik, som udarbejdes i forbindelse med, men ikke er en del af Nationalbibliografien, idet der i denne statistik skelnes mellem: Romaner og noveller. Litteraturudvalg/Skuespil/Digte/Humor, tegneserier etc./børne- og ungdomsbøger. Markeringerne har form af koder og data kan derfor overføres og udtrækkes automatisk i lighed med andre data, som ligger til grund for beregning af biblioteksafgift. Udarbejdelsen af Nationalbibliografien, og dermed også bogstatistikken, blev automatiseret i 1976, således at det først er fra dette tidspunkt at statistikdata kan udtrækkes. Ved ændringen af biblioteksafgiftsloven i 1998 blev det derfor i den tilhørende Bekendtgørelse nr. 256 af 28. april 1999 i 8, stk. 5 fastsat at kun titler der af Dansk BiblioteksCenter siden 1976 er angivet som litteratur for voksne i forbindelse med registreringen i Nationalbibliografien tildeles det særlige pointtal som fastsat i 7, stk. 3. Selvom bøger udkommet før 1976 efterfølgende er blevet retroinddateret til bibliotekernes fælles database, er disse ikke markeret til bogstatistikken, som allerede forelå i de enkelte udgivelsesår. Det er således ikke muligt på samme måde som for bøger udkommet efter 1976 automatisk fra en central kilde at udtrække data om skønlitteratur for voksne. Ved nedsættelsen i 2003 af Arbejdsgruppen vedrørende drøftelser om biblioteksafgiften (Fase II) indgik det i kommissoriet at der bør findes en løsning på problemet med pointtildeling til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976, såfremt dette overhovedet er muligt. Biblioteksstyrelsen har på denne baggrund foreslået at sådanne titler markeres manuelt og på grundlag af et skøn i hvert enkelt tilfælde. 15

16 Side 16 Fra biblioteksafgiftsbasen er udtrukket alle skønlitterære titler udkommet før 1976, som udløste biblioteksafgift i 2004, dvs. hvis forfattere eller efterlevende efter disse var berettigede til biblioteksafgift. Listen, som omfatter titler af 603 forfattere, indeholder såvel skønlitterære bøger for voksne som for børn. Ved hjælp af ekspertise, som er til rådighed for Biblioteksstyrelsen, vil titlerne på listen kunne gennemgås og i de tilfælde, hvor der er tale om skønlitteratur for voksne, markeres som sådan. Der vil således være tale om et brud på det grundlæggende princip om at beregning af biblioteksafgift sker på grundlag af Nationalbibliografiens centralt udarbejdede data. Da disse, herunder statistikdata, imidlertid hviler på et menneskeligt skøn, vil den foreslåede løsningsmodel ikke adskille sig afgørende fra den eksisterende metode. Biblioteksstyrelsens markeringer af titler på listen vil, i lighed med styrelsens andre afgørelser, men i modsætning til Nationalbibliografiens markeringer, kunne indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet. Det har herefter været overvejet, om en ændring af vægtningen, således at også skønlitteratur for voksne fra før 1976 tildeles 1,7 point pr. side, kræver en ændring af biblioteksafgiftsloven. I forbindelse med, at man i 1998 (lov nr af 23. december 1998) øgede pointtildelingen til skønlitteratur for voksne fra 1 point pr. side til 1,35 point pr. side fremgår det af bemærkningerne at: Da den mærkning, som Dansk Bibliotekscenter foretager, alene findes for bøger, der er registreret i Nationalbibliografien siden 1976, vil titler fra før dette tidspunkt ikke kunne indgå i den nye vægtning. Det kan på baggrund af disse bemærkninger konstateres, at det ikke er indgået som en forudsætning for den daværende lovændring, at den øgede tildeling alene skulle finde sted for skønlitteratur for voksne fra efter 1976, men at det alene skyldtes tekniske registreringsmæssige forhold, at man ikke dengang havde mulighed for at øge pointtildelingen også til skønlitteratur for voksne fra før Det vurderes derfor ikke at være nødvendigt at foretage en ændring af biblioteksafgiftsloven for at øge pointtildelingen til skønlitteratur for voksne fra før For at disse bøger herefter kan tildeles samme point som skønlitteratur for voksne fra efter 1976, kræves det imidlertid, at der gennemføres en ændring af bekendtgørelse om biblioteksafgift, idet det fremgår af 8, stk. 5, at der ved litteratur for voksne forstås titler, der af Dansk Bibliotekscenter siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i Nationalbibliografien. 16

17 Side 17 En sådan ændring af bekendtgørelsen er imidlertid alene at betragte som en teknikalitet og vil ikke indebære merudgifter, men alene en yderst begrænset omfordeling af biblioteksafgift inden for rammerne af den eksisterende finanslovsbevilling. Det samlede udvalg indstiller derfor, at bekendtgørelsen ændres, således at der gives mulighed for, at også skønlitteratur for voksne fra før 1976 tildeles 1,7 point pr. side. Ordlyden i 8, stk. 5, i bekendtgørelsen bør herefter ændres til: Ved skønlitteratur, jf. 7, stk. 3, forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er klassificeret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne, jf. 7, stk. 3, forstås titler, der af Dansk BiblioteksCenter siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af Biblioteksstyrelsen i 2006 er angivet som sådan. 17

18 Side Bilagsoversigt Bilag 1 Dansk Forfatterforenings indlæg til udvalget Bilag 2 Danske skønlitterære Forfatteres indlæg til udvalget Bilag 3 Tabel over udviklingen i biblioteksafgift i perioden Bilag 4 Lov om biblioteksafgift (lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002) Bilag 5 Bekendtgørelse om biblioteksafgift (bekendtgørelse nr. 106 af 19. februar 2003) Bilag 6 Oversigt over biblioteksafgiftsordninger i en række lande Bilag 7 Notat til Folketingets Europaudvalg af 23. februar 2005 Bilag 8 Notat om biblioteksafgiftens retlige karakter af 6. maj 2002 Bilag 9 Tabeloversigt over amtscentrenes samlinger Bilag 10 Notat om bestandssammensætning 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail:

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail: BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNETS 14. BERETNING Afgiftsår: 2015 Side 2 Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf: 33 92 33 77 Mail: kum@kum.dk www.kum.dk/biblioteksafgiftsnaevnet

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 1448 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., 16/02194 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kulturudvalget 2016-17 L 134 Bilag 1 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 8. december 2016 forslag til

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. til. I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift (indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.) 1 I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om biblioteksafgift

Forslag. Lov om ændring af lov om biblioteksafgift Lovforslag nr. L 134 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. februar 2017 af kulturministeren (Mette Bock) Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 7. juli 2017 forslag til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift i høring. Bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. juni 2005 Kontor: 1.k.kt. J.nr.: 2004-2000-8 Sagsbeh.: jro Fil-navn: Lovforslag.indd./Ændringsforslag/

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748 Notat Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr. 15/00086, klage fra Simon Skov Fougt vedrørende adgangen til at modtage biblioteksafgift som forfatter af undervisningsmaterialet Tid til Skrivning 1,

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften APRIL 2015 WWW.KUM.DK Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik Rapport til kulturministeren 2015 Anbefalinger vedr. digitalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Hvad bliver der af spillemidlerne?

Hvad bliver der af spillemidlerne? - 1 Hvad bliver der af spillemidlerne? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Velgørende og almennyttige foreninger m.v., f.eks. idrætsforeninger, der hidtil har modtaget tilskud fra spillehaller,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere