Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S"

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen, tlf Mail: Repræsentant for lejer: børnehaveleder Elizabeth Andersen, mail: Arkitekt: Ukendt, måske en murermester Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur FBB bebyggelsesmiljø: Frederiksbergkvarter (blandet kvarter) FBB kompleks: Villa FBB objekt: Villa og stald/udhus Fredningsforslaget omfatter: Villaen Rahbeks Allé 17, den tilhørende udhusbygning øst derfor samt brolægningen imellem disse to bygninger. Villaen på Rahbeks Allé 17. 1

2 Rahbeks Allé ligger lige nord for Carlsberggrunden og munder ud i Vesterbrogade Bygnings/anlægshistorie: Villaen, som bygningen blev kaldt i samtiden (Henriques), er højst sandsynligt blevet til i 1851, som det er hævdet af Henriques, eller året efter, men ikke først i 1869, som anført i FBB, sandsynligvis som følge af, at den ældst bevarede byggesag for ejendommen hidrører fra dette år. Ejendommen blev opført på en parcel på den næsten bageste del af grunden til det gamle Bakkehus. (På den bageste del, der fik matr.nr. 66b, kom der en nu forsvunden, nygotisk villa). Bygherren på matr.nr. 66i var boghandler Ludvig Jordan ( ), der havde bolig og forretning i Pilestræde. Meget tyder på, at Jordan brugte huset som sommerbolig, d.v.s. at huset er bygget som landsted, men Jorans ejerskab varede kun kort tid. Ved skøde af 9. januar 1856 overgik ejendommen til dr. phil. Mathias Steenstrup, som iflg. folketællingen fra 1860 boede her med sin familie og tjenestefolk. Så om ikke før 1856, så fungerede huset vel senest en gang i 1856 som helårsbeboelse. I årene frem til 1933 tjente stedet fortsat som bolig, siden 1906 med De forenede Bryggerier som udlejer. I 1933 skete den afgørende ændring i husets funktion, dog uden nævneværdige konsekvenser for husets 2

3 fysiske udformning og indretning, at det blev indrettet til børnehave med facililteter for børnene i stueetagen og med boliger for leder og medarbejdere på 1. salen. Denne situation ændredes pr. 1963, således at hele huset herefter blev anvendt til institutionen. Der drives fortsat børnehavevirksomhed på stedet, men nu i regi af Menighedernes Daginstitutioner under navnet Menighedsbørnehaven Rahbek, populært kaldet Molevitten. Beskrivelse: Ejendommen, der ligger på Rahbeks Allés sydlige side med hovedbygningen trukket lidt tilbage fra vejen, består af villaen samt en fritliggende udhusbygning lige øst for villaen. Syd for villa og udhusbygning er matriklen udlagt til have. Hovedbygningen er opført i grundmur over en muret, tjæret sokkel i 1½ 2 etager med fuld kælder. Ud til vejen fremtræder bygningen, der har en ganske symmetrisk opbygget facade, som en 1½ etages bygning (på 7 fag vinduer), idet bygningens midterparti over de tre fag bærer en gavlkvist (med vinduer af samme højde som dem i stueetagen). Til havesiden fremtræder bygningen dog i fulde 2 etager, takket være en forhøjelse, udført så tidligt som Gadefacaden er af fornem arkitektonisk udformning. Alle vinduer er originale. 3

4 Facaderne er alle pudsede og gulmalede med fremhævelse af gesimser og dekorative elementer i hvidt. Den arkitektoniske udsmykning til gadesiden består i pilastre, dels ved hjørnerne, dels flankerende midterpartiet, og alle fire pilastre bærer kapitæler af usædvanlig udfomning. Under vinduerne i begge etager er der indenfor pilastrene en gennemgående, muret sålbænk. På overgangen mellem stueetage og 1. sal i midterdelen ses en aflang blænding. Hovedgesimsen i gadefacaden er trukket. Hovedgesimsen på bagsiden (fra 1869) er derimod udstyret med tandsnit. Nærbillede af kapitælerne viser en høj detaljeringsgrad i udformningen. Vinduerne er i gadefacaden udformet som dannebrogsvinduer med tværsprosser i underrammerne. Alle vinduerne i gadefacaden er de originale (d.v.s. med klassicistiske profiler på lodposte etc.). Vinduerne i de øvrige tre siders stueetager er ligeledes af dannebrogstypen, velsagtens også fra ca. 1851, mens den fremherskende vinduetype på 1. salen i bagsiden og i gavltrekanterne er tofags vinduer med tre ruder i hver ramme, dog er der i gavlen mod vest også et trefags vindue med tre ruder i hver ramme og i østgavlen et lille vindue med tre ruder i rammen; disse vinduer er fra ombygningen i 1869, og deres lodposte og sprosser har derfor den nyere tids profiler. Vinduerne i huset har lige stik. Alle vinduer er malet på ensartet måde med hvide rammer og med poste og karmtræ i brunt. 4

5 Den imposante gavlkvist har som stueetagen dannebrogsvinduer med tværsprosser i underrammerne. Havefacaden. Den fik sit nuværende udseende med fulde to etager i Brandtrappen er fra sidst i 1900 tallet. 5

6 Ud mod haven er bygget en veranda af brunmalet træ med store, hvidmalede og småsprossede vinduer. Sprosserne er vel at mærke udført i støbejern. Verandaen er måske af lidt yngre dato (jfr. nedenfor). Havedøren ud til verandaen er dog af nyere dato med glasfyldinger. Verandaens tag er indenfor de senere år blevet omdannet til en balkon med balustrade (i råt træ) i forbindelse med etableringen af en nødudgang fra en åbning på 1. sal ud til verandataget med videre flugtvej ad en brandtrappe af stål derfra og ned til grunden. Det efter et gammelt foto at dømme til hver en tid vingeteglsbelagte tag (i dag i en forholdsvis ny udgave) er formet som et sadeltag. Før bagsideudvidelsen har taget muligvis været halvvalmet. I tagryggen sidder to murede, gulstensskorstene med nyere røghætter af metal. Tagrender af zink. Den oprindelige hovedindgang findes endnu i bygningens østlige gavlende, dog nu med et vindfang af træ, der blev påsat i Vindfanget, der hviler på muret sokkel, har en fyldingsdør i fronten (måske taget fra et sted inde i huset) med et særskilt, aflangt, 8 rudet overvindue, desuden er der et lille, opsprosset vindue i hver smalside. Taget er et sadeltag med tagpap. Træværket er malet brunt og vinduerne hvide. Her i gavlmuren sidder endnu den gamle indgangsdør, en tofløjet fyldingsdør med de originale gerigter. 6

7 Vindfanget, bygget 1921 foran selve hovedindgangen. Hele bygningens ydre fremtoning er et klart og fornemt udtryk for den senklassicistiske stil med inspiration fra den schinkelske skole i Berlin. Også i det indre er bygningen præget af klassicismen i form af regelmæssige planløsninger i begge etager. Fra en længdegående midterkorridor var og er der adgang til rummene både ud til gaden og til haven. Typisk for tiden var et opholdsrum således anbragt i midterdelens stueetage, nu indrettet til kontor. Også apteringen med døre, gerigter og paneler samt i begrænset omfang stuk, der går tilbage til oprindelsen, er holdt i det klassicistiske formsprog. 7

8 Stueplan opmål i 1979, ændringer indført på tegningen maj

9 1. sal plan opmålt i 1979, ændringer indført på tegningen maj

10 Trappen til overetagen er bevaret det meste af vejen op med den gamle håndliste og drejede balustre (disse i dag malet i kulørte farver). Balustre og håndlister. Kælderetagen indeholder i dag centralvarmeanlæg og diverse opbevaringsrum. Stueetagen rum for rum: Generelt gælder for gulvenes fremtræden, at de er belagt med linoleum på nær gulvet i rummet i det sydvestlige hjørne, som har kork. Sandsynligvis er de gamle bræddegulve i det store hele bevaret. Ad trappetrin i vindfanget nås op til den oprindelige hovedindgang, bag hvilken der er et lille forrum. T.v. i dette er indgang gennem ny foldedør til køkken (i havesiden), mens der t.h. er adgang til et toilet for børn. Bagtil i forrummets venstre side går trappen op til 1. sal. Korridoren set mod vindfanget. Bemærk fyldingsdøren. Do. set mod garderoben, læg mærke til dørindfatningen. 10

11 Bag en original dør ligger den gamle korridor, hvis bageste del er inddraget til garderobe for børnene. I den forreste dels venstre side er der indgang ad original dør til opholdsrum (i havesiden), og t.h. ad original dør til opholdsrum ud til gaden. Under nuværende vægbeklædning af plader kan gemme sig originale paneler. Rummets skillerum mod øst (til toiletterne) er sandsynligvis rykket et halvt til et helt fag mod øst. Fra dette rums vestlige, originale skillerum er der forbindelse ad original dør til den kvadratiske hjørnestue, indrettet som soverum for børnehavebørnene. Herfra kan fortsættes gennem original dør i originalt skillerum mod syd til det tilstødende, aflange lokale, ligeledes opholdsrum. Det her i sydsiden (ud til haven) siddende vindue er originalt, og på denne ydervæg er brystningspanelerne bevaret. Afsyret, original dør fra korridor til kontor. Afsyrede, originale fløjdøre fra hjørnestue til havestue. Fra original døråbning i korridor eller fra original fløjdørsåbning i hjørnestuens østlige skillerum kan man komme ind i det store opholdsrum i havesidens midte, ud for hvilket verandaen er anbragt. At verandaen kan være en senere tilføjelse, måske i forbindelse med bagsideudvidelsen i 1869, tyder det forhold på, at der endnu i bagsidens ydermur findes et par klassicistiske vinduesfag af helt samme art som vinduerne i forsiden, d.v.s. fra opførelsestidspunktet. Disse vinduer flankerer åbningen ud til verandaen. På ydersiden af vinduerne findes endda bevaret beslag til ophæng af skodder. I havestuen er i loftet bevaret et lampested med cirkulær stuk. 11

12 Verandarummets sider fremtræder originalt med de sprossede jernvinduer. En nyere dør er isat havefacaden med trappeforbindelse ud til det fri. Loftet er her sænket. Støbejernsvindue i den ene verandaside (mod øst). Det sidste rum i stueetagen, som ligger i det sydøstlige hjørne, er indrettet til institutionskøkken med inventar fra ca Dog er begge vinduer, dels mod haven, dels i gavlmuren, originale, ligesom der ganske interessant er bevaret et åbent ildsted i køkkenets aflukkede, nordvestlige hjørne, hvad der vidner om, at huset fra fødslen af har haft køkken her (altså i stueplan og ikke i kælderplan, som det måske ellers kunne være forventet). Adgang til køkkenet sker udover som nævnt fra forrummet fra en døråbning med en ny, glat dør fra havestuen. 12

13 Spor af det oprindelige ildsted, gemt bag en dør i et hjørne af det nuværende køkken. Konklusion: Planløsningen i stueetagen er forbløffende intakt. Flytning af skillerum synes kun at være sket, som anført, et sted i forsiden. Den ændrede udnyttelse af den lange korridor har i grunden sine rødder i en ny opdeling, som blev foretaget allerede i 1885, hvor den bageste del af korridoren blev inddraget til brug for det bagvedliggende rum, dengang anvendt som kontor. 13

14 Førstesalen rum for rum: Alle gulve har belægning, overvejende med linoleum, men to rum ud mod gaden har tæppebelægning fra væg til væg. Fra trappen, der øverst har nye, glatte balustre, er der, bag en sikringslåge, adgang til den længdegående korridor. Umiddelbart i højre side er et originalt skillerum fjernet, således at der her er åben forbindelse til et garderobe og magasinrum med skråvæg. Overfor, på venstre side, er der personalefaciliteter, men også bagest toiletter til børn med vindue fra Brystningspanel i midterrum/kontoret (i gavlkvisten) mod gaden. Dør fra kontoret til mindre værelse. Kig fra hjørnestue til havestue, skillerum i forgrunden er fjernet. 14

15 Bag ny dør i korridoren, i flugt med de vestlige skillerum i toiletafdelingerne, er de store midterrum (mod gade og have) tilgængelige gennem originale døråbninger (dør til gaderummet dog afsyret). Kontoret, indrettet til brug for børnehavelederen i rummet ud mod gaden, har bevaret de oprindelige paneler på ydermuren, lige fra gulv til loft. I forlængelse af dette rum ligger et hjørneværelse med skråvæg, nu i brug som magasinrum, adgang fra kontor gennem original dør. Fra magasinet adgang gennem original dør til opholdsrum for børn ud mod havesiden, i dag åbnet op til det tilstødende rum i havesiden ved fjernelse af original skillevæg for ca år siden. I det gamle hjørnerum ses ingen paneler, hvorimod rummet i midterdelen stadig har paneler fra gulv til loft på ydervæggen, som i dag har en glasdør ud til brandtrappen. Korridor på 1. sal med originale døre. Toilettet mod syd øst. Vinduerne er originale. Konklusion: Den oprindelige planindretning på 1. sal er nogenlunde bevaret, ligesom en del originale døre endnu forefindes. De væsentligste ændringer består som beskrevet i fjernelse af et skillerum ud for opgangen og af et skillerum mellem opholdsrummene i havesiden. 15

16 Udhusbygningen: Denne bygning er opført samtidigt med hovedhuset, men i bindingsværk med ensidigt tag med hejsekvist i langsiden, dog fremtræder den sydlige ende i grundmur. Bygningen består i dybden af 4 smalle fag og af 8 fag i længden. Træværket er malet gult, mens tømmerværket er malet brunt. Taget er belagt med røde vingetegl, heri et lille støbejernsvindue. Tagrende og nedløbsrør af zink. Bygningens oprindelige formål turde være brænderum, vaskerum og eventuelt også hestestald samt lokum. I hovedfacaden sidder et vindue (torammet med otte ruder i hver ramme), to dobbelte bræddedøre med krydssprossede overvinduer og en tofløjet port (under hejsekvisten), hvilke elementer alle er oprindelige. Vinduer i gavlenderne synes at være sekundære. Detaljer fra udhus. 16

17 Der har ikke været foretaget indvendig besigtigelse, så bedømmelsen af bygningens kvaliteter hviler udelukkende på iagttagelser af det ydre, men disse forekommer os at være tilstrækkelige til at kunne kategorisere bygningen som fredningsværdig. Gårdsplads: Ejendommens gårdsplads er belagt med brosten, der givetvis stammer fra ejendommens opførelsestidspunkt. Haven: Det har ikke været muligt at granske nærmere i, hvordan haven oprindeligt har set ud. Eventuelle blomsterbede forefindes i al fald ikke længere, hvor haven i dag så at sige fungerer som legeplads for børnehavebørnene, hvorfor den virker noget nedslidt. De store træer er dog med til at fastholde det grønne præg, som dette sted altid har haft, og som har stor oplevelsemæssig værdi. En inddragelse af arealet i de elementer, som ønskes omfattet af fredning, forekommer på denne baggrund dog ikke relevant, men på den anden side hører haven med i det samlede, kulturhistoriske miljø på stedet. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er i en efter forholdene udmærket vedligeholdesesstand, så vidt besigtigelsen har kunnet godtgøre. Det ydre virker dog lidt nedslidt, og ikke mindst det indre bærer præg af daglig brug af de mange børnehavebørn. Dette taget i betragtning kan det kun undre, at det ikke står værre til, men der er løbende foretaget bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder og også taget hånd om tidssvarende sanitære og køkkenmæssige forhold. I øvrigt henvises til Københavns Kommunes tilstandsrapport af september Planforhold: Bygningerne Bakkehuset (Rahbeks Allé 23, fredet), den gamle idiotanstalt (Rahbeks Allé 21, fredet) og villaerne på Rahbeks Allé 17 og 19 befinder sig i en ikke planlagt lomme mellem to lokalplaner. Kommuneatlas: Der er i 1994 udarbejdet kommuneatlas for Frederiksberg Kommune. Bygningen er ikke nævnt separat, men den er markeret med den røde farve, der betyder høj bevaringsværdi på kommuneatlassets kort. I Kulturstyrelsens elektroniske database FBB er bygningen registreret med SAVE værdi 3. Omgivelser: Bygningen udgør med udhus og have et vigtigt delmiljø i det samlede kulturmiljø omkring Bakkehuset. Netop strækningen på denne side af Rahbeks Allé hænger endnu sammen som en værdifuld tidslomme fra Frederiksbergs guldaldertid og overgang til egentlig byudvikling. Bygningerne med de tilhørende grønne arealer danner således et sjældent velbevaret kulturmiljø af stor topografisk historisk betydning Lignende bygninger/anlæg og deres frednings/bevaringsstaus: Den første generation af villaer herhjemme, lad os her sige fra 1846 frem til ca. 1860, er overordnet set ikke blevet behandlet godt af eftertiden. Den ældste fra 1846 (jfr. nedenfor) er væk, og af de næstfølgende villaer, der fra 1851 og de følgende år frem skød op på Frederiksberg, er også kun et fåtal bevaret. Således er Nebelongs særdeles fornemme, senklassicistiske villa fra 1852 på Frederiksberg Allé 35 også en saga blot. 17

18 Gælder det opremsning af fredede bygninger af slagsen fra denne periode på landsplan, kan den vel, deværre, begrænses til villaerne på Ewaldsgade 5 9 ved Søerne i København med nr. 5 (1853 af Nebelong) og nr. 9 (1858 af Herholdt) som de ældste af dem og begge altså hørende hjemme i den pionéragtige periode, der er i fokus i vores sammenhæng her. Kort: Minoreret matrikelkort fra 1857 for Frederiksberg. Cirklen indrammer Rahbeks Allés kulturmiljø fra 1800 tallet. Kilder og litteratur: Kilder: Byggesager i Frederiksberg Kommmunes arkiv Realregister for Frederiksberg, gl. rk., del II (Rigsarkivet) Folketællinger for Frederiksberg 1855 og 1860 (nettet) Litteratur: Wilhelm Henriques: Frederiksbergske Tilstande, 1866 (publiceret 1949) Allan Tønnesen: Frederiksbergs Kommuneatlas bevaringsværdier i byen og bygninger 1994 Knud Millech: Danske arkitekturstrømninger , Kbh (fotografisk optryk), s

19 Udkast til indstilling: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur finder, at villaen samt udhusbygningen på Rahbeks Allé 17 med mellemliggende brostensbelægning indeholder de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en bygningsfredning. Villaen må sammen med nr. 19 regnes for nogle af Danmarks ældst bevarede villaer, som endog efter omstændighederne er godt bevaret, og med deres placering på matrikler udstykket fra Bakkehusets oprindelig grund indgår de i en sjælden historisk sammenhæng, der bør beskyttes. Formål: Formålet med en fredning af denne bygning (så vel som af nr. 19) er at sikre et par Danmarks ældste villaer samt at beskytte et fornemt og sårbart kulturmiljø omkring Bakkehuset. Arkitekturhistorie: Den danske villa opstår med J.D. Herholts villa Tårnborg, opført på Frederiksberg 1846 (for længst nedrevet), som tog udgangspunkt i en villa i Borghese parken i Italien. Her er det den nye, historicistiske bevægelse, som også skaber den ny type bygning: villaen. Dog gælder for Rahbeks Allé 17 sammen med nr. 19, at de, selv om de er nogle år yngre end Herholdts første villa, er fastholdt i den senklassicistiske og Schinkel inspirerede stil, men på denne måde er de også nogle af de sidste eksempler på denne stil i landets historie. Årsagen til den konservative tilgang til det ny byggeri på parcellen nr. 66i må primært søges i det forhold, at ejendommen er bygget som landsted her gjaldt så at sige en fast skabelon, der ikke blev påvirket af en ny tids smag. På en sådan baggrund har bygherren heller ikke haft det store behov for at anvende en arlkitekt, men har kunnet nøjes med en murermester, der beherskede de gamle standarder. Og der var fagfolk nok blandt de habile murermestre, som opererede på Frederiksberg i disse år. Nærmere arkivundersøgelser er påkrævede for at kunne afklare dette spørgsmål endeligt. Rahbeks Allé 17 er under alle omstændigheder enestående ved på den ene side at være senklassicistisk i det arkitektoniske udtryk, velsagtens fordi ejendommen blev opført som landsted, men på den anden side lever op til de primære kriterier for villa definitionen (helårsbeboelse med begrænset udenomsareal), dog ikke praktiseret helt fra oprindelsen, men først fra ca. 1856, et forhold, som dog kun gør bygningen endnu mere interessant. Miljømæssig værdi (omgivelser): Villaen indgår i det kulturmiljø, som ligger omkring Bakkehuset på Rahbek Allés sydlige side. Ud over Bakkehuset er der tale om Meldahls fredede Idiotanstalt fra 1859 og villaen på nr. 19. Både bebyggelsesmæssigt og i henseende til de grønne friarealer repræsenterer dette område samlet set et unikt miljø, som i høj grad savner sin lige på Frederiksberg såvel som i det øvrige land. Kulturhistorisk værdi: Ejendommen er et fint, fysisk vidnesbyrd om den epoke i Frederiksbergs historie midt i 1800 årene, hvor tendensen fra at bruge Frederiksberg som et udelukkende rekreativt område, d.v.s. ved at slå sig ned som landligger om sommeren, går i retning af at udnytte lokaliteten til helårsbeboelse, i dette tilfælde ved 19

20 stadig at bygge i gammel landstedsstil, men i praksis ved at indføre fast ophold som ny sociokulturel tradition, ført an af velbeslåede folk fra det københavnske borgerskab. Ja, huset rummer i virkeligheden i sig selv begge faser, idet det efter al sandsynlighed er opført som landsted til Jordan og hans familie for få år senere at få villastatus! Er denne antagelse korrekt, er huset, må det stærkt fremhæves, også det historisk sidste eksempel på landstedsbyggeriet på Frederiksberg overhovedet. Arkitektonisk værdi: Hovedbygningen er et exceptionelt eksempel på det senklassicistiske byggeri i Danmark. Bygningen har de træk, som er grundlæggende for stilen, i form af den symmetriske opbygning med gavlkvist, de pudsede flader med enkle, dekorative virkemidler, og det opskalkede teglstenstag. i tilfældet her er der dog overraskende effekter i form af ganske særlige afslutninger (kapitæler) på facadens pilastre og disses markante opdeling af facaden i dybereliggende felter. Bærende fredningsværd: Hovedbygningens bærende fredningsværdier for det udvendige knytter sig til det velbevarede ydre med originale vinduer og døre og med gadefacadens fornemme, arkitektoniske udformning, og i det indre til den i vidt omfang bevarede planløsning på begge etager, hovedtrappen samt til de originale fyldingsdøre, gerigter og paneler, der findes bevaret rundt omkring i bygningen. For udhusets vedkommende hører bindingsværksfacaderne med originale vinduer og porte til de fredningsbærende værdier, ligesom brolægningen mellem bygningerne har værdi som oprindelig, tidstypisk belægning. Anbefalinger: For hovedbygningen tilrådes det, at der ved først givne lejlighed søges gennemført tilbageføringer de få steder i overetagerne, hvor der er ændret på planløsningen, ligesom vindfang og facader snarest bør sættes i bedre stand, så yderligere forfald undgås. 20

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e HVORDAN UDVIKLER OG VEDLIGEHOLDER VI VORE LANDSBYER

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

CZARENS HUS - BYENS HUS

CZARENS HUS - BYENS HUS IK EL M No ÅN ve ED mb E er NS 20 A 13 R T CZARENS HUS - BYENS HUS - Nyt lys på Czarens Hus og Kragsnapps Hus Af: Hanne Christensen, historiker, cand. mag. Hjørnegrunden med museumskompleksets bygningsbestand.

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere