Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S"

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen, tlf Mail: Repræsentant for lejer: børnehaveleder Elizabeth Andersen, mail: Arkitekt: Ukendt, måske en murermester Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur FBB bebyggelsesmiljø: Frederiksbergkvarter (blandet kvarter) FBB kompleks: Villa FBB objekt: Villa og stald/udhus Fredningsforslaget omfatter: Villaen Rahbeks Allé 17, den tilhørende udhusbygning øst derfor samt brolægningen imellem disse to bygninger. Villaen på Rahbeks Allé 17. 1

2 Rahbeks Allé ligger lige nord for Carlsberggrunden og munder ud i Vesterbrogade Bygnings/anlægshistorie: Villaen, som bygningen blev kaldt i samtiden (Henriques), er højst sandsynligt blevet til i 1851, som det er hævdet af Henriques, eller året efter, men ikke først i 1869, som anført i FBB, sandsynligvis som følge af, at den ældst bevarede byggesag for ejendommen hidrører fra dette år. Ejendommen blev opført på en parcel på den næsten bageste del af grunden til det gamle Bakkehus. (På den bageste del, der fik matr.nr. 66b, kom der en nu forsvunden, nygotisk villa). Bygherren på matr.nr. 66i var boghandler Ludvig Jordan ( ), der havde bolig og forretning i Pilestræde. Meget tyder på, at Jordan brugte huset som sommerbolig, d.v.s. at huset er bygget som landsted, men Jorans ejerskab varede kun kort tid. Ved skøde af 9. januar 1856 overgik ejendommen til dr. phil. Mathias Steenstrup, som iflg. folketællingen fra 1860 boede her med sin familie og tjenestefolk. Så om ikke før 1856, så fungerede huset vel senest en gang i 1856 som helårsbeboelse. I årene frem til 1933 tjente stedet fortsat som bolig, siden 1906 med De forenede Bryggerier som udlejer. I 1933 skete den afgørende ændring i husets funktion, dog uden nævneværdige konsekvenser for husets 2

3 fysiske udformning og indretning, at det blev indrettet til børnehave med facililteter for børnene i stueetagen og med boliger for leder og medarbejdere på 1. salen. Denne situation ændredes pr. 1963, således at hele huset herefter blev anvendt til institutionen. Der drives fortsat børnehavevirksomhed på stedet, men nu i regi af Menighedernes Daginstitutioner under navnet Menighedsbørnehaven Rahbek, populært kaldet Molevitten. Beskrivelse: Ejendommen, der ligger på Rahbeks Allés sydlige side med hovedbygningen trukket lidt tilbage fra vejen, består af villaen samt en fritliggende udhusbygning lige øst for villaen. Syd for villa og udhusbygning er matriklen udlagt til have. Hovedbygningen er opført i grundmur over en muret, tjæret sokkel i 1½ 2 etager med fuld kælder. Ud til vejen fremtræder bygningen, der har en ganske symmetrisk opbygget facade, som en 1½ etages bygning (på 7 fag vinduer), idet bygningens midterparti over de tre fag bærer en gavlkvist (med vinduer af samme højde som dem i stueetagen). Til havesiden fremtræder bygningen dog i fulde 2 etager, takket være en forhøjelse, udført så tidligt som Gadefacaden er af fornem arkitektonisk udformning. Alle vinduer er originale. 3

4 Facaderne er alle pudsede og gulmalede med fremhævelse af gesimser og dekorative elementer i hvidt. Den arkitektoniske udsmykning til gadesiden består i pilastre, dels ved hjørnerne, dels flankerende midterpartiet, og alle fire pilastre bærer kapitæler af usædvanlig udfomning. Under vinduerne i begge etager er der indenfor pilastrene en gennemgående, muret sålbænk. På overgangen mellem stueetage og 1. sal i midterdelen ses en aflang blænding. Hovedgesimsen i gadefacaden er trukket. Hovedgesimsen på bagsiden (fra 1869) er derimod udstyret med tandsnit. Nærbillede af kapitælerne viser en høj detaljeringsgrad i udformningen. Vinduerne er i gadefacaden udformet som dannebrogsvinduer med tværsprosser i underrammerne. Alle vinduerne i gadefacaden er de originale (d.v.s. med klassicistiske profiler på lodposte etc.). Vinduerne i de øvrige tre siders stueetager er ligeledes af dannebrogstypen, velsagtens også fra ca. 1851, mens den fremherskende vinduetype på 1. salen i bagsiden og i gavltrekanterne er tofags vinduer med tre ruder i hver ramme, dog er der i gavlen mod vest også et trefags vindue med tre ruder i hver ramme og i østgavlen et lille vindue med tre ruder i rammen; disse vinduer er fra ombygningen i 1869, og deres lodposte og sprosser har derfor den nyere tids profiler. Vinduerne i huset har lige stik. Alle vinduer er malet på ensartet måde med hvide rammer og med poste og karmtræ i brunt. 4

5 Den imposante gavlkvist har som stueetagen dannebrogsvinduer med tværsprosser i underrammerne. Havefacaden. Den fik sit nuværende udseende med fulde to etager i Brandtrappen er fra sidst i 1900 tallet. 5

6 Ud mod haven er bygget en veranda af brunmalet træ med store, hvidmalede og småsprossede vinduer. Sprosserne er vel at mærke udført i støbejern. Verandaen er måske af lidt yngre dato (jfr. nedenfor). Havedøren ud til verandaen er dog af nyere dato med glasfyldinger. Verandaens tag er indenfor de senere år blevet omdannet til en balkon med balustrade (i råt træ) i forbindelse med etableringen af en nødudgang fra en åbning på 1. sal ud til verandataget med videre flugtvej ad en brandtrappe af stål derfra og ned til grunden. Det efter et gammelt foto at dømme til hver en tid vingeteglsbelagte tag (i dag i en forholdsvis ny udgave) er formet som et sadeltag. Før bagsideudvidelsen har taget muligvis været halvvalmet. I tagryggen sidder to murede, gulstensskorstene med nyere røghætter af metal. Tagrender af zink. Den oprindelige hovedindgang findes endnu i bygningens østlige gavlende, dog nu med et vindfang af træ, der blev påsat i Vindfanget, der hviler på muret sokkel, har en fyldingsdør i fronten (måske taget fra et sted inde i huset) med et særskilt, aflangt, 8 rudet overvindue, desuden er der et lille, opsprosset vindue i hver smalside. Taget er et sadeltag med tagpap. Træværket er malet brunt og vinduerne hvide. Her i gavlmuren sidder endnu den gamle indgangsdør, en tofløjet fyldingsdør med de originale gerigter. 6

7 Vindfanget, bygget 1921 foran selve hovedindgangen. Hele bygningens ydre fremtoning er et klart og fornemt udtryk for den senklassicistiske stil med inspiration fra den schinkelske skole i Berlin. Også i det indre er bygningen præget af klassicismen i form af regelmæssige planløsninger i begge etager. Fra en længdegående midterkorridor var og er der adgang til rummene både ud til gaden og til haven. Typisk for tiden var et opholdsrum således anbragt i midterdelens stueetage, nu indrettet til kontor. Også apteringen med døre, gerigter og paneler samt i begrænset omfang stuk, der går tilbage til oprindelsen, er holdt i det klassicistiske formsprog. 7

8 Stueplan opmål i 1979, ændringer indført på tegningen maj

9 1. sal plan opmålt i 1979, ændringer indført på tegningen maj

10 Trappen til overetagen er bevaret det meste af vejen op med den gamle håndliste og drejede balustre (disse i dag malet i kulørte farver). Balustre og håndlister. Kælderetagen indeholder i dag centralvarmeanlæg og diverse opbevaringsrum. Stueetagen rum for rum: Generelt gælder for gulvenes fremtræden, at de er belagt med linoleum på nær gulvet i rummet i det sydvestlige hjørne, som har kork. Sandsynligvis er de gamle bræddegulve i det store hele bevaret. Ad trappetrin i vindfanget nås op til den oprindelige hovedindgang, bag hvilken der er et lille forrum. T.v. i dette er indgang gennem ny foldedør til køkken (i havesiden), mens der t.h. er adgang til et toilet for børn. Bagtil i forrummets venstre side går trappen op til 1. sal. Korridoren set mod vindfanget. Bemærk fyldingsdøren. Do. set mod garderoben, læg mærke til dørindfatningen. 10

11 Bag en original dør ligger den gamle korridor, hvis bageste del er inddraget til garderobe for børnene. I den forreste dels venstre side er der indgang ad original dør til opholdsrum (i havesiden), og t.h. ad original dør til opholdsrum ud til gaden. Under nuværende vægbeklædning af plader kan gemme sig originale paneler. Rummets skillerum mod øst (til toiletterne) er sandsynligvis rykket et halvt til et helt fag mod øst. Fra dette rums vestlige, originale skillerum er der forbindelse ad original dør til den kvadratiske hjørnestue, indrettet som soverum for børnehavebørnene. Herfra kan fortsættes gennem original dør i originalt skillerum mod syd til det tilstødende, aflange lokale, ligeledes opholdsrum. Det her i sydsiden (ud til haven) siddende vindue er originalt, og på denne ydervæg er brystningspanelerne bevaret. Afsyret, original dør fra korridor til kontor. Afsyrede, originale fløjdøre fra hjørnestue til havestue. Fra original døråbning i korridor eller fra original fløjdørsåbning i hjørnestuens østlige skillerum kan man komme ind i det store opholdsrum i havesidens midte, ud for hvilket verandaen er anbragt. At verandaen kan være en senere tilføjelse, måske i forbindelse med bagsideudvidelsen i 1869, tyder det forhold på, at der endnu i bagsidens ydermur findes et par klassicistiske vinduesfag af helt samme art som vinduerne i forsiden, d.v.s. fra opførelsestidspunktet. Disse vinduer flankerer åbningen ud til verandaen. På ydersiden af vinduerne findes endda bevaret beslag til ophæng af skodder. I havestuen er i loftet bevaret et lampested med cirkulær stuk. 11

12 Verandarummets sider fremtræder originalt med de sprossede jernvinduer. En nyere dør er isat havefacaden med trappeforbindelse ud til det fri. Loftet er her sænket. Støbejernsvindue i den ene verandaside (mod øst). Det sidste rum i stueetagen, som ligger i det sydøstlige hjørne, er indrettet til institutionskøkken med inventar fra ca Dog er begge vinduer, dels mod haven, dels i gavlmuren, originale, ligesom der ganske interessant er bevaret et åbent ildsted i køkkenets aflukkede, nordvestlige hjørne, hvad der vidner om, at huset fra fødslen af har haft køkken her (altså i stueplan og ikke i kælderplan, som det måske ellers kunne være forventet). Adgang til køkkenet sker udover som nævnt fra forrummet fra en døråbning med en ny, glat dør fra havestuen. 12

13 Spor af det oprindelige ildsted, gemt bag en dør i et hjørne af det nuværende køkken. Konklusion: Planløsningen i stueetagen er forbløffende intakt. Flytning af skillerum synes kun at være sket, som anført, et sted i forsiden. Den ændrede udnyttelse af den lange korridor har i grunden sine rødder i en ny opdeling, som blev foretaget allerede i 1885, hvor den bageste del af korridoren blev inddraget til brug for det bagvedliggende rum, dengang anvendt som kontor. 13

14 Førstesalen rum for rum: Alle gulve har belægning, overvejende med linoleum, men to rum ud mod gaden har tæppebelægning fra væg til væg. Fra trappen, der øverst har nye, glatte balustre, er der, bag en sikringslåge, adgang til den længdegående korridor. Umiddelbart i højre side er et originalt skillerum fjernet, således at der her er åben forbindelse til et garderobe og magasinrum med skråvæg. Overfor, på venstre side, er der personalefaciliteter, men også bagest toiletter til børn med vindue fra Brystningspanel i midterrum/kontoret (i gavlkvisten) mod gaden. Dør fra kontoret til mindre værelse. Kig fra hjørnestue til havestue, skillerum i forgrunden er fjernet. 14

15 Bag ny dør i korridoren, i flugt med de vestlige skillerum i toiletafdelingerne, er de store midterrum (mod gade og have) tilgængelige gennem originale døråbninger (dør til gaderummet dog afsyret). Kontoret, indrettet til brug for børnehavelederen i rummet ud mod gaden, har bevaret de oprindelige paneler på ydermuren, lige fra gulv til loft. I forlængelse af dette rum ligger et hjørneværelse med skråvæg, nu i brug som magasinrum, adgang fra kontor gennem original dør. Fra magasinet adgang gennem original dør til opholdsrum for børn ud mod havesiden, i dag åbnet op til det tilstødende rum i havesiden ved fjernelse af original skillevæg for ca år siden. I det gamle hjørnerum ses ingen paneler, hvorimod rummet i midterdelen stadig har paneler fra gulv til loft på ydervæggen, som i dag har en glasdør ud til brandtrappen. Korridor på 1. sal med originale døre. Toilettet mod syd øst. Vinduerne er originale. Konklusion: Den oprindelige planindretning på 1. sal er nogenlunde bevaret, ligesom en del originale døre endnu forefindes. De væsentligste ændringer består som beskrevet i fjernelse af et skillerum ud for opgangen og af et skillerum mellem opholdsrummene i havesiden. 15

16 Udhusbygningen: Denne bygning er opført samtidigt med hovedhuset, men i bindingsværk med ensidigt tag med hejsekvist i langsiden, dog fremtræder den sydlige ende i grundmur. Bygningen består i dybden af 4 smalle fag og af 8 fag i længden. Træværket er malet gult, mens tømmerværket er malet brunt. Taget er belagt med røde vingetegl, heri et lille støbejernsvindue. Tagrende og nedløbsrør af zink. Bygningens oprindelige formål turde være brænderum, vaskerum og eventuelt også hestestald samt lokum. I hovedfacaden sidder et vindue (torammet med otte ruder i hver ramme), to dobbelte bræddedøre med krydssprossede overvinduer og en tofløjet port (under hejsekvisten), hvilke elementer alle er oprindelige. Vinduer i gavlenderne synes at være sekundære. Detaljer fra udhus. 16

17 Der har ikke været foretaget indvendig besigtigelse, så bedømmelsen af bygningens kvaliteter hviler udelukkende på iagttagelser af det ydre, men disse forekommer os at være tilstrækkelige til at kunne kategorisere bygningen som fredningsværdig. Gårdsplads: Ejendommens gårdsplads er belagt med brosten, der givetvis stammer fra ejendommens opførelsestidspunkt. Haven: Det har ikke været muligt at granske nærmere i, hvordan haven oprindeligt har set ud. Eventuelle blomsterbede forefindes i al fald ikke længere, hvor haven i dag så at sige fungerer som legeplads for børnehavebørnene, hvorfor den virker noget nedslidt. De store træer er dog med til at fastholde det grønne præg, som dette sted altid har haft, og som har stor oplevelsemæssig værdi. En inddragelse af arealet i de elementer, som ønskes omfattet af fredning, forekommer på denne baggrund dog ikke relevant, men på den anden side hører haven med i det samlede, kulturhistoriske miljø på stedet. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er i en efter forholdene udmærket vedligeholdesesstand, så vidt besigtigelsen har kunnet godtgøre. Det ydre virker dog lidt nedslidt, og ikke mindst det indre bærer præg af daglig brug af de mange børnehavebørn. Dette taget i betragtning kan det kun undre, at det ikke står værre til, men der er løbende foretaget bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder og også taget hånd om tidssvarende sanitære og køkkenmæssige forhold. I øvrigt henvises til Københavns Kommunes tilstandsrapport af september Planforhold: Bygningerne Bakkehuset (Rahbeks Allé 23, fredet), den gamle idiotanstalt (Rahbeks Allé 21, fredet) og villaerne på Rahbeks Allé 17 og 19 befinder sig i en ikke planlagt lomme mellem to lokalplaner. Kommuneatlas: Der er i 1994 udarbejdet kommuneatlas for Frederiksberg Kommune. Bygningen er ikke nævnt separat, men den er markeret med den røde farve, der betyder høj bevaringsværdi på kommuneatlassets kort. I Kulturstyrelsens elektroniske database FBB er bygningen registreret med SAVE værdi 3. Omgivelser: Bygningen udgør med udhus og have et vigtigt delmiljø i det samlede kulturmiljø omkring Bakkehuset. Netop strækningen på denne side af Rahbeks Allé hænger endnu sammen som en værdifuld tidslomme fra Frederiksbergs guldaldertid og overgang til egentlig byudvikling. Bygningerne med de tilhørende grønne arealer danner således et sjældent velbevaret kulturmiljø af stor topografisk historisk betydning Lignende bygninger/anlæg og deres frednings/bevaringsstaus: Den første generation af villaer herhjemme, lad os her sige fra 1846 frem til ca. 1860, er overordnet set ikke blevet behandlet godt af eftertiden. Den ældste fra 1846 (jfr. nedenfor) er væk, og af de næstfølgende villaer, der fra 1851 og de følgende år frem skød op på Frederiksberg, er også kun et fåtal bevaret. Således er Nebelongs særdeles fornemme, senklassicistiske villa fra 1852 på Frederiksberg Allé 35 også en saga blot. 17

18 Gælder det opremsning af fredede bygninger af slagsen fra denne periode på landsplan, kan den vel, deværre, begrænses til villaerne på Ewaldsgade 5 9 ved Søerne i København med nr. 5 (1853 af Nebelong) og nr. 9 (1858 af Herholdt) som de ældste af dem og begge altså hørende hjemme i den pionéragtige periode, der er i fokus i vores sammenhæng her. Kort: Minoreret matrikelkort fra 1857 for Frederiksberg. Cirklen indrammer Rahbeks Allés kulturmiljø fra 1800 tallet. Kilder og litteratur: Kilder: Byggesager i Frederiksberg Kommmunes arkiv Realregister for Frederiksberg, gl. rk., del II (Rigsarkivet) Folketællinger for Frederiksberg 1855 og 1860 (nettet) Litteratur: Wilhelm Henriques: Frederiksbergske Tilstande, 1866 (publiceret 1949) Allan Tønnesen: Frederiksbergs Kommuneatlas bevaringsværdier i byen og bygninger 1994 Knud Millech: Danske arkitekturstrømninger , Kbh (fotografisk optryk), s

19 Udkast til indstilling: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur finder, at villaen samt udhusbygningen på Rahbeks Allé 17 med mellemliggende brostensbelægning indeholder de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en bygningsfredning. Villaen må sammen med nr. 19 regnes for nogle af Danmarks ældst bevarede villaer, som endog efter omstændighederne er godt bevaret, og med deres placering på matrikler udstykket fra Bakkehusets oprindelig grund indgår de i en sjælden historisk sammenhæng, der bør beskyttes. Formål: Formålet med en fredning af denne bygning (så vel som af nr. 19) er at sikre et par Danmarks ældste villaer samt at beskytte et fornemt og sårbart kulturmiljø omkring Bakkehuset. Arkitekturhistorie: Den danske villa opstår med J.D. Herholts villa Tårnborg, opført på Frederiksberg 1846 (for længst nedrevet), som tog udgangspunkt i en villa i Borghese parken i Italien. Her er det den nye, historicistiske bevægelse, som også skaber den ny type bygning: villaen. Dog gælder for Rahbeks Allé 17 sammen med nr. 19, at de, selv om de er nogle år yngre end Herholdts første villa, er fastholdt i den senklassicistiske og Schinkel inspirerede stil, men på denne måde er de også nogle af de sidste eksempler på denne stil i landets historie. Årsagen til den konservative tilgang til det ny byggeri på parcellen nr. 66i må primært søges i det forhold, at ejendommen er bygget som landsted her gjaldt så at sige en fast skabelon, der ikke blev påvirket af en ny tids smag. På en sådan baggrund har bygherren heller ikke haft det store behov for at anvende en arlkitekt, men har kunnet nøjes med en murermester, der beherskede de gamle standarder. Og der var fagfolk nok blandt de habile murermestre, som opererede på Frederiksberg i disse år. Nærmere arkivundersøgelser er påkrævede for at kunne afklare dette spørgsmål endeligt. Rahbeks Allé 17 er under alle omstændigheder enestående ved på den ene side at være senklassicistisk i det arkitektoniske udtryk, velsagtens fordi ejendommen blev opført som landsted, men på den anden side lever op til de primære kriterier for villa definitionen (helårsbeboelse med begrænset udenomsareal), dog ikke praktiseret helt fra oprindelsen, men først fra ca. 1856, et forhold, som dog kun gør bygningen endnu mere interessant. Miljømæssig værdi (omgivelser): Villaen indgår i det kulturmiljø, som ligger omkring Bakkehuset på Rahbek Allés sydlige side. Ud over Bakkehuset er der tale om Meldahls fredede Idiotanstalt fra 1859 og villaen på nr. 19. Både bebyggelsesmæssigt og i henseende til de grønne friarealer repræsenterer dette område samlet set et unikt miljø, som i høj grad savner sin lige på Frederiksberg såvel som i det øvrige land. Kulturhistorisk værdi: Ejendommen er et fint, fysisk vidnesbyrd om den epoke i Frederiksbergs historie midt i 1800 årene, hvor tendensen fra at bruge Frederiksberg som et udelukkende rekreativt område, d.v.s. ved at slå sig ned som landligger om sommeren, går i retning af at udnytte lokaliteten til helårsbeboelse, i dette tilfælde ved 19

20 stadig at bygge i gammel landstedsstil, men i praksis ved at indføre fast ophold som ny sociokulturel tradition, ført an af velbeslåede folk fra det københavnske borgerskab. Ja, huset rummer i virkeligheden i sig selv begge faser, idet det efter al sandsynlighed er opført som landsted til Jordan og hans familie for få år senere at få villastatus! Er denne antagelse korrekt, er huset, må det stærkt fremhæves, også det historisk sidste eksempel på landstedsbyggeriet på Frederiksberg overhovedet. Arkitektonisk værdi: Hovedbygningen er et exceptionelt eksempel på det senklassicistiske byggeri i Danmark. Bygningen har de træk, som er grundlæggende for stilen, i form af den symmetriske opbygning med gavlkvist, de pudsede flader med enkle, dekorative virkemidler, og det opskalkede teglstenstag. i tilfældet her er der dog overraskende effekter i form af ganske særlige afslutninger (kapitæler) på facadens pilastre og disses markante opdeling af facaden i dybereliggende felter. Bærende fredningsværd: Hovedbygningens bærende fredningsværdier for det udvendige knytter sig til det velbevarede ydre med originale vinduer og døre og med gadefacadens fornemme, arkitektoniske udformning, og i det indre til den i vidt omfang bevarede planløsning på begge etager, hovedtrappen samt til de originale fyldingsdøre, gerigter og paneler, der findes bevaret rundt omkring i bygningen. For udhusets vedkommende hører bindingsværksfacaderne med originale vinduer og porte til de fredningsbærende værdier, ligesom brolægningen mellem bygningerne har værdi som oprindelig, tidstypisk belægning. Anbefalinger: For hovedbygningen tilrådes det, at der ved først givne lejlighed søges gennemført tilbageføringer de få steder i overetagerne, hvor der er ændret på planløsningen, ligesom vindfang og facader snarest bør sættes i bedre stand, så yderligere forfald undgås. 20

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet) Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Sjællandsgade 12A, 2200 Kbh. N Matr.nr.: 4667 af Udenbys Klædebo Kvt., København Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hovedhus og muromkranset gårdhave med overdækket brønd (1912, Bent Helweg-Møller). Grundareal 2801 m2.

Fredningsforslaget omfatter: Hovedhus og muromkranset gårdhave med overdækket brønd (1912, Bent Helweg-Møller). Grundareal 2801 m2. Region: Nordsjælland Kommune: Gribskov Adresse: Ved Gærdet 1, 3230 Tisildeleje Matr.nr.: 4s, Ejerlav: Tibirke Flyvesand, Tibirke Ejer: Advokat Merete Cordes, Solsortevej 49, 2000 Frederiksberg Kontaktperson:

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere