Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006"

Transkript

1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken ved legepladsen i Skytteengen På den ordinære generalforsamling den 29. marts 2006 blev der stemt om to forslag omfattet af 10. Sådanne forslag kan kun vedtages når 2/3 af de stemmeberettigede er mødt eller repræsenteret (det vil sige mindst 220 stemmer). De to forslag er mortificering af skøde samt forhøjelse af pantsikkerheden i hver enkelt husstand fra 5.000,- til ,- kr. (ændring af vedtægter, 15) og udskiftning af foreningens udhus lamper. Forslaget er LK SKOT lampe se lampen Skyttevangen 1 (engangsudgift der overstiger 10 % af foreningens til enhver tid godkendte samlede budgetterede udgifter). De to forslag opnåede 2/3 af de afgivne stemmer, og kan derfor, i henhold til vedtægterne 10, stk. 2, vedtages ved simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden: 1. Velkomst og optælling af fremmødte. 2. Afstemning om: Mortificering af skøde samt forhøjelse af pantsikkerheden i hver enkelt husstand fra 5.000,- til ,- kr. (ændring af vedtægter, 15). 3. Afstemning om: Udskiftning af foreningens udhus lamper. Forslaget er LK SKOT lampe se lampen Skyttevangen 1 (engangsudgift der overstiger 10 % af foreningens til enhver tid godkendte samlede budgetterede udgifter). 4. Afslutning.

2 Rørmosegård grundejerforening år 2006 Referat af den ordinære generalforsamling Onsdag den 29. marts 2006 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Formandens beretning. 2. Godkendelse af revideret årsregnskab Vedlagt som bilag. 3. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for år 2006 (indeholder foreslået forhøjelse af kontingent fra 1.400,- kr. til 1.500,- kr. pr. kvartal). Vedlagt som bilag. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. a. Mortificering af skøde samt forhøjelse af pantsikkerheden i hver enkelt husstand fra 5.000,- til ,- kr. (ændring af vedtægter, 15). b. Udskiftning af foreningens udhus lamper. Forslaget er LK SKOT lampe se lampen Skyttevangen 1. c. Bomme i begge ender af fortovene langs Skytte Alle. Se bilag. d. Fodhegn mellem græsplænen og P-plads i Skyttekrogen. Se bilag. e. Diskussion af parkeringsforholdene på Skyttevangen. Se bilag. 5. Valg af bestyrelse: a. Valg af formand (Jonny Andersen genopstiller). b. Valg af kasserer for 1 år (Poul flytter). c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Jens Ebbesen og Klaus Jakobsen genopstiller). 6. Valg af to revisorer samt valg af én revisorsuppleant. 7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelse. 8. Eventuelt. Formanden bød velkommen og gav ordet til den af bestyrelsen udpegede dirigent, cand. Jur. Jens Anthon Vestergaard. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at der var 29 husstande repræsenteret og 4 fuldmagter. Dirigenten spurgte om nogen ville være referent. Da ingen ønskede dette, så blev det pålagt bestyrelsen at tage referat. Dirigenten gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

3 Ad 1. Formandens beretning Formandens beretning 2006 Gartner og fællesarealer: Efteråret har desværre været præget af gartnerens sygdom. På trods heraf har han formået at holde området præsentabelt, og selv snerydningen har fungeret upåklageligt. God bedring til Finn - og tak for indsatsen. Jeg vil - i den forbindelse - gerne igen gøre opmærksom på, at der - i år - kun har været aftalt snerydning på stier og fortove. Stikvejene og parkeringspladserne har ikke været omfattet af aftalen. Dels på grund af problemer med bortkastning af sneen, men også af hensyn til de parkerede biler, idet traktoren kun har været forsynet med kost. Imidlertid har gartneren skaffet et skovlblad til sin nye traktor. Således er der lavet aftale om snerydning af stikveje og parkeringspladser fra næste sæson - dog kun i det omfang vejret tillader det med dette materiel. Gartneren har alligevel - af egen drift - ryddet såvel veje som parkeringspladser efter de seneste snefald. Tusind tak for det - det er vi glade for. Min opfordring skal nu alligevel lyde, at vi hjælper hinanden med at rydde på parkeringspladserne. Nu, hvor sneen begynder at forsvinde, kommer mange ting til syne. Et af de store problemer er efterladenskaber fra diverse 2. sals byggerier. Gartneren har gået en runde og fundet såvel store sten som betonklodser i græsplænerne. Ikke blot ødelægger de hans knive på slåmaskinen, men det er også meget farligt for os beboere, hvis en sten bliver sendt af sted med stor fart. Det er sket, at en vinduesrude er gået i stykker ved det hvad kan der ikke ske med et barnehoved? Vær opmærksom på, hvad der bliver slæbt ind på plænerne og til bygherrerne vær opmærksom på, at der bliver ryddet ordentligt op efter jeres byggerier. Vi har haft et par tilfælde, hvor rotter efter al sandsynlighed, har fundet vej til vores område. Det er der ingen af os, der har interesse i. Derfor kan det ikke indskærpes nok, at vi alle skal være varsomme med, hvad vi smider på bunken, og hvad vi opbevarer i vores haver. Vi indhentede tilbud på opretning af fliser allerede i efteråret. Det var meningen at opretningen skulle igangsættes så snart frosten var af jorden. Vi kan vel alle blive enige om, at vinteren har haft lagt sin klamme hånd på os. Desværre har Lynge Entreprenøren meldt os, at han stopper virksomheden 31. marts. Vi har endnu ikke fundet en afløser for ham. Vores fliser trænger kraftigt til en opretning, så vi håber, at få fuldmagt til at gå i gang og finde en ny entreprenør. Senest har der været inspektion af vores kloakker. Det er kommunens ansvar, og resultatet heraf kendes, i skrivende stund, ikke. Et resultat er dog kendt. Og det er, at de store biler har været en tur inde over vores græsplæner. Det har sat store spor i græsset og flere fliser og væltet. Det betyder, at vi er i gang med at starte en erstatningssag op overfor enten kloakfirmaet eller kommunen

4 Legepladser: Vi har haft arbejdsdag i denne periode. Der blev ydet en stor, stor indsats af de fremmødte. Der var desværre kun tale om få deltagere, så der skal lyde en ekstra stor tak til dem. Uden sammenligning med den originale anvendelse i øvrigt, så har så mange aldrig haft så få at takke for så meget. Kan der ikke mønstres større opbakning bag vedligeholdelsen, kan vi altid betale os fra det ved at hyre ekstern arbejdskraft. Det er desværre temmelig dyrt, men kan blive nødvendigt, idet vi ikke vil gå på kompromis med legepladsernes sikkerhed og beskaffenhed, men vi vil heller ikke lade en så lille skare bære den relativt store byrde. Ellers er legepladserne bragt i orden efter sommerens sikkerhedseftersyn, og der vil - som altid - blive foretaget eftersyn igen så snart foråret varsler sit komme. Formanden redegjorde for at belægning med gummimåtter på Skyttevangens legeplads vil koste ca ,- kr. Grunden det høje pris er arbejdet ikke blevet vedtaget/gennemført. Fælles arrangementer: Fastelavn er vel overstået - og med arrangementer mange steder. Fælles arrangementer er altid godt i områder som vores - og jeg er bekendt med, at der planlægges afholdt et sæbekassebil-væddeløb til sommer. En god ide, som vi kan bakke op om. Det skal nok blive sjovt for børnene og det giver lidt arbejde til de fingernemme forældre. Vi håber, at tilmeldingen bliver tilstrækkelig stor til at arrangementet kan gennemføres. Tyveri og hærværk: På baggrund af forrige års formidable indsats på dette område, så har vi været forskånet for hændelser på dette område. Godt arbejde - lad os fortsætte med det. Rundkørslen: Bestyrelsen har - igen i år - været i stadig dialog med kommunen omkring rundkørslens udformning. På trods af, at der er gået snart halvandet år siden påbegyndelsen af arbejdet, så er det stadig ikke færdiggjort. Det er endvidere fortsat vores opfattelse, at den nuværende udformning ikke er optimal. For eksempel vælger mange ganske enkelt at køre gennem rundkørslen i stedet for at anvende cykelstien. Andre vælger at bruge fortovet ved Skyttekrogen. Ved det seneste møde med teknisk forvaltning forstod lederen ikke vores problem, idet det jo "strengt taget kun er os selv", der kommer hernede. Så er det svært at argumentere for ændringer i udformningen af rundkørslen. Vi må holde vores egen sti ren, før argumenterne får den rette vægt. På trods af løfter om den udformning af cykelstien, som jeg gjorde rede for sidste år, så fremstår den alligevel nu med bomme, skilte og udkørsel direkte til Skytte Alle. Fodgængerfeltet over Skyttevej munder ud i et bomværk, der leder fodgængeren hen til cykelstien i stedet for hen til fortovet. Cykelstien er ikke afmærket som kombineret cykel-/gangsti. Belysningen mangler stadig på trods af at vinteren snart er slut - i hvert fald er den lyse tid

5 hastigt på vej. Hastighedszonen med 30 km/t er endnu ikke genskabt, idet den projekterede hævede flade ud for cykelstiens udmunding - igen trods løfter herom - ikke er påbegyndt. Kørselshastighed og parkering: Der bliver stadig kørt alt for hurtigt. Endda når vores veje er glatte og isdækkede. Specielt op mod rundkørslen skal vi være opmærksomme på farten. Det er her cykelstien munder ud, og der kan opstå farlige situationer mellem cyklisterne og bilisterne. Der er sat skilt op i Skytteengen i et forsøg på at regulere parkeringen. Resultat heraf er ikke kendt. Og så en gentagelse. Antallet af parkeringspladser falder tilsyneladende når mængden af sne stiger. Jeg opfordrede til en fælles indsats i venter, men kun få steder blev det gjort. Vi håber, at gartnerens nye materiel kan hjælpe på problemet næste år, men kun ved selv at gøre en indsats kan vi holde parkeringen fri for sne - og dermed antallet af parkeringspladser oppe. Hybridnet og Internet: Jens redegjorde for undersøgelserne. Det vil som minimum koste kr. at iværksætte billigste opdateringsløsning. Bestyrelsen og arbejdsgruppen finder, at nuværende kvalitet er acceptabel og tiden må vise om der vil komme bedre forslag. Bestyrelsen vil afvente/følge udviklingen på området. Hjemmeside: Send, hvad I har af gode råd til Henrik, som så vil sørge for at det bliver lagt ud på hjemmesiden. De gode råd kan være af håndværksmæssig art, men også gode links kan bruges. Tak til Henrik for den store indsats. Bruges stadig flittigt til udveksling af mange ting. Lad os holde et højt informationsniveau og lad os komme hinanden ved på denne måde. Jeg har forsøgt at bruge kartoteket til løbende information. Det betyder ikke, at det er et krav at være medlem af kartoteket for at få nødvendig information - den vil som altid, blive distribueret på tryk, men da er både nemt, hurtigt og gratis, så vil det blive brugt løbende for at opretholde et højere informationsniveau. Husk at dele informationen med de som ikke har . Der er nu tilmeldt 105 medlemmer. Blot to mere end sidste år - altså 60 % af alle husstandene. Hvis I har en adresse vil jeg gerne her opfordre jer til at tilmelde jer kartoteket. I får naturligvis en del ekstra mail, men byrden er ikke stor. Endnu engang tak til Bagger for det gode arbejde med at holde kartoteket opdateret. Efter afslutning af formandens beretning var der en debat vedrørende kloakrensning. Grundejerforeningen bør sikre, at skader forårsaget af entreprenøren skal udbedres af skadevolder. Ad 2. Godkendelse af revideret årsregnskab. Kassereren gennemgik regnskabet. Godkendt med spørgsmål om forrentning af foreningens penge i banken. Bestyrelsen får Nordeas højeste rentesats!

6 Der blev stillet spørgsmål til de ikke forbrugte penge til legepladser. Bestyrelsen svarede, at der ikke var fremsat behov for forbedringen, men opfordrede til at medlemmerne kom med ønsker! Ad 3. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for år Kassereren fremlagde budgettet, som indeholdt foreslået forhøjelse af kontingent fra 1.400,- kr. til 1.500,- kr. pr. kvartal. Spørgsmål til kr. til legepladser blev rejst. Bestyrelsens svar: Pengene ønskes budgetteret til legepladser. Til reparationer og til forbedringer efter medlemmernes ønsker. Ad 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. a. Mortificering af skøde samt forhøjelse af pantsikkerheden i hver enkelt husstand fra 5.000,- til ,- kr. (ændring af vedtægter, 15). Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte. Forslaget skal herefter godkendes af et flertal på en ekstraordinær generalforsamling for at blive endeligt vedtaget. b. Udskiftning af foreningens udhus lamper. Forslaget er LK SKOT lampe se lampen Skyttevangen 1. Forslaget blev diskuteret: For og imod en totalløsning kontra en stykvis udskiftning og reparation. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte. Forslaget skal herefter godkendes af et flertal på en ekstraordinær generalforsamling for at blive endeligt vedtaget. c. Bomme i begge ender af fortovene langs Skytte Alle. Se bilag. Forslaget blev diskuteret: For og imod bomme. Beskytte børn mod voksne cyklister. Plads til cyklister på kørebanen. Forslaget blev nedstemt. d. Fodhegn mellem græsplænen og P-plads i Skyttekrogen. Se bilag. Forslaget blev vedtaget uden debat. e. Diskussion af parkeringsforholdene på Skyttevangen. Se bilag. Forslaget blev diskuteret: For og imod overholdelse af lokalplanen. Indsigelser fra beboere mod etablering af P-pladser nær egen bolig. Bestyrelsen har tidligere fremsat ønske om etablering af flere p-pladser, men kommunen er ikke villig til at ændre lokalplanen, særligt da der endnu er muligheder for at etablere flere pladser i begyndelsen af Skyttevangen. Generelt skal der opfordres til at tage hensyn til hinanden ikke mindst de husstande som har mere end en bil. Ad 5. Valg af bestyrelse. f. Valg af formand: Jonny Andersen, Skyttemosen 33 blev genvalgt. g. Valg af kasserer, 1 årig periode. Lars Sørensen, Skyttekrogen 7 blev valgt. h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Jens Ebbesen og Klaus Leth Jakobsen blev genvalgt. Ad 6. Valg af to revisorer samt valg af revisorsuppleant. Mette Lykke Petersen, Skytteengen 20 blev genvalgt, som revisor. Peter Jensen, Skyttemosen 45 blev genvalgt, som revisor. Lars Gullaksen, Skyttevangen 24 blev genvalgt, som revisorsuppleant.

7 Ad 7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årskontingent. Budgettet blev godkendt. Kontingent stiger til 1.500,- kr. pr. kvartal, med virkning fra 3. kvartal Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 8. Eventuelt. Hul i vejen ved fart-bumb ønskes behandlet bestyrelsen vil henvende sig til kommunen. En beboer (Finn fra Skytteengen) gav ros til bestyrelsen indsats. En beboer ønskede træerne ved Skyttemosen 12 beskåret. Rundkørslen er ikke gennemført tilfredsstillende. Bestyrelsen vil fortsætte med krav om ændringer til kommunen. En beboer ønskede etablering af vigeplads langs Skytte Alle. Klokken 2120 sluttede dirigenten generalforsamlingen. Rørmosegaard den 30. marts Klaus Leth Jakobsen Bestyrelsesmedlem/referent Jens Ebbesen Bestyrelsesmedlem Poul Skydsgaard Kasserer Anders Christiansen Bestyrelsesmedlem Jens Anton Vestergaard Dirigent Jonny Andersen Formand

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere