Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej"

Transkript

1 Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet

2

3 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre. Det er udarbejdet i efteråret 2007/foråret 2008 af COWI som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og dette er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Fagnotatet er også tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Arealbehov Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Metode for undersøgelserne 11 Servitutter 11 Byggelinjer 13 Forlods overtagelser 15 Permanente ekspropriationer i Grundløsningen 17 Permanente ekspropriationer i Løsningsmlighed Tunnel ved Kulbanevej 19 Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre 21 Midlertidige ekspropriationer i Grundløsningen 23 Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Tunnel ved Kulbanevej 25 Midlertidige ekspropriationer Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre 27 Servitutter 29 0-Alternativet 31 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 33 Bilag 35

6

7 7 Arealbehov Indledning Indledning Der er på denne strækning udarbejdet en Grundløsning samt følgende løsningsmuligheder: Tunnel ved Kulbanevej Smallere motorvej i Hvidovre. Placeringen af banen på strækningen er kendetegnet ved at nærhed til boligområder og rekreative områder for København og Hvidovre kommuner. På den første del af strækningen berøres en række ældre lagerbygninger tilhørende Banedanmark, en Statoil-tank og en Shell-tank samt et antal boliger. Desuden berører linjeføringen to rekreative områder, det grønne areal henholdsvis mellem Vigerslev Vænge og Kulbanevej og Vigerslevparken. Linjeføringen skærer igennem Finnebyen, som er en samling små ældre træhuse, der oprindeligt blev opført som nødboliger efter anden verdenskrig. I Grundløsningen berøres ca. halvdelen af husene. Løsningsmulighederne Tunnel ved Kulbanevej og Smallere motorvej i Hvidovre muliggør, at næsten alle husene bevares. De snævre pladsforhold mellem motorvejen og seks etageejendomme langs Vigerslev Allé medfører, at et mindre antal boliger berøres af banen i større eller mindre grad alt afhængig af, hvilken løsningsmodel der vælges. En tunnel langs Allingvej vil uanset, hvilken løsning der vælges, få miljømæssige konsekvenser for de omkringliggende ejendomme i anlægsfasen.

8

9 9 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Grundløsningen og de to Løsningsmuligheder vil give de samme arealmæssige konsekvenser for området omkring Frugtmarkedet/Retortvej/Kulbanevej. Pakhusene på Banedanmarks arealer og Statoil-tankstationen på hjørnet af Frugtmarkedet og Retortvej nedrives. I alle tre løsninger bliver fodboldbanen og genbrugspladsen flyttet. Jernbaneudfletningen ved Ny Ellebjerg påvirkes midlertidigt, idet der i Grundløsningen er en enkeltsporet udfletning, mens udfletningen ved anvendelse af én af de to Løsningsmuligheder Tunnel ved Kulbanevej og Smallere motorvej i Hvidovre vil være tosporet. I begge Løsningsmuligheder vil Kulbanevej blive lukket permanent for gennemkørsel i den vestlige ende. Grundløsningen og Løsningsmulighederne har forskellige konsekvenser for Finnebyen. I Grundløsningen nedrives ni af de i alt 14 huse i Finnebyen. Hvis det er muligt pga. af husenes tilstand, flyttes de til en anden placering i området. Ved de to Løsningsmuligheder flyttes banens tracé ud i Kulbanevej, og der etableres støttemur, hvorved næsten alle Finnehusene kan bevares. Shell-tanken på hjørnet af Kulbanevej og Vigerslevvej eksproprieres, da ind- og udkørselsforholdene umuliggøres. Grundløsningen og de to Løsningsmuligheder føres gennem Vigerslevparken. Arealet mellem banen og Holbæk-motorvejen inddrages som arbejdsplads. Da arealet efter anlæg af banen vurderes at have mindre værdi som park, foreslås det, at der foretages en terrænmodellering af området. Hvis Vigerslev Allé lægges mellem banen og motorvejen, vil restarealet blive minimalt. Såfremt Vigerslev Allé forlægges, foreslås det, at den eksisterende Vigerslev Allé nedlægges og inddrages til parkareal i Københavns Kommune. Vigerslev Allé kan i både Grundløsningen og i de to Løsningsmuligheder enten bevares i sit nuværende tracé eller forlægges syd for banen. Langs Vigerslev Allé er pladsforholdene til placering af banen mellem motorvejen og nogle etageejendomme snævre. I Grundløsningen flyttes Vigerslev Allé mod nord for at få plads til banen. Det bevirker, at tre af andelsboligblokkene på Vigerslev Allé berøres, idet der eksproprieres en lejlighed på hver etage af de første tre blokke tættest på Vigerslevparken. Efter udførelsen anlægges Vigerslev Allé oven på tunnelen. I den anden Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre lægges banen ligeledes i en cutand-cover tunnel, og samtidig indsnævres Holbæk-motorvejen til to kørespor samt nødspor i hver retning ud for Vigerslev Allé og Allingvej. Dette betyder, at boligblokkene ikke berøres. I denne Løsningsmulighed vil Vigerslev Allé også blive lagt oven på tunnelen. Der anlægges en tunnel langs Allingvej. Tunnelen anlægges mellem motorvejen og Allingvej, hvilket betyder, at de ti huse langs Allingvej ikke berøres direkte. Det ser umiddelbart ud til, at der er plads til en midlertidig vej langs husene, uden at haverne berøres. Ejendommene vil dog få en del miljøpåvirkninger i anlægsperioden i form af støj og støv mv. Det forventes, at anlægsfasen vil strække sig over to til tre år.

10

11 11 Arealbehov Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne Efter fastlæggelse af linjeføringen for den nye jernbane og ændrede linjeføringer af krydsende veje er alle berørte ejendomme gennemgået med henblik på at vurdere indgrebene på den enkelte ejendom. Indgrebene kan deles op i følgende kategorier: Ejendomme, der skal afstå arealer til baneanlæg. Ejendomme, hvor beboelsen nedrives. Ejendomme, der skal afstå arealer til midlertidige arbejdsarealer og arbejdspladser. Ejendomme, der skal afstå arealer som følge af ændringer af eksisterende eller nye bro-, og vejanlæg. Ejendomme, der skal afstå arealer som følge af, at ledninger skal omlægges. Ejendomme, der pålægges servitutter til sikring af eldrift af banen. I nærværende notat er medtaget undersøgelse af de større transmissionsledninger for el, gas, vand, højspænding og kloak. Typisk er servitutterne enslydende for de samme ledninger på de forskellige ejendomme, men servitutbæltet omkring ledningerne kan variere afhængigt af ledningsdimension. Som bilag til fagnotatet er udarbejdet arealplaner for Grundløsningen og de to Løsningsmuligheder, Tunnel ved Kulbanevej og Smallere motorvej i Hvidovre. På planerne er indlagt oplysninger om, hvorledes de forskellige ejendomme bliver berørt af jernbanen. De forskellige typer af indgreb er markeret med forskellige farver og signaturer. Herudover er udarbejdet et bilag med oplysninger om de berørte ejendomme og et bilag om de store ledningers indhold, servitutter og konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. Servitutter Det er ikke umiddelbart muligt at identificere samtlige servitutberettigede, der berøres af Grundløsningen og de to Løsningsmuligheder. Dette kræver en detaljeret gennemgang af samtlige ejendomme med henblik på en geografisk stedfæstelse af de enkelte servitutdokumenter. En række af de ejendomme, der er ejet af kommunerne, omfatter mange arealer og matrikelnumre, der kan være beliggende spredt i kommunerne. På disse ejendomme er der naturligvis lyst særlig mange servitutter, men en stor del heraf vil ikke have nogen betydning for Grundløsningen eller de to Løsningsmuligheder, hverken teknisk eller erstatningsretligt. Det er indledningsvist vurderet, at der er tinglyst i gennemsnit 10 til 15 servitutter pr. ejendom. Nogle af disse vedrører dog de samme anlæg - f.eks. højspændingsledninger - og de har samme påtaleberettigede. Den detaljerede gennemgang af de servitutter og byrder, der hviler på de enkelte ejendomme, skal senest ske forud for ekspropriationsprocessen, men jo tidligere gennemgangen kan foretages, jo større mulighed er der for at forebygge uforudsete forhold, der kan have betydning for banen. Modsat bør arbejdet ikke iværksættes, før banens beliggenhed er fastlagt med rimelig sikkerhed. Iværksættelse af arbejdet kan passende ske, så snart offentlighedsfasen er afsluttet. Der bør imidlertid også under offentlighedsfasen opretholdes et "beredskab", der kan

12 12 Arealbehov Metode for undersøgelserne vurdere betydningen af servitutrettigheder og besvare de spørgsmål herom, der måtte blive rejst i forbindelse med den offentlige høring.

13 13 Arealbehov Byggelinjer Byggelinjer Der er indhentet oplysninger om tinglyste byggelinjer for Holbæk-motorvejen. Byggelinjeafstanden er typisk på 50 m fra vejens midterlinje med et tillæg, der afhænger af højdeforskellene imellem vejen og de tilgrænsende arealer. Højdeforskelstillægget er pålagt for at sikre muligheden for at etablere skråningsanlæg i forbindelse med senere vejudvidelser og er sædvanligvis på to gange højdeforskellen plus én meter. Der forekommer byggelinjer i forbindelse med til- og frakørselsramper, hvor afstanden typisk er 40 m, men beregnet fra vejenes "systemlinje" eller kørebanekant, også her med højdeforskelstillæg. Byggelinjerne er pålagt for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for motorvejene. Mulige konflikter mellem disse og Grundløsningen henholdsvis de to Løsningsmuligheder for banen må afklares. Der forekommer også byggelinjer på ejendomme grænsende til kommunale veje, ligesom der i de lokalplaner, som findes på strækningen, forekommer byggelinjer af forskellig karakter og omfang - her med de respektive kommuner som påtaleberettigede.

14

15 15 Arealbehov Forlods overtagelser Forlods overtagelser I 2003 blev de områder, der muligvis kunne blive berørt af anlæg af en ny jernbane mellem København og Ringsted, udpeget med hjemmel i den daværende projekteringslov og efter planlægningsarbejde i en længere periode. Efter vedtagelse af lov nr. 244 af 21. marts 2007 blev dette område udvidet. Der er afsat et beløb på finansloven til forlods overtagelse af de ejendomme, som berøres særligt indgribende af projekteringen, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at flytte, før det er besluttet at ekspropriere ejendommen, og hvis ejendommen i øvrigt ikke kan sælges på normale vilkår. Det er Trafikstyrelsen, der afgør, om ejeren af ejendommen opfylder betingelserne for at få foretaget forlods overtagelse, og Banedanmark, der overtager ejendommen. Ejendommene Vigerslev Allé 369, 371, 375 og 377, er forlods overtaget og ejes i dag af Banedanmark.

16

17 17 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Grundløsningen Permanente ekspropriationer i Grundløsningen I følgende afsnit henvises til arealplan nr. TAE_A1_P_019 og TAE_A1_P_020. På arealplanerne er vist Vigerslev Allé liggende i sit nuværende tracé. Københavns Kommune På et umatrikuleret jernbaneareal parallelt med Frugtmarkedet ligger der en række lagerbygninger, som ejes af Banedanmark. Bygningerne nedrives for at gøre plads til banen. På hjørnet af Retortvej og Frugtmarkedet ligger en Statoil-tankstation, som nedrives. Der anlægges en ny vejforbindelse fra Frugtmarkedet til Retortvej. Vejen anlægges over ejendommen Retortvej 3, hvor en del af parkeringspladsen inddrages. Det er ikke nødvendigt at nedrive bygningerne på grunden. Retortvej sænkes under banen, og der etableres skråningsanlæg på begge sider, hvilket betyder, at de omkringliggende ejendomme vil blive berørt i form af fjernelse af beplantningen mod Retortvej. Banen går gennem Kulbanevej 4a, matr.nr Ejendommen er ejet af Københavns Kommune. Arealet er udlejet til entreprenørvirksomheder, der bruger det som oplagsplads. Det vil være nødvendigt at opsige lejerne af arealet, da grunden gennemskæres. Kulbanevej føres under banen, hvilket betyder, at der skal etableres skråningsanlæg eller støttemure langs vejen. På nordvestsiden af Kulbanevej anlægges banen gennem et parkanlæg, der ligger parallelt med vejen. I den nordøstlige ende af parken er der anlagt en fodboldbane. Fodboldbanen fjernes og genskabes længere mod nordøst, hvor genbrugspladsen ligger i dag. Klubhuset, som ligger ved fodboldbanen, flyttes med. Genbrugspladsen kan placeres på restarealet fra den gennemskårede ejendom Kulbanevej 4a, der ejes af Københavns Kommune. I den nordøstlige ende af parkarealet har kommunen udlejet et areal til en entreprenør som oplagsplads. Det vil være nødvendigt at opsige lejerne af arealet, da grunden gennemskæres. Gennem parken anlægges stianlæg, og der føres en sti under banen i st Jernbanen fortsætter gennem Finnebyen, hvor det bliver nødvendigt at flytte ni af husene. Hvis husene kan flyttes, kan de placeres på kommunens parkareal, Kulbanevej 4, matr.nr Der anlægges en vej til Finnebyen fra Vigerslev Allé ind over matr.nr som ejes af Københavns Kommune. Banen føres under Vigerslevvej og fortsætter gennem Vigerslevparken. Vigerslevvej føres over banen og der anlægges skråningsanlæg på naboejendommene, især på matr.nr. 3160, hvor Super Best ligger. For enden af Super Best-bygningen op mod Vigerslevvej ligger en Shell-tank, som i dag har indkørsel fra Vigerslevvej og udkørsel til Kulbanevej. På grund af de store niveauspring er det ikke muligt at skabe tilfredsstillende til- og frakørselsforhold. Tanken må derfor eksproprieres. I Grundløsningen er vist Vigerslev Allé liggende i sit nuværende tracé, men vejen kan også flyttes syd for banen, som beskrevet under Løsningsmulighederne Tunnel ved Kulbanevej og Smallere motorvej i Hvidovre. Vigerslev Allé forlægges lokalt ved Hvidovregade. Hvidovre Kommune I trekanten mellem Vigerslev Allé, Vigerslevparken og Holbæk-motorvejen ligger der syv parcelhuse, som alle skal fjernes. Det drejer sig om Vigerslev Allé 363, 367, 369, 371, 375, 377 og 379. De fire af dem, nr. 369, 371, 375 og 377, er forlods overtaget

18 18 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Grundløsningen og ejes i dag af Banedanmark. Der er i alt 12 matrikelnumre, der skal totaleksproprieres. Heriblandt en brugtvognsforhandler, som er beliggende Vigerslev Allé 373. Der findes en skurvogn på ejendommen, hvorfra der føres forretning. I forlængelse af bebyggelsen findes en parkeringsplads, som inddrages. Ejendommen på matr.nr. 128, hvorpå der står en Sonofon-telemast, totaleksproprieres. Banen fortsætter parallelt med Vigerslev Allé frem til Hvidovrevej. Som følge af de meget snævre pladsforhold langs Vigerslev Allé er det nødvendigt at nedrive en del af andelsboligforeningerne: Thorvalds Minde, Vigerslev Allé 386 A, i alt en lejlighed pr. etage i hver af de tre blokke tættest på Vigerslevparken, i alt ni toværelses lejligheder. Den resterende del af blokkene bevares, og der mures nye gavle op. Vejdirektoratets pumpestation, som ligger i broen, kan evt. flyttes til et kommunalt ejet parkeringsareal syd for motorvejen. Den nye bane anlægges i Allingvej. Efter udførelsen placeres Allingvej oven på jernbanetunnelen. Fra st til anlægges banen mellem motorvejen og Allingvej på et kommunalt ejet areal. Det kommunale regnvandsbassin mellem motorvejen og Allingvej nedlægges. Der etableres erstatningsbassin i Allingvej.

19 19 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Løsningsmlighed Tunnel ved Kulbanevej Permanente ekspropriationer i Løsningsmlighed Tunnel ved Kulbanevej Linjeføringen for Løsningsmuligheden Tunnel ved Kulbanevej på strækningen Ny Ellebjerg Station-Avedøre starter i st , hvilket svarer til Grundløsningens st , og afsluttes i st , svarende til Grundløsningens st I følgende afsnit henvises til arealplan nr. TAE_A1_P_046 og TAE_A1_P_047. På disse planer er vist, hvorledes Vigerslev Allé kan flyttes syd for banen. På et umatrikuleret jernbaneareal parallelt med Frugtmarkedet ligger der en række lagerbygninger, som ejes af Banedanmark. Bygningerne nedrives for at give plads til banen. På hjørnet af Retortvej og Frugtmarkedet ligger en Statoil-tankstation, som nedrives. Der anlægges en ny vejforbindelse fra Frugtmarkedet til Retortvej. Vejen anlægges over ejendommen Retortvej 3, hvor en del af parkeringspladsen inddrages. Det er ikke nødvendigt at nedrive bygningerne på grunden. Retortvej føres over banen, og der etableres skråningsanlæg langs vejen, hvilket betyder, at de omkringliggende ejendomme vil blive berørt i form af fjernelse af beplantningen mod Retortvej. Banen går gennem Kulbanevej 4a, matr.nr Ejendommen er ejet af Københavns Kommune. Arealet er udlejet til entreprenørvirksomheder, der bruger området som oplagsplads. Det vil være nødvendigt at opsige lejerne af arealet, da grunden gennemskæres. Kulbanevej lukkes, og der anlægges en høj tunnel gennem parken langs Kulbanevej. Fodboldbanen, som ligger i parken, kan flyttes længere mod nordøst til en placering i nærheden af genbrugspladsen. Genbrugspladsen skal flyttes til en anden placering. I Grundløsningen er det foreslået, at genbrugspladsen placeres på matr.nr. 3257, som ejes af kommunen, men i nærværende Løsningsmulighed flyttes banen tættere på krydset Retortvej/Kulbanevej, så der ikke bliver plads til genbrugspladsen på arealet. I st føres banen ud i Kulbanevej, hvorved indgrebet i Finnebyen minimeres til kun at berøre to huse, som må flyttes. Kulbanevej lukkes ved matr.nr Kulbanevej 34. Banen føres under Vigerslevvej og fortsætter gennem Vigerslevparken i et trug. Stien i parken føres under banen, og Harrestrup å frilægges. Da terrænforholdene vil umuliggøre til- og frakørsel til Shell-tanken, som ligger på hjørnet af Kulbanevej og Vigerslevvej, eksproprieres denne. I nærværende Løsningsmulighed er vist en forlægning af Vigerslev Allé, så den fremover vil ligge mellem motorvejen og banen. Den del af Vigerslev Allé, der ligger i Københavns Kommune, nedlægges som vej, og arealet inddrages under parken. Cykelstien føres igennem parken. Flytning af Vigerslev Allé bevirker, at Vigerslevvej mellem Vigerslev Allé og Folehaven udvides med to ekstra spor. Dette vil få nogle arealmæssige konsekvenser for naboejendommen - primært Vigerslevparken. Det er også muligt at lade Vigerslev Allé ligge i sit nuværende tracé som beskrevet under Grundløsningen. Den eksisterende sti i parken føres i en tunnel under banen og Vigerslev Allé. Banen fortsætter i tunnel parallelt med motorvejen og Vigerslev Allé. I trekanten mellem Vigerslev Allé, Vigerslevparken og Holbæk-motorvejen ligger der syv parcelhuse, som alle skal fjernes. Det drejer sig om Vigerslev Allé 363, 367, 369, 371, 375, 377 og 379. De fire af dem, nr. 369, 371, 375 og 377, er forlods overtaget og ejes i dag af Banedanmark. Der er i alt 12 matrikelnumre, der skal totaleksproprieres. Heriblandt en brugtvognsforhandler, som er beliggende Vigerslev Allé 373. Der findes en skurvogn på ejendommen, hvorfra der føres forretning. I forlængelse af be-

20 20 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Løsningsmlighed Tunnel ved Kulbanevej byggelsen findes en parkeringsplads, som inddrages. Ejendommen på matr.nr. 128, hvorpå der står en Sonofon-telemast, totaleksproprieres. Banen fortsætter parallelt med Vigerslev Allé frem til Hvidovrevej. Som følge af de meget snævre pladsforhold langs Vigerslev Allé er det nødvendigt at nedrive en del af andelsboligforeningerne Thorvalds Minde, Vigerslev Allé 386 A, i alt ca. én lejlighed pr. etage i hver af de tre blokke, dvs. i alt 9 små toværelsers lejligheder. Det forventes, at den resterende del af blokkene bevares, og at der mures nye gavle op. Banen fortsætter under Hvidovrevej og parallelt med Allingvej frem til Avedøre. Pumpestationen, som ligger i broen, flyttes til et parkeringsreal syd for motorvejen. På denne strækning vil det være nødvendigt at inddrage en lille del af motorvejen, men selve vognbanerne berøres ikke. Ejendommene langs Allingvej bliver ikke berørt. Efter anlæg af banen genetableres Allingvej oven på tunnelen.

21 21 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre Linjeføringen for Løsningsmuligheden Smallere motorvej i Hvidovre på strækningen Vigerslev-Avedøre starter i st , svarende til Grundløsningens st , og afsluttes i st , svarende til Grundløsningens st I følgende afsnit henvises til arealplan nr. TAE_A1_P_048 og TAE_A1_P_049. På et umatrikuleret jernbaneareal parallelt med Frugtmarkedet ligger der en række lagerbygninger, som ejes af Banedanmark. Bygningerne nedrives for at gøre plads til banen. På hjørnet af Retortvej og Frugtmarkedet ligger en Statoil-tankstation, som nedrives. Der anlægges en ny vejforbindelse fra Frugtmarkedet til Retortvej. Vejen anlægges over ejendommen Retortvej 3, hvor en del af parkeringspladsen inddrages. Det er ikke nødvendigt at nedrive bygningerne på grunden. Retortvej føres over banen, og der etableres skråningsanlæg langs vejen, hvilket betyder, at de omkringliggende ejendomme vil blive berørt i form af fjernelse af beplantningen mod Retortvej. Banen går gennem Kulbanevej 4a, matr.nr Ejendommen er ejet af Københavns Kommune. Arealet er udlejet til entreprenørvirksomheder, der bruger området som oplagsplads. Det vil være nødvendigt at opsige lejerne af arealet, da grunden gennemskæres. Kulbanevej lukkes, og der anlægges en høj tunnel gennem parken langs Kulbanevej. Fodboldbanen, som ligger i parken, flyttes længere mod nordøst til en placering i nærheden af genbrugspladsen. Genbrugspladsen flyttes til en anden placering. I Grundløsningen er det foreslået, at genbrugspladsen placeres på matr.nr. 3257, som ejes af Kommunen, men i nærværende Løsningsmulighed flyttes banen tættere på krydset Retortvej/Kulbanevej, så der ikke bliver plads til genbrugspladsen på arealet. I st anlægges banen i Kulbanevej. Husene i Finnebyen kan dermed bevares. Kulbanevej lukkes ved matr.nr Kulbanevej 34. Da terrænforholdene vil gøre det umuligt at køre til og fra Shell-tanken eksproprieres denne. Banen føres under Vigerslev Allé og fortsætter gennem Vigerslevparken i et trug. Stien i parken føres under banen og Harrestrup å rørlægges. Vigerslev Allé kan forlægges som beskrevet under "Høj tunnel". En anden mulighed er at lade Vigerslev Allé blive liggende i sit nuværende tracé som beskrevet under Grundløsningen. Banen fortsætter i tunnel parallelt med motorvejen og Vigerslev Allé. I trekanten mellem Vigerslev Allé, Vigerslevparken og Holbæk-motorvejen ligger der syv parcelhuse. Det drejer sig om Vigerslev Allé 363, 367, 369, 371, 375, 377 og 379. De fire af dem, nr. 369, 371, 375 og 377, er forlods overtaget og ejes i dag af Banedanmark. Der er i alt 12 matrikelnumre, der skal totaleksproprieres. Heriblandt en brugtvognsforhandler, som er beliggende Vigerslev Allé 373. Der findes en skurvogn på ejendommen, hvorfra der føres forretning. I forlængelse af bebyggelsen findes en parkeringsplads, som inddrages. Ejendommen på matr.nr. 128, hvorpå der står en Sonofon-telemast, totaleksproprieres. Banen fortsætter parallelt med Vigerslev Allé frem til Hvidovrevej. Motorvejen indsnævres for at gøre plads til banen. Dette betyder, at andelsboligerne ikke berøres. Banen fortsætter under Hvidovrevej og parallelt med Allingvej i arealet mellem motorvejen og Allingvej frem til Avedøre. Pumpestationen, som ligger i broen, kan evt. flyttes til et parkeringsareal syd for motorvejen.

22 22 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre På strækningen parallelt med Allingvej indsnævres motorvejen til to kørespor samt nødspor i begge retninger. Denne indsnævring betyder, at de ti enfamilieshuse langs Allingvej ikke berøres. Efter anlæg af banen genetableres Allingvej oven på tunnelen.

23 23 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i Grundløsningen Midlertidige ekspropriationer i Grundløsningen Der er generelt udlagt et arbejdsareal på 5 meter på hver side af banen. Hvor der opstilles støttemure, udlægges der ikke et arbejdsareal. Omkring vejanlæg og tilpasning af eksisterende veje udlægges 2 meter til arbejdsarealer. Hvor arbejdsarealerne vil berøre huse, skure mv., indskrænkes arbejdsarealerne lokalt. Det kan på visse steder være nødvendigt at inddrage Holbæk-motorvejens nødspor midlertidigt til bygning af tunnelen. Der henvises til arealplan nr. TAE_A1_P_019, TAE_A1_P_020. Ejendommen Kulbanevej 4, matr.nr. 3257, totaleksproprieres, og den del af ejendommen, der ikke bruges til banen, benyttes som arbejdsplads til forlægning og underføring af Retortvej under banen. I Vigerslevparken eksproprieres arealet mellem banen, Vigerslevvej og Holbækmotorvejen til arbejdsplads. Efter endt udførelse af banen terrænmodelleres arealet, inden arealet leveres tilbage til kommunen. Arbejdspladsen anvendes til en bro, der skal føre banen under Vigerslevvej, samt til sænkning af krydset Vigerslevvej og Vigerslev Allé. Hvor Holbæk-motorvejen krydser under Hvidovrevej, anlægges en arbejdsplads på begge sider af motorvejen. Arbejdspladsen nord for motorvejen benyttes i forbindelse med broen, der fører banen under Hvidovrevej. Arbejdspladsen syd for motorvejen benyttes til at anlægge en pumpestation for afvanding fra motorvejen. I dag ligger pumpestationen i broen for Hvidovrevej.

24

25 25 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Tunnel ved Kulbanevej Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Tunnel ved Kulbanevej Der er generelt udlagt et arbejdsareal på 5 meter på hver side af banen. Hvor der opstilles støttemure, udlægges der ikke et arbejdsareal. Omkring vejanlæg og tilpasning af eksisterende veje udlægges 2 meter til arbejdsarealer. Hvor arbejdsarealerne vil berøre huse, skure mv., indskrænkes arbejdsarealerne lokalt. Det kan på visse steder være nødvendigt at inddrage Holbæk-motorvejens nødspor midlertidigt til bygning af tunnelen. Der henvises til arealplan nr. TAE_A1_P_046, TAE_A1_P_047. Ejendommen Kulbanevej 4, matr.nr totaleksproprieres, og den del af ejendommen, der ikke bruges til banen, benyttes som arbejdsplads til forlægning og underføring af Retortvej under banen. I st til og til anlægges et par mindre arbejdspladsarealer til brug for etablering af broer med henblik på overføring af et par mindre veje over banen henholdsvis til parkeringsplads og til Finnebyen. I Vigerslevparken eksproprieres arealet mellem banen, Vigerslevvej og Holbækmotorvejen midlertidigt til arbejdsplads. Efter endt udførelse af banen terrænmodelleres arealet, inden det leveres tilbage til kommunen. Arbejdspladsen anvendes til en bro, der skal føre banen under Vigerslevvej, samt til sænkning af krydset Vigerslevvej og Vigerslev Allé. Vigerslev Allé fra Hvidovregade frem til kommunegrænsen i Københavns Kommune inddrages som arbejdsareal. Hvor Holbæk-motorvejen krydser under Hvidovrevej, anlægges en arbejdsplads på begge sider af motorvejen. Arbejdspladsen nord for motorvejen benyttes i forbindelse med broen, der skal bygges for at føre banen under Hvidovrevej. Arbejdspladsen syd for motorvejen benyttes til at anlægge en pumpestation for afvanding fra motorvejen. I dag ligger pumpestationen i broen for Hvidovrevej.

26

27 27 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre Midlertidige ekspropriationer Løsningsmulighed Smallere motorvej i Hvidovre Der er generelt udlagt et arbejdsareal på 5 meter på hver side af banen. Hvor der opstilles støttemure, udlægges der ikke et arbejdsareal. Omkring vejanlæg og tilpasning af eksisterende veje udlægges 2 meter til arbejdsarealer. Hvor arbejdsarealerne vil berøre huse, skure mv., indskrænkes arbejdsarealerne lokalt. Det kan på visse steder være nødvendigt at inddrage Holbæk-motorvejens nødspor midlertidigt til bygning af tunnelen. Der henvises til arealplan nr. TAE_A1_P_048, TAE_A1_P_049. Ejendommen Kulbanevej 4, matr.nr totaleksproprieres, og den del af ejendommen, der ikke bruges til banen, benyttes som arbejdsplads til forlægning og underføring af Retortvej under banen. I st til og til anlægges et par mindre arbejdspladsarealer til brug for etablering af broer med henblik på overføring af et par mindre veje over banen henholdsvis til parkeringsplads og til Finnebyen. I Vigerslevparken eksproprieres arealet mellem banen, Vigerslevvej og Holbækmotorvejen til arbejdsplads. Efter endt udførelse af banen terrænmodelleres arealet, inden det leveres tilbage til kommunen. Arbejdspladsen anvendes til en bro, der skal føre banen under Vigerslevvej, samt sænkning af krydset Vigerslevvej og Vigerslev Allé. Vigerslev Allé fra Hvidovregade frem til kommunegrænsen i Københavns Kommune inddrages som arbejdsareal. Hvor Holbæk-motorvejen krydser under Hvidovrevej, anlægges en arbejdsplads på begge sider af motorvejen. Arbejdspladsen nord for motorvejen benyttes i forbindelsen med broen, der skal bygges for at føre banen under Hvidovrevej. Arbejdspladsen syd for motorvejen benyttes til at anlægge en pumpestation for afvanding fra motorvejen. I dag ligger pumpestationen i broen for Hvidovrevej.

28

29 29 Arealbehov Servitutter Servitutter På de ejendomme, der berøres af Grundløsningen, hviler en række privat- og offentligretlige servitutter. Hovedreglen ved ekspropriationer er, at samtlige rettigheder over de eksproprierede arealer mistes ved ekspropriationen, medmindre ekspropriationsmyndigheden bestemmer andet. Servitutrettighederne omfattes således generelt af ekspropriationsindgrebet, og der må foretages en konkret vurdering af servitutten og dens økonomiske betydning for rettighedshaveren - typisk de påtaleberettigede i henhold til servitutterne. For de større stræknings- /ledningsanlæg kan servitutterne benyttes til at identificere mulighederne for, at anlæggene kan opretholdes sammen med baneanlægget, idet dokumenterne indeholder bestemmelser om sikring af anlæggene med respektafstande, gravedybder, sikring af adgang til reparationer og vedligeholdelser m.m. På strækningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre berører banen på en kort strækning en af København Kommunes hovedvandledninger, der krydser gennem Vigerslevparken parallelt med Vigerslev Allé. Desuden berøres forskellige fjernvarmeledninger i et omfang, der endnu ikke er nærmere undersøgt. Øvrige ledninger I området findes desuden en del mindre ledninger, der forsyner boliger og virksomheder langs strækningen, herunder afløbsledninger, el-, tele- og lyslederkabler. Disse er fortrinsvist beliggende i offentlige vejarealer, hvor aftalerne herom er baseret på det såkaldte "gæsteprincip", og hvor ledningerne derfor ikke er tinglyst. Konsekvenserne for ledningerne af banens endelige linjeføring afklares i forbindelse med detailprojekteringen, men i de fleste tilfælde vil anlæggene skulle flyttes, hvis de er beliggende direkte i en af løsningernes areal. Nye servitutter: De ledningsanlæg m.m., der skal flyttes som følge af anlægget af jernbanen, skal sikres ved tinglysning på deres nye beliggenhed som en del af ekspropriationsindgrebet. Dette kan betyde, at ejendomme, der ikke er berørt af jernbanen som sådan, skal tåle pålæg af en servitut om f.eks. et ledningsanlæg. Herudover vil der på de ejendomme, der grænser op til jernbanearealet, blive tinglyst en servitut om eldrift, der skal sikre, at bevoksning og genstande ikke kommer i nærheden af køreledningerne og de spændingsførende dele af masterne. Bestemmelserne kan betyde, at nærtstående træer må fældes, eller at master og lign. må flyttes.

30

31 31 Arealbehov 0-Alternativet 0-Alternativet I 0-alternativet anlægges jernbanen ikke. I stedet vil der ske mindre kapacitetsudvidelser på den eksisterende bane over Roskilde i form af gennemførsel af KØRprojektet. Der er således intet arealbehov på strækningen i forbindelse med dette alternativ.

32

33 33 Arealbehov Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Der er ikke i nærværende notat behandlet eventuelle ekspropriationsindgreb, som følge af omlægningen af ledningerne til andre arealer, idet der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til, hvor ledningerne skal flyttes hen. Der er heller ikke taget stilling til ekspropriationsindgreb, der måtte blive nødvendige som følge af støjafskærmning, landskabsbearbejdning af de tilgrænsende arealer eller til brug for midlertidig omlægning af de veje, der skal ombygges.

34

35 35 Arealbehov Bilag Bilag Bilag 1 Liste: Ekspropriationsomfang og ejeroplysninger. Tegninger: TAE_A1_P_019: Arealplan, Grundløsning St St TAE_A1_P_020: Arealplan; Grundløsning St St TAE_A1_P_046: Arealplan; Tunnel ved Kulbanevej St St TAE_A1_P_047: Arealplan; Tunnel ved Kulbanevej St St TAE_A1_P_048: Arealplan; Smallere motorvej i Hvidovre St St TAE_A1_P_049 Arealplan; Smallere motorvej i Hvidovre St St

36 Arealbehov Udgiver: Trafikstyrelsen Rådgiver: COWI A/S

37 Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. Kapacitetsudvidelse København-Ringsted

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Høringssvar København-Ringsted projektet Valby Lokaludvalg har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted.

Høringssvar København-Ringsted projektet Valby Lokaludvalg har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted. Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K Høringssvar København-Ringsted projektet har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted. har behandlet høringssvaret på lokaludvalgets

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for Nybygningsløsningen

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Forord Forord Jernbanen

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

TP4 Urban Civil Works En del af Den nye bane København Ringsted

TP4 Urban Civil Works En del af Den nye bane København Ringsted TP4 Urban Civil Works En del af Den nye bane København Ringsted Dansk Brodag 2016 5. april 2016 Stephen Slot Odgaard, COWI Projektdirektør, Tunneler 1 Agenda 1. Generel præsentation Den nye bane Kbh-Rng

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 26. august 2009 3 Udførelsesplanlægning Indhold Forord Dette notat omhandler udførelsesplanlægning for Nybygningsløsningen. Det er

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Nybygningsløsningen 30. september 2008 København- projektet 3 Vibrationer Forord Forord Dette fagnotat omhandler vibrationer for Nybygningsløsningen på strækningen

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt materialeforbrug og affald Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen

Jord og jordhåndtering samt materialeforbrug og affald Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen Jord og jordhåndtering samt Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. september 2008 3 Jord og jordhåndtering samt Forord Forord Dette fagnotat omhandler jord og jordhåndtering samt for Nybygningsløsningen

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. juni 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for 5. sporsløsningen

Læs mere

Anmeldelse af ændringer eller udvidelse af Storstrøm- eller Femern-forbindelserne

Anmeldelse af ændringer eller udvidelse af Storstrøm- eller Femern-forbindelserne Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1

Arealfortegnelse nr. 1 nr. 1 Vedrørende ekspropriation til forlægning af Herredsvejen Udarbejdet den 26. april 2019. Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Skanderborg

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017 Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre (sendt til kmv@hvidovre.dk) 1 Mandag den 2. januar 2017 Høringssvar på ændring af kommuneplan for erhvervsområdet 1E3 Jeg har modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Ingeniør Stine Kirkeskov

Læs mere

Servitutundersøgelse og screening af øvrige forhold, der kan påvirke den fremtidige anvendelse

Servitutundersøgelse og screening af øvrige forhold, der kan påvirke den fremtidige anvendelse Geopartner Landinspektører A/S Bredhøjvej 5, 2. sal 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 16 88 CVR-nr. 20014784 Dir. tlf. 87 22 42 54 amj@geopartner.dk J.nr. 1701805 AMJ Dato: 24. marts 2017 Servitutundersøgelse

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2008

TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2008 MAJ 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2008 TILLÆG VEDR. OMLÆGNING AF KLOAKLEDNINGER I FORBINDELSE MED ETABLERING AF NORDHAVNSVEJ FORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af Den nye bane København-Ringsted 198. hæfte Møde den 17. december 2018 Solrød Kommune Mandag

Læs mere

Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m.

Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m. sprotokol - skema til teknisk aftale Side 1 af 6 s-ejer Spildevand Spildevand BLUKS-01 Spildevand KST 1.190 1.435 3 Ø40 mm sejeren oplyser, at ledningen langs sydsiden af Ødisvej mellem Tværford og Ødisvej

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Arealforhold Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 4 16. april 2018 Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere Tirsdag

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 279681 Brevid. 2510331 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station- Vestvolden Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om prissætning af infrastruktur i Tingbjerg Københavns Kommune har med budget 2013 igangsat et arbejde med at analysere mulighederne

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. LOKALPLAN NR. 14 for området ved idrætsplads i Uvelse. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Redegørelse for lokalplanen

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Ole Kveiborg, COWI Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet 1 Ny jernbane over Vestfyn Linjeføring for Forslag Syd,

Læs mere

NOTAT G Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. anlægsprojekter.

NOTAT G Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. anlægsprojekter. NOTAT 05.01.02-G00-1-16 Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. Finansiering af kommunale anlægsprojekter afledt af Fjordforbindelsen.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 8. maj 2008 3 Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen på strækningerne Ny Ellebjerg Station-. Det er udarbejdet i efteråret

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde København-Ringsted projektet 17. juni 2008 3 Affald og materialeforbrug, Forord Forord

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Rådhushaven Parkeringsanlæg ved Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for et parkeringsanlæg i den sydlige del af Rådhushaven. Lokalplanen består af: En

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Planforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 23.08.2016 Simon

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

VVM anmeldelse. Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium. Projekt nr

VVM anmeldelse. Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium. Projekt nr VVM anmeldelse Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium Projekt nr. 760.8240 Maj 2016 VVM anmeldelse 1. Projektansvarlig HMN Gasnet P/S Vognmagervej 14 8800 Viborg forestår anlæg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan UDKAST Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan UDKAST Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 UDKAST 2018-03-23 Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Aabenraa Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere