Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune i Københavns Amts Søndre birk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune i Københavns Amts Søndre birk."

Transkript

1 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune i Københavns Amts Søndre birk. 2: Formål Foreningens formål er at: 1 Tilvejebringe og administrere de fornødne midler til: A Vedligehold af de på matr. nr. 8 a og 8 am af Hvidovre by og sogn anlagte veje med tilhørende afvandingsanlæg. B Vejbelysning, hvor det kræves af kommunen. 2 Varetage medlemmernes interesse i alle fælles anliggender, herunder at påse at veje, fortove og pladser holdes rene, og i øvrigt sørge for orden på foreningens område. Foreningen kan endvidere gennem bestyrelsen påtale medlemmernes overtrædelser af lokalplanen og vedtægter, og hvis disse forhold ikke rettes ved forhandling, at bringe dem for en domstol. 3: Medlemmer Foreningens medlemmer omfatter ejere af parceller udstykket fra matr. nr. 8c og 8 am af Hvidovre by og sogn, som i henhold til skøde er forpligtiget til at være medlem af grundejerforeningen og således underkaste sig foreningens vedtægter. 4: Kontingent, indskud, kapital og hæftelse Stk. 1: Ethvert medlem betaler til foreningen de af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingenter, evt. afgifter og indskud. Stk. 2: Af foreningens midler er bestyrelsen berettiget til af afholde: 1 Vandafgift. Se 8, stk Udgår pr Udgifter til foreningens daglige drift og administration. 3 Vejreparationer og vedligeholdelse. 4 Udgifter til hovedvandledninger. Udgår pr Udgifter til belysning. Stk. 3: Kontingentet skal indbetales én gang årligt efter bestyrelsens anvisning. Medlemmer af GF Præstemosen skal ved kontingentbetaling 2013 og fremover være tilsluttet NETS-betalingsservice.

2 Såfremt et medlem ikke tilslutter sig betaling af kontingent gennem NETS, skal det enkelte medlem betale kr. 150 i administrationsomkostninger til foreningen pr. år der ikke sker tilmelding til NETS. Stk. 4: Foreningskapitalen skal udgøre mindst kr Stk. 5: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue (foreningskapital). Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 5: Mislighold Stk. 1: Såfremt et medlem er i restance med kontingent og/eller indskud, er bestyrelsen berettiget til at inddrive restancen som følger: Rykkerskrivelser udsendes tre gange med 1 måneds mellemrum. Gebyrer pålægges ifølge renteloven (gebyrer), lov nr. 379 af 6. juni Fordringen overgives herefter til retslig inkasso. Lov nr. 379, 9b, stk. 2 og stk. 3: Stk. 2: Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Stk. 3: Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr. inkl. moms. Stk. 2: Foreningen kan lade sit samlede krav tinglyse som pantekrav på ejendommen. Stk. 3: Gebyrer for restancer (se 5, stk. 1), som ikke bliver indbetalt sammen med restancen, vil blive påført næste års kontingentindbetaling. 6: Ordensforskrifter Stk. 1: Det er forbudt at benytte vejarealet som oplagsplads for materialer, gødning, skrald, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lystbåde. Det indskærpes medlemmerne at overholde de pålagte servitutter. Stk. 2: Det er forbudt at drive handel eller erhvervsvirksomhed af enhver art eller at have oplag på parcellen. Foreningen har påtaleret og kan ikke give tilladelse til forretningsvirksomhed på de parceller, hvor det ønskes. Påtaler forelægges generalforsamlingen. Stk. 3: Grund, vej, hus, hæk og stakit skal af ejeren vedligeholdes således, at dette ikke virker værdiforringende på de omliggende parceller. Stk. 4: Dersom nogen parcelejer holder husdyr, skal ejeren sørge for, at dette ikke volder skade eller er til gene for naboerne. Stk. 5: Fuglehold: Det er kun tilladt at holde 10 voksenindivider af høns, ænder eller duefugle. Haner er ikke tilladt. Fuglene skal i medfør af bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 og bekendtgørelse nr. 576 af 1. august 1991 (se regulativ for fuglehold i Hvidovre Kommune) etableres indendørs eller med fuglehuse eller voliere, som sikres mod rotter. Placering af fuglehuse og voliere må ikke være tættere end 5 meter fra skel. Fugleholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller lugtgener. Stk. 6: Badebassiner: Det er kun tilladt at fylde badebassiner, når det fyldes med vand fra streng med egen vandmåler. Det er således ikke tilladt at fylde badebassiner med sommervand. Når bassinet tømmes, skal det ske inden for egen have. Stk. 7: Der henvises i øvrigt til foreningens til enhver tid gældende ordensforskrifter for godt naboskab.

3 7: Vejsyn Stk. 1: Bestyrelsen skal ved vejsyn påtale mangler ved renholdelse af vej, fortov, hæk og stakit mod vej samt mislighold af parcel. Første vejsyn afholdes ca. 1. juni. Påtalt mislighold skal afhjælpes inden den 1. juli, hvor andet vejsyn afholdes. Såfremt en parcelejer efter skriftlig henstilling fra bestyrelsen ikke har bragt et påtalt forhold i orden, kan bestyrelsen uden videre varsel straks lade arbejdet udføre for ejerens regning. Stk. 2: Dersom en ejer vægrer sig ved at betale omkostningerne for arbejde udført for ejerens regning, kan disse inddrives efter samme regler som nævnt i 5 stk Foreningen kan lade sit samlede krav tinglyse som pantekrav på ejendommen. Stk. 3: Ved skriftlig henstilling, i form af anbefalet brev, inddrives et gebyr på kr. 100 plus forsendelsesomkostninger. 8: Vand 8, stk. 1-5 er kun gældende til den , hvor ledningsnettet til sommervand nedlægges. Stk. 1: Alle anboringer på foreningens vandledning skal foretages af en autoriseret gas- og vandmester. Forinden tilslutning foretages skal anmeldelse ske til formanden. Stk. 2: Medlemmer der ønsker at modtage helårsvand fra Hvidovre Kommune, skal demonteres foreningens stikledning og hovedhane. Demonteringen, som betales af medlemmet, skal foretages af en autoriseret blikkenslager. Brugere af helårsvand, der ikke er korrekt frakoblet sommervandet, vil få frakoblingen foretaget af foreningens blikkenslager på brugerens regning. Stk. 3: Medlemmer, der ikke modtager sommervand fra foreningen, skal fortsat bidrage til vedligehold af foreningens hovedvandledninger. Hvis over 50 % af medlemmerne overgår til helårsvand, forpligtes bestyrelsen til at forslagsbehandle 8, stk. 2-5 på den efterfølgende generalforsamling. Stk. 4: Medlemmer der ikke modtager sommervand fra foreningen, skal betale fuldt kontingent det år, hvor der skiftes fra sommervand til helårsvand. Stk. 5: Medlemmer der ikke modtager sommervand fra foreningen indenfor et helt regnskabsår, skal betale kontingent minus en dekort på kr Dekorten omfatter refusion for et manglende gennemsnitsforbrug af foreningens sommervand. 9: Ejerskifte Stk. 1: Afhænder eller forlader et medlem sin parcel, er han dermed udtrådt af foreningen og har intet krav på andel i den kassebeholdning eller anden formue, som foreningen måtte være i besiddelse af, idet den nye ejer overtager den tidligere ejers rettigheder og pligter. Stk. 2: Ny ejer betaler nyt indskud til foreningen og hæfter for den tidligere ejers gæld til foreningen. Der betales nyt indskud for hver matrikuleret grund der ejerskiftes. Stk. 3: Når en parcel ved dødsfald overgår til ægtefælle eller livsarving, betales intet nyt indskud. Stk. 4: Flytning og ejerskifte skal straks anmeldes til bestyrelsen. Eventuelle udgifter i forbindelse med fremskaffelse af adresser ved fraflytning pålægges parcelejeren.

4 10: Bestyrelsen Stk. 1: Til at varetage foreningens formål og interesser vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand og to bestyrelsesmedlemmer. Der kan efter behov yderligere vælges op til to bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemninger i bestyrelsesregi, hvor der måtte være stemmelighed er formandens stemme afgørende. Yderligere vælges en bestyrelsessuppleant. Alle valgt for to år af gangen. Stk. 3: I år med lige årstal vælges en formand, et bestyrelsesmedlem, et bestyrelsesmedlem efter behov. I år med ulige årstal vælges et bestyrelsesmedlem, et bestyrelsesmedlem efter behov og en bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv, herunder med kasserer og sekretær. Formanden kan ikke samtidig fungere som kasserer. Stk. 4: For at kunne modtage valg til bestyrelsen kræves, at medlemmet eller ægtefællen/samleveren har skøde på sin parcel. Alle grundejere med gyldigt skøde og uden gæld til foreningen har ret til at være medlem af bestyrelsen. Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 6: Bestyrelsen skal føre eller lade føre følgende bøger: A B Medlemskartotek Forhandlingsprotokol (over bestyrelsens møder og generalforsamlinger). Stk. 7: Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen. Vederlaget, som udbetales efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling, fordeles efter bestyrelsens vurdering. Stk. 8: Foreningen tegnes i alle tilfælde af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 9: Bestyrelsen afholder møder ca. 6 gange årlig og i øvrigt, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til møde. 11: Regnskab og revision Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2: Det af bestyrelsen vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Regnskabet skal være færdigt inden indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Stk. 3: Foreningens årsregnskab påtegnes af en ekstern revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret, samt af to interne revisorer. Revisorerne vælges af generalforsamlingen, de interne på skift for to år ad gangen. Generalforsamlingen kan for et år ad gangen beslutte ikke at ville vælge en ekstern revisor. Stk. 4: Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,00. Overskydende beløb indsættes i et solidt pengeinstitut i foreningens navn og kan kun hæves i overensstemmelse med foreningens tegningsregler (jf. 10, stk. 8.)

5 Stk. 5: Foreningens interne revisorer tilsendes, til orientering, kontoudskrifter 3 gange årligt. 12: Generalforsamling Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender - kun den kan give, forandre eller ophæve vedtægter. Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned efter skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen følger årsregnskab, budgetforslag og eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. Hjemmesiden benyttes, således at der senest den 15. marts udlægges indkaldelse til årets generalforsamling og inden 14 dage før generalforsamlingen udlægges beretning, regnskab og forslag. Forslaget skal have virkning fra 2015, dog udsendes i dette år samtidig indkaldelse, beretning, regnskab og forslag i brevform 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3: Generalforsamlingen vælger dirigenten. Stk. 4: Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens beretning. 4 Regnskab og budgetforslag. 5 Forslag. 6 Valg til bestyrelsen. 7 Valg af revisorer. 8 Eventuelt. Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, ligeledes pr. brev med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Stk. 6: Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 15. februar før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmers og bestyrelsens forslag udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Stk. 7: En forslagsstiller skal deltage i generalforsamlingen for at få sit forslag behandlet. Stk. 8: På alle generalforsamlinger har hvert medlem én stemme for hver ejet parcel, dog højest 2 stemmer. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Afstemningen skal foregå ved hjælp af håndsoprækning med et farvet stemmekort. Stemmekortene, der varierer i farve fra år til år, udleveres til medlemmer der ikke er i restance, umiddelbart før generalforsamlingen. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt nogen forlanger det. Kun medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Pensionistlejere har adgang til generalforsamlingen, med taleret uden stemmeret. Stk. 9: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, dog kræves for at en af medlemmerne indkaldt ekstraordinær generalforsamlings dagsorden kan nyde fremme, at mindst 4/5 af underskriverne er fremmødt. Stk. 10: Vedtægtsændringer kan vedtages uanset deltagerantal, når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

6 Stk. 11: Medlemmerne er forpligtiget til at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende vedtægter. 13: Opløsning Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens midler fordeles mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til antal parceller. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1936, med seneste ændringer på den ordinære generalforsamling den 29. april Tilføjelser er indarbejdet i ovenstående vedtægter: Vedtaget på generalforsamling onsdag d. 30. marts 2011: Forslag fra Randi Andersen om at generalforsamlingen fremover holdes i april måned vedtages enstemmigt. (i stedet for marts) Vedtaget på generalforsamlingen mandag d. 24. september 2012: Forslag stillet af bestyrelsen vedtages med et flertal af stemmer: Medlemmer af GF Præstemosen skal ved kontingentbetaling 2013 og fremover være tilsluttet NETSbetalingsservice. Såfremt et medlem ikke tilslutter sig betaling af kontingent gennem NETS, skal det enkelte medlem betale kr. 150 i administrationsomkostninger til foreningen pr. år der ikke sker tilmelding til NETS. Indsat i 4, stk Vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 29. april 2014: Vedtægtsændringsforslag nr. 1: 8 om beboelse: 8 slettes af vedtægterne: Vedtaget med 55 stemmer for 7 imod og 2 hverken/eller. Herefter er paragrafnumre ovenfor konsekvensrettet, men bevaret nedenfor i de vedtagne forslag. Vedtægtsændringsforslag nr. 12.2: Forslag til ændring af 5, stk. 1, om gebyrer: Efter ændringsforslag enstemmigt vedtaget. Ændringstekst 5 stk. 1: Såfremt et medlem er i restance med kontingent og/eller indskud, er bestyrelsen berettiget til at inddrive restancen som følger: Rykkerskrivelser udsendes tre gange med 1 måneds mellemrum. Gebyrer pålægges ifølge renteloven (gebyrer), lov nr. 379 af 6. juni Fordringen overgives herefter til retslig inkasso. Lov nr. 379, 9, stk. 2 og stk. 3:

7 Stk. 1: Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Stk. 3: Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr. inkl. moms. Vedtægtsændringsforslag nr. 12.4: Forslag til ændring af 11, stk. 4, om valgbarhed til bestyrelsen: Efter ændringsforslag enstemmigt vedtaget. Teksten til 11, stk. 4, lyder fremover: For at kunne modtage valg til bestyrelsen kræves, at medlemmet eller ægtefællen/samleveren har skøde på sin parcel. Alle grundejere med gyldigt skøde og uden gæld til foreningen har ret til at være medlem af bestyrelsen. Vedtægtsændringsforslag nr. 12.5: Forslag til tilføjelse til 12, stk. 5: Enstemmig vedtagelse af punkt om åbne kontoudskrifter efter følgende forslagsændring: 12, stk. 5: Foreningens interne revisorer tilsendes, til orientering, kontoudskrifter 3 gange årligt. Vedtægtsændringsforslag nr. 12.6: Forslag til tilføjelse til 13: Om nemmere og billigere indkaldelse til generalforsamling: Om indkaldelse til generalforsamlinger fremover: Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Ændringstekst: 13, stk. 2: Hjemmesiden benyttes, således at der senest den 15. marts udlægges indkaldelse til årets generalforsamling og inden 14 dage før generalforsamlingen udlægges beretning, regnskab og forslag. Forslaget skal have virkning fra 2015, dog udsendes i dette år samtidig indkaldelse, beretning, regnskab og forslag i brevform 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8 ORDENSFORSKRIFTER 1 Enhver parcel skal være tydeligt mærket med husnummer og navn og være forsynet med en postkasse ved indgangen. 2 Ugentlig renovation stilles uden for lågen tidligst to døgn før afhentning. 3 Affald til storskrald stilles uden for lågen tidligst 8 dage før afhentning. 4 Foreningen holder samtlige veje ansvarsforsikrede. Skadetilfælde skal omgående meddeles bestyrelsen. 5 Løsgående hunde må ikke færdes på vejene. 6 Det er strengt forbudt at kaste affald på og omkring parcelarealet. 7 Medlemmerne er forpligtigede til at vedlige- og renholde vej og parcel, så kvarteret fremstår så pænt som muligt. 8 Ethvert påbud fra bestyrelsen til opretholdelse af god orden skal uvægerligt efterkommes. 9 Afbrænding og brug af åben ild er strengt forbudt. 10 Græsslåning på søn- og helligdage bør ikke foretages efter kl og brug af støjende maskiner bør ikke benyttes efter kl på hverdage ikke efter kl Senest opdateret 10. juni 2014.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by,

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

KETTEHØJ II Vedtægter

KETTEHØJ II Vedtægter Navn, hjemsted & formål. KETTEHØJ II Vedtægter 1 Foreningens navn er "Haveforeningen KETTEHØJ II", dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og dens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 222 Avedøre,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere