NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: GENPART TA p00 K BETINGET SKØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE"

Transkript

1 NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 dk Høje-Taastrup by, Høje- Taastrup Ejerl.nr. 1 Beliggende: Skjeberg Alle Taastrup Anmelder: Advokat Thomas Fiellau Østbanegade København Ø Tlf Afgift: GENPART TA p00 K BETINGET SKØDE Undertegnede MT Højgaard a/s CVR nr Knud Højgaards Vej Søborg sælger, skøder og.betinget overdrager herved til medundertegnede Rikke Kutlu Yahya Kutlu Bjerggården 17, st. tv Ishøj den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 4 dk Høje-Taastrup by, Høje-Taastrup, beliggende Skjeberg Alle 1, 2630 Taastrup, samt en til ejerlejligheden hørende ideel andel i Ejerforeningen Hallands Enge. Nærværende skøde er udfærdiget kortfattet med henblik på tinglysning og medfører således ingen ændringer i den mellem parterne indgåede købsaftale, hvorefter ejendommen er handlet på bl.a. følgende VILKÅR _Æ_559 A A ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø TLF FAX GIRO NT,DNT.DK

2 NIELSEN THOMSEN 2 1. Ejendommen Ejerlejligheden er en ejerlejlighed i en nyopført ejendom. Ejerlejlighedens forventede tinglyste areal udgør 130 m2. Ejerlejligheden sælges nøglefærdig og indflytningsklar med det i ejerlejligheden indlagte faste tilbehør, herunder ledninger, installationer og varmeanlæg og med andel efter fordelingstal i grunden og de på grunden værende bygninger samt eventuelt fælles tilbehør, herunder ledninger, installationer, varmeanlæg, hegn, træer og beplantninger m.m. Hårde hvidevarer, sanitet, alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr medfølger som beskrevet. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Sælger bekendt er ejendommen ikke forurenet. 2. Servituterklæring Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at følgende byrder er tinglyst på ejendommen Dokument om regnvandsbassin Lokalplan nr Dokument om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.v. Lyst påtegning 23/ Vedtægter for grundejerforeningen Høje-Tanstrup, Etape II Vest Lokalplan Tillæg til servitut lyst 15/ Der henvises i øvrigt til tingbogen. For så vidt angår servitut tinglyst 15. februar 1991 med tillæg af 23. september 1996, som påhviler den solgte ejendom, indestår sælger for opfyldelse af de forpligtelser, der følger af denne. Køber er endvidere pligtig at respektere de offentlige og private servitutter, som er nødvendige at pålægge og tinglyse på ejerlejligheden i forbindelse med sælgers opførelse af denne, herunder ejerforeningsvedtægt, deklaration vedr. vejkrydsning m.v. samt driftsoverenskomst for Grundejerforeningen Hallands Enge. Det bemærkes, at opremsningen ikke kan anses for udtømmende. Køber meddeler ved sin underskrift af nærværende skøde sælger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive respektpåtegning, således at købers betingede/endelige adkomst respekterer sådanne servitutter \\srv-sql\opgaver \Jurist \AT\ \ doc

3 NIELSEN THOMSEN 3 I henhold til lokalplanen skal der etableres broforbindelse for cyklister og fodgængere over Halland Boulevard. Sælger forhandler med Høj e-taastrup Kommune om en alternativ løsning. Der påhviler, sælger bekendt, ikke ejendommen andre utinglyste byrder eller forpligtelser. 3. Overtagelsesdag Ejendommens overtagelsesdag er foreløbigt fastsat til den 2. apil 2007, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. Sælger afleverer ejerlejligheden fuldt nøglefærdig uden fejl og mangler i overensstemmelse med sædvanlig god håndværksmæssig udførelse. Sælger har ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse, der er en følge af: ændringer i arbejdets art og omfang, som er aftalt med køber - købers forhold - forhold, der opstår uden sælgers skyld og over hvilke sælger ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, tyveri eller hærværk nedbør, lav temperatur, stæk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes sælgers egne forhold - nødvendige tilladelser fra myndigheder til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 dage efter at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne. Sælger har under alle omstændigheder og uden begrundelse samt uden at køber kan gøre dagbod eller misligholdelseskrav gældende, ret til senest 6 måneder inden den fastsatte overtagelsesdato skriftligt at meddele en ændret overtagelsesdag, som dog ikke kan fastsættes til tidligere end en måned før eller 5 måneder efter den foreløbige overtagelsesdag. 4. Refusion Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Refusionssaldoen reguleres over den kontante udbetaling. Da ejerlejligheden endnu ikke er selvstændigt vurderet, betales ejendomsskatter indtil selvstændig vurdering finder sted på grundlag af ejerlejlighedens andel af hovedejendommens ejendomsskatter. Mellem ejerlejlighederne indbyrdes fordeles hovedejendommens andel af ejendomsskatten efter fordelingstal indtil særskilt skatteansættelse har fundet sted. Ejendoms \\srv-sql\ opgaver\jurist \AT\23653 \ doc

4 NIELSENTHOMSEN skat vedr. tiden efter overtagelsen og indtil særskilt skatteansættelse foreligger, fordeles og opkræves af ejerforeningen. 5. Købesummen Købesummen er aftalt til kontant kr ,00, skriver kroner tomillionertohundredefemoghalvfemstusinde 00/100. Køber erhverver ejendommen på kontantbasis. Køber er berettiget til efterfølgende at finansiere handelen efter eget ønske. 1. Ved købsaftalens underskrift er deponeret hos EDC Mæglerne Storm & Partnere A/S, Nørre Alle 6, 2600 Glostrup kr Senest 30 dage efter sælgers underskrift på nærværende købsaftale deponeres yderligere i sælgers pengeinstitut Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K kr ,00 3. Senest 2 måneder før den endelige overtagelsesdag deponeres hos samme eller stilles uigenkaldelig bankgaranti gennem anerkendt pengeinstitut for restkøbesummen kr ,00 Kontant købesum i alt kr ,00 Deponerede beløb er til fri disposition for sælger eller ordre, når køber har modtaget tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, og når køber har underskrevet afleveringsprotokollen. Eventuelle forbehold eller angivelse af mangler i den underskrevne afleveringsprotokol medfører ikke adgang til at tilbageholde garantibeløbet/det deponerede beløb helt eller delvist. Såfremt køber ikke ønsker at underskrive afleveringsprotokollen indhentes der sagkyndig erklæring i henhold til ABT om, hvorvidt ejendommen er egnet til ibrugtagning. Såfremt den sagkyndige erklærer, at ejendommen er egnet til ibrugtagning frigives garantisummen eller det deponerede beløb, når der tillige foreligger endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende anmærkninger. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordeling af omkostningerne til den sagkyndige. Frigivelse af det deponerede beløb kan dog tidligst ske på overtagelsesdagen. Sælger er altid fra overtagelsesdagen berettiget til at kræve beløbet udbetalt, såfremt sælgers bank senest på udbetalingstidspunktet har stillet betryggende bankgaranti for tilbagebetalingen af det udbetalte beløb. Såfremt de ovennævnte betingelser for beløbets frigivelse ikke opnås senest 24 måneder efter udbetalingen mod den betryggende bankgaranti, skal beløbet tilbagebetales til deponeringskontoen \\srv-sql\opgaver\jurist\at\23653 \ doc

5 NIELSENTHOMSEN 5 6. Ejerforening/Grundejerforeninger Køber er pligtig til at være medlem af Ejerforeningen Hallands Enge og er bekendt med, at Ejerforeningen Hallands Enge indgår i Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape II, Vest og Grundejerforeningen Hallands Enge. Køber har modtaget kopi af udkast til vedtægt for Ejerforeningen Hallands Enge og vedtægter for Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape II, Vest samt driftsoverenskomst for Grundejerforeningen Hallands Enge og er pligtig at respektere disse. Til sikkerhed for ejerforeningens krav mod den til enhver tid værende ejer tinglyses vedtægterne pantstiftende med 1. prioritets panteret for kr ,00. Lejligheden deltager i ejerforeningens fællesudgifter m.v. med fordelingstallet 130/6968. Derudover betales å conto bidrag til varme og vand. Køber er bekendt med, at acontobetalinger løbende kan ændres på grund af almindelige reguleringer. Ejendommen er forsikret via ejerforeningen. 7. Forsikring 8. Værdierklæring Ejerlejligheden er endnu ikke selvstændigt vurderet. Værdien af ejerlejligheden på anmeldelsestidspunktet udgør efter vort bedste skøn kr , Vederlagserklæring Vederlaget for det ejerskiftede på anmeldelsestidspunktet udgør efter vort bedste skøn kr , Beløb udenfor købesummen Køber overtager ingen gældsposter uden for købesummen, der vedrører tiden før overtagelsesdagen \\srv-sql\opgaver\jurist\at\23653 \ doc

6 NIELSEN <>THOMSEN 6. Forfalden gæld på skæringsdagen indfries således af sælger. 11. Betingelser Nærværende skøde er af sælger betinget af købesummens betaling. Nærværende skøde er af sælger og køber betinget af, at udstykningen approberes som forudsat og af endelig opdeling i ejerlejligheder. Køber er pligtig at tage endeligt skøde på ejerlejligheden straks efter ejendommens endelige opdeling. 12. Endeligt skøde Advokat Allan Thomsen eller advokat Thomas Fiellau, Østbanegade 55, 2100 København Ø, er bemyndiget til at forsyne nærværende betingede skøde med påtegning om endeligt skøde, når betingelserne herfor er opfyldt. Desuden bemyndiges advokat Allan Thomsen eller advokat Thomas Fiellau til at meddele skødet enhver påtegning med henblik på at opnå endeligt skøde. Endvidere bemyndiges advokat Allan Thomsen eller advokat Thomas Fiellau til på vegne af køber at underskrive sædvanlige servitutter, som tinglyses på købers ejendom i forbindelse med byggeriets gennemførelse, herunder eventuel servitut vedrørende vejkrydsning. 13. Omkostninger Salget af ejendommens lejligheder sker som seriesalg, hvorfor sælgers advokat berigtiger nærværende handel. Sælger betaler alle omkostninger i forbindelse hermed samt til medvirkende ejendomsmægler. Køber betaler omkostninger i forbindelse med tinglysning af skøde, herunder grund- og registreringsafgift. Køber betaler endvidere salær til egen advokat \\srv-sql\opgaver\jurist\at\23653 \ doc

7 NIELSEN *THOMSEN 7 Søborg, den Som sælger: Cit+-Obe.r, den 2D /lp - 20CDC, Som købere: For MT Højgaard a/s \Kofoed Rikke Kutlu Yahya Kutlu Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Adresse: Postnr./by Pers.underskrift el /11111 mim.1.4ø Navn: Yq. ga Stilling: Adresse. Postnr./by Pers. underskrift: dåne Rohde Direktionssekretær Strandomsvej 33 DK-2 id vre Helle Dams Nielsen Projektassistent Sønderhavevej Herlev i'n;:;tr. nr. 9,VIr d n r. ;;;:- nri_8597. /1 /.1)rd'id kr /1gidal,. _kr. :;!,- Jje:1:1c-rn en her 81N;r ;.;e1v;; 2 3 NOV km. RemontiUT c}% \\srv-sql\opgaver\Jurist\AT\23653\ doc

8 0 a a E W *** * *** * * * Side: 8 * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen Æ 559 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 DK Ejerlej. 1, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: MT HØJGAARD A/S Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Lyst som byrde Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Retten i Taastrup den Else Jørgensen

9 NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 DK Høje-Taastrup by, Høje-Taastrup Anmelder: Ejl.nr.: 1 Advokat Thomas Fiellau Østbanegade København Ø Beliggende: Skjeberg Alle 1 Tlf Taastrup ENDELIGT SKØDE Da samtlige betingelser i det betingede skødes 11 nu foreligger opfyldt, endeligt skøder og overdrager MT Højgaard als, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, til Rikke Kutlu og Yahya Kutlu ejendommen matr. nr. 4 DK Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup, ejerlejlighed nr. 1, beliggende Skjeberg Alle 1, 2630 Taastrup. Det endeligt tinglyste areal udgør 130 m 2 og fordelingstal udgør 130/6968. Overtagelsesdagen er endeligt fastsat til den 2. april Som bemyndiget for sælger og køber i henhold til det betingede skødes 12: København, den 2.4/ 2007: Iht. Advokat Thomas Fiellau Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Personlig underskrift :Horvira Taricj Sydstjernen 10, Fløng 2640 Hedehusene Navn: Stilling: Bopæl: DITTE BJELKE REFSBECH Advok ærlstatsaut. omsmæglet IB BY h 4,14. Personlig unders ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø TLF FAX GIRO (reg.nr. 9541)

10 *** * *** * * * Side: 10 * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen Æ 559 Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 DK Ejerlej. 1, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Rikke Kutlu m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt og lyst i adkomstrubrikken. Retten i Taastrup den Latife Sahin

11 el :13 to to Ejerlav Høje-Tåstrup By, Høje-Tåstrup Matr.nr. 4 cik Ejerlejlighedsnr. 1 Gade og husny. Skjeberg Alle 1 Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier): Pålydende, nyt lån DER ,00 - restgæld, indfriede lån DER 0,00 - omkostninger, indfriede lån DER 0,00 - forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DFU< 0,00 Afgiftspligtigt beløb DID< ,00 Afgift DKK GENPART Pantebrev Forhåndslån/Obligationslån Lånet er udbetalt på baggrund af obligationer, konverterbare til kurs 105 Akt: Skab nr. 559 (Udfyldes af tinglysningskontoret) 005' TA Anmelder g Nordea Realkreditgruppen København Vesterbrogade 8, Postboks København C TLF Lånesagsnr Tilbudsnr Pantebrevsnr Debitors navn og bopæl Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Yahya Kutlu Rikke Kutlu Bjerggården 17,St Tv Bjerggården 17 St Tv 2635 Ishøj 2635 Ishøj Kreditors navn og bopæl erkender at skylde Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen 4 Postboks København C CVR-nr Lånets størrelse DKK ,00 Rente- og betalingsvilkår Lånet forrentes fra udbetalingsdagen. Lånet forrentes med en variabel rente, der foreløbig er fastsat til 4,5100%. Renten på lånet tilpasses halvårligt 1. april og 1. oktober. Ved rentetilpasning fastsætter Nordea Kredit renten tre børsdage før henholdsvis 1. april (for lån udbetalt i perioden 1. april september) og 1. oktober (for lån udbetalt i perioden 1. oktober marts) som et gennemsnit af de 5 foregående dages noterede 6 måneders CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rates) afrundet til 2 decimaler plus et rentetillæg på 0,85%. Hvis der i lånets løbetid ikke længere fastsættes en 6 måneders CIBOR, er Nordea Kredit berettiget til at fastsætte en anden tilsvarende referencerente. Den variable rente, som beregnet ovenfor kan inklusive rentetillæg ikke overstige 5,0000%. Lånets bidragssats er 0,1517% pr. kvartal, beregnet af restgælden G NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a. SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN

12 Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Lånets løbetid er 30 år. Ydelsen incl. bidrag forfalder 11. marts for perioden 1. januar - 31 marts 11. juni for perioden 1. april juni 11. september for perioden 1. juli september 11. december for perioden 1. oktober december Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser. i Opsigelse Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser. Den pantsatte Matr.nr. 4 dk Ejerlejlighedsnr. 1 ejendom Høje-Tåstrup By, Høje-Tåstrup Oprykkende ,00 DKK Vedtægter lyst pantstiftende panteret efter Respekterede De før den lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold servitutter m.v. respekterer pantebrevet. Særlige 1. Indfrielsesvilkår og Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser bestemmelser Lånet er ydet på baggrund af konverterbare obligationer. Ekstraordinær indfrielse/ nedbringelse af lånet kan ske på en af følgende tre måder: - ved at overdrage obligationer, svarende til obligationsrestgælden, i samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet blev effektueret. Obligationerne må ikke være udtrukket eller opsagte - ved at indbetale det beløb til Nordea Kredit, der kræves til udtrækning og indløsning af obligationsbeløbet til kurs ved at opsige lånet til hel eller delvis indfrielse til kurs 105 med mindst 2 måneders varsel til en termin. Nordea Kredit beregner indfrielsesbeløbet og kan fastsætte et gebyr for indfrielsen samt kræve, at debitor betaler alle omkostninger, inklusive eventuelle differencerenter, som er forbundet med opsigelsen. Ved fuldstændig indfrielse betales en delydelse til indfrielsesdagen. For pantebrevet gælder i øvrigt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter annoncering i en eller flere landsdækkende aviser. Forretningsbetingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor sammen med lånetilbudet. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. 2. Debitors hæftelse for lånet Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for lånet. Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller andre debitorer i Nordea Kredit. 2

13 3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kreditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af Nordea Kredits prisliste. 4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag. Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit. Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annoncering eller ved særskilt meddelelse til kunderne. Ændres bidragets størrelse, ændres de fremtidige ydelser. Det ændrede bidrag og ydelsernes størrelse vil fremgå af førstkommende terminsopkrævning efter ændringen. Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen. Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen. Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december for perioderne henholdsvis 1. januar marts, 1. april juni, 1. juli september og 1. oktober december. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller nytårsaftensdag. Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder. Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning. 5. Ophævelse/opsigelse Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde: a) Hvis debitor ikke, når Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse eller regnskab. b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet. c) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, ophæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren. d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalinger på dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og andre omkostninger ved ejendommens drift. e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt og afsluttet inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån. f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansættelsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter G SCHJØL1N TRYK. KØBENHAVN 3

14 g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse. h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende situationer: 1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med en eller flere af sine kreditorer 2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet 3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-erhvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende. 6. Forsinkede eller manglende betalinger Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente af restancen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v. Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag. Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og oplyses efter anmodning. Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis. 7. Lov om kreditaftaler I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet, hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvitterer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne. 8. Bygninger på lejet grund Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lej eloven, som Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de hidtidige bygning(er). Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten opsiges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent til fuld betaling. 9. Pantebreve med selvskyldnerkaution Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkautionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det. 4

15 ac 0, E.175 Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit. Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit eller andre. Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor henstand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kautionistens samtykke. 10. Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen ikke kan gennemføres som forudsat. Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid. Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter. 11. Forsikring Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandforsikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder således for samtlige disse forsikringer. 12. Særlige bestemmelser for forhåndslån Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet. Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter bestemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse. Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksimale lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig ikke at være gift eller have indgået registreret partnerskab eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis debitor er gift/har indgået registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægte fælle/registreret partner samtykke i pantsætningen. Er underskrevne medejer af det pantsatte, underskrives som debitor. Pantebrevet består af 7 sider G SCHJØLIN TSYX. KØBENHAVN 5

16 Dato Underskrift Dato Yahyatutlu Ægtefælle/registreret partner 3- c ), Underskrift Rikke Kutlu Ægtefælle/registreret partner Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen: Der meddeles samtykke til pantsætningen Dato Underskrift Adkomsthaver Ægtefælle/registreret partner Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers vidner samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Stilling Inge Pennerup Bankrådgiver Vibeholms Vænge Ishøj Navn Stilling Tonny Dam Bankr4<4giver Topperne.9, 2, Albertslund Bopæl Bopæl Underskrift Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/ vidner adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Navn Stilling Stilling Bopæl Bopæl Underskrift 6

17 *** * *** * * * Side: 8 * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen Æ 559 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 DK Ejerlej. 1, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Rikke Kutlu m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm.: : Vedtægter for E/F Hallands Enge Retten i Taastrup den Niels Friese-Christiansen

18 NIELSEN ^ THOMSEN Matr.nr. 4 dk Høje-Taastrup by, Høje-Taastrup Ejerlejlighederne 1-69 Beliggende: Skjeberg Alle Tåstrup Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade København Ø Tlf.nr Ekstrakt af VEDTÆGTER GENPART T, , 00 FOR "14ml-d - EJERFORENINGEN HALLANDS ENGE 18. Pant (18.1) Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb stort kr ,00. (18.2) Pantstiftelsens maksimum er fastsat efter det beløb, der for tiden gælder i henhold til bekendtgørelse nr. 12 af 5. januar 2005, om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, 22, stk. 6. Da det fastsatte beløb reguleres som anført i nævnte bekendtgørelse eller i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning herom, kan ej erforeningens generalforsamling med bindende virkning for samtlige ejerlejlighedsejere ved simpel stemmeflerhed efter 5.2 i nærværende vedtægt beslutte, at pantstiftelsen for de enkelte ejerlejligheder reguleres tilsvarende. Bortfalder reglerne i den omtalte bekendtgørelse eller de til enhver tid tilsvarende gældende regler, skal bestyrelsen fremsætte forslag til en reguleringsbestemmelse, der kan kompensere for fremtidige -ændringer i det almindelige prisniveau uden at vanskeliggøre vilkårene for optagelse af realkreditlån i ejerlejlighederne. Bestyrelsens forslag i denne henseende skal vedtages med det for vedtægtsændringen gældende kvalificerede flertal, jf. nærværende vedtægts 5.3. (18.3) Panteretten respekterer de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld. ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø TLF FAX GIRO (Teg.nr. 9541) NT,DNT.DK

19 NIELSEN.THOMSEN 2,3 (18.4) Pantstiftelsen tjener ejerforeningen og subsidiært grundejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til ejerforeningen og grundejerforeningen vedrørende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere lejlighedsejer måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen. (18.5) Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning til pantstiftelsen, har aktionskøber pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelsen på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende som anført ovenfor. Kreditor er Ejerforeningen Hallands Enge c/o Administrator LEA Ejendomspartner A/S, Kobbervej 8, 2730 Herlev 26 Tinglysning (26.2): VEDTÆGTERNES 18 BEGÆRES TILLIGE TINGLYST PANTSTIFTENDE for kr ,00 på hver enkelt ejerlejlighed nr under matr. nr. 4 dk Høje Taastrup by, Høje Taastrup Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. marts (26.3) Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes København, den 1. december 2006 blade i tingbogen. Bestyrelsen for Ejerforeningen Hallands Enge: Poul Michael Rørup, finanschef Erik Nielsen, projektudviklingschef Thomas Fiellau, advokat Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Lars Henriksen Navn: Jan M. Pedersen Stilling: Koncernregnskabschef Stilling: Koncernøkonomichef Adresse: Roskildevænget 9, st.t.h. Adresse: Birkedal 13 Postnr./by: 4000 Roskilde Postnr./by: 2800 Lyngby Pers. underskrift: Pers. underskrift: /TF/23653/ doc

20 NIELSEN.THOMSEN 3/3 Tinglysning af nærværende vedtægt tiltrædes af MT Højgaard a/s som adkomsthaver: København, den 1. december 2006 For MT Højgaard a/s: Allan H. Christensen Kristian May Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Lars Henriksen Navn: Jan M. Pedersen Stilling: Koncernregnskabschef Stilling: Koncernøkonomichef Adresse: Roskildevænget 9, st.t.h. Adresse: Birkedal 13 Postnr./by: 4000 Roskilde Postnr./by: 2800 Lyngby Pers. underskrift: Pers. underskrift: I henhold til bestemmelserne i 42, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 om planlægning, meddeles hermed samtykke til tinglysning af nærværende dokument. Samtidig erklæres det, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Michael Ziegler, borgmester Jørgen Lerhard, teknisk direktør /TF/23653/ doc

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere