NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: GENPART TA p00 K BETINGET SKØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE"

Transkript

1 NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 dk Høje-Taastrup by, Høje- Taastrup Ejerl.nr. 1 Beliggende: Skjeberg Alle Taastrup Anmelder: Advokat Thomas Fiellau Østbanegade København Ø Tlf Afgift: GENPART TA p00 K BETINGET SKØDE Undertegnede MT Højgaard a/s CVR nr Knud Højgaards Vej Søborg sælger, skøder og.betinget overdrager herved til medundertegnede Rikke Kutlu Yahya Kutlu Bjerggården 17, st. tv Ishøj den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 4 dk Høje-Taastrup by, Høje-Taastrup, beliggende Skjeberg Alle 1, 2630 Taastrup, samt en til ejerlejligheden hørende ideel andel i Ejerforeningen Hallands Enge. Nærværende skøde er udfærdiget kortfattet med henblik på tinglysning og medfører således ingen ændringer i den mellem parterne indgåede købsaftale, hvorefter ejendommen er handlet på bl.a. følgende VILKÅR _Æ_559 A A ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø TLF FAX GIRO NT,DNT.DK

2 NIELSEN THOMSEN 2 1. Ejendommen Ejerlejligheden er en ejerlejlighed i en nyopført ejendom. Ejerlejlighedens forventede tinglyste areal udgør 130 m2. Ejerlejligheden sælges nøglefærdig og indflytningsklar med det i ejerlejligheden indlagte faste tilbehør, herunder ledninger, installationer og varmeanlæg og med andel efter fordelingstal i grunden og de på grunden værende bygninger samt eventuelt fælles tilbehør, herunder ledninger, installationer, varmeanlæg, hegn, træer og beplantninger m.m. Hårde hvidevarer, sanitet, alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr medfølger som beskrevet. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Sælger bekendt er ejendommen ikke forurenet. 2. Servituterklæring Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at følgende byrder er tinglyst på ejendommen Dokument om regnvandsbassin Lokalplan nr Dokument om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.v. Lyst påtegning 23/ Vedtægter for grundejerforeningen Høje-Tanstrup, Etape II Vest Lokalplan Tillæg til servitut lyst 15/ Der henvises i øvrigt til tingbogen. For så vidt angår servitut tinglyst 15. februar 1991 med tillæg af 23. september 1996, som påhviler den solgte ejendom, indestår sælger for opfyldelse af de forpligtelser, der følger af denne. Køber er endvidere pligtig at respektere de offentlige og private servitutter, som er nødvendige at pålægge og tinglyse på ejerlejligheden i forbindelse med sælgers opførelse af denne, herunder ejerforeningsvedtægt, deklaration vedr. vejkrydsning m.v. samt driftsoverenskomst for Grundejerforeningen Hallands Enge. Det bemærkes, at opremsningen ikke kan anses for udtømmende. Køber meddeler ved sin underskrift af nærværende skøde sælger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive respektpåtegning, således at købers betingede/endelige adkomst respekterer sådanne servitutter \\srv-sql\opgaver \Jurist \AT\ \ doc

3 NIELSEN THOMSEN 3 I henhold til lokalplanen skal der etableres broforbindelse for cyklister og fodgængere over Halland Boulevard. Sælger forhandler med Høj e-taastrup Kommune om en alternativ løsning. Der påhviler, sælger bekendt, ikke ejendommen andre utinglyste byrder eller forpligtelser. 3. Overtagelsesdag Ejendommens overtagelsesdag er foreløbigt fastsat til den 2. apil 2007, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. Sælger afleverer ejerlejligheden fuldt nøglefærdig uden fejl og mangler i overensstemmelse med sædvanlig god håndværksmæssig udførelse. Sælger har ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse, der er en følge af: ændringer i arbejdets art og omfang, som er aftalt med køber - købers forhold - forhold, der opstår uden sælgers skyld og over hvilke sælger ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, tyveri eller hærværk nedbør, lav temperatur, stæk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes sælgers egne forhold - nødvendige tilladelser fra myndigheder til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 dage efter at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne. Sælger har under alle omstændigheder og uden begrundelse samt uden at køber kan gøre dagbod eller misligholdelseskrav gældende, ret til senest 6 måneder inden den fastsatte overtagelsesdato skriftligt at meddele en ændret overtagelsesdag, som dog ikke kan fastsættes til tidligere end en måned før eller 5 måneder efter den foreløbige overtagelsesdag. 4. Refusion Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Refusionssaldoen reguleres over den kontante udbetaling. Da ejerlejligheden endnu ikke er selvstændigt vurderet, betales ejendomsskatter indtil selvstændig vurdering finder sted på grundlag af ejerlejlighedens andel af hovedejendommens ejendomsskatter. Mellem ejerlejlighederne indbyrdes fordeles hovedejendommens andel af ejendomsskatten efter fordelingstal indtil særskilt skatteansættelse har fundet sted. Ejendoms \\srv-sql\ opgaver\jurist \AT\23653 \ doc

4 NIELSENTHOMSEN skat vedr. tiden efter overtagelsen og indtil særskilt skatteansættelse foreligger, fordeles og opkræves af ejerforeningen. 5. Købesummen Købesummen er aftalt til kontant kr ,00, skriver kroner tomillionertohundredefemoghalvfemstusinde 00/100. Køber erhverver ejendommen på kontantbasis. Køber er berettiget til efterfølgende at finansiere handelen efter eget ønske. 1. Ved købsaftalens underskrift er deponeret hos EDC Mæglerne Storm & Partnere A/S, Nørre Alle 6, 2600 Glostrup kr Senest 30 dage efter sælgers underskrift på nærværende købsaftale deponeres yderligere i sælgers pengeinstitut Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K kr ,00 3. Senest 2 måneder før den endelige overtagelsesdag deponeres hos samme eller stilles uigenkaldelig bankgaranti gennem anerkendt pengeinstitut for restkøbesummen kr ,00 Kontant købesum i alt kr ,00 Deponerede beløb er til fri disposition for sælger eller ordre, når køber har modtaget tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, og når køber har underskrevet afleveringsprotokollen. Eventuelle forbehold eller angivelse af mangler i den underskrevne afleveringsprotokol medfører ikke adgang til at tilbageholde garantibeløbet/det deponerede beløb helt eller delvist. Såfremt køber ikke ønsker at underskrive afleveringsprotokollen indhentes der sagkyndig erklæring i henhold til ABT om, hvorvidt ejendommen er egnet til ibrugtagning. Såfremt den sagkyndige erklærer, at ejendommen er egnet til ibrugtagning frigives garantisummen eller det deponerede beløb, når der tillige foreligger endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende anmærkninger. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordeling af omkostningerne til den sagkyndige. Frigivelse af det deponerede beløb kan dog tidligst ske på overtagelsesdagen. Sælger er altid fra overtagelsesdagen berettiget til at kræve beløbet udbetalt, såfremt sælgers bank senest på udbetalingstidspunktet har stillet betryggende bankgaranti for tilbagebetalingen af det udbetalte beløb. Såfremt de ovennævnte betingelser for beløbets frigivelse ikke opnås senest 24 måneder efter udbetalingen mod den betryggende bankgaranti, skal beløbet tilbagebetales til deponeringskontoen \\srv-sql\opgaver\jurist\at\23653 \ doc

5 NIELSENTHOMSEN 5 6. Ejerforening/Grundejerforeninger Køber er pligtig til at være medlem af Ejerforeningen Hallands Enge og er bekendt med, at Ejerforeningen Hallands Enge indgår i Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape II, Vest og Grundejerforeningen Hallands Enge. Køber har modtaget kopi af udkast til vedtægt for Ejerforeningen Hallands Enge og vedtægter for Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape II, Vest samt driftsoverenskomst for Grundejerforeningen Hallands Enge og er pligtig at respektere disse. Til sikkerhed for ejerforeningens krav mod den til enhver tid værende ejer tinglyses vedtægterne pantstiftende med 1. prioritets panteret for kr ,00. Lejligheden deltager i ejerforeningens fællesudgifter m.v. med fordelingstallet 130/6968. Derudover betales å conto bidrag til varme og vand. Køber er bekendt med, at acontobetalinger løbende kan ændres på grund af almindelige reguleringer. Ejendommen er forsikret via ejerforeningen. 7. Forsikring 8. Værdierklæring Ejerlejligheden er endnu ikke selvstændigt vurderet. Værdien af ejerlejligheden på anmeldelsestidspunktet udgør efter vort bedste skøn kr , Vederlagserklæring Vederlaget for det ejerskiftede på anmeldelsestidspunktet udgør efter vort bedste skøn kr , Beløb udenfor købesummen Køber overtager ingen gældsposter uden for købesummen, der vedrører tiden før overtagelsesdagen \\srv-sql\opgaver\jurist\at\23653 \ doc

6 NIELSEN <>THOMSEN 6. Forfalden gæld på skæringsdagen indfries således af sælger. 11. Betingelser Nærværende skøde er af sælger betinget af købesummens betaling. Nærværende skøde er af sælger og køber betinget af, at udstykningen approberes som forudsat og af endelig opdeling i ejerlejligheder. Køber er pligtig at tage endeligt skøde på ejerlejligheden straks efter ejendommens endelige opdeling. 12. Endeligt skøde Advokat Allan Thomsen eller advokat Thomas Fiellau, Østbanegade 55, 2100 København Ø, er bemyndiget til at forsyne nærværende betingede skøde med påtegning om endeligt skøde, når betingelserne herfor er opfyldt. Desuden bemyndiges advokat Allan Thomsen eller advokat Thomas Fiellau til at meddele skødet enhver påtegning med henblik på at opnå endeligt skøde. Endvidere bemyndiges advokat Allan Thomsen eller advokat Thomas Fiellau til på vegne af køber at underskrive sædvanlige servitutter, som tinglyses på købers ejendom i forbindelse med byggeriets gennemførelse, herunder eventuel servitut vedrørende vejkrydsning. 13. Omkostninger Salget af ejendommens lejligheder sker som seriesalg, hvorfor sælgers advokat berigtiger nærværende handel. Sælger betaler alle omkostninger i forbindelse hermed samt til medvirkende ejendomsmægler. Køber betaler omkostninger i forbindelse med tinglysning af skøde, herunder grund- og registreringsafgift. Køber betaler endvidere salær til egen advokat \\srv-sql\opgaver\jurist\at\23653 \ doc

7 NIELSEN *THOMSEN 7 Søborg, den Som sælger: Cit+-Obe.r, den 2D /lp - 20CDC, Som købere: For MT Højgaard a/s \Kofoed Rikke Kutlu Yahya Kutlu Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Adresse: Postnr./by Pers.underskrift el /11111 mim.1.4ø Navn: Yq. ga Stilling: Adresse. Postnr./by Pers. underskrift: dåne Rohde Direktionssekretær Strandomsvej 33 DK-2 id vre Helle Dams Nielsen Projektassistent Sønderhavevej Herlev i'n;:;tr. nr. 9,VIr d n r. ;;;:- nri_8597. /1 /.1)rd'id kr /1gidal,. _kr. :;!,- Jje:1:1c-rn en her 81N;r ;.;e1v;; 2 3 NOV km. RemontiUT c}% \\srv-sql\opgaver\Jurist\AT\23653\ doc

8 0 a a E W *** * *** * * * Side: 8 * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen Æ 559 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 DK Ejerlej. 1, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: MT HØJGAARD A/S Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Lyst som byrde Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Retten i Taastrup den Else Jørgensen

9 NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 DK Høje-Taastrup by, Høje-Taastrup Anmelder: Ejl.nr.: 1 Advokat Thomas Fiellau Østbanegade København Ø Beliggende: Skjeberg Alle 1 Tlf Taastrup ENDELIGT SKØDE Da samtlige betingelser i det betingede skødes 11 nu foreligger opfyldt, endeligt skøder og overdrager MT Højgaard als, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, til Rikke Kutlu og Yahya Kutlu ejendommen matr. nr. 4 DK Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup, ejerlejlighed nr. 1, beliggende Skjeberg Alle 1, 2630 Taastrup. Det endeligt tinglyste areal udgør 130 m 2 og fordelingstal udgør 130/6968. Overtagelsesdagen er endeligt fastsat til den 2. april Som bemyndiget for sælger og køber i henhold til det betingede skødes 12: København, den 2.4/ 2007: Iht. Advokat Thomas Fiellau Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Personlig underskrift :Horvira Taricj Sydstjernen 10, Fløng 2640 Hedehusene Navn: Stilling: Bopæl: DITTE BJELKE REFSBECH Advok ærlstatsaut. omsmæglet IB BY h 4,14. Personlig unders ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø TLF FAX GIRO (reg.nr. 9541)

10 *** * *** * * * Side: 10 * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen Æ 559 Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 DK Ejerlej. 1, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Rikke Kutlu m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt og lyst i adkomstrubrikken. Retten i Taastrup den Latife Sahin

11 el :13 to to Ejerlav Høje-Tåstrup By, Høje-Tåstrup Matr.nr. 4 cik Ejerlejlighedsnr. 1 Gade og husny. Skjeberg Alle 1 Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier): Pålydende, nyt lån DER ,00 - restgæld, indfriede lån DER 0,00 - omkostninger, indfriede lån DER 0,00 - forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DFU< 0,00 Afgiftspligtigt beløb DID< ,00 Afgift DKK GENPART Pantebrev Forhåndslån/Obligationslån Lånet er udbetalt på baggrund af obligationer, konverterbare til kurs 105 Akt: Skab nr. 559 (Udfyldes af tinglysningskontoret) 005' TA Anmelder g Nordea Realkreditgruppen København Vesterbrogade 8, Postboks København C TLF Lånesagsnr Tilbudsnr Pantebrevsnr Debitors navn og bopæl Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Yahya Kutlu Rikke Kutlu Bjerggården 17,St Tv Bjerggården 17 St Tv 2635 Ishøj 2635 Ishøj Kreditors navn og bopæl erkender at skylde Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen 4 Postboks København C CVR-nr Lånets størrelse DKK ,00 Rente- og betalingsvilkår Lånet forrentes fra udbetalingsdagen. Lånet forrentes med en variabel rente, der foreløbig er fastsat til 4,5100%. Renten på lånet tilpasses halvårligt 1. april og 1. oktober. Ved rentetilpasning fastsætter Nordea Kredit renten tre børsdage før henholdsvis 1. april (for lån udbetalt i perioden 1. april september) og 1. oktober (for lån udbetalt i perioden 1. oktober marts) som et gennemsnit af de 5 foregående dages noterede 6 måneders CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rates) afrundet til 2 decimaler plus et rentetillæg på 0,85%. Hvis der i lånets løbetid ikke længere fastsættes en 6 måneders CIBOR, er Nordea Kredit berettiget til at fastsætte en anden tilsvarende referencerente. Den variable rente, som beregnet ovenfor kan inklusive rentetillæg ikke overstige 5,0000%. Lånets bidragssats er 0,1517% pr. kvartal, beregnet af restgælden G NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a. SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN

12 Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Lånets løbetid er 30 år. Ydelsen incl. bidrag forfalder 11. marts for perioden 1. januar - 31 marts 11. juni for perioden 1. april juni 11. september for perioden 1. juli september 11. december for perioden 1. oktober december Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser. i Opsigelse Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser. Den pantsatte Matr.nr. 4 dk Ejerlejlighedsnr. 1 ejendom Høje-Tåstrup By, Høje-Tåstrup Oprykkende ,00 DKK Vedtægter lyst pantstiftende panteret efter Respekterede De før den lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold servitutter m.v. respekterer pantebrevet. Særlige 1. Indfrielsesvilkår og Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser bestemmelser Lånet er ydet på baggrund af konverterbare obligationer. Ekstraordinær indfrielse/ nedbringelse af lånet kan ske på en af følgende tre måder: - ved at overdrage obligationer, svarende til obligationsrestgælden, i samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet blev effektueret. Obligationerne må ikke være udtrukket eller opsagte - ved at indbetale det beløb til Nordea Kredit, der kræves til udtrækning og indløsning af obligationsbeløbet til kurs ved at opsige lånet til hel eller delvis indfrielse til kurs 105 med mindst 2 måneders varsel til en termin. Nordea Kredit beregner indfrielsesbeløbet og kan fastsætte et gebyr for indfrielsen samt kræve, at debitor betaler alle omkostninger, inklusive eventuelle differencerenter, som er forbundet med opsigelsen. Ved fuldstændig indfrielse betales en delydelse til indfrielsesdagen. For pantebrevet gælder i øvrigt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter annoncering i en eller flere landsdækkende aviser. Forretningsbetingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor sammen med lånetilbudet. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. 2. Debitors hæftelse for lånet Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for lånet. Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller andre debitorer i Nordea Kredit. 2

13 3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kreditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af Nordea Kredits prisliste. 4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag. Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit. Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annoncering eller ved særskilt meddelelse til kunderne. Ændres bidragets størrelse, ændres de fremtidige ydelser. Det ændrede bidrag og ydelsernes størrelse vil fremgå af førstkommende terminsopkrævning efter ændringen. Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen. Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen. Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december for perioderne henholdsvis 1. januar marts, 1. april juni, 1. juli september og 1. oktober december. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller nytårsaftensdag. Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder. Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning. 5. Ophævelse/opsigelse Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde: a) Hvis debitor ikke, når Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse eller regnskab. b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet. c) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, ophæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren. d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalinger på dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og andre omkostninger ved ejendommens drift. e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt og afsluttet inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån. f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansættelsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter G SCHJØL1N TRYK. KØBENHAVN 3

14 g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse. h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende situationer: 1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med en eller flere af sine kreditorer 2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet 3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-erhvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende. 6. Forsinkede eller manglende betalinger Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente af restancen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v. Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag. Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og oplyses efter anmodning. Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis. 7. Lov om kreditaftaler I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet, hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvitterer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne. 8. Bygninger på lejet grund Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lej eloven, som Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de hidtidige bygning(er). Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten opsiges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent til fuld betaling. 9. Pantebreve med selvskyldnerkaution Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkautionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det. 4

15 ac 0, E.175 Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit. Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit eller andre. Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor henstand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kautionistens samtykke. 10. Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen ikke kan gennemføres som forudsat. Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid. Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter. 11. Forsikring Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandforsikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder således for samtlige disse forsikringer. 12. Særlige bestemmelser for forhåndslån Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet. Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter bestemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse. Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksimale lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig ikke at være gift eller have indgået registreret partnerskab eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis debitor er gift/har indgået registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægte fælle/registreret partner samtykke i pantsætningen. Er underskrevne medejer af det pantsatte, underskrives som debitor. Pantebrevet består af 7 sider G SCHJØLIN TSYX. KØBENHAVN 5

16 Dato Underskrift Dato Yahyatutlu Ægtefælle/registreret partner 3- c ), Underskrift Rikke Kutlu Ægtefælle/registreret partner Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen: Der meddeles samtykke til pantsætningen Dato Underskrift Adkomsthaver Ægtefælle/registreret partner Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers vidner samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Stilling Inge Pennerup Bankrådgiver Vibeholms Vænge Ishøj Navn Stilling Tonny Dam Bankr4<4giver Topperne.9, 2, Albertslund Bopæl Bopæl Underskrift Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/ vidner adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Navn Stilling Stilling Bopæl Bopæl Underskrift 6

17 *** * *** * * * Side: 8 * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen Æ 559 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 DK Ejerlej. 1, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Rikke Kutlu m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm.: : Vedtægter for E/F Hallands Enge Retten i Taastrup den Niels Friese-Christiansen

18 NIELSEN ^ THOMSEN Matr.nr. 4 dk Høje-Taastrup by, Høje-Taastrup Ejerlejlighederne 1-69 Beliggende: Skjeberg Alle Tåstrup Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade København Ø Tlf.nr Ekstrakt af VEDTÆGTER GENPART T, , 00 FOR "14ml-d - EJERFORENINGEN HALLANDS ENGE 18. Pant (18.1) Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb stort kr ,00. (18.2) Pantstiftelsens maksimum er fastsat efter det beløb, der for tiden gælder i henhold til bekendtgørelse nr. 12 af 5. januar 2005, om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, 22, stk. 6. Da det fastsatte beløb reguleres som anført i nævnte bekendtgørelse eller i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning herom, kan ej erforeningens generalforsamling med bindende virkning for samtlige ejerlejlighedsejere ved simpel stemmeflerhed efter 5.2 i nærværende vedtægt beslutte, at pantstiftelsen for de enkelte ejerlejligheder reguleres tilsvarende. Bortfalder reglerne i den omtalte bekendtgørelse eller de til enhver tid tilsvarende gældende regler, skal bestyrelsen fremsætte forslag til en reguleringsbestemmelse, der kan kompensere for fremtidige -ændringer i det almindelige prisniveau uden at vanskeliggøre vilkårene for optagelse af realkreditlån i ejerlejlighederne. Bestyrelsens forslag i denne henseende skal vedtages med det for vedtægtsændringen gældende kvalificerede flertal, jf. nærværende vedtægts 5.3. (18.3) Panteretten respekterer de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld. ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø TLF FAX GIRO (Teg.nr. 9541) NT,DNT.DK

19 NIELSEN.THOMSEN 2,3 (18.4) Pantstiftelsen tjener ejerforeningen og subsidiært grundejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til ejerforeningen og grundejerforeningen vedrørende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere lejlighedsejer måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen. (18.5) Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning til pantstiftelsen, har aktionskøber pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelsen på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende som anført ovenfor. Kreditor er Ejerforeningen Hallands Enge c/o Administrator LEA Ejendomspartner A/S, Kobbervej 8, 2730 Herlev 26 Tinglysning (26.2): VEDTÆGTERNES 18 BEGÆRES TILLIGE TINGLYST PANTSTIFTENDE for kr ,00 på hver enkelt ejerlejlighed nr under matr. nr. 4 dk Høje Taastrup by, Høje Taastrup Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. marts (26.3) Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes København, den 1. december 2006 blade i tingbogen. Bestyrelsen for Ejerforeningen Hallands Enge: Poul Michael Rørup, finanschef Erik Nielsen, projektudviklingschef Thomas Fiellau, advokat Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Lars Henriksen Navn: Jan M. Pedersen Stilling: Koncernregnskabschef Stilling: Koncernøkonomichef Adresse: Roskildevænget 9, st.t.h. Adresse: Birkedal 13 Postnr./by: 4000 Roskilde Postnr./by: 2800 Lyngby Pers. underskrift: Pers. underskrift: /TF/23653/ doc

20 NIELSEN.THOMSEN 3/3 Tinglysning af nærværende vedtægt tiltrædes af MT Højgaard a/s som adkomsthaver: København, den 1. december 2006 For MT Højgaard a/s: Allan H. Christensen Kristian May Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Lars Henriksen Navn: Jan M. Pedersen Stilling: Koncernregnskabschef Stilling: Koncernøkonomichef Adresse: Roskildevænget 9, st.t.h. Adresse: Birkedal 13 Postnr./by: 4000 Roskilde Postnr./by: 2800 Lyngby Pers. underskrift: Pers. underskrift: I henhold til bestemmelserne i 42, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 om planlægning, meddeles hermed samtykke til tinglysning af nærværende dokument. Samtidig erklæres det, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Michael Ziegler, borgmester Jørgen Lerhard, teknisk direktør /TF/23653/ doc

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

ADVOKATER "EJERFORENINGEN AHAVNEN II" l. Navn

ADVOKATER EJERFORENINGEN AHAVNEN II l. Navn ~THOMSEN Matr.nr.: 20 as Køge Markjorder Ejerlejlighed nr. 1-48 Beliggende: Åhavnen 37-50 og 55-88 4600 Køge Anmelder: Advokat Merete Larsen Østbanegade 55 21 00 København ø Tlf. 35 44 70 00 Ejendommen

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION Ejerlav: Christianshavns Kvarter Matr.nr: 420 Ejerlejl.nr: 1-20 Beliggenhed: Christianshavns Voldgade 8 1424 København K 1. Navn VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION 1.1. Ejerforeningens navn er Panterens Bastion

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Understed Vandværk I/S

Vedtægter for Understed Vandværk I/S Vedtægter for Understed Vandværk I/S Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Understed Vandværk. Selskabet har hjemsted Sæby Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere