Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8"

Transkript

1 Vedtægter 1/8

2 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune. Såfremt der ikke kan udpeges en funktionsdygtig bestyrelse eller der træffes beslutning om ophævelse af foreningen, skal dette forelægges Egedal Kommune til videre foranstaltning. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage fælles interesser 1. indadtil vedrørende drift og vedligeholdelse af stier, grønne områder, veje, regnvandsbrønde og disses tilslutning til hovedkloak, som vedligeholdes af Egedal Kommune, 2. udadtil over for foreninger, organisationer, sammenslutninger, forsyningsvirksomheder og offentlige myndigheder. 3 Medlemmer Medlemmer af foreningen er ejerne af parceller på følgende veje beliggende inden for Grundejerforeningens område: Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej, Hyacintvej, Irisvej, Krokusvej, Liljevej, Lotusvej, Lupinvej, Mimosevej, Tulipanvej, Valmuevej og Violvej. Medlemskabet er obligatorisk ifølge den på ejendommene tinglyste deklaration. Pligt til medlemskab indtræder fra det tidspunkt, hvor ejendommen er overtaget i henhold til tinglyst skøde. Udtrædelse af foreningen sker fra det tidspunkt, hvor ejendommen er overdraget til anden ejer ifølge tinglyst skøde. Det er det enkelte medlems pligt at underrette formanden for Grundejerforeningen om ejerskifte. Hvert medlem er forpligtet til at følge den på ejendommen tinglyste deklaration og Grundejerforeningens vedtægter samt de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen og bestyrelsen. 2/8

3 Ifølge de gældende bestemmelser er hvert enkelt medlem forpligtet til at sørge for orden og renholdelse af den del af vej og fortov, der støder op til medlemmets parcel. Det enkelte medlem af Grundejerforeningen hæfter for foreningens forpligtelser med 1 andel af samtlige andele i Grundejerforeningen. Der kan ikke pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for Grundejerforeningens forpligtelser. 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er Grundejerforeningens højeste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som kan vælges uden for foreningens medlemskreds. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om emnernes behandling og stemmeafgivning. Der udpeges en referent, der udarbejder et beslutningsreferat af generalforsamlingens resultat. Beslutningsreferatet skal underskrives af dirigent, formand og referent. 5 Ordinær generalforsamling Hvert år i september måned afholdes ordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver parcel. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for perioden siden seneste generalforsamling. 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår. 5. Fremlæggelse af budgetforslag samt forslag til kontingent med fordeling af dette mellem vejkonto og driftskonti. 6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 7. Valg til bestyrelse jf Valg af suppleant til bestyrelsen jf Valg af revisor jf Eventuelt. 3/8

4 Bestyrelsens beretning jf. pkt. 3 aflægges som mundtlig beretning eller som et mundtligt sammendrag af en forud for generalforsamlingen udsendt skriftligt beretning. Forslag til behandling jf. pkt. 6 skal være bestyrelsens formand i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 1. det vedtages på en ordinær generalforsamling, 2. bestyrelsen indkalder til den, 3. mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. En sådan begæring skal indeholde oplysning om, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger, og skal gennemføres senest 4 uger efter beslutning eller begæring derom er modtaget. 7 Deltagere og stemmeberettigede Adgang til generalforsamlingen har ejere af parceller i Grundejerforeningens område samt Grundejerforeningens revisor og evt. andre af Bestyrelsen indkaldte rådgivere. Såfremt et medlem ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan han give fuldmagt til et myndigt medlem af sin husstand eller til et andet medlem af Grundejerforeningen. Ingen medlemmer kan have mere end 1 fuldmagt. I pågældende tilfælde skal der forevises fuldmagt til den valgte dirigent. 8 Afstemninger Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uden hensyn til antal repræsenterede parceller. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede parceller og eventuelle fuldmagtshavere. Hver parcel har 1 stemme. Der kan kun afgives stemme for 1 fuldmagtsgiver. Afstemning sker ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, såfremt dette ønskes eller findes mest hensigtsmæssigt. 4/8

5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer, opløsning af Grundejerforeningen eller sammenlægning med anden forening, kræves at mindst 2/3 af Grundejerforeningens parceller er repræsenteret og at mindst 3/4 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget. Hvis færre end 3/4 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget, bortfalder dette. Hvis færre en 2/3 af Grundejerforeningens parceller er repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling vedtages forslag ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer, ophør af foreningen eller sammenlægning med anden forening kræver godkendelse af Egedal Kommune. 9 Daglig ledelse Grundejerforeningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Formand og 2 medlemmer vælges i ulige år, kasserer og 1 medlem vælges i lige år. Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem udgår af bestyrelsen. Suppleanten har ret men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og evt. sekretær. Formand og kasserer modtager et årligt honorar, der fastsættes af Generalforsamlingen og optages i budgettet. Bestyrelsesmedlemmerne får godtgjort udgifter for deltagelse i bestyrelsesarbejdet inden for rammerne af det godkendte budget. 10 Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen varetager Grundejerforeningens anliggender i enhver henseende og repræsentere den i alle forhold. Bestyrelsen udfører Generalforsamlingens beslutninger, drager omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler foreningen, administrerer foreningens økonomi, 5/8

6 tegner fornødne forsikringer, anbringer den del af foreningens formue, som indgår i den årlige drift på en konto i et pengeinstitut, anbringer Vejfondens midler i danske obligationer, såfremt der ikke er behov for midlerne eller en del heraf til særlige foranstaltninger. Bestyrelsen kan engagere nødvendig faglig bistand og rådgivning i sager, hvortil særlig viden kræves, samt engagere medhjælp til udførelse af vedligeholdelsesopgaver og reparationsopgaver. Bestyrelsen disponerer over Grundejerforeningens midler jf. det godkendte budget og kan af Vejfondens midler anvende beløb til vedligeholdelse og nødvendig reparation af fællesarealerne. Renovering og større omlægning af fællesarealerne kræver Generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at foretage betalinger via Webbank. Anvendelse af Vejfondens midler kræver underskrift fra formand og kasserer eller næstformand og kasserer. Salg af obligationer kræver bestyrelsens godkendelse. 11 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede. Afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved behandling af et emne, som vedrører et bestyrelsesmedlem, er pågældende medlem inhabil og kan ikke deltage i behandlingen eller afstemningen. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, der udarbejder en dagsorden over de emner, der skal behandles. Der udarbejdes et beslutningsreferat, som offentliggøres ved indsættelse på Grundejerforeningens hjemmeside. Kassereren fremlægger oversigt over foreningens økonomi på hvert bestyrelsesmøde. 12 Budget Bestyrelsen udarbejder et forslag til budget for det kommende år. 6/8

7 Budgettet skal indeholde oplysning om de udgifter, som kan forventes til administration, renholdelse og vedligeholdelse af foreningens fællesarealer. Budgettet skal indeholde oplysning om forslag til kontingent fordelt med andel til 1. den daglige drift, 2. nødvendig henlæggelse til Vejfonden til vedligeholdelse, reparation og reetablering af fællesarealerne. 13 Regnskab Regnskabsåret går fra 1. august juli. Kassereren fører foreningens regnskab og modtager alle indtægter og foretager alle udbetalinger. Udgifter skal attesteres af formand eller næstformand forinden kassereren betaler disse. Kassereren sørger for at indsætte Grundejerforeningens midler i et pengeinstitut; dog kan et af Bestyrelsen fastsat mindre beløb indgå i en kassebeholdning. Kassereren fremsender kassekladder og bilag til revisoren til dennes udarbejdelse af regnskabet. 14 Kontingent Det årlige kontingent forfalder til betaling den 1. november. Kontingentet betales via PBS eller på det af PBS udsendte indbetalingskort til en af Bestyrelsen oprettet konto i et pengeinstitut. Såfremt et medlem ikke rettidigt har betalt kontingent, fremsendes en skriftlig rykker. Sker betalingen ikke senest 1 måned herefter, er Bestyrelsen berettiget til at foretage retslig inkasso uden udgift for foreningen. 15 Revisor Den på generalforsamlingen valgte revisor gennemgår foreningens regnskab efter de gældende regnskabslove og regnskabsregler. Det reviderede regnskab med revisionsbemærkninger underskrives af revisoren og sendes til formanden. 7/8

8 Vedtægten afløser vedtægt af 15. marts 1975 redigeret i januar 2002 og er: Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 30. september Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober Godkendt af Egedal Kommune den 12. november Generalforsamlingen vedtog den 29. september 2009 indførelse af rykkergebyr jf. 14, stk. 3. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling vedtog d. 28. september 2010 ændring af 15 Revisor (bortfald af kravet om statsautoriseret eller registreret revisor). 8/8

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere