Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland"

Transkript

1 NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne, og hvad man kan forvente som samarbejdspart - herunder i særlig grad regionen, sygehusene og de praktiserende læger - at alle kommuner i regionen kan løfte. Det gælder både indsatser, der kan aflaste sygehusene og indsatser, som bidrager til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Opfølgningsprocessen bør vise en ensartet bevægelse i den kommunale sundhedssektor, bl.a. med henblik at skabe et fælles grundlag for kommunernes samarbejde med regionen, herunder hvilke standarder og indsatser kommunerne og regionen gensidigt kan forvente. Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Ref HFH Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /5 En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. I KKR Sjælland er aftalt følgende proces: 1. Møde for udvalgspolitikerne på sundhedsområdet den 14. januar 2013 i Køge, hvor de kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget inviterer. Drøftelse af målsætninger for fokusområderne. Og gennemgang af de væsentligste initiativer i sundhedsaftalen. 2. Forslag til målsætninger for fokusområderne drøftes i KKR Sjælland den 5. februar Anbefalingerne lægges op til beslutning i de enkelte kommunalbestyrelser.

2 På KKR Sjællands møde den 5. februar 2013 blev der, blandt andet på baggrund af drøftelserne med udvalgspolitikerne for sunhedsområdet den 14. januar 2013, truffet beslutning om de politiske målsætninger på tværs af kommunerne. Frem mod KKR mødet udvikledes og konkretiseredes forslag til politiske målsætninger for udviklingen af de nære sundhedstilbud i alle regioner. Forslag til fem udvalgte politiske målsætninger: Nedenfor skitseret fem overordnede målsætninger indenfor de centrale fokusområder for opfølgningsprocessen, hvoraf det første mål om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og aflastning af sygehusene, vurderes at være det mest centrale. De politiske målsætninger er rettet mod at tydeliggøre, hvilke ydelser kommunerne som minimum kan levere, og hvilken kvalitet man kan forvente. Der er naturligvis forskellighed i vilkår, kompetencer og prioriteringer mellem kommunerne, og derfor vil der også være forskellighed i tilbud, indhold mv. og i modellerne for, hvordan man udmønter målsætningen. Målsætningerne er ikke tænkt som et ydelseskatalog der favner alle tilbud i alle kommuner, men som en fælles basis på tværs af kommunerne. Fokus er på at finde ensartethed på trods af forskelligheder. De foreslåede målsætninger skal også understøtte den indgåede sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland. KKR Sjælland har som det eneste KKR indgået en enslydende sundhedsaftale mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. Af sundhedsaftalen fremgår bl.a.: Opgaverne skal løses på det lavest effektive omkostningsniveau. Det borgernære sundhedsvæsen (indsatsen i kommuner og praksissektor) er en forudsætning for, at den øgede specialisering kan gennemføres i sygehusvæsenet. Sundhedsaftalen skal under hensyntagen til fleksibilitet og faglig udvikling sikre, at overdragelse af opgaver fra sygehus til kommuner finder sted planlagt, aftalt og styret. I det praktiske samarbejde med Region Sjælland har der været en lang række udviklingstiltag med kommunerne som har understøttet intentionerne i sundhedsaftalen. Det gælder en lang række fællesfinansierede udviklingsprojekter, forløbsprogrammer, fælles IT handlingsplan og økonomiske ledelses-information. I Region Sjællands budget for 2013 er der afsat 30 mio. kr. til udviklingen af det tværregionale-/kommunale samarbejde. Der er enighed om, at pengene 2

3 skal bruges til få, store og driftsrettede projekter samt nogle mindre udviklingsprojekter. Det vil understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen. 1. Målsætning: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 1. Alle kommuner skal gennem særlige indsatser, der sikrer tidlig opsporing og handling, sikre at problemer fanges i tide, og at borgerne undgår uhensigtsmæssige indlæggelser: a. Alle kommuner anvender screeningsværktøjer (fald, urinvejsinfektioner, ernæring) til brug for tidlig opsporing i hjemmeplejen b. Alle kommuner påbegynder implementering af særlig indsats i forhold til faldforebyggelse inden udgangen af 2013, og alle kommuner har indsats i drift i c. Alle kommuner sikrer, at medarbejderne i plejesektoren er opkvalificeret i kompetencer indenfor bestemte områder (fx ernæring, respirationssvigt - beskrives nærmere) d. Alle kommuner sikrer tæt integration mellem hjemmepleje og hjemmesygeplejen, så der er aftalt klare handlemuligheder for hjemmeplejen, når der er behov for sygeplejefaglig handling og vidensdeling på tværs af sygepleje og hjemmepleje. e. Alle kommuner etablere efteruddannelse og særlig indsats i hjemmeplejen i forhold til bedre håndtering af borgere med KOL. 2. Alle kommuner sikrer i 2013, at der er adgang til sygeplejefaglig kompetence døgnet rundt til at løse komplekse sygeplejefaglige opgaver indenfor det akutte område for borgere med risiko for indlæggelse og borgere, der har behov for intensiv pleje efter indlæggelse. 3. Kommunerne forpligter sig til i samarbejde med almen praksis at gennemføre opfølgende hjemmebesøg som opfølgning efter udskrivelse til ældre patienter, jf. handlingsplanen for den ældre medicinske patient og 20/30 mio. puljen. Nedenfor beskrives status på baggrund af bla. KL s undersøgelse på sundhedsområdet i KKR-Sjælland. 3

4 Ad 1-a) 10 ud af 17 kommuner svarer, at de arbejder med at forebygge indlæggelser gennem tidlig opsporing i ældreplejen. Tidlig opsporing er jf. rapport fra DSI om forebyggelse af indlæggelser et centralt element i forebyggelsesindsatsen Ad 1-b) 12 ud af 17 kommuner svarer, at de har særlig indsats ift faldforebyggelse. Faldforebyggelse er et område, der har stor betydning for ældre borgeres sundhed og for indlæggelser, og hvor der er god viden om muligheder for forebyggelse. Ad 1-c) 13 ud af 17 kommuner svarer, at de gennem opkvalificering arbejder med at forebygge indlæggelser bl.a. i samarbejde med regionen. Ad 1-d) 12 ud af 17 kommuner arbejder med andre særlige indsatser i sygeplejen, og 10 ud af 17 kommuner arbejder med tidlig opsporing. Ad 2) 14 ud af 17 kommuner svarer, at de allerede har akut/subakutte pladser med døgndækket sygeplejefaglig indsats., og at pladserne er organiseret enten som selvstændige enheder, i sammenhæng med plejeboliger, i sammenhæng med døgnrehabilitering mv.. Ad 3) 12 ud af 17 kommuner svarer de har opfølgende hjemmebesøg. Jf. handlingsplanen for den ældre medicinske patient er der afsat midler til almen praksis deltagelse i besøgene. Endelig er det er en del af 20/30 mio. kr. puljen, at der er opfølgende hjemmebesøg. 2. Målsætning: Alle kommuner skal have tilbud til kronisk syge 1. Alle kommuner har allerede tilbud til borgere med diabetes type-2, hjertekarsygdom, KOL og kræft. I løbet af 2013 skal kommunerne i fællesskab udvikle kvalitetsmål, der senest i 2014 sikres opfyldt i alle kommuner, og så borgeren oplever det som et samlet forløb. 16 ud af 17 kommuner har tilbud til diabetes og hjertekar. Alle kommuner har KOL tilbud. 14 ud af 17 har for kræft. KL ønsker i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i 2013 at arbejde for udvikling af den gode kommunale model for tilbud; det er vigtigt, at de to udviklingsforløb koordineres. 3. Målsætning: Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver Der skal i løbet af 2013 sikres, at der arbejdes systematisk med stratificering af genoptræningsplaner og tilpasning af kommunernes organisering af genoptræningsopgaven efter sundhedsloven. Ved implementering af den kommunale stratificeringsmodel, sikres det, at der sker en systematisk vurdering af genoptræningsplanerne og borgerne får en faglig indsats af høj kvalitet. 4

5 KL har udarbejdet en stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven. Modellen er et redskab til at kommunerne, kan tilrettelægge og organisere indsatsen, således at den genoptræning patienterne får i kommunerne er både faglig og økonomisk bæredygtig. KL anbefaler, at kommunerne justerer organiseringen og tilrettelæggelsen af genoptræningsområdet i henhold til stratificeringsmodellen. Stratificeringsmodellen inddeler borgerne i fire overordnede kategorier, idet der tages højde for, hvilke kompetencer og patientgrundlag opgavevaretagelsen forudsætter. Der skal inden udgangen af marts fastsættes fælles mål for, hvordan modellen kan implementeres. Fx er der områder, hvor patientgrundlaget forudsætter, at der udvikles tværkommunalt samarbejde og vil implementeringen af modellen kræve tilpasninger af organiseringen af opgaven i de enkelte kommuner. 4. Målsætning: Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. 1. Kommunerne skal i fællesskab udvikle og bruge enkle centrale indikatorer til opfølgning på den kommunale sundhedsindsats. Kun 9 kommuner har systematisk ledelsesinformation om den kommunale sundhedsindsats til politikerniveau og kun 6 har til direktørniveau. Her er der altså basis for forbedring blandt kommunerne. Der skal udvælges og beskrives et antal indikatorer for de kommunale sundhedsindsatser, som kommunerne forpligter sig til at benytte fremover mhp opfølgning i egen kommune og sammenligning af indsatser på tværs af kommuner. Udviklingen af ledelsesinformationsgrundlaget skal ske i samarbejde med KL. Målsætningen ligger i fin forlængelse af aftalen i sundhedsaftalen om at udvikle ledelsesinformationer. 5. Målsætning: Alle kommuner skal indgå i det tværsektorielle samarbejde med Region Sjælland og almen praksis om optimering af indsatsen på psykiatriområdet. 1. Alle kommuner skal gennem særlige indsatser, til borgere med psykiske lidelser, sikre sammenhæng fx gennem fremskudt sagsbehandling på psykiatrisk sygehus, kommunale akuttilbud el.lign. 2. Alle kommuner skal foretage systematisk basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen. 5

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere