LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999

2 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzoneloven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i den ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunes udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 24. marts 1998 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUSOMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal Side 2

3 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST INDHOLD 1. INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 8 2. EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE TERRÆN BEVOKSNING EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG EKSISTERENDE VEJNET EKSISTERENDE STINET EKSISTERENDE HØJSPÆNDINGSLEDNINGER LOKALPLANENS IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING NYE ADGANGSVEJE NYE STIER PARKERING HØJSPÆNDINGSTRACÉER BEBYGGELSENS OMFANG OG GRUNDSTØRRELSER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT BEBYGGELSENS PLACERING GRUNDSTØRRELSER UDSTYKNINGSPRINCIPPER GRØNNE OMRÅDER OG FRIAREALER SKILTNING FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 1997 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN KOMMUNEATLAS STRUER KYSTNÆRHEDSZONEN 23 Side 3

4 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 4.5 NATURBESKYTTELSESLOVEN BUTIKSSTRUKTUR FORURENINGSFORHOLD LANDBRUGSLOVEN LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER FORSYNING VARMEPLAN SPILDEVANDSPLAN VANDFORSYNING LEDNINGSANLÆG VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING VEJE STIER PARKERING SERVITUTGENNEMGANG LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS BESTEMMELSER 31 1 LOKALPLANENS FORMÅL 31 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 31 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 32 4 UDSTYKNINGER 33 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKRING 33 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 34 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 35 8 SKILTNING 35 9 UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNING FOR NY IBRUGTAGNING GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER OPHÆVELSE AF SERVITUTTER VEDTAGELSESPÅTEGNING 42 Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. Side 4

5 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLANENS REDEGØRELSE Side 5

6 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Bredgade V t Park Allé Holstebrovej Vester Gimsingvej LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING I STRUER Side 6

7 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 1. INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAGGRUND De eksisterende erhvervsområder i Struer er godt på vej til at blive fuldt udbygget. Der er således opstået et behov for yderligere erhvervsarealer med let adgang til det overordnede vejnet. Vester Gimsingvej - landevej og den planlagte forlængelse af Park Allé til Vester Gimsingvej samt anlægget af rundkørselen på Holstebrovej vil således give lokalplanområdet let adgang til landevej Rute 11. Da der er efterspørgsel efter de attraktivt beliggende erhvervsgrunde, har Struer Kommune udbudt dem til salg. Endvidere er der fremsat et ønske om mulighed for etablering af et større erhvervsmæssigt parkeringsareal, hvilket de eksisterende planer for området ikke muliggør. For det nuværende erhvervsområde gælder i forvejen Partiel Byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan nr Nærværende lokalplan nr. 211 er således en samling og en udvidelse af det eksisterende område i henhold til afgrænsningen af rammeområderne 2.E.3, 2.E.4 og 2.E.5 i Struer Kommuneplan , ligesom der er tale om en sammenskrivning og justering af de bestemmelser, der findes i de gamle planer. 1.2 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål at opstille retningslinier for områdernes anvendelse til erhverv og ydre fremtræden. Lokalplanen skal derfor give regulerende bestemmelser for byggeri, vejadgang, parkering, skiltning, beplantning, friarealer samt opdele området i en række funktionsopdelte delområder. 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse på lokalplanen, skal Byrådet fremlægge et forslag til lokalplan i mindst 8 uger. Det samme gælder for tillæg til kommuneplanen. Forslag til lokalplan nr. 211 er derfor fremlagt i perioden fra den 22/ til den 17/ Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal være indsendt den 17/ til Teknisk Forvaltning, Østergade 21, 7600 Struer. Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Struer Kommune Teknisk Forvaltning Østergade 21 Telefon: Struer Telefax: Ekspeditionstid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Side 7

8 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 1.4 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. I henhold til Lov om planlægning 17 gælder der således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. Side 8

9 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 2.EKSISTERENDE FORHOLD 2.1OMRÅDETS AFGRÆNSNING ERHVERVSOMRÅDETS AFGRÆNSNING Side 9

10 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Området omfatter ca. 76 ha. Området indeholdt i eksisterende Lokalplan nr. 159 og Partiel Byplanvedtægt nr. 8 udgør ca. 60 ha. Det resterende areal udgør ca. 16 ha, og det skal ifølge Struer Kommuneplan overgå til byzone. Området overføres med denne lokalplan fra landzone til fremtidig byzone. 2.3 OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE Området anvendes i dag hovedsageligt til erhverv af forskellig karakter. Erhvervene er bl.a. industriproduktion, oplag, håndværksvirksomhed, transportvirksomhed, engros- og detailsalg. Til enkelte virksomheder er der endvidere tilknyttet bolig. 2.4 TERRÆN Området er relativt jævnt uden større terrænspring. Området stiger fra ca. kote 25 omkring krydset mellem Holstebrovej og Bredgade Vest til ca. kote 30 i områdets sydvestligste hjørne. 2.5 BEVOKSNING I det eksisterende erhvervsområde findes nogen bevoksning på og imellem parcellerne. I området, som indtil lokalplanens vedtagelse ligger i landzone, og som på nuværende tidspunkt drives landbrugsmæssigt, findes der eksisterende læhegn. 2.6 EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG EKSISTERENDE VEJNET Holstebrovej er primær vej med meget trafik. Vester Gimsingvej syd om lokalplanområdet er en vigtig vejforbindelse mod vest. Vest for lokalplanområdet ligger Park Allé som planlægges forlænget til Vester Gimsingvej. I det eksisterende erhvervsområde er de interne veje Fælledvej, Farvervej, Gørtlervej og Bødkervej anlagt. Damgårdsvej er delvist anlagt, ligesom Park Allé i lokalplanområdets vestlige grænse er delvist anlagt. Hjulmagervej er ved lokalplanens udarbejdelse under anlæg EKSISTERENDE STINET Omkring lokalplanområdet er der etableret cykelstier langs Holstebrovej, den nordlige side af Bredgade Vest og Vester Gimsingvej fra Holstebrovej til Fælledvej samt langs den ene side af Farvervej, Gørtlervej, Bødkervej, Damgårdsvej og Fælledvej EKSISTERENDE HØJSPÆNDINGSLEDNINGER Gennem området løber der en højspændingstracé i nord-sydgående retning med 60 kv luftledninger samt en tracé over Vester Gimsingvej til Park Allé med 10 kv luftledninger som illustreret på kortbilag 1. Side 10

11 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG Side 11

12 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE IIb II I V IIa IV III LOKALPLANOMRÅDETS DELOMRÅDER Side 12

13 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3. LOKALPLANENS IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING Området underopdeles i delområder som illustreret på modstående side og på kortbilag 1: Område I: Område II: Erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Blandet erhvervsområde Område III: Erhverv med stort transportbehov Område IV: Erhverv hvortil godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kræves samt erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Område V: Erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Det er med denne opdeling intentionen at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter mellem de enkelte virksomheder i delområderne. Ved udlæg af delområde I, IV og V til erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet er det intentionen, at der mod Holstebrovej og Vester Gimsingvej skal placeres virksomheder, som har behov for at udstille produkter i attraktive omgivelser og bygninger, samt virksomheder der med deres udformning af bygninger og friarealer ønsker at indtage en kvalitetsmæssig fremtrædende position. I delområde II skal der være mulighed for placering af virksomheder og erhverv indenfor adskillige kategorier, som ikke har behov for den umiddelbare profilering via en beliggenhed ved en stærkt trafikeret vej. Det skal dog sikres, at området får en så præsentabel karakter, at mangfoldige virksomhedstyper vil kunne finde sig til rette i dette område. Der udlægges et delområde IIa, som udover anvendelsen i delområde II kan anvendes til erhvervsmæssige parkeringsanlæg. I delområde IIb kan der etableres virksomheder som i delområde II. Endvidere er der her mulighed for, at virksomhedsejere, der ønsker egentlig beboelse i forbindelse med virksomheden, efter ansøgning kan etablere en bolig her. Delområde III med mulighed for erhverv med stort transportbehov skal efter intentionerne kun anvendes til transporterhverv og beslægtede servicefunktioner. Også i dette delområde skal der sikres et harmonisk og højt kvalitetsmæssigt udseende. Delområde IV kan anvendes til erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet som i delområde I og V. Virksomheder, der hører under kategorien listevirksomhed i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal have mulighed for at lokalisere sig i delområde IV. Det er samtidigt intentionen, at der med en beplantning på arealerne, der støder umiddelbart op til Holstebrovej og Vester Gimsingvej, etableres attraktive indfaldsveje til Struer, samt at byens afslutning mod syd langs Vester Gimsingvej markeres. Beplantningens sammensætning og placering skal understrege det høje kvalitetsmæssige indtryk af virksomhederne langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej. Side 13

14 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Bredgade Vest Farvervej Park Allé Gørtlervej Fæ lledvej B ødkervej Holstebrovej D am gårdsvej Hjulm agervej Vester Gimsingvej PRINCIPPER FOR VEJ- OG STISTRUKTUR I LOKALPLANOMRÅDET Side 14

15 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.2 TRAFIKBETJENING Området skal fra nord trafikbetjenes via Fælledvej og Damgårdsvej fra Bredgade Vest. Fra syd skal området trafikbetjenes via Fælledvej og Park Allé fra Vester Gimsingvej NYE ADGANGSVEJE Lokalplanen lægger således op til en forlængelse af vejene Park Allé, Damgårdsvej og anlæg af Hjulmagervej fra Fælledvej til Damgårdsvej og Park Allé, hvor tilslutningen evt. udføres som en rundkørsel, således at områdets vejnet fuldføres som skitseret på modstående side. Til betjening af parceller, der ikke udfylder felter mellem de overordnede veje, anlægges der sideveje i 12 meters bredde efter principperne skitseret på side 16. Sidevejene skal betjene alle parceller, der støder op til sidevejen. Til de enkelte parceller kan der maksimalt etableres to overkørsler med en samlet bredde på højst 16 m, hvor én overkørsel aldrig må være mere en 8 m bred. Der kan således eksempelvis etableres to overkørsler, som hver er 8 m brede. For storparceller på over m 2 kan der dog etableres op til 3 overkørsler, hvor hver overkørsel maksimalt er 10 m bred. Alle vejprojekter skal dog godkendes af Byrådet. Langs Fælledvej, Damgårdsvej samt Hjulmagervej skal det sikres, at der ikke etableres overkørsler til enkeltparceller, med mindre der er tale om storparceller på over m 2, som udfylder hele afstanden mellem to offentlige veje NYE STIER Lokalplanen lægger op til at udbygge stiadgangen til erhvervsområdet fra de øvrige dele af byen samt at knytte disse stier sammen med stiforbindelserne fra boligområderne vest for Park Allé. Der skitseres således på ovenstående kort stianlæg på den sydlige side af Bredgade Vest, på den nordlige side af Vester Gimsingvej samt langs en del af Park Allé. Højlundvej og Gørtlervej forbindes med en sti langs ledningstracéet skitseret på kortbilag 1. Ved forlængelse af eksisterende overordnede veje og nyudlæg af tilsvarende veje i området, som skitseret på ovenstående kort, anlægges der sti i vejens ene side PARKERING Parkering i lokalplanområdet forudsættes anlagt på egen grund efter retningslinierne i REGULATIV for anlæg af parkeringspladser i Struer Kommune. Ved anlæg af parkeringspladser skal disse gives et grønt præg ved f.eks. træbeplantning, således at områdets samlede grønne udseende styrkes. Lokalplanen giver endvidere mulighed for anlæg af private og offentlige erhvervsmæssige parkeringsanlæg, hvorved der i delområde IIa bliver mulighed for at anlægge en ønsket knapt m 2 stor parkeringsplads for lastbiler. Derved kan støjgener fra parkerede lastbiler minimeres i øvrige dele af Struer by. Evt. belysning på parkeringspladsen udføres lavere end 6 m. Side 15

16 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 3.3 HØJSPÆNDINGSTRACÉER I nordgående retning løber der en højspændingstracé med 60 kv luftledninger, som ejes af Vestkraft I/S. Der er ikke på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse planer om en nedgravning af disse højspændingsledninger, hvorfor der udlægges byggelinier langs tracéet. Områderne under luftledningerne kan anvendes til oplag, parkering etc. I lokalplanområdets sydlige område løber der diagonalt en 10 kv højspændingsledning ejet af NOE. NOE har planer om nedgravning af denne efter år Struer Kommune vil dog søge nedgravningen fremskudt med en samtidig forlægning til Vester Gimsingvejs tracé, såfremt der viser sig interesserede købere til de berørte arealer, før NOE s planer realiseres. Side 16 UDSTYKNINGSPRINCIP

17 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.4 BEBYGGELSENS OMFANG OG GRUNDSTØRRELSER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 50, ligesom det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt parcel ikke må overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Endvidere må bebyggelsen ikke være højere end 12 m bortset fra enkelte for produktionen nødvendige bygningsdele. Indenfor disse rammer vil de fleste virksomheder kunne finde sig til rette. Det er endvidere hensigten med disse maksimale værdier at sikre et relativt åbent og grønt erhvervsområde BEBYGGELSENS PLACERING Bebyggelsen skal placeres inden for byggelinierne efter principperne på kortbilag 1. Byggefelternes afgrænsning mod offentlig vej fastlægges ved følgende afstande til vejmidterne: Holstebrovej: Vester Gimsingvej: Park Allé Bredgade Vest: Damgårdsvej: Fælledvej: Farvervej: Gørtlervej: Bødkervej: Hjulmagervej: 45 m 55 m 45 m 18 m 17 m 17 m 15 m 15 m 15 m 17 m Langs sideveje anlagt efter principperne på side 16, pålægges der en byggelinie på 10 m fra vejens midte. Bebyggelse mod skel skal ske efter den til enhver tid gældende byggelovgivning. Formålet med byggelinierne er at bidrage til et harmonisk udseende af erhvervsområdet, samt at sikre plads til anlæg af grønne friarealer foran virksomheden til styrkelse af områdets grønne karakter GRUNDSTØRRELSER I delområde II skal grundenes størrelser være minimum m 2 samt have en facadelængde på minimum 30 m, mens grundene i delområderne I, III, IV og V skal være minimum m 2 store samt have en facadelængde på minimum 50 m. Storparceller defineres som parceller på over m UDSTYKNINGSPRINCIPPER Udstykninger skal ske så ovenstående mindstekrav til grundenes størrelser og facadelængder overholdes, ligesom det er intentionen at principperne skitseret på side 16 skal følges. Herved kan der sikres en harmoni i grundenes størrelser, ligesom der sikres mulighed for udlæg af grønne friarealer på de enkelte parceller. Side 17

18 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE EKSEMPEL PÅ GRØNNE VEJE Side 18

19 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.5 GRØNNE OMRÅDER OG FRIAREALER Det er intentionen med lokalplanen at styrke erhvervsområdets grønne karakter v.h.a. bl.a. beplantning mod vej og levende hegn i skel. Der skal således ske udlæg af grønne bælter, beplantningsgrupper og friarealer langs Holstebrovej, Vester Gimsingvej, Damgårdsvej, Bredgade Vest og Park Allé samt de øvrige veje i området. Som nævnt i lokalplanens bestemmelser er der mulighed for opstilling af trådhegn, som dog skal etableres på egen grund parallelt med og ikke højere end det levende hegn i skel. Langs hele Park Allé og dens planlagte forlængelse anlægges i forlængelse af den eksisterende vold et 20 m bredt beplantningsbælte, ligesom det fortsættes fra den foreslåede rundkørsel på Park Alle til Damgårdsvej. Derved vil vold og beplantningsbælte på den østlige side af Park Allé fremstå som et samlet volumen efter en årrække. Det forudsættes, at beplantningen etableres hurtigst muligt, således at den har en vis højde når arealerne tages i brug til erhvervsformål. Endvidere bør beplantningen på volden renoveres, ved at den nuværende beplantning styrkes. Langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej samt langs Bredgade Vest på strækningen mellem Holstebrovej og Fælledvej er det intentionen, at der etableres beplantning. Beplantningen langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej etableres i henhold til overenskomst med Ringkjøbing Amt, som er vejmyndighed for de to veje. Langs Vester Gimsingvej udlægges et 30 m bredt bælte, hvori beplantningen etableres. Langs Holstebrovej og Bredgade Vest etableres beplantningen i det eksisterende bygningsfrie ca. 20 m brede bælte. Med disse beplantninger er det hensigten at skabe attraktive indkørselsforhold til Struer by ved at kopiere princippet til den østlige side af Holstebrovej, samt at skabe en afgrænsning af byen mod syd langs Vester Gimsingvej. Langs Damgårdsvejs vestlige side og langs Bredgade Vest fra Park Allé til højspændingstracéet etableres et 3 m bredt beplantningsbælte. Langs Damgårdsvejs østlige side og Fælledvejs vestlige side med undtagelse af strækningen fra Bredgade Vest forbi matr.nr. 146 bp, Struer skal der etableres levende hegn i skel. Langs øvrige strækninger markeret med stiplet linie på kortbilag 1 kan der etableres beplantning mod vej efter eget ønske. Friarealer omkring virksomheder skal anlægges med græs og beplantning, således at der henligger et grønt areal med beplantning mod vejen med en bredde på min. 2,5 m målt fra vejskel. Det kommunalt ejede areal fra vej til vejskel skal henligge som græs. Ved udstykninger i lokalplanområdet bør eksisterende læhegn markeret på kortbilag 1 bevares, og søges anvendt som skel. Eksisterende levende hegn skal bevares i hele deres bredde. Som nævnt i afsnit kan parkeringsarealer, hvor det er muligt, anlægges som et armeret græsareal, ligesom arealet med omkransende beplantning skal gives et grønt udseende. Dette sikres ved, at der plantes minimum ét træ for hver 3 parkeringspladser. Træerne kan plantes imellem parkeringspladserne eller i grupper i tilknytning til parkeringspladserne. Side 19

20 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE PRINCIPPER FOR SKILTNING Side 20

21 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.6 SKILTNING For at sikre en høj kvalitet i det visuelle indtryk af erhvervsområdet, er det også intentionen med lokalplanen at iværksætte en samlet politik for henvisningsskiltning i lokalplanområdet. Derfor pålægger lokalplanen Grundejerforeningen Industri Vest at udarbejde en samlet skiltepolitik for henvisningsskiltning i hele lokalplanområdet til godkendelse af Struer Kommune. Henvisningsskilte kan etableres med en højde på maksimalt 1,8 m og med en bredde på maksimalt 1 m. Henvisningsskiltningen må ikke etableres, således at den kan hindre oversigtsforholdene. Det er intentionen, at grundejerforeningen bekoster og etablerer skiltegalger, mens den enkelte virksomhed, der ønsker sit navn og evt. logo på henvisningsskiltet, bekoster dette. Henvisningsskiltning ved Vester Gimsingvej og Holstebrovej kan kun etableres som servicevejvisning til det samlede industriområde med servicesymbol M57, eventuelt med angivelse af områdets navn. Omfanget af reklameskiltningen for virksomhederne på de enkelte parceller reguleres ved denne lokalplan, og der skelnes mellem almindelige parceller på til m 2 og storparceller på over m 2. Der er udvidede skiltemuligheder for storparceller, der har facader mod både Holstebrovej og Fælledvej eller mod både Hjulmagervej og Vester Gimsingvej. På almindelige parceller på mellem og m 2 kan der opstilles 1 skilt med en maksimal højde på 6 m og en maksimal bredde på 1,5 m. På storparceller på over m 2 kan der opstilles 1 stort skilt med en maksimal højde på 8,5 m og en maksimal bredde på 2 m eller 2 små skilte med ens dimensioner og med maksimale højder på 6 m og maksimale bredder på 1,5 m. På storparceller i delområderne I, IV og V, som udfylder hele bredden mellem Holstebrovej og Fælledvej eller mellem Vester Gimsingvej og Hjulmagervej kan der opstilles 2 små skilte mod hver af de offentlige veje. Skilte skal indpasses i området, være ubevægelige, have maksimalt 2 sider, ligesom kun virksomhedens navn og logo må optræde på skiltene og være gennemlyst. Skilte skal placeres i h.t. lokalplanens bestemmelser og altid minimum 2,5 m fra skel, og de må i alle tilfælde ikke hindre oversigtsforholdene. Flagning kan ske på maksimalt 3 flagstænger i 1 flaggruppe på hver grund uanset grundens størrelse. Dog kan der på storparceller, der har facader mod både Holstebrovej og Fælledvej eller mod Hjulmagervej og Vester Gimsingvej opstilles 1 flaggruppe mod hver af de offentlige veje. Flagstængerne må ikke være højere end 8,5 m over naturligt terræn, og de skal placeres minimum 2,5 m fra skel. Facadeskiltning skal udformes, således at den indgår i husets arkitektur, og den må på ingen måde tildække vinduer, døre og lignende. Alle former for skiltning og flagning skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Side 21

22 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Side 22 KOMMUNEPLANENS RAMMEOMRÅDER

23 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 4. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 1997 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 1997 for Ringkjøbing Amt 4.2 STRUER KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 2.E.3, 2.E.4 og 2.E.5. Kommuneplanen angiver den del af rammeområder 2.E.3, der med vedtagelsen af denne lokalplan skal overføres til byzone. Områderne er udlagt til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Transportintensive erhverv og miljøbelastende erhverv placeres i hhv. rammeområde 2.E.4 og 2.E.5, som hhv. svarer til lokalplanområdets delområde III og IV. Det er en målsætning, at erhvervsområder i planperioden også skal tildeles en grønnere og mere blød profil. 4.3 KOMMUNEATLAS STRUER Der er i lokalplanområdet registreret to bygninger med middel bevaringsværdi i Kommuneatlas Struer. Den ene bygning er beliggende i delområde IV og den anden i delområde V. Bygningerne er ikke tildelt særskilte karakterer mht. bevaringsværdi, arkitektur, kultur, miljø, originalitet eller tilstand, men de har udelukkende fået den relativ lave samlede vurderingsbetegnelse middel bevaringsværdi. Idet der er et overordnet ønske om en helhedsplan, der definerer området som erhvervsområde, er det ikke intentionen med lokalplanen at søge bygningerne bevaret. 4.4 KYSTNÆRHEDSZONEN Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen omkring Venø Bugt og Kilen. Kommuneplanens rammedel muliggør byggeri med op til 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må dog være højere end 12 m bortset fra enkelte nødvendige bygningsdele. Derved skiller lokalplanområdet sig ikke ud i forhold til byens horisontale grænse. Erhvervsområdet ligger endvidere ikke i forbindelse med kystlandskabet, hvorved dette ikke visuelt vil blive påvirket af erhvervsbebyggelsen. 4.5 NATURBESKYTTELSESLOVEN I den sydvestligste del af området på matr.nr. 34b, Den vestlige Del, Gimsing er der registreret en sø på ca. 200 m 2 omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Ændringer i søens tilstand kræver dispensation fra Ringkjøbing Amt. Side 23

24 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 4.6 BUTIKSSTRUKTUR I delområderne I og V er der mulighed for etablering af erhverv med behov for udstillingsfaciliteter. Herunder er også omfattet engroshandel samt udvalgsbutikker med pladskrævende varegrupper, der ikke kan indpasses i de centrale byområder. En nærmere definition af de tilladelige butikstyper findes i lokalplanens bestemmelser 3, stk. 10. Lokalplanen begrænser engros- og udvalgsbutikkernes bruttoetageareal til maksimalt m 2 beregnet efter bygningsreglementet, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. Ved bruttoetageareal forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v., men ikke eventuelle parkeringsarealer. Samlet kan der maksimalt anlægges m 2 butikker i hvert af delområderne I og V. 4.7 FORURENINGSFORHOLD Der kan i dele af området have foregået aktiviteter, som kan have medført forurening. Opmærksomheden henledes derfor på 19 og 20 i Lov om affaldsdepoter: 19. Stk. 1. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et depot eller en forurening af jorden, skal underrette kommunalbestyrelsen herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver amtsrådet meddelelse om forureningen. 20. Stk. 1. Såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. 19 finder tilsvarende anvendelse, dog skal kommunalbestyrelsen tillige underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed. Stk. 2. Arbejdet kan genoptages, når området frigives efter 17. Der er ikke amtsligt kortlagte muligt forurenede grunde i lokalplanområdet ved lokalplanens udarbejdelse. 4.8 LANDBRUGSLOVEN Matrikelnumrene del af 146a, 150, 178a, Struer samt 1e, 6b, 7f, 15bd, 34b, Den vestlige Del, Gimsing er ifølge landbrugslovens 2 omfattet af landbrugspligt. Dette medfører, at der, før arealerne tages i anvendelse til de i lokalplanen beskrevne formål, skal indhentes godkendelse i h.t. landbrugslovens 4 fra Jordbrugskommissionen for Ringkjøbing Amt. 4.9 LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan nr Partiel Byplanvedtægt nr. 8 ophæves ved lokalplanens endelige vedtagelse for den del, der er beliggende syd for Bredgade Vest, og som er dækket af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 159 ophæves helt ved lokalplanens endelige vedtagelse. Side 24

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller INDHOLD REDEGØRELSE: Lokalplanens afgrænsning... side 2

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 36B SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 36B SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR. 36B Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 2 1. Lokalplanens formål...side 2 2. Afgrænsning...side 2 3. Område- og zonestatus...side 2 4. Områdets anvendelse...side 3 5. Udstykning...side

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere