LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999

2 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzoneloven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i den ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunes udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 24. marts 1998 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUSOMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal Side 2

3 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST INDHOLD 1. INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 8 2. EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE TERRÆN BEVOKSNING EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG EKSISTERENDE VEJNET EKSISTERENDE STINET EKSISTERENDE HØJSPÆNDINGSLEDNINGER LOKALPLANENS IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING NYE ADGANGSVEJE NYE STIER PARKERING HØJSPÆNDINGSTRACÉER BEBYGGELSENS OMFANG OG GRUNDSTØRRELSER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT BEBYGGELSENS PLACERING GRUNDSTØRRELSER UDSTYKNINGSPRINCIPPER GRØNNE OMRÅDER OG FRIAREALER SKILTNING FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 1997 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN KOMMUNEATLAS STRUER KYSTNÆRHEDSZONEN 23 Side 3

4 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 4.5 NATURBESKYTTELSESLOVEN BUTIKSSTRUKTUR FORURENINGSFORHOLD LANDBRUGSLOVEN LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER FORSYNING VARMEPLAN SPILDEVANDSPLAN VANDFORSYNING LEDNINGSANLÆG VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING VEJE STIER PARKERING SERVITUTGENNEMGANG LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS BESTEMMELSER 31 1 LOKALPLANENS FORMÅL 31 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 31 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 32 4 UDSTYKNINGER 33 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKRING 33 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 34 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 35 8 SKILTNING 35 9 UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNING FOR NY IBRUGTAGNING GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER OPHÆVELSE AF SERVITUTTER VEDTAGELSESPÅTEGNING 42 Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. Side 4

5 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLANENS REDEGØRELSE Side 5

6 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Bredgade V t Park Allé Holstebrovej Vester Gimsingvej LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING I STRUER Side 6

7 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 1. INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAGGRUND De eksisterende erhvervsområder i Struer er godt på vej til at blive fuldt udbygget. Der er således opstået et behov for yderligere erhvervsarealer med let adgang til det overordnede vejnet. Vester Gimsingvej - landevej og den planlagte forlængelse af Park Allé til Vester Gimsingvej samt anlægget af rundkørselen på Holstebrovej vil således give lokalplanområdet let adgang til landevej Rute 11. Da der er efterspørgsel efter de attraktivt beliggende erhvervsgrunde, har Struer Kommune udbudt dem til salg. Endvidere er der fremsat et ønske om mulighed for etablering af et større erhvervsmæssigt parkeringsareal, hvilket de eksisterende planer for området ikke muliggør. For det nuværende erhvervsområde gælder i forvejen Partiel Byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan nr Nærværende lokalplan nr. 211 er således en samling og en udvidelse af det eksisterende område i henhold til afgrænsningen af rammeområderne 2.E.3, 2.E.4 og 2.E.5 i Struer Kommuneplan , ligesom der er tale om en sammenskrivning og justering af de bestemmelser, der findes i de gamle planer. 1.2 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål at opstille retningslinier for områdernes anvendelse til erhverv og ydre fremtræden. Lokalplanen skal derfor give regulerende bestemmelser for byggeri, vejadgang, parkering, skiltning, beplantning, friarealer samt opdele området i en række funktionsopdelte delområder. 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse på lokalplanen, skal Byrådet fremlægge et forslag til lokalplan i mindst 8 uger. Det samme gælder for tillæg til kommuneplanen. Forslag til lokalplan nr. 211 er derfor fremlagt i perioden fra den 22/ til den 17/ Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal være indsendt den 17/ til Teknisk Forvaltning, Østergade 21, 7600 Struer. Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Struer Kommune Teknisk Forvaltning Østergade 21 Telefon: Struer Telefax: Ekspeditionstid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Side 7

8 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 1.4 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. I henhold til Lov om planlægning 17 gælder der således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. Side 8

9 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 2.EKSISTERENDE FORHOLD 2.1OMRÅDETS AFGRÆNSNING ERHVERVSOMRÅDETS AFGRÆNSNING Side 9

10 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Området omfatter ca. 76 ha. Området indeholdt i eksisterende Lokalplan nr. 159 og Partiel Byplanvedtægt nr. 8 udgør ca. 60 ha. Det resterende areal udgør ca. 16 ha, og det skal ifølge Struer Kommuneplan overgå til byzone. Området overføres med denne lokalplan fra landzone til fremtidig byzone. 2.3 OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE Området anvendes i dag hovedsageligt til erhverv af forskellig karakter. Erhvervene er bl.a. industriproduktion, oplag, håndværksvirksomhed, transportvirksomhed, engros- og detailsalg. Til enkelte virksomheder er der endvidere tilknyttet bolig. 2.4 TERRÆN Området er relativt jævnt uden større terrænspring. Området stiger fra ca. kote 25 omkring krydset mellem Holstebrovej og Bredgade Vest til ca. kote 30 i områdets sydvestligste hjørne. 2.5 BEVOKSNING I det eksisterende erhvervsområde findes nogen bevoksning på og imellem parcellerne. I området, som indtil lokalplanens vedtagelse ligger i landzone, og som på nuværende tidspunkt drives landbrugsmæssigt, findes der eksisterende læhegn. 2.6 EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG EKSISTERENDE VEJNET Holstebrovej er primær vej med meget trafik. Vester Gimsingvej syd om lokalplanområdet er en vigtig vejforbindelse mod vest. Vest for lokalplanområdet ligger Park Allé som planlægges forlænget til Vester Gimsingvej. I det eksisterende erhvervsområde er de interne veje Fælledvej, Farvervej, Gørtlervej og Bødkervej anlagt. Damgårdsvej er delvist anlagt, ligesom Park Allé i lokalplanområdets vestlige grænse er delvist anlagt. Hjulmagervej er ved lokalplanens udarbejdelse under anlæg EKSISTERENDE STINET Omkring lokalplanområdet er der etableret cykelstier langs Holstebrovej, den nordlige side af Bredgade Vest og Vester Gimsingvej fra Holstebrovej til Fælledvej samt langs den ene side af Farvervej, Gørtlervej, Bødkervej, Damgårdsvej og Fælledvej EKSISTERENDE HØJSPÆNDINGSLEDNINGER Gennem området løber der en højspændingstracé i nord-sydgående retning med 60 kv luftledninger samt en tracé over Vester Gimsingvej til Park Allé med 10 kv luftledninger som illustreret på kortbilag 1. Side 10

11 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG Side 11

12 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE IIb II I V IIa IV III LOKALPLANOMRÅDETS DELOMRÅDER Side 12

13 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3. LOKALPLANENS IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING Området underopdeles i delområder som illustreret på modstående side og på kortbilag 1: Område I: Område II: Erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Blandet erhvervsområde Område III: Erhverv med stort transportbehov Område IV: Erhverv hvortil godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kræves samt erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Område V: Erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Det er med denne opdeling intentionen at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter mellem de enkelte virksomheder i delområderne. Ved udlæg af delområde I, IV og V til erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet er det intentionen, at der mod Holstebrovej og Vester Gimsingvej skal placeres virksomheder, som har behov for at udstille produkter i attraktive omgivelser og bygninger, samt virksomheder der med deres udformning af bygninger og friarealer ønsker at indtage en kvalitetsmæssig fremtrædende position. I delområde II skal der være mulighed for placering af virksomheder og erhverv indenfor adskillige kategorier, som ikke har behov for den umiddelbare profilering via en beliggenhed ved en stærkt trafikeret vej. Det skal dog sikres, at området får en så præsentabel karakter, at mangfoldige virksomhedstyper vil kunne finde sig til rette i dette område. Der udlægges et delområde IIa, som udover anvendelsen i delområde II kan anvendes til erhvervsmæssige parkeringsanlæg. I delområde IIb kan der etableres virksomheder som i delområde II. Endvidere er der her mulighed for, at virksomhedsejere, der ønsker egentlig beboelse i forbindelse med virksomheden, efter ansøgning kan etablere en bolig her. Delområde III med mulighed for erhverv med stort transportbehov skal efter intentionerne kun anvendes til transporterhverv og beslægtede servicefunktioner. Også i dette delområde skal der sikres et harmonisk og højt kvalitetsmæssigt udseende. Delområde IV kan anvendes til erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet som i delområde I og V. Virksomheder, der hører under kategorien listevirksomhed i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal have mulighed for at lokalisere sig i delområde IV. Det er samtidigt intentionen, at der med en beplantning på arealerne, der støder umiddelbart op til Holstebrovej og Vester Gimsingvej, etableres attraktive indfaldsveje til Struer, samt at byens afslutning mod syd langs Vester Gimsingvej markeres. Beplantningens sammensætning og placering skal understrege det høje kvalitetsmæssige indtryk af virksomhederne langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej. Side 13

14 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Bredgade Vest Farvervej Park Allé Gørtlervej Fæ lledvej B ødkervej Holstebrovej D am gårdsvej Hjulm agervej Vester Gimsingvej PRINCIPPER FOR VEJ- OG STISTRUKTUR I LOKALPLANOMRÅDET Side 14

15 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.2 TRAFIKBETJENING Området skal fra nord trafikbetjenes via Fælledvej og Damgårdsvej fra Bredgade Vest. Fra syd skal området trafikbetjenes via Fælledvej og Park Allé fra Vester Gimsingvej NYE ADGANGSVEJE Lokalplanen lægger således op til en forlængelse af vejene Park Allé, Damgårdsvej og anlæg af Hjulmagervej fra Fælledvej til Damgårdsvej og Park Allé, hvor tilslutningen evt. udføres som en rundkørsel, således at områdets vejnet fuldføres som skitseret på modstående side. Til betjening af parceller, der ikke udfylder felter mellem de overordnede veje, anlægges der sideveje i 12 meters bredde efter principperne skitseret på side 16. Sidevejene skal betjene alle parceller, der støder op til sidevejen. Til de enkelte parceller kan der maksimalt etableres to overkørsler med en samlet bredde på højst 16 m, hvor én overkørsel aldrig må være mere en 8 m bred. Der kan således eksempelvis etableres to overkørsler, som hver er 8 m brede. For storparceller på over m 2 kan der dog etableres op til 3 overkørsler, hvor hver overkørsel maksimalt er 10 m bred. Alle vejprojekter skal dog godkendes af Byrådet. Langs Fælledvej, Damgårdsvej samt Hjulmagervej skal det sikres, at der ikke etableres overkørsler til enkeltparceller, med mindre der er tale om storparceller på over m 2, som udfylder hele afstanden mellem to offentlige veje NYE STIER Lokalplanen lægger op til at udbygge stiadgangen til erhvervsområdet fra de øvrige dele af byen samt at knytte disse stier sammen med stiforbindelserne fra boligområderne vest for Park Allé. Der skitseres således på ovenstående kort stianlæg på den sydlige side af Bredgade Vest, på den nordlige side af Vester Gimsingvej samt langs en del af Park Allé. Højlundvej og Gørtlervej forbindes med en sti langs ledningstracéet skitseret på kortbilag 1. Ved forlængelse af eksisterende overordnede veje og nyudlæg af tilsvarende veje i området, som skitseret på ovenstående kort, anlægges der sti i vejens ene side PARKERING Parkering i lokalplanområdet forudsættes anlagt på egen grund efter retningslinierne i REGULATIV for anlæg af parkeringspladser i Struer Kommune. Ved anlæg af parkeringspladser skal disse gives et grønt præg ved f.eks. træbeplantning, således at områdets samlede grønne udseende styrkes. Lokalplanen giver endvidere mulighed for anlæg af private og offentlige erhvervsmæssige parkeringsanlæg, hvorved der i delområde IIa bliver mulighed for at anlægge en ønsket knapt m 2 stor parkeringsplads for lastbiler. Derved kan støjgener fra parkerede lastbiler minimeres i øvrige dele af Struer by. Evt. belysning på parkeringspladsen udføres lavere end 6 m. Side 15

16 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 3.3 HØJSPÆNDINGSTRACÉER I nordgående retning løber der en højspændingstracé med 60 kv luftledninger, som ejes af Vestkraft I/S. Der er ikke på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse planer om en nedgravning af disse højspændingsledninger, hvorfor der udlægges byggelinier langs tracéet. Områderne under luftledningerne kan anvendes til oplag, parkering etc. I lokalplanområdets sydlige område løber der diagonalt en 10 kv højspændingsledning ejet af NOE. NOE har planer om nedgravning af denne efter år Struer Kommune vil dog søge nedgravningen fremskudt med en samtidig forlægning til Vester Gimsingvejs tracé, såfremt der viser sig interesserede købere til de berørte arealer, før NOE s planer realiseres. Side 16 UDSTYKNINGSPRINCIP

17 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.4 BEBYGGELSENS OMFANG OG GRUNDSTØRRELSER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 50, ligesom det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt parcel ikke må overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Endvidere må bebyggelsen ikke være højere end 12 m bortset fra enkelte for produktionen nødvendige bygningsdele. Indenfor disse rammer vil de fleste virksomheder kunne finde sig til rette. Det er endvidere hensigten med disse maksimale værdier at sikre et relativt åbent og grønt erhvervsområde BEBYGGELSENS PLACERING Bebyggelsen skal placeres inden for byggelinierne efter principperne på kortbilag 1. Byggefelternes afgrænsning mod offentlig vej fastlægges ved følgende afstande til vejmidterne: Holstebrovej: Vester Gimsingvej: Park Allé Bredgade Vest: Damgårdsvej: Fælledvej: Farvervej: Gørtlervej: Bødkervej: Hjulmagervej: 45 m 55 m 45 m 18 m 17 m 17 m 15 m 15 m 15 m 17 m Langs sideveje anlagt efter principperne på side 16, pålægges der en byggelinie på 10 m fra vejens midte. Bebyggelse mod skel skal ske efter den til enhver tid gældende byggelovgivning. Formålet med byggelinierne er at bidrage til et harmonisk udseende af erhvervsområdet, samt at sikre plads til anlæg af grønne friarealer foran virksomheden til styrkelse af områdets grønne karakter GRUNDSTØRRELSER I delområde II skal grundenes størrelser være minimum m 2 samt have en facadelængde på minimum 30 m, mens grundene i delområderne I, III, IV og V skal være minimum m 2 store samt have en facadelængde på minimum 50 m. Storparceller defineres som parceller på over m UDSTYKNINGSPRINCIPPER Udstykninger skal ske så ovenstående mindstekrav til grundenes størrelser og facadelængder overholdes, ligesom det er intentionen at principperne skitseret på side 16 skal følges. Herved kan der sikres en harmoni i grundenes størrelser, ligesom der sikres mulighed for udlæg af grønne friarealer på de enkelte parceller. Side 17

18 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE EKSEMPEL PÅ GRØNNE VEJE Side 18

19 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.5 GRØNNE OMRÅDER OG FRIAREALER Det er intentionen med lokalplanen at styrke erhvervsområdets grønne karakter v.h.a. bl.a. beplantning mod vej og levende hegn i skel. Der skal således ske udlæg af grønne bælter, beplantningsgrupper og friarealer langs Holstebrovej, Vester Gimsingvej, Damgårdsvej, Bredgade Vest og Park Allé samt de øvrige veje i området. Som nævnt i lokalplanens bestemmelser er der mulighed for opstilling af trådhegn, som dog skal etableres på egen grund parallelt med og ikke højere end det levende hegn i skel. Langs hele Park Allé og dens planlagte forlængelse anlægges i forlængelse af den eksisterende vold et 20 m bredt beplantningsbælte, ligesom det fortsættes fra den foreslåede rundkørsel på Park Alle til Damgårdsvej. Derved vil vold og beplantningsbælte på den østlige side af Park Allé fremstå som et samlet volumen efter en årrække. Det forudsættes, at beplantningen etableres hurtigst muligt, således at den har en vis højde når arealerne tages i brug til erhvervsformål. Endvidere bør beplantningen på volden renoveres, ved at den nuværende beplantning styrkes. Langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej samt langs Bredgade Vest på strækningen mellem Holstebrovej og Fælledvej er det intentionen, at der etableres beplantning. Beplantningen langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej etableres i henhold til overenskomst med Ringkjøbing Amt, som er vejmyndighed for de to veje. Langs Vester Gimsingvej udlægges et 30 m bredt bælte, hvori beplantningen etableres. Langs Holstebrovej og Bredgade Vest etableres beplantningen i det eksisterende bygningsfrie ca. 20 m brede bælte. Med disse beplantninger er det hensigten at skabe attraktive indkørselsforhold til Struer by ved at kopiere princippet til den østlige side af Holstebrovej, samt at skabe en afgrænsning af byen mod syd langs Vester Gimsingvej. Langs Damgårdsvejs vestlige side og langs Bredgade Vest fra Park Allé til højspændingstracéet etableres et 3 m bredt beplantningsbælte. Langs Damgårdsvejs østlige side og Fælledvejs vestlige side med undtagelse af strækningen fra Bredgade Vest forbi matr.nr. 146 bp, Struer skal der etableres levende hegn i skel. Langs øvrige strækninger markeret med stiplet linie på kortbilag 1 kan der etableres beplantning mod vej efter eget ønske. Friarealer omkring virksomheder skal anlægges med græs og beplantning, således at der henligger et grønt areal med beplantning mod vejen med en bredde på min. 2,5 m målt fra vejskel. Det kommunalt ejede areal fra vej til vejskel skal henligge som græs. Ved udstykninger i lokalplanområdet bør eksisterende læhegn markeret på kortbilag 1 bevares, og søges anvendt som skel. Eksisterende levende hegn skal bevares i hele deres bredde. Som nævnt i afsnit kan parkeringsarealer, hvor det er muligt, anlægges som et armeret græsareal, ligesom arealet med omkransende beplantning skal gives et grønt udseende. Dette sikres ved, at der plantes minimum ét træ for hver 3 parkeringspladser. Træerne kan plantes imellem parkeringspladserne eller i grupper i tilknytning til parkeringspladserne. Side 19

20 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE PRINCIPPER FOR SKILTNING Side 20

21 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.6 SKILTNING For at sikre en høj kvalitet i det visuelle indtryk af erhvervsområdet, er det også intentionen med lokalplanen at iværksætte en samlet politik for henvisningsskiltning i lokalplanområdet. Derfor pålægger lokalplanen Grundejerforeningen Industri Vest at udarbejde en samlet skiltepolitik for henvisningsskiltning i hele lokalplanområdet til godkendelse af Struer Kommune. Henvisningsskilte kan etableres med en højde på maksimalt 1,8 m og med en bredde på maksimalt 1 m. Henvisningsskiltningen må ikke etableres, således at den kan hindre oversigtsforholdene. Det er intentionen, at grundejerforeningen bekoster og etablerer skiltegalger, mens den enkelte virksomhed, der ønsker sit navn og evt. logo på henvisningsskiltet, bekoster dette. Henvisningsskiltning ved Vester Gimsingvej og Holstebrovej kan kun etableres som servicevejvisning til det samlede industriområde med servicesymbol M57, eventuelt med angivelse af områdets navn. Omfanget af reklameskiltningen for virksomhederne på de enkelte parceller reguleres ved denne lokalplan, og der skelnes mellem almindelige parceller på til m 2 og storparceller på over m 2. Der er udvidede skiltemuligheder for storparceller, der har facader mod både Holstebrovej og Fælledvej eller mod både Hjulmagervej og Vester Gimsingvej. På almindelige parceller på mellem og m 2 kan der opstilles 1 skilt med en maksimal højde på 6 m og en maksimal bredde på 1,5 m. På storparceller på over m 2 kan der opstilles 1 stort skilt med en maksimal højde på 8,5 m og en maksimal bredde på 2 m eller 2 små skilte med ens dimensioner og med maksimale højder på 6 m og maksimale bredder på 1,5 m. På storparceller i delområderne I, IV og V, som udfylder hele bredden mellem Holstebrovej og Fælledvej eller mellem Vester Gimsingvej og Hjulmagervej kan der opstilles 2 små skilte mod hver af de offentlige veje. Skilte skal indpasses i området, være ubevægelige, have maksimalt 2 sider, ligesom kun virksomhedens navn og logo må optræde på skiltene og være gennemlyst. Skilte skal placeres i h.t. lokalplanens bestemmelser og altid minimum 2,5 m fra skel, og de må i alle tilfælde ikke hindre oversigtsforholdene. Flagning kan ske på maksimalt 3 flagstænger i 1 flaggruppe på hver grund uanset grundens størrelse. Dog kan der på storparceller, der har facader mod både Holstebrovej og Fælledvej eller mod Hjulmagervej og Vester Gimsingvej opstilles 1 flaggruppe mod hver af de offentlige veje. Flagstængerne må ikke være højere end 8,5 m over naturligt terræn, og de skal placeres minimum 2,5 m fra skel. Facadeskiltning skal udformes, således at den indgår i husets arkitektur, og den må på ingen måde tildække vinduer, døre og lignende. Alle former for skiltning og flagning skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Side 21

22 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Side 22 KOMMUNEPLANENS RAMMEOMRÅDER

23 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 4. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 1997 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 1997 for Ringkjøbing Amt 4.2 STRUER KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 2.E.3, 2.E.4 og 2.E.5. Kommuneplanen angiver den del af rammeområder 2.E.3, der med vedtagelsen af denne lokalplan skal overføres til byzone. Områderne er udlagt til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Transportintensive erhverv og miljøbelastende erhverv placeres i hhv. rammeområde 2.E.4 og 2.E.5, som hhv. svarer til lokalplanområdets delområde III og IV. Det er en målsætning, at erhvervsområder i planperioden også skal tildeles en grønnere og mere blød profil. 4.3 KOMMUNEATLAS STRUER Der er i lokalplanområdet registreret to bygninger med middel bevaringsværdi i Kommuneatlas Struer. Den ene bygning er beliggende i delområde IV og den anden i delområde V. Bygningerne er ikke tildelt særskilte karakterer mht. bevaringsværdi, arkitektur, kultur, miljø, originalitet eller tilstand, men de har udelukkende fået den relativ lave samlede vurderingsbetegnelse middel bevaringsværdi. Idet der er et overordnet ønske om en helhedsplan, der definerer området som erhvervsområde, er det ikke intentionen med lokalplanen at søge bygningerne bevaret. 4.4 KYSTNÆRHEDSZONEN Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen omkring Venø Bugt og Kilen. Kommuneplanens rammedel muliggør byggeri med op til 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må dog være højere end 12 m bortset fra enkelte nødvendige bygningsdele. Derved skiller lokalplanområdet sig ikke ud i forhold til byens horisontale grænse. Erhvervsområdet ligger endvidere ikke i forbindelse med kystlandskabet, hvorved dette ikke visuelt vil blive påvirket af erhvervsbebyggelsen. 4.5 NATURBESKYTTELSESLOVEN I den sydvestligste del af området på matr.nr. 34b, Den vestlige Del, Gimsing er der registreret en sø på ca. 200 m 2 omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Ændringer i søens tilstand kræver dispensation fra Ringkjøbing Amt. Side 23

24 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 4.6 BUTIKSSTRUKTUR I delområderne I og V er der mulighed for etablering af erhverv med behov for udstillingsfaciliteter. Herunder er også omfattet engroshandel samt udvalgsbutikker med pladskrævende varegrupper, der ikke kan indpasses i de centrale byområder. En nærmere definition af de tilladelige butikstyper findes i lokalplanens bestemmelser 3, stk. 10. Lokalplanen begrænser engros- og udvalgsbutikkernes bruttoetageareal til maksimalt m 2 beregnet efter bygningsreglementet, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. Ved bruttoetageareal forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v., men ikke eventuelle parkeringsarealer. Samlet kan der maksimalt anlægges m 2 butikker i hvert af delområderne I og V. 4.7 FORURENINGSFORHOLD Der kan i dele af området have foregået aktiviteter, som kan have medført forurening. Opmærksomheden henledes derfor på 19 og 20 i Lov om affaldsdepoter: 19. Stk. 1. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et depot eller en forurening af jorden, skal underrette kommunalbestyrelsen herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver amtsrådet meddelelse om forureningen. 20. Stk. 1. Såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. 19 finder tilsvarende anvendelse, dog skal kommunalbestyrelsen tillige underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed. Stk. 2. Arbejdet kan genoptages, når området frigives efter 17. Der er ikke amtsligt kortlagte muligt forurenede grunde i lokalplanområdet ved lokalplanens udarbejdelse. 4.8 LANDBRUGSLOVEN Matrikelnumrene del af 146a, 150, 178a, Struer samt 1e, 6b, 7f, 15bd, 34b, Den vestlige Del, Gimsing er ifølge landbrugslovens 2 omfattet af landbrugspligt. Dette medfører, at der, før arealerne tages i anvendelse til de i lokalplanen beskrevne formål, skal indhentes godkendelse i h.t. landbrugslovens 4 fra Jordbrugskommissionen for Ringkjøbing Amt. 4.9 LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan nr Partiel Byplanvedtægt nr. 8 ophæves ved lokalplanens endelige vedtagelse for den del, der er beliggende syd for Bredgade Vest, og som er dækket af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 159 ophæves helt ved lokalplanens endelige vedtagelse. Side 24

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ORDLISTE LOKALPLAN 252 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE

ORDLISTE LOKALPLAN 252 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE LOKALPLAN 252 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992. Planloven samler og erstatter bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4

LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4 LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4 STRUER KOMMUNE MARTS 1999 ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal være indsendt den 7. januar l997 til Teknisk Forvaltning, Østergade 21, 7600 Struer.

Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal være indsendt den 7. januar l997 til Teknisk Forvaltning, Østergade 21, 7600 Struer. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

ORDLISTE LOKALPLAN 238 FOR ET OMRÅDE TIL SKOLE- OG INSTITUTIONSFORMÅL I BREMDAL LOV OM PLANLÆGNING

ORDLISTE LOKALPLAN 238 FOR ET OMRÅDE TIL SKOLE- OG INSTITUTIONSFORMÅL I BREMDAL LOV OM PLANLÆGNING ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992. Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove.

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11-82 Videbæk i juni 2000 Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 26 Thrigesvej, Ikast by Ikast Kommune

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere