LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999

2 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzoneloven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i den ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunes udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 24. marts 1998 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUSOMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal Side 2

3 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST INDHOLD 1. INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 8 2. EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE TERRÆN BEVOKSNING EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG EKSISTERENDE VEJNET EKSISTERENDE STINET EKSISTERENDE HØJSPÆNDINGSLEDNINGER LOKALPLANENS IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING NYE ADGANGSVEJE NYE STIER PARKERING HØJSPÆNDINGSTRACÉER BEBYGGELSENS OMFANG OG GRUNDSTØRRELSER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT BEBYGGELSENS PLACERING GRUNDSTØRRELSER UDSTYKNINGSPRINCIPPER GRØNNE OMRÅDER OG FRIAREALER SKILTNING FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 1997 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN KOMMUNEATLAS STRUER KYSTNÆRHEDSZONEN 23 Side 3

4 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 4.5 NATURBESKYTTELSESLOVEN BUTIKSSTRUKTUR FORURENINGSFORHOLD LANDBRUGSLOVEN LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER FORSYNING VARMEPLAN SPILDEVANDSPLAN VANDFORSYNING LEDNINGSANLÆG VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING VEJE STIER PARKERING SERVITUTGENNEMGANG LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS BESTEMMELSER 31 1 LOKALPLANENS FORMÅL 31 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 31 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 32 4 UDSTYKNINGER 33 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKRING 33 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 34 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 35 8 SKILTNING 35 9 UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNING FOR NY IBRUGTAGNING GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER OPHÆVELSE AF SERVITUTTER VEDTAGELSESPÅTEGNING 42 Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. Side 4

5 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLANENS REDEGØRELSE Side 5

6 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Bredgade V t Park Allé Holstebrovej Vester Gimsingvej LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING I STRUER Side 6

7 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 1. INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAGGRUND De eksisterende erhvervsområder i Struer er godt på vej til at blive fuldt udbygget. Der er således opstået et behov for yderligere erhvervsarealer med let adgang til det overordnede vejnet. Vester Gimsingvej - landevej og den planlagte forlængelse af Park Allé til Vester Gimsingvej samt anlægget af rundkørselen på Holstebrovej vil således give lokalplanområdet let adgang til landevej Rute 11. Da der er efterspørgsel efter de attraktivt beliggende erhvervsgrunde, har Struer Kommune udbudt dem til salg. Endvidere er der fremsat et ønske om mulighed for etablering af et større erhvervsmæssigt parkeringsareal, hvilket de eksisterende planer for området ikke muliggør. For det nuværende erhvervsområde gælder i forvejen Partiel Byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan nr Nærværende lokalplan nr. 211 er således en samling og en udvidelse af det eksisterende område i henhold til afgrænsningen af rammeområderne 2.E.3, 2.E.4 og 2.E.5 i Struer Kommuneplan , ligesom der er tale om en sammenskrivning og justering af de bestemmelser, der findes i de gamle planer. 1.2 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål at opstille retningslinier for områdernes anvendelse til erhverv og ydre fremtræden. Lokalplanen skal derfor give regulerende bestemmelser for byggeri, vejadgang, parkering, skiltning, beplantning, friarealer samt opdele området i en række funktionsopdelte delområder. 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse på lokalplanen, skal Byrådet fremlægge et forslag til lokalplan i mindst 8 uger. Det samme gælder for tillæg til kommuneplanen. Forslag til lokalplan nr. 211 er derfor fremlagt i perioden fra den 22/ til den 17/ Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal være indsendt den 17/ til Teknisk Forvaltning, Østergade 21, 7600 Struer. Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Struer Kommune Teknisk Forvaltning Østergade 21 Telefon: Struer Telefax: Ekspeditionstid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Side 7

8 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 1.4 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. I henhold til Lov om planlægning 17 gælder der således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. Side 8

9 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 2.EKSISTERENDE FORHOLD 2.1OMRÅDETS AFGRÆNSNING ERHVERVSOMRÅDETS AFGRÆNSNING Side 9

10 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Området omfatter ca. 76 ha. Området indeholdt i eksisterende Lokalplan nr. 159 og Partiel Byplanvedtægt nr. 8 udgør ca. 60 ha. Det resterende areal udgør ca. 16 ha, og det skal ifølge Struer Kommuneplan overgå til byzone. Området overføres med denne lokalplan fra landzone til fremtidig byzone. 2.3 OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE Området anvendes i dag hovedsageligt til erhverv af forskellig karakter. Erhvervene er bl.a. industriproduktion, oplag, håndværksvirksomhed, transportvirksomhed, engros- og detailsalg. Til enkelte virksomheder er der endvidere tilknyttet bolig. 2.4 TERRÆN Området er relativt jævnt uden større terrænspring. Området stiger fra ca. kote 25 omkring krydset mellem Holstebrovej og Bredgade Vest til ca. kote 30 i områdets sydvestligste hjørne. 2.5 BEVOKSNING I det eksisterende erhvervsområde findes nogen bevoksning på og imellem parcellerne. I området, som indtil lokalplanens vedtagelse ligger i landzone, og som på nuværende tidspunkt drives landbrugsmæssigt, findes der eksisterende læhegn. 2.6 EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG EKSISTERENDE VEJNET Holstebrovej er primær vej med meget trafik. Vester Gimsingvej syd om lokalplanområdet er en vigtig vejforbindelse mod vest. Vest for lokalplanområdet ligger Park Allé som planlægges forlænget til Vester Gimsingvej. I det eksisterende erhvervsområde er de interne veje Fælledvej, Farvervej, Gørtlervej og Bødkervej anlagt. Damgårdsvej er delvist anlagt, ligesom Park Allé i lokalplanområdets vestlige grænse er delvist anlagt. Hjulmagervej er ved lokalplanens udarbejdelse under anlæg EKSISTERENDE STINET Omkring lokalplanområdet er der etableret cykelstier langs Holstebrovej, den nordlige side af Bredgade Vest og Vester Gimsingvej fra Holstebrovej til Fælledvej samt langs den ene side af Farvervej, Gørtlervej, Bødkervej, Damgårdsvej og Fælledvej EKSISTERENDE HØJSPÆNDINGSLEDNINGER Gennem området løber der en højspændingstracé i nord-sydgående retning med 60 kv luftledninger samt en tracé over Vester Gimsingvej til Park Allé med 10 kv luftledninger som illustreret på kortbilag 1. Side 10

11 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG Side 11

12 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE IIb II I V IIa IV III LOKALPLANOMRÅDETS DELOMRÅDER Side 12

13 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3. LOKALPLANENS IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING Området underopdeles i delområder som illustreret på modstående side og på kortbilag 1: Område I: Område II: Erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Blandet erhvervsområde Område III: Erhverv med stort transportbehov Område IV: Erhverv hvortil godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kræves samt erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Område V: Erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet Det er med denne opdeling intentionen at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter mellem de enkelte virksomheder i delområderne. Ved udlæg af delområde I, IV og V til erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet er det intentionen, at der mod Holstebrovej og Vester Gimsingvej skal placeres virksomheder, som har behov for at udstille produkter i attraktive omgivelser og bygninger, samt virksomheder der med deres udformning af bygninger og friarealer ønsker at indtage en kvalitetsmæssig fremtrædende position. I delområde II skal der være mulighed for placering af virksomheder og erhverv indenfor adskillige kategorier, som ikke har behov for den umiddelbare profilering via en beliggenhed ved en stærkt trafikeret vej. Det skal dog sikres, at området får en så præsentabel karakter, at mangfoldige virksomhedstyper vil kunne finde sig til rette i dette område. Der udlægges et delområde IIa, som udover anvendelsen i delområde II kan anvendes til erhvervsmæssige parkeringsanlæg. I delområde IIb kan der etableres virksomheder som i delområde II. Endvidere er der her mulighed for, at virksomhedsejere, der ønsker egentlig beboelse i forbindelse med virksomheden, efter ansøgning kan etablere en bolig her. Delområde III med mulighed for erhverv med stort transportbehov skal efter intentionerne kun anvendes til transporterhverv og beslægtede servicefunktioner. Også i dette delområde skal der sikres et harmonisk og højt kvalitetsmæssigt udseende. Delområde IV kan anvendes til erhverv med behov for udstillingsfaciliteter eller friarealer af høj kvalitet som i delområde I og V. Virksomheder, der hører under kategorien listevirksomhed i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal have mulighed for at lokalisere sig i delområde IV. Det er samtidigt intentionen, at der med en beplantning på arealerne, der støder umiddelbart op til Holstebrovej og Vester Gimsingvej, etableres attraktive indfaldsveje til Struer, samt at byens afslutning mod syd langs Vester Gimsingvej markeres. Beplantningens sammensætning og placering skal understrege det høje kvalitetsmæssige indtryk af virksomhederne langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej. Side 13

14 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Bredgade Vest Farvervej Park Allé Gørtlervej Fæ lledvej B ødkervej Holstebrovej D am gårdsvej Hjulm agervej Vester Gimsingvej PRINCIPPER FOR VEJ- OG STISTRUKTUR I LOKALPLANOMRÅDET Side 14

15 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.2 TRAFIKBETJENING Området skal fra nord trafikbetjenes via Fælledvej og Damgårdsvej fra Bredgade Vest. Fra syd skal området trafikbetjenes via Fælledvej og Park Allé fra Vester Gimsingvej NYE ADGANGSVEJE Lokalplanen lægger således op til en forlængelse af vejene Park Allé, Damgårdsvej og anlæg af Hjulmagervej fra Fælledvej til Damgårdsvej og Park Allé, hvor tilslutningen evt. udføres som en rundkørsel, således at områdets vejnet fuldføres som skitseret på modstående side. Til betjening af parceller, der ikke udfylder felter mellem de overordnede veje, anlægges der sideveje i 12 meters bredde efter principperne skitseret på side 16. Sidevejene skal betjene alle parceller, der støder op til sidevejen. Til de enkelte parceller kan der maksimalt etableres to overkørsler med en samlet bredde på højst 16 m, hvor én overkørsel aldrig må være mere en 8 m bred. Der kan således eksempelvis etableres to overkørsler, som hver er 8 m brede. For storparceller på over m 2 kan der dog etableres op til 3 overkørsler, hvor hver overkørsel maksimalt er 10 m bred. Alle vejprojekter skal dog godkendes af Byrådet. Langs Fælledvej, Damgårdsvej samt Hjulmagervej skal det sikres, at der ikke etableres overkørsler til enkeltparceller, med mindre der er tale om storparceller på over m 2, som udfylder hele afstanden mellem to offentlige veje NYE STIER Lokalplanen lægger op til at udbygge stiadgangen til erhvervsområdet fra de øvrige dele af byen samt at knytte disse stier sammen med stiforbindelserne fra boligområderne vest for Park Allé. Der skitseres således på ovenstående kort stianlæg på den sydlige side af Bredgade Vest, på den nordlige side af Vester Gimsingvej samt langs en del af Park Allé. Højlundvej og Gørtlervej forbindes med en sti langs ledningstracéet skitseret på kortbilag 1. Ved forlængelse af eksisterende overordnede veje og nyudlæg af tilsvarende veje i området, som skitseret på ovenstående kort, anlægges der sti i vejens ene side PARKERING Parkering i lokalplanområdet forudsættes anlagt på egen grund efter retningslinierne i REGULATIV for anlæg af parkeringspladser i Struer Kommune. Ved anlæg af parkeringspladser skal disse gives et grønt præg ved f.eks. træbeplantning, således at områdets samlede grønne udseende styrkes. Lokalplanen giver endvidere mulighed for anlæg af private og offentlige erhvervsmæssige parkeringsanlæg, hvorved der i delområde IIa bliver mulighed for at anlægge en ønsket knapt m 2 stor parkeringsplads for lastbiler. Derved kan støjgener fra parkerede lastbiler minimeres i øvrige dele af Struer by. Evt. belysning på parkeringspladsen udføres lavere end 6 m. Side 15

16 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 3.3 HØJSPÆNDINGSTRACÉER I nordgående retning løber der en højspændingstracé med 60 kv luftledninger, som ejes af Vestkraft I/S. Der er ikke på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse planer om en nedgravning af disse højspændingsledninger, hvorfor der udlægges byggelinier langs tracéet. Områderne under luftledningerne kan anvendes til oplag, parkering etc. I lokalplanområdets sydlige område løber der diagonalt en 10 kv højspændingsledning ejet af NOE. NOE har planer om nedgravning af denne efter år Struer Kommune vil dog søge nedgravningen fremskudt med en samtidig forlægning til Vester Gimsingvejs tracé, såfremt der viser sig interesserede købere til de berørte arealer, før NOE s planer realiseres. Side 16 UDSTYKNINGSPRINCIP

17 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.4 BEBYGGELSENS OMFANG OG GRUNDSTØRRELSER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 50, ligesom det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt parcel ikke må overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Endvidere må bebyggelsen ikke være højere end 12 m bortset fra enkelte for produktionen nødvendige bygningsdele. Indenfor disse rammer vil de fleste virksomheder kunne finde sig til rette. Det er endvidere hensigten med disse maksimale værdier at sikre et relativt åbent og grønt erhvervsområde BEBYGGELSENS PLACERING Bebyggelsen skal placeres inden for byggelinierne efter principperne på kortbilag 1. Byggefelternes afgrænsning mod offentlig vej fastlægges ved følgende afstande til vejmidterne: Holstebrovej: Vester Gimsingvej: Park Allé Bredgade Vest: Damgårdsvej: Fælledvej: Farvervej: Gørtlervej: Bødkervej: Hjulmagervej: 45 m 55 m 45 m 18 m 17 m 17 m 15 m 15 m 15 m 17 m Langs sideveje anlagt efter principperne på side 16, pålægges der en byggelinie på 10 m fra vejens midte. Bebyggelse mod skel skal ske efter den til enhver tid gældende byggelovgivning. Formålet med byggelinierne er at bidrage til et harmonisk udseende af erhvervsområdet, samt at sikre plads til anlæg af grønne friarealer foran virksomheden til styrkelse af områdets grønne karakter GRUNDSTØRRELSER I delområde II skal grundenes størrelser være minimum m 2 samt have en facadelængde på minimum 30 m, mens grundene i delområderne I, III, IV og V skal være minimum m 2 store samt have en facadelængde på minimum 50 m. Storparceller defineres som parceller på over m UDSTYKNINGSPRINCIPPER Udstykninger skal ske så ovenstående mindstekrav til grundenes størrelser og facadelængder overholdes, ligesom det er intentionen at principperne skitseret på side 16 skal følges. Herved kan der sikres en harmoni i grundenes størrelser, ligesom der sikres mulighed for udlæg af grønne friarealer på de enkelte parceller. Side 17

18 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE EKSEMPEL PÅ GRØNNE VEJE Side 18

19 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.5 GRØNNE OMRÅDER OG FRIAREALER Det er intentionen med lokalplanen at styrke erhvervsområdets grønne karakter v.h.a. bl.a. beplantning mod vej og levende hegn i skel. Der skal således ske udlæg af grønne bælter, beplantningsgrupper og friarealer langs Holstebrovej, Vester Gimsingvej, Damgårdsvej, Bredgade Vest og Park Allé samt de øvrige veje i området. Som nævnt i lokalplanens bestemmelser er der mulighed for opstilling af trådhegn, som dog skal etableres på egen grund parallelt med og ikke højere end det levende hegn i skel. Langs hele Park Allé og dens planlagte forlængelse anlægges i forlængelse af den eksisterende vold et 20 m bredt beplantningsbælte, ligesom det fortsættes fra den foreslåede rundkørsel på Park Alle til Damgårdsvej. Derved vil vold og beplantningsbælte på den østlige side af Park Allé fremstå som et samlet volumen efter en årrække. Det forudsættes, at beplantningen etableres hurtigst muligt, således at den har en vis højde når arealerne tages i brug til erhvervsformål. Endvidere bør beplantningen på volden renoveres, ved at den nuværende beplantning styrkes. Langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej samt langs Bredgade Vest på strækningen mellem Holstebrovej og Fælledvej er det intentionen, at der etableres beplantning. Beplantningen langs Holstebrovej og Vester Gimsingvej etableres i henhold til overenskomst med Ringkjøbing Amt, som er vejmyndighed for de to veje. Langs Vester Gimsingvej udlægges et 30 m bredt bælte, hvori beplantningen etableres. Langs Holstebrovej og Bredgade Vest etableres beplantningen i det eksisterende bygningsfrie ca. 20 m brede bælte. Med disse beplantninger er det hensigten at skabe attraktive indkørselsforhold til Struer by ved at kopiere princippet til den østlige side af Holstebrovej, samt at skabe en afgrænsning af byen mod syd langs Vester Gimsingvej. Langs Damgårdsvejs vestlige side og langs Bredgade Vest fra Park Allé til højspændingstracéet etableres et 3 m bredt beplantningsbælte. Langs Damgårdsvejs østlige side og Fælledvejs vestlige side med undtagelse af strækningen fra Bredgade Vest forbi matr.nr. 146 bp, Struer skal der etableres levende hegn i skel. Langs øvrige strækninger markeret med stiplet linie på kortbilag 1 kan der etableres beplantning mod vej efter eget ønske. Friarealer omkring virksomheder skal anlægges med græs og beplantning, således at der henligger et grønt areal med beplantning mod vejen med en bredde på min. 2,5 m målt fra vejskel. Det kommunalt ejede areal fra vej til vejskel skal henligge som græs. Ved udstykninger i lokalplanområdet bør eksisterende læhegn markeret på kortbilag 1 bevares, og søges anvendt som skel. Eksisterende levende hegn skal bevares i hele deres bredde. Som nævnt i afsnit kan parkeringsarealer, hvor det er muligt, anlægges som et armeret græsareal, ligesom arealet med omkransende beplantning skal gives et grønt udseende. Dette sikres ved, at der plantes minimum ét træ for hver 3 parkeringspladser. Træerne kan plantes imellem parkeringspladserne eller i grupper i tilknytning til parkeringspladserne. Side 19

20 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE PRINCIPPER FOR SKILTNING Side 20

21 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 3.6 SKILTNING For at sikre en høj kvalitet i det visuelle indtryk af erhvervsområdet, er det også intentionen med lokalplanen at iværksætte en samlet politik for henvisningsskiltning i lokalplanområdet. Derfor pålægger lokalplanen Grundejerforeningen Industri Vest at udarbejde en samlet skiltepolitik for henvisningsskiltning i hele lokalplanområdet til godkendelse af Struer Kommune. Henvisningsskilte kan etableres med en højde på maksimalt 1,8 m og med en bredde på maksimalt 1 m. Henvisningsskiltningen må ikke etableres, således at den kan hindre oversigtsforholdene. Det er intentionen, at grundejerforeningen bekoster og etablerer skiltegalger, mens den enkelte virksomhed, der ønsker sit navn og evt. logo på henvisningsskiltet, bekoster dette. Henvisningsskiltning ved Vester Gimsingvej og Holstebrovej kan kun etableres som servicevejvisning til det samlede industriområde med servicesymbol M57, eventuelt med angivelse af områdets navn. Omfanget af reklameskiltningen for virksomhederne på de enkelte parceller reguleres ved denne lokalplan, og der skelnes mellem almindelige parceller på til m 2 og storparceller på over m 2. Der er udvidede skiltemuligheder for storparceller, der har facader mod både Holstebrovej og Fælledvej eller mod både Hjulmagervej og Vester Gimsingvej. På almindelige parceller på mellem og m 2 kan der opstilles 1 skilt med en maksimal højde på 6 m og en maksimal bredde på 1,5 m. På storparceller på over m 2 kan der opstilles 1 stort skilt med en maksimal højde på 8,5 m og en maksimal bredde på 2 m eller 2 små skilte med ens dimensioner og med maksimale højder på 6 m og maksimale bredder på 1,5 m. På storparceller i delområderne I, IV og V, som udfylder hele bredden mellem Holstebrovej og Fælledvej eller mellem Vester Gimsingvej og Hjulmagervej kan der opstilles 2 små skilte mod hver af de offentlige veje. Skilte skal indpasses i området, være ubevægelige, have maksimalt 2 sider, ligesom kun virksomhedens navn og logo må optræde på skiltene og være gennemlyst. Skilte skal placeres i h.t. lokalplanens bestemmelser og altid minimum 2,5 m fra skel, og de må i alle tilfælde ikke hindre oversigtsforholdene. Flagning kan ske på maksimalt 3 flagstænger i 1 flaggruppe på hver grund uanset grundens størrelse. Dog kan der på storparceller, der har facader mod både Holstebrovej og Fælledvej eller mod Hjulmagervej og Vester Gimsingvej opstilles 1 flaggruppe mod hver af de offentlige veje. Flagstængerne må ikke være højere end 8,5 m over naturligt terræn, og de skal placeres minimum 2,5 m fra skel. Facadeskiltning skal udformes, således at den indgår i husets arkitektur, og den må på ingen måde tildække vinduer, døre og lignende. Alle former for skiltning og flagning skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Side 21

22 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE Side 22 KOMMUNEPLANENS RAMMEOMRÅDER

23 OMRÅDE MELLEM HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST 4. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 1997 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 1997 for Ringkjøbing Amt 4.2 STRUER KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 2.E.3, 2.E.4 og 2.E.5. Kommuneplanen angiver den del af rammeområder 2.E.3, der med vedtagelsen af denne lokalplan skal overføres til byzone. Områderne er udlagt til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Transportintensive erhverv og miljøbelastende erhverv placeres i hhv. rammeområde 2.E.4 og 2.E.5, som hhv. svarer til lokalplanområdets delområde III og IV. Det er en målsætning, at erhvervsområder i planperioden også skal tildeles en grønnere og mere blød profil. 4.3 KOMMUNEATLAS STRUER Der er i lokalplanområdet registreret to bygninger med middel bevaringsværdi i Kommuneatlas Struer. Den ene bygning er beliggende i delområde IV og den anden i delområde V. Bygningerne er ikke tildelt særskilte karakterer mht. bevaringsværdi, arkitektur, kultur, miljø, originalitet eller tilstand, men de har udelukkende fået den relativ lave samlede vurderingsbetegnelse middel bevaringsværdi. Idet der er et overordnet ønske om en helhedsplan, der definerer området som erhvervsområde, er det ikke intentionen med lokalplanen at søge bygningerne bevaret. 4.4 KYSTNÆRHEDSZONEN Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen omkring Venø Bugt og Kilen. Kommuneplanens rammedel muliggør byggeri med op til 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må dog være højere end 12 m bortset fra enkelte nødvendige bygningsdele. Derved skiller lokalplanområdet sig ikke ud i forhold til byens horisontale grænse. Erhvervsområdet ligger endvidere ikke i forbindelse med kystlandskabet, hvorved dette ikke visuelt vil blive påvirket af erhvervsbebyggelsen. 4.5 NATURBESKYTTELSESLOVEN I den sydvestligste del af området på matr.nr. 34b, Den vestlige Del, Gimsing er der registreret en sø på ca. 200 m 2 omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Ændringer i søens tilstand kræver dispensation fra Ringkjøbing Amt. Side 23

24 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE 4.6 BUTIKSSTRUKTUR I delområderne I og V er der mulighed for etablering af erhverv med behov for udstillingsfaciliteter. Herunder er også omfattet engroshandel samt udvalgsbutikker med pladskrævende varegrupper, der ikke kan indpasses i de centrale byområder. En nærmere definition af de tilladelige butikstyper findes i lokalplanens bestemmelser 3, stk. 10. Lokalplanen begrænser engros- og udvalgsbutikkernes bruttoetageareal til maksimalt m 2 beregnet efter bygningsreglementet, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. Ved bruttoetageareal forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v., men ikke eventuelle parkeringsarealer. Samlet kan der maksimalt anlægges m 2 butikker i hvert af delområderne I og V. 4.7 FORURENINGSFORHOLD Der kan i dele af området have foregået aktiviteter, som kan have medført forurening. Opmærksomheden henledes derfor på 19 og 20 i Lov om affaldsdepoter: 19. Stk. 1. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et depot eller en forurening af jorden, skal underrette kommunalbestyrelsen herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver amtsrådet meddelelse om forureningen. 20. Stk. 1. Såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. 19 finder tilsvarende anvendelse, dog skal kommunalbestyrelsen tillige underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed. Stk. 2. Arbejdet kan genoptages, når området frigives efter 17. Der er ikke amtsligt kortlagte muligt forurenede grunde i lokalplanområdet ved lokalplanens udarbejdelse. 4.8 LANDBRUGSLOVEN Matrikelnumrene del af 146a, 150, 178a, Struer samt 1e, 6b, 7f, 15bd, 34b, Den vestlige Del, Gimsing er ifølge landbrugslovens 2 omfattet af landbrugspligt. Dette medfører, at der, før arealerne tages i anvendelse til de i lokalplanen beskrevne formål, skal indhentes godkendelse i h.t. landbrugslovens 4 fra Jordbrugskommissionen for Ringkjøbing Amt. 4.9 LOKALPLANER OG BYPLANVEDTÆGTER Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan nr Partiel Byplanvedtægt nr. 8 ophæves ved lokalplanens endelige vedtagelse for den del, der er beliggende syd for Bredgade Vest, og som er dækket af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 159 ophæves helt ved lokalplanens endelige vedtagelse. Side 24

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 RIBE NØRREMARK Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 2 1. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere