0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY"

Transkript

1 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY

2 ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende del af matr. nr. ita samt matr. nr.e. ltaæ, 17&*, ltba, ltbb, ltbc, ltbd, ltbe, ltbf, ltbg, ltbh, 1Tbrn, ltbn, ltbo, ltbk, ltbq, ltbr, ltbs, ltbt, 1TbU, ltbv, ltbx, ltby, ltbz, 17bæ, Saksild by og sogn i Odder kommune, pålæg- ger herved de nævnte parceller følgende servitutter: 9 1. BEBOERFORENING Den til enhver tid værende ejer af arealer indenfor dekia- rationsourådet skal være medlem af beboerforening for nær- værende område. Beboerforeningerne i vedtægtsområderne 18, i9 og 20 skal efterhånden som områderne udbygges, sammensluttes til en bebo er f o rening Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende med- lemmer kan det besluttes, at ejere af grunde udenfor de- klarationsområdet kan optages som medlemmer af beboerfor- eningen, eller at beboerforeningen kan sluttes sammen med en anden beboerforening. Beboerforeningen skal stiftes senest ved Odder kommunes o- verdragelse af de i.5 6, stk. 4 omhandlede fæli.esarealer. Beboerforeningens formål er at varetage medlemmernes fæl- les interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. 6 Stk. 4. Ud over de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som kræver kvalificeret flertal p% en generalforsamling, kan bsslutning om ændring af foreningens vedtægter eller beslutninger, der krever økonomisk indbetaling over admi- nistrationskontingentet, kun vedtages med mindst 2/3 fler- tal af de på en generalforsamling mødende medlemmer. Iøvrigt fastsætter beboerforeningen selv i vedtægterne med hvilket flertal en beslutning skal vedtages.

3 2. Alle sager mellem beboerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de bestemmelser, der findes i nær- værende deklaration. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Beboerforeningen kan udfærdige et ordensreglement. Beboerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål. Beboerforeningen har pligt til, efter påkrav fra byrådet, at tage skøde p% fællesarealer indenfor området. Med 2/3 flertal af de p% en generalforsamling mødende medlemmer kan beboerforeningen træffe beslutning om anvendelse af fællesarealerne VEJE OG STIER I forbindelse med udstykningen udlægges og noteres i matrik- len de på vedhæftede deklarationsrids viste veje og stier. Hovedstamvej A - B, Stamvej G - H Ile fra stamvejen udgående boligveje Stierne a - b og j - k. Stk. 4. Såfremt udstykningen foretages forinden vejenes eller sti- ernes endelige færdiggørelse, skal parcelejerne respektere at vej- og stianlægget gennemføres med den fastsatte effek- tive bredde, uden at der betales erstatning for gener ved skråningsarealer, hegnsforstyrrelser, afgravning, påfyld- ning, plantning eller lignende. Hovedstamvejen A - B, stamvejen G - H og stierne a - b og j - k, optages efter deres anlæg som offentlige. Vejarealer, som ikke optages som offentlige, skal tilskø- des beboerforeningen, når udstykningen er approberet, og beboerforeningen er stiftet. 3. PARKERING Kun køretøjer p% indtil kg totalvægt m% være hjemmehørende p%, eller til stadighed være henstillet p% eller ved parcellerne. Køretøjer med større vægt m% kun henstil- les på eller ved parcellerne i det omfang, det er nødven- digt for af og pålæsning.

4 P% de blinde boligveje, der anlsgges i 5 m bredde, m% ingen form for parkering finde sted. P% arealet, der anlægges til parkering, m% langtidsparkering af campingvogne og andre lignende effekter ikke finde sted. Det bemærkes specielt, at iie nævnte parkeringsarealer ikke m% benyttes som varige holdepladser. Campingvogne, både og lignende som anbringes på grundene, m% ikke være til væsentlig gene for naboerne. På hovedstamvejen A - B samt p% stamvejen G - H, må ingen form for parkering finde sted. 4- ADGANGSFORHOLD Al adgang til boligparcellerne skal foregå fra de blinde boligve je. Til hver parcel må anlægges en (og kun en) overkørsel i en bredde af maksimalt 4 m. Denne vil blive anlagt for lodse jerens regning. Det tillades at etablere en åbning af højst 1 m bredde for hver parcel ud mod stierne og det fælles opholdsareal.. GRUNDENS BEBYGGELSE Terrenregulering m% kun foretages efter skriftlig tilladelse fra byrådet. Ansøgning om sådan tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænregulering på O,5 m i forhold til eksisterende ter- ræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end 1,0 m kan dog finde sted uden byrådets tilladelse REGN OG BEPLANTNING Mod vej- og stiskel samt mod de grønne fællesarealer, skal der fore2ages plantning af,levende hegn. Denne beplantning skal finde sted på egen grund og 30 cm fra skel. Der m% ikke uden byrådets samtykke foretages åbninger i den ovenfor nævnte beplantning undtagen som angivet i 9 4 stk. 1 og 2. Grundejerne er pligtige til, til enhver tid, at vedligehol- de den til hans parcel hørende skelbeplantning og i fornø- dent omfang at foretage efterplantning og anden udbedring

5 ! i I Stk. 4. ved skader, uanset disses årsag. Hække skal klippes mindst en gang årligt inden 1. juli. Udeladelse heraf, - efter meddelt pålæg fra kommunen eller beboerforeningen -, med- fører, at de fornødne arbejder kan foretages for grundeje- rens regning. Odder kommune udfører beplantning med træer og levende hegn i det omfang det fremgår af vedhæftede deklarations- rids. Denne beplantning må ikke fjernes eller på nogen må- de beskadiges. Beskæring af disse træer og levende hegn må kun foretages af beboerforeningen. Fællesarealer, der fremkommer i forbindelse med udstyknin- gen tilskødes beboerforeningen, der har pligt til at vedli- geholde disse. 7. PAT ALERET Påtaleret med hensyn til at overholde de i nærværende deklaration anførte bestemmelser har Odder byråd. Odder byråd kan helt eller delvis delegere påtaleretten til beboerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. Ved overtrædelse af deklarationen kan beboerforeningen ud- øve påtaleretten hvis byrådet ikke senest 3 måneder efter at være blevet opfordret hertil har udøvet påtaleretten el- let tilkendegivet at den agter at gøre det DISPENSATION Odder byråd kan meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser. Forinden dispensation meddeles indhenter byrådet udtalelse fra beboerforeningen. 9. TINGLYSNING Nærværende deklaration vil, med prioritet forud for al pan-.e 1 tegæld, være at tinglyse p& følgende ejendomme:

6 del af matr. nr. 17" samt matr. nr. 17aæ ltaø ltba, itbb, ltbc, ltbd, ltbe, itbf, ltbg, ltbh, ltbi, itbk, itbl, itbm, 17bn, ltbo, 17bp, itbq, ltbr, ltbs, ltbt, ltbu, 1TbV, ltbx, 17bY, ltbz og ltbæ, alle Saksild by og sogn. Odder, den 30. oktober 1975 for ODDER BYRAD borgmester. / Schults kommunaldirektør

7

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 3 Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Adresse: Hjertegræsvej 22 0005do Adresse: Hjertegræsvej 16 0005ds Adresse: Hjertegræsvej 12 0005du Adresse: Hjertegræsvej 18 0005dr Adresse: Hjertegræsvej 14 0005dt

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere