LOKALPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommunens 15-rammer 2. Dispositionsplan for Tylstrup 3. Skoleplanlægning 4. Spildevandsplanlægning 3. Lokalplanens retsvirkninger 4. LOKALPLAN ~~ 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Overordnet grundejerforening 6. Vedtagelsespåtegning 7. Bilag nr. 1 Bilag nr. 2

4

5

6

7 Lokalplanens baggrund og område Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af en privat grundejers aktuelle planer om at udstykke et ca. 5 ha stort byzoneareal beliggende mellem Hammelmosevej / Klitgårdsvej og Tylstrupparken i Tylstrup til boligbebyggelse i form af såvel parcelhuse som række-, kæde- eller gårdhuse. Det område, der er omfattet stående kort. af lokalplanen, er vist på oven- Lokalplanens indhold I lokalplanen udlægges arealet til boligbebyggelse og opdeles i 7 forskellige områder. 4 af disse områder, alle beliggende ved Hammelmosevejs forlængelse, kan bebygges med enten parcelhuse, dobbelthuse eller tæt, lav bebyggelse. 2 områder, beliggende nord for Albert Dams Vej, må udelukkende bebygges med parcelhuse eller dobbelthuse. Det sidste område, beliggende nordvest for Hammelmosevejs forlængelse / Tylstrupparken, udlægges til fælles grønt område for lokalplanområdets beboere. I området kan der også opføres fælleshus og lignende beboerorienteret byggeri.

8 2. Lokalplanen fastlægger nærmere bestemmelser for udstykning og udformning af vej og stianlæg, ligesom der er nærmere retningslinier for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden Ny boligbebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes fjernvarme, og det er ligeledes pålagt samtlige ejere af grunde inden for området at være medlem af såvel en grundejerforening for det enkelte område som en overordnet grundejerforening for hele lokalplanområdet. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 1. Aalborg kommunes 15-rammer. Kommunen og planstyrelsen har indgået en aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling. Heri indgår nogle midlertidige bestemmelser for indholdet af de lokalplaner, der udarbejdes inden for disse rammer, som kaldes 15-rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori rammerne omtales. Lokalplanområdet er omfattet af kommunens 15-rammer og udgør en del af område 1, Tylstrup, Distrikt I. For dette område fastlægger 15-rammerne følgende: Dispositionsplanen fra 1972 skal med hensyn til anvendelse og bebyggelse i princippet danne grundlag for fastlæggelsen af de nærmere bestemmelser i lokalplanerne inden for området. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, skoler, mindre butikker til områdets daglige forsyning samt mindre erhvervstyper, der kan indpasses i området u- den genevirkninger i forhold til omgivelserne, b. at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for det pågældende område under ét overstiger 25, samt at der iøvrigt ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom til parcelhusformål overstiger 25 og til tæt, lav bebyggelse 40, c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage, at bebyggelse i 2 etager kun må finde sted, hvor forholdene taler derfor, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m, d. at mindst 15% af området anvendes til større, samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at området udlægges til boligfomål med en bebyggelsesprocent på 25 for den enkelte ejendom til parcelhusbebyggelse og 40 for ejendomme til tæt, lav bebyggelse. Det er endvidere fastlagt, at bebyggelsen ikke må opføres med mere en én etage med udnyttelig tagetage, og endelig sikrer lokalplanen, at der udlægges friarealer, svarende til ca. 15% af lokalplanområdets totalareal.

9 3. Lokalplanener er således i overensstemmelse med de 15-rammer som er godkendt af planstyrelsen 2. Dispositionsplan for Tylstrup, I dispositionsplanen er angivet et temmeligt detaljeret forslag til udstykning af Tylstrupparken, Ultvedparken og nærværende lokalplans område. 0mråderne Tylstrupparken og Ultvedparken er udstykket i overensstemmelse med dispositionsplanens intentioner, og det meste af Ultvedparken er bebygget. Området omfattet af nærværende lokalplan er i dispositionsplanen foreslået udstykket til parcelhuse og tæt, lav boligbebyggelse, og området er foreslået vejbetjent nordfra ad en fordelingsvej, der forbinder Tylstrupvej med Ultvedvej. Det anføres i dispositionsplanen, at denne disponering giver mulighed for trafiksikre stiforbindelser til centrum. Den anvendelse af arealet, som lokalplanen åbner mulighed for, er således i god overensstemmelse med dispositionsplanens intentioner. Dog er princippet for vejadgang til området fraveget, idet vejadgangen nu etableres ved at forlænge Hammelmosevej. Endelig åbner lokalplanen mulighed for at nedrive bygningerne til "Bilgård" og udstykke grunden i 5-10 parcelhusgrunde. Denne disposition er der ikke taget stilling til i dispositionsplanen. 3. Skoleplanlægning Tylstrup skole er i sektorplanen for klassificeret som en type A skole d.v.s. en skole, der omfatter 1-10 klasse samt børnehaveklasse. Elevgrundlaget d.v.s. antal 6-16 å- rige udgør i , men forventes at falde til 236 i For at opretholde skolestrukturen i Tylstrup området vil en forøgelse af elevgrundlaget derfor være hensigtsmæssig. 4. Spildevandsplanlægning Området skal separatkloakeres, d.v.s. spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Spildevandet ledes til kloaksystemet i Tylstrup, der får tilslutning til det afskærende ledningssystem til renseanlægget i Nr. Tranders. Regnvandet føres mod nord til udløb i Lindholm Å.

10 4. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen iflg. kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Aalborg kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

11

12

13 AALBORG KOMMUNE for et boligområde mellem Hammelmosevej og Tylstrupparken i Tylstrup. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. r det i 1. Lokalplanens formål ~ Formålet med lokalplanen er: at udlægge området til boligbebyggelse i form af parcelhuse og tæt, lav bebyggelse. at udstykning inden for området fortrinsvis gennemføres i kvarterenheder omkring korte, blinde boligveje. at der udlægges et fælles grønt område til brug for lokal- - planområdets beboere og, at der oprettes en grundejerforening for hver kvarterenhed og en overordnet grundejerforening for hele lokalplanområdet. 2. Lokalplanens område --./. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nr.e.: del af 11 a og del af 12 a, Tylstrup by, Ajstrup, samt alle parceller der efter den 15. januar 1981 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne A1, A2, A3, A4,./. B1, B2 og C som vist på bilag nr. 1. Hvert af områderne A1, A2, A3, A4, B1 og B2 udgør en kvarterenhed. 3. Områdets anvendelse* 3.1 Område A1, A2, A3 og A4 må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben, lav bebyggelse og/eller tæt, lav bebyggelse. 3.2 Område Bl og B2 må kun anvendes til boligformål. Bebyggelse må kun bestå af åben, lav bebyggelse. 3.3 Område C udlægges til fælles opholdsareal for lokalplanområdets beboere. Inden for området kan der opføres bebyggelse til formål, som er fælles for lokalplanområdets beboere. *Ved åben, lav bebyggelse forstås i denne forbindelse fritliggende beboelsesbygninger med en eller to boliger. Ved tæt, lav bebyggelse forstås i denne forbindelse beboelsesbygninger, der er helt eller delvist sammenbygget med en eller flere bygningcr af tilsvarende art.

14 Aalborg Kommune kan tillade at der på ejendommene i om A1, A2, A3, A4, B1 og B2 drives sådant erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger under forudsætning af, at erhvervet udføres af den, der bebor den pågældende ejendom, at det pågældende erhverv efter Aalborg kommunes skøn drives på en sådan måde, at bygningens karakter af beboelsebygning ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes og erhvervet ikke medfører væsentlig ulempe for de omboende. 3.5 Inden for lokalplanens område som helhed kan der opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg til lokal daglig forsyning. 4. Udstykninger./. 4.1 Området opdeles i kvarter enheder som vist på bilag nr. 1 jvf. afsnit 2 stk Detailudstykning af kvarterenhederne må kun ske efter planer godkendt af Aalborg kommune. Samtlige parceller i en kvarterenhed skal udstykkes samtidigt. 4.3 Grunde til tæt, lav boligbebyggelse må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 250 m2 og en facadelængde, der er mindre end 10 m. 4.4 Grunde til åben, lav boligbebyggelse må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 700 m2 og en facadelængde, der er mindre end 23 m. Opføres der en beboelsesbygning med 2 boliger på en grund, kan den pågældende grund opdeles i 2 grunde 2 minimum 350 m2, hver med en facadelængde på minimum 11,5 m. 5. Vej- og stiforhold 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier, som vist i princippet på bilag nr Vej a-b skal udformes efter de principper, der er gældende for indretning af "stillevejsområder". 5.3 Detailudformning af områdets veje, stier og parkeringspladser skal godkendcs af Aalborg kommune. 5.4 Inden for vej og parkering sarealerne kan der med Aalborg Kommunes nærmere tilladelse opføres fælles garager eller carporte. 5.5 Der må kun etableres én overkørsel til vej for hver grund. Overkørsel over rabat må kun etableres efter forudgående aftale med Aalborg Kommune, stadsingeniørens kontor. Adgangsvej til garager og carporte skal udformes

15 3. således at den nærmest vejskel beliggende 5,00 m lange strækning ikke får større stigning (eller fald) end 1:20 (500/00), og at stigningen faldet) på den her inden for placerede rampe ikke overstige 1:5 (200 0/ Den på bilag nr. 1 i område B1 viste 10 m brede vej nedlægges på strækningen c-d og opretholdes som sti, i en nærmere fastsat bredde. Nedlæggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 6. Ledningsanlæg 6.1 Elledninger, tv-kabler og lignende i området må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabel. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område A1, A2, A3 og A Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til åben, lav boligbebyggelse må ikke overstige 25 og til tæt, lav boligbebyggelse 40, beregnet på grundlag af ejendommens nettoareal Opførelse af tæt, lav boligbebyggelse må kun ske efter en af Aalborg kommune godkendt bebyggelsesplan Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel mod vej a-b end 5 m Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage, og højden må ikke overstige 8,5 III over den af Aalborg kommune fastsatte niveauplan for grunden 77. målt efter reglerne herom i bygingsreglement Det max. antal boliger i hvert enkelt område må ikke overstige, Område A1 12 Område A2 18 Område A3 14 Område A Område B1 og B Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25, beregnet på grundlag af ejendommens nettoareal Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage, og højden må ikke overstige 8,5 m over den for grunden af Aalborg kommune fastsatte ni- veauplan målt efter reglerne herom i bygningsreglement Bebyggelsen må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m.

16 Område C Inden for området kan der efter Aalborg Kommunes nærme- re godkendelse opføres bebyggelse med et samlet etageareal på max. 200 m2 til formål, som er fælles for lokalplanområdets beboere Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage, og højden må ikke overstige 8,5 m over den af Aalborg kommune fastsatte niveauplan for grunden, målt efter reglerne herom i bygningsreglement Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område Al, A2, A3, og A Til udvendige bygningssider samt tagflader må kun anvendes materialer, som efter Aalborg Kommunes skøn harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. Opmærksomheden henledes på, at Aalborg kommune efter 44 i kommuneplanloven kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning Tage på beboelsesbygninger skal udføres således, at der efter Aalborg kommunes skøn sikres et ensartet præg inden for den enkelte kvarterenhed Tæt, lav bebyggelse må ikke gives en ændret ydre fremtræden f.eks. ved ændring af vindues- og dørelementer, udhæng, tagdækning, ændring af bebyggelsens originalfarver eller lignende uden Aalborg kommunes tilladelse. En eventuel ændring skal omfatte hele bebyggelsen i det pågældende område og udføres samtidig. Eventuel ansøgning herom skal fremsendes af det pågældende områdes grundejerforening. 8.2 Område B1, B2 og C Til udvendige bygningssider samt tagflader må kun anvendes materialer, som efter Aalborg kommunes skøn harmonerer med den ørige bebyggelse i området. Opmærksomheden henledes på, at Aalborg kommune efter 44 i kommuneplanloven kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 8.3 Hele lokalplanområdct Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. Denne bestemmelse gælder ikke for de ejendomme, hvor der er meddelt tilladelse til at udøve erhvevs- virksomhed. På sådanne ejendomme må skiltning, og reklamering dog kun finde sted med Aalborg kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

17 5. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Område A1, A2, A3 og A Hegning inden for det enkelte område skal udføres ensartet og efter af en Aalborg Kommune godkendt plan. Hegn, plankeværk og lignende udført efter en godkendt plan må ikke ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. Evt. ansøgning herom skal fremsendes af det pågældende områdes grundejerforening Levende hegn skal mod veje, stier og fælles opholdsareal plantes mindst 0,3 m fra skel og vedligeholdes på en sådan måde, at bevoksningen til enhver tid holdes inden for skellinien Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Område Bl og B Ubebygede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende Levende hegn skal mod veje, stier og fælles opholdsarealer plantes mindst 0,3 m fra skel og vedligeholdes på en sådan måde, at bevoksningen til enhver tid holdes inden for skellinien. 9.3 Område C Området må kun anlægges efter en af Aalborg Kommune godkendt plan for beplantning og terrænregulering. 9.4 Hele lokalplanområdet Terrænreguleringer må kun foretages efter nærmere tilladelse fra Aalborg Kommune. Reguleringer på mindre end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1,O m kan dog ske uden særlig tilladelse. 10. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse i et område tages i brug, skal det pågældende områdes adgangsveje, stier og evt. fælles parkeringspladser være anlagt efter lokalplanens bestemmelser herom Før ny bebyggelse inden for lokalplanens område tages i brug, skal område C være anlagt efter bestemmelserne i afsnit 9 stk

18 Taler særlige forhold herfor kan alborg Kommune dog udstede ibrugtagningstilladelse mod fornøden sikkerhedsstillelse Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening for hvert af områderne A1, A2, A3, A4, B1 og B2 med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i det pågældende område Grundejerforeningen skal stiftes senest, når 50% af grundene i det pågældende område er bebygget eller solgt, eller når Aalborg Kommune kræver det Grundejerforeningen skal vederlags- os omkostningsfrit tage skøde på det pågældende områdes eventuelle interne fælles friarealer og vejanlæg Grundejerforeningen skal forestå samt afholde udgifter i forbindelse med ren- og vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på de inden for det pågældende område værende veje og eventuelle fælles friarealer. Efter nærmere aftale mellem de i nærværende afsnit omtalte grundejerforeninger og den i afsnit 12 omtalte grundejerforening kan udførelsen af denne opgave overlades til den i afsnit 12 nævnte grundejerforening Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Aalborg Kommune. 12. Overordnet grundejerforening 12.1 Senest når der er stiftet én grundejerforening i henhold til afsnit 11, skal der stiftes en overordnet grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet Den overordnede grundejerforening skal vederlags- og omkostningsfrit tage skøde på det i afsnit 3, stk. 3.3 nævnte område C, når dette er anlagt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom samt på den i afsnit 5, stk. 5.2 nævnte vej Den overordnede grundejerforening skal forestå samt afholde udgifter i forbindelse med ren- og vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af det i afsnit 3, stk. 3.3 nævnte fælles opholdsareal, herunder den i afs. 5, stk. 5.2 nævnte vej, samt det eventuelle fælleshus eller andre fællesanlæg inden for område C.

19 I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstsende lokalplan endeligt. Aalborg byråd, den 14/9-81. JS/mg Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 26. september 1981, fra hvilken dato planen har retsvirkning. Aalborg kommune, magistratens

20

21

22

23

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan 32. For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999

Lokalplan 32. For et boligområde ved Marielyst i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999 al C 3 E E s Lokalplan 32 For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning Teknisk forvaltning September 1999 Lokalplan 32 for et område til boligformål ved "Marielyst" i Hørning by Indhold Illustrionsplan,

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere