Integrationsindsatsen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsindsatsen i Danmark 2000-2010"

Transkript

1 Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon ,

2 Side 1

3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Integrationsloven, introduktionsprogrammet og introduktionsydelse 8 3. Dataudvælgelse Dannelse af forløb Deskriptiv statistik Modtagere af introduktionsydelse mellem 2000 og Kommunale forskelle Indledning til den empiriske analyse Den faktiske varighed Den faktiske varighed på tværs af kommuner Den forventede varighed Robusthedsanalyse Benchmarkindikatoren Overordnede resultater De bedste og de dårligste kommuner over tid og effekten af starthjælp over tid Effekten af indførslen af starthjælp Konklusion Litteratur Bilag Variabeldefinitioner Forventet varighed , fulde output Forventet varighed , fulde output Beregning af varigheder Beregning af den faktiske varighed Beregning af den forventede varighed Beregning af benchmarkindikatoren 55 Side 2

4 Side 3

5 1. Indledning og sammenfatning Indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i lavindkomstgruppen i Danmark. 25 pct. af alle indvandrere fra ikke-vestlige lande mellem år tilhører de 10 pct. med laveste indkomster i aldersgruppen, jf. (2011). 1 Den væsentligste forklaring er, at indvandrerne har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er endnu dårligere stillet som pensionister. Halvdelen af indvandrerne over 65 år tilhører den tiendedel af pensionisterne med den laveste disponible indkomst, jf. (2011). Årsagen er, at indvandrere fra ikke-vestlige lande er dobbelt ramt som pensionister. For det første har de færreste indvandrere opholdt sig i Danmark i 40 år og er derfor ikke berettiget til fuld folkepension. For det andet har indvandrere fra ikke-vestlige lande også en væsentlig mindre pensionsopsparing ved siden af folkepensionen. De får derfor udbetalt 65 pct. mindre fra private pensioner og arbejdsmarkedspensioner end personer med dansk oprindelse og indvandrere fra vestlige lande. Lav indkomst for såvel erhvervsaktive som pensionister er ikke kun et stort socialt og menneskeligt problem. Lav erhvervsdeltagelse og høj afhængighed af offentlige ydelser belaster også direkte de offentlige finanser. Der vil derfor være mange fordele ved, at flere indvandrere bliver selvforsørgende i stedet for offentligt forsørgede. Integrationspolitikken i Danmark har da derfor også som erklæret mål, at flere indvandrere skal blive selvforsørgende. Siden integrationsloven blev indført i 1999, skal alle indvandrere, der kommer til Danmark, tilbydes et introduktionsprogram, som skal hjælpe dem til at blive selvforsørgende. Det er kommunerne, der har ansvaret for integrationen. Det kommunale introduktionsprogram er treårigt og skal som minimum indeholde danskuddannelse og tilbud som f.eks. virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. 2 Som det fremgår af nedenstående figur er der stadig en betydelig forskel i forsørgelsesgrundlaget for indvandrere, der har gennemgået introduktionsforløb og for personer med dansk oprindelse. 1 Forsikring og Pension (2011) anvender betegnelsen mindre udviklede lande, som er næsten sammenfaldende med betegnelsen ikke-vestlige lande, der anvendes i nærværende rapport. 2 Indvandrere under integrationsloven, der ikke modtager introduktionsydelse, er hovedsageligt familiesammenførte, som er forsørget af deres ægtefælle. Der stilles ikke samme krav til indvandrere, der ikke modtagere introduktionsydelse. Side 4

6 Indvandrere, der har modtaget introduktionsydelse, og personer med dansk oprindelse mellem år efter forsørgelsesgrundlag, 2010 Pct Indvandrere Dansk oprindelse Anm.: Opgørelsen for 2010 omfatter alle indvandrere, der har modtaget introduktionsydelse mellem 1/ og 31/ ( personer), og alle personer med dansk oprindelse er mellem år i 2010 ( ). Beskæftigede mv. inkluderer personer under uddannelse. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Beskæftigelsen blandt de årige indvandrere er knap halvt så høj, som for personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe. Andelen af offentligt forsørgede indvandrere er samtidig langt højere. Hermed er der ikke tegn på, at indvandrere for alvor har vristet sig fri af lavindkomstgruppen, hverken som erhvervsaktive eller som pensionister. Der er derfor al mulig grund til at overveje tiltag, der kan forbedre integrationsindsatsen og styrke beskæftigelsen. Et vigtigt element i en sådan overvejelse er at få afdækket, om forskelle i kommunernes integrationsindsats har betydning for, hvor succesfuld integrationsforløbet er. Der er derfor i denne rapport undersøgt integrationsindsatsen i Danmark fra 2000 til Der er særligt fokus på forskellene i kommunernes evne til at få indvandrerne til at blive selvforsørgende. Analysen omfatter alle indvandrere fra ikke-vestlige lande mellem 16 og 64 år, der begyndte på introduktionsydelse mellem 1. januar 2000 og 31. december Dog ses der bort fra indvandrere, der i perioden overgår til førtidspension eller anden tilbagetrækning, da disse ikke anses for med rimelighed at have mulighed for at blive selvforsørgende. defineres i denne rapport til at være succesfuld, når indvandreren bliver selvforsørgende efter påbegyndt introduktionsydelse. 3 Selvforsørgelse er defineret ved, at man ikke modtager offentlige ydelser (på nær SU). Dermed er både beskæftigelse, uddannelse og anden forsørgelse indeholdt i selvforsørgelse. 3 Dette succesmål er i overensstemmelse med tidligere rapporter på området, se Heinesen og Husted (2009a, 2009b). Side 5

7 Man kan ikke uden videre sammenligne kommunernes integrationsindsats uden at tage hensyn til, at der er meget stor forskel i, hvor hurtigt forskellige grupper af indvandrere integreres. Varigheden indtil indvandrerne bliver selvforsørgede afhænger bl.a. af alder, køn, familieforhold, helbred og hvilke lande de kommer fra. Sammensætningen af indvandrere i de enkelte kommuner er meget forskellig. Det betyder, at der må forventes store kommunale forskelle i, hvor hurtigt integrationen afsluttes med succes. De overordnede rammebetingelser er også forskellige for kommunerne. Det må eksempelvis antages, at det er lettere at integrere indvandrere, når den samlede ledighed i kommunen er lav, og at antallet af indvandrere i kommunen også må antages at have stor betydning. Der er i denne rapport beregnet de faktiske varigheder af integrationsforløbene, og de viser ikke overraskende, at der er meget stor forskel på varigheden af integrationen, når kommuner sammenlignes direkte (læs mere i afsnit 6): I gennemsnit varer det 177 uger eller ca. 3,5 år, før indvandrerne bliver selvforsørgende. Der er store forskel på den gennemsnitlige varighed i kommunerne. I de 10 kommuner med den korteste varighed varede integrationsforløbende mellem 120 og 145 uger, mens varigheden i de 10 kommuner med de længste forløb var på mere end 200 uger. En nærmere vurdering af disse forskelle i kommunernes integrationsindsats kræver, at der kan tages højde for både karakteristikaene for indvandrerne i kommunen og de øvrige rammebetingelser. Hvis disse forhold isoleres, opnås et retvisende udtryk for de enkelte kommuners integrationsindsats. I denne rapport er integrationsindsatsen bestemt som forskellen mellem, hvor lang tid indvandreren er offentligt forsørget i forhold til, hvor lang tid det kan forventes, når der tages højde for indvandrernes karakteristika og kommunens rammevilkår. 4 Denne forventede varighed estimeres ved hjælp af en statistisk model. Den kommunale integrationsindsats kan rangordnes ved at sammenligne kommunerne. Analysen er udført for 88 kommuner, hvor der er mere end 100 indvandrere, der begynder på introduktionsydelse i perioden 2000 til Benchmarking-metoden til at rangordne kommunerne er tidligere benyttet af Heinesen og Husted (2004,2009a, 2009b). Med dette udgangspunkt udpeges kommuner, hvor integrationsindsatsen er enten bedre eller dårligere end landsgennemsnittet. Derudover kan udviklingen i integrationsindsatsen på landsplan undersøges. Det er ydermere muligt at beskrive effekten af indførelsen af starthjælp i Dette giver også en indikation af, hvad effekten er af, at starthjælpen er fjernet pr. 1. januar Der kan drages følgende konklusioner om kommunernes integrationsindsats på baggrund af benchmark-analysen (læs mere i afsnit 8): er (signifikant) bedre i forhold til landsgennemsnittet i en række kommuner. Kommuner med god integrationsindsats er kendetegnet ved at ligge på Sjælland og særligt i hovedstadsområdet. F.eks. bliver indvandrere fra Høje-Taastrup 15 uger hurtigere selvforsørgende i forhold til forventet (se tabellen neden for). Indvandrere 4 Offentlig forsørgelse omfatter det treårige introduktionsprogram og efterfølgende kontanthjælp el.lign. Side 6

8 fra Ballerup og Greve bliver hhv. 14,5 og 12,5 uger hurtigere selvforsørgende end forventet. Helt i toppen er dog Mariagerfjord Kommune, hvor indvandrerne bliver selvforsørgende 20 uger hurtigere end forventet. Tidligere studier, af hvad der kendetegner den gode integrationsindsats, peger på, at en aktiv beskæftigelsesorienteret indsats, hvor kommunen arbejder tæt sammen med lokale virksomheder og tilrettelægger individuelle forløb, bidrager til hurtigere overgang til selvforsørgelse. Kommunerne med en relativt dårlig integrationsindsats er geografisk spredt over hele landet. Indvandrere fra Solrød er 20 uger længere om at blive selvforsørgende end forventet, mens indvandrere fra Vesthimmerland og Morsø er hhv. 19 og 17 uger længere om at blive selvforsørgende end forventet. De bedste kommuners integrationsindsats betyder, at indvandrere bliver selvforsørgende op til 40 uger hurtigere end i de dårligste kommuner. og de ti dygtigste og dårligste kommuner Top Faktisk BI Bund Faktisk BI uger uger Mariagerfjord 190,9-20,2 ** Solrød 203,1 19,9 ** 2 Høje-Taastrup 119,8-15,5 ** Vesthimmerland 216,5 18,8 ** 3 Ballerup 118,1-14,5 * Morsø 196,6 16,6 ** 4 Herlev 123,6-14,4 Faxe 206,3 15,9 ** 5 Ishøj 120,2-14,3 * Tønder 211,4 15,8 ** 6 Slagelse 155,1-13,0 ** Sorø 198,9 14,9 * 7 Greve 138,0-12,5 * Rebild 205,6 14,7 * 8 Albertslund 130,7-11,8 Syddjurs 211,5 11,2 * 9 Gladsaxe 162,4-11,8 * Favrskov 217,4 10,2 10 Rødovre 159,7-11,3 Lejre 199,9 9,0 Landsgennemsnit 177,4 0,0 Anm: ** signifikant forskellig fra 0 på 5 pct. signifikansniveau. * signifikant forskellig fra 0 på 10 pct. signifikansniveau. Negativ benchmarkindikator (BI) angiver varigheder kortere end forventet og vice versa. De estimerede varigheders længde afhænger af de anvendte restriktioner om maksimal varighed, mens rangeringen er relativt robust i forhold til disse antagelser. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Analysen gør det også muligt at vurdere integrationsindsatsen mere overordnet. På landsplan er der ikke tydelige tegn på, at integrationsindsatsen fra 2000 til 2007 er blevet bedre. 5 Der er dog en tendens til, at indvandrerne bliver hurtigere selvforsørgende i sidste halvdel af perioden. Dette er en konsekvens af ændrede kommunale rammevilkår, ændret indvandringsmønster, herunder færre indvandrere. Men specielt skete der en væsentlig ændring i rammebetingelserne med indførelsen af starthjælp. Indførelsen af starthjælp pr. 1/7 2002, hvor introduktionsydelsen nedsattes til 65 pct. af det tidligere kontanthjælpsniveau, 5 Analysen af integrationsindsatsen over tid omfatter kun , fordi indvandrerne skal kunne følges i fire år fra de begynder på introduktionsydelse. Side 7

9 ser ud til at have reduceret varigheden indtil selvforsørgelse markant, idet varigheden til selvforsørgende reduceres med omkring 30 uger. Det er dog kun ¾ af effekten af starthjælp, der fører til øget beskæftigelse. Den resterende ¼ omfatter personer, der overgår til anden forsørgelse. Disse er sandsynligvis forsørget af tredjepart, da de ikke selv har noget indkomstgrundlag. Det må formodes, at mulighederne for at disse personer blive selvforsørgende senere hen mindskes, når de forlader arbejdsstyrken. Læs mere i afsnit 9. Effekten af indførelsen af starthjælp i denne analyse genfindes i tidligere undersøgelser, jf. Rosholm og Vejlin (2010) og Andersen m.fl. (2012). Metoderne i undersøgelserne er dog ikke sammenlignelige. Effekten af starthjælpen på beskæftigelsen er betydelig og større end effekten af, at integrationsindsatsen i alle kommuner, var lige så god som i den bedste kommune. Starthjælpen blev fjernet pr. 1/1 2012, og satsen for introduktionsydelse er igen den sammen som kontanthjælp. Uden modgående tiltag vil det umiddelbart betyde længere tid på offentlig forsørgelse, såfremt effekten af at fjerne starthjælp svarer til indførelsen med modsat fortegn. Selv hvis integrationsindsatsen i alle kommuner var lige så god som i den bedste kommune, vil det ikke være tilstrækkeligt til at modsvare effekten af afskaffelsen af starthjælpen. Hertil kræves yderligere, at alle kommuner forbedrer integrationsindsatsen med 50 pct. Det er et ambitiøst krav. Rapporten er disponeret som følger. I afsnit 2 redegøres for de krav der stilles til indvandrerne i integrationsloven og lov om aktiv socialpolitik. Afsnit 3 præsenterer det anvendte data og afsnit 4 giver en beskrivelse af de indvandrere, der er begyndt på introduktionsydelse mellem 2000 og Den empiriske analyse indledes i afsnit 5 og afsnit 6 præsenterer beregningerne af de faktiske varigheder, mens afsnit 7 præsenterer estimationen af de forventede varigheder. Afsnit 8 præsenterer resultaterne af benchmarking af kommunernes integrationsindsats, mens afsnit 9 undersøger udviklingen i integrationsindsatsen over tid og effekten af starthjælp. Afsnit 10 konkluderer. 2. Integrationsloven, introduktionsprogrammet og introduktionsydelse I dette afsnit redegøres for de krav, der stilles til indvandrerne og den kommunale integrationsindsats. sker i henhold til integrationsloven, som blev indført 1/ Af integrationsloven fremgår det, at integrationsindsatsen skal: 6 bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Integrationsloven omfatter flygtninge mv., udlændinge familiesammenført med flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge. I denne rapport omtales de under et som indvandrere. De vigtigste ændringer i lovgivningen, der har betydning for de indvandrere, der er kommet til Danmark mellem 2000 og 2010, er beskrevet i boks 1. 6 Jf. Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration (2004a). Side 8

10 Når en indvandrer får opholdstilladelse, afgør Udlændingeservice, i hvilken kommune indvandreren skal bo. Visitering af indvandrere til kommunerne sker efter et kvotesystem, som skal sikre en større spredning af indvandrerne. Kommuner med en relativ lille andel indvandrere modtager derfor flere indvandrere. Når indvandrerne er visiteret til en kommune, overtager kommunen ansvaret for integrationsindsatsen, der består af boligplacering, introduktionsprogram, udbetaling af introduktionsydelse og samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen. er opbygget omkring introduktionsprogrammet. Programmet skal som udgangspunkt tilbydes indvandrere omfattet af integrationsloven, som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret. 7 Kommunen kan vælge at tilbyde et introduktionsprogram til mindreårige uledsagede flygtningebørn. Introduktionsprogrammet er treårigt og har et gennemsnitligt omfang på 37 timer om ugen. Programmet omfatter danskuddannelse og samfundsforståelse, mens det kun er indvandrere, der modtager introduktionsydelse, der også skal tilbydes aktivering. Introduktionsprogrammet skal påbegyndes senest en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for indvandreren. Hvis indvandreren ikke er selvforsørgende efter det treårige introduktionsprogram, overgår indvandreren til kontanthjælpssystemet. Ydelserne til indvandrere omfattet af integrationsloven er i udgangspunktet de samme som for kontanthjælpsmodtagere, som fastsættes i lov om aktiv social politik, jf. Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration (2004b). En indvandrer er berettiget til introduktionsydelse, hvis hverken indvandreren eller dennes ægtefælle har et rimeligt tilbud om arbejde, har andre indtægter eller formue eller ikke har afvist et tilbud om arbejde eller tilbud i medfør af introduktionsprogrammet. Derudover må ægtefællen ikke være i stand til at forsørge familien. Reglerne for familiesammenføring tilknytningskrav og økonomisk sikkerhedsstillelse betyder, at mange familiesammenførte er forsørget af deres herboende ægtefælle og derfor ikke vil komme på introduktionsydelse og af samme årsag ikke indgår i analyserne i denne rapport. 8 Introduktionsydelse svarer til satsen for kontanthjælp indtil 1/ og fra 1/ I 2012 er kontanthjælpen kr. pr. måned for en forsørger over 25 år og kr. for en ikke-forsørger. I perioden 1/ til 31/ eksisterede starthjælp, som en særlig lav ydelse til kontanthjælpsberettigede, der ikke opfylder opholdskravet. For at få kontanthjælp kræves ophold i Danmark i 7 af de sidste 8 år. Personer, der ikke opfylder opholdskravet, modtager introduktionsydelse på starthjælpsniveau. I 2012-priser udgør starthjælp kr. pr. måned for enlige og kr. for gifte eller samlevende. Hertil kommer et forsørgertillæg for op til to børn på kr. pr. barn. I det følgende omtales den lave introduktionsydelse også som starthjælp. Pr. 1/ er starthjælp, kontanthjælpsloft og timerregel afskaffet, se også boks 1. Indvandrere modtager derfor introduktionsydelse på kontanthjælpsniveau. 7 Der er dog visse undtagelser, hvor kommunen ikke skal tilbyde udlændinge et integrationsprogram. 8 Det er dog muligt at følge et introduktionsprogram uden at være på introduktionsydelse. Side 9

11 Kommunen har et særligt ansvar over de udlændinge, der også modtager introduktionsydelse. Det er samtidig den gruppe af udlændinge, der som udgangspunkt vil have sværest ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Af samme årsag er fokus i denne rapport udelukkende på de indvandrere, der modtager introduktionsydelse. Boks 1 Lovændringer med betydning for indvandrere i Danmark mellem 2000 og 2010 Nedenfor gennemgås de lovændringer, der har betydning for indvandrere, der kommer til Danmark mellem 2000 og Se også Hansen og Hansen (2004), Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration (2004a, 2004b), Bondebjerg og Larsen (2009) og Andersen m.fl. (2012). Lov om integration af udlændinge i Danmark Integrationsloven har som formål at fastlægge regler for at hjælpe flygtninge og familiesammenførte til udlændinge til at blive selvforsørgende og blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Indvandrere under integrationsloven, der er offentligt forsørget, er samtidig omfattet af loven om aktiv socialpolitik, der omfatter regler for at modtage kontanthjælp og starthjælp mv Integrationsloven indføres. Indvandrere bliver fordelt blandt landets kommuner, som overtager ansvaret for integrationsindsatsen. Kommunerne skal tilbyde indvandrerne et lovpligtigt treårigt introduktionsprogram, der blandt andet omfatter danskuddannelse, herunder sprogundervisning og samfundsforståelse. Indvandrere på introduktionsprogrammet, der ikke er forsørget af andre, modtager introduktionsydelse. Satsen for introduktionsydelse svarer til kontanthjælp. Satsen er særlig lav for unge under 25 år. Efter introduktionsprogrammet overgår indvandrerne til kontanthjælp, hvis de ikke er blevet selvforsørgende pr. 1/7 indføres starthjælpen i lov om aktiv socialpolitik, som er en særlig lav kontanthjælp for alle, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 af de sidste 8 år. Satsen for starthjælp er 65 pct. af kontanthjælp. Modtagere af introduktionsydelse der ikke opfylder opholdskravet, modtager introduktionsydelse på starthjælpsniveau. Efter det treårige introduktionsprogram fortsætter indvandreren på starthjælp, indtil kravet om ophold i Danmark i 7 ud af 8 år er opfyldt, hvorefter indvandreren kan overgå til kontanthjælp Kontanthjælpsloftet indføres, som skal øge incitamenterne til at komme i beskæftigelse ved at lægge et loft over den samlede offentlige støtte for personer, der har modtaget kontanthjælp i mere end seks måneder. Ægtepar, der bliver ramt af loftet, modregnes i kontanthjælp eller starthjælp, hvis parrets indkomst overstiger loftet. Et ægtepar på hhv. starthjælp og kontanthjælp vil blive modregnet svarende til, hvis begge var på starthjælp I lov om aktiv socialpolitik indføres krav om, at ægtefæller skal have haft 300 timers ordinær beskæftigelse inden for 2 år, for at begge kan beholde retten til kontanthjælp. Timereglen har kun betydning for personer på kontanthjælp og påvirker ikke indvandrere, der modtager introduktionsydelse indføres krav om 7 års ophold i Danmark, 2,5 års beskæftigelse inden for samme periode og bestået integrationseksamen for at være berettiget til almindelig kontanthjælp pr. 1/1 afskaffes starthjælp, kontanthjælpsloft og timeregler. Side 10

12 3. Data Data er fra Arbejdsmarkedsstyrelsen DREAM-database 9, Danmarks Statistiks registre og sygehusbenyttelsesregisteret. Der er personer mellem 16 og 64 år, der har påbegyndt introduktionsydelse i perioden , jf. tabel Af disse ses bort fra personer, som er offentligt forsørgede indtil de enten dør, overgår til efterløn, førtidspension, folkepension eller invalidepension. Disse personer medtages ikke, da de med stor sandsynlighed aldrig vil komme til at indgå på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Personer, som befinder sig mere end 50 pct. af forløbet i udlandet, udelades ligeledes. Der er betinget på, at hver kommune skal have mindst 100 forløb i observationsperioden. Analysen omfatter derfor kun 88 ud af landets 98 kommuner. Det endelige datasæt består af i alt indvandrere, jf. tabel 1. Heraf er indvandrere overgået til selvforsørgelse. Af disse er kommet i beskæftigelse, har påbegyndt en uddannelse, mens er afsluttet til anden forsørgelse. Tabel 1 Antal indvandrere Antal Brutto antal indvandrere på introduktionsydelse Bortfald og afgrænsning af datasæt Antal indvandrere på introduktionsydelse Heraf: Ikke afsluttet Afsluttet Beskæftigelse Uddannelse Anden forsørgelse Antal indvandrere på introduktionsydelse Kilde: Egne beregninger på registerdata. De individuelle karakteristika, der er medtaget i analysen, er alder, køn, civilstand, antal børn, oprindelsesland, forløbets begyndelsesår, boligform, hvor mange gange personen er flyttet i ledighedsforløbet og forbrug af sundhedsydelser. Forbruget af sundhedsydelser som er en indikator for helbred omfatter antal kontakter til almen læge og speciallæge, og hvorvidt indvandreren har fået stillet en alvorlig eller meget alvorlig diagnose. Kommunens rammevilkår er: Kommunens ledighedsprocent fordelt på køn og andelen af indvandrere i kommunen. Se bilag 12.1 for definition af variablene. Alle variable er opgivet det år, hvor personen begynder på introduktionsydelse. Helbredsvariablene er målt i det første hele år efter personen er begyndt på introduktionsydelse. 11 Dette gøres for at få et mere retvisende billede af indvandrerens generelle helbredstilstand. Hvis en person flytter under introduktionsprogrammet skal tilflytningskommunen overtage ansvaret for integrationsforløbet. 12 Kommunen er dog ikke forpligtet til at modtage indvandrere fra andre kommuner. Hvis indvandreren flytter efter 9 Se Arbejdsmarkedsstyrelsen (2011). 10 Personer, der ikke kan genfindes i Danmarks Statistiks registre, er ikke medtaget. 11 For personer, der begynder på introduktionsydelse i 2010, er helbredsvariablene dog for Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration (2004a). Side 11

13 introduktionsprogrammets ophør, men stadig er offentligt forsørget, overtager tilflytningskommunen automatisk det videre forsørgelsesforløb. I denne analyse antages, at det er den kommune, indvandreren bor i den første uge på introduktionsydelse, der har lagt fundamentet for indvandrerens integration og dermed indvandrerens mulighed for at få et job Dannelse af forløb Variablen af interesse er varigheden målt i uger fra en indvandrer begynder på introduktionsydelse og eventuelt fortsætter på andre offentlige ydelser til indvandreren bliver selvforsørgende. Selvforsørgelse er givet ved enten ordinær beskæftigelse, uddannelse eller anden form for selvforsørgelse, der udelukker offentlig forsørgelse. For hver indvandrer er det registreret, hvilken uge de påbegynder introduktionsydelse. En succes er defineret som overgang til mindst seks måneders selvforsørgelse som defineret oven for. Datasættet er opbygget, så hver person kun optræder med ét forløb i datasættet (single spells). Således er det for alle registreret, om personen bliver selvforsørgende (succes), eller om personen ikke har forladt offentlig forsørgelse ved periodens slutning ultimo En person, der ikke afslutter forløbet, er (højre)censoreret. Hvis en person bliver selvforsørgende, men senere bliver ledig igen, registreres det ikke i datasættet. 13 Datasættet består således af individuelle varigheder, der måler antal uger som offentligt forsørget, indtil der opnås enten selvforsørgelse eller forløbet censoreres. I det sidste tilfælde kendes ikke den sande varighed indtil selvforsørgelse, men udelukkende varigheden indtil censoreringstidspunktet. Det er ikke muligt at observere de indvandrere, der kommer til Danmark ultimo 2010, i mere end 12 måneder. Det betyder, at en stor andel af de indvandrere, der indtræder i datasættet mod slutningen af perioden, ikke overgår til selvforsørgelse, og deres forløb er dermed censorerede. Figur 1 viser andelen af uafsluttede (censorerede) forløb fordelt efter, hvilket år forløbet begynder. Kun 17 pct. af de, der begynder et forløb i 2000, er ikke blevet selvforsørgende ultimo 2011, hvor datasættet slutter. Omvendt gælder det for 80 pct. af de, der begyndte på introduktionsydelse i De anvendte statistiske teknikker i varighedsanalysen gør det muligt at korrigere for de censorerede forløb. Vi kan derfor beholde de uafsluttede forløb i analysen. Alternativt skulle vi fjerne de uafsluttede forløb og dermed miste en masse information. 13 Succesfulde forløb kortere end seks måneder registreres ikke, men tæller med i varigheden af forløb som offentligt forsørget. Side 12

14 Figur 1 Andel uafsluttede forløb efter årstal for påbegyndt introduktionsydelse Pct Anm.: Året refererer til det år, hvor forløbet begyndes. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Oplysningerne fra DREAM-registeret, der anvendes til at måle varigheden, er på ugebasis. En succes kan dermed måles med en uges nøjagtighed, selvom overgang til succes beskæftigelse eller uddannelse formentlig med mere detaljeret information kan angives med en konkret dato. En nærmere analyse af varighederne, der afsluttes med succes, viser, at der er en klar overvægt af succeser, som falder omkring den første i måneden. Begynder en gruppe indvandrere et forløb på introduktionsydelse i begyndelsen af en måned, er der således tegn på, at deres varigheder indtil en succes falder i klumper hver fjerde uge. Dette er relevant i forhold til en vurdering af præcisionen i det anvendte data. Den underliggende økonometriske model, der anvendes til at bestemme de forventede varigheder, antager, at de observerede varigheder er kontinuerte. Denne antagelse kan med rimelighed antages opfyldt Deskriptiv statistik I dette afsnit beskrives karakteristika for indvandrerne i analysen. Ud over at beskrive, hvilken gruppe mennesker der analyseres, er det også en beskrivelse af de variable, som i den videre analyse anvendes til at bestemme den forventede varighed Modtagere af introduktionsydelse mellem 2000 og 2010 Der er godt indvandrere fra ikke-vestlige lande mellem 16 og 64 år, der har modtaget introduktionsydelse mellem 2000 og 2010, som ultimo 2010 ikke er døde eller udvandrede, og som findes i registrene. Blandt disse er 40 pct. i 2010 i beskæftigelse eller under uddannelse, jf. figur 2. Til sammenligning er 80 pct. af personer med dansk oprindelse beskæftigede eller under uddannelse. 25 pct. af indvandrerne er på dagpenge eller kontanthjælp og yderligere 6 pct. er på introduktionsydelse. For personer med dansk oprindelse er det 4,5 pct. på disse to kategorier. Indvandrere er også overrepræsenteret blandt førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. 14 De observerede varigheder giver en relativ præcis bestemmelse af varighederne. Specielt er forholdet mellem den frekvens, som data indsamles med (ugebasis), og de gennemsnitlige varigheder (ca. 180 uger), relativt lille. Dermed er der relativ stor variation i de observerede varigheder, hvilket retfærdiggør antagelsen om kontinuitet. Side 13

15 Figur 2 Indvandrere, der har modtaget introduktionsydelse, og personer med dansk oprindelse mellem år efter forsørgelsesgrundlag, 2010 Pct Indvandrere Dansk oprindelse Anm.: Opgørelsen for 2010 omfatter alle indvandrere, der har modtaget introduktionsydelse mellem 1/ og 31/ ( personer) og alle personer med dansk oprindelse mellem år i 2010 ( ). Beskæftigede inkluderer personer under uddannelse. Kilde: Egne beregninger på registerdata. I den videre beskrivelse er fokus på de indvandrere, som ikke overgår til pension eller førtidig tilbagetrækning. Populationen består af kvinder og mænd, som har mulighed for at overgå til beskæftigelse eller uddannelse. Kvinderne er generelt en lille smule yngre end mændene, jf. tabel 2. Således er 74 pct. af kvinderne 34 år eller yngre, mens det gælder for 71 pct. af mændene. 76 pct. af kvinderne lever i parforhold, mens kun knap halvdelen af mændene lever i parforhold (med eller uden børn). 47 pct. af mændene lever som enlige uden børn, mens kun lidt over 15 pct. af kvinderne gør det samme. Til gengæld lever 7 pct. af kvinderne som enlige med børn, mens der praktisk talt ikke er nogen mænd, der gør det samme. Disse forskelle mellem kønnene forklarer muligvis også, hvorfor kvinderne i gennemsnit har 1,3 barn under 18 år, mens mændene kun har 0,8 barn. Der er knap 6 pct. af kvinderne, der bor i en ejerbolig, mens det kun gælder for knap 2 pct. af mændene. Dette kan skyldes, at kvinderne oftere bor sammen med en dansker, end mændene. 15 I året efter de har påbegyndt introduktionsydelse har kvinderne været ca. dobbelt så mange gange til både almen læge og speciallæge som mændene. Til gengæld har kvinderne i mindre grad fået stillet en alvorlig eller meget alvorlig diagnose. 15 Denne andel er især trukket op af, at næsten halvdelen af kvinderne fra Thailand bor i en ejerbolig. Side 14

16 Tabel 2 Indvandrere, der er begyndt introduktionsydelse, fordelt på køn, Kvinder Mænd Individkarakteristika --- Andel --- Mellem 16 og 24 år 29,8 28,5 Mellem 25 og 34 år 44,3 42,8 Mellem 35 og 44 år 20,3 22,2 Mellem 45 og 54 år 5,1 5,8 Mellem 55 og 64 år 0,6 0,7 Par u. børn 33,9 21,6 Par m. børn 42,0 28,1 Enlig 15,3 47,0 Enlig m. børn 6,9 0,7 Barn (under 18 år) 1,8 2,6 Ejer af bolig 5,6 1,7 Alvorlig diagnose 1,1 1,4 Meget alvorlig diagnose 0,2 0,3 --- Gns. --- Antal børn 1,344 0,791 Antal flytninger i perioden 0,213 0,159 Besøg almen læge 8,885 4,946 Besøg speciallæge 0,841 0,447 Antal personer Kilde: Egne beregninger på registerdata. Der er en klar overvægt af indvandrere, der er påbegyndt introduktionsydelse i starten af perioden. Således er 60 pct. af alle indvandrerne i datasættet påbegyndt introduktionsydelse i , mens de resterende er startet på introduktionsydelse i de sidste 8 år af den betragtede periode, jf. figur 3. Side 15

17 Figur 3 Antal indvandrere på introduktionsydelse efter begyndelsesår Antal 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Kilde: Egne beregninger på registerdata. Der er betydelig forskel på de indvandrere, der begynder de forskellige år, som det fremgår af tabel 3. Aldersfordelingen blandt de indvandrere, der er startet på introduktionsydelse i 2009, er noget mere spredt end blandt de indvandrere, der er startet på introduktionsydelse i I forhold til de indvandrere, der er startet på introduktionsydelse i 2000, lever indvandrere, der er påbegyndt introduktionsydelse i 2009, oftere alene (både med og uden børn), ejer oftere deres egen bolig, har været mere til både speciallæge og almenlæge og oftere fået stillet en alvorlig eller meget alvorlig diagnose. Ledigheden var lavere i 2009, mens den gennemsnitlige andel af indvandrere i kommunerne var nogenlunde den samme som i Side 16

18 Tabel 3 Indvandrere, der er begyndt introduktionsydelse i hhv og Individkarakteristika --- Andel --- Mand 52,9 50,4 Mellem 16 og 24 år 28,7 30,3 Mellem 25 og 34 år 46,5 41,0 Mellem 35 og 44 år 19,9 19,4 Mellem 45 og 54 år 4,5 7,2 Mellem 55 og 64 år 0,4 2,2 Par uden børn 28,3 18,2 Par med børn 38,6 40,1 Enlig uden børn 28,6 35,4 Enlig med børn 4,0 5,2 Barn (under 18 år) 0,5 1,1 Ejer af bolig 2,6 6,4 Alvorlig diagnose 1,1 2,1 Meget alvorlig diagnose 0,2 0,4 --- Gns. --- Antal børn 0,912 0,895 Antal flytninger i perioden 0,216 0,045 Besøg almen læge 6,117 8,515 Besøg speciallæge 0,584 0,718 Kommunevariable --- Andel --- Ledighed 3,5 2,2 Andel indvandrere 6,1 6,5 Antal personer Anm.: 2009 er valgt som sammenligningsår, da det er nyeste år, hvor helbredsvariable er målt over et helt år. Kilde: Egne beregninger på registerdata. De 19 mest almindelige oprindelseslande er Irak, Afghanistan, Somalia, Tyrkiet, Iran, Bosnien, Libanon, Serbien-Montenegro, Syrien, Pakistan, Thailand, Rusland, Vietnam, Tidligere Jugoslavien, Sri-Lanka, Marokko, Kina og Congo. Disse oprindelseslande omfatter 82 pct. af indvandrerne. Der er stor forskel på, hvor mange indvandrere fra de forskellige oprindelseslande, der er påbegyndt introduktionsydelse i perioden Således er der personer fra Irak, der er påbegyndt introduktionsydelse, mens det kun gælder for godt 250 personer fra Congo, jf. figur 4. Af figur 4 fremgår også, at der afhængig af oprindelsesland er stor forskel i den faktiske varighed fra en person påbegynder introduktionsydelse til der opnås selvforsørgelse. 16 Indvandrere fra Thailand er i gennemsnit knap 2 år om at blive selvforsørgende, og er dermed over et halvt år hurtigere end indvandrere fra Kina og Bosnien, der er de næst hurtigste til at komme i selvforsørgelse. Modsat er indvandrere fra Somalia og Syrien i gennemsnit over 4 år om at blive i selvforsørgende. 16 Se afsnit 6 for uddybning af hvordan den faktiske varighed er beregnet. Side 17

19 Irak Afganistan Somalia Tyrkiet Iran Bosnien Libanon Serbien- Myanmar Syrien Pakistan Thailand Rusland Vietnam Tidl. Jugoslavien Sri Lanka Marokko Kina Congo Øvrige Irak Afganistan Somalia Tyrkiet Iran Bosnien Libanon Serbien- Myanmar Syrien Pakistan Thailand Rusland Vietnam Tidl. Jugoslavien Sri Lanka Marokko Kina Congo Øvrige Figur 4 Varighed indtil succes og antallet af indvandrere, fordelt på oprindelsesland, Antal uger Antal indvandrere 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Faktisk varighed Antal indvandrere (højre akse) Kilde: Egne beregninger på registerdata. Der er også forskel på oprindelsesland for de indvandrere, der er begyndt på introduktionsydelse i henholdsvis 2000 og 2009, jf. figur 5. Især indvandrerne fra Irak, Tyrkiet og Somalia udgør en mindre andel af de personer, der er begyndt på introduktionsydelse i 2009 i forhold til Derimod udgør indvandrere fra Syrien, Iran og øvrige lande en større andel af de personer, der er begyndt på introduktionsydelse i Figur 5 Andel indvandrere, der er begyndt på introduktionsydelse i hhv og 2009, fordelt på oprindelsesland Andel Kilde: Egne beregninger på registerdata. Side 18

20 4.2. Kommunale forskelle Da der er betydelige forskelle i varigheden indtil selvforsørgelse på tværs af oprindelsesland, vil varigheden på tværs af kommuner også afhænge af hvilke type indvandrere, der bor der. Vi forventer på forhånd, at varigheden i en kommune, hvor en stor andel af indvandrerne kommer fra Thailand, er kortere, end i en kommune, hvor en stor andel af indvandrerne kommer fra Somalia eller Syrien. Analysen tager dog højde for disse forhold, så en kommune sagtens kan have en god integrationsindsats, selvom varighed indtil selvforsørgelse for indvandrere er længere end i andre kommuner. I tabel 4 fremgår det tydeligt, at der er stor variation mellem kommunerne i, hvilket oprindelsesland indvandrerne har, samt hvilke år de forskellige kommuner har modtaget indvandrere. Blandt alle indvandrere på introduktionsydelse i perioden udgør irakere i gennemsnit 21,2 pct. Men det dækker over betydelige variation mellem kommunerne. Således udgør irakerne kun 1,2 pct. af indvandrerne i den kommune, hvor irakerne udgør den mindste andel, mens de udgør 54,8 pct. i den kommune, hvor irakerne udgør den største andel. Samme variation gør sig gældende for de øvrige oprindelseslande. De fleste indvandrere kommer mellem 2000 og I enkelte kommuner er det mellem 30 og 40 pct. af de modtagne indvandrere, der kommer i denne periode. Omvendt er der kommuner, som ingen indvandrere modtager fra Den kommunale ledighed varierer mellem 1,8 og 6,1 pct. Den gennemsnitlige andel af indvandrere blandt alle borgere i kommunerne er 5,1 pct. Den laveste andel er 2,2 pct. og den højeste andel er 15 pct. Side 19

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Juni 2009 Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Af Lars Højsgård Andersen Hans Hansen Marie Louise Schultz-Nielsen Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed 1 Indhold:

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Arbejdspapir 25 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag Kopiering fra denne bog må kun finde sted

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden Nye veje mod job for nydanske kvinder Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden December 2008 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...5 1. Målgruppebeskrivelse...6

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Effekter af en toårig dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig evaluering af dagpengereformen

Effekter af en toårig dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig evaluering af dagpengereformen Effekter af en toårig dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig evaluering af dagpengereformen Mikkel Nørlem Hermansen De Økonomiske Råds Sekretariat Arbejdspapir 2014:3 Sekretariatet

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen. Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning

Henrik Lindegaard Andersen. Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning Henrik Lindegaard Andersen Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning Publikationen Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning kan downloades

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING LEJERE BERØRT AF FOGEDSAGER OG UDSÆTTELSER I PERIODEN 2007-13 15:18 GUNVOR CHRISTENSEN ANDERS GADE JEPPESEN AGNETE ASLAUG KJÆR KRISTOFFER MARKWARDT 15:18

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Etniske minoriteters

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere