4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS"

Transkript

1 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

2 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted Grundejerforeningens formål og område Medlemskreds Hæftelsesforhold Fordelingstal Parkering Drift og vedligeholdelse af fællesområde Generalforsamlingen Bestyrelsen Administrator Tegningsregel Regnskab og revision Kapitalforhold Grundfond Budget og medlemsbidrag Skiltepylon Kundevognsskur Påtaleret Tinglysning Bilag. 13 2

3 Præambel. I henhold til lokalplan nr skal der etableres én grundejerforening for vej- og parkeringsarealer m.m. i det nyopførte bolig- og butiksområde omkring Ishøj Stationsplads. Selv om der etableres én grundejerforening, er det meningen at grundejerforeningens to områder (nord og syd) i økonomisk, drifts- og beslutningsmæssig henseende i videst muligt omfang skal være adskilte. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Ishøj Stationsplads Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune. 2. Grundejerforeningens formål, område og fællesarealer Grundejerforeningens samlede område består af matr.nr. 6 DL, DU, 6 DV, 6 DX, 6 DY, 6 DZ og matr.nr BK, BM og CZ, alle Tranegilde By, Ishøj. (Grundejerforeningens samlede område benævnes i det følgende området ). Grundejerforeningens formål er at eje, drive og vedligeholde udenoms-, adgangsog parkeringsarealerne på matr.nr. 6 DX og 6 DY, Tranegilde By, Ishøj, herunder veje, stier samt ubefæstede arealer (herefter benævnt Fællesarealerne ) samt vedligeholde og renholde matr.nr BK, BM og CZ, hvor der tillige er anlagt udenoms- og parkeringsarealer, der betjener området. Ejendommene erhverves vederlagsfrit, når de nævnte udenoms-, adgangs- og parkeringsarealer er anlagt på ejendommene. Matr.nr. 6 DX, Tranegilde By, Ishøj, udgør et selvstændigt delområde, delområde syd, som indtegnet på bilag 2.1.SYD. Matr.nr. 6 DY Tranegilde By, Ishøj udgør ligeledes et selvstændigt delområde, delområde nord, som indtegnet på bilag 2.1.NORD. Grundejerforeningen skal sikre, at Fællesarealerne holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand og i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan, i ens materiale og farve, samt at disse stedse repareres og fornyes, således at alle indretninger og arealer på Fællesarealerne altid fremtræder ensartet og er pæne og ordentlige og i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan Grundejerforeningen kan indgå aftaler med offentlige myndigheder, private foretagender eller andre om Grundejerforeningens praktiske udførelse af opgaver, som i henhold til nærværende vedtægter påhviler Grundejerforeningen. 3

4 2.3. Grundejerforeningen opkræver bidrag hos medlemmerne til afholdelse af de udgifter, der er nødvendige for udførelsen af Grundejerforeningens opgaver. Grundejerforeningen kan sammen med den hæftelse, der er anført i pkt. 4 optage et lån til finansiering af ekstraordinære udgifter til f.eks. fornyelse af anlæg. 3. Medlemskreds De til enhver tid værende ejere af ejendomme i de på vedhæftede rids (bilag 3.1.SYD og bilag 3.1.NORD) markerede områder er medlemmer af Grundejerforeningen, bortset fra ejerlejlighed nr. 3 (offentlige toiletter) af matr.nr. 6 DV Tranegilde By. Ved Grundejerforeningens stiftelse består Grundejerforeningen således af ejerne af følgende ejendomme og ejerlejligheder. Det delområde, som de enkelte ejere er en del af og bidrager økonomisk til, er angivet i parentes: Ejerlejlighed nr. 1, 2 og 4 af matr.nr. 6 DV Tranegilde By, Ishøj (delområde syd) Matr.nr. 6 DU Tranegilde By, Ishøj (delområde syd) Matr.nr BK og CZ (delområde syd) Ejerlejlighed nr. 1 og 2 af matr.nr. 6 DL Tranegilde By, Ishøj (delområde nord) Matr.nr BM, Tranegilde By, Ishøj(delområde nord) Matr.nr. 6 DZ Tranegilde By, Ishøj (delområde nord) Medlemskabet er pligtmæssigt Såfremt der sker udstykning af de ovennævnte ejendomme indenfor de på bilag 3.1 markerede områder, er ejerne af nye ejendomme indenfor dette område ligeledes pligtmæssige medlemmer af Grundejerforeningen Ved ejerskifte indtræder den nye ejers medlemskab den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden det nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Den nye ejer kan udøve stemmeretten, når Grundejerforeningen har modtaget underretning om ejerskiftet med tilhørende dokumentation herfor, dog tidligst fra overtagelsesdagen. 4

5 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden. Den tidligere ejers forpligtelser overfor Grundejerforeningen ophører dog tidligst, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under Grundejerforeningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor Grundejerforeningen og hæfter således til enhver tid bl.a. for den tidligere ejers restancer af enhver art til Grundejerforeningen. Et medlem kan ikke ved udtræden af Grundejerforeningen gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue. 4. Hæftelsesforhold Grundejerforeningen hæfter med sin formue for Grundejerforeningens forpligtelser. Medlemmerne hæfter ikke individuelt for Grundejerforeningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af Grundejerforeningen forpligtes henholdsvis berettiges alene Grundejerforeningen Medlemmerne er i øvrigt berettigede og forpligtede overfor Grundejerforeningen i forhold til medlemmets fordelingstal for det enkelte delområde, jf. pkt. 5 nedenfor. I anliggender vedrørende området som helhed eller den samlede Grundejerforening vægtes hvert delområde med 50 procent. 5. Fordelingstal Delområde syd Medlemmernes fordelingstal for så vidt angår delområde syd er fastsat på baggrund af bruttoetagearealet af medlemmets ejendom/ejerlejlighed i forhold til det samlede bruttoetageareal for samtlige medlemmers ejendomme/ejerlejligheder i delområdet. Der er dog taget højde for, at matr.nr BK og CZ er ubebyggede arealer, men også er en del af Grundejerforeningen og skal bidrage hertil Ved Grundejerforeningens stiftelse udgør fordelingstallene: Ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6 DV: 2.013/3.641 Ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 6 DV: 53/3.641 Ejerlejlighed nr. 4 af matr.nr. 6 DV: 333/3.641 Matr.nr. 6 DU: 1.042/

6 Matr.nr BK og CZ: 200/ Delområde nord Medlemmernes fordelingstal for så vidt angår delområde nord er fastsat på baggrund af det antal parkeringspladser, som hvert enkelt medlem disponerer over på og i tilknytning til delområdet Ved grundejerforeningens stiftelse udgør fordelingstallene: Ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6 DL Tranegilde By, Ishøj 58/145 Ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 6 DL Tranegilde By, Ishøj 51/145 Matr.nr BM Tranegilde By, Ishøj 21/145 Matr.nr. 6 DZ Tranegilde By, Ishøj 15/145 Hvis antallet af parkeringspladser, som et medlem disponerer over, ændres, ændres medlemmernes fordelingstal tilsvarende. 6. Parkering 6.1. Delområde syd Anlagte parkeringspladser og køreveje på matr.nr. 6 DX Tranegilde By, Ishøj, kan benyttes af alle delområdets medlemmer samt disses kunder, ansatte og beboere, idet der dog skal gælde følgende: Der etableres 2 timers tidsbegrænset parkering på de på bilag 6.1.SYD med rødt markerede parkeringspladser For de med rødt markerede parkeringspladser skal tidsbegrænsningen gælde i perioden kl på hverdage og kl i weekender og på helligdage. Udenfor disse tidspunkter kan parkeringspladserne alene benyttes med de i pkt nævnte parkeringstilladelser udstedt af ejeren af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6 DV, Tranegilde By, Ishøj På de med rødt markerede parkeringspladser er ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6 DV, Tranegilde By, Ishøj dog berettiget til at udstede parkeringstilladelser til beboere (permanente tilladelser) og disses gæster (midlertidige), således at de frit alle dage og på alle tidspunkter kan benytte parkeringspladserne uden begrænsninger. Tilladelserne gælder ikke andre parkeringspladser. Der kan udstedes 1 permanent parkeringstilladelse pr. bolig i ejerlejlighed nr. 1. Der kan endvidere 6

7 udstedes et begrænset antal midlertidige parkeringstilladelser til beboernes gæster af maksimalt 1 dags varighed Delområde nord Anlagte parkeringspladser og køreveje på matr.nr. 6 DY Tranegilde By, Ishøj, kan benyttes af alle medlemmer samt disses kunder, ansatte og beboere, idet der dog skal gælde følgende: Der etableres 2 timers tidsbegrænset parkering på de på bilag 6.2.NORD med rødt, gult, og grønt markerede parkeringspladser. For de med rødt markerede parkeringspladser skal tidsbegrænsningen gælde i perioden kl på hverdage og kl i weekender og på helligdage. Udenfor disse tidspunkter kan parkeringspladserne alene benyttes med de i pkt nævnte parkeringstilladelser udstedt af ejeren af ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 6 DL, Tranegilde By, Ishøj For de med gult markerede parkeringspladser skal tidsbegrænsningen gælde i perioden kl på hverdage og kl i weekender og på helligdage. Ejeren af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6 DL, Tranegilde By, Ishøj, er til enhver tid og løbende berettiget til at ændre, herunder ophæve eller genindføre, tidsbegrænsningen, således at denne svarer til åbningstiden i den i ejerlejligheden etablerede dagligvarebutik, samt udstede parkeringstilladelser til leverandører, ansatte m.v. for så vidt angår de markerede parkeringspladser For de med grønt markerede pladser skal tidsbegrænsningen gælde i perioden Kl alle dage, herunder weekender og helligdage. Ejeren af matr.nr. 6 DZ, Tranegilde By, Ishøj, er til enhver tid og løbende berettiget til at ændre, herunder ophæve eller genindføre, tidsbegrænsningen, således at denne svarer til åbningstiden i den i ejendommen etablerede restaurant, samt udstede parkeringstilladelser til leverandører, ansatte m.v. for så vidt angår de markerede parkeringspladser På de med rødt markerede parkeringspladser er ejeren af ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 6 DL, Tranegilde By, Ishøj, berettiget til at udstede parkeringstilladelser til beboere (permanente) og disses gæster (midlertidige), således at de frit alle dage og på alle tidspunkter kan benytte parkeringspladserne uden tidsbegrænsninger. Tilladelserne gælder ikke andre parkeringspladser. Der kan udstedes 1 permanent parkeringstilladelse pr. bolig i ejerlejlighed nr. 2. Der kan endvidere udstedes et begrænset antal midlertidige parkeringstilladelser til beboernes gæster af maksimalt 1 dags varighed. 7

8 6.3. Grundejerforeningen træffer beslutning om udformning og etablering af skiltning, der tydeligt angiver de til enhver tid gældende parkeringsrestriktioner på en ensartet måde. Skiltningen skal godkendes af Ishøj Kommune i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan. 7. Drift og vedligeholdelse af fællesarealer 7.1. Grundejerforeningen er forpligtet til at foretage pasning, renholdelse, herunder glatførebekæmpelse og snerydning samt vedligeholdelse og fornøden fornyelse af Fællesarealerne samt matr.nr BM, BK og CZ tillige med de i tilknytning hertil etablerede installationer og beplantninger Beplantning/grønne arealer og veje med tilhørende fortove og parkeringspladser og gadebelysning tillige med ubefæstede arealer skal stedse holdes i funktionsdygtig, renholdt samt i god og forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand og i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan. Snerydning og glatførebekæmpelse finder sted efter behov, dog minimum i overensstemmelse med politivedtægten Udgifter til elforbrug m.v. vedrørende områdets og delområdernes installationer m.v. afholdes af Grundejerforeningen. 8. Generalforsamlingen 8.1. Generalforsamlingen er Grundejerforeningens øverste myndighed Beslutninger på generalforsamlingen vedrørende økonomiske forhold træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal, mens øvrige beslutninger træffes ved stemmeflerhed efter antallet af medlemmer. For så vidt angår beslutninger som alene vedrører ét delområde, har alene de medlemmer, som er en del af delområdet, jf. pkt. 3.1, stemmeret Stemmeretten kan udøves af medlemmer eller af en myndig person, som medlemmet har givet fuldmagt dertil Til beslutninger om væsentlig forandring af anlæg eller beplantninger i området og delområderne, ændring af fordelingstal eller om ændring i denne vedtægt kræves, at to tredjedele af de stemmeberettigede, såvel efter antal som efter fordelingstal, stemmer herfor. Eventuelle ændringer skal være i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan. 8

9 8.5. Hvert år i april måned afholdes ordinær generalforsamling i Ishøj Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3 Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning fra revisor 4 Forelæggelse til godkendelse af budget for det kommende år 5 Fastsættelse af medlemskontingent 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen 7 Valg af revisor 8 Eventuelt 8.7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst en fjerdedel af Grundejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet dette Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 og højest 8 uger. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen. Forslag, der agtes stillet af bestyrelsen på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne udsendes til medlemmerne. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt et forslag modtages rettidigt, udsender bestyrelsen forslaget til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden. Kopi af beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen. 9. Bestyrelsen 9.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen udpeges således: 9

10 Ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6 DV, Tranegilde By, Ishøj, og ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 6 DL, Tranegilde By, Ishøj, udpeger tilsammen ét bestyrelsesmedlem. Matr.nr BM, BK og CZ udpeger tilsammen ét bestyrelsesmedlem. Matr.nr. 6 DU, Tranegilde By, Ishøj, udpeger ét bestyrelsesmedlem. Matr.nr. 6 DZ, Tranegilde By, Ishøj, udpeger ét bestyrelsesmedlem. Ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6 DL, Tranegilde By, Ishøj, udpeger ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med bl.a. en formand, en kasserer og en sekretær Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I spørgsmål, som alene vedrører de enkelte delområder, kan alene de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af ejere, der er en del af det pågældende delområde, jf. pkt. 3.1, stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Deltager formanden ikke i afstemningen, er næstformandens stemme udslagsgivende Bestyrelsen udpeges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Sekretæren fører referat over alle bestyrelsesmøder Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af Grundejerforeningens daglige drift. 10. Administrator Såfremt bestyrelsen i henhold til pkt eller Grundejerforeningen på en generalforsamling træffer beslutning om at antage en administrator, gælder pkt for denne Administrator er befuldmægtiget til at handle på Grundejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol Administrationshonorar for sædvanlig administration af Grundejerforeningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og afholdes over fællesudgifterne. 10

11 10.5. Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. 11. Tegningsregel Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af den fulde bestyrelse, eller to medlemmer af bestyrelsen sammen med formanden eller i dennes fravær, næstformanden. 12. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra foreningens stiftelse og indtil 31. december Generalforsamlingen vælger revisor. Genvalg kan finde sted Regnskabet skal revideres af den valgte revisor, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at ekstrakt vedrørende revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 13. Kapitalforhold Grundejerforeningen skal bortset fra en eventuel grundfond, jf. pkt. 14 og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene opkræve de nødvendige bidrag til at bestride Grundejerforeningens udgifter hos medlemmerne Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelse til bestemte formål, f.eks. fornyelse og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages at Grundejerforeningen optager lån Såfremt det foreslås, at Grundejerforeningen skal optage lån, skal medlemmernes individuelle hæftelse angives i forslaget Grundejerforeningens kontante midler skal være anbragt bank eller sparekasse Dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendigt for den daglige drift. 14. Grundfond Når det begæres af mindst 2/3 af Grundejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til finansiering af nyanskaffelser, betaling af stør- 11

12 re anlægs- eller vedligeholdelsesopgaver, eller betaling af uforudsete udgifter til nødvendige og påkrævede arbejder oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med indtil 20 % af det ordinære bidrag. 15. Budget og medlemsbidrag Bestyrelsen udarbejder et bæredygtigt budget, der viser Grundejerforeningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Budgettet skal indeholde en fordeling af udgifter på de enkelte delområder Til dækning af Grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for medlemmets fastsatte fordelingstal en årlig ydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget Grundejerforeningen og de enkelte delområder Den årlige ydelse betales månedsvis eller kvartalsvis til Grundejerforeningens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter, er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 10 % af det på generalforsamlingen fastsatte årlige bidrag, baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget. 16. Skiltepylon Delområde nord Ejeren er ejerlejlighed nr. 1, ejeren af matr.nr. 6 DZ og ejeren af matr.nr. 6 DU, alle Tranegilde By, Ishøj, er berettiget til at have en skiltepylon placeret som anvist på bilag 6.2.NORD. Øvrige ejere i området er endvidere berettiget til at skilte på pylonen i det omfang, der er plads på pylonen, og skiltningen godkendes af Ishøj Kommune i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan De nævnte ejere, som har fået optaget skilte på pylonen, sørger for og bekoster selv renholdelse, vedligeholdelse og fornøden fornyelse af den opstillede skiltepylon i henhold til nærmere indbyrdes aftale. 12

13 17. Kundevognsskur Ejeren er ejerlejlighed nr. 1 af matr. 6 DL Tranegilde By, Ishøj er berettiget til at have et kundevognsskur placeret som anvist på bilag 6.2.NORD (markeret med blå farve). Kundevognsskurets placering kræver i øvrigt godkendelse fra Ishøj Kommune i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan Kundevognsskuret vedligeholdes, renholdes og fornyes alene af ejeren af ejerlejlighed nr. 1 af matr. 6 DL Tranegilde By, Ishøj. 18. Påtaleret Påtaleberettigede er Grundejerforeningen ved dennes bestyrelse og ethvert medlem under grundejerforeningen samt Ishøj Kommune som myndighed. 19. Tinglysning Grundejerforeningsvedtægten tinglyses servitutstiftende på ejendommene matr.nr. 6 DU, 6 DZ, 6DX, 6DY, alle Tranegilde By, Ishøj, og på ejerlejlighederne nr. 1, 2 og 4 af matr.nr. 6 DV og nr. 1 og 2 af matr.nr. 6 DL, alle Tranegilde By, Ishøj. 20. Bilag. Bilag 2.1.SYD: Bilag 2.1.NORD: Bilag 3.1.SYD: Bilag 3.1.NORD Bilag 6.1.SYD: Bilag 6.2.NORD Afgrænsning af delområde syd Afgrænsning af delområde nord Rids med angivelse af Grundejerforeningens medlemmer Rids med angivelse af Grundejerforeningens medlemmer Oversigt over parkeringspladser og skiltepylon Oversigt over parkeringspladser, skiltepylon og kundevognsskur København, den marts 2012 for 13

14 14

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose Retsafgift: DKK 1.400,- Matrikel nummer. Anmelder: Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sft, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Matr. nr. Set (fællesareal)

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere