Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. "polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.". 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. "polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.". 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e!"

Transkript

1

2 "polo robaks-essclls Stort Lager i ptllekorl Ira,00!:S,OO Kr. V. B9RSTING. Srorcgacil: Spis SM0R {ra L H RE MEJERf 'anr De til Io.:ommemle H Jlid o\wvejer K",b~l af J aiegatjcr o~ D e!;tlller Dem selv Sp0rgsmaa let: 1 \ 0 R '1 mau Svarel ogsaa I Aar trods de \.,n I;,eligc Tiller bliv~ ind til Isenkrmmmeren - men ind~n KI.! 7, Kan De huske da vor", Julevinduer o.g bugnlo!dc rncd Linoleum Vok dug aa d,m rigljgl: Lakfernis Del 'iommer nltsammen igen! JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut TORVET. T l F. 168 B~ANDE Gil' Btager i Julegal'e! Baade,mge og gam[e bliver glade ror en god Bog. Korn ind o~ tnl mild 0. Hv d emen De seger Rp-jseheskriuel er. Alemoirer aller en god Roman k n \ I hjre-ire Oem med at fuld", den relle, I Pige- oy DrengebEJ,qer h r \ tqrt dg g dt d\alg. - For de rnaa ar der I Aar 1113n!! nye m r omme 0_ mukkc B ill e dbo~cr. Brande Bog- & Papirhandel P. \\ "Iergaar - r~ldon 59 EN GLlEDELIG JUL OG ET GODT OG FREDBRI -OE.-DE!-YT}AR 01 SKER qi.". 07'z/(Sen ~L G ~IESTE I TORVET - B:"A!DE - TEL=FO 1 7

3 BRANDlE JUL Udsendes gratis til samtlige Husstande i Brande, Fasterholt, Blaah0j, Filskov og Sdr. Omme 2. AARGANG Udgivet af Brande Handelsstandsforening YJen dansk.e Sang Maaske har du glemt de Sange, du nynnede paa engang. - Maaske var du en af de mange, som levede uden Sang. Sam syntes, Livet var Kampe med Nederlag - Gang paa Gang Og derfor glemte - i Striden at synge en jublende Sang. Kan hcende, at Livet gav dig kun N0d og nagende Savn. Og Verdens isnende Storme brat slukkede Haabets Bavn. T gning a! H Imll Skov. Det er sandt, at N0d kan tcemme og kue det stcerkeste Sind. Det er sandt, at Sorg kan blege og fure den r0deste Kind. Men Sangen kan styr ke og r ense d et Sind, som har grllblet sig trcet. Og Sangen kan synge os sammen og skcenke et Folk dets Ret. Lad Sangen erobre Danmal k fra Skagen til Vidaaes Bred. Saa skal vi siden erfare, at Landet blev rigt derved. Folmer H. Stenumgaard 3

4 Hu sk paa 0 1lskesedlen: ~ AD E N HO R N ING lh IAND/ArO! UKG( N OA"~kK Fltw 'op,vr, r, /?7 En 1«lekerle med ] vende Lys euer en ~mu k Blomst. - men selvf01gelig fra M. Balle Handelsgartner - det er Nr. } Et smukt ToiIetgarnitore fra ~ URMAGER& GUL;:; E!i'tAvt f.~:l 35. RANDE er en kcerkommen Julegaue! Malerm ter Teleron 119 Andr. Midtgaard N. H. Willadsen BAGERl & CA E Tel~fon 96 Glarme ter Billcder og Rammer 1. (2)vig elefon 136 gcvadenten del grelder d l kulinari ke Iller det materieue til Ju\eb rdet, forsog has a! Harald Jensen Kolonia! Herningvej 7 Teleron 131. BYl'flS reldst Kolontal- og I~enkramforretning Banegaardens Restaurant Fritz Kapper ensker aile sine Kunder Ira By og Land en glcedelig Jut og et godt Nytaar.

5 Af Aage Langballe Tegning af Aage Nielsen eg traf tihceldigt en af Byens eeldre Haandveerkere i en Butik en Aftenstund lige fer J Neglen skulde drejes om - hvis man kan kalde KI. 5 for Aftenstund - og vi korn til at sludre om de underlige Tider og den besynderlige Verden, vi Mennesker oplever. Haandveerkeren kom da ind paa at for teelle om gamle Dage, og det viste sig, at denne Mands Hukommelse er et rent Fund for den, der interesserer sig for gamle Tider og Skikke. Han gav mig gennem sin Passiar et levende Billede af Brande for halvtreds Aar siden. Jeg forsegte at here lidt om Jule~ handelen dengang: Julehandel synes jeg ikke ri gtig, jeg kan fo r teelle noget om. Vi brugte ikke meget med Luksus dengang, og saa var det jo ogsaa n nejsom Egn. Udover det seedvanlige vi kunde kebe i N. 1. Mellers Butik, som dengang laa, hvor Bager Ankcer Nielsens Forretning nu ligger, va r der fremlagt Juletreespynt og Julelys, og dermed tror jeg nok Behovet til denne Festaften var deekket. Nej, hvis jeg skulde forteelle noget om Brande Ira den Ti, saa sku Ide det veere om det store Marked, der blev afholdt hvert Aar, og som gjorde vor lille Hedebys Navn kendt viden om. Der kom Mennesker fra neer og fjern med Kre~ aturer og uden Kreaturer og jeg husker bl. a. tyd eligt, at der hver Gang var en hel Del, der trak fra Horsens og hertil, med hvad de havde at sre lge. Husk paa, dengang vat der ingen Export, saa hvis Landboernc vjlde seelge noget, for 50 Aar siden maatte de nedvendigvis sege hen til et af de store Markeder, der dengang blev afholdt i flere forskellige Byer. Dagvognen! Nej den spillede ikke nogen steme Rolle ved Befordringen af Markedsgeester. Det var alt for dyrt at tage med den. Det kostede tre Kroner til Vejle og to til Heming, men det var altid festligt, naar Deligencen holdt sit Indtog i Byen, og Kusken bla'ste i Hornet. Det skete engang imejlem. at den blev fert af en Kusk, der ikke rigtig kunde haandtere Hornet, og de Lyde, han saa frembragte, var ikke lige~ frem har mon i ~k e og gay tit Anledning til et billigt Grin. Se, nu ligger en Del af Byen io og breder sig der, hvor der den Gang var Markedsplads. Man I<an godt sige, at der var Markedsplads der, hvor der nu er Torv, men den var meget, meget ste rre. Den gik bag om Kroen og hen til Adolf Olsens Gaard, der hvor Installater Hansen nu bor. Ved Gaarden var altid en stor Medding, og lige op ad den blev Cirkus og Karrusel an~ bragt. Det hcendtf' da heller ik ke saa sjeeldent, at en svimmel Geest forvildede sig et Par Skri dt ud i dette saa na dvendige Affald ssted. Mod Nord bredte Pladsen sig helt over i Retning af, hvor Barakkerne nu Iigger. Dengang var ---=n- s

6 del jo ikke Banegaard, Posthus eller Volmerhus, men i 1908 blev Dyrlcege Meller Jensens og Fabricius Thomsens Huse opfert. Foran disse Huse gik en sandet Vej, og paa den modsatte Side af denne laa "Markedsdiget", som paa det Sted afgrrensede Markedspladsen. Jeg va r dengang 12 Aar og fast Dreng paa Kroen hos Fru Laursen (afde de Hotelejer Laursens Mor), og D e kan tro, der var Travlhed paa den gamle Kro den sidste Uge fer Markedet. Der var nu en e~e n StemIl ing, naar vi begyndte a t bage Rugbn'Jd j Stakkevis og brygge 01. Hjemmebrygget 0 1 smagte godt dengang. og saa var Pri sen overkommelig. Et Glas 01 og en Snaps kostede fire 0re. Kalve og Grise kulde der slagtes, halvandet Hundrede Kyllinger maatt strcekke Hals, og Kartoflerne - det va r et stort Arbejde. - Vi skrrellede flere Tender for at vrere paa den sjkre Side. og til Suppen maatte Gruekedlen holde for. Man kan jo godt (orstaa, at Folk var suhne, naar de kom gaaende eller a gende langvej fra, og vi Uk da ogsaa sltid udsolgt. De farste Markedsgre ter anko m altid Dagen fer selve Markedet, der altid landt Sted en Lerdag. De krrevede ind, og Fru Laursen skreldte ud. Det var ikke en Tid at komme til Marked paa. Mad var der ihvert Fald ingen Ting af endnu. Det endte dog altid med, at de blev godt bevceret og fik, hvad de kunde spise og drikke, hvorpaa de blev indkvarteret paa de nrermeste Gaarde. hvor de SOy i Halmen. Naar selve Dagen oprandt, var den ellers saa 0de Plads et broget Skue med mregtige Rcekker af Heste og Keer og lange Rcekker af Telte, hvori der blev falb udt Varer af aile mulige og um ulige Arter. Jeg nrevnte f0r Ci rkus og Karrusel ved Adolf Olsens Gaard. Overfo r disse, langs med Kroens Sal holdt Kagekonerne til. Der var mange Telte. der hver rummede en i Reglen trivelig Kone omgivet af Kager i aile Sterrelser. Mest populcere var de store Hjerter med Vers paa. Konerne brugte nogle langskaftede Skovle til at rcekke Kagerne ud til Folk med, og her skulde man saa lregge Pengene paa. Ligefrem hygiejnisk var det jo ikke, men Kagerne smagte n u goot nok. I andre Telte blev der handlet med Damehatte, Trresko, Smykker og meget andet imellem hinwiden. Det kan godt vcere, det lyder utroligt i Dag. men sandt er det, at der var o p mod tredive Chr. Gertsen lcnederforretning Mellcmvcj 1 Daloia &Dans e Pbonix Aft i Forsikring Tclefon 141 I GVART JUUL Vejlevej 64 Brande 10 Telefon 280 F orudbestilling hver Dag KJ. 16, Baljer - Spande Henkogningskedler L. Willemsen Foderkogere Brande lsenkramforr. Vaskekedler Telefon 41 Bliv sund og glad, spis Ostemad. OSTEHU ET KNUD HOLMSTEEN TELEFON 260 6

7 13evrertningstelte, der aile havde stor e gning. Der skulde jo "Lei-kev" til hver Handel, og da kendte man ikke til Spiritus-Skat og Statsafgift. En Kaffepunch kostede 8 0 re, men hvis man selv skamkede den, kostede den 10. Naar dertil ko mmer, at Byens Beboere den Dag havde Bevcertning I hve rt a ndet Hus, behovede man ikke at frygte for, at nogen tfhstede. Det hce ndte da og aa flere Gange, at der blev kigget saa dybt i Glassene, at man ikke bag efter kunde huske den Handel, der gik foru d for " Lejk ewet ~. Det skete f1ere G nge, at der eft er Markedet var en Ko, der ingen Ejermand havde. Den blev saa sojgt ved Auktion og indbragte ca. femogtyve Kroner, der gik i Politikassen. Bevilling til at scelge Drikkevarer paa Markedsdagen var tilgcengejig for enhver og kostede fire Kroner. I Kroens Sal gi k Dansen lystig fra KI. fire om Eftermiddagen til Midnat. Saa havde man Natten til at drage hjem i, hvilket for de, der boede Jrengst vcek, heller ikke var for meget. Den a vce rende Kebmand Hans H0j var Byens Hofmusiker, men havde selvf01 gelig ved saada n en Lejlighed hentet HjceJp ude fra, og jeg husker f. Eks., at vi havde l ergen Nielsen fra }{inggive ag "Hans Hjuler" fra Nerre Snec1e. Saadan tre gamle Spillemcend kunde nok vrekke Uro i Benene. I Salen var der bygget en stor Forh0jning, hvor der var Plads til baade Spillemcendene a g nogle lange Borde, hvor der servered es. Denne Forhejning havde ondt ved at bcere saa mange Mennesker, for jeg husker, at den to Aar i Trrek Lad Habitten presse hos krmder F. T. Moller Jernbanegade brasede sammen med Spillemcend og Gcestet. Det skete ogsaa, at et Par fyrige Svende blev uenige og tildelte hinanden nogle haard e Knubs, og jeg husker, at det engang endte med, at aile deltog i Kampen. Saa rykkede Gendarmerne ud og bragte emytterne i Ro ige n. l a, fo r vi havde nemlig Gendarmer denga ng. To med Heste. De boede der, hvor Dyrlcege Skjerris n bor i Storegade. 10, vi havde saadan set ogsaa Politi dengang. Politibetjent Hagensen fra Give kiggede herud engang imellem, men der var jo ikke saa meget LovI0shed dengang som nu. Markedet blev som sagt altid afholdt ell L0fdag, men S0ndag var Indbyggernes Festdag, og S0ndag Aften genl0d Pladsen endnu enga ng af Sang og glade Stemmer, mens Karrusellens Lirekasse og Hornmusikken fra Cirkus nu led for sidste Gang det Aar..l a, det var dejlige Tider den Gang. Man stillede ikke store Krav, me n man kunde kabe det. man havde Brug for, oven i Kebet for smaa Penge - og saa var det Kram, der kunde holde. Vi a rbej dede haardt den Gang. Somme maaske for haardt, men saa nod vi det ogsaa saa meget mere, naar vi endelig havde fri og kunde m0des med gode Venner. Da sagd man ofte: nses vi ikke fer, saa ses vi til Markedet i Brande ". OST, vellagr t, i aile Kvaliteter Kolonial Delikatesse Vine Spirituosa Martin Jensen»V olm rhus«. Brande. Telefon 161 A. P. M0LGAARD Barber - Fris0r Volmerhus Speedomes k Opmaskning Forf0dning Kunsttopning Aase Kristensen.»Volmerhus«Tricotage Bomeudstyr PAUL][NE BAGGlE Torvegade '1

8 llandxn PEKT0R BRANG To r v e t Tele f on B r an d e 12 9 Smukt Udvalg Kranse, Blomster og Dekorationer BE LL IS ved A. C h r i 5 t 0 f fer sen K0b Deres Julebeger Julehefter Julekort og Lommebeger Banegaardskiosken c. V. Madsen Telefon 258 Vame- og +lerresaionen Sto regade 4 6 a nbefales med a l t indenfor Faget P. Vork og Inger Steger Telefon 198 Greider det A DT O-Reparationer saa Kai Andresen Chr. Bergsve j Telefon 256 Brande Melle KORN- OG F ODERSTO F FER Telefon S0ndergaard Mode- Tricotage- & Lingeriforretning Telefon 182 e

9 GAMLE ANES JULEAFTEN Af T. Bllndgaard Lassen Tegiling al Aage Nielsen Decemberctagene havde vc.eret m~rke og regnfulde, meo ved Solhvervstide slog det pludselig om til Frost. Tunge sorte Sneskyer jog b n over Himmelen, dryssede af og til deres lndhold ned over Jorden og klredte den i en blad bvid Vinterdragt. Det saa ad til at blive et Julevejr saa pragttuldt, som man ellers l{un ser det paa Jul kort og Ic.eser om det i Juiebagerne. Ude ved Sognegrrensen i det lilie Hedehus gik Gamle An og nussede rundt i de to smaa Rum, Stue og KeJkken. der udgjorde beje Lejligheden. om de lieste andre Mennesker ud over Landet havde Ane hart travlt med Forberedelserne til den store H0jtid. Nu gik ILUn og hyggeda 'ig i Varman fra Bila:>ggerovnen og faue en dyb Taknemlighed v d Tanken om, at hun igen skulde faa Lov til at opjeve den velsignede Juletid, der havde den forun derlige MaRt over Mennesker, at selv det haarde te Sind taede op og lalte Trang til at hjrelpe andre. En Jul paa saadan en Maade. so m da B0Tnene var hjemrne, og Jens var levender kund e hun fo ikke faa. men de Forhold, hun levede under, var hun blevet saa foltrolig ru ed, at hun ikke mere anstiuede nogen SAm menligning mellem den lorbigangne og den nrervrerend e Tid. Da havde der vreret Liv i det lille Hedehus, nu raadede Stilheden, men Ensomheden virkede ikke mere afslurekkende paa Gamle Ane. Hun havde vrennet sig til den og indrettet sin TiIvrerelse efter den. Tkke saaledes at forstaa, at hun Va! bjevet en Eneboer, der skyede andres Selslmb, nej, tvrertimod var det hen de en stor m~de, naar et af B0rnene korn hjem, naar god Venner saa ind til hende, eller naar hun en sjrejden Gang kom ud mellem andre, og en saadan Oplevelse berigede hendes n0jsorn me Sind lcellge efter. Hun gik rundt og tog i 0 jesyn alt det, hun havde faaet udrettet de sidste Dage, og en inderlig Glrede, over at bun kunde bolde Jul som sig har og bar. og som hun havde gjort det IIV ert Aar, fyldte hendes Sind. Havde hun nu husket alt? Jo, saa vidt hun kunde se, mang\ede der ikke noget. Flnt hvidt Sand var stwet over det lerstampede Gulv i Sluen. Forh nget ved Alkovesengen var vasket og strhget, der var kommet nyt Halm i Sengen og rene Lagener over Dynerne. Billedet af Jens, der hang paa Vreggen mellem de srnaa Vind uer. var srnykket med Grankviste, og ude i Forstuen laa en smuk Lyngkrans, som sku Ide Jregges paa Jens' Grav, naar Ane korn til Kirke JuJedag. Det stenpikkede Gulv 1 KeJkkenet var renskyl1et. og Bordet var skuret skinnende hvidt. Ved del aabne I1dsted laa en star Bunke Kiyner, l10 k til flere Dage, saa Ane beh0v de ikke at brere Brcende ind i Helligdagene. Hylderne i Spisekammeret var fulde af Mad Yarer, der vidnede am, hvor travlt Ane havde haft det de foregaaende Dage. Til Hverdag levede Ane yderst oo.isomt, men i Julen skulde der vrere nok af alt - ing n skulde brere Jlllen ud hos hende. Ogsaa paa sine Husdyr havde Ane tamkt. Ude i Gaarden havde hun Jejet Sneen bort. saa hun kunde fadre Hmlsene paa en Plet bar Jord. rnde i Stal den laa Anes ene te Ko vel til pas paa et dobbert Lag Str0else og dmvtyggede den store POltion Engh0, Ane havde tijdelt den. Med slore dvaske 0jne stirrede d n op paa Hemsene, der ajlerede havde sat sig til Ro paa deres Pinde. De havde ogsaa <edt saa meget. de orkede, og ude paa Foderpladsen j Gaarden slages en Flok Graaspurve med et Par sultne Krager am de!, de havde levnet. Solen var gaaet ned bag Bakkerne i Sa ndfeldbjergene. Skumringen bredte sig ud over Heden, om Iidt vilde Nyets skinnende Segl og Stjernerne, der tittedc frem mejlem Sneskyerne, viere ene om at lyse. 9

10 Ane trendte TrelleJyset, der stod i Stagen paa Fyrretrresbordet, og trak Gardinerne for de maa Vinduer. Ikke fordl hun var bange for, at Folk skulde kigge ind til hende. Hedehuset laa langt fra AlIarvej, og sjrelden havde nogen lerinde der forbi, men Gardinerne hyggede og hjajp til med at halde Kulden ude. Nu vilde Ane spise sin Juleaftensnadver. HUll havde io ikke noget at vente efter, ingen af Bernene kunde komme hjem til hende far Anden Juledag. I AHen kuude hun ikkc, som bun plejede, torkorte Tiden ved Rokken eller med Strikkepinriene, saa vilde hun faa bulne Fingre i det nye AaT, men bun vilde gaa tidlig til Ro hun skulde jo ogsaa op i god Tid for at naa til Brande til Kirketid. Da hun havde spist og ryddet til Side i K0k~ kenet, trak bun Armstolen hen til Ovnen og satte sig til rette med Bibelen og IHngos Salme~ bog paa Bordet forao sig. Hun slog op paa Nummer 137 i Salmebogen, "Den yndigste Rose er funden u Hun lmnde den udenad. en i Aften vilde hun se Ordbne paa Prent i den gamje Bog, hvor hun saa tit havde fundet Trast. Hun lreste aue Versene - h0jt og kjart J0d BrorsoRs smukke JuJesalme i den Iille Stue. Hun bladede lidt j Bogen, fen hun lagde den fra sig. Hun holdt saa meget f clen Bog. 1U havde mange i Sognet jo anskaffet sig Eva nge Jisk-kristeJi g Salmebog. fordi den bjev brugt i Ki rken, men den var hend saa fremmed, og det kneb for he nde at 'finde Salmerne i den, saa hull hold t sig frem deles ti Kin o. Saa tog hun Bibelen frem og lreste Juleevangeliet: Men det skete i de Dage, at en Befalin g udgik fra Keiser Augustus, at al Verden skulde skrives i Mandta!. Hun lreste det langsomt og hejjtideligt. som hun havde lrest det hver Juleaften, siden hun og lens var tlyttet ind i Hedehuset. Lrenge erter, at hun havde lukket Bibelen, ad hun med Hrenderne foldede over den o~ trenkte paa Evangeliets Indhold. Hun trenkte paa Jes u Mor. der trret og syg maatte vandre rundt i Bethlehem, til hun endeug fandt Hvile i Hyrder ~ nes Staid. Hun tcpnkte paa det uhe Jesubarn, der iaa svabt i Klude paa det fattige Leje i l{rybben. Og Tankeme gik Ira Bethlehem til det fattige Hjem, h llll og Jens var t1yttet ind til her. Smaat havde de haft det de wrste Aar, men lens var en Wttig og virksom Mand. og snarl blev Kaarene bedre for demo Slidsomt havde det rande Savvrerk vi \1ad' BeltheJ eo BRANDE BANK AKTIESE LSKAll Opskrering ai Tl'Jmmer og Brreddcr EmbalJage - Kas er - Gen ratortrre Blkhersv j 25 - Telefon l :!O "Anny Salonen" vi Elly Olsen - Torvegade 9 - Telef. 7_ Smukke Trl2bakkel' til mange Priser LikorsteJ. 0lstel Keramik. Figurer Stofste Udvalg 1 Gaver l. Wi liemsen Brande lsenkramforr. - T lf. 41 ONTORTJD : og Tel fo Il 56 Benyt den lokale Bankl 10

11 vreret fo r dem begge. Haardt havde de maattet arbejde. fe r de kom saa vidt, at de kunde holde et P r K0er og nogle Faar paa den liile Hedelod. Men et godt og lykkelllgt Hjem havde de ha ft sammen. AIl e Bernene havde skikket sig godt, og nu sad hun ber og klarede sig selv uden at fai de nogen til Byrde. Lyset var nresten brrendt ned i Stagen, og der var lwn GI0der tii bage i Ovnen, da Ane rejste sig. Nu havde hun holdt luleaften. saa godt bun kunde. I Morgen skulde hun sidde mellem Venner og BeJ{e ndte i den gamle Kirke, synge med i l uiesalmerne g h0 J1e Pa tor Lund lldjregge Evangeliet varmt og indtrrengende, som han plejede. Nreste Dags Formiddag sad Pastor Lund i sit Kontor i Prrestegaarden og skrev sin JuIeprrediken til Juledag. Af og til saa han over GaardspladseD op mod Kirken. Det var bl rest op i L0bet af Natten, og Sneen hvirvlede ned. BIev det saadan ved, kom der ook ikk e mange i Kirken i Juledagene. Han Im nde ellers ikke klage over Kirkegangen. Sog-nets Beboere levede i gammeldags Oudsfrygt. De havde JErb0dighed og Hengivenbed fo r Prresten, og hver Helligdag kom de ad de lange trrelsomme Veje og fyldte Kirken til sidste Plads. Pludselig blev Prresten forstyrret i sit Arbejde, ved at D0ren ud til Gangen blev revet op, og en af hans Drenge stak Hovedet indo Det var aabenbart noget morsomt, han havde at fortrelle. Han 10 h0jt, f0r han fik begyndt. "Far, der sidder en gammel Kone oppe i Kirken og venter paa, at der skal komme Folk til Gudstjenesten. Hun tror, det er luledag". Fe r Faderen fik spurgt, hvem Konen var, smrekkede Drengen D0ren i og for videre gennem Huset med sin morsomrne Meddelelse. Pastor Lund ko m straks i Overtejet og gik op i Kirken for at se, hvem Kirkegrengeren var. Lidt efter sad Ane i Prrestens varme Spisestue, h vor hun blev bevre rtet og underholdt ilf Prrestefruen, Madam Lund, som hun blev kaldt af BefoJkni ngen. Spis nu, Ane, du kan nok trrenge til det efter den lange r Uf i al den Sne. At du turde vove dig ud i det Vej r, og hvord.m lrunde d u da saadan tage Fejl af Dagene?" Ane virrede med it gamle Hoved. nla, De maa nok sige det. Det er da ogsaa for galt. En maa jo Jige godt vrere paa Vej til fra MID TJYDSK FORLAG vi A. H. JenBen Eampep - EysefT'onep Sf<a3pme Johs. Hansen a ut. elektr. I nstal lator elefon 45 Maskinfabrik Ore j c, S tan s e- 0 g S v e j s ea r b e j de BIande - T elefon 123 Hans Nielsen Torvegade SKO T0J SREPA RA T ION 1 H. Madsen & S0n Blikk enslager VA OG TeJe fon 70 SANIT ET 11

12 at blive gammel, naar det kan overgaa en. A maa jo have krydset en Dag fo r meget af i Almanakken. M Det var ikke til at mrerke paa de to Kvinder, at de var vokset op under saa ulige Kaar den ene i et Provstehje m, den anden i et fattigt Husmandshjem paa Heden. De forstod hinanden saa godt og havde det saa byggejigt sammen. De mangiede ikke Samtalestof; de talte om B0r Dene, om Madlavning og rneget andet vedr0rende Husmoderens Arbe jde i Hjemmet. Henimod Middag begyndte Ane at tale om, at hun skulde vel se at komme hjem, men det vilde Prrestefruen ikke h0re tale om. Ane skulde ikke ud i det Vejr. Nu kuld e hun holde JuleafteD i Prrestegaarden, blive der Natten over og felges med dem til Kirke Juledag. Saa kunde de li1 den Tid s, hvorledes Vejret artede sig. Ane slog afvrergende ud med Haanden. Nej, d t kunde da aldrig gaa. Hun kunde ikke vrere hjemmefra saa lcenge. Koen slmlde malkes og fodres. og der var meget andet at se euer. Men Prrestefruen fan dt snart paa Raad. Hans, deres Karl, som Ane nok kendte, skulde hjern til sine Forreldre i Sandfeld til Aften. Nu kunde Ber tcgarniture j Bronce i smukt UdvaJg L. Willemsen Brande lsenkramforretning - Telefon 41 Brande Vaskeri Borgergade han gaa saa tidlig, at han kunde lregge Vejen om ad Hedehuset og se til Koen. Det kostede dog Prrestefruen store Anstrengeiser, for hun fik Ane overtalt, men endelig lykkedes det, og Ane korn ikke til at furtryde det. Det blev en af de store Oplevelser i hendes ensformige Tilvrerelse. Saadan en Juleaften havde hun ikke haft, siden bendes egne Bern var smaa. Saa gammel hun var, maatte hun trave med i Kredsen om J uletrreet. Prrestefruen spillede paa Klaveret. og B0rnene sang med klare, friske Stemmer hele Rrekken af J lens dejjige Salmer. Prresten lreste, og bagefter legede B0rnene med Pebernadder. Ane maatte vre re med til "Enen og UefIen" I og Iwad B0rnene ellers fandt paa. EIter at Barnene var kommet i Seng, fik de voksne Kaffe, og da Ane fortalte, at hun ikke havde smagt den Drik, siden Jens blev begravet. kom Samtalen Resten af Aftenen til at dreje sig om Livsforholdene i det store Hedesogn. Prresten fortaite muntre Oplevelser Ira sine Besag omkring hos Sogneboerne, og det gav Anledning til, at Ane ogsaa landt nogle Smaatrrek frem fra Mindernes Gem. Den ene Historie trak den anden med sig, og den Aften kom Ane senere i Seng, end hun plejede, men alligevel var hun f0rst oppe Julemorgen. Hun havde aldrig haft Ro til at Ugge lrenge om Morgenen. Da Gudstjenesten var forbi. og Ane havde hilst paa Venner og Kendinger, sprendte Pastor Lund fo r Kanen og k0rte Ane bjem til Hedehuset. Lrenge efter var det Anes st0rste Forn0jelse at tale om sit Julebeseg hos de rare Prrestefolk, og hver Gang, hun fi k Lejlighed til at fortrelle derom, morede hun sig over, at hun denne begivenhedsrige Jul havde boldt Juleaften to Gange. Martensens Fabrik 12

13 Ankjrer Nielsen Johs. Gertsen & S0ll Herre- og Dameskrwderi Sloregade 17 Bagermester Telefon 52 Dam eg ris0rsalon Annelise Sorensen Sloregade 12 - Telefon 93 Laodbrngsmaskiner O.V.VEDSTED Herningvej 41 Telefon 229 BRANDE HOTEL (aurits 'Rahn K OLONI A L - D L1K A T ESSE Telefon 128 E. LAURSEN T E!'= E 0, Er det Skreg s ew ln d til Jacub Madsen Barbermester - Storegade 8 13

14 Yore bedste 0 nsker om en gl~del i g I ul Spejle i 8 10rt Udvalg 8 adevrerelsesspejle og Barberspejle L. WIL LEMSEN Brande /senkramfo rretning - Telefon 41 Skotojsforretning VILH. JENSEN Murermeste r & Cement l0 berl 0stre AII(; - Telefon 153 Sondertoft & Andersen Snedkermestre Brande Telefon 246 Ib Ibsen Vognmandst orretn ing l30rgergade 20 - Telef n 124 Indreg. V aremterke ~. J~ Kun " l'\~ e"g'"', '- \. Dansk Tekstil-Industri v / age Peter en r/3l,m,s/e,. G0R JtJ L EN FE TLlG! Vi har stort Udvalg i pa! ne Potteplanter til forske llige P riser. H usk a t bestille i god T id, Eo sm uk Borddekora tion pynter J ulebordet og gl <eder hele Fa milien. AA. CLAUSEN HANSEN Telefon 160 RADIO 1010 Ko lon ial og Delikatesser Mark- og RoefrltJ Hansen & Ulbrichsen Telefon 152 ~.~alkias sen Telefon 61 - Brande 14

15 rrndustrhien AI Aage Petersen At Danrnarks Gennembrud som Industriland, modsat mange andre Lande, fafst kom saa sent, skyldes blandt and re Aarsager, at det fra SJregtled til Slregtled med al Tydelighed er slaaet fast, at Danmarks Hovednreringsveje er Landbrug og Fiskeri, og styrket i denne Opfattelse bar si kkert Grundtvigs "Ved Jorden at blive det Ijener os bedst u bidraget sit til, idet disse Ord i 8efolkningen er blevet opfattet mere b gstavelig, end Digteren nogen inde hnvde trenkt sig ciet. og dertil kommer. at vi aile I kolen har Martensell5 rtlbrlk tegnet al Aage Tiel "'en fanet indprentet, at Danmark er et raastoffattigt Land. og derfor mangler aile Muli gheder for at buve et Industriland. - Denne OpfaUelse var maaske paa et Tidspunkt rigtig. men da Industrien, navnlig i sidste Del af det 19. Aarh L n drede. tog Fart Tundt om i Verden, skpte der en tilsvarende Udvikling af Transportmidlerne. saa Omkostningerne, der er forbundet med at bente Raavaren hjem og bringe Frerdigvaren ud til Forbrugerne. ikke spiller nogen afgarende Rolle med moderne Transportmidler. At Danmark samtidig har en Beliggenhed tret op ad de slore Industrilande. skable tillige med vor tidligt udviklede Skibsfart industrieue MlJligheder, og det if ogsaa disse Forhold, der i det store og bele forklarer den Udvikling Industrien har taget i Danmark ira 8 egyndejsen af det 20. Aarhundrede. En Lykke for Illdustrien, saavel sam for Danmark, var maaske det. at den sterste Udvikling foregik i en Tid, hvor Frihandel var fremherskende, og selvom det for mange blev dyrekbbte Erfaringer, der blev indvundet, kan man i Dag sige, at disse Oire ikke blev bragt lorgreves. - Det Irerte as den realistlske Bedammelse af Forholdene. der nu engang er en N0d 'endighed, for at en Sag skal bringe frelst igennem Vanskelighederne. Naar vi i Dag betragter dansk Industri. kan vi sige, at den for llresten aile vigtige Brugsartiklers Vedkommende har kunnet holde Trit med Udlandet. og at Industrien nu staar nogenlund e sideordn t l11ed vort Hovederhverv Landbrugel. Denr e industrielle Udvikling har medfart n Stigning paa ca. 35 io af Industribefolkningen. hvilket er betydeligt mere end Befollmingens Tilvrel< t i samme Tidsrum, og man kunde derfor vente, a t det srerligt var gaaet lid over Landbrugsproduktionen, men det Dlodsatte har vreret Tilfreldet. idl!t ogsaa Landbrugets Dliftsformer er undergaaet iendringer, skabt paa Grundlag af de Resultater. lndustrien har naaet. Det moderne danske Landbrug er knyttet uadsl{iiieligt til store Industliomraader. som f. Eks. G0dningsindustri, Kotl ervesindnstri, Maskinindustri og Olieindustrien. for al mevne nogle at de vigtigste. og Res ultatet at denne VekseJvirkning mellem lndustri og Landbrug hat bevirket, at Landbrugets Produktion ha T kuonet omtient tredobles inden for det sidste halve huddrede AaT. At denne Udvikl1ng til tr ds for visse Skrev heder og politiske Fejltagel er i det store og hele har vreret heldig for art Land, har vi maaske under den lluvrerende Krig faaet del bedste Bevis for, idet netop den starre Aisidighed i Produl<tionen at Livstorn ldenheder har medfart. at vi i dette Land er kommet no~enlunde helsltindet igennem disse 5 svcere Krigsaar. At der med Krigens Udbrud skete en total iendring Verden over i Industriens Karalder, behflver ikke nrermere forklaring. og ogsaa for vort Land. som pl udsehgt blev afskaaret fra en stor Del af vote sredvanlige Import- og Eksportforbindelser, maatte der ske en betydeug Om Jregning af lndustrien. Nye krigsprregede Industrier opstod. hvoraf dog sikkert st0rste Parten fo rsvinder igen med Krigens Oplwr. for de lndustrier, der bavde baft deres Udvikling i Fredsaarene. og som for starste Delens Vedkommende var betinget al en Raavareim port, som nu del vis eller slet ikke kunde fremska[fes, opstod slore Vanskeligbeder, men all igevel kan vi i Dag sige, at dansk lndustri bar klaret Opgaverne ved en bensigtmressig Anvendelse at de fo r haanden~ is

16 vrerende Raastoffer, i Forbindelse med de i mange Til relde udmrerkede Erstatningsprodukter. For at ikre at der skete ' en reurerdig Fordeling af de knappe Raastoffer til Industrien og Frerdigvarer til Forbrugerne, omdannedes Valutacentralen til et Vareforsyningsdirektorat. hvorigennem a1 Varefordeling kontrollere!l. o~ TiIladelser og Forbud gives til de forskellige Frembringelser, og trods visse Fejlgreb maa vi jo i Dag erkende, at uden Direktoratets Medvirken lrunde Beskreftigelse og Produktion ikke vrere opretholdt det Omfang, om har vreret Tilfreldet, og Fordelingen vrere sket aa retfrerdig. at de kun bar medf0rt faa berettigede Klager. - Selv am det baade for Industri og Handel er en graa og trist Form for Varefordeling, saa har man loyalt indenfo r aile dens Grene, s0gt at foretage denne Ford ling i Overensstemmelse med de RetningsIi nipr, d r er angivet Ira Vareforsyningsdirektoratets Side uden Hensyn til Fortienstmulighederne, i Erkendelse af N0dvendigheden for en saa retfrerdig og prisbillig Varefordeling som muligt. Industriens Opgave under Krigen har i vresentlig Grad vreret reduceret til at tilfredsstille et absolut n0dvendige Behov, mens dens egentlige Opgave er at skabe nyt Behov, for igennem den tekniske Udvikling at bidiage sit til, at aile i vort Samfund ved en Billigg0relse af Varerne kan faa Del i disse Goder. Krigen har jo paa mange Omraader slaaet UdvikJingen tubage. og de tekniske Fremskridt, som og aa under denne Krig er sl<et indenf r Fred produktionen, men som paa Grund af Krigen ij{ke kan fares prakti k ud i Livet, ligger jo kun og venter paa den Dag. da de skal tages i Brug til Forbedring af Menneskenes Levevilkaar i Stedet for 80m uu til Menneskenes 0delreggelse. I den Kappestrjd, som da vii opstaa Verden over. tror jeg ogsaa Danmark staar rustet til at ku nne tage Opgaverne op indenfor de Omraader af Industrien. som er naturlige [or delte Land. Drenge- og Herreekvipering M. Dinesen Engels k Bek l:tdning magasin Brande Teglvrerk T el fon BOfgergades BAGER! Aage Munkholm aa til Fogmanden Laurids Madsen Temrermester - Telefon 22! 16

17 Onsom fluf Skitse af Folmer H. Stenumgaard Tegning af Hilma Skov Gamle Fru Petersen var opstemt af Olrede. For tredie Gang denne Formiddag glemte hun, hvor hun havde lagt Stewkluden. Fmrst var hun blevet for tyrret ved Mrelke mandens Ankomst, omend han var uden Skyld deri. Omstrendeligt havde hun forklaret ham, at nu var det na3sten sikkert, Smnnen kom hjem paa Julelerie. Hun fortalte spredte Trrek om hans magelmse Karakter og solide Dygtighed, mens deo nervmst trippende Mrelkekusk ventede paa en Pause, bvor han med et Par venlige Ord kunde stikke ai. Da ban omsider lik Chancen, var bun saa langt henne i sin Tanlterrekke. at hun ikke aoede, hvor hun skuld lede efter StliJvkluden. Hun fandt den ierst et Kvarfer senere, da hl:ln vilde lregge Bytt pen gene i den sorte Taske under Kekkenbordet - der laa Shwkluden som ct uskyldigt corpus delicti. Hun var netop kommet i Gang med AfstliJvningen igen, da Genbokonen kom for at laane. bleskivepanden. Ogsaa hun blev indviet i den glredelige Nyhed om den ventede Feriegrest. Genbokonen havde i Vuggegave faaet Evnen til at lytte til andre, sam am hun tog Del i deres Sorger og Glreder, og hun omsatte sin Viden i strerkt personligt farvede Beretninger, der var til stor Glrede for he Ie Kvarteret, idet man takket vrere hendes Utrrettelighed altid bavde Kontakt med hinanden. uden selv at skulle vrere nysgerrig. Hun tog med vanlig Hjerteligbed Afsked, efter at have drukket tre Kopper Kalle og rost den udmrerkede Kringle. som hun paastod, ingen kunde bage Mage til - det sagde hun forresten i hvert Hjem. bvor man bagte Kringle, thi det var altid et udmrerket Paaskud til at tage et Stykke mere. Fru Petersen saa hendes let bmjede Skikkelse, der altid saa ud, som am bun med hele Kroppen lyttede til noget, forsvinde ind ad Naboens K0kkender. Og 5aa var Stavkluden igen borte. Fru Petersen ledte alle Vegue, men St0vkJuden var som sunket i Jorden. Pludselig korn Genbokonen tubage og under Fnis og Skulderklap forklarede bun. at hun i Distrailion bavde stuk ket Kiuden i Lommen og oorst opdagede det, da bun ind hos Naboen vilde pudse sin Nrese. Under Latter og Snak skutes man igen, og Fru Petersen kunde fortsrette med at steve ai. Hun bavde netop faaet ryddet alle Nipsgenstan de af det gamle Chatol, da det igen bankede paa Deren. Det var en fattigt udseende ung Mand, om vilde sreige Berster. Fr eter en korn til at trenke paa sin egen Sen og blev blmd am Hjertet, hvilket resulterede i, at hun kmbte en Afsrebningsbmrste, s m hun strengt taget slet ikke manglede. Da den unge Mand gik, saa hun, at hans Benkl reder var trynsede forneden, ligesom lakken var alt for star til ham. Hun sukkede dybt og vilde til at genoptage Arbejdet, da bun opdagede, at tevkluden igen var borte. Efter at have ledt et Stykke Tid, fandt h un den endelig under en gammel Smlvbakke, som hun bavde vreret ved at steve af, da det J:ingede paa Deren. Og Resten af Dagens Arbejde gik sa m en Leg. Hun stegte og brasede, thi det var Dagen oor Juleaften, og Sa nnen skulde ikke komme hjem til et tomt Hus. I Morgen vilde han sidde over for hende ved Bordet, og hun vilde glredesig over at se, bvordan han tog for sig af Livretterne, mens han fortalte hende om sine Oplevelser derinde i den store By. I MliJrkningen satte hun ig i den store Lame stol ved Vinduet og forsagte at strikke. Men det var ligesom, Tankerne tog Magten fra hende, og hud lod S rikketejet falde ned i SkliJdet, mens hun fortabte sig i Minderne am svundne Dage. Pludselig tik hun et ufo rklarligt Anfald af Angst og blev siddende hj rel pews, mens Hjertet bankede voldsomt. Langsomt gik Anfaldet over, og hun forsegte at genoptage Strikningen. Men det var Iigesom Uroen holdt sig, og hun havde ingen Appetit til Aftensmaden. Hun gik tidligt til Ro, 17

18 fordi h un dermed mente paa en bebageug Maade at kunne gme Tiden til n<este Dag kortere. Na! le Morgen vaagllede hun ved at here Brevkassen sm<ekl(e, og hun var straks Iysvaagen. Kun ifert Natkjole og Tefler skyndte hun sig ud i Entreen. Foruden en Kalender Ira Kebmanden laa der et Brev; det lyste hvidt i Entreens dunkle Belysning. Med sk<elvende Ha!nder fik hun Bril Ierne af Foderalet g genkendte SfJnnens irlige Skrift. Hun rev Konvolutten op og lreste de i Hast nedskrevne Ord:,, - og jeg synes derror ikke, det kan betale sig at rei e hjem for 3 Dage. naar jeg kan holde Jul hos mine Svigerforreldre, men til Paaske bliver der jo Uere Dage og saa - - It. Taarerne trillede ned ad b ndes rynkede Kinder. mens hun gammel og kroget langsomt valdede rilbage til Sovev<Erelset. Va hun igen var korn met til Sengs overialdt Modlesheden heude, og hun hulkede la!nge. Den Aften var de! en bleg og trret gamme1 Kone, der ensom sad ved sit HUe t<endte Juletrre og Ia!ste Juleevangeliet. Men ovre i Kabetthavn stod ved samme Tid en ung Mand ammen men en ung Pige under en Mistelten. Hun saa smilende op paa ham og sagde: nbar du saa foruudt, at u blev hos mig?" Han kyssede hende amt og svarede:.hvor kan du dog sige saadan noget. Du ved jo, at du er hele mit Liv". ~A~ EQ, C O ~ OITOR.1 IN. H. SBronsen -~ Telefon., 38 Brande Anton Petersen M(.Jbelfo rretll ill g T e lef o l1 75 ekstrafine FISK Dunkrafte til Cummivognc fro 25 Kroner Skruestikke fra 85 Kr. og nedeftcr Loddclamper - Smedchamre. Slibema 'kiner - kovok er - Haandoks r HtlYl - Stemm jern - Hamre Rigtige Mandf olkegauer? saa ind til Isenkrmmmeren.couis petersen MALERMEST < R 0. trea!! Telefon 134 G/mde/ig Jul og godt Nytaar fjtlsh:es at Ludvig Nielsen Tuborg-Depotet Olredelig Jul og godt Nytaar Jens Andersen & P. StoItenborg Murermestre 8

19 Ho ABKJLDTRUJP BRUNKUL - T0RV Stati on vej 32 Telef n 4 Hu holdningsvregte Op"s kcbakker Brodskrerere Ksgedaa er, Stegepander, BordJrni\'e, Brodknive Frngtprcs'iere. Gode Gauer - saa ind tillsenkrremmeren Brande Xaretrnager60rreining vi N. Nielsen, Bllcherwej. Telefon 171 Carlsberg Depot v. M. Rasmussen Telefon 29 All. Z. Ovesen K0bmand Brande - Telefon de tre kommer igen! Brande Trcelasthandel A~ Telefon 3 I Alt Bygningsarbeide udfores Vindller og D0re m. m. kan endflll Leueres at gode. f0rre Materialer. MARTIN MOLLER STORFGADE S4 Assurance Compagniet BALTICA Loren ts Prrier.<;{'n, ta tionsvej 9 - Tel fon I 4 Inge Brandt Thomsen D AME F RIS0 R Borgergade 2 - Telefon 251 L H. Koleanlreg for etbvert Formanl. AU'A-LAVAL Malkcanlreg. Bestilling l110d lages lil L ering til Foraar. Rosvong-Nielsen Telefon 16 _------I 19

20 Da tcerke Jens var til lulemarked Ai T. Bllndgaard Lassen Tegninger af Vita Sa rensen g Aage Ni elsen I en af Landsbyerne mellem Silkeborg og Skanderborg boede for en Menneskealder sidell en Mand ved Navn Je :1 s Gaasbolm, der paa Grund af ine I cem pekrrefter va r kendt i flere Mils Omkred under Navnet Strerke Jen. Hj celpsom og god modig som han var, brugte ha i Almind Iigbed kun sin e Krreft er til nyttigt Arbejde, m en blev han n traadt over Tceem e ",.'llog han fra sig, og da var det ikke rart at vrere indentor hans Armes Rcek kevidde. Endnu gaar der i Landsbyen Ry af hans vreldige Krrefter. Man fortceller saaledes om ham, at ban undertiden, naar han red ind gennem Porten til sin Gaard, tog fat i Po rtbjcelken, s prendte Benene a m Hestene og leftede den op under sig. En Dag var hans Nabo kert fa st paa Markvejen med et Lres Scedekom. Karlene rykkede og sled i Hjulene, og Manden piskede (es paa de stakkels Heste, men Vognen sad uhjcelpelig fast i Ploret. Da korn Strerke Jens til. Uden at sige et Ord kravlede han ind under Vognen, satte sin brede Ryg mod Vognbunden og rettede sig med en v celdig Kraftanstrengelse lidt op - Vognen gled frern, men saa baardt havde Jens traadt, at hans ene Trresko revned. Naboen og Karlene saa ud, som om de havde set Syner, men stce rl{e Jen. tog sig med den roligste Mine af Verden e n fri sk Skraa, og med Ordene : ndet kostede dig et Par nye Trcesko", gik haa sindig hjem til Gaarden. Utallige var de Histol'ier, Landsbyens Beboe re vidste at fo rtcelle om Stcerke Je ns. Min Bedstefader, der va r Lrerer i Nabobyen, interesserede sig meget for disse Historier og har senere nedskrevet flere Beretninger om Strerke Jens Bedrifter. Efter hans Optegnelser skal her fortrelles am 20 " < " den af Bedriiterne, der scerlig bidrog til at skaffe Jens Gaasholm sit Til na vn. En m0 rk Dccemberdag red Jens Gaasholm ud f Gaarden ifort sine Kisteklceder, graat Vadmelst lj og lange blankpudsede Skaftestovler. Der var Ma rked i Kebstaden, og skant Jens ikke havde noget at ha ndle med, vilde han dog til Bys - man kllnde vel altid faa en Sludder med Venner og 13e kendte, og et Par Puncher plejede del' ogsaa at falde af ved en saadan Lejlighed. Konen stod ved Kekkenvind uet og vin kede efter ham, til han fo rsvandt bag Bakkerne. Hun rystede paa Hovedet og tog saa fat paa sit Arbeide, men Tankerne om Jens kunde hun ikke ryste af sig. Hun havde saa mindeligt bedt Jens blive hjemme. D e Markedsture holdt hun ikke af. Sidste Markedsdag var Jens kommen fuld hjem, og det val' fi re Gan ge skel, at han havde vreret i Slagsmaal - Skidtkarle og Skarnsfolk var der jo nok af i Ke bstaden. Ogsaa i Dag haydn Jens taget sin Lcederknippel med sig, saa han var belavet paa det vcerste - havde hun dog blot haft ham vel hjemme igen. Mens Konen stille syslede i sit Hus g med bange Anelser tcenk.te paa Manden, lod Jens den sorte Hoppe trrekke rask af Sted hen a d den bakkede Landevej m od Ke bstade n, og snart efter travede Hesten op ad de toppede Brosten i Kebstaden lange Hovedgade. Markedet var allerede i fuld Gang. Op ad den lange Oade stod 13endernes Heste saa tret paa binanden, saa Folk havde ondt ved at passere fotbi. HestehandJerc i tykke Kapper gik med kynilig Mi ne frem og tubage paa Gaden og menstrede Hestene. At og til blev en Handel afsluttet. DeL val' Jige i Terminen. Tiderne var knappe, og mangen sta kkels Bonde maatte srejge for at ktare Renterne. Jens Gaasholm gik og saa til. Det inte resserede ham at se paa Dyrene og here paa de hand ~ lende Parter. Der var mange fra Egnen, og Jens kendte de neste. Der slod hans gode Yen og Marknabo Jakob Starup med sin m de Plag. Jens trykkede ham i HaandeD. "God Dag, Jakob". n God Dag. Jens, naa er du ogsaa kommen til Marked. Vi staar lige og handler a m den fade".

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere