Produktionsøkonomi. Kvæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsøkonomi. Kvæg"

Transkript

1 2009 Produktionsøkonomi Kvæg

2 2

3 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Redaktør Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Layout og Opsætning Inger Camilla Fabricius, Landscentret, Dansk Kvæg Grafik Christian E. Christensen, Landscentret, Dansk Kvæg Fotos Hvor ikke andet er angivet, er fotografen Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Tryk Scanprint a/s Oplag Ugiver Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Udkærsvej Århus N Tlf Fax ISSN

4 Forord Produktionsøkonomi Kvæg 2009 er den 17. pjece i rækken. Den indeholder en række temaer, der behandler emner i spændfeltet økonomi, teknik, biologi og management. Derved sættes fokus på højaktuelle problemstillinger inden for kvægbruget, ikke mindst i tiden med finanskrise og generel opbremsning af verdensøkonomien. I anden halvdel af pjecen præsenteres de økonomiske resultater, kvægbruget opnåede i 2008, dels med baggrund i de årsrapporter, der er indberettet til Økonomidatabasen, dels fra Kvæg- Nøglens dataregistrering. Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejderne på Dansk Kvæg, Afdeling for Virksomhedsøkonomi, Landscentret og Landbrug & Fødevarer. Redaktionen er afsluttet den 6. august Skejby, august 2009 Erik Bendix Jensen 4

5 Indhold Forord... 4 Indhold... 5 Handyrpræmiernes ophør i 2012 udfordrer slagtekalveproduktionen... 6 Se altid kritisk på foderøkonomien...14 Er 2,4 laktationer pr. ko optimalt?...20 Vælg den rigtige teknologi Totaløkonomi for malkekvægsbedrifter Dækningsbidrag malkekøer med opdræt Global krise rammer fortsat mejeribruget Ti års udvikling bedrifter med malkekvæg Resultatudtryk Temafortegnelse tidligere udgivelser i serien Tema Tema Tema Tema 5

6 Handyrpræmiernes ophør i 2012 udfordrer slagtekalveproduktionen Det er nu, indsatsområderne og potentialerne til forbedringer skal identificeres, således at du som slagtekalveproducent er klar til udfordringerne de kommende år. Tema > Michael Friis Pedersen > Arne Munk > Per Spleth Få et bud på fremtiden og et kig på slagtekalveproducenternes nøgletal. De giver et godt bud på, hvordan man bedst ruster sig til den nye virkelighed. Da handyrpræmierne bortfalder pr. 1. januar 2012 i den nuværende form, stiller det store krav til fremtidens produktion af især slagtekalve, men også ammekvæg. Det er nu, indsatsområderne og potentialerne til forbedringer skal identificeres, således at du som slagtekalveproducent er klar til udfordringerne de kommende år. Formålet er at give en aktuel vurdering af de forhold, der byder sig for primært slagtekalveproducenterne i dag. Dels ud fra en vurdering af økonomien i produktionen, dels en vurdering af den retning forholdene for produktionen peger i relation til handyrpræmierne, samt give et bud på, hvilke muligheder for tilpasning den enkelte producent har i fremtiden. Slagtekalveproducenternes økonomi Produktionsøkonomien vurderes på basis af tal fra Landscentrets regnskabsdatabase for bedrifter, der har mere end 200 producerede slagtekalve og ungtyre i Overordnet ses samme tendens som i det øvrige landbrugserhverv, jf. tabel 1. Bedrifterne vokser i størrelse. Således er arealet over de fire år steget med et gennemsnit fra 77 ha til 100 ha. Heri indgår også tilforpagtede arealer. Antal producerede slagtekalve er steget fra 447 stk. i 2005 til 530 stk. i Jf. tabel 2 blev driftsresultatet i 2008 i gennemsnit på 6

7 Tabel 1. Karakteristika for ejendomme med mere end 200 producerede slagtekalve og ungtyre pr. år i årene fra 2005 til Karakteristika Antal ejendomme Landbrugsareal, ha Heraf vedvarende græs Dyreenheder Antal slagtekalve produceret Kr. pr. solgte slagtekalve kun kr. Set i forhold til de tre tidligere år er der tale om et fald på godt kr. i forhold til 2007, godt kr. i forhold til 2006 og hele kr. i forhold til Dvs. en stor reduktion i driftsresultatet over årene. Bruttoudbyttet i alt er efter et par år med ens niveau i 2005 og 2006 steget både i 2007 og yderligere i 2008 til i alt 3,156 mio. kr. Stigningen i 2008 skyldes en kombination af større omsætning af antal dyr, højere pris pr. dyr og lavere spæd- kalvepriser. Omregnet svarer det til en forbedring i bruttoudbyttet kvæg på 940 kr. pr. produceret slagtekalv i forhold til Fra 2006 til 2007 lå den tilsvarende stigning på 162 kr. pr. producerede slagtekalv. Handyrpræmierne indgår i Bruttoudbytte kvæg og udgør omkring kr. bortset fra 2005, der var overgangsåret. Stykomkostningerne i alt viser også et stort set ens niveau i årene 2005 og Herefter stiger det relativ meget i 2007 Produktionsøkonomien for slagtekalve Tabel 2. Resultatopgørelse for ejendomme med mere end 200 producerede slagtekalve og ungtyre pr. år i årene fra 2005 til Resultatopgørelse, i kr Bruttoudbytte kvæg heraf handyrpræmier Bruttoudbytte planteavl Bruttoudbytte i alt Foderomkostninger Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Kontante kap. omkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur

8 og 2008 til et niveau på 1,761 mio. kr. Stigningen skyldes langt overvejende foderomkostningerne. Således udgjorde stigningen i gennemsnit pr. producerede slagtekalv 260 kr. fra 2007 til Tilsvarende var stigningen fra 2006 til 2007 på 350 kr. Dvs. prisstigningerne på foder påvirkede økonomien mest i 2007, men også meget i Dækningsbidraget i alt er på omkring de 1 mio. kr. i årene 2005 til 2007 stigende til 1,395 mio. kr. i Fra 2007 til 2008 er der således en samlet stigning på kr. Bruttoudbyttet kvæg i forhold til foderomkostningerne pr. pro- Tema duceret kalv udgør netto en stigning på ca. 680 kr. i 2008 set i forhold til Derimod var der et mindre flad i 2007 i forhold til 2006 på ca. 190 kr. Kapacitetsomkostningernes udvikling viser en mere jævn stigning hen over årene, hvilket også gælder for afskrivningerne. I alt udgør de i ,1 mio. kr. Resultat af primær drift stiger således i 2008 til det højeste niveau af de fire år til godt kr. I de to foregående år lå niveauet helt nede på omkring de kr. Den afkoblede EU-støtte udgør i alle fire år omkring de kr. Finansieringsomkostningernes stigning over årene skyldes en forøgelse af gælden, jf. tabel 3 nedenfor, der viser balancen. Den specifikke, store stigning i 2008 har sammenhæng med den almindelige store kursregulering og indeksering, der er sket inden for erhvervet. Det udgør godt kr. af stigningen på kr. i 2008 i forhold til Driftsresultatets lave niveau i 2008 er således sket på trods af såvel stor fremgang i dækningsbidraget og resultatet af primær drift, men er mere end spist op af den stigning, der har været i finansieringsomkostningerne. Tabel 3 viser udviklingen i bedrifternes balanceposter. Værdien af landbrugsaktiverne er steget mest fra 2005 til 2007 og kun mindre i Samlet udgør aktiverne i 2008 godt 22,5 mio. kr. Gælden i alt er faldet lidt i 2008 i forhold til 2007 og udgør ultimo 2008 godt 10,8 mio. kr. Fra 2005 til 2008 er den samlede gæld steget med godt 3,15 mio. kr. Det betyder, at egenkapitalen ultimo 2008 er på godt 11,7 mio. kr., og er således vokset med knap 5 mio. kr. siden Det er sket selvom gælden også er vokset, men blot mindre end værdierne. Den økonomiske situation for slagtekalveproducenterne, set ud fra de regnskaber, der er indberettet i databasen på Landscentret, viser, på den Tabel 3. Udviklingen i bedrifternes balance de seneste fire år. Balance i kr AKTIVER I ALT Egenkapital PASSIVER I ALT

9 Det er værd at hæfte sig ved, at både den afkoblede støtte og den koblede støtte forandres væsentligt de kommende fire år ikke mindst for landmænd, som producerer en betydelig mængde oksekød. ene side, et driftsresultat for 2008 på et utilfredsstillende lavt niveau. Dette til trods for en positiv udvikling i dækningsbidraget og resultat af den primære drift, men fremgangen spises op af store finansieringsomkostninger i Samtidig må det også konstateres for alle fire år, at handyrpræmiernes niveau på omkring kr. har været nødvendigt, for at der overhovedet har kunnet skabes et positivt driftsresultat. På den anden side viser balancen en positiv udvikling i egenkapitalen, der over de fire år er vokset med knap 5 mio. kr. til i alt godt 11, 7 mio. kr. Dels er gennemsnitsejendommen steget i areal- og besætningsstørrelse og dermed i værdi, dels af den generelle værdistigning på ejendomsmarkedet. Men gælden er også vokset, blot i et lavere tempo. Kommende års EU-støtte Driftsresultaterne for bedrifterne med handyrproduktion efterlader ingen tvivl om, at også denne produktionsgren er afhængig af den direkte EU-støtte. Det gælder, uanset om støtten er koblet eller afkoblet fra produktionen. Det er derfor værd at hæfte sig ved, at både den afkoblede støtte og den koblede støtte forandres væsentligt de kommende fire år ikke mindst for landmænd, som producerer en betydelig mængde oksekød. Den samlede gæld på bedriften Kvægtillæg fra 2005 reduceres over fire år Hovedparten af støtten til produktion af oksekød blev afkoblet i 2005, og tildelt som et kvægtillæg til betalingsrettighederne på grundlag af en historisk produktion. I efteråret 2004 besluttede den daværende fødevareminister Hans Christian Schmidt som følge af debatten om den gyldne hektar og kvægpensionister at kvægtillægget fra de afkoblede oksekødspræmier skulle reduceres gradvist fra 2009 altså fra i år. Det gælder også for kvægtillæg tildelt fra den nationale reserve. Helt præcis gælder, at fra 2009 og frem til 2012 aftrap- 9

10 Der går formentligt et til to år inden vi har en politisk afklaring af, om vi får lov til at overføre en del af beløbet fra de afkoblede handyrpræmier til en handyrkonvolut. Tema pes kvægtillægget med 56,25 %, samtidig med, at basissatsen på 500 kr. pr. ha for betalingsrettigheder fra arealer med permanent græs gradvis øges, så de i 2012 har samme basissats som betalingsrettigheder fra omdriftsareal. Så hvis man i 2008 havde et kvægtillæg på kr. vil dette blive reduceret til kr. i De kr. for- svinder i fire lige store portioner fra Til gengæld vil betalingsrettigheder med en basisværdi på 500 kr. pr. ha i 2008 få en basisværdi i 2012 på ca kr. altså samme værdi som betalingsrettigheder tildelt på grundlag af arealer i omdrift. I år hæves basisværdien af rettigheder for permanent græs således med kr. til kr., mens kvægtillægget reduceres med Tabel 4. Ændring i kvægtillæg og betalingsrettighedernes basisværdi (pålydende værdi) for perioden Relativ værdi af kvægtillæg Basisværdi af betalingsrettigheder, kr. pr. ha 1) Permanent græs Omdrift ) Betalingsrettighederne er udstedt i Euro. Beløbene i kroner afhænger derfor af omregningskursen mellem euro og kroner.

11 14,06 % til 85,94 %. Ændringen for hele perioden er vist i tabel 4. Gradueringen stiger I relation til ændring af EUstøtten er det også værd at bemærke noget helt andet. Nemlig, at graduering (modulation) på 5 % af støttebeløb over euro (ca kr.) stiger. Den bliver til 7 % i 2009, 8 % i 2010, 9 % i 2011 og til 10 % i Dertil kommer en yderligere graduering på 4 % af støttebeløb over euro (ca. 2,2 mio. kr.). Betydning for driftsresultatet Reduktionen af kvægtillægget og den øgede graduering får stor betydning for udviklingen af driftsresultatet på bedrifter med specialiseret handyrproduktion, idet der typisk er et betydeligt kvægtillæg på de tilknyttede betalingsrettigheder. Figur 1 viser et skøn over udviklingen af den afkoblede støtte de kommende år for de bedrifter, der blev vist i tabel 1. Fremskrivningen er lavet på 2008-resultatet. De eneste ændringer er reduktionen i kvægtillægget og den øgede graduering. Alle andre faktorer er forudsat uændret. Det er forudsat, at kvægtillæggets andel udgjorde ca kr. af den afkoblede EU-støtte i 2008 på i alt kr. Det er sandsynligvis en smule lavere, da nogle handyrproducenter også kan have fået et mælketillæg i Den afkoblede EU-støtte og dermed driftsresultatet vil i 2012 være reduceret med ca kr. i forhold til 2008, som følge af reduktionen i kvægtillægget og den øgede graduering. Reduktionen i den afkoblede EU-støtte slår fuldt igennem på bedrifternes likviditet. Handyrpræmien afkobles fra 2012 Sundhedstjekket af EU s fælles landbrugspolitik medfører, Kvægtillæg reduceres over fire år at handyrpræmien bliver afkoblet fra 1. januar Dansk Kvæg har indstillet til fødevareministeren, at den afkoblede handyrpræmie skal gives som et kvægtillæg til de producenter, som har modtaget handyrpræmie i en referenceperiode. Som referenceperiode er indstillet det gennemsnitlige antal A oblet EU-stø e, kr Figur 1. Fremskrivning af den afkoblede EU-støtte på grundlag af 2008 for bedrifterne vist i tabel 2. 11

12 Benchmarking Find indsatsområderne via benchmarking, altså via sammenligning med lignende bedrifter. handyrpræmier opnået i 2009, 2010 og Vi forventer, at ministeren vil følge vores indstilling. Som udgangspunkt bliver det afkoblede kvægtillæg mellem kr. pr. stk. for tyre og kr. pr. stk. for stude. Beløbet vil afhænge af, hvor meget det økonomiske budgetloft på ca. 246 mio. kr. for handyrpræmier bliver overskredet med i referenceperioden. Det afkoblede kvægtillæg tillægges de betalingsrettigheder de pågældende handyrproducenter ejer i Afkobling af handyrpræmien påvirker således ikke driftsresultatet ved uændret drift, hvis det i stedet kan konverteres til et kvægtillæg. Derimod forringes rentabiliteten ved produktion af handyr betydeligt, hvilket har indflydelse på, om man skal fortsætte med handyrproduktion eller ej. Arbejder for fortsat præmie Dansk Kvæg arbejder for at overføre 63 % af det afkoblede kvægtillæg til en såkaldt handyrkonvolut, som skal anvendes fra 2012 til at støtte handyrproduktionen i stedet for den nuværende handyrpræmie. Det betyder i givet fald, at det afkoblede kvægtillæg til handyrproducenterne bliver reduceret til 37 %. På bedrifter som fortsætter med at producere det samme antal handyr som i referenceperioden, vil det ikke have betydning for driftsresultatet, hvis en del af den afkoblede handyrpræmie overføres til en ny koblet støtte. Bedrifter, som afvikler handyrproduktion, vil ikke kunne få del i den nye koblede støtte fra handyrkonvolutten og mister 63 % af kvægtillægget fra referenceperioden. Der går formentligt et til to år, inden vi har en politisk afklaring af, om vi får lov til at overføre en del af beløbet fra de afkoblede handyrpræmier til en handyrkonvolut. Indsatsområder hvad kan gøres bedre? På hvilken måde kan den enkelte slagtekalveproducent så tilpasse sig de kommende års nødvendige omstilling til mindre handyrpræmier, når de sidste par år også har været kendetegnet ved store prissvingninger på råvaremarkedet og dermed store Tabel 5. Benchmarking af slagtekalve fra 40 bedrifter med baggrund i 2008-resultaterne. Gennemsnit Spredning Laveste Højeste

13 udfordringer i at få økonomi i produktionen. Det er vigtigt at have fokus på det, du som slagtekalveproducent, kan gøre noget ved, dvs. fokus på bedriften i sin helhed og i slagtekalveproduktionen i særdeleshed. En metode, til at finde indsatsområderne, er at få dem identificeret via en benchmarking, altså en sammenligning med lignende bedrifter. I tabel 5 er vist en benchmarking-analyse af 2008 resultaterne for de 40 bedrifter, der indgår i en produktionskontrol. Produktionstallene for 2008 viser, at der er store variationer på alle punkter, lige fra restbeløb pr. dag, til udgifterne for dyrlæge og medicin pr. dyr. Det er derfor blevet endnu vigtigere at kunne sit håndværk ordentligt, så man kan opnå de bedste resultater inden for de forskellige produktionsfaktorer. Er man uheldig med at få lavet dårlige foderkontrakter, så er det vigtigt at få det bedste ud af produktionen. Det er vigtigt med en høj, daglig tilvækst, således at antallet af fodredage holdes nede i niveau, spredningen er helt oppe på 44 dage, dvs. mere end en måned! Ved at sammenligne benchmarking-tallene med egne tal er der mulighed for at finde ud af hvor, der skal sættes ind for at få så god en økonomi som overhovedet muligt. Ud fra produktionstallene kan det ses, at der er stor spredning på de fleste områder. De vigtigste for økonomien er dog: en høj tilvækst en lav dødelighed et lavt foderforbrug og pris pr. FE. Konklusion en yderligere specialisering større besætninger. opnåede økonomi Hvilke andre muligheder er der for at optimere økonomien? Her kan nævnes: at kalvene slagtes på rette tidspunkt at der ikke spares unødvendigt på medicin til kalvene. Benchmarking en identificering af indsatsområder sine potentialer i økonomien. økonomien. Det stiller krav til den enkelte 13

14 Se altid kritisk på foderøkonomien Foderomkostningerne udgør den største variable omkostning i mælkeproduktionen. Det er derfor også her, de største muligheder for at reducere omkostningerne findes. Tema > > Det er nødvendigt at regne på alternative foderløsninger, for at vide, om du gør det rigtige. Vær dog altid opmærksom på, at optimering af foderforsyningen kræver en helhedsbetragtning af bedriften med egne forudsætninger. Foderomkostningerne udgør den største variable omkostning i mælkeproduktionen. Det er derfor også her, de største muligheder for at reducere omkostningerne findes, og det er interessant at se på de økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier for foderforsyningen ved varierende priser. Modelberegninger med forskellige foderrationer Som eksempel har vi beregnet de økonomiske konsekvenser af seks forskellige scenarier for foderforsyningen på en modelbedrift. Modelbedriften: 200 årskøer af stor race med opdræt. 209 ha svarende til en belægningsgrad på 1,7 DE/ha. Jordboniteten er JB 5 6 uden vanding, hvilket vil være sammenligneligt med JB 1 & 3 med vanding. Alle foderrationer er afstemt i DLBR NorFor til samme mælkeydelse pr. ko. Markplanerne er lavet på baggrund af grovfoderbehovet og med vårbyg til salg på det overskydende areal. Indkøbt handelsgødning er afstemt til at dække forskellen mellem afgrødernes behov og tilførslen via husdyrgødningen. 14

15 Afgrødekalkulerne tager udgangspunkt i Budgetkalkuler Det vil sige, at maskinog arbejdsomkostninger i marken er indregnet til maskinstationstakster. Det er forudsat, at lager- og udfodringsomkostningerne er ens i alle scenarier. Foderplanerne for malkekøerne i de forskellige scenarier er vist i tabel 1. Basisscenariet tager udgangspunkt i en typisk foderration, hvor grovfoderet består af cirka en tredjedel kløvergræsensilage og to tredjedele majsensilage suppleret med valset byg, roepiller og proteintilskudsfoder. I scenarie 2 og 3 er valset byg erstattet af henholdsvis kolbemajs og roer samensileret med majshelsæd. I scenarie 4 udgøres grovfoderet udelukkende af kløvergræsensilage, der suppleres med valset byg, roepiller og proteintilskudsfoder. I scenarie 5 og 6 erstattes valset byg af henholdsvis kolbemajs og roer samensileret med kolbemajs. Selvforsyningsgrad Markplanerne i de forskellige scenarier er vist i tabel 2. Teoretisk selvforsyningsgrad er beregnet som forholdet mellem markens samlede nettoudbytte og besætningens behov i foderenheder. En høj selvforsyningsgrad mindsker afhængigheden af prisen på indkøbt foder og er på den måde et værn mod prisstigninger på foder. Men hvis indkøbt foder falder meget i pris, kan det også koste noget at have en høj selvforsyningsgrad. Høj selvforsyningsgrad Tabel 1. Foderrationer til malkekøer for forskellige scenarier ved en mælkeydelse på kg EKM pr. årsko afstemt i DLBR NorFor (kg tørstof pr. ko pr. dag). Scenarie Basis Kolbemajs Samens. roer Græsens. + korn Græsens. + kolbemajs Græsens. + samens. roer og kolbemajs Rod + top Roepiller 15

16 Tabel 2. Markplaner for de forskellige scenarier (ha) og selvforsyningsgrad. Scenarie Udbytte, FE/ha Basis Kolbemajs Samens. roer Græsens. + korn Græsens. + kolbemajs Græsens. + samens. roer og kolbemajs Roer med top 16 Roer med top 11 Areal i alt * Forholdet mellem markens samlede nettoudbytte og besætningens behov. ** Forholdet mellem opfodret hjemmeavlet foder og besætningens behov. Tema Opfodret hjemmeavlet Begrebet Opfodret hjemmeavlet udtrykker forholdet mellem opfodret hjemmeavlet foder og besætningens behov. Forskellen mellem de to nøgletal svarer til den del af det hjemmeavlede foder, der sælges (i dette tilfælde vårbyg) og byttes med indkøbt tilskudsfoder. Hvis der er stor forskel mellem de to nøgletal, dvs. hvis man skal bytte en stor del af det hjemmeavlede foder, bør man kæde køb og salg af foder sammen ved indgåelse af kontrakter. Forskel over 500 kr. pr. ko Forskellene i de økonomiske resultater mellem de forskellige alternativer og basisscenariet er vist i tabel 3. Forskellene er beregnet ved to udbytteniveauer i vårbyg og ved to kornpriser. Ved et højt udbytteniveau i vårbyg og en pris på 1,05 kr. pr. kg. er forskellen mellem det bedste og det dårligste alternativ lidt over 550 kr. pr. årsko, men denne forskel stiger til over kr., når kornprisen stiger til 1,55 kr. pr. kg. Reduktion i udbyttet i vårbyg fra 58 til 45 hkg pr. ha ændrer også på forskellen i det økonomiske resultat mellem scenarierne. Tilsvarende ville ændringer i grovfoderudbytter påvirke konkurrenceforholdet mellem scenarierne. Forudsætninger ændrer sig De realiserede priser og den opnåede produktion vil næsten altid blive anderledes end forudsætningerne. Derfor er det helt afgørende at vide, hvordan økonomien ændrer 16

17 Økonomien i kolbemajs og roer er meget afhængig af prisen på korn. Ved det høje udbytteniveau og en lav kornpris er der ikke økonomi i kolbemajs, mens der bliver en gevinst, hvis kornprisen stiger til over cirka 1,40 kr. pr. kg. sig ved forskellige ændringer i forudsætningerne. Følsomhedsanalyser er derfor helt nødvendige for at kunne vurdere økonomien for forskellige alternativer. Især kornprisen og udbytteniveauerne har stor betydning for konkurrenceforholdet mellem scenarierne. Økonomien i kolbemajs og roer er således meget afhængig af prisen på korn. Ved det høje udbytteniveau og en lav kornpris er der ikke økonomi i kolbemajs, mens der bliver en gevinst, hvis kornprisen stiger til over cirka 1,40 kr. pr. kg. Hvis udbyttet reduceres fra 58 til 45 hkg pr. ha, og kornprisen samtidig øges fra 1,05 til 1,55 kr. pr. kg, ændres økonomien fra 165 kr. til kr. pr. årsko i forhold til basisscenariet med valset byg. Tilsvarende forbedres økonomien i roer samensileret med majshelsæd fra +309 til kr. pr. Følsomhedsanalyser Tabel 3. Forskel i økonomisk resultat i forhold til basisscenariet for alternative scenarier ved forskellige forudsætninger for udbytte i vårbyg og kornpris (kr./årsko). Vårbyg, hkg/ha Kornpris, kr./kg Basis Kolbemajs Samens. roer Græsens. + korn Græsens. + kolbemajs Græsens. + samens. roer og kolbemajs 58 1, , , ,

18 Beregningerne viser, at der er en stor gevinst ved fx at samensilere roer med majshelsæd, når udbyttet i roer er højt i forhold til korn. Men det er vigtigt også at vurdere, hvilke krav det stiller til fx management. Tema Intern pris alene duer ikke som beslutningsgrundlag årsko, når udbytteniveauet i vårbyg reduceres fra 58 til 45 hkg pr. ha og kornprisen øges fra 1,05 til 1,55 kr. pr. kg. Risici og krav til management bør vurderes Beregningerne viser, at der er en stor gevinst ved fx at samensilere roer med majshelsæd, når udbyttet i roer er højt i forhold til korn. Men det er vigtigt også at vurdere, hvilke krav det stiller til management, samt hvad risikoen er ved at inddrage en ekstra afgrøde og en ny håndtering af afgrøden i form af samensilering. Fx er der risiko for et betydeligt saftafløb og dermed af foderenheder, hvis tørstofindholdet i majsen bliver for lavt. Intern pris alene duer ikke som beslutningsgrundlag Den interne pris på grovfoder bør ikke alene bruges som beslutningsgrundlag for valg af bedriftens afgrødesammensætning. Den interne pris udtrykker omkostningerne pr. FE ved at producere afgrøden, men tager ikke hensyn til afgrødens egenskaber som fx proteinindhold og fyldeværdi og udtrykker derfor ikke afgrødens værdi i foderrationen. Desuden vil husdyrgødning udgøre en varierende del af gødningsbehovet. De enkelte afgrøders interne pris på bedriften bør derfor kun bruges til at vurdere økonomien i den enkelte afgrøde og ikke til

19 at sammenligne økonomien mellem afgrøder. Der er stor risiko for at tage forkerte beslutninger, hvis man alene vurderer økonomien ud fra interne priser. Næringsstofindholdet i husdyrgødningen ændres Dyrenes udskillelse af N, P og K afhænger af foderrationen. Derfor bør man tage hensyn til husdyrgødningens aktuelle indhold af næringsstoffer i de forskellige scenarier, når behovet for handelsgødning beregnes. Specielt vil indholdet af kalium i husdyrgødningen være væsentligt højere i rationer med en høj græsandel. Næringsstofudskillelsen i husdyrgødningen kan beregnes ved foderplanlægning i DLBR NorFor. Tag hensyn til lager og udfodring Man skal være opmærksom på, at højere selvforsyningsgrad ofte vil stille større krav til silokapacitet. Fx vil samensilering af roer med majs betyde, at det kan være nødvendigt at opbevare en del af græsensilagen i markstakke. Alternativet er at bygge ekstra plansiloer, hvilket vil øge lageromkostningerne. Tilsvarende kan der være forskelle i udfodringsomkostningerne. Det gælder fx, hvis der fodres med friske roer, hvor der typisk vil være større håndterings- og udfodringsomkostninger til roer end til korn. Derimod vil der ikke være den samme forskel, hvis roerne fx er samensileret med majshelsæd. Tag udgangspunkt i de aktuelle forudsætninger Modelberegninger kan give et fingerpeg om, hvilke tendenser der er, og hvordan sammenhængene er, men bør aldrig bruges som eneste beslutningsgrundlag. Derimod er det vigtigt at tage udgangspunkt i bedriftens specifikke forhold, når man skal beregne og vurdere de økonomiske konsekvenser af forskellig foderforsyning. Samtidig er det væsentligt at holde sig for øje, at en øget selvforsyningsgrad gør dig mere uafhængig af udsving i foderpriserne også når priserne går ned! Et fald i kornpriserne vil du altså ikke umiddelbart kunne drage nytte af. Desværre er det som bekendt svært at spå især om fremtiden, også når det gælder kornpriser. Tag hensyn til lager og udfodring 19

20 Er 2,4 laktationer pr. ko optimalt? En ko, som holder sig produktiv med en god sundhed og reproduktion, vil give den højeste årlige tilbagebetaling til besætningen ved at blive længe i besætningen. Tema > Lars A. H. Nielsen > Niels Rudolph Hvis køerne kunne producere lidt længere, kunne vi tjene flere penge. En ko, som holder sig produktiv med en god sundhed og reproduktion, vil give den højeste årlige tilbagebetaling til besætningen ved at blive længe i besætningen. Hvad er værdien af en aktie, en taxaflåde eller en kvægbesætning? I alle tilfælde afgøres det af, hvad den kan tjene hjem eller rettere, hvad den vurderes at kunne tjene hjem. På samme måde kan man stille spørgsmålet, hvornår en bil i taxaflåden skal udskiftes? Svaret er, at det skal den, når der er mere at tjene på at indsætte en ny. Og jo kortere levetid der er på en bil, jo større er afskrivningen og dermed kravet om højere indtægt. Det samme gælder en ko i besætningen. Derfor er det interessant at kende værdien af sine køer, for at kunne træffe de rigtige beslutninger om udsætning, og vurdere om udsætningen måske sker for tidligt. Der kan være en stor værdi i at beholde et dyr i besætningen, hvis det kan opretholde sin produktion. En ko, som holder sig produktiv med en god sundhed og reproduktion, vil give den højeste årlige tilbagebetaling til besætningen ved at blive længe i besætningen. Hvis man beskriver koens værdi ud fra dens mælkeindtægt og værdien af fødte kalve, og modregner foderomkostninger og andre omkostninger til sundhed og avl, så har man ikke pengene hjemme på en ko, før man når slutningen af 1. laktation.

21 DKR Tilbagebetalingen fra en ko Uden salgsværdi Solgt l slagtning Solgt l levebrug Figur 1. Skematisk oversigt over en ko s tilbagebetaling til besætningen fra den bliver født, og til den udsættes. Jo længere tid den er i besætningen, jo større bliver tilbagebetalingen. Tilbagebetalingen er højest, hvis den bliver solgt til levebrug. Figur 1 er et eksempel på dette. Den dag koen afgår fra besætningen, skal man lægge slagteprisen eller salgsprisen til. Selvforsyningsgrad og salg af dyr Med andre ord er der god økonomi i at sænke udskiftningsprocenten. Både fordi den blivende ko vil bidrage med en større produktion. Men også fordi, der bliver et overskud af opdræt og evt. køer til levebrug, som kan sælges med fortjeneste. Men hvor mange får egentligt hentet denne sidstnævnte fortjeneste hjem, som det ser ud nu? Koens værdi Det er interessant at kende Indkøb, men ingen eller <10% udvidelse Indkøb, men udvidet besætning >10% Antal Selvforsynende besætninger Figur 2. Knap 50% af besætningerne er selvforsynende med hundyr. Resten har indkøbt dyr samtidig med udvidelse eller blot for at vedligeholde besætningsstørrelse (Kvægdatabasen, 2009). 21

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014 vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter Forfattere Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

ÅRSNYT 2002. Det driftsøkonomiske arbejde

ÅRSNYT 2002. Det driftsøkonomiske arbejde ÅRSNYT 2002 Det driftsøkonomiske arbejde Forord Der sker i disse år meget store ændringer både inden for det primære landbrug og i rådgivningstjenesten. og udviklingscenter for de lokale foreninger på

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere