AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 26. juni 2012 Møde i AU Forum for Talentudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 26. juni 2012 Møde i AU Forum for Talentudvikling"

Transkript

1 Møde den: 26. juni 2012 Møde i AU Forum for Talentudvikling REFERAT Til stede: Professor Helle Prætorius (næstformand), ph.d.-studerende Line Raaby Olsen, ph.d.-studerende Kristian Pagh Kristensen, ph.d.-studerende Rasmus Tangsgaard Varneskov, lektor Thomas Vorup-Jensen, professor Mette Thermansen, postdoc Nikolaj Thomas Zinner, lektor Alexander Koch, professor Karen Korning Zethsen, lektor Gitte Vichmann-Hansen, dekan Svend Hylleberg (formand), prodekan Anne Marie Pahuus, prodekan Per Baltzer Overgaard, prodekan Lise Wogensen, ph.d.-skoleleder Johnny Laursen, prodekan Jes Madsen, Jeppe Dørup Olsen og Rebekka Sylvest (sekretariatet) Fraværende: Postdoc Kasper Kyng, professor Henrik Balslev, ph.d.- studerende Katja Brøgger Jensen og lektor Martjin van Beek Rebekka Sylvest Specialkonsulent 1. Godkendelse af mødets dagsorden og referat af mødet den 18. april 2012 Mødets dagsorden og referat af mødet den 18. april 2012 blev godkendt. Det blev i forlængelse af referatet besluttet, at talentbåndet udarbejder en oversigt med gode eksempler på, hvordan kommende ph.d.-studerende bliver introduceret til det at være forsker. Dato: 27. juni 2012 Sagsnr.: AU Ref: rsy Side 1/3 2. Meddelelser Per Baltzer Overgaard oplyste, at talentbåndets oplæg til en tenure-trackmodel på AU er videresendt til HR, som undersøger forslagets personale juridiske implikationer. Det er forventet, at der snarest vil komme en tilbagemelding. 3. Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen på Aarhus Universitet Lise Wogensen præsenterede talentbåndets drøftelser om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen jf. vedlagte slides fra mødet. Der blev efterfølgende gjort opmærksom på, at særligt medlemmerne af bedømmelsesudvalgene har en omfattende viden om afhandlingernes kvalitet, som måske i højere grad kan bruges af vejlederne. Det blev nævnt, at KU har gennemført en systematisk undersøgelse af bedømmelsesrapporterne og ph.d.-forsvar på det humanistiske fakultet. Det har blandt andet medført øget opmærksomhed på hvordan man laver en bedømmelse på vejlederkurserne. Der var en drøftelse af kvaliteten af ph.d.-kurser og tildeling af ECTS. På nogle områder er der behov for et øget udbud af gode kurser. Der var forslag om, at der evt. på tværs af fagområder udbydes kurser af et lidt større volumen og bredde. Aarhus Universitet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Fax:

2 Derved er der større mulighed for at udnytte de begrænsede ressourcer og samtidig give de ph.d.-studerende lidt bredere kompetencer. Det blev nævnt til sammenligning, at der på amerikanske universiteter er et meget stort og omfattende kursusprogram. Side 2/3 Der var ligeledes forslag om, at man på en eller anden måde tager hensyn til, at ph.d.-uddannelsen indeholder mange forskellige elementer såsom konference og seminardeltagelse mv. Det blev påpeget, at der trods det øgede optag på ph.d.-uddannelsen ikke ser ud til at være et fald i kvaliteten af afhandlingerne og at de færdige ph.d. er opnår beskæftigelse. Det blev præciseret, at det præsenterede forslag til en kvalitetssikringsmodel, vil danne udgangspunkt for lokale drøftelser på de enkelte ph.d.-skoler og derved være grundlag for kvalitetsudvikling, som tilpasses de forskellige miljøer. 4. Internationalisering af ph.d.-uddannelserne Johnny Laursen præsenterede talentbåndets drøftelser om internationalisering af ph.d.-uddannelserne jf. vedlagte slides fra mødet. Det blev nævnt, at eksempelvis Institut for Statskundskab mere systematisk bruger adjungerede professorer blandt andet som hjælp til de ph.d.-studerendes udlandsophold. Der blev fra de studerendes side efterlyst muligheder for støtte til udenlandsophold. Det er ikke alle steder, hvor det umiddelbart er muligt at få hjælp. Der var dog enighed om, at de ph.d.-studerende ikke automatisk bør kunne få et tilskud til udlandsophold på xx kr. Der vil være behov for individuelle vurderinger. Det blev nævnt, at der kan være behov for, at danske og udenlandske ph.d.- studerende i højere grad mødes for at udveksle erfaringer af såvel faglig som social karakter. Det blev foreslået, at eksempelvis ph.d.-skolerne stiller lidt ressourcer til rådighed og opfordrer til, at de studerende mødes på tværs inden for et fagområde. Der blev spurgt om, der vil være ressourcer til, at alle ph.d.-studerende tager på et udenlandsophold. Der var enighed om, at det ikke nødvendigvis er ressourcerne, som er barriereren for et udlandsophold. Det drejer sig måske mere om familiemæssige forhold og evt. vejledernes behov. Det kan inden for de våde områder visse steder være meget vanskeligt at overlade igangværende forsøg til andre, mens man er bortrejst.

3 Det blev nævnt, at ph.d.-skolen ved Arts for nogle år siden gennemførte en undersøgelse af de ph.d.-studerendes udbytte af udenlandsophold. Den viste, at de studerende oplever en højere grad af fremdrift med ph.d.-afhandlingen efterfølgende. Side 3/3 Der var forslag om, at hvis de ph.d.-studerende vidste, at det efterfølgende bliver et krav ved senere ansættelser som adjunkt/postdoc, at man har været i udlandet, kan det måske være et incitament til at tage ud under ph.d.-uddannelsen. 5. Liste over universitetets internationale ansatte Alexander Koch foreslog, at der på AU udarbejdes en oversigt over internationalt ansatte og evt. danske forskere, som har opholdt sig meget i udlandet. Oversigten kan bruges i forbindelse med nyansættelser og udlandsophold. Der var enighed om, at det vil være en god idé at lave en sådan oversigt evt. i tilknytning til PURE. 6. Næste møder Der er aftalt følgende møder i AU Forum for Talentudvikling: 15. august kl oktober kl Der var forslag om, at mødet i december finder sted efter frokost. Der vil blive udmeldt et tidspunkt snarest. 7. Eventuelt Ingen bemærkninger.

4 KVALITETSSIKRING AF PH.D.- UDDANNELSERNE FORUM FOR TALENTUDVIKLING. V. PRODEKAN OG PH.D.-SKOLELEDER LISE WOGENSEN BACH 1 præsen TATION FORSKERUDDANNELSE Pre-graduat Speciale Forskningsår Forskningsassistent Ph.D.-uddannelse Post.doc. 1

5 HVORFOR KVALITETSSIKRING? Uddanne forskere der kan måle sig med de bedste i verden En attraktiv forskeruddannelse kan tiltrække de bedste talenter og de bedste forskere Uddanne forskere der kan løfte excellence Bidrage til vækst i det omkringliggende samfund; Nationalt/internationalt Sikre beskæftigelsen af uddannede ph.d. ere PROCESSEN DISKUSSIONEN ER VIGTIGST Fire stærke ph.d.-skoler forankret i fagligheden på hvert hovedområde Fælles mission, visioner og mål sikre at AU s ph.d.-uddannelser er et attraktivt valg 4 2

6 FORUDSÆTNING FOR KVALITETSSIKRING: Enighed om hvilke elementer/parametre der er vigtige for at kunne vurdere kvaliteten af ph.d.-uddannelsen Det enkelte hovedområde/ph.d.-skole tager stilling til hvilken kvalitet eller standard ph.d.-uddannelsen skal have på de udvalgte elementer/parametre Det enkelte hovedområde/ph.d.-skole tager stilling til hvordan denne kvalitet opnås og sikres om muligt fælles procedurer 5 MÅL Fortrolighed med et givet fagområdes teoridannelser og forskningsmetoder Evne til selvstændigt og kritisk at bidrage til at udvikle fagets metoder og teorier. Opnå ny viden indenfor fagområdet Akademiske, personlige og organisatoriske kompetencer til selvstændigt, målrettet og analytisk arbejde også udenfor eget forskningsfelt Fuld beskæftigelse national og international 6 3

7 HVILKE ELEMENTER/PARAMETRE ER VIGTIGE FOR AT BEDØMME KVALITETEN? OUTPUT Afhandlingen Erhvervede akademiske, organisatoriske og personlige kompetencer ADGANGSKRAV Kandidatens akademiske, organisatoriske og personlige kompetencer Projektets videnskabelige indhold og tyngde INPUT Kursusaktiviteter Supervision Miljøskifte Undervisning og formidling Forankring i et videnskabeligt miljø af en vis tyngde 7 HVILKE ELEMENTER/PARAMETRE ER VIGTIGE FOR AT BEDØMME KVALITETEN? DEN FORNØDNE FREMDRIFT DEN ORGANISATORISK RAMME TILSTEDEVÆRELSE AF EXTERN OG INTERN EVALUERING 8 4

8 DISKUSSION PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU STANDARD/NIVEAU OUTPUT Krav til udformning og tyngde af afhandling: Oversigt og mindst 1 publiceret artikel som 1.forfatter, engelsk Krav til erhvervede kompetencer (pers, org. aka) Krav til beskæftigelsesgraden (international/national) ti ti l) DISKUSSION PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU - STANDARD/NIVEAU? ADGANGSKRAV: Krav til den videnskabelige tyngde, gennemførlighed, og ejerskab til projektet Krav til kandidatens kvalifikationer: Akademiske: karakterer, tidligere erfaring med forskning Personlige: flittig, engageret, initiativrig, afsluttende Organisatoriske: relevant frivilligt arbejde (IMCC, SMS) 10 5

9 DISKUSSION PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU - STANDARD/NIVEAU? Input: Krav til mobilitet Samlet varighed, flexibilitet Krav om aktiv deltagelse i videnskabelige miljøer Ansættelse Forankring Kritisk masse Krav til kursusaktiviteter Niveau 11 DISKUSSION PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU - STANDARD/NIVEAU? Input: Krav til supervision Ansvar Obligatoriske vejleder kurser 12 6

10 FÆLLES PROCEDURER DER SIKRER KVALITETEN OUTPUT Sammensætning af bedømmelsesudvalg/forsvar Dokumentation for at afhandlingen lever op til kravene Opfølgende bibliometri ADGANGSKRAV Projektets tyngde og ansøgers kvalifikationer bedømmes af VIP-råd ved indskrivning INPUT Godkendelse af kurser sker på ph.d.-skoleleder niveau Aktiv tilknytning til videnskabeligt miljø dokumenteres: medvejleder uden for AU, nationale/internationale netværk Projektets fremdrift sikres gennem på forhånd aftalte mundtlige præsentationer Gennemførelsen af formidling, kursusdeltagelse, moblitet dokumenteres løbende i ph.d.-planner 13 FÆLLES PROCEDURER DER SIKRER KVALITETEN EVALUERING NATIONAL Indikatorer: Basistal Publikationer? Beskæftigelse? Effekt hos aftager? INTERNATIONAL Vurdering af den beskrevne standard/kvalitet Videnskabelig tyngde af ph.d.-projekterne? Kursus portefølje? Programtilrettelæggelse?????? BENCH-MARKING Hensigt? Indikatorer? 14 7

11 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN PROCESSEN DISKUSSIONEN ER VIGTIGST 8

12 26 juni 2012 Internationalisering Forum for Talent den 26. juni 2012 Talent Mobilitet Udenlandske gæste-ph.d.-studerende Rekruttering Dobbelt- og fællesgrader Partnerskaber og institutionelle tiltag Rekruttering i internationale netværk 2 1

13 Mobilitet Fastholdelse l af AUFF s internationaliseringsvirkemidler ti i i idl Klarere regler og styrket monitorering af planer for udlandsophold Etablering af sikkert statistisk grundlag for mobilitet Undersøgelser af årsager til mobilitet og manglende mobilitet 3 Udenlandske gæste-ph.d.-studerende Fastholdelse af AUFF s internationaliseringsvirkemidler - gæstestipendier Styrket mobilisering af forskningsmiljøerne bag dette virkemiddel 4 2

14 Rekruttering Fastholdelse l af AUFF s internationaliseringsvirkemidler ti i i idl screeningstip. Styrket rekruttering blandt udenlandske gæste- og full degree studerende Bedre international informationskampagne Styrkelse af 3+5-ordningen herunder flere engelsksprogede kandidatprogrammer 5 Dobelt og fællesgrader Aftaler om dobbelt- og fællesgrader Klarere hjemmel, transparent regelgrundlag - skabelon Pilotafprøvning af aftaler i mindre målestok Samspil mellem internationale forsknings- og ph.d.-samarbejder Sikring af kyndig rådgivning om dobbelt- og fællesgrader Styrket udnyttelse af det dansk-kinesiske universitetssamarbejde Styrkede initiativer indenfor Erasmus Mundus ph.d.-samarbejder Egentlige mobilitets- og rekrutteringsnetværk 6 3

15 Partnerskaber og institutionelle internationaliseringstiltag Deltage i internationale ti projektforløb og udviklingsopgaver Strategiske universitetssamarbejder Aktiv udnyttelse af netværk (EUA-CDE, Coimbra, Sanord o.s.v.) Samarbejder med udspring i PhD Planner Kontakter til internationale virksomheder og int. Organisationer Aktive ansøgninger til EU calls Samarbejde med internationale partnere om PhD summer schools, kurser m.v. 7 Rekruttering I samarbejde med int. netværk Dialog med danske myndigheder om rammesætning Kontakt til internationale mobilitetsprogrammer Sandwich-model (dobbeltgrads- fællesgrads eller cotutelle) Intern afklaring af prioriteringer, support og evt. finansiering Potentielle partnere: Science without Boeders (Brasilien) Pakistand, Indien Spørgsmål: Stipendium Tuition Forsikring, familieforhold m.v. 8 4

16 Hovedprioriteringer Ph.d.-mobilitet udgående og indgående Udvikle koncept for partnerskaber for dobbelt- og fællesgrader Deltagelse i projekt- og udviklingssamarbejder Strategiske partnerskaber med udvalgte partnere Aktivitet og synlighed i internationale netværk Styrket internationalt rekrutteringsgrundlag for talent 9 EUA Salzburg II Establishment of the EUA Council on Doctoral Eductation 2008 EUA Salzburg principles 2005 EUA Salzburg II principles 2010 creative thinking Intellectual autonomy through the practice of an original research project by nature different form the first and second cycles of the Bologna process institutional DE policy based on the research strategy critical mass and critical diversity Recognition of doctoral candidates as early stage researchers Supervision and internationalization 10 5

17 LERU Reaktioner på ph.d.-udfordringen League of European Research universities Doctoral Degrees Beyond 2010: Training talented researchers for society, 2010, p. 3: Significant original research contribution to knowledge The modern doctorate is excellent training for those who go into roles beyond research and education The business of research and innovation in the knowledge economy is international, interdisciplinary and increasingly intersectoral. Doctoral graduates should be trained in that context should be concentrated in research-intensive environments where excellence is fostered. This can be in single institutions or in collaborating groups of institutions 11 Den moderne ph.d.-uddannelse 12 6

18 Tak 7

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

US AAR H. Strategisk handlingsplan 2014. International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende.

US AAR H. Strategisk handlingsplan 2014. International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende. US AAR H Strategisk handlingsplan 2014 International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende Juni 2013 Handlingsplanen er udarbejdet af: Steen Weisner, AU Forskning og

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Øget indsigt gennem globalt udsyn Øget indsigt gennem globalt udsyn flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmed- sprogskompetencer Juni 2013 Øget indsigt gennem globalt udsyn flere

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole PH.D. ÅRSRAPPORT 20141 2 FORORD Det er med fornøjelse, vi kan præsentere Årsrapport 2014 for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ved Aalborg Universitet

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere