1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune."

Transkript

1 Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk muligt, er der i stedet en henvisning til den relevante paragraf i form af (Se xx). Derfor skal man, når der henvises til en paragraf, søge i samme kolonne, som henvisningen står i. Nye Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 1dy Geelskov Gældende Vedtægter for ejerforeningen Matr. Nr. 1dy Geelskov (afskrift af vedtægter af 3. december 2003 som ændret ved allonger af 21. april 2004 og 23. januar 2007) 1 Navn og hjemsted 2 Formål 1,1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen matr. nr. 1 dy Geelskov, beliggende på matr. nr. 1 dy Geelskov, Holte. 1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. 2.1 Ejerforeningens formål er, at administrere de fælles ejendomme og øvrige fællesanliggender for medlemmerne i den udstrækning, de ikke henhører under Grundejerforeningen Vejlesøparken. 2.2 Bestyrelsen har udarbejdet en husorden, der er godkendt af generalforsamlingen. Ændringer i husordenen skal godkendes af generalforsamlingen. Det påhviler 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen matr. nr. 1 dy Geelskov, beliggende på matr. nr. 1 dy Geelskov, Holte 1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune 2 FORMÅL 2.1 Ejerforeningens formål er - jfr. 7 i lov om ejerlejligheder at varetage fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser for samtlige de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder af matr. nr. 1 dy, Geelskov, Ny Holte i den udstrækning disse ikke henhører under Grundejerforeningen Vejlesøparken. 1

2 ethvert medlem at underkaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden. Bestyrelsen sikrer dette. 2.2 Ejerforeningens bestyrelse skal formulere et ordensreglement, som skal forelægges til generalforsamlingens godkendelse snarest muligt efter den stiftende generalforsamling Når det i 2.2 nævnte ordensreglement er vedtaget af en generalforsamling, påhviler det Ejerforeningens bestyrelse at administrere og håndhæve dette Medlemmer og hæftelse 3.1 Samtlige ejere af en lejlighed i matr.nr. 1 dy, Geelskov er medlemmer af ejerforeningen. Medlemskabet er pligtmæssigt. Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen, men en køber af en ejerlejlighed kan først udøve stemmeretten, når ejerforeningens administrator har fået meddelelse om ejerskiftet. 3.2 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelse overfor ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, og når den tidligere ejer har betalt samtlige restancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser overfor ejerforeningen. 3.3 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor ejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til ejerforeningen af enhver art til enhver tid. 3 MEDLEMMER (se også 5: Hæftelse) 3,1 Som medlemmer af Ejerforeningen kan alene optages ejere af ejerlejligheder af matr. nr. 1 dt Geelskov, Ny Holte. 3.2 Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når ejerforeningen har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet. 3.3 Den til enhver tid iflg. tingbogen værende ejer af en ejerlejlighed under Ejerforeningen indtræder ved skødets tinglysning i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for Foreningen og hæfter således bl. a. for den tidligere ejers restancer over for Foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige hæfter herfor, indtil alle restancer er berigtiget Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for 2

3 3.4 For ejerforeningens forpligtelser overfor tredjemand hæfter alene ejerforeningen. Søgsmål skal rettes mod ejerforeningen og kan af tredjemand kun rettes mod foreningens medlemmer, såfremt tredjemand forgæves har foretaget udtømmende retsforfølgning mod ejerforeningen og kun såfremt ejerforeningen tillige har afvist at opkræve nødvendige fællesudgifter hos medlemmerne. I så tilfælde hæfter ejerforeningens medlemmer personligt og pro ratarisk i forhold til fordelingstal overfor tredjemand. Ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende bemærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. 4 Fremtidig bebyggelse 4,1 I den udstrækning, der kan opnås tilladelse fra de relevante myndigheder til yderligere bebyggelse i form af tilbygninger eller opførelse af en eller flere ejerlejligheder på det nuværende matr. nr. 1 dy, skal den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 være berettiget til at udnytte sådanne byggerettigheder og til som adkomsthaver at tinglyse påtegning på ejendommens opdelingsdokumenter om, at den resulterende bebyggelse har status som en eller flere ejerlejligheder i ejendommen. Denne ret omfatter også ret til at ansøge om kommunal byggetilladelse i fornødent omfang. 4.2 Såfremt den på det pågældende tidspunkt værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 udnytter ovennævnte byggeret, er samtlige ejere af og panthavere i samtlige ejerlejligheder af matr. nr. 1 dy berettiget til at kræve og forpligtet til at respektere at samtlige ejerlejligheders tinglyste 4 FREMTIDIG BEBYGGELSE 4.1 I den udstrækning, der kan opnås tilladelse fra de relevante myndigheder til yderligere bebyggelse i form af tilbygninger eller opførelse af en eller flere ejerlejligheder på det nuværende matr. nr. 1 dy, skal den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 være berettiget til at udnytte sådanne byggerettigheder og til som adkomsthaver at tinglyse påtegning på ejendommens opdelings-dokumenter om, at den resulterende bebyggelse har status som en eller flere ejerlejligheder i ejendommen. Denne ret omfatter også ret til at ansøge om kommunal byggetilladelse i fornødent omfang. 4.2 Såfremt den på det pågældende tidspunkt værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 udnytter ovennævnte byggeret, er samtlige ejere af og panthavere i samtlige ejerlejligheder af matr. nr. 1 dy berettiget til at kræve og forpligtet til at respektere at samtlige ejerlejligheders tinglyste fordelingstal, som er brøker med samme 3

4 fordelingstal reguleres således: Nævneren i alle fordelingstallene tillægges det numeriske antal etagemeter, som bygningsudvidelsen omfatter, opmålt og beregnet efter reglerne for ejerlejlighedsarealer. Det samme tal udgør tælleren i fordelingstallet for den nye bebyggelse, medens tælleren i samtlige øvrige ejerlejligheders fordelingstal opretholdes uændrede. 4.3 Hvis den på det pågældende tidspunkt værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 ikke ønsker udnytte den ovennævnte byggeret, kan den overdrages, idet der i så fald efter evt. bebyggelse skal foretages en regulering af samtlige ejerlejligheders fordelingstal efter samme princip som ovenfor anført. 4.4 Den, der i henhold til bestemmelserne i denne er berettiget til at udnytte en eventuel yderligere byggeret på matr. nr. 1 dy, skal respektere Grundejerforeningen Vejlesøparkens anvisninger med hensyn til placering inden for matr. nr. 1 dy, samt de anvisninger, som Grundejerforeningen fastlægger til iagttagelse under anlægsarbejdets udførelse. Endvidere skal alle vilkår i en evt. kommunal byggetilladelse opfyldes. 4.5 Når der foreligger ibrugtagningstilladelse til fremtidig bebyggelse, som er opført efter bestemmelserne i denne paragraf, er den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 eller den/de til hvem retten af denne er overført nævner, reguleres således: 4.3 Nævneren i alle fordelingstallene tillægges det numeriske antal etagem 2, som bygningsudvidelsen omfatter, opmålt og beregnet efter reglerne derom for ejerlejlighedsarealer. 4.4 Det samme tal udgør tælleren i fordelingstallet for den nye bebyggelse, medens tælleren i samtlige øvrige ejerlejligheders fordelingstal opretholdes uændrede. 4.5 Hvis den på det pågældende tidspunkt værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 ikke ønsker at udnytte den ovennævnte byggeret, kan den overdrages, idet der i så fald efter evt. bebyggelse skal foretages en regulering af samtlige ejerlejligheders fordelingstal efter samme princip som ovenfor anført. 4.6 Den, der i henhold til bestemmelserne i denne er berettiget til at udnytte en eventuel yderligere byggeret på matr. nr. 1 dy, skal respektere Grundejerforeningen Vejlesøparkens anvisninger med hensyn til placering inden for matr. nr. 1 dy, samt de anvisninger, som Grundejerforeningen fastlægger til iagttagelse under anlægsarbejdets udførelse. Endvidere skal alle vilkår i en evt. kommunal byggetilladelse opfyldes. 4.7 Når der foreligger ibrugtagningstilladelse til fremtidig bebyggelse, som er opført efter bestemmelserne i denne paragraf, er den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. 477 eller den/de til hvem retten af denne er overført berettiget til, alene på grundlag af bestemmelserne i den paragraf, at få sin adkomst til 4

5 berettiget til, alene på grundlag af bestemmelserne i den paragraf, at få sin adkomst til bebyggelsen berigtiget i tingbogen. bebyggelsen berigtiget i tingbogen. 5 HÆFTELSESFORHOLD Se Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for Ejerforeningen i henhold til ejerlejlighedernes tinglyste fordelingstal. Medlemmerne hæfter subsidiært og i henhold til fordelingstal (pro rata) for Ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand. 5 Stemmeret 5.1 Når der stemmes efter antal har et medlem stemmeret med 1(en) stemme pr. fastejendom/ejerlejlighed Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller Ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. (Se 3.2.) 6 Afstemningsregler 6.1 Beslutninger i Ejerforeningen skal til enhver tid og på alle punkter respektere de rettigheder, som tilkommer Grundejerforeningen Vejlesøparken i henhold til dennes vedtægter. 5

6 6.2 For beslutninger på generalforsamlingen gælder i øvrigt: Alle beslutninger træffes efter såvel antal som fordelingstal Ændring af vedtægtens 16 kræver enstemmighed Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 5 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. r Andre beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer.. 6 GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER OG AFSTEMNINGSREGLER 6.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. 6.2 For generalforsamlingsbeslutninger gælder: 6.3 Generalforsamlingsbeslutninger i Ejerforeningen skal til enhver tid og på alle punkter respektere de rettigheder, som tilkommer Grundejerforeningen Vejlesøparken i henhold til dennes vedtægter. 6.4 Ændring af Foreningens vedtægt 13 kræver enstemmighed, såvel efter fordelingstal som efter antal ejerlejligheder. Iværksættelse af ombygninger i bebyggelsens indre fælles bygnings-arealer og eventuelt tilkøb af supplerende ubebygget areal, samt vedtægtsændringer, kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret og med mindst 2/3 flertal, opgjort såvel efter fordelingstal som efter antal af ejerlejligheder. 6.5 Såfremt der i en generalforsamling ikke er repræsenteret mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede efter antal ejerlejligheder, og det fremsatte forslag vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, da skal der med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden. På denne generalforsamling kan de forslag, der 6

7 har været behandlet på den tidligere generalforsamling, og som blev godkendt med 2/3 af de fremmødte stemmer på denne, vedtages med 2/3 flertal, opgjort såvel efter antal ejerlejligheder som efter fordelingstal, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret på denne ekstraordinære generalforsamling. 6.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer skal opgøres efter en stemmeafgivning, hvor der for hver ejerlejlighed uanset fordelingstal kan afgives én stemme. 6.7 Fordelingstallene fremgår af tingbogen. Såfremt der foretages en videreopdeling af en ejerlejlighed, skal det hidtidige fordelingstal fordeles på de fremtidige ejerlejligheder, således at summen af fordelingstal for ejerlejligheder, der er videreopdelt af en ejerlejlighed, er lig med den oprindelige ejerlejligheds fordelingstal. 7 Kommunikation mellem medlemmer og Ejerforening 7.1 Kommunikationen foregår via Vejlesøparkens hjemmeside, almindelig eller elektronisk post og opslag i ejendommene Hjemmesiden skal indeholde oplysninger om Grundejerforeningens bestyrelse, medarbejdere, faciliteter 6.8 Interne ændringer ejerlejlighederne imellem kan berigtiges i tingbogen, alene på grundlag af en anmeldelse m.v. derom, som er underskrevet af de direkte berørte ejere og panthavere, og i fornødent omfang attesteret og suppleret med kortbilag af en landinspektør med beskikkelse. (Ingen modsvaarende ) 7

8 og administrator samt relevante kontaktmuligheder. 7.3 Indkaldelse til generalforsamling sker som udgangspunkt med almindelig post. Det enkelte medlem kan i stedet vælge, at indkaldelsen og andre dokumenter i elektronisk form til behandling tilsendes som elektronisk post, herunder med henvisning til links. Valget kan tilbagekaldes til enhver tid, dog senest 1 måned før en generalforsamling. Valg og tilbagekaldelse af valg sker som anført i pkt Breve til og fra administrator og bestyrelsen til og fra medlemmerne sendes som almindelig eller elektronisk post efter medlemmernes valg, jf. proceduren i pkt Generalforsamling 8.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. (Se 6.1) 8.2 Afgørelser truffet af bestyrelsen kan af ethvert medlem, som afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen med samme frist som for forslag. 8.3 Når datoen for en generalforsamling er fastlagt, bekendtgøres den på Vejlesøparkens hjemmeside og ved opslag i ejendommene. 8

9 9 Forslag 9.1 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. (Se 9) 9.2 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i skriftlig eller elektronisk form. Forslag skal være administrator i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. 9.3 Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. 9.4 Der kan ikke træffes bindende beslutning om forslag m.v., der ikke er optaget på dagsordenen. 10 Indkaldelse 10.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel Af indkaldelsen skal fremgå tid, sted og dagsorden. Forslag til behandling skal fremgå af dagsordenen og vedlægges/vedhæftes/angives via links. I særlige tilfælde kan forslag fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. (Se 8) 10.3 Til den ordinære generalforsamling vedlægges/vedhæftes/angives via links årsrapport for det seneste regnskabsår og forslag til budget for det løbende regnskabsår. 9

10 11 Ordinær generalforsamling 11.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Godkendelse af budget for det løbende regnskabsår samt beslutning af størrelsen af medlems bidrag og/eventuelt indskud for året 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmerne 7. Valg 1) Valg af formand (hvis formanden er på valg) 2) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 14, stk. 1 og 2 3) Valg af 1 suppleant 4) Valg af revisor 8. Eventuelt 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7.1 Senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes hvert år ordinær generalforsamling. dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Aflæggelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse, til godkendelse 4 Decharge for bestyrelse 5 Forslag fra bestyrelsen 6 Forslag fra medlemmerne 7 Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt beslutning af størrelse af à conto bidrag og/eller indskud for det kommende år 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter 9 Valg af revisor 10 Eventuelt 11.2 Datoen for den ordinære generalforsamling fastlægges inden udgangen af den forudgående oktober måned, jf. i øvrigt 8, stk

11 12 Ekstraordinær generalforsamling 12.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1) det kræves i henhold til 6, stk ) bestyrelsen finder anledning dertil 3) det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af Ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal 4) en tidligere generalforsamling har besluttet det. 7.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et relevant emne begæres af mindst ¼ af Ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Når begæring om ekstraordinær generalforsamling er sendt til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af anmodningen Ekstraordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt ikke i juli måned. Uanset dette skal generalforsamling i henhold til 3) afholdes inden 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. (Se 10) 8 INDKALDELSE 8.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 8.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. For den ordinære generalforsamlings vedkommende vedlægges årsregnskab og udkast til budget med indkaldelsen. 11

12 9 FRIST FOR EMNER TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN 13 Dirigent og referat 14 Bestyrelse 13.1 Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Vedkommende behøver ikke at være medlem af ejerforeningen og må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant til denne, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for Foreningen Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af referenten, dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2 til 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 1 suppleant. Valgbare som formand, medlem af bestyrelsen og suppleant er dels Ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer, dels repræsentanter for ejere, som er juridiske enheder Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af 9.1 Ethvert medlem har ret til at få en angivet relevant emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring om at få at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet senest den 30. november. 10 DIRIGENT 10.1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og bestyrelsen. 11 BESTYRELSEN Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Ethvert medlem af Foreningen kan foreslå en kandidat til bestyrelsen. Desuden vælges 1 suppleant. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at ca. halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Suppleanten afgå hvert år. Genvalg kan finde sted. 12

13 bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanten afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær Bestyrelsen træffer bestemmelse om udførelsen af sit hverv i form af en forretningsorden. Bestyrelsen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv og fastlægger en forretningsorden Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand, og dette valg sker ved et konstituerende møde, der afholdes umiddelbart efter eller i forlængelse af den generalforsamling, på hvilken bestyrelsen er valgt. 15 Bestyrelsesmøder 15.1 Bestyrelsesmøde indkaldes, hvis bestyrelsesformanden eller 2 medlemmer finder anledning hertil Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret ved mødet Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens - stemme udslaggivende Der udarbejdes et mødereferat indeholdende trufne beslutninger og de væsentligste forudsætninger herfor samt andre væsentlige oplysninger. Referatet underskrives af bestyrelsens medlemmer. Referatet, eksklusive fortrolige oplysninger, offentliggøres på hjemmesiden. 12 BESTYRELSESMØDER 12.1 Bestyrelsesmøde indkaldes så ofte, bestyrelsesformanden eller 2 medlemmer finder anledning hertil Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret ved mødet Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. 13

14 15.5 Suppleanten deltager i møderne, hvis bestyrelsen beslutter det. 16 Ejerforeningens anliggender 16.1 Bestyrelsen har ledelsen af Ejerforeningens anliggender. Administration af Foreningens anliggender foretages af den af Grundejerforeningen Vejlesøparken valgte administrator Ved forsinket betaling af ejerforeningsbidrag eller andre pligtige pengeydelser kræves et gebyr. Gebyrer fastsættes af bestyrelsen og tilfalder administrator Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender i den udstrækning, disse ikke henhører under Grundejerforeningen Vejlesøparken. Det bemærkes, at det tilstræbes, at færrest mulige udgifter betales via Ejerforeningen. Således afholder hver ejerlejlighed i størst muligt omfang egne udgifter til forsikringer og skatter m.v Grundejerforeningen Vejlesøparken fastsætter regler for vedligeholdelse, fornyelse og forandring af bygningernes ydre fremtræden Ejerlejlighederne skal, for så vidt angår indvendig vedligeholdelse, vedligeholdes af den pågældende ejerlejligheds ejer. Indvendig vedligeholdelse omfatter 13 EJERFORENINGENS ANLIGGENDER 13.1 Bestyrelsen har ledelsen af Ejerforeningens anliggender. Administration af Foren ingens anliggender foretages af den af Grundejerforeningen Vejlesøparken valgte administrator. Ved forsinket betaling af ejerforeningsbidrag eller andre pligtige pengeydelser kræves et gebyr. Gebyrer fastsættes af bestyrelsen og tilfalder administrator 13.2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender i den udstrækning, disse ikke henhører under Grundejerforeningen Vejlesøparken. Det bemærkes, at det tilstræbes, at færrest mulige udgifter betales via Ejerforeningen. Således afholder hver ejerlejlighed i størst muligt omfang egne udgifter til forsikringer og skatter m.v. Grundejerforeningen Vejlesøparken fastsætter regler for vedligeholdelse, fornyelse og forandring af bygningernes ydre fremtræden. 14

15 også vedligeholdelse af terrasser og altaner, der efter deres placering er i særskilt brug for den på gældende ejerlejlighed. Denne vedligeholdelsespligt omfatter også malede betonoverflader. Vedligeholdelses- og fornyelsespligten omfatter også belægninger på altaner, og terrassers vandrette flader. Membraner i altanernes og terrassernes vandrette flader vedligeholdes og fornyes af Ejerforeningen Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af ruder gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, den indvendige side af døre og vinduesrammer, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere og herunder brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør f.s.v. angår disses forgreninger i de enkelte ejerlejligheder. Vedligeholdelsespligten for afløbsrør i køkken mellem vandlås og faldstammer påhviler dog Ejerforeningen Ubebyggede arealer, der ikke er givet i særskilt brug, vedligeholdes af Grundejerforeningen Vejlesøparken, hvilket tillige gælder de i disse arealer placerede ledninger til kloak, vand, el m.v. frem til bygningernes fundamenter Ubebyggede arealer, der gives i særskilt brug for en af ejerlejlighederne, skal vedligeholdes af den pågældende Ejerlejlighederne skal, for så vidt angår indvendig vedligeholdelse, vedligeholdes af den pågældende ejerlejligheds ejer. Indvendig vedligeholdelse omfatter også vedligeholdelse af terrasser og altaner, der efter deres placering er i særskilt brug for den pågældende ejerlejlighed. Denne vedligeholdelsespligt omfatter også malede betonoverflader. Vedligeholdelses- og fornyelses-pligten omfatter også belægninger på altaner og terrassers vandrette flader. Membraner i altanernes og terrassernes vandrette flader vedligeholdes og fornyes af Ejerforeningen. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af ruder gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, den indvendige side af døre og vinduesrammer, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiator ventiler, radiatormålere og herunder brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør f.s.v. angår disses forgreninger i de enkelte ejerlejligheder. Vedligeholdelsespligten for afløbsrør i køkken mellem vandlås og faldstammer påhviler dog Ejerforeningen. Ubebyggede arealer, der ikke er givet i særskilt brug, vedligeholdes af Grundejerforeningen Vejlesøparken, hvilket tillige gælder de i disse arealer placerede ledninger til kloak, vand, el m.v. frem til bygningernes fundamenter. Ubebyggede arealer, der gives i særskilt brug for en af ejerlejlighederne, skal vedligeholdes af den pågældende bruger. 15

16 bruger. (ingen modsvarende ) 16.9 Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne eventuelt afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel, fordelt i henhold til de tinglyste fordelingstal. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne eventuelt afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel, fordelt i henhold til de tinglyste fordelingstal. 14 BRUGSRET M.V. TIL UBEBYGGEDE AREALER 14.1 De ubebyggede arealer, som er anlagt til færdsel og parkering m.v. skal være til fælles brug for ejerlejlighederne og for kunder og leverandører. Det samme gælder for øvrige ubebyggede fællesarealer, der ikke er givet i særskilt brug Al brug af de ubebyggede arealer skal respektere de til arealernes vedligeholdelse nødvendige arbejder, herunder også underjordiske ledninger og belysningsanlæg. 17 Vedligeholdelse 17.1 Der skal til enhver tid foreligge oplysninger om tekniske forhold, som gør det muligt at opfylde kravene i 16, stk. 3 og 4. På grundlag heraf udarbejder bestyrelsen hvert år et rullende, 10-årigt vedligeholdelsesbudget, der udsendes til den ordinære generalforsamling til orientering Eventuel ændring af anvendelse, indretning og vedligeholdelse af de ubebyggede fællesarealer besluttes af Grundejerforeningen Vejlesøparken. (ingen modsvarende ) 16

17 18 Tegningsret 18.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer. 15 TEGNINGSRET 15.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af 3 medlemmer af bestyrelsen. 16 SIKKERHED (se 21) 19 Revision 19.1 Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor skal være registreret eller statsautoriseret Foreningens revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbilag og beholdninger og kan til enhver tid kræve de oplysninger, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Revisor fører revisionsprotokol efter de for revision almindeligt gældende regler. Bestyrelsesmedlemmerne bekræfter med deres underskrift, at de er gjort bekendt med bemærkningerne i revisionsprotokollen Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning herom, skal der i ejerlejlighederne tinglyses ejerpantebrev eller skadesløsbrev til sikkerhed for medlemmernes forpligtelse over for Foreningen og dennes udgifter. Størrelsen af ejerpantebreve eller skadesløsbreve besluttes af generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning kan ikke have den virkning, at det pålægges ejeren af ejendommen at udstede ejerpantebreve eller skadesløsbreve. 17 REVISION 17.1 Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af 17

18 20 Budget og årsrapport 20.1 Ejerforeningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september Bestyrelsen udarbejder et budget, der afspejler de forventede udgifter og indtægter i det kommende regnskabsår og angiver størrelsen af det foreslåede medlemsbidrag. Budgettet skal godkendes af generalforsamlingen Den af bestyrelsen vedtagne årsrapport med regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor, inden den forelægges til godkendelse på den årlige ordinære generalforsamling. betydning for udførelsen af sit hverv Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. 18 ÅRSREGNSKAB 18.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor Revisors påtegning skal indeholde de bemærkninger, som er fornødne for en vurdering af regnskabet. 21 Sikkerhedsstillelse 21.1 Til sikkerhed for betaling af fælles udgifter og i øvrigt for ethvert krav, som ejerforeningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, er tinglyst et ejerpantebrev i hver lejlighed for et beløb på kr. (se 16) 21.2 Dette beløb skal ved ejerskifte forhøjes til et maksimum, som fastsættes efter det beløb, der for tiden gælder i henhold til bekendtgørelse nr af 5. 18

19 december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneformidling, 23 stk Bortfalder reglerne i den omtalte bekendtgørelse eller de til enhver tid tilsvarende regler, skal bestyrelsen fremsætte forslag til en reguleringsbestemmelse, der kan kompensere for fremtidige ændringer i det almindelige prisniveau uden at vanskeliggøre vilkårene for optagelse af realkreditlån i ejerlejlighederne. Bestyrelsens forslag i denne henseende skal vedtages med det for vedtægtsændringer gældende, kvalificerede flertal, jf Panteretten efter stk. 2 respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten. 22 Værneting 21.5 Ovenstående , incl. gælder ikke ejeren af restlejligheder, ligesom det ikke ved en generalforsamlingsbeslutning kan pålægges denne at tegne ejerpantebreve eller skadesløsbreve Ethvert spørgsmål om forståelse af nærværende vedtægt og dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal såfremt mindelig ordning ikke kan opnås afgøres ved de ordinære domstole, idet værneting mellem Ejerforeningens medlemmer og Foreningen fastlægges til Retten i Lyngby. 19 VÆRNETING 19.1 Ethvert spørgsmål om forståelse af nærværende vedtægt og dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal såfremt mindelig ordning ikke kan opnås afgøres ved de ordinære domstole, idet værneting mellem Foreningens medlemmer og Foreningen fastlægges til Retten i Lyngby. 19

20 23 Misligholdelse 23.1 Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for Foreningen eller et af dens medlemmer, herunder groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, overtræder lokalplanens relevante bestemmelser, laver gentagne, grove overtrædelser af husordenen, ikke betaler forfaldne ydelser til Foreningen, eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan Ejerforeningen pålægge den pågældende ejer at fraflytte sin lejlighed med passende varsel, jf. gældende lovgivning, p.t. 8 i lovbekendtgørelse af 16. december 2010 om ejerlejligheder Bestemmelserne i 23.1 gælder også i forhold til en ejers husstandsmedlemmer eller lejere. 24 Tinglysning og påtaleret 24.1 Nærværende vedtægter vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejerlejlighederne 1-160, begge incl., og 477 af matr. nr. 1 dy Geelskov, Ny Holte. Vedtægterne respekterer med oprykkende virkning alene de panthæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægter 20 MISLIGHOLDELSE 20.1 Måtte et af medlemmerne gøre sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for Foreningen, herunder groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, eller ikke betaler forfaldne ydelser til foreningen, eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan Ejerforeningen pålægge den pågældende ejer at fraflytte sin lejlighed med passende varsel, jfr. lov om ejerlejligheder Vedligeholdelse af ejendommens ydre påhviler Ejerforeningen og skal ske i overensstemmelse med de herom af Grundejerforeningen fastsatte regler. 21 TINGLYSNING OG PÅTALERET 21.1 Nærværende vedtægter vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejerlejlighederne 1-160, begge incl., og 477 af matr. nr. 1 dy Geelskov, Ny Holte. Vedtægterne respekterer med oprykkende virkning alene de panthæftelser, byrder og servitutter,der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægter 21.2 Ejerforeningen ved dens bestyrelse og ethvert medlem af Ejerforeningen har påtaleret, hver for sig 24.2 Ejerforeningen har påtaleret.. (Datering, underskrifter m.v. udeladt) ooooo 20

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter II

Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter II Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter II 30. november 2012 Brugsanvisning: I nedenstående, højre kolonne er der ændret på rækkefølgen af paragrafferne. Det skyldes, at de gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere