BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND A/S DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM.SUND FORNUFT

2 M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter Konc ernoversigt 3 Finanskalender 3 S elskabsoply sninger 4 B eretning H oved- og nø gletal 5 A lm. B rand A / S Konc ernen 6 S kadeforsikring 9 B ankvirksomh ed 1 2 Livsforsikring 1 5 Ø vrige aktiviteter 1 7 D el å rsra p p o rt K o nc ernen A nvendt regnskabspraksis 1 8 Ledelsespåtegning 1 9 B alanc e 20 R esultatopgø relse 21 Egenkapitalforklaring 22 Kapitalmodel 22 P engestrø msopgø relse 23 S egmentrapportering 24 Noter 25 o dersel sk a b A nvendt regnskabspraksis 27 B alanc e 28 R esultatopgø relse 29 Egenkapitalforklaring 30 Noter 31 S ide 2

3 S e l s k a b s o p l y s n i n g e r Koncernoversigt Ho vedsel sk a b er i A l m. B ra nd K o nc ernen Selskaber uden aktivitet eller under afvikling er ikke anført A lm. B rand A / S Konc ernen er en dansk finansiel konc ern bestående af et bø rsnoteret h oldingselskab, h vorunder der er en ræ kke datterselskaber, der driver virksomh ed inden for skadeforsikring, bankvirksomh ed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomh ed som et naturligt led i den primæ re driftsaktivitet. F ina nsk a l end er 0 h Offentliggø relse af alvårsrapport for Offentliggø relse af kvartalsrapport for 3. kvartal 20 7 S ide 3

4 S e l s k a b s o p l y s n i n g e r B esty rel se Ch ristian N.B. U lric h J ø rgen H. M ikkelsen Lone Clausen H enning Kaffka B oris N. Kj eldsen Niels Kofoed J ø rgen S. Larsen S usanne Larsen H enrik S tenbj erre D irek tion S ø ren B oe M ortensen A dministrerende direktø r H enrik Nordam Vic eadministrerende direktø r R evision Deloitte, S tatsautoriseret R evisionsaktieselskab I ntern revision R evisionsc h ef P oul-erik W inth er Nielsen S el sk a b sop l y sninger A lm. B rand A / S A lm. B rand H uset M idtermolen Kø benh avn Ø T elefon T elefax CVR -nr I nternet: w w w.almbrand.dk almbrand.dk S ide 4

5 H o v e d - o g n ø g l e t a l Å M i o kvartal 1. kvartal re t.kr. HOVEDTAL I n d g B L i v K j ø b h n s R I n v t i n g m v S d e i n d g tæ te r Skade an k en av ke e 2 es er 220 am le tæ te r R e s u F o r s i i n g s t i s r u l t s o r s i i n g R u l t b F o r s i i n g s t i s r u l t l i v s f o r s i i n g F o r s i i n g s t i s r u l t K j ø b h n s R R e s u f o i n g s - o g b o m h e d R u l t i n v t i n g s v i r o m h t r t o r i n g A n o r n æ r p o s t R e s u f ø s R e s u e f s M i n o r i t s i n t s n p i o s r u l t R e s u e f s e m i n o i n s s e R e s u f ø s e m i n o i n s s e ltat kr ekn k es at af kadef kr es at af an k kr ekn k es at af kr 7 kr ekn k es at af en av ke e 7 2 ltat af rs kri an kvi rks 13 es at af es er ks ed ef er en ef del 72 dr e di e er ltat r kat 1.0 Skat ltat te r kat et er es er es an del af er den es at ltat te r kat ks kl. ri te ts te re r ltat r kat ks kl. ri te ts te re r 1.0 A f l ø b s r es u l t at H en s æ t t el s er t i l f o r s i kr i n g s ko n t r akt er E g en kap i t al H er af m i n o r i t et s i n t er es s er A kt i v er i al t N Ø G LETAL E g i t f o r r t n i n g f ø r s. m i n o r i t s i n t s p. % E g i t f o r r t n i n g t s. m i n o r i t s i n t s p. 1 6 % 1 4 % 1 en kap al en kat eks kl et er es er a. 22% 20 22% en kap al en ef er kat eks kl et er es er a. 7% R u l t p r. i R u l t p r. i u, I n v æ r p r. i. 4 B ø r s r s u l t i m o B ø r s r s / I n v æ r 1, 5 4 1, 1, A n t i u l t i m o ( s t ) G n s n i t l i g t t i ( s t ) es at akt e, kr 7 7 es at akt e dv an det kr 7 7 dr e di akt e, kr ku 73 ku dr e di al akt er k en em an al akt er k A n t i t i l b b t f r t i l m 0 ( s t ) 5 G n s n i t s r s t i l b b t i,. 3 8 U o i n g s p r o c t i t * 1 % U o i n g s p r o c t r t t i l b b s p r o g r * 6 % al akt er ag ekø em 2. aj 20 7 k. 23 en em ku ag ekø e akt er kr 7 dl dn en al dl dn en es er en de ag ekø am *) Målt på markedsværdien den 2. maj 2007 S ide 5

6 B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n A l m. B ra nd A / S Koncernen A lm. B rand A / S er en bø rsnoteret dansk finansiel konc ern med fokus på det danske marked. Konc ernen h ar aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank h erunder bilfinansiering, leasing samt bø rsmæ glervirksomh ed og h ar en omsæ tning på godt 7 mia.kr. A lm. B rands vision er Vi skal tage h ånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, A lm. B rand ø nsker kunderne skal h ave, når de er i kontakt med A lm. B rand. A lm. B rand læ gger væ gt på at væ re lokalt forankret, og over h alvdelen af konc ernens godt medarbej dere arbej der tæ t på kunden på forsikringskontorer og bankfilialer over h ele landet. Konc ernens forsikrings- og pensionsprodukter dæ kker såvel privatområdet som landbrug og mindre og mellemstore erh vervsvirksomh eder, og A lm. B rand er landets fj erde stø rste udby der af skadeforsikringsprodukter. B anken er ligeledes landsdæ kkende og blandt Danmarks stø rre banker. B anken tilby der individuelle lø sninger, der dæ kker alle finansielle beh ov for privat- og landbrugskunder. R esu l ta t A lm. B rand A / S Konc ernens resultat for fø rste kvartal blev et overskud på 274 mio.kr. fø r skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i samme periode i på 226 mio.kr. R esultatet efter skat og eksklusive minoriteter blev på 20 2 mio.kr. R esultatet er meget tilfredsstillende og er en fø lge af et godt forlø b i alle konc ernens tre forretningsområder - ikke mindst i banken, h vor resultatet er bedre end forventet. R esultatet for fø rste kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen fø r skat og eksklusive minoriteter på 22% p.a. mod 20 % p.a i samme periode Efter skat blev egenkapitalforrentningen tilsvarende på 1 6% p.a. Forventningerne til h ele opj usteres med 50 mio.kr. til 850 mio.kr. fø r skat. Opj usteringen er h ovedsageligt foretaget på baggrund af resultatet i banken, som fø lge af urealiserede kursgevinster på en ræ kke meget lidt likvide aktier. Endvidere opj usteres det forventede resultat for livsforsikringsaktiviteterne. Konc ernens samlede omsæ tning i fø rste kvartal blev på 1,9 mia.kr. R esultatet pr. aktie blev 1 0 kr. U ltimo fø rste kvartal var indre væ rdi pr. aktie 242 kr. Konc ernens egenkapital udgj orde 5,5 mia.kr. ultimo fø rste kvartal mod 5,4 mia.kr. ultimo Forretningsdrift R esultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets fø rste kvartal blev et overskud på 1 42 mio.kr. B ruttopræ mieindtæ gterne fra konc ernens skadeforsikringsaktiviteter for fø rste kvartal udgj orde mio.kr., h vilket er en stigning på 8,6% i forh old til samme periode U dviklingen er meget tilfredsstillende. Væ ksten skal dog ses i forh old til, at den bety delige væ kst, som konc ernens skadeforsikringsaktiviteter oplevede i , fø rst for alvor tog fart fra årets andet kvartal. Væ ksten for h ele forventes fortsat at blive på over 5%. Combined R atio udgj orde 93,5 i fø rste kvartal mod 94,3 i samme periode S kadeforlø bet h ar generelt væ ret gunstigt med få storskader. Dog er kvartalet belastet af vej rligskader som fø lge af en ræ kke mindre storme. R esultatet af bankaktiviteterne eksklusive minoriteter blev et overskud på 95 mio.kr. Der h ar i fø rste kvartal væ ret en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter. S åledes er udlånet steget 29% i forh old til ultimo fø rste kvartal Ligeledes oplever bankens bø rsmæ gler- og kapitalmarkedsafdeling en ø get aktivitet. Der h ar væ ret en nettotilgang af kunder samtidig med, at forretningsomfanget med eksisterende kunder h ar udviklet sig positivt. H erudover er bankkonc ernens resultat for fø rste kvartal positivt påvirket af en ræ kke urealiserede kursgevinster. R esultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 29 mio.kr. I livselskabet er udviklingen i præ mierne og i de forretningsmæ ssige aktiviteter som forventet. S ide 6

7 M B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n H erudover udviklede salget af konc ernens ikkegaranterede pensionsprodukter, der udby des i banken, sig positivt. Væ ksten er tilfredsstillende set i ly set af, at indbetalingerne i fø rste kvartal var påvirker af ekstraordinæ re store engangsindskud. A fkastet af investeringerne på kundernes aktiver blev på 1,1 % p.a. U dviklingen afspej ler det stigende renteniveau, h vilket h ar givet kursfald på obligationerne. Kurstabet på obligationsbeh oldningen modsvares af et tilsvarende fald i h ensæ ttelsesbeh ovet. U ltimo fø rste kvartal udgj orde kollektivt bonuspotentiale i livs- og pensionsforsikringsselskabet 5,0 % af de forsikringsmæ ssige h ensæ t- telser svarende til en stigning på 35 mio.kr. i forh old til ultimo R esultatet af ø vrige aktiviteter udgj orde et overskud på 8 mio.kr. fordelt med et overskud i Kj ø - benh avnske R e på 1 2 mio.kr. og h oldingomkostninger på 4 mio.kr. S a m l ede om k ostninger Konc ernens samlede erh vervelses- og administrationsomkostninger udgj orde 377 mio.kr. i fø rste kvartal mod 345 mio.kr. i samme periode året fø r. S tigningen i forh old til afspej ler de planlagte investeringer i væ kst på alle konc ernens forretningsområder. I nv esteringsresu l ta t Konc ernens rente- og geby rindtæ gter samt kursreguleringer udgj orde en indtæ gt på 553 mio.kr. i fø rste kvartal mod en indtæ gt på 20 mio.kr. i samme periode året fø r. I afkastet indgår kursgevinster på 8 mio.kr. mod kurstab i samme periode på 387 mio.kr. Kurstab som fø lge af den stigende rente i og blev modsvaret af tilsvarende tilbagefø rsler på h ensæ ttelserne i konc ernens livs- og pensionsforsikringsselskab. Langt h ovedparten af investeringsaktiverne er plac eret i rentebæ rende papirer. I skadeforsikring er varigh eden c a. to år. Varigh eden i liv og pension er c a. ni år, h vilket tilnæ rmelsesvis svarer til varigh eden på passivsiden. A nta l a nsa tte I fø rste kvartal h ar der gennemsnitligt væ ansat mod i ret V æ sentl ige b egivenh eder A k tietil b a gek ø b I forbindelse med årsrapporten for A lm. B rand A / S offentliggj orde konc ernen aktietilbagekø bsprogrammet for Frem til ultimo j anuar forventer konc ernen at tilbagekø be egne aktier for i alt 60 0 mio.kr. Konc ernens h ovedaktionæ r, A lm. B rand af fmba, sæ lger ligesom i sine aktier proportionalt med opkø b af aktier fra de ø vrige aktionæ rer. P rimo maj h avde konc ernen tilbagekø bt for godt 91 mio.kr. egne aktier svarende til 1 5% af det forventede belø b på 60 0 mio.kr. M ed udgangspunkt i A lm. B rands markedsvæ rdi den 2. maj svarer det forventede samlede tilbagekø b på 60 0 mio.kr. til en udlodningsproc ent på 7. U dlodningsproc enten for det resterende tilbagekø bsprogram er på 6 svarende til et y derligere tilbagekø b på 50 9 mio.kr. frem til ultimo j a- nuar P å konc ernens h j emmeside fremgår de fastlagte retningslinier for konc ernens tilbagekø bsprogram. F o rventninger P å baggrund h ovedsageligt af det positive forlø b i konc ernens bankaktiviteter samt livsforsikringsaktiviteter opj usteres forventningerne til konc ernens samlede resultat for h ele til 850 mio.kr. fø r skat og eksklusive minoriteter. Forventningerne til bankens resultat opj usteres med 40 mio.kr. mens forventningerne for livsforsikringsaktiviteterne opj usteres med 1 0 mio.kr. Forventningerne til konc ernens ø vrige aktiviteter fasth oldes. Forventningerne til Combined R atio i skadeforsikring forventes for fortsat at væ re på niveau 92. Konc ernens samlede omsæ tning forventes i h ele at blive i niveauet 7,4 mia.kr. R l o S B Ø R 0 esu ta tf rventninger til Februar 20 7 aj 20 7 kade ank Liv 90 vrige esultat fø r skat ekskl. minoriteter S ide 7

8 æ D isc l a im er P rognosen er baseret på renteniveauet ultimo marts A lle forventninger vedrø rende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggø relsestidspunktet. B åde for konc ernen som h elh ed som for de enkelte forretningsområder kan resultatet blive påvirket af stø rre æ ndringer i en ræ kke forh old. S om eksempel på sådanne påvirkninger kan næ vnes ndringer i konj unkturforh oldene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrenc esituationen, på genforsikringsmarkedet og på ej endomsmarkedet, uventede begivenh eder som voldsomt vej rlig eller terrorbegivenh eder, tab på debitorer, stø rre æ ndringer af skadesforlø bet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor næ vnte risikofaktorer er ikke udtø m- mende. I nvestorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bø r selv overvej e h vilke usikkerh eder, der kan h ave bety dning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. S åfremt der måtte væ re forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gæ ldende. B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n S ide 8

9 B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g Skadeforsikring Ekskl. Kjøbenhavnske Re 1 t 1 t Å r M i o kvar al. kvar al et.kr F k F s R a f F o r i r R y K A f s v s F a f f s h s i i r m i t o f f o r i r A f S k a t Bruttopræmieindtægter ors ik rings tek nis rente Bruttoers ta tnings udgif ter ors ik rings mæs ige drif ts omk os tninger es ul ta t genf ors ik ring si kr ng st ekni sk esu lt at enter og udb tter mv urs regul eringer dminis tra tions omk os tninger i orb indel e med inv es terings irk omh ed orrentning ors ik rings mæs ige ens ættel er Resu lt at af nvest er ng svi kso hed alt ef er ver ør sel af si kr ng st ekni sk ent e ndre indtægter og omk os tninger Resu lt at ør skat t Resu lt at ef er skat A f l ø b s res ul ta t F ors ik rings mæs s ige h ens ættel s er F ors ik rings a k tiv er E genk a pita l A k tiv er i a l t E rs ta tnings proc ent 6 8, 4 % 6 6, 8 % 6 3, 9 % O mk os tnings proc ent 2 0, 6 % 2 2, 8 % 2 0, 5 % N ettogenf ors ik rings proc ent 4, 5 % 4, 7 % 3, 7 % C omb ined R a tio 9 3, 5 % 9 4, 3 % 8 8, 1 % O pera ting R a tio 9 1, 2 % 9 2, 3 % 8 6, 3 % E genk a pita l f orrentning f ø r s k a t p. a. 2 8 % 3 1 % 3 7 % E genk a pita l f orrentning ef ter s k a t p. a. 2 0 % 2 2 % 2 8 % R esu l ta t R esultatet af konc ernens skadeforsikringsaktiviteter i fø rste kvartal blev et overskud fø r skat på 1 42 mio.kr. mod 1 44 mio.kr. for samme periode i , h vilket er tilfredsstillende set i ly set af, at der i perioden h ar væ ret en del vej rligskader. R esultatet for fø rste kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen fø r skat på 28% mod 31 % p.a. for samme periode sidste år. P ræ m ier B ruttopræ mieindtæ gter udgj orde for fø rste kvartal mio.kr., h vilket er en stigning på 8,6% i forh old til samme periode i U dviklingen er meget tilfredsstillende og er fø rst og fremmest et resultat af de aktiviteter, som konc ernen h ar igangsat i lø bet af de seneste år med h enblik på at sikre en ø get væ kst. B landt de vigtigste tiltag er ø gede salgs- og servic eressourc er, ny t salgsvæ rktø j på privatområdet, ny e salgsc entre og oprettelse af filialer over h ele S ide 9

10 B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g landet samt en gennemgribende uddannelsesog træ ningsindsats for konc ernens samlede salgs- og servic estab. Væ ksten skal dog ses i forh old til, at den bety delige væ kst, som konc ernens skadeforsikringsaktiviteter oplevede i fø rst, for alvor tog fart fra årets andet kvartal. Væ ksten for h ele forventes fortsat at blive på over 5%. S amtidig er væ ksten i fø rste kvartal påvirket af engangsindtæ gter på 1 3 mio.kr. som fø lge af overgang til at bruge en rentekurve på sy geog uly kkesforsikring. S k a deforl ø b Erstatningsproc enten i fø rste kvartal blev på 68,4 mod 66,8 i fø rste kvartal R esultatet er positivt påvirket af et gunstigt forlø b af konc ernens generelle portefø lj e. H erunder oplevede konc ernen meget få storskader svarende til 1 5 mio.kr. lavere end normalt. Det gunstige forlø b afspej ler konc ernens arbej de med at sikre korrekt risikovurdering på h vert enkelt kundesegment. R isikovurderingen og revurderingen af tarifferne foregår ved h j æ lp af statistiske metoder, der lø bende sikrer overensstemmelse mellem risiko og pris og dermed kvaliteten af portefø lj en. Konc ernen vil fremover fortsat ø ge fokus på at sikre portefø lj ens kvalitet og sty ringen h eraf. R esultatet er negativt påvirket af flere mindre storme i j anuar på i alt c a. 60 mio.kr. A flø bsresultatet udgj orde i fø rste kvartal et tab på 8 mio.kr. mod et tab på 32 mio.kr. i samme periode af Nettogenforsik ringsp roc ent I årets fø rste kvartal blev nettogenforsikringsproc enten 4,5 mod 4,7 i samme periode af O m k ostninger Omkostningsproc enten blev 20,6 i fø rste kvartal mod 22,8 i samme periode , h vilket er et fald på 9,7% og svarer til forventningerne. Omkostningsproc enten forventes for h ele at ligge i niveauet 20. De y derligere besparelser, som konc ernen opnår via ny e og mere effektive proc esser og forretningsgange, vil lø bende blive investeret i ø gede ressourc er til konc ernens salgs- og servic ekorps. C om b ined R a tio R esultatet for fø rste kvartal gav en Combined R atio på 93,5 mod 94,3 i samme periode Combined R atio på den underliggende forretning det vil sige eksklusive aflø bsresultat og udgifter til medarbej deraktier udgj orde 92,1 i fø r- ste kvartal mod 89,8 i A f de 92,1 i Combined R atio udgø r vej rlig i fø rste kvartal mere end 5% -point. I nv esteringsresu l ta t I nvesteringsresultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets fø rste kvartal fø r rentefordeling udgj orde mio.kr. mod mio.kr. i den tilsvarende periode I nvesteringsafkastet er h ø j ere end forventet og sky ldes dels et h ø j ere renteniveau, dels at aktiverne, der afdæ kker passiverne, h ar væ ret plac e- ret med en lidt kortere varigh ed end passiverne, h vilket medfø rer en kursgevinst ved stigende rente. B a l a nc e U ltimo fø rste kvartal udgj orde den egenkapital, som er allokeret til skadeforsikring, 2,0 mia.kr. S olvensdæ kningen i A lm. B rand Forsikring A / S udgj orde 3,2 ultimo fø rste kvartal mod 3,0 ultimo V æ sentl ige b egivenh eder Ny a u tota rif Konc ernen lanc erede ultimo april en ny tarif for autoforsikring, h vilket blandt andet vil medfø re lavere priser for en del af privatsegmentet. H erudover vil kunderne med den ny e tarif få bedre betingelser, h erunder fasth oldelse af skadetrin ved ny e skader, ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen mv. P risen er afh æ ngig af en ræ kke faktorer - h erunder fø rerens alder og erfaring, bilens stø rrelse og motorkraft og antal kø rte kilometer pr. år. Den ny e autotarif bety der, at konc ernens konkurrenc eevne på autoforsikringer er blevet sty rket. Ny l ov om a rb ej dssk a deforsik ring Den 28. marts er der fremsat et lovforslag om æ ndring af lov om arbej dsskadeforsikring. Lovforslaget omh andler blandt andet en æ ndring af den diskonteringsrente, der anvendes i arbej dsskadeforsikring, når en lø bende y delse skal omregnes til en kapitaludbetaling. Den diskonteringsrente, som h idtil h ar væ ret anvendt, h ar væ - ret på 1 0 % og er ikke æ ndret siden En tilpasning af diskonteringsrenten til det nuvæ rende renteniveau vil bety de en forh ø j else af de erstat- S ide 1 0

11 O B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g ninger, som en skadelidt modtager som kapitaludbetaling ved arbej dsevnetab på under 50 %. H vis loven vedtages, er det h ensigten, at den skal gæ lde for alle arbej dsuly kker som indtræ ffer 1. j uli og senere. Dette vil for A lm. B rand medfø re en forø gelse af de årlige erstatningsudbetalinger til arbej dsskade med c a. 1 5%. A lm. B rand vil i et vist omfang forh ø j e præ mierne som fø lge af æ n- dringen, og forventningerne til Combined R atio er således ikke æ ndret. A nk enæ v nssta tistik Den 27. april offentliggj orde A nkenæ vnet for Forsikring statistikken for beh andling af klagesager i Kunderne kan i denne statistik sammenh olde de enkelte forsikringsselskaber på antallet af kunder, der h ar klaget til A nkenæ vnet for Forsikring, samt h vorvidt kunden fik ret i sin klage. A lm. B rand h ar stor fokus på at ø ge kundeservic en h erunder at afstemme kundens forventninger til de tegnede forsikringer. Denne strategi h ar væ ret en bety delig suc c es, og A lm. B rand figurerer i statistikken med en topplac ering på samtlige branc h er altså med fæ rrest eller blandt de selskaber med fæ rrest klager i ankenæ vnet set i forh old til markedsandelen. p ta gel se a f a nsv a rl ig l å nek a p ita l I fø rste kvartal h ar A lm. B rand Forsikring A / S optaget 1 50 mio.kr. i ansvarlig lånekapital. S amtidig h ar A lm. B rand Forsikring A / S indskudt ansvarlig kapital for 1 20 mio.kr. i A lm. B rand liv og pension F o rventninger R esultatet fø r skat for skadeforsikringsaktiviteterne i h ele forventes - som offentliggj ort i årsrapporten for fortsat at blive i niveauet 540 mio.kr. Effekten af den ny autotarif medfø rer på sigt en forø gelse af erstatningsproc enten for auto i niveauet 5 til 7% -point. Denne effekt er indeh oldt i konc ernens forventninger til resultatet og Combined R atio. Det lavere præ mieniveau er ligeledes indregnet i forventningerne om en væ kst på over 5% for P å baggrund af det samlede forlø b af skadeforsikringsaktiviteterne i fø rste kvartal fasth oldes forventningerne til Combined R atio på 92 for h ele året. S ide 1 1

12 B a nk virk som h ed B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d P K o n c e Å M i o ro rata rn tal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal re t.kr N e n i n d g G y o p v ( ) s a m u y m v N e n - o g g e b y n d g K u l A 1 0 R e s u f ø o m s i n g e O m k o s o a f s k N k p å u å o a v m v u l a f k a p l a R e s u f ø s S k a R e s u e f s M s a a f p u l R e s u e f s e s i m i n o i n s s e R e s u f ø s e s i m i n o i n s s e Renteindtægter Renteu dgif ter 464 tto re te tæ te r eb rer g ro is io ns indtægter netto t db tte tto re te ri tæ te r rs regu eringer ndre drif ts indtægter ltat r ko tn r tninger g riv ninger eds riv ninger dl n g til go deh ender 4 4 Res ta t ita ndel e 3 3 ltat r kat 1 10 t 4 34 ltat te r kat ino ritets interes ernes ndel erio dens res ta t 6 39 ltat te r kat ks klu ve ri te ts te re r 12 ltat r kat ks klu ve ri te ts te re r 1 16 U å G a m v I å E a p l H f m s B a l a dl n ra ntier ndl n genk ita 6 4 era ino ritets interes er nc e a l p. a. 1, 8 % 2, 1 % 2, 0 % I p o m k o s k 1, 8 2 1, 5 9 1, 9 1, 1, N k p c p. a. - 0, - 0, 1 % - 0, - 0, 1 % - 0, 2 % S o l v p c 1 1, 2 % 1 2, 1 % 1 2, 1 % E a p l f o f ø s k a s k l. m s p. a. % 1 9 % % 1 9 % 1 5 % E a p l f o s k a s k l. m s p. a % Rentem rgina ndtj ening r. tnings ro ne eds riv nings ro ent 4% 4% ens ro ent genk ita rrentning r t ek ino ritets interes er genk ita rrentning ef ter t ek ino ritets interes er 4% 3% 4% 3% For at øge gennemskueligheden af regnskabet for Alm. Brand Bank offentliggør banken proratakonsoliderede konc erntal ( d.v.s. eksklusiv e minoriteter). T allene fremgå r ov enfor, og medmindre andet fremgå r, er det proratatallene, der er kommenteret i teksten. T al v edrørende bankkonc ernen ( ikke-prorata) er alene kommenteret, hv or det er fundet relev ant. R esu l ta t B ankens resultat for fø rste kvartal udgj orde 95 mio.kr. fø r skat mod 51 mio.kr. i samme kvartal sidste år. R esultatet for fø rste kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen fø r skat på 30 % p.a. mod 1 9% p.a. i fø rste kvartal R esultatet er påvirket positivt af enkeltstående urealiserede kursgevinster og er meget tilfredsstillende Netto rente- og geb yrindtæ gter Netto rente- og geby rindtæ gterne udgj orde 53 mio.kr. mod 25 mio.kr. i fø rste kvartal U dviklingen i renteindtæ gterne er positivt påvirket af den ø gede væ kst i banken og negativt påvirket af en faldende rentemarginal. R entemarginalen er faldet som fø lge af den stigende konkurrenc e og af ø gede omkostninger til likviditetsfremskaffelse. G eby rindtæ gterne er, sammenlignet med samme periode i , positivt påvirket af den omstrukturering på konc ernens bø rsområde, der blev gennemfø rt sidste år. S åledes bidrager området nu med ø gede indtæ gter. Omvendt er geby rind- S ide 1 2

13 B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d tæ gterne negativt påvirket af en lavere aktivitet på det private boligmarked. K u rsregu l eringer Kursreguleringerne udgj orde i fø rste kvartal en gevinst på 56 mio.kr. mod 6 mio.kr. i samme periode sidste år. A f de samlede kursreguleringer vedrø rer 44 mio.kr. aktier, h voraf en ikke uvæ sentlig del stammer fra urealiserede kursgevinster på en ræ kke meget lidt likvide aktier. Den samlede bankkonc erns kursreguleringer udgj orde i fø rste kvartal en gevinst på 67 mio.kr. mod et kurstab på 24 mio.kr. i samme periode sidste år. Der h ar i perioden væ ret positive kursreguleringer i A lm. B rand Formue og negative kursreguleringer i A lm. B rand P antebreve. O m k ostninger I fø rste kvartal udgj orde bankens samlede omkostninger 1 33 mio.kr. mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. De ø gede omkostninger sky ldes ø get aktivitet i alle bankens forretningsområder. S tigningen skal desuden ses i relation til, at aktivitetsniveauet er steget blandt andet er udlånet steget med 29%. I ndtj eningen pr. omkostningskrone steg til 1,82 i fø rste kvartal mod 1,59 i fø rste kvartal De tilsvarende tal for bankkonc ernen altså inklusive minoriteter - er h enh oldsvis 1,94 i fø rste kvartal og 1,32 i fø rste kvartal Nedsk riv ninger p å u dl å n m v. Å r til dato udgø r de samlede driftsfø rte nedskrivninger på udlån og garantier en indtæ gt på 1 8 mio.kr. mod en indtæ gt på 4 mio.kr. i samme periode sidste år. B anken er således begunstiget af lavere tab end forventet, h vilket er en fø lge af de positive konj unkturer i Danmark samt konc ernens ø nske om en lav risiko i bankens engagementer. B ankens akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantier udgj orde 1 63 mio.kr. ultimo fø rste kvartal Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsproc ent på 1,0 mod 1,5 ultimo fø rste kvartal og 1,2 ultimo B a l a nc e U d- og indl å n sa m t ga ra ntier B ankens balanc e er positivt påvirket af, at udlånsportefø lj en fortsat vokser. Væ ksten er blandt andet en fø lge af den fortsatte suc c es med udlån til ej endomsproj ekter og til investeringskunder. Endvidere oplever banken et generelt ø get kundeengagement i forbindelse med A lm. B rand Konc ernens dob b el tku NDE-konc ept. B ankens udlån udgj orde 1 5,3 mia.kr. ultimo fø rste kvartal , h vilket er en stigning på 1,2 mia.kr. i forh old til ultimo , og en stigning på 3,5 mia.kr. eller 29% siden ultimo fø rste kvartal Væ ksten i bankens udlån er tilfredsstillende og skal ses på baggrund af bankens strategi om at fokusere på udvalgte segmenter og samtidig h ave en veldefineret og moderat risiko. B ankens indlån udgj orde 9,9 mia.kr. ultimo fø rste kvartal , h vilket er en stigning på 0,3 mia.kr. i forh old til ultimo og en stigning på 0,7 mia.kr. eller 8% siden ultimo fø rste kvartal B ankens garantier og andre forpligtelser var ultimo fø rste kvartal på 1,5 mia.kr., h vilket er et fald på 0,3 mia.kr. i forh old til ultimo fø rste kvartal G æ l d til k reditinstitu tter S om et resultat af den ø gede udlånsaktivitet er bankens gæ ld til kreditinstitutter ø get fra 5,2 mia.kr. ultimo fø rste kvartal til 8,0 mia.kr. ultimo fø rste kvartal K a p ita l B ankens egenkapital udgj orde 1,3 mia.kr. ultimo fø rste kvartal Den samlede basiskapital udgj orde 1,6 mia.kr. T ilsvarende udgj orde bankkonc ernens egenkapital 1,8 mia.kr. ultimo fø rste kvartal , mens basiskapitalen udgj orde 2,0 mia.kr. S olvensproc enten var 1 1,2, mens kernekapitalproc enten var 9,6. V æ sentl ige b egivenh eder A b a I 0 h h h U h fv entende ol igm rk ed fø rste kvartal 20 7 ar der væ ret en afdæ mpet aktivitet på boligmarkedet, vilket ar resulteret i en lavere kundeomsæ tning og fæ rre fø rtidsindfrielser på pantebrevsområdet. agtet den afdæ mpede aktivitet i markedet fortsæ tter nettovæ ksten i ny e privatkunder og en eraf fø lgende væ kst i udlånet. Ø get k onk u rrenc e p å indl å nsm a rk edet I fø rste kvartal er konkurrenc en om indlånsmidlerne ø get. I takt med den stigende rente, fastsat af Den Europæ iske Centralbank, h ar såvel danske som udenlandske pengeinstitutter h æ vet renten på det danske marked og intensiveret markedsfø - ringen h eraf. A lm. B rand B ank h ar i perioden oplevet en væ kst i kundernes indlån. S ide 1 3

14 B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d P ositiv u dv ik l ing i A l m. B ra nd H enton A lm. B rand H enton, der er bankens bø rsmæ glerog kapitalforvaltningsenh ed, h ar oplevet ø get aktivitet i fø rste kvartal. Der er skabt konkurrenc e- dy gtige afkast i de forvaltede portefø lj er, og som fø lge h eraf er der realiseret en forbedret indtj ening til banken. Der er i årets fø rste kvartal konstateret en nettotilgang af kunder, ligesom aktiviteten h os bestående kunder er stigende. Nyt risik ostyringsk onc ep t til l a ndb ru g B anken h ar udviklet et ny t risikosty ringskonc ept målrettet de store landbrugskunder. Konc eptet h ar fokus på at reduc ere landbrugskundernes finansieringsomkostninger med en kontrolleret risikoprofil. Det ny e produkt er blevet godt modtaget, og der er i fø rste kvartal blevet indgået kontrakter med en samlet volumen på over 1,5 mia.kr. Nyt p a nteb rev ssel sk a b B ankens engrosafdeling h ar foretaget en rettet emission i et ny t pantebrevsinvesteringsselskab med en volumen på godt 20 0 mio.kr. målrettet bankens store private investeringskunder. Det ny e selskab budgetterer med et meget h ø j t afkast og h ar en tilsvarende h ø j risikoprofil. Det ny e investeringsprodukt h ar dermed en anden målgruppe end det bø rsnoterede pantebrevsselskab A lm. B rand P antebreve A / S, der h envender sig mere bredt til investorer med lavere risikoprofil. B egivenh eder indtru f f et ef ter regnsk a b sp erio - dens a f sl u tning L ik v iditet til frem tidig u dl å nsv æ k st S om et led i den langsigtede fundingstrategi h ar banken i april optaget et sy ndikeret banklån på 455 mio.eu R, svarende til 3,4 mia.kr. A f lånets provenu anvendes c a. 0,7 mia.kr. til indfrielse af eksisterende lånefac iliteter. Lånet er y det af et konsortium af internationale banker og er opdelt i to dele med en lø betid på h enh oldsvis tre og fem år. Der h ar væ ret bety delig interesse for at deltage i lånefac iliteten samtidig med, at A lm. B rand B ank h ar kunnet opnå attraktive lånevilkår. F o rventninger B anken forventer et resultat fø r skat for på niveauet 1 90 mio.kr., h vilket er en opj ustering på 40 mio.kr. i forh old til forventningerne, der blev offentliggj ort i forbindelse med årsrapporten for Opj usteringen sker på baggrund af det bedre end forventede resultat af fø rste kvartal S ide 1 4

15 B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g L ivsf orsik ring Å M i o kvartal 1. kvartal re t.kr. 5 7 F o g s y d s I n v t g s a f k a s t t t o g F o g s s d t s o o s t n g a l t R u l t a t a f g f o g - Æ n d g l s f o g s h s t s Æ n d g k o l l t t b o n u s p o t t l F o i n g s i s s u 5 7 E g k a p a l s v t g s a f k a s t R e s u f ø s S k a t R e s u e f s Præmier rs ik rin el er es erin ef er ren ef rd el in rs ik rin mæs ig e rif mk in er, i es en rs ik rin rin i iv rs ik rin en æt el er rin i ek iv en ia e rs kri te kn k re ltat en it en in es erin ltat r kat ltat te r kat 1 15 R e s u s m e n s æ i n g R u l t a t a f o o s t n g R u l t a t a f v t g S t y s a f y d s g a n t. 7 Æ n d g a f k o l l t t b o n u s p o t t l R o u l t a t R u l t a t a f g f o g - R e s u f ø s S k a t R e s u e f s ltate ts am tn es mk in er es in es erin rk el e el es ra i mv rin ek iv en ia e is ik res es en rs ik rin ltat r kat ltat te r kat 1 15 H s t s t f o g s k o n t k t 5 6 E g k a p a l 8 5 A k t a l t en æt el er il rs ik rin ra er en it iv er i E g k a p a l f o t n g f ø s k a t p. a. 6 % 7 % E g k a p a l f o t n g t s k a t p. a. 9 % 5 % 6 % B o n u s g d 5, 0 % 8 % 7 % en it rren in r 12% en it rren in ef er ra 3, 4, I n ve s te ri n g s af kas t af ku n d e m i d le r i li vs f o rs i kri n g 1. kvartal P e o d e n s A f M i o i p c R t d a k t 9. 0, K a p a l a n d 8 8 % G n d o g b y g n g O o s t n g v v t g s v s o - 7. I , 3 % ri kas t.kr. af kas t t. en eb æren e iv er % it el e , ru e in er 18 1, 4% mk in er ed in es erin irk mh ed 125 alt.4 R esu l ta t R esultatet fø r skat udgj orde 29 mio.kr. i fø rste kvartal mod 21 mio.kr. i samme periode R esultatet er tilfredsstillende. P rinc ipperne for egenkapitalforrentning er æ ndret med virkning for året , således at egenkapitalen kan forrentes med investeringsafkastet på egenkapitalens aktiver tillagt et risikotillæ g på 0,5% af de gennemsnitlige livsforsikringsh ensæ t- telser inklusiv kollektivt bonuspotentiale, samt det fulde omkostningsresultat og 25% af risikoresultatet. Det h ar i perioden væ ret muligt at opnå den fulde egenkapitalforrentning. R esultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen fø r skat på 1 2% p.a. mod en forretning på 6% p.a. i samme periode S ide 1 5

16 O B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g P ræ m ier B ruttopræ mierne til konc ernens garanterede ordninger i liv- og pensionselskabet udgj orde 1 91 mio.kr. i fø rste kvartal mod 1 85 mio.kr. i samme periode , svarende til en stigning på 3,2%. P ræ mieudviklingen i konc ernens livselskab svarer til forventningerne og afspej ler konc ernens strategi. De samlede indbetalinger til pensionsopsparing i A lm. B rand s investeringsordning, som etableres i A lm. B rand B ank, er uæ ndret i forh old til fø rste kvartal , h vor resultatet var påvirket af en ræ kke ekstraordinæ re store engangsindbetalinger. De samlede indbetalinger til pensioner inklusive investeringsordninger i banken og præ mieindtæ gter i livselskabet udgj orde 225 mio.kr. i fø rste kvartal mod 21 9 mio.kr. i samme periode sidste år. I nv esteringsa fk a st For årets fø rste kvartal blev afkastet - fø r pensionsafkastskat men efter finansomkostninger - af investeringsaktiver tilh ø rende kunderne på 31 mio.kr., svarende til et afkast på 0,3% ( 1,1 % p.a.) mod et negativt afkast på 30 9 mio.kr. for samme periode Det absolutte afkast er påvirket negativt af den stigende rente, mens kursreguleringerne modsvares af et lavere h ensæ ttelseskrav. Omvendt h ar der væ ret en positiv kursregulering på aktier. I forh old til det opstillede sammenligningsgrundlag er afkastet tilfredsstillende. A fkastet af investeringsaktiverne tilh ø rende egenkapitalen udgj orde 1 0 mio.kr., svarende til et afkast på 0,9% ( 3,5% p.a.) mod et afkast på 2 mio.kr. i samme periode sidste år. Forsik ringsu db eta l inger Forsikringsudbetalingerne i fø rste kvartal udgj orde 20 4 mio.kr. mod 1 70 mio.kr. i S tigningen kan h enfø res til et ø get omfang af tilbagekø b. L iv sforsik ringsh ensæ ttel ser Opgø relsen af livsforsikringsh ensæ ttelserne sker efter et markedsvæ rdiprinc ip med beny ttelse af et forventet c ash flow diskonteret med den af Finanstilsy net offentliggj orte rentekurve. T idligere er 1 0 -års-punktet på rentekurven beny ttet. De samlede h ensæ ttelser er faldet med 56 mio.kr., h voraf 39 mio.kr. kan h enfø res til overgangen til rentekurve. K ol l ek tiv t b onu sp otentia l e I fø rste kvartal er det kollektive bonuspotentiale ø get med 35 mio.kr. til i alt 50 8 mio.kr., svarende til en bonusgrad på 5,0 %. S tigningen kan h enfø res til overgangen til rentekurve og revurderede parametre ved opgø relsen af livsforsikringsh ensæ ttelserne. O m k ostninger Omkostningerne til erh vervelse og administration udgj orde 20 mio.kr. i fø rste kvartal mod 1 8 mio.kr. i samme periode De samlede omkostninger i ligger på niveau med det forventede. S tigningen i forh old til kan h enfø res til ø gede erh vervelsesomkostninger, mens administrationsomkostningerne ligger på uæ ndret niveau. O m k ostnings- og risik oresu l ta t Omkostningsresultatet, som er forskellen mellem opkræ vede omkostningsbidrag og faktiske omkostninger, blev positivt med 1 mio.kr. i fø rste kvartal Omkostningsresultatet er tilfredsstillende. R isikoresultatet, som er forskellen mellem opkræ vede præ mier til risikodæ kning og de faktiske udgifter til erstatninger, blev ligeledes positivt med 1 4 mio.kr. i fø rste kvartal og er ligeledes tilfredsstillende. B a l a nc e Egenkapitalen i Livkonc ernen udgj orde 854 mio.kr. ved udgangen af fø rste kvartal S olvensdæ kningen udgj orde ved udgangen af fø rste kvartal i alt 1 95%. Finanstilsy nets opstillede stressc enarier opgø res lø bende. Livkonc ernen h ar i h ele perioden væ ret i grø nt sc enarie med god margen. V æ sentl ige b egivenh eder p ta gel se a f a nsv a rl ig l å nek a p ita l I fø rste kvartal h ar A lm. B rand Forsikring A / S indskudt 1 20 mio.kr. i ansvarlig kapital i A lm. B rand Liv & P ension. Det er målet for A lm. B rand Liv & P ension, at egenkapitalen og ansvarlig kapital tilsammen udgø r c a. to gange det lovpligtige kapitalkrav. F o rventninger S om fø lge af det positive forlø b af konc ernens liv- og pensionsaktiviteter opj usteres det forventede resultat for h ele fra tidligere 90 mio.kr. til nu mio.kr. S ide 1 6

17 Ø W Ø B e r e t n i n g Ø v r i g e a k t i v i t e t e r vrige a k tiviteter K j ø b enh a vnsk e R e R esultatet for fø rste kvartal for Kj ø benh avnske R e blev et overskud fø r skat på 1 2 mio.kr. mod 1 8 mio.kr. i samme periode året fø r. R esultatet er som forventet. De forsikringsmæ ssige h ensæ ttelser for egen regning udgj orde 1,2 mia.kr. ultimo fø rste kvartal Der er fortsat stor usikkerh ed om opgø relsen af en ræ kke indtrufne begivenh eder, h erunder orld T rade Center skaden. R isic iene er nø j ere beskrevet i konc ernens årsrapport for Egenkapitalen i Kj ø benh avnske R e, svarende til den bogfø rte væ rdi af investeringen i A lm. B rand A / S, udgj orde 220 mio.kr. ved udgangen af fø r- ste kvartal A ndet vrige aktiviteter består af konc ernudgifter, regulering af egne aktier mv. A ndre ø vrige aktiviteter i konc ernen bidrager i fø rste kvartal med et underskud fø r skat på 4 mio.kr. mod et underskud på 8 mio.kr. i samme periode Forventningerne til årets resultat fø r skat fasth oldes til et underskud på 20 mio.kr. F o rventninger Forventningerne til ø vrige aktiviteter fasth oldes til et samlet overskud på 30 mio.kr. Forventningerne til årets resultat fø r skat fasth oldes til et overskud på 50 mio.kr. S ide 1 7

18 A n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s i s A nvend t regnsk a b sp ra k sis Konc ernens delårsrapport for 1. kvartal er udarbej det i overensstemmelse med I A S 34 I nterim Financ ial R eporting samt de krav som Lov om Finansiel Virksomh ed og Kø benh avns Fondsbø rs stiller til delårsrapporter for bø rsnoterede finansielle selskaber. A nvendelsen af I A S 34 medfø rer, at rapporten er mere begræ nset end aflæ ggelse af en fuldstæ ndig årsrapport, samt at væ rdiansæ ttelsesprinc ipperne er i overensstemmelse med I nternational Financ ial R eporting S tandards ( I FR S ) Delårsregnskabet for moderselskabet aflæ gges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomh ed, h erunder bekendtgø relse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tvæ rgående pensionskasser samt danske regnskabsvej ledninger. Delårsrapporten aflæ gges i danske kroner ( DKK), der anses for at væ re den primæ re valuta for konc ernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. A 0 A ø j æ nvendt regnskabspraksis for konc ernregnskabet er uæ ndret i forh old til årsrapporten for n- vendt regnskabspraksis for moderselskabet i vrigt er beskrevet i tilkny tning til moderselskabets delårsrapport, vnfø r sæ rskilt afsnit i næ rvæ rende rapport. Delårsrapporten for fø rste kvartal er ikke revideret. S ide 1 8

19 L e d e l s e s p å t e g n i n g B esty relse og direktion h ar dags dato beh andlet og godkendt den ikke-reviderede delårsrapport for 1. kvartal Konc ernregnskabet aflæ gges i overensstemmelse med I A S 34 I nterim Financ ial R eporting, og regnskabet for moderselskabet aflæ gges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomh ed. Delårsrapporten er h erudover udarbej det i overensstemmelse med y derligere danske oply sningskrav til delårsrapporter for bø rsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for h ensigtsmæ ssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af konc ernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af konc ernens og moderselskabets aktiviteter og konc ernens pengestrø mme for 1. kvartal D irek tio n Kø benh avn, den 24. maj S ø ren B o e M o rtensen Henrik N o rda m / O l e J oa c h im J ensen B esty rel se Kø benh avn, den 24. maj C h ristia n N. B. U l ric h J ø rgen H. M ik k el sen B o ris N. K j el dsen N iel s K o f o ed J ø rgen S. L a rsen Henrik S tenb j erre S u sa nne L a rsen L o ne C l a u sen Henning K a f f k a S ide 1 9

20 B a l a n c e B a l a nce - Koncernen d e c e e M i o marts 31. marts 31. mb r.k r. Aktiver D o d o U d s d s 1 5 K d j o A s G f o g s d f o g s n A n d U d n g s d o g s T o d d h o s s o g c K s o n g o g f o g s o d d Immaterielle aktiver mic ilej en mme ku te katteaktiver ap italan ele i in t ven tu res 0 ktu elle katteaktiver en rs ikrin an ele af rs ikrin ko trakter 09 re aktiver lå In ves terin ej en mme In ves terin aktiver ilg eh aven er kred itin titu tter en tralb an ker as eb eh ld in an rd rin tilg eh aven er 45 Aktiver i alt Passiver R v, o v f ø r r u m v M o r s K o n c n Aktiekapital es er er er t es ltat in itets in ter es er 0 er eg en kapital 04 s v n H s æ f o r s g s n d r h s æ U d s d s o r d r s I n d n U d s o b n G æ s o g c An ar lig lå ekapital 00 en ttels er til ikr in ko tr akter 09 An e en ttels er ku te kattef plig tels er An e pas iv er lå 09 ted te lig atio er ld til kr ed itin titu tter en tr alb an ker 09 Passiver i alt N o te 1 E g n e Aktier N o te 2 Æ n d r in g i ev en tu alf o r plig tels er, g ar an tier o g leas in g af taler S ide 20

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere