BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND A/S DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM.SUND FORNUFT

2 M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter Konc ernoversigt 3 Finanskalender 3 S elskabsoply sninger 4 B eretning H oved- og nø gletal 5 A lm. B rand A / S Konc ernen 6 S kadeforsikring 9 B ankvirksomh ed 1 2 Livsforsikring 1 5 Ø vrige aktiviteter 1 7 D el å rsra p p o rt K o nc ernen A nvendt regnskabspraksis 1 8 Ledelsespåtegning 1 9 B alanc e 20 R esultatopgø relse 21 Egenkapitalforklaring 22 Kapitalmodel 22 P engestrø msopgø relse 23 S egmentrapportering 24 Noter 25 o dersel sk a b A nvendt regnskabspraksis 27 B alanc e 28 R esultatopgø relse 29 Egenkapitalforklaring 30 Noter 31 S ide 2

3 S e l s k a b s o p l y s n i n g e r Koncernoversigt Ho vedsel sk a b er i A l m. B ra nd K o nc ernen Selskaber uden aktivitet eller under afvikling er ikke anført A lm. B rand A / S Konc ernen er en dansk finansiel konc ern bestående af et bø rsnoteret h oldingselskab, h vorunder der er en ræ kke datterselskaber, der driver virksomh ed inden for skadeforsikring, bankvirksomh ed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomh ed som et naturligt led i den primæ re driftsaktivitet. F ina nsk a l end er 0 h Offentliggø relse af alvårsrapport for Offentliggø relse af kvartalsrapport for 3. kvartal 20 7 S ide 3

4 S e l s k a b s o p l y s n i n g e r B esty rel se Ch ristian N.B. U lric h J ø rgen H. M ikkelsen Lone Clausen H enning Kaffka B oris N. Kj eldsen Niels Kofoed J ø rgen S. Larsen S usanne Larsen H enrik S tenbj erre D irek tion S ø ren B oe M ortensen A dministrerende direktø r H enrik Nordam Vic eadministrerende direktø r R evision Deloitte, S tatsautoriseret R evisionsaktieselskab I ntern revision R evisionsc h ef P oul-erik W inth er Nielsen S el sk a b sop l y sninger A lm. B rand A / S A lm. B rand H uset M idtermolen Kø benh avn Ø T elefon T elefax CVR -nr I nternet: w w w.almbrand.dk almbrand.dk S ide 4

5 H o v e d - o g n ø g l e t a l Å M i o kvartal 1. kvartal re t.kr. HOVEDTAL I n d g B L i v K j ø b h n s R I n v t i n g m v S d e i n d g tæ te r Skade an k en av ke e 2 es er 220 am le tæ te r R e s u F o r s i i n g s t i s r u l t s o r s i i n g R u l t b F o r s i i n g s t i s r u l t l i v s f o r s i i n g F o r s i i n g s t i s r u l t K j ø b h n s R R e s u f o i n g s - o g b o m h e d R u l t i n v t i n g s v i r o m h t r t o r i n g A n o r n æ r p o s t R e s u f ø s R e s u e f s M i n o r i t s i n t s n p i o s r u l t R e s u e f s e m i n o i n s s e R e s u f ø s e m i n o i n s s e ltat kr ekn k es at af kadef kr es at af an k kr ekn k es at af kr 7 kr ekn k es at af en av ke e 7 2 ltat af rs kri an kvi rks 13 es at af es er ks ed ef er en ef del 72 dr e di e er ltat r kat 1.0 Skat ltat te r kat et er es er es an del af er den es at ltat te r kat ks kl. ri te ts te re r ltat r kat ks kl. ri te ts te re r 1.0 A f l ø b s r es u l t at H en s æ t t el s er t i l f o r s i kr i n g s ko n t r akt er E g en kap i t al H er af m i n o r i t et s i n t er es s er A kt i v er i al t N Ø G LETAL E g i t f o r r t n i n g f ø r s. m i n o r i t s i n t s p. % E g i t f o r r t n i n g t s. m i n o r i t s i n t s p. 1 6 % 1 4 % 1 en kap al en kat eks kl et er es er a. 22% 20 22% en kap al en ef er kat eks kl et er es er a. 7% R u l t p r. i R u l t p r. i u, I n v æ r p r. i. 4 B ø r s r s u l t i m o B ø r s r s / I n v æ r 1, 5 4 1, 1, A n t i u l t i m o ( s t ) G n s n i t l i g t t i ( s t ) es at akt e, kr 7 7 es at akt e dv an det kr 7 7 dr e di akt e, kr ku 73 ku dr e di al akt er k en em an al akt er k A n t i t i l b b t f r t i l m 0 ( s t ) 5 G n s n i t s r s t i l b b t i,. 3 8 U o i n g s p r o c t i t * 1 % U o i n g s p r o c t r t t i l b b s p r o g r * 6 % al akt er ag ekø em 2. aj 20 7 k. 23 en em ku ag ekø e akt er kr 7 dl dn en al dl dn en es er en de ag ekø am *) Målt på markedsværdien den 2. maj 2007 S ide 5

6 B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n A l m. B ra nd A / S Koncernen A lm. B rand A / S er en bø rsnoteret dansk finansiel konc ern med fokus på det danske marked. Konc ernen h ar aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank h erunder bilfinansiering, leasing samt bø rsmæ glervirksomh ed og h ar en omsæ tning på godt 7 mia.kr. A lm. B rands vision er Vi skal tage h ånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, A lm. B rand ø nsker kunderne skal h ave, når de er i kontakt med A lm. B rand. A lm. B rand læ gger væ gt på at væ re lokalt forankret, og over h alvdelen af konc ernens godt medarbej dere arbej der tæ t på kunden på forsikringskontorer og bankfilialer over h ele landet. Konc ernens forsikrings- og pensionsprodukter dæ kker såvel privatområdet som landbrug og mindre og mellemstore erh vervsvirksomh eder, og A lm. B rand er landets fj erde stø rste udby der af skadeforsikringsprodukter. B anken er ligeledes landsdæ kkende og blandt Danmarks stø rre banker. B anken tilby der individuelle lø sninger, der dæ kker alle finansielle beh ov for privat- og landbrugskunder. R esu l ta t A lm. B rand A / S Konc ernens resultat for fø rste kvartal blev et overskud på 274 mio.kr. fø r skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i samme periode i på 226 mio.kr. R esultatet efter skat og eksklusive minoriteter blev på 20 2 mio.kr. R esultatet er meget tilfredsstillende og er en fø lge af et godt forlø b i alle konc ernens tre forretningsområder - ikke mindst i banken, h vor resultatet er bedre end forventet. R esultatet for fø rste kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen fø r skat og eksklusive minoriteter på 22% p.a. mod 20 % p.a i samme periode Efter skat blev egenkapitalforrentningen tilsvarende på 1 6% p.a. Forventningerne til h ele opj usteres med 50 mio.kr. til 850 mio.kr. fø r skat. Opj usteringen er h ovedsageligt foretaget på baggrund af resultatet i banken, som fø lge af urealiserede kursgevinster på en ræ kke meget lidt likvide aktier. Endvidere opj usteres det forventede resultat for livsforsikringsaktiviteterne. Konc ernens samlede omsæ tning i fø rste kvartal blev på 1,9 mia.kr. R esultatet pr. aktie blev 1 0 kr. U ltimo fø rste kvartal var indre væ rdi pr. aktie 242 kr. Konc ernens egenkapital udgj orde 5,5 mia.kr. ultimo fø rste kvartal mod 5,4 mia.kr. ultimo Forretningsdrift R esultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets fø rste kvartal blev et overskud på 1 42 mio.kr. B ruttopræ mieindtæ gterne fra konc ernens skadeforsikringsaktiviteter for fø rste kvartal udgj orde mio.kr., h vilket er en stigning på 8,6% i forh old til samme periode U dviklingen er meget tilfredsstillende. Væ ksten skal dog ses i forh old til, at den bety delige væ kst, som konc ernens skadeforsikringsaktiviteter oplevede i , fø rst for alvor tog fart fra årets andet kvartal. Væ ksten for h ele forventes fortsat at blive på over 5%. Combined R atio udgj orde 93,5 i fø rste kvartal mod 94,3 i samme periode S kadeforlø bet h ar generelt væ ret gunstigt med få storskader. Dog er kvartalet belastet af vej rligskader som fø lge af en ræ kke mindre storme. R esultatet af bankaktiviteterne eksklusive minoriteter blev et overskud på 95 mio.kr. Der h ar i fø rste kvartal væ ret en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter. S åledes er udlånet steget 29% i forh old til ultimo fø rste kvartal Ligeledes oplever bankens bø rsmæ gler- og kapitalmarkedsafdeling en ø get aktivitet. Der h ar væ ret en nettotilgang af kunder samtidig med, at forretningsomfanget med eksisterende kunder h ar udviklet sig positivt. H erudover er bankkonc ernens resultat for fø rste kvartal positivt påvirket af en ræ kke urealiserede kursgevinster. R esultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 29 mio.kr. I livselskabet er udviklingen i præ mierne og i de forretningsmæ ssige aktiviteter som forventet. S ide 6

7 M B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n H erudover udviklede salget af konc ernens ikkegaranterede pensionsprodukter, der udby des i banken, sig positivt. Væ ksten er tilfredsstillende set i ly set af, at indbetalingerne i fø rste kvartal var påvirker af ekstraordinæ re store engangsindskud. A fkastet af investeringerne på kundernes aktiver blev på 1,1 % p.a. U dviklingen afspej ler det stigende renteniveau, h vilket h ar givet kursfald på obligationerne. Kurstabet på obligationsbeh oldningen modsvares af et tilsvarende fald i h ensæ ttelsesbeh ovet. U ltimo fø rste kvartal udgj orde kollektivt bonuspotentiale i livs- og pensionsforsikringsselskabet 5,0 % af de forsikringsmæ ssige h ensæ t- telser svarende til en stigning på 35 mio.kr. i forh old til ultimo R esultatet af ø vrige aktiviteter udgj orde et overskud på 8 mio.kr. fordelt med et overskud i Kj ø - benh avnske R e på 1 2 mio.kr. og h oldingomkostninger på 4 mio.kr. S a m l ede om k ostninger Konc ernens samlede erh vervelses- og administrationsomkostninger udgj orde 377 mio.kr. i fø rste kvartal mod 345 mio.kr. i samme periode året fø r. S tigningen i forh old til afspej ler de planlagte investeringer i væ kst på alle konc ernens forretningsområder. I nv esteringsresu l ta t Konc ernens rente- og geby rindtæ gter samt kursreguleringer udgj orde en indtæ gt på 553 mio.kr. i fø rste kvartal mod en indtæ gt på 20 mio.kr. i samme periode året fø r. I afkastet indgår kursgevinster på 8 mio.kr. mod kurstab i samme periode på 387 mio.kr. Kurstab som fø lge af den stigende rente i og blev modsvaret af tilsvarende tilbagefø rsler på h ensæ ttelserne i konc ernens livs- og pensionsforsikringsselskab. Langt h ovedparten af investeringsaktiverne er plac eret i rentebæ rende papirer. I skadeforsikring er varigh eden c a. to år. Varigh eden i liv og pension er c a. ni år, h vilket tilnæ rmelsesvis svarer til varigh eden på passivsiden. A nta l a nsa tte I fø rste kvartal h ar der gennemsnitligt væ ansat mod i ret V æ sentl ige b egivenh eder A k tietil b a gek ø b I forbindelse med årsrapporten for A lm. B rand A / S offentliggj orde konc ernen aktietilbagekø bsprogrammet for Frem til ultimo j anuar forventer konc ernen at tilbagekø be egne aktier for i alt 60 0 mio.kr. Konc ernens h ovedaktionæ r, A lm. B rand af fmba, sæ lger ligesom i sine aktier proportionalt med opkø b af aktier fra de ø vrige aktionæ rer. P rimo maj h avde konc ernen tilbagekø bt for godt 91 mio.kr. egne aktier svarende til 1 5% af det forventede belø b på 60 0 mio.kr. M ed udgangspunkt i A lm. B rands markedsvæ rdi den 2. maj svarer det forventede samlede tilbagekø b på 60 0 mio.kr. til en udlodningsproc ent på 7. U dlodningsproc enten for det resterende tilbagekø bsprogram er på 6 svarende til et y derligere tilbagekø b på 50 9 mio.kr. frem til ultimo j a- nuar P å konc ernens h j emmeside fremgår de fastlagte retningslinier for konc ernens tilbagekø bsprogram. F o rventninger P å baggrund h ovedsageligt af det positive forlø b i konc ernens bankaktiviteter samt livsforsikringsaktiviteter opj usteres forventningerne til konc ernens samlede resultat for h ele til 850 mio.kr. fø r skat og eksklusive minoriteter. Forventningerne til bankens resultat opj usteres med 40 mio.kr. mens forventningerne for livsforsikringsaktiviteterne opj usteres med 1 0 mio.kr. Forventningerne til konc ernens ø vrige aktiviteter fasth oldes. Forventningerne til Combined R atio i skadeforsikring forventes for fortsat at væ re på niveau 92. Konc ernens samlede omsæ tning forventes i h ele at blive i niveauet 7,4 mia.kr. R l o S B Ø R 0 esu ta tf rventninger til Februar 20 7 aj 20 7 kade ank Liv 90 vrige esultat fø r skat ekskl. minoriteter S ide 7

8 æ D isc l a im er P rognosen er baseret på renteniveauet ultimo marts A lle forventninger vedrø rende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggø relsestidspunktet. B åde for konc ernen som h elh ed som for de enkelte forretningsområder kan resultatet blive påvirket af stø rre æ ndringer i en ræ kke forh old. S om eksempel på sådanne påvirkninger kan næ vnes ndringer i konj unkturforh oldene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrenc esituationen, på genforsikringsmarkedet og på ej endomsmarkedet, uventede begivenh eder som voldsomt vej rlig eller terrorbegivenh eder, tab på debitorer, stø rre æ ndringer af skadesforlø bet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor næ vnte risikofaktorer er ikke udtø m- mende. I nvestorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bø r selv overvej e h vilke usikkerh eder, der kan h ave bety dning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. S åfremt der måtte væ re forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gæ ldende. B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n S ide 8

9 B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g Skadeforsikring Ekskl. Kjøbenhavnske Re 1 t 1 t Å r M i o kvar al. kvar al et.kr F k F s R a f F o r i r R y K A f s v s F a f f s h s i i r m i t o f f o r i r A f S k a t Bruttopræmieindtægter ors ik rings tek nis rente Bruttoers ta tnings udgif ter ors ik rings mæs ige drif ts omk os tninger es ul ta t genf ors ik ring si kr ng st ekni sk esu lt at enter og udb tter mv urs regul eringer dminis tra tions omk os tninger i orb indel e med inv es terings irk omh ed orrentning ors ik rings mæs ige ens ættel er Resu lt at af nvest er ng svi kso hed alt ef er ver ør sel af si kr ng st ekni sk ent e ndre indtægter og omk os tninger Resu lt at ør skat t Resu lt at ef er skat A f l ø b s res ul ta t F ors ik rings mæs s ige h ens ættel s er F ors ik rings a k tiv er E genk a pita l A k tiv er i a l t E rs ta tnings proc ent 6 8, 4 % 6 6, 8 % 6 3, 9 % O mk os tnings proc ent 2 0, 6 % 2 2, 8 % 2 0, 5 % N ettogenf ors ik rings proc ent 4, 5 % 4, 7 % 3, 7 % C omb ined R a tio 9 3, 5 % 9 4, 3 % 8 8, 1 % O pera ting R a tio 9 1, 2 % 9 2, 3 % 8 6, 3 % E genk a pita l f orrentning f ø r s k a t p. a. 2 8 % 3 1 % 3 7 % E genk a pita l f orrentning ef ter s k a t p. a. 2 0 % 2 2 % 2 8 % R esu l ta t R esultatet af konc ernens skadeforsikringsaktiviteter i fø rste kvartal blev et overskud fø r skat på 1 42 mio.kr. mod 1 44 mio.kr. for samme periode i , h vilket er tilfredsstillende set i ly set af, at der i perioden h ar væ ret en del vej rligskader. R esultatet for fø rste kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen fø r skat på 28% mod 31 % p.a. for samme periode sidste år. P ræ m ier B ruttopræ mieindtæ gter udgj orde for fø rste kvartal mio.kr., h vilket er en stigning på 8,6% i forh old til samme periode i U dviklingen er meget tilfredsstillende og er fø rst og fremmest et resultat af de aktiviteter, som konc ernen h ar igangsat i lø bet af de seneste år med h enblik på at sikre en ø get væ kst. B landt de vigtigste tiltag er ø gede salgs- og servic eressourc er, ny t salgsvæ rktø j på privatområdet, ny e salgsc entre og oprettelse af filialer over h ele S ide 9

10 B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g landet samt en gennemgribende uddannelsesog træ ningsindsats for konc ernens samlede salgs- og servic estab. Væ ksten skal dog ses i forh old til, at den bety delige væ kst, som konc ernens skadeforsikringsaktiviteter oplevede i fø rst, for alvor tog fart fra årets andet kvartal. Væ ksten for h ele forventes fortsat at blive på over 5%. S amtidig er væ ksten i fø rste kvartal påvirket af engangsindtæ gter på 1 3 mio.kr. som fø lge af overgang til at bruge en rentekurve på sy geog uly kkesforsikring. S k a deforl ø b Erstatningsproc enten i fø rste kvartal blev på 68,4 mod 66,8 i fø rste kvartal R esultatet er positivt påvirket af et gunstigt forlø b af konc ernens generelle portefø lj e. H erunder oplevede konc ernen meget få storskader svarende til 1 5 mio.kr. lavere end normalt. Det gunstige forlø b afspej ler konc ernens arbej de med at sikre korrekt risikovurdering på h vert enkelt kundesegment. R isikovurderingen og revurderingen af tarifferne foregår ved h j æ lp af statistiske metoder, der lø bende sikrer overensstemmelse mellem risiko og pris og dermed kvaliteten af portefø lj en. Konc ernen vil fremover fortsat ø ge fokus på at sikre portefø lj ens kvalitet og sty ringen h eraf. R esultatet er negativt påvirket af flere mindre storme i j anuar på i alt c a. 60 mio.kr. A flø bsresultatet udgj orde i fø rste kvartal et tab på 8 mio.kr. mod et tab på 32 mio.kr. i samme periode af Nettogenforsik ringsp roc ent I årets fø rste kvartal blev nettogenforsikringsproc enten 4,5 mod 4,7 i samme periode af O m k ostninger Omkostningsproc enten blev 20,6 i fø rste kvartal mod 22,8 i samme periode , h vilket er et fald på 9,7% og svarer til forventningerne. Omkostningsproc enten forventes for h ele at ligge i niveauet 20. De y derligere besparelser, som konc ernen opnår via ny e og mere effektive proc esser og forretningsgange, vil lø bende blive investeret i ø gede ressourc er til konc ernens salgs- og servic ekorps. C om b ined R a tio R esultatet for fø rste kvartal gav en Combined R atio på 93,5 mod 94,3 i samme periode Combined R atio på den underliggende forretning det vil sige eksklusive aflø bsresultat og udgifter til medarbej deraktier udgj orde 92,1 i fø r- ste kvartal mod 89,8 i A f de 92,1 i Combined R atio udgø r vej rlig i fø rste kvartal mere end 5% -point. I nv esteringsresu l ta t I nvesteringsresultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets fø rste kvartal fø r rentefordeling udgj orde mio.kr. mod mio.kr. i den tilsvarende periode I nvesteringsafkastet er h ø j ere end forventet og sky ldes dels et h ø j ere renteniveau, dels at aktiverne, der afdæ kker passiverne, h ar væ ret plac e- ret med en lidt kortere varigh ed end passiverne, h vilket medfø rer en kursgevinst ved stigende rente. B a l a nc e U ltimo fø rste kvartal udgj orde den egenkapital, som er allokeret til skadeforsikring, 2,0 mia.kr. S olvensdæ kningen i A lm. B rand Forsikring A / S udgj orde 3,2 ultimo fø rste kvartal mod 3,0 ultimo V æ sentl ige b egivenh eder Ny a u tota rif Konc ernen lanc erede ultimo april en ny tarif for autoforsikring, h vilket blandt andet vil medfø re lavere priser for en del af privatsegmentet. H erudover vil kunderne med den ny e tarif få bedre betingelser, h erunder fasth oldelse af skadetrin ved ny e skader, ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen mv. P risen er afh æ ngig af en ræ kke faktorer - h erunder fø rerens alder og erfaring, bilens stø rrelse og motorkraft og antal kø rte kilometer pr. år. Den ny e autotarif bety der, at konc ernens konkurrenc eevne på autoforsikringer er blevet sty rket. Ny l ov om a rb ej dssk a deforsik ring Den 28. marts er der fremsat et lovforslag om æ ndring af lov om arbej dsskadeforsikring. Lovforslaget omh andler blandt andet en æ ndring af den diskonteringsrente, der anvendes i arbej dsskadeforsikring, når en lø bende y delse skal omregnes til en kapitaludbetaling. Den diskonteringsrente, som h idtil h ar væ ret anvendt, h ar væ - ret på 1 0 % og er ikke æ ndret siden En tilpasning af diskonteringsrenten til det nuvæ rende renteniveau vil bety de en forh ø j else af de erstat- S ide 1 0

11 O B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g ninger, som en skadelidt modtager som kapitaludbetaling ved arbej dsevnetab på under 50 %. H vis loven vedtages, er det h ensigten, at den skal gæ lde for alle arbej dsuly kker som indtræ ffer 1. j uli og senere. Dette vil for A lm. B rand medfø re en forø gelse af de årlige erstatningsudbetalinger til arbej dsskade med c a. 1 5%. A lm. B rand vil i et vist omfang forh ø j e præ mierne som fø lge af æ n- dringen, og forventningerne til Combined R atio er således ikke æ ndret. A nk enæ v nssta tistik Den 27. april offentliggj orde A nkenæ vnet for Forsikring statistikken for beh andling af klagesager i Kunderne kan i denne statistik sammenh olde de enkelte forsikringsselskaber på antallet af kunder, der h ar klaget til A nkenæ vnet for Forsikring, samt h vorvidt kunden fik ret i sin klage. A lm. B rand h ar stor fokus på at ø ge kundeservic en h erunder at afstemme kundens forventninger til de tegnede forsikringer. Denne strategi h ar væ ret en bety delig suc c es, og A lm. B rand figurerer i statistikken med en topplac ering på samtlige branc h er altså med fæ rrest eller blandt de selskaber med fæ rrest klager i ankenæ vnet set i forh old til markedsandelen. p ta gel se a f a nsv a rl ig l å nek a p ita l I fø rste kvartal h ar A lm. B rand Forsikring A / S optaget 1 50 mio.kr. i ansvarlig lånekapital. S amtidig h ar A lm. B rand Forsikring A / S indskudt ansvarlig kapital for 1 20 mio.kr. i A lm. B rand liv og pension F o rventninger R esultatet fø r skat for skadeforsikringsaktiviteterne i h ele forventes - som offentliggj ort i årsrapporten for fortsat at blive i niveauet 540 mio.kr. Effekten af den ny autotarif medfø rer på sigt en forø gelse af erstatningsproc enten for auto i niveauet 5 til 7% -point. Denne effekt er indeh oldt i konc ernens forventninger til resultatet og Combined R atio. Det lavere præ mieniveau er ligeledes indregnet i forventningerne om en væ kst på over 5% for P å baggrund af det samlede forlø b af skadeforsikringsaktiviteterne i fø rste kvartal fasth oldes forventningerne til Combined R atio på 92 for h ele året. S ide 1 1

12 B a nk virk som h ed B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d P K o n c e Å M i o ro rata rn tal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal re t.kr N e n i n d g G y o p v ( ) s a m u y m v N e n - o g g e b y n d g K u l A 1 0 R e s u f ø o m s i n g e O m k o s o a f s k N k p å u å o a v m v u l a f k a p l a R e s u f ø s S k a R e s u e f s M s a a f p u l R e s u e f s e s i m i n o i n s s e R e s u f ø s e s i m i n o i n s s e Renteindtægter Renteu dgif ter 464 tto re te tæ te r eb rer g ro is io ns indtægter netto t db tte tto re te ri tæ te r rs regu eringer ndre drif ts indtægter ltat r ko tn r tninger g riv ninger eds riv ninger dl n g til go deh ender 4 4 Res ta t ita ndel e 3 3 ltat r kat 1 10 t 4 34 ltat te r kat ino ritets interes ernes ndel erio dens res ta t 6 39 ltat te r kat ks klu ve ri te ts te re r 12 ltat r kat ks klu ve ri te ts te re r 1 16 U å G a m v I å E a p l H f m s B a l a dl n ra ntier ndl n genk ita 6 4 era ino ritets interes er nc e a l p. a. 1, 8 % 2, 1 % 2, 0 % I p o m k o s k 1, 8 2 1, 5 9 1, 9 1, 1, N k p c p. a. - 0, - 0, 1 % - 0, - 0, 1 % - 0, 2 % S o l v p c 1 1, 2 % 1 2, 1 % 1 2, 1 % E a p l f o f ø s k a s k l. m s p. a. % 1 9 % % 1 9 % 1 5 % E a p l f o s k a s k l. m s p. a % Rentem rgina ndtj ening r. tnings ro ne eds riv nings ro ent 4% 4% ens ro ent genk ita rrentning r t ek ino ritets interes er genk ita rrentning ef ter t ek ino ritets interes er 4% 3% 4% 3% For at øge gennemskueligheden af regnskabet for Alm. Brand Bank offentliggør banken proratakonsoliderede konc erntal ( d.v.s. eksklusiv e minoriteter). T allene fremgå r ov enfor, og medmindre andet fremgå r, er det proratatallene, der er kommenteret i teksten. T al v edrørende bankkonc ernen ( ikke-prorata) er alene kommenteret, hv or det er fundet relev ant. R esu l ta t B ankens resultat for fø rste kvartal udgj orde 95 mio.kr. fø r skat mod 51 mio.kr. i samme kvartal sidste år. R esultatet for fø rste kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen fø r skat på 30 % p.a. mod 1 9% p.a. i fø rste kvartal R esultatet er påvirket positivt af enkeltstående urealiserede kursgevinster og er meget tilfredsstillende Netto rente- og geb yrindtæ gter Netto rente- og geby rindtæ gterne udgj orde 53 mio.kr. mod 25 mio.kr. i fø rste kvartal U dviklingen i renteindtæ gterne er positivt påvirket af den ø gede væ kst i banken og negativt påvirket af en faldende rentemarginal. R entemarginalen er faldet som fø lge af den stigende konkurrenc e og af ø gede omkostninger til likviditetsfremskaffelse. G eby rindtæ gterne er, sammenlignet med samme periode i , positivt påvirket af den omstrukturering på konc ernens bø rsområde, der blev gennemfø rt sidste år. S åledes bidrager området nu med ø gede indtæ gter. Omvendt er geby rind- S ide 1 2

13 B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d tæ gterne negativt påvirket af en lavere aktivitet på det private boligmarked. K u rsregu l eringer Kursreguleringerne udgj orde i fø rste kvartal en gevinst på 56 mio.kr. mod 6 mio.kr. i samme periode sidste år. A f de samlede kursreguleringer vedrø rer 44 mio.kr. aktier, h voraf en ikke uvæ sentlig del stammer fra urealiserede kursgevinster på en ræ kke meget lidt likvide aktier. Den samlede bankkonc erns kursreguleringer udgj orde i fø rste kvartal en gevinst på 67 mio.kr. mod et kurstab på 24 mio.kr. i samme periode sidste år. Der h ar i perioden væ ret positive kursreguleringer i A lm. B rand Formue og negative kursreguleringer i A lm. B rand P antebreve. O m k ostninger I fø rste kvartal udgj orde bankens samlede omkostninger 1 33 mio.kr. mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. De ø gede omkostninger sky ldes ø get aktivitet i alle bankens forretningsområder. S tigningen skal desuden ses i relation til, at aktivitetsniveauet er steget blandt andet er udlånet steget med 29%. I ndtj eningen pr. omkostningskrone steg til 1,82 i fø rste kvartal mod 1,59 i fø rste kvartal De tilsvarende tal for bankkonc ernen altså inklusive minoriteter - er h enh oldsvis 1,94 i fø rste kvartal og 1,32 i fø rste kvartal Nedsk riv ninger p å u dl å n m v. Å r til dato udgø r de samlede driftsfø rte nedskrivninger på udlån og garantier en indtæ gt på 1 8 mio.kr. mod en indtæ gt på 4 mio.kr. i samme periode sidste år. B anken er således begunstiget af lavere tab end forventet, h vilket er en fø lge af de positive konj unkturer i Danmark samt konc ernens ø nske om en lav risiko i bankens engagementer. B ankens akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantier udgj orde 1 63 mio.kr. ultimo fø rste kvartal Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsproc ent på 1,0 mod 1,5 ultimo fø rste kvartal og 1,2 ultimo B a l a nc e U d- og indl å n sa m t ga ra ntier B ankens balanc e er positivt påvirket af, at udlånsportefø lj en fortsat vokser. Væ ksten er blandt andet en fø lge af den fortsatte suc c es med udlån til ej endomsproj ekter og til investeringskunder. Endvidere oplever banken et generelt ø get kundeengagement i forbindelse med A lm. B rand Konc ernens dob b el tku NDE-konc ept. B ankens udlån udgj orde 1 5,3 mia.kr. ultimo fø rste kvartal , h vilket er en stigning på 1,2 mia.kr. i forh old til ultimo , og en stigning på 3,5 mia.kr. eller 29% siden ultimo fø rste kvartal Væ ksten i bankens udlån er tilfredsstillende og skal ses på baggrund af bankens strategi om at fokusere på udvalgte segmenter og samtidig h ave en veldefineret og moderat risiko. B ankens indlån udgj orde 9,9 mia.kr. ultimo fø rste kvartal , h vilket er en stigning på 0,3 mia.kr. i forh old til ultimo og en stigning på 0,7 mia.kr. eller 8% siden ultimo fø rste kvartal B ankens garantier og andre forpligtelser var ultimo fø rste kvartal på 1,5 mia.kr., h vilket er et fald på 0,3 mia.kr. i forh old til ultimo fø rste kvartal G æ l d til k reditinstitu tter S om et resultat af den ø gede udlånsaktivitet er bankens gæ ld til kreditinstitutter ø get fra 5,2 mia.kr. ultimo fø rste kvartal til 8,0 mia.kr. ultimo fø rste kvartal K a p ita l B ankens egenkapital udgj orde 1,3 mia.kr. ultimo fø rste kvartal Den samlede basiskapital udgj orde 1,6 mia.kr. T ilsvarende udgj orde bankkonc ernens egenkapital 1,8 mia.kr. ultimo fø rste kvartal , mens basiskapitalen udgj orde 2,0 mia.kr. S olvensproc enten var 1 1,2, mens kernekapitalproc enten var 9,6. V æ sentl ige b egivenh eder A b a I 0 h h h U h fv entende ol igm rk ed fø rste kvartal 20 7 ar der væ ret en afdæ mpet aktivitet på boligmarkedet, vilket ar resulteret i en lavere kundeomsæ tning og fæ rre fø rtidsindfrielser på pantebrevsområdet. agtet den afdæ mpede aktivitet i markedet fortsæ tter nettovæ ksten i ny e privatkunder og en eraf fø lgende væ kst i udlånet. Ø get k onk u rrenc e p å indl å nsm a rk edet I fø rste kvartal er konkurrenc en om indlånsmidlerne ø get. I takt med den stigende rente, fastsat af Den Europæ iske Centralbank, h ar såvel danske som udenlandske pengeinstitutter h æ vet renten på det danske marked og intensiveret markedsfø - ringen h eraf. A lm. B rand B ank h ar i perioden oplevet en væ kst i kundernes indlån. S ide 1 3

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere