Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)"

Transkript

1 Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art, i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendom. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningen formål, herunder at fastsætte nærmere regler for hvorledes medlemmerne skal betale bidrag. De af foreningens til gennemførelse af de nævnte formål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på e.v.t. fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg. MEDLEMMERNE OG, DISSE FOREHOLD TIL FORENINGEN. 4. Ejer af grunde der er omfattet af Byplanvedtægt nr. 6 for et sommerhusområde ved Brøndumvej og Højgårdsvej, syd for Kollerup Plantage, og beliggende på AHORNVEJ, KASTANIEVEJ OG RØNNEVEJ er pligtige at være medlemmer af grundejerforeningen. 5. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophør med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen. BÅDE DEN TIDLIGERE OG DEN NYE EJER ER PLIGTIG AT ANMELDE EJERSKIFT TIL FORENINGEN. Ved ejerskift skal den nye betale indskud på 500,-kr./parcel til foreningen inden En måned efter adkomstdokumentets udstedelse. Afgår et medlem ved døden, indtræder arvingerne som medlem uden indskud. Indskud til foreningen vil også være at erlægge for nye medlemmer, der tilkommer ved udvidelse af foreningens område, ved tillæg af nye udstykninger. I øvrigt skal hverv parcel svare lige store bidrag til de fælles goder uanset areal eller beliggenhed.

2 Bestyrelsen sørger gennem kasseren for opkrævning af kontingent og indskud. 6. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også gælder for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Hvert medlem betaler for hver grund, han ejer, et årlig kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent / indskud fastsættes af den ordinære generalforsamling i henhold til regnskab og budget. Sidste rettidige indbetalingsdag for kontingent / indskud er 30 dage efter datoen for den ordinære generalforsamling. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retlig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale amd.tillæg for restancen, svarende til ¼ af årskontingentet, dog minimum kr.75,00. Er restancen ikke indbetalt inden senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne, samt valgbarhed. GENERALFORSAMLING: 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i påsken efter en af bestyrelsen valgt dag. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dags varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, der skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter indkaldelse til generalforsamling er sket. På hvert ordinær generalforsamling skal flg. Punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 4. Rettidigt indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent / indskud. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 7. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant. 8. Eventuelt. Undre eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

3 9. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer der ikke er i restance til foreningen til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæringer indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger fra dennes modtagelse. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket denne ekstraordinære generalforsamling indkaldt er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 10. Generalforsamlingen vælger 1 dirigent, der på generalforsamlingen af gør alle tvivlspørgsmål vedrørende, sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Hvert medlem har en stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller Dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af, vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end end en fuldmagt, medmindre fuldmagten er specificeret. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. Dog 11. og 17. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten os formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 11. Beslutninger vedr. fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler ud over det til adm. nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves vedtaget på en generalforsamling hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er, tilstede og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har halvdelen af foreningens medlemmer ikke givet møde, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. BESTYRELSEN: 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + suppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af grundejerens husstand. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er, dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønninger m.v. for medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg. Der holdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 13. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem I foreningen. Ved optagelse af køb, lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der Påhviler foreningen. REVISOR OG REGNSKAB: 14. Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Revisoren gennemgår mindst en gang halvårlig foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og kontrollerer, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede hvorefter han indgiver evt. revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt. 15. Foreningens regnskab følger kalenderåret, første regnskabsår går fra foreningens stiftelse og indtil Regnskabet skal tilstilles revisoren inden 31. januar, og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling. 16. Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 500 kr. På kontoerne kan kun hæves af kassereren. Foreningens midler skal anbringes så de bliver rimeligt forrentede. 17. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af medlemmerne og kan kun vedtages efter de om lovgivning gældende regler, og kun efter samtykke fra JAMMERBUGT KOMMUNE. Forslag skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue, og skal godkendes af JAMMERBUGT KOMMUNE. 18. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes

5 godkendelse ved førstkommende generalforsamling. Ved vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hunde skal føres i snor uden for egen parcel Overstående love er vedtaget på en indkaldt stiftende generalforsamling Ændring foretaget i maj 1985, marts 1986, april 1987, marts 1989, april 1993, april 2000, april april 2012.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere