l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,"

Transkript

1 Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup og CanleR Rimmer Jegind Ltonbroch.iatedea lom bekendt for at hive hjulpet Ty.kerne ved a. hve hall Hvervekontor lor frikorps.danmark- H.n nlbglede lig kyldig idet han hevdede. han ingen havde hvervet og aldrig havde været ude eller t hverve nogen. Hvervellooloret vir uden hlnl Vidende bleven ham tildelt r. NlZj.lp.rliela Hovedkontor og hin henllillede atrah til Parli. kontorel a. annullere Hvervekon'orel men delle Vir ikke aket. Han havde.elv verleret at han ikke havde Hvervekonlor. Som Vidne alhørte. Slagteriarbejder Chriltiansen der i Julen 1941 midieriidig opholdl lig i Hurup og lom Palienl henvendte aig til Lenbroch. Vidnet forklarede at Lægen opfordrede ham iii al lide lig hverve til Prikorplet hvad han dog ikke vilde. Lenbroch be.lred Rigtigheden al denne Porklaring og hlelvdede al Christianlen selv purgte om ikke Lægen havde Hvervekontor hvortil Lenbroch lurede Nej. Len broch holdt iøvrigt en udmærket Ponvarllale for air lelv ligelore hin. Poravlrer Slglører Jacoblen Hurup procederede til Prifindelle. ljeluaalet kom Dommen til lyde paa 3 A... Fængael og A" Tab al.men Tillid. Hon kal liige belale SagenOmkoa" nlnger. Aften. Klo 19: Tb.tedHundværkerlorenlnll T uterloratllllna. Kl. 20: Palæt.. tr.. : ea vii med lidt 0R der blive nolle Aflener 10re.UJUna.r. Jani 1919 Hat "ed bele m.nge Veaaer. lkslr. Sneda'ed dag Allen - Del Skole - Der And. Chr. Tllodeiae banl 80 Kr. - Aorbus - Der drelalle'

2 . Han or. band: og Opdragei.Jeu 'JO... - aljg e gamle Venner vi1 beo1e paa Mandag. buke FcogsliDger forlænges eodda ed Ganz :et: R!uen i Thi.. ted forlængede t Dag følgende fængjlinger ti!. (JGlk:rfl1g enmeue de. Oklober; Telelondame Anna ie Jeppe ien ra: TenG.: r Brandmand van Jensen fluglhdlr. R. f lindt Marine vægler Sv. Aage B.rtb MArine TeLe~ vægter Priedrich Hansen. Sabotageudkom vagl Luodsgaard 'ielsen Entreprenør Thomas Simon.en. Brandmand Eigil Tolr Andersen Lothar Jeppesen hv. Yognlordeler Poul Aub} Brandmand Niels Redder. bragt Anna Wang Hundborg Elisabeth Chrillensen og Elenora Chrialen- Jen- ~ahl. Por ' "en Tndbøl og Ejnar Prilhjo! isled Cykleejernes fjende Nr.. D beo Phv. Slaldkarl Pr. W o r ro Tbifra sled. Qer har lorøvet 12 Cykle ykø- lyver ser. remstilledes ioag i Retlen. Pængslin~en blev forlænget i 8 rsku Dage del Sagen endnu ikke var redu helt lærdig lsi Domsbehandling. 9 Kr.. relse.

3 BJjo~r ebr. løsladt? En Kendelse om forlænget Fængsling ventes paakæret til Landsretten Rtlttn Thblrd bth.ndlt'dt U'k pllny ehr S.rllJtra;d. d Ol.ponenl BRon J t' n e n blt'v.ufrl 0R Domrtltrtn - Dom lerluldmrl:lli Hove - spurgle Jtnltn om h.n var klar over.. dtr i vd UdllrtinlnR Vir aktt O"'R"eSt.1 Besltmmtlltn om.1 dh kkt lden T.drlse muut eli;e' lor over 200 K. Tyskerne. Jrlllrn urede 10Dl ldlgt'.1 del kun Vir krl enkelle Til. frde =_. Orr.ktle nort TUlrdt' Omlkrlvn'nl!. hvl. trt "ndrt' Køb vtd Bel.llnirn en.kedtj v "let ~.mmen. :Sil lvtde n.turlrvl. en ny RtMn'nR. og Checken kom H.t lydt' pli dtl 111mledt Beleb. LS. Tt'rklldsen: H't De.ldrfl! nverlr.. dl 200 Kr. Beslemmr[.en 1 - Jo øom lem har ligt tr del.ket i g.nlkr enkelle Tilfælde ved Levrrln.ll: al Sklndkllber. Terktldlen: Der blev eller. Decbr. l!ho.holdt el Møde. hvilket delt0k Amlm.nden PoUli fuldmrallr Oad og Repue.enl.n tr lor Handtlul.nd.lorenlniltn Det lortkom d. Levt'lnctr.ng 200 Kr. Bestemmelsen Hv.d 1941 t'fter.1 BektndlRBrel5tn bltv Resull.let? af 11 _ Decbt. 11)40 V udlledt. _ Jeg deltog kke i Medel J. men del.kele Ht'nhold mtn fk del ndlryk de dan.ke Ordrer der Vir 'ndglvel '.r MyndlRheder enskede. al man Deobr..kulde t al fil Sagen til.1 RlJt - Dekollter Oanlrll5 hu for- hvl. 200 Kr Btslemmel.en kke klrel.1 han her opheenr Omr- kunde h8lndhlllveø Tilfælde diner m. m ved DRbæk om- hvo! Tyskerne absolul vilde hille krlng Julen 1940 og PebrUr 41 b~'!emle V.rer Der blev bl. a. J. men del var aljmmen rorfangt Tæpper m. m. iii fhlsled Ting dtr dhgere Vir købl Alholdshotel og vi vilde kke le.ellerlng eflerhunden lefe dem fordi vi ikke havde Til- - Bud Nels Pt'dt'ten lork/lrer ladelien..1 h.n og... i 1941 kerte en hel Ln Rumuntn ' Ja del er rir Del Virer 1/1 Oral!~bæk Oardlnet Hgl nok. Denne SaR blev ved de ræppet m m dan.ke MyndlRheden Mellem- - Pedersen kan hu.ke lorkerr. kom s ordnet pli den Milde al - Hvorfor skulde de andre Chr.!:!øndergaard leverede for hutke ' orker mens De alene 1000 \r. Pøplrlæppet P Sl1kt husker rig lir t j botl som fik Belebet Rodlgfotl - Det var.lsammen kebl sin 8rslalnlng men S od paa L'gttet indtil.. del skulde bruges. Hvad der blev Ch S ø n d e r g r d.om købl 1941 Vir kun MarklRg- dereller hemt lflledeø lul hold ogfllng'nardlner o. " der kke ko- Sil al dl' al Egon Jenlen op lede rtl megtl gvne Dat vu rig lige TYlkernt De hit da Omg.. el 200 Kr. 'nvendle den Prakss af '.n.rl Bl'ltemmelsen. der forelaa en Tegning 111 en Byg- - Ja nogle enkelte TJlfælde nlnll køble de all hvid der.kulde olgl v en Sklndkaabe pu Albe- bruge. og Sil ndvendig Oerlor llnr kunde der 11:" 3-4 Mdr. lør Le - Kan ek.pedlenterne have verlngen.ndl Sled Del blcl d forelagel norel ulovllgl uden ordnel sule des al de fik Nolaen Dere. Vidende? ltlk. menl Leveringen '!fele Def kun'je mallke lænku eflerhllnden og Oanlrll. havde K'nlke enke'e Tfrde men der kke kunnel ophænge Oardlnerne.kete ab.oful kke Alullndellghtd lør Hu.e! V færdigt. nogel u/ol/llgl_ Polltlluldm. : TRnkle De.ldrlR - Blev Rei(nlnRerne om.krtve' pli aliele Tilladel.e Salgel? nllr de Vat for lore? Sønderg : Pør 11 Oecbr. kre 1 SOCAL-DUO \/1'11. "tr nktl Tll.d"" Olier < n Td Ol'lr f~ e Onlt hk _.1 l - Mrn o" rvrudt :." V.rrrlle' Nrl bloh.l' ltk. endda.1 Ty.krrne """':-_ Uvllle ar S.bol'at kunde ' hil. d dl'. - Ol' h.yde en!vl!kt'n O. JudierUl ThR. hvor tr den f 1 ultet. O~t drejede.11f om o "le S.tlk 01'1111"[11: O m '11 S.tatl Vrrnrln'K'en mil liere bleven brendl d. lor en Td.den foretog en rydnlug mne K.mle p.plrer _ Hvodor h.r De illle Politiet uoael om dln? '1 11e hlll ve - Det hil feg l e 1 Leflighed til. fer!vde ej e den kh tll!!lkt p" denle DOK':d'~~:':; ikke bttød UORt'1 '011' lor f'orretninken mere ar m'l den lorrl ll.let aamule "; nm alle de ndre 1 Pplrer. berllrede 'l!nt:/.jln hl l Oktober blide ken S."derlll"d. lor t!ll on De to len OK Lil. ;;~.llurkl i d " t rl at nll y Lil. Rumu'-.1~"e og.1 k"e V l-e~~; kommen nollel lon hrl.1 kunde bekrunde Tlttalr eller Slrle loven. Der kunde hoj.t "~;~ T.le om Overlrædel~e /. Bulemmel.en 0ll het Polill'uldm. O.d vrd tiet Møde lde' al der vilde blive 'Rtl "118 pli deue forhold. dor Dommeren 10rlænlOt de PllnRlfrngen hl Oktober men Ktndelsen bliver uden TVivl PPe! krei lil Landørelll"n. Arbejderhøjskole ved AalbiJrg -- A O. F. h.r.t.dlg ny. P_nar Porretnlng.løreren lor Arbeldtr neø Oply5ning!rorbundPolkelinR~mand Chr. Chd_lan.en har Aa' bor l rorhandlet med Reprelcn lanler for A. O. Aalborgafdt"ng om Opretteiie f tn Arbelderhøl'.kole i Nordjylland - Del behøvcr ikkt al være noren Hemmelghed udl.lrr Chrllllanstn al vi nden lor Ar btldtrnel OplYlninR.lolbund har

4 Vælgetfo t. var de 1% tedkj'~ ~h istedj 01Jo' ru Ln er. '". ~ Thisted Tho mseb ' Paa Matt' a d s 1'. Mark: Vurde. olbakken" nt JUliu;. Nr. 72k rder. 1{ø: rjnr'srl'" blaq.kan.l'x. wonn <ler nar tilstaa.et Tyveri af 12 Cykler fik Fængslingsfristen forlænget med spage. Vognmand Henrik Krogh anholdt. Efter en Afhøring hos Kriminalpolitiet i Formiddags er Vognmand Henrik Krogh Thisted blevet anhold t sigtet for Overtrædelse af Straffelovstillæget. Han fremstilles i Eftermiddag i Grundlovsforhør. En ny Dag gryer. Den danske Film.. En ny Dag gryer" med Grethe Holmer Jorn Jeppesen og li'rl;... ';;;:"'''""M"r i l-l'nve'l1"01enlf' faar nfl\u Sore som v~nd s Sol M S k. Los gel SnE Ail an dr< Eli

5 t... z... "" """"' LU'dug cl. 1. September' 104(;. 122 Aorg olke- D. J) :ft _ru r.'... /ua_... rr~\ A"").Jo.o1 '''r _ "... Uo'PW "... 1'<11/11<41 '.n'z. -- SJ li:t..._... "'1ll.OCUao.... rlm:..... lo... N... ~~ " Wlt".lt _ ".. rk. olollu.... h< "Dcl... 0;.1 1_.. <11. A"~... ~ at pllol<1... U<l~.k.H".' ' VWl :!en... ~ KlOJ '""'''"1''-''' t an.r.) t'! a... ".." mm" for ~Dø 101.' ot NaU.. "or btlr Ut... """. RelVleR"rlel. 0..._ -"""1_ at Jktu_~ 1"" L-... rrt_ OC tja.tt_~... li... "'''"''''" "u.u..r >0... ~ 1_ for 1.._......".. a~ dn... "'~ "'... ".. mold "..!:lllllnjc'.. r.. d~ 1100)'.: f_ Gfto_n t _ $ooc J ~r r"l&::~r : O~.. llpo.. k6: om DommOlmu ØUn&:. o......~~ loed"lrke... net..l p l~jen "g om "hlkn Uftc af KrlClUdfilE F"orbt)'lok'lMr TJenestema'oldene. lk> k_"æ... U"" f'"oh<~1l Q;- o... dyk't1" <" e!<ldtbo.a_t T./ft... J.6. _... to.h... e..._ f<ol' StAt <C -' Chril<tma! Maller fotograferet Piia det ko~n-:atl\''t: Ln ndsrluldsmode Ul l:ilknng Et Hjemmeværn til af s'l'!r F..... meutjn de fotn og Værn ge'lzlem lkrede l Fr<!dlttd LejUrbed Anvendelse Uln csa.tet.ttfe Efterretnlnp - ~ ba1'e Ret &U a.t at.. re om dtt d4ru11oe f~lerr.rnl" Volb.;~M;';" Ul at.~ i" Elin.. 'OU'''dlp... _....at~... PM Ona Kowmttn"... m l jo'ou:(!l!rke Ol' l"o rnelokoc. Der bor "køhoa b«.tt muup Arbejd!f\1'kQø P o& lji.a pde lanninplog A 'llloolllcllulfomold for TjeneJtoro E 'den... at di.-e ka.r hlwe en _k_ mkl: s\luet nh ere!.1e. l) T~eatemændenel Realon lka hæves aaa den kan "v" dem en Levutanlb.rd der s-."\l""er tu derett c.m1n&". Betytinlng 1 So.mfWldlt. 2 ) Lonnmpkommislllonen bor fremldll sit Arbejde mut m uligt. 3) ~n :ndbyrdel Placertng og A"'anm enlamullghederne &kai 61'p"'''U efter T1.dm Krv.v sat. Stlil1l1geme kan!.anie Srunmenllgnlng moo tu 'll.rende StUllnger t Erhvervslivet. (Fortsættes Side 5). Fra lysk KoncentrationsleJr dansk Arrest. "oølrøverbande pas 7 Pel""HOnu tæn.. JU FredeoriJuberg. Læge Lehnbrock i Hurup fik 3 Aars Fængsel. "n "'0.""... 1:1.1" hæ d t dt' han a t hlul 1.000d... ~tt'm'"... ~.'lw.. "" tier kllnd~ l;n.t' M"d" ln"d mod TyJ<k.. nw. nun.. rkllr.... "t h lln U1t ""K'''' øtæriu OK ok&mmer idll" J)om"rrnmdllrl'1ten Vt'lt'rv1a: "lit ul tytlk K'l""~J'no'"\( m"u bdulndl('(\\'! GMr fo;rumtiddrjp!t't!ulu \'idw.t "hul i Lu!v-n lu/ fj"rde Forno-dori6l'K der vu. l...to gen tll!ejt'd~..t MJnl fi.thllncfor. l')st mod Ln.'1C1! AabJllm Lt'hn volor. kun(i( d"r ~kll 1.1iVf' en JlCKh. lurup WhnndJlnK('n \tr Slilhng ('(la:!r lian vikl. (\Nln(' Sall vnr mool.!llct ffil-d ml- OKoW. \':""e milt JehJldpdik med KU} n U!relll\4~ pll.1 Egllcn hvor hlive hvervl't J."&: VW"f'fi.. med Lol'""n hll\'d(' l l'n SLor Prøklliø. OK et Ahl"" da Jcg ikke n:glwde dell afllllgv' Dom V uden Tvivl med. flt Ty.ke~ vilde.. indl.' bhve Cl'nllumd for ntgen DilSku&- hvonor!".a'gt'n Bal{df< til mig at sion. La'"... Lchnhroch 'igtede!; leg skuldf< senen' komme i Tan for Overtr.l'liel6C fif Strafrdov&- k('r derom. kulde leg bl()t. henn tlllægel8 Par. 10. L Stk. for For- vend" mig til ham Dtt var u'hn ~j)g pult Jl vervning til tyllk Krtl{&- uroeh. der havde bf.frylldt. Samta. l)enesw. k.'ndtes skyldig Oll!dom- len h 3 Ann Fll>ngsel minus 11 0 Vidnet fo.klaredt'. at han ikkt Doge for udl;t..naet Vnret;cgulllr- )Wt Forhaand ha~d" kendt Lare"t!lamt frakendtes!lmen Tllhd ten Han vflr kommet til Hurup fol' et Tidsrum of fem Aor. hg<.~ Ol>. Aftenen 'oom han rutllie Forsom hnn skal betale SagenK Omn middag henvendte ~11t til d nn.. koslninger Dommen vil vække fo'( Tf holdt det "horlge i d"tt.. megen Dil'ku:s.!lion fordi der hcr Vidneudsagn. der VKr f>tlk imoo idumn"les!. Aars Fænsn;el for et L.o.:gt'nll Forklanng fa$lhqldt Forsøg PUlt lvervjlng m<.'ilens Vidnet med Bt>1>u:mthed. :lt d t Hmdelsmand p C Vesterga.ud Hurup. forleden Dag idomte/! 2 o >agt. som han havrlf! A~rs Fæll~1 for foretagen fo~ot8\"aren;n Sagfofer J a (" o b0- Hvervning Ganske hortset fra s (. n bemærkede. a~ Christiansen al der kan have foreligget Forhdd der har 1}C\'irket dl.>n forn kr:nlme!t med den Op!Yfonmg 111 forl-\l i detle Retsmøde \"ar frem holds\"is hoje Straf til Lægen. mm man regne med at Dommen over Vestergnard af Anklogercn J vli bjj\'e appelleret ti l Landsret ten Som DQmsllllend fungerede Gdr Ths. Christensen Ginnerup. og Flli'ker Carsten Rlmmer Jegmdo t..hnbroch havde sagt noget om. /:1.' der nok kunde bine "n Stilling etter Kngen. og fl"o.!mha>\ede at Vdnet ha\'de arbejdet paa t)'"ke Arbejdspladser Chrstiansen >' lyt-te. at det drejede -åg om k"lllj.p 2 Aar PM en AroeJ spbds lilnn s'ed " Jacobsen: Kender De noget til. at Lehnbroch skulde have h\"er- Lægen nægte!" Sig $kyldlg. Læge Lehnboch nægtede \et andre? stf: skyldig i at ha\e forsogt al \' d..... d J P ne _~ej. byen'e Slngtel"larooJ er ens e- J" Det har De udtalt til Politel Godiksen Chn~tia~en HUn tiet. rup tiltysk KngstJeneste og Vidnet: Da Jeg talte med mm pnastod. sig fnfundet.. Han forn Fætters Far. sagde denne. at klarede ~t S!agtennrbeJdere~ "ur Lehnbroch O~'la havde \'æret i kemmet. md hnm. Konsultations-.. Lag med Aage Først for nylig værelse i Slutmngen af December. ~ l l d.' "un ar lal Jeg enan' a... " for at fna skiftet Forbmn ding pna en Finger_ S!ngterlllrbej- te mig fortalte Loegcn l og han S>urgte. om Jeg lkke d~ H\'enoekontor for Danmul"k. Jeg s\1\l'c'ce hrun. det gu\' jeg mig kke uf med t ilføjede sener!... ut hlln t~nkte l;ul at bli\'!! Soldnt. slianscn ~\j\l"ede du :\\!J Oi:: hlfllj..'<l'. flt hun il'oedl.'. England vandt Krigt!ll. Dertil smrede Jeg nt som d('1l militære Situation!UU. ud saa dl't mest ud lil. at. 'l'ysl.eme "ilde \'inde. men det kunde inien noret. beatemt om. dt.ren \'ar &enere kommet for ru. aluftet Forbindingen. nu" man ba\-de da kke ta1t om end FiDpnlD. l.ebnhroth J1llftl Sls.telia.rWj _ren barde..re SaH'\. ljol\oriorb. Godik... C b r. tlan.en t.rta mm Hu Vi ftd roen. M dt4. 1'. 1 1Drt*' &lud r _ - - ur n. _ O.. &f n TlrDdlr.nor. OJ E~ SUt ha de\ Q_n _ vt """r pant Q.l t. ~ o.- 01d D~..... ' --_ - M.' 1'7 l. _ '" f ' _ mn r ml'. ::r-a.~ ::t i n o. ytr n." Qdø sh "... " ti:... '" JaN'... "-1'" '.s n na_ -..-'

6 - - 'tl 1'MD ")lt8" ffll ~"" -'_ ' ' rt~f*"" E. Larsen l-... ' ~. _i """Ul j ~V...- all J" hen'" _ <hor r... " /;.. od "" od.- n... "" r~ f'o'ti_ 1.1.' ~t... Løo... twh... Ul h.. (0._ l" al... al"'.. r ~.....j ""'"... '...~. ø." Fængslingen forlænget for Chr. søndergaard 00 Egon Jensen. 110"'... lo '.n H.ørl...d 1... N... '.. r... '.t ~. H "~.d l l ~~.Jt..~ r: %. (; r Jl 'f1 "1 ZOT.... f -rt -j ~""'".. pro Amt og a.~... ' Li '.. '... - till....f ' J9.':U FlY" rn~ ~MJJ dod T EU. 10." -.b1. """ h li... 'ol '"' J en d '... '.~~ vi E Hn (or... undnt> R~.J.:nbs~ ~nnufakt urhnnd!{>r Chr:;:;. der~atl.rd ntn. ~ on _ F o rlt's d(>l1l3!st et orsvarere".... _ ~ "'r retssagføret Rnsmu'!('n frem'r...l tif tik d _ ~.. e en Sta- er udviste Forretningens Snig til \'ænwmøgten (r.t J 9~3. Dommeren bcma'rkede. at d t ;"" ".A.. og'" -O( "3 ~:; 9-11 mnn mtel'\.. -~_ 'n.... d... '" Sg' or Fors' : Det k.-m kke hul" Sg gorc. da Billgene kke ekl'ist ereru. S. A. har 42 Milliarder tilgode efter Laane- og Lejeloven. r o~... ''."\.1. ni J:('nnemlYinl:t' Heta lln... \_ ( ef(" en rt'dit l'rdell... ri.)::. - " ro føn: nu. at :f dt:!a~"" 5 :Ja-d: \;ll"k i G- lo lut' l1'gen. U'" _...f ~."" tjdf!_... r ;_...\~ UUb~n p!:tl:._ -1m 'f'"~ la at Tiltalte f taber hn>rtj1lo'"' 'F r. tes.;erede da ~e : -eba nose:. ler 10: ('"c -::~~ r r ()o. rt ~ r. d. "' Strn!fel(i~-st;nep:t. Ti'- 1;unM c-.r blin' Tak (1111 O\"e~~ lt;e af 200 Kr_ Be:;:(~mm"'~ J)(rrun eren af"'~ F..111'!''' ~ kendelse!"il 1. Okt-«' td ~ n J!'e. der u.!ed ""\"i\: 11 blh-e :at"" pcllt!ret s... i\'n {( relæj1. ~ ~a Stat$.'\d\.okat... n 1 Af.ll"t"'E. Sonderpar.:! ~.. kroe. t &\ ~ n \"31" pustet op til l"jii' t rt. m _;i.t'ns. den. Yirke' -C- 'l ; ~.o..ieåe aig )ll B U a! er {ko --ar ijj:e!\(lgt ~ l'u... 'ft _ i."'~ _ som J 1" -aj' l d m - Fork/lir/n Rin A.l(n lyder m -' litlll nk/;kt:tll/e ærkeh". eliter t' r n.l'\ nede øtlllueri't t l n ff At d. 11<1111 Pr) MlV' 11 et. VAr SPO/"K ~K h"rj/jul \ \ervnfnk \'nt d."r strafbart.. idt ~nlfttl'et.::'x'n h m:ut h T li~dl' l} t.' v"r llll-'l. m.. i.!lg.kyl. ~'' '.. j(l'~' t.knrp!lladt \ Ullll'l l'dllll:'. Forklatin( te!!"" for. Jrg ;!'1" n ~" rt. T'. d \.. rnll/l m:lll f dn"ljo. "...""~'... r }r.'r 1 "'1'1' '!/'... m"ktlig \'1 A(si::el>ll'n uf Do Hehnnd" 1\1\('n. ngen af 8: ugelllmlln t Ti "rlj.l'('1l h lln l~' Hotlt!11 begyn~te mur. hnll\ ftn Den- nn \ilrede th \'l'd' ~tenngcn. Donnn~r Holm 7Sn..Tiden. ln og lirll'"\' Ophc:~tl' Domm \. )('mærkcd l'1 lir ('n mari] D.~ nt det l'n ".' r J!wef: 'k.l.. A om nwn at d - An~oJf1llllg Rt imlsl'n dp n "'.ldg' ti "..\nkl'nll'\"1. om Ankl' - 'A.... hnhroth. '-n"" [\>1 rr ~l tl~k Dømrul:/AA' X 1;" lilt'. M fl' -;) kul lllt'll.' vil '.'tjpjl; ik 'J'' 111M lc>n l'/: H. ti"- ~ 1... m'h1 ~ l< shur' tf H'' tl mn l~ 10d u 11'01 U& rtl;.. h 1M Bhl ;r MM hl ';d"'. 't t" JtJqnrr. na. 1)...- " Thisted

7 ti r_.. ~o~~ dganc" Loo~. udvide.. lvt a.n og de ter al ~ Levlden_ e.... t k&d : Foranstaltninger. --- Anmeldelse vedrørende bændehaverpapirer. (Lov Nr. 352 af 22. Juli 1945 om ekatraordilul!l" Formueop~r~lae m v.) Anmeldelle.spUgtige Btboere aamuigt Landkommuner Thialed Amt stued'-'trikl vil _ foruden paa Amtstuen - tillige kunne 1&8. Blanket udle -eret hos K'mununekaucreren (Konununekonf.oret) i den Kommune. hvor V>ed. kommende /ulr Bopæl. Angaaende Udfyldelse htn~. til VejledniJlgtn pan Anmeldelseel" ket ten. AnmeldeJ~n skal vtere udfyldt og indgivet til Amtlluen inden Udpn gen al Oktober Maancd d. A. buagt hlendeha\"erp8piremt og Anmelderellll (Ejerrns) Købe.korl ~t SkattdN1Jet vedrørende personlg Skat for Skatteanret G. THS'J'ED AMTSTUE i AUgult 194r;. Hrid Gudstj enester. Sendag den 2. September. Skyum Kirke Kl. la Alterg. Hordum Kirke KJ. 14 Alterg. d. 4. ds. Kl. 8 ved Lærer Toftemark Tommerup Hundstrup. la bort 31. da Septe træff Sept\ beg" p e LøV! atie F' Am Læ; -

8 "vor'ede. bllyer VeJret? MeleoroloR:fsk nstitut meddeler: Uda/gt Ul akfftende efterhbanden dog nordostlg Vind med tørl Vejr temme Jlg storert empersl urøvi nj!nfnger omkring dvt normale. Færdll!llygterJle.ukkes 504. tændes 1945 OJ.' Karbidtønden eksploderede. Ung Mand fik begge Beo Tbybo saaret under nvasionen i!'raokrig. Husmand Jens Møller Jensen Snejslrup har i disse Dage modtaget Brev ra sin Søn Alfred/ der lor 15 Aar siden i 20 Aars Alderen udvandrede iii Amerika. Siden Krigen udbrød har Porbindelsen med Sønnen været afbrudt og i de fem Asr er der sket en Del. Alfr~d blev gift lige før Amerika kom med i Krigen han blev indkaldt og efter endl Uddannelse lørt til England. Eller 4 Maanekvæstet. den Ophold her deltog han i Bn ung Mand Poul Sørensen Landgangen i frankrig hvor han Johnsens Alle 14 Thisted kom i efter 14 Dageø Parløb blev 88sret i det ene Knæ. Han blev straks Oasr Aftes til Skade ved en pr. flyvemaskine sendt hjem til Eksplosion ved Thisted Havn. Amerika og efter l Maanederø Bksploslonen skete ved at den Ophold paa Sygehuset er ha" nu unge Mand satte ld til en Karbid- 'udskrevet men Knæet er stift endnu. tønde. Bunden af Tønden ramte Han er nu al den amerjk~nske Stat ansal som fængselsbetjent i ham over Benenel hvorved han paadrog sig et ubenl Brud pas venstre Ben. Ogsaa bejre Ben tog Skade men var ikke brækket. Paick! Ambulance hlf"v i/k.øldl Michigan City. Tinglyste Skøder. -g. Rige den vilde ndse del il byen. nierer saalee faldøp. Til forsa En< om < kyster Hindi direkl drede direkt sterie Lar Erik vate l det t hverv Julius Andel 888 h Det en n' sterer ligt f Byr. This Aften tlonsb: til Ses lilje _ \lee

9 3 S ~ptembef' J. Hønd est BlikU..ll- vud'.. G.m.. ttl' T.oirfoa 1:''' 'ns/aj/ajiom1 RlpDrøJionlT Møbler - Ligkister Bt'!1<.r Ul Ud... lt'1 "~' Fa Poul Jensen Y. Einer Jensen Hld.1ard.l;lde. TL 131'1 "Cer.1 d. ll1ukkhle tito" W.l<ll14r ".- Oll;.. " ; n e L lob L K.rlel Ub)'d~ = Rt'!Ul.!lil!' bltv 1ii HuS K.ndel ges J~' ~ DesrO Ting. H nrik Krogh nægter at kende noget til de e mægtige Repræsentationsudgifter < b 4-5 Muneder siden. farea!øgt VOgnøJ.od Headlt r o g. D o to m.: Der er el Ulal al Tblsl~d. blev Urdag 5 aob oldl Regnineer iii kolos ụle Beløb som i - Fag af Krimiaalpolilief og fremstlllel l viser at der er købt Masser al n t~ Ea Orundloysfotbtlr slglel for Over Radioapparater Tblsled Musikhus med trrdel af SlflHelovslillegels par. og hos Thorup uml Ould- og u o;: 'O der se iodeholder Bestemmelser Selvvl!utr hos Guldsmed Henning- " M d sl'n foruden Æoder. Gæs og andre Helte. om d~o. der pli! utilbør g all e Varer. bafssm.rbejdetmed Vernemaglen: K r o g b: Hvis jeg bavde haft Hao var som bekeodt Kompagni nogel med dette al gøre saa doms- med Vogomand Jeas JaoseD. bavde De aldri2 luel disse Reg K r o g b kunde ikke erkende nfager al se men de:t er unægleg rul si~ stridig. Bo Dag kori eller lig el Sfag al fu l Ansigiet. Jeg ollo den 9. April hlvde bad siddet t ~aa er klar over al der er brugt 31 ej!. Hotel.Royal" og spillet \VblSi mange Penge ~aa Reslauralioner ander da Jens Jensen var kommet beo Olen jeg bar Olet Kendskab ii e om iii b!lm og havde foresluet al disse TlOg. m.a~. ban sk:ulde være med lij noge~ P f m.: Nu ser De Deres Chance.n.sae vogold!lndsutsel for Tyskerne i at nægte. Hvis De havde brændt glort Haosled. Han Vllf gnel med og Papirerne vilde del have værel ioden længe var Kflrseleo blevet j or al ragu al de bavde eksi af el sudant OOlfaog al aodre slerel. Plmllef mune lages lil Hjælp. D ~ m ro' Hvem kao bave CUB Der opre-lrede5 el Kørselsknotor.....' fu!1 bvoraf bllo og Jensen tog O pet. disponerelog købt djsse TlOg? hde Omsætning ed. Admioislutiooeo Jens Jensen nægter ogsaa. '- linde Krog-h ikke bllft noget med K r o g b: De! spekulerer jeg Gr. si gere. Efterbuodeo blev der ogs..1l pea! pet med l.z.nestoleo e l le. ogsu Kørsel for.malla 4 pas bar leg aldrig børl førl Pnrtolh'ej og seaere blev der D O D m.: Hvad med Rll dio.. Klbf-nedlægtliag. Det var i Som' apparaterne? De bar jo kostet meten 1941 dl Murermester Poul Here Tusinde Kroner? C. J~llSen og Firmeet Simonsen K r D g b: Vi bavde 2-3 Appa- a: v. endt. Aalbog~ kom med. reier paa Kontoret og je f"k mg Semme As.r kom eodvidere Jarl ogsaa selvet! g e''j. 51rem 118. Aalborg med i ptrroeel.. ~[. ~~.o boldl i Juoi Juli 1943 op med p f m.. Det er JO SpergsmaaJ. i.!t Ure lar T!sk~ne i slort Om_ 1 0 m d:t kao ~etragtes som Repræ Dg. T)'steroe pressede dog sla-' seolatlodsudgltler. dig pee~ men mad bavde derelter K r o g b: Jeg var næs.ten aldrig 'f;qe kun ganue n Vogoe kørende p8l!l Kontoret. Det mal. jo kudde P. ~ meget f-a.!l Arbejdere beskær- f~as oplys.t hvem der bar købt skej llgel Kontoret blev solgt og disse forskellige Ting. ""'es Fumnl Hytlede ind l ed L.ejligbed. D o D m.; ndehaverne al Pir Dommeren bemærkede at j mael bar Ansyaret. ag- Firmllet efter Natiocalbaokens: Op.- K r o g b : Ja del er jeg k.lar ro gerebe h!vd-e bil" eo Omsætoing olie'. Der var heller ikke meget pu henved.sl "'OL Kr. Det slore ved al være med til delt Aa:r bu'-de væal 1943 med ea Om- P m' Nt j de k ~"'Oiog pu ~ro Hor 146(j()() Kr. i ~.rli~ l:~~æ~~~ de e \"ærtt s:ærhg vrr};-tom for al K b ri-- lu dette Arbejde? - r o g : Det bavde værel klogere om msd bayde - der.klo finde p! al sige. Dei av e været meget bedre bu leg lldrig gjort Doget for! Anklageren -krævede Krogh f POlitifuldm Svendseo' D f~ogs.fel m 1. o taber. Krogh ul e-r dæ: ohef nlydelige B~'Bb p:r ~dd~ bellere løslades S bad '2 et -skaffe ed slor OmSr.Oi~g a rud e komme hl Marked paa tt Krogh: Hev"e jeg vid~ al i~r~:;:'h DereHer kunde Politiet det V!1r noget galt JU b 11m gen. Oommeren af de brændl ade vore Pa;i~:: if~~ ~~g8::::r. Pæogslingskeødelse ii

10 'fllf ft06 NB''t:lUdlU l" '" "'" " f/llid den fineste Viufc J Talaion )1'nll'l fn'nh11!u MAnm OVERGAAllO M STEN oy N. C A'h v t.. " 111f t.tl for sp~rgsmaaløt om Marinevægtørnøs til den tyske Værnemagt søges klarlagt Pormlddags pubegyndte Rel~ len Thisted Domsforhandlingen Tyskersagerne. Som Domsmænd lungerede Odr Henrik Pedersen Harrlng og Odr. Jens Chr. Sunesen Hlerslcv. Dommer Holm Vestervig beklædte Dommer~ s ædet mens Poltfuldm. Svelld~ sen var Anklager og Ln. Rasmussen PorSvarer 1'lall slod Harald Bernhard MøUer Jensen Thisted der er fedt Koldby. Han sigtedes lor Overtrædelse al S ralfelovslill æg els Pag O fordi han Tdsrummei Juni 1943!ti April ar unlformerelog bevæbnet Marinevfgier Thisted. Han næglede sig skyldig og forklarede at han først; el Aars ld vaf Oorlner hos Tyskerne hvorefter han meldte sig som Marnevægler. Han bar Pistol '/lr slod underlden pb8 Vagt med Gevær men uden lor TJenesten!bar han hverken Uniform eller Vaaben. Han erklæredel al selv om han havde mødl Sabotører vilde han Kke have foretaget sig noget (1) 1939 blev han Medlem af del danske Nazistparll men hall udmelc\te sig Lønnen var den første Tid 108 Kr. ugl og den steg siden til 150 Kr. Som Vidne afhørtes Chefen for Marlneforvøltnlngen Thisted den tyllkemarlne.s1a bsinten dani KHlme der forklarede al Marnevægterne blev antaget København hvorra.de citer nogen lnstruktlon med Uniformer blev sendt ud 111 de forskellige Steder hvor de skulde 8 øre Tjeneste QpsliCclseslrlsten vor Begyndelscn en Uge men Renere kunde de siges op med en Dags Varsel. Mafinevægterne hørte.efter Vidnets Opfattelse kke til Værnemagtslølgel men retsligt -scl var Spørgsmaalel kke helt klart Han havde Ogs88 gjort i klubbu llhuld dllr.-;t lok' ved Stund.1 1 nt t v.r det c 1!blSttd S 1obud o.or hol den dom der plll el Konku Tjencste Pnland og Norge og olle Steder vnr dol nadan al man kun regnedt' Tyskere med H V ær nclnllglsf"'rct (Wehrm ochl8- gcof(). TJlfælde al høletle AlarmlllslBnd rtlodlc Marlneveeglerne nd under Værnemagtenø Beskyttelse o~ blev llil folkeretslige Grunde klædt den lyske VærnemaRtsunllorm Derved und Rik man al de blev betrøglel lom Snigskytter. En saadan klædning kele i Thisted dog Ø'lt d. 8 Maj elter Kapitulationen MarinevæRlerunilormen var al civil Karakter men del lyske HøjhedeleRn (Ørnen og Hal2.ekorsel) vaf do~' anbrs"' i Kasketten men dillse Tegn blev orssa ban ret al. Ekt tyllte Spor. vognskonduktører. Det særlige MilHæltegn pai' BrYllet bar Marinevæuternc kke. Ol; patruljerede ikke i Guderne men bc\ioogede sig mellem de lonllellij;le Depoter \JOOl de bevogtede Vod højere AlorllllUtlBnd havlie de liere Oange været lorsynet med Geværer og ved iiludanne lejlirheder i OK "ene -!> Mal. dellor; Marinevæaterc elter Ordre ra General Lindeman n Um men med Soldater i Lejrens BevogtninR> MaSkinpistoler o~ Med Hensyn ii Optrinet med frihedskæmperne d. 5. Maj 'ed f'aartoltvej oplysle KHhne at da del saa ud lil al FrihedskWmperne palllænkle et Overfald pa Lejren ne der lelg l de ikke hold idet t Roel ne. Løb {l Thi.led drepok. o hinjt 51' gav hlln bllade Soldtter og Marinevægtere Ordre lil at gaa i SHllinR med Mnskingeværer men det var kun en Demonstrntion og da der citer 3-4 Minutters forlob intet var ket trak hall iren Soldaterne tilbage lru ndhegningen og de V'ar ikke uden tor Hegnet. 2 Løb Thisled 43 Veltervig: 3. Løb Nyll:øbinR Thiled 3 atcr..i/l 3 : 5 Løb Løgstør 1 6. Løb Nyk"bitl~ 1. Løb Thisted 5 vig l Vestervil 8. Løl Løgslør købing 9. L Løgslør 4!t34 Dagl Sammi hvor li o~ ml! D l. el St. bl. Ar Som Vidner ang. Episoden ved Foorlollvej cl 5 M'j lorter Læg" Bjerrega8rd N K. frost Bøsse- FA mugcr Christotlericn og Politibeljent Bjerre"RHd. Retsnødel lodsottcs i BUcrmidllag. T l Kernea Kondition er daadig J B U- Turnering tuen man kln dog visl (orstra at den maa være mere.~nd overdaadig Pall Thilted Stadion tabte T l K. B.Hold til Hurup B med 3 - o

11 " ""U " vrk""~"'. U"l' 0"""" ".UlK V\n1 """ '"ri V~jT lmnm~llg ~<'lc"" "" l h'''~ o" \fdollnll. OK d.!pm T'ml~"..luT""in.mnller ""k"! tcr e n Fllo"""" 1 l og Ka-ew f ilt. Ml rn>""ml~ l MulUe dskrgvet liehigml t. KnæGt Beskmhil Elt'klrit ærk hul' lmodt.nggt b lt mnn 'l'ons cureplembn in. J Ohl ~ted levenlsen Thisted Jov ~r rlc" gl;)( rko l d"l: no' n.'ngt.ondtl i ud.pl'... nl. Jo' hu.ero>ll" <.!e["j\nnd JorMn. til mll"gt' '-akte Ju' O\'f!rganK vnt \'1'l gik nou~t rflmnlløkft tidligt esmuld i l"plndsen el i Thi t Lnger tilet lykke Snes M brændl{' uret nn-. H{En AFTEN "ærlig ~y~~ven \'er t1111''l. JlllrllP ;...lll ~ '~ ~muk tortjpnt Retten 1\1od "n Marinc"ægter def har \'1:ret i Unform og bevæbnet HcU.\lU l '["histod pnlloogyndt.a l Formiddngs lu 9 Behandlingen af den forsle "Fornedel'isag" f de 1llln~!teU.cn her skal bchundle Sngen vm' rejst mod Bel1lhnrd "loller Jensen Thingstrup. del- i et Par Anr har fungeret som l\arinevægt.er j Thl ~ted i UnifOl1ll og bevæbnet. linn huvde forinden denne Ansmttelse haft AnSlttelse et Aarstid \'ed et lian tiltales fol' lt VlJ'<l gauet. i tysk Krigstjeneste lllcdens ForsvHreren vil hævde ul Mm'int:vægtel'-lA'bejdet har vrul'et almindeligt civilt Lonm'bcjde Pl Linie med andet Arbejde Danskc1'1e under Krigen hllr udfort for :esættelsesmagten. Af den Grund og fordi Behand mgen nf denne Sag i nogen Grad vil danne:' Baggrunden fol' de ov ]'gt! Sager del' sklll behnndle~ mod Mlldnevæglere. blev Rels- mod!.!l meget lang1lmigl F01 ~t KJ. 12:30 val' mlln færdig med Vjdl\Cf"l'~len Særlig omfattende vnr lien nf den tyskemarinestllbsmtendnnt Kohne der hævdede at 1\nrinc\'1egter-e var civile Vægte li ~Hj re mell dog ma.'\tle oplyse at V[('gll'rt' i 'Nlfll'lde af Krigshnndlinger hle' stillet under Væn\\! ll1gt.eu'j BUkyttdse og ifort l~' sko Unlfol'lllel' Dngelll' indtil hlwdc Vn.!gtcrne snlll111nl llwcl de tyg!w Soldnler været i Alnrmll1l1tand og be\'lculll!t 1111.'11 M sk i nllilllo!c' :\lask illgevll'r{'l' m. v. mm Vidnet hll'vdn!l' ni hanll SuldrlU"' herllnd~'r Vll'g(f'1' Ht' ikktl \'1\r KM!.!! udenfor Lej- N". Jh'rimod fllrl. Anklllgt'ren Ot'- ~ Vidner nemlig Læge Bjerregfl.lll'd Koloniallærling N ehr. Frost Bøssemager Kristofiersen l DYJ'læge Knakkergaard '-'loller og POlitiool.jentBjel'regaard af hvs Udtnlelser det fremgik at :\lari- 1lCvwgterne den c )'laj havde væ- rt<t udllnfor Lejren og taget Opstilling lil Kamp mod Fnhedska!mPllrne Videre oplystes det at Vægterne havde patl'quilleret B~-en~ Gader og h:wde \æret til stol' Gene for Befolkningen. KJ tog Relten Pause Kl 1330 pruloog)'lldes Proceduren derefter finder \"otelinglln Sted og fu!'st nnar Dommen i denne &tg el' fnlde~ paabelp'0des Behnndlingen af Dagens anden &tg del' ogsaa er rejst mod en ~lanne- \'ægter Generni Eisenhcwer hh!' bcbud"l nt!lill' Løbet afefterunl'tlt ~knl nf hohltlll Valg i Tyskland. Luftværnstilsl.anden i Norge 0\1- hævedes fra og U1ed i Lordag8. Del! har "aret siden 9 Apr Sam tidill-t m('ddeles ttl Sommertiden Ophæ\'M frll 1. Oktober_ NlT Direktør Po\'1 Vl'ndelbo har afalultet ~ln Tourne med MPnvatliv" rejbcr han ud i ProVinsen med Frihedskll'n'llCukue J.".'ck Fi~chen! Mlil ~'ront'n" Til Frihcrl~kR'm]ll' r('l1m Rolle er ('lgagerol den tidli... re Thi~t('dlx> Jorn.epl1'Rl.'ll Al Slags Entreprenørarbejde udføre!'. Yaldellmr And('r;;('n Mar~ lhev{'j 8 Telf M!l k. be1\

12 t. l..ordltg De vns kell lue riet :\OOe Søn nuet lt gaa i orgen. Rlltning. det ffll"llte Tog frn Tlll- l /o:u.r f kinesillkl' ~h. ~hod om :\lorgcnen med Forbin-!lr nrllo~l hertil nl. delle til KobenhR\n kllmmcr til J"Ui~h Trol>l>'rø. n:" t 11\ Rt nfgful KJ. ca. 5 1 i 2 om l\lorgl'- Kinn [Jnd~ ~\E'd SH nen. T"rsdllll. - og paa 5\ -- Kl'igsmmultede ~mlede Regmn~r viser Stonndkøb li H.dionpaprnter Seln'l\rer l'io-unt Kngens Ænder og Gæ"<. _ Henr.].; j{ro;.:h fæn.lf;let til. mtol~r. land heraf arcde Krigsfanger Som kort omtalt i LørdalP~ blt'\' O\'>tllla>gdl' Par 10. ~r tal.. r ab udgor ialt \'ognmand lennk Krogh Thlble lm den der pas utlloorlig :\laade 210T126 ~ted anholdt af Knmmah)()!itlet. har "amarbejd.. t ml'<! \'aomemalr Flnndens Tllb lan fn m:sttl1ede: Lørdag Ef tervonlf ten. Dm4)tt' middng i et Grundlov~rnrhor. sig- Knlgh kund" plln \lgen :-'\".101' tl t fur OH!'tm:del.~l af ~tr!lffc- erkt'nde sig "kvldlg i Tiltalen. Det var jkke noget Prmel!' r" ham blot at n;egt... men enl'.endsg.. rnlng. Han erkh.:rede at h:m en Dag kllrt efter 'l Apnl 1~~O hahle..iddet p.1a H n "81.~ Blllet \\h;st d" J.. Sf' nlr k"mme. t~1 ham o~ :.\~de f- rt'sjaaet at \... n i \1 \'o~nmll.nd'nr. e!..11 T til ilanst~. Han var g'ull'l med. og inden længe blev KOl'selen af en snndan Omfang. at han maatte ha\'(' andlx' Finnlll'r til Hjælp Dt'r Ullrettede" et Kor" lskontor. h\'or han og Jenwn to~ 10 pn. a! Omsa>tningen Krop er!.:læ rede ikke flt ha\.. hlif t SlXlr Jl\{!d AdnllnistrallOnt'n \t føl'\'. 'Efterhaanden ble\' det OJMl\ til Kursil'l for )!ATZA fm r"aart<>f'1.\ ej o~ senere ul Kabelned~~inR'. [)et VRr i Somm{'rt'n 19.n. da ~ul'\'rme~t('r Poul C. J~'n!ll'n Ol' rumaet $imom...'n & Weoot. -' '. k(lm nk'd. :::.anltth.'..ur klm t'olh dt're Jar!t'ln'm fra Aa!t~1"'J mfd. Firmat't var boldt op nlfod.t k_'\' f r T)'AAt'mt' l JUDl----J~ 19-1.\ tort Omr... T).kop-"" p...

13 !o4ldl' :! T S1'& J AMTSAVS 1!ic/Nnlwr t. plul /"J nllul h"vdl' d~... dl"r kun jlhl< {1lJ' ""gn.'<"r<"~ OK m"c'l r... A rl"'jdrr" h.~k'fliw'! f{nnt"'('t hl.." 111'1 "C Firm"'1 (9lt< j. ind ' 1... Jligh.1.. )"mn"'... " lo"''''' rk... l....t }orrlll"t din' N"U""ulbnnk n~ Opjf"... be UlVd.. 114ft Ol" Om;> l "i"" 1'<l\ luv'j ":l )ijl. Kr. rkt l"re An" ha d.' \'1(;"'" J!ll:1 m.d.. n OUlW.'L"WM' mlt 2273ftOCi Kr Jln.' li.' vll'rt'l.wrjl!r vu'krom for ul {njl deut: ArLejdc1 K/'ogh X"j h't. 'r 1.( vhl inlf1!1 M"lne. "l'r 'rhill\.o" Hy d"' kllll lindu l'w' al ;;j(f' Det hur jeg lhjrig gjort ljgfll for. pirn ; Næh H' der er dl\ (Jfret betydelige f:k'lltb {Jr at kafr" cn Slor OmsrotnJng.'" J( : llwde jea' vdst al dl.'r vtlr noget g'alt huvde Jeg br.l.!ldl allc vore Papirer Og RegnlJkabcr ffr 4-r; :Mlume<!er øidc!j. O : De" Cl' et Vwl af tegninger t1 kolo!5ale Beløb!10m viser at d!;!1' Cl' kobt )1a8ser af H.adlOuJ"P!U'nter 'fbsted Musikhus og homhol'up slmt Gu!d- og Sulv "arer hos Guldsmed Uenmngsen foruden Ænd!;!1' og Gæs og andre Varer 1('~ lt1tvqe j!;!g haft JogeL med det af gøre havdr;.pe aldrig fa.1.et de~ nt se men tiet er unægtelig et Slag i Anslgteft~rt fna. Jeg er klar ove at der er brugt mange P!;!nge panrestaurationcr men Jeg bv.r intet Kendskab til disse Trnr( -. PJ'nl.: Nu ser De Der!;!/! Chrulce l lt nægie. Hvis De havde brændt Papil'el'llc "de det være for at {raga.'l at de lulvde eksi.steret. D Hvem kan have disponeret og kobt disse Ting? Jens Jensen Jlægt.e't OgSlliL K. ~ Det spekulerer Jeg' ogsa.lt paa! tlet med Lænestolene havde jeg aldrig hort for. D.; l vad med RadionppaJ'aterlle? De har jo kostet flere 'usin~ de Kroner L: Vi havde 2--a Apparater paa Kontoret og Jeg fik agsan seh eet! Pm.: Det er jo et Spol'gsmnal om det kan betragtes som Repl'æsenta tionsudgifter. K! Jeg var næsten aldrig paa KontOl'et. Det mila jo kunne faas oplyst 11 vem der har k()bt de forskellige Tmg. D.: Det er Jlldehaverne af Fit~ maet del' hal' Ansvaret. -r K: Jn det et' jeg ldllr over. De.l' \'ar heller ikke meget ved at være med til det! Pfm.. Nej. del' vnr kun de Kl'. i nnl'hg ndh~gt! ~:; Det havde 'ætet klogere om man havde pa.sset' sin Hestehand~l til Punkt og Prikke; det havde A \'Wl-et meget bed re. ~klllgel'en km:\'ede Krogh fængslet d Lil l. Oldobe...nne n. V.l e hellere l~slade~ og være med til f t?larkedet. rnm Ti/-s""ng lu l\'ore CJ' Pohtle~' kundc\ tn ig bh" ge Ulm en m n det kunde-i\ike ske o del' ul tf g _ ev 1 Sligt Fll'llgslingsken- (e se=tf1.1 Oltob!.'!'. 50 Aar- ''..K. pua Aulh n~t ''''11'' t<1 Jk... f H "w d" r~l"n h"lt!. o A.. lw'l> S <1.>1 H' d '" fr.' ''hlal< d. mrlh"" Anli " i i"~h1d " hrrd. d. r 'J'~kL"r" bl-v \te. f HH:; dlum R CU!! AD horllll" n ~i: lt" Sejrl'" P (J. (j hvad d" ~ "irke /HJ 11'''. Der er dt> forlv;vle ol'"r kej det kom wrjjg\'i~ var 'al' 2-:\ :\1:1 nw"t skal det d r hn'de mo k"lte Hold. d gallc"d!;! cldre re kke vllr u~ dd spillede d le 1'ld(Or ' n de~. ~J1o:S~ TK li ungt: l~ lldej'en er ku re )Jlg >\-5 ["r.'lle GUll( Tt'mpoet el' Fodbold 010( d Grund faldt Eo val' det dog o 5el'nes Positi i'rlcdpl rtl;!n.'l TK ern!;! h1)5~ l'bstedho!dl fon:;tæj'k(lt j Wllllam Andel 8tt:" Øj~llhk. for et enkelt vede et Straf! til Aa. B. De halt klarede Fløjhalfs 5vi Skyld i at Sp Kollegerne P langt over sp støttede i en Gl'ad FO'\\ar et Kvarters ~ hujre WJll< hn\'de spillet hvert Fuld ~ halfes. l adski pen lykked~s Plnn o\'er Spil leg men Fon live foran l\1a \':"rrrc "if;t vil de kommen Dot bedsh! Fa Mani 5t ngl'n. Om ~el\'~ meget al.~ige. lej med :'t-) f:t>rdigt eher ~i\'et den be Hn!yleg fik.a hvilket \om lt ~d efter Spil! -rde~\r R~t ultntl'l'll'. Tlh lknl pln S\ndl11l'. L l ; "{lj.' ni

14 D. Hel Spr gkommando hlll Hd. t li g '. 'd udi t'''' dl ud lett t 13 Treker.. og tru Døn.ko.o dr.bt vod an!k.plo.lon hl Mh' S L." f) V d (' V'd ' Allllllllt.titlll" '1 ' '. 11 \ fj.... O Ullllcl.. rl1 ind h') pll ll '\'rl1a'1 ~k h'd!' v{'d hl" v li1lth'lll'l liv. HPH'!1t rrr t. k. Vt ' J "~ "hh' i OU "U "VUh'l~ rlullljl'd' Ml"l'rh O'l1kltlcl... huoo l'k'lo in lltudykkl< hvchv\'d 1.\ Fnlck i V'li.lr flj.( EMhjl'R H 70. l 'ykl" ' lli' h' 1) '\Hk~\rl' Chlllll. kaltlh.\t'. la koul utl \1111' c' r '" tn{:h'm furl' rlh' V' nl" icl th' / lnt!('l t- Hlt'ud kolli 4 jyøk.l~ Minørl" kllly l Vl'd!t'v Uf.! Awuld Luntt'l KllJillU "H.' U lil!\llblllnnch' hyk l'."1 ""'i/( Sld1 948 S"li~ -- 1c1l~1 tilrcdl". No~l" "ak ilotl li Rh'dc iv{' 1. ljl'jd~rll Htod N wrhedl'l Am ~'n\ til Fisk. MRl wvc!t l km t Alllllllllllioll l tlontlh-'jrell. H~ kolli jnlet lil. 1Ulll' Mim'r HUftndurtuutl'r ofr andre En S>raHlRCktlllcrt n KoldinK andel SprænR810llcr ld puu Hoden CD. Kaplujnløjlnnnt Thorup lo'clol/(" Km r" nlllr"ualo beboedu 510- i Du~ en Undersøgele lor ut o der. 5P'llll1/1ølollen. blev ko let Auraagun Ek8ploliollell opklu'et. ncd i l' 11"".11 5prængkr.ter Dette vii.ntul/elig blive el/c1 der er 4-5 Melor dybt. D. Eka vonkelllll "en dut menol.1 lal a:- ploflioncl skele belondt SprW:Jl- Alfllwllcn 1110ll vwrc at no~t1 Robn k om"'''n d o. n s~. ved K.nlen ul Sprrongalol ikke cr blev"" rigl i( rødne ndtn)( Krnteret lorle formt.~ ll1ig nede i demonlerct. vlacf ~r an ~edl.. Hall bl ev dell OU"( sal nkel- "der Tiltal e lor " "uve ud spredt do flyve.kill 0ll 8"a1l01 ted 30 ovor Thl.led. fyld er Toradu~ d. 6. d. 70 Aur. - Pru Llindpoøtbud L y ~ Q VetlUl~ fylder O".dog d. 5 Soplbr r.o Aar.

15 el! ved to en m'-te al... rum P.. r Ka..HJ(htdø Can.du H~lte' der vlee. l "'.tll'< D h'''!.. '" n f'um Llllhed med.robln r~.trf. e d b d kler md!o:'m d" Drn hindler orn et en 00 ved dereh ~:~" Arbejde DA er 'lild ~f Spændt"" f~u ~. n Da eks. 1alllltel der er 4-5 Meter dybt AUlj.!"1 plollioneu skele belalldl Sprrer.gkomlllandoen lig ved Kanten ~ Spræng Kraleret f10jlle lormentilg nede demonl ~de. o "fleklfulde Op'llder. Ebl.. "lleø e"-~ 'kendt Th S~H. A E.F. Ugerevy. der huat er n- Sedlen. Han blev den Gang 801 "/Hlen hnr kommet r D'l- under Tilnc lor ni huve udapredl un doa NkøblngBrog fen ddr f'lyvcskriltcr og Slrallel med 30.' n.dvorujlcl h.vde undr Filmen roed Bane o:l~r Dages Helle. er 'R /lodl stlvc Stedet lor.t benytte Rule - Gerda Oanz meglede sg skyl- Thløted - Pru fyhler C Kvinde forbindelsen direkte til Th[aled. dig idel hun aldrig havde tænkt 81g: ol del kunde gas UB gall '- H li. K i Tbisted. og ol der vilde blive noget ud nf - Alles holdt Handels- Ol?!'on del. Hvis hun vilde have angivel t medhjrolperforbundets Thsted noget havde hun hoft rig Lejllgskes :~eling ekslraor.dinoor Generallar- hed det. del hendes Moder samling i AnJednlUg af F~rbundet8 havde et Pensionat Pjerrislev Kongres der afholdes Dagene hvor der boede Uere PrJhedskæm ds. Som KOfljZresdelege per". Hun kunde have angvet ral holdt rede valg les Kontorfuldmægtig disse til Tyskerne hvilket hun Jing paa Niels Ris Overassistent A Prost mente var værre end det hun nu rmanden holm og Kontorassistent Engguard. var lillah lor Hun betragtede gaard denne Sag som en Letsndighed ~Jertelfge To Aars Fængsel for elllapek og Ubetænksomhed fra hendes der var Side. Angiveri. n ra len Sygehuspor'"r K t o il; l afhør gi" 5er Endnu en Kvinde døml ved tes som Vidne. Som Domsmænd fungerede Pru Katrine saksen l'orman VeSlervifl' Ret. Kobbere. og Boghandlerske Pru forhold Ved Retten i Vestervig behan d Marie Jensen Hvidbjerg. Saglører af Ud- ledes Dag SaRen med Servear øgel Jacobsen Hurup var beskikkel ind Zlf riee fru Gerda G! a n z. der Lærere sla mmer ra FjerritSlev Hun var anden lillah lor Angivefl id el hun i 1942 e~j' f da hun var ansat paa Krabbes ælp Konditori l Hurup havde angivet. Tho. Sygehusportør Kro"h Hvidbjeq;: det lidi. Gcll/up til Tyskerne. Krogh 3 Kr. hs\ dt: været mde poo Konditoriel aard hvor Pru Glllnz havde serveret lor r.!llen ham og da hun vilde jerne Ser. ~.ar;o vicel. fandl hun cl illegalt Flyvehvert skrift under det Fru Olanz havde /erne slukket Skril!cl i Lommen og e ad havde senere vist det til en Tysker Mors der havde Adgang lit Reshmralio. fenne unde nen Hall bad om at laa Sedlen sler. udleverel -og.!oskede Besked om kaffet hvem der havde ellerladt den. ieder Hun kendte dog kke paa davre. rende Tidspunkt Perlonen hun mtshnvde serveret lor men fik senere Kas l og ved en Samia/c med Odr. Harry ngø Poulsen Hurup oplysi at det vir Krogh som havde efterladt som Porsvarer. Bftef Domsforhandlingen idøm tes Pru Glanz 2 Aars fængsel med Pro drag af 72 Dlge lor ud staaet Varetægtsarresl. Desuden frakendtes hun almen TlJlid 5 AOf og skal betale Sagens Om kostnlnger. Den meddelaglge Odr. Harry Poulsen kommer f Bflermlddag lor Rellen. Fed ladage. Chr Simonsen TinJi:strupvej 14 Thl8ted fylder 80 Aor Tlrsdsg d.. dø. - EnltElru Sdsel Morle W lis b" l!(ostet 7 Thisted fylder 75 Aor Søndng d. 9. ds. - Pro ~He Murle P e cl e r ø e Kastet te Thisted fylder 6(j Asr Sølldag den 9 da. - Mekaniker Anton M. Christen øen H01lneslTæde H Thisted fylder Mandag d. O. Septbr. GO AST. - Depotbestyrer Chr. E b r ø d Thisted fylder Mandse; d. O. dll.;o Aer. - Ellkefru Andersen Nr. Alle 37 Thsted fylder Mandag d. O. da. 75 Aar. - Enllefru S e f f c n C n Katlet36 præsentanter ved Socialdemokratiets Kongres TK Om Aalbor jylland Thlslel lørlle pba Gr An 6s An 6s Thi8le ~ om dl var H og '~. Eks. en Udi monse wmg nerwl back slort Turn Nu Union remg ber il 15 H 17 H og 13 Kreds De kom~ Ydby' østerj Senne -Hi El Hanni Rær -Val Skjol Snedl. Q Vg- Bed -~Hll Rær K.~

16 -~Tl"n 10VA.(1. lfoot:nnl:: BOGBND Chr. Chffjensens li... "... T""'... "1>1 11. (fi}.. be: ~~lf"". " L.HED Veølergllde 116 T".~ Ovesens Vaskeri n _... T~~- Ta la t _dul/l.; til VØA' J 1- T M~... var i fil d. 5. Retten aatte i 6a. Taksten til 4 Aars FamglOl og 5 Aars Tab a' alm... nllid derud DOrit "øldl op yllce N. K P r O t Tbllled Ørd '0121 P'rlhed.k~mper. ""tfnevr!llt.nt for HeiDel og sigtede p" C Chrl/o ller le n. fom~; ell hal... '" rykkede ovtr med Muklngevlrler k ved el BefkyUel5e5rUm aufeer havde anmode l kæmper o!'! om al ophæve nlngen. PoUllbetleot havde r. sin blkken sel en!!tu el Par kaste lig ned lerrer;taar Ul ud til al del Vr sirt al skyde. VltJntl byde Ul ved "lue ujrlghedar Mldnel/eglere oprrede lom PoUl! Oll/erne. 51.b/nlend.n! K" o l kke gtr.n l~r~ for ar nlr en M/nev.glene d~1 : Oommen kom til. Aan Penglel med al armen Tillid o. H" yar Diges v.r~lærurrel'~~~::~ :~P~.::.:;.~;;~:.:r:. OlllkO.ninger. 0_:.;; ;5. "hl ud~n for /ndhein/ngen ~r su Pld skel Vidende. MmrlneveKlerne ~kke Hilsepligt over for Værne m lgten. Nur de hilste var del pli eger DUlln ~ Den Ut.lte H.uld J e n s e n op/ylle t Marlneveglerne rylke r~e hulle nel " vide de ~r underkulel de da09ke og se! ~ ~ar nd al være PoUli. t Kr. Han udb'dn ld med Henyn en dom A... F... _ til... d... J~... t".k TJ_.... lllunede Dommer Medvlrken af Margrelhe om eller mllllere Sagen og en Oslehdlr. Jespersen ~"'~'~~;:;:::'f\ Dommen: 4 Aln Lorenz J ø r K e n 8 e n Tlb men Tillid les Ankllj!;en som han Dage fldflgea som udsluel erklærede sg uskyldig Olnske Til SRøreren visl hvde hn veret Marineveg 100 Kr. men delle Arbejde Vlt eller OplaUelse ikke Spor bealæg' -= _=-c""'----= =_ -=--- med y5k KrlgslJeneste Han selv al han som deltagel Han var blevet hurdt suret og havde. melede Anklageren S ven d. e n S.gen og ';;; ~- godglori al H.rald Jenten lorte"el lysk KriQSJenesle og krævede hm døml ef/er!!nklage "krlllet. ogsu være' i Pangenskab. Ve~ POfl~Dre/en Lrs R a 5 m u 5- Alslemnlngen 19ZO kom han ii 1 til panlod PrJUndelie Hlhøre Danmark og han havde. nelop landl a. der kke ] 1928 drevel sin Pædrene.' lysk J(rl~sllen('slc. Bler Pli lene Tidspunkt Sille tcn var han anul som nd hvorlor hn havde sel i mind og han bje~ ;;~~" SK neduget lit ~. ~ den. Dereler drev han... handel med Kalle A B Holller Ofltn Frem Edvin Hansen Kø.'!e O P (Anlnr) HennlnJl frandsen 'relllu. le" W Ha"~e K B SVi"U der A O F Net l:jennike K B HDuld Lynga.. KB. Ol. Thomsen Jydsk Femkamp Som ~enl c l ll1 AMhu8 501l(1l1g5. læn~de8pflnj! ~ m Løb 239 m 0'5' ~ O l 3461 Ol løb blev f" Nr 2 med Se". PC Sceherg Skovbakken vllndt løbet lned 444 f 4 Sek Placeringct blcv: Din Thomsen 2946 P. J Berlelaen AarhU P Per Seeberg 2140 p..... Hy dansk Diskos.Rekord Poul L.run Odense h.r ni dlnsk D.kol Rekord del han Alhlelik malchen Sjælland. fyn Søndagl noterede lig lor Ul6 m. MARE YDE' Systue og Titskærerskole 'l; )ernbanegadø 3.nbel.'11 Ell'Vfll uddamres i ril~ kminf( ndtil da han Væglerkorpsel. Nogen [nle/cue havde han ud over 81 han ra havde været Meolrm li! D.N S.\ r. fl~ PaSlm Sch1l11dts tyske Par!! Som MarineVfl'l.!let havde han Uddannelse en tysk Lejr Desuagtel oplallede...; dog sit Alb~jtle som værende hel civil Karakler. ValbnC\e" ~::~k~~;".:kun lor sin per501lligel f Skyld Thisled ha~de : Gellernl MilO Tse lun~. han ganske vist delllllel ~lsse den kine.llke l\ommuni.uorer v VD&benøvelscr. men hans vjgtlgsle MB<~"" Chlollf;l.Kai-øhekø Op!tave havde d0l! været al p/ls~e n~linde { ; Chunklnll for. el KOfJlor Slml et vække Kol/e shlaitunen i Kino. gerne om Morgenen Lennen on' =.. ~~.... drog 111 Kr. ugl" D hvllke han hdvde bel~u Skal. Med Hensyn H Bpisoden om d. 5 Maj. hvor MDrine. l Thisted med Vll!ben indtarel kr1ltsmæsslr Hold over lor en Oruppe Prlheds kendte han kun Tlldr/l_ Relsen al Omlale. Sel~ havde hlo sddet pu Kooloret. D~n 8. Maj havde han meldt lig Selv til MOdltandsbevægelena Hoved. Som Vldoe fremstilledes dt!rpaa Holm H vi d bl Clr R. Thi ated der ndlu 29. August 1943 havde arbejdet pu Mar nearsenatel l Thisted. Han kendte 88mtllge Marlnevl!8gtere Gir havde n el Tgvindue pas 0sterbakken fulgl Begivenhederne den S Maj Pli VegeodllveJ. Hlo bavde dl! sel Tmllle paa en Trappetlen uden løjratio kommer -- København. Blrer Medet Our J mlnl9terlel mellem elene Teksl!lbranchen (lg øen/anler for Forbrugerne venles al der buver Serla Møder pu mulet hele denn~ at Problemet onl PordeUog rk.! nye Tet der endnu

17 ter om- erg blev til 8teer krave frv.- i til det "... " ""'~'~"'-.""... u... '~... " '''r rationeringen. MC1/\ Skjorter Hnbitstoffer og Dnmesloffer rutloneres.':ennem et l\!{l'l'kebyslem menes det nt Vnrer som Lugner fordeles gennem Enk~t-Rekv[6itioner. mu igvi~ gennem Kommunerne.. l stod i mslageharde trollor Kapolding sogelse plosioageligt en det re at blevet ar s l Fe.;t. p" Sepsflag tet. ud ". elavshavr Fri ngen g. og t Kø Fe~t.". "... '''"". V..."..g J'UlHmu og Formanden for l\obenhiwl<;' horgenepræsentatioll n hllll nedlægger sine :\1:1.n(\1\tel!lom FOlkethingsmand og BorgelTepræsentant. M arinevægterne idømtes begge 4 Aars Fængsel. Forsvareren slig-te rorgæves at Caa anerkendt deres Yirksomhed 1 Sagen i Gaar ved Ret.ten l Thisted mod Hnny Bernlu\rd Muller Jensen del' sigtedes for nt være gaaet i tysk Krigst.Jeneste. j hvilken Sag Gam'dejerne Jens eh'. Sunesen HilJerslev og Henrik lenriksen Huning fungere~ de som Domsmænd nægtede den tiltalte sig skyldig. Han fol'klll~ rede at han - efter at hm'e al"~ bejdet som Gartner for Tyskerne et Aarst.id - havde segt ind som :l\la.rineyæg.ter hvorefter han i Kebenha\'n havde fanet. udleveret. Uniform og en Pistol desuden havde han flere Gange st.'ul.et. pall. Vagt forsynet med Gevær. 1 April Manned i Aar "sagde han op" den sidste 1t1anned for dett.e Tidspunkt havde han bl. a.. gmet Vagt prut Havnen og ogsaa mnat~ Let passere gennem Byens Gader men erklærede intet.l hnvc vil~ let foretage sig hvis han havde moo.t. Saboterer - Det havde han nemlig ingen Ordre Ul. lun havde [llet lidt Undervisning i at brugt! sin Piato) og oplyste at hanl! mierordnede en "Vngtfo~ NT" K)rlcrede under den tyske som almindelige Lønarbejder. Kommandant. Hans Ønske om at blive :'larine\!ægter skyldtes. at han saa havde hvemnden Dag fri sat! han kunde faa Tid til at passe sine Bier eller 40 blev han ::\edlem af DNSAP men udmeldte sig i Sommeren Lonnen havde været 108 Kr. om Ugen til at begynde med men havde gennemsnitlig ligget paa 150 Kr. og en enkelt Gang været oppe paa 200 Kr. Ved sin Ansæt~ telse skrev han under paa enkon trakt hvori der stod. at han var Civilvægter. Naar han trak sig tilbage inden Kapitulationen skyldtes det at han vilde undgaa Sammenstod med Folk hyilket han mente let kunde ske naar han udførte. Vagttjeneste pa.a Havnen og pall Kast-et. Endvidere var det hans ndtryk at nogle af hans KlUllrnera.ter blandt M&rine"""gteme kom for meget sammen med det tyske Politi. HlUl hæ"dede ikke at have været i Unuonn udenfor Tjenes"U:>tiden og pm Vej Ul og fra Tjenestestedet færdedes han ch'ij og uden Vaaben.

18 Side 2. skcrn<' lil ~\l AUgu"t UHS. liu. K o h n e Jcslred UdtAlelscme bcjdstl<l omlngt Hnn var ogsnl kk 3& forkl f"- om. at Munlloncg1.crne U\de \tl!- udtrandt Of egcndrlft for at unld- ~~r j':;~:(~;~"6. ~;~; c:m MO~sre- _. D l l d- " <rllt Snmmenstod med Lam 5- l ret udenfor... Jren l' R"... d nell hn\'dl' g('l :\'U'11C\'1l'~ ern\' THSTED AMTSAVS Tirsdag den _. St'ptcmber. hvert FAld vn.'rel mod hnns Bern- mll.'lld. Fors\'llrcreo protest.ere (' 111llclop lwm Vlgtpo$lP' linn -.".. Jing. \ -ll.'gtcme havde mgen 01'- ('ndelig mod Krnvet om Konfiskn- hnvde ønnlt'des let. Ltlrentrf; JDel!!! " dre til Plllroudlermg kun lil nt. Lion f Tiltales Byggcgnmd"\ D('l g('nsen td.hl med cltkntnbln l Slg- be"ogte og in.spiccn~ dc' tyske Dc- eneste det vilde ramme "nr tan~ ll"stlljmg'. Jllln hllvdc' otti- "cl. poter. Kone ~g Bnrn og det kunde Jkkl' Vægh'rnc 1 grllnll(' tyske Soldll- '* 1) Stnbotintclldtulls Redegørel. se (or ~rarinenclftcrn('s Stling. :\oller J e n s e l dc' fik fore- \ære Mcnillg"Cl h'runi(ormor o~au Jørgensen Den tyske.:\arine-stabsintenda.nt K o h n e forklarede atvæg holdt de forskellige Vlclneudt~tle- h\'llkcl bl. vlr Tt(;cldel naur hlv' terne bln ser erklæl't.-.de at lum aldng Dontnlend reftel til der var Glso\"~ls('r hvlket skeh' nntllget i 1\o~nhn\""n. hvor de ogsaa fik nstruktloj. de optraadt som Politi pallgnden. Sagen oplogc~ es :eter en T- ret hi." Cfv.!r den forsle Folkefonnden de ble\' sendt ud i Tjeneste. r Bem-ndelsen \ml" dere.<t. 115 Dage o ~t.:\farinc\'ægwnle hnvde flere Gan- l Doms som lfsagdl Jltll.1 Ann'! stri~jjl". nto~uden hnvde v.l'gtcrge faael Besked pm ut de stod mes Forlob Den od f r ud- ne ugenthge Urandslukning-so vc1 - Opsigel5esfrist een Uge. men senere kunde der siges op med een Dags \'nrsej..:\farine\ ægfetme Jlorte efter ridnels Opfnttelse ikke td Værnemngien men Sporgs llllalet \'ar ikke helt klart. Han Jwrde gjort TJeneste bl. l; j Finland og to; orxe og ajle Steder \ nr hilste med den tyske Hllsen haj' meget lllllgvlr1g. /fim 9 til 1<1 kra.vle fra Plnnkevætkc uu l \'ar Hilsepligt men sædvnnligvis sngen hllvde SO Jll næ de med lt skyde enlner det futo;ogte nt ~n_ "t-r det snadan at man kun regnede re Arm loftet ~ Times Pause fl'll.. Lejren. Cll. T.dakere tl" Wehrma~lltsgefolge" J o ' g e l s e n hævdede bestemt 11U'ilfælde af hojeste Alanntil- Anklageren hmvder nt Mannevægierne forrettede krigsmæssig!medlem af dt>j)"tyslæ ikke al have bam'et gronumform 5tp>h \-'ar Vægterne under ' ærnelliiglens Beskyttelse og blev af Tjencsle. ' M!~i1~eta l som Man ne udenfor Lej 'en og heller ikke at - ha\'e banrel Karabin udenfol'sh'_ folkeret<;hgegrunde iklædt den ty debruten. ske " ærnemagfs enifonn_ Denne vægter. o Hvidbjerg: ~aal' der \1U' lkb!idn.ing.ikete f Thisted forsl d. -J U~iddelbart ecterljden. ;farste 8. 31A/':1. 0.'1- Paa Anledmng 'M-Anklageren erkjæreæ Kunne. wb Vægternes Unifonn \inr af civtl Karakter menodet tyske HOJhedstegn (Ørn 0ll-linglrirors) er nnbragt i KaskebtenlnnOD disse 'Tegn bæres ogna Bf andre f Eks.Sporvognskonduktorer. Tilfælde af hojere A}nnnWstllnd m. v. havde V.orne flere.gan~ været fo1' s}'ddy-mcd Mnsk'iilpistoCl' Ge... æ- rer mkv. Rett8:n.:droftede i hengere Tid med!\"irlnet!tfarme\lægternes Stl/mK til \ ærnemag1en. Det fremgik ht:'raf nl :Unnneva_'gterne øammcll med Soldaterne j Dagene 1...!). ~fa) "f ter Ordre :( Geo r j r.;n Te J manlj deltog l Le) E vog1nmg' drot d(llmp \.11' ajlerhoj AJarmhered d t l :\-Jlj tf lu dl' nu'r K:lmJl mrjl.'m farinf flogt..n. OJC. ~F.d kn rnl}(!rnt' / n f l Ofll dl n / igt flfl ' mw nu t lil flt nell'ml r h d ("COM under danske Myndigheder og Fæn~e milius t Desuden SCl og Sk}'dt'lwelser l ian"" eg- det var ogsu.'l tiltaltes Opfattelse!;tnnet Vnretægts nrres. Omkost. nede Vægtl!rne som temmehg i at det 'n' Tiffælaet. Hnn oplr- skal hlln bewle s~gens Betænk- ngre~!;i\'c og forklurede at Vægste dder!! at Vægterne fk deres mnger. lan udba Sf til Anke- terne pan nær J"rgen~en efter Ordrer paa DlUlSk af Samuel del ningslid nl. H. bl Appe! den forste Folkestrejke fk udlevar "Vngtfol'er" og at der ikke nævnet. vnl været. verel <nr"bljlcr og fk Ordre til PolitifuJdmægtlg S v e l d s e n gal' i sin Proceduretnle en Oversigt over Anholdelserne fra d. 5. :i\aj hl Dato. i\fodstrutdsbevægelsen anholdt 158 'Fiersoner i Thisted og Omegn og 98 i Hanherred deraf Joslodes henholdsvis 90 og 73. Sbnel.e' 'hnr PolWet anholdt henholdsvis'scf og 12 og losladt 44 og 10 san det samlede Antal 1 ØJeblikket er ca. 100 fængslede i Th isted og l ~20 j Fjerritslev. 'b ' Taleren kj-æ"9"ede' l det foreliggende Tilfælde Aroller dømt eflet Paastanden samt hans Byggegrund i ThingstruJ) konfiskeret da det var Anklag-myndighedens bestemte Opfattelse at MndnevægteMle havde ludet sig hverve til lysk Krigstjeneste. Ting liom Vnifonntring og lyske Højheds- 1L'gJl paa Umf017nP1 Vau!X'nheaiddeJse Ol{ JnddrngTlmgl'u unch'l' \"ll'mlcm:lgl.cjl til Be. kylb'lsl' UTld/'' l\'jg;handlingl'r i':plrlmpl o. li. :\olaj om "(JXl'n( 11C og dl'n h('1lrl gl'rnill~ /'H' f)rdn'l' Uta 1\ k og lul. te dl r(l~ 'kl' vl'rnnhll'd" nu'c1 f'ij il. ( l.rdt'c/' llllll l\ Ak J;..ig LJ'tH'~tf'!'.a 111'11.m(/' ~j (" V" d'l' fir' HH f''/. Ting al Va's.rlprllt fik df " lt" imfh"l nlf'1j AllklJl{'T} 11 dlglu d l kllnd J~k: 0111\ nd l H. glnj/lg' t V'Kt ti ud fort 1m <: t \ t b Jcl nd (}m! n ~tkh il marft "tit J tt. '.. nl. r hvl.au li Domsafsigelse paabegyndies 5a ~ mod den 50 Aar gl j..o~ntz Chr. Jorgensen der ej loop!l Opsted Sogn Tonder Amt.. ' Som Domsmænd fungerede :Margrethe SV3noorg Malle og Ostehandler Tit Jespersen Sned.sted Forsva-. i l'er og. AJlklager de samme :..som orsle Sag. JOJjgensen vur tiltalt for at have ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste det han havde fungero.t som l\farinevæglel' i Thisted frfl 1\1[\J 1912 lige til Kapitulationen. Han nægtede sig skyldig i Tillalen og hævdede kun nt ha\'e nrbejdet :;lom civil Lonarbejder. 1h\O erl.endte dog at hun været ;\11t'llevll'gter. Hans For::eldl'l' og hele hans Fanllie hunte bol~t Nonl lp \'g hun ~('v h.lydt' S!ill\C'L i tysk Skole og hl\\'d(' in gt'1l Tillowtlling haft hl dan~kt FUl''nmgt'' lian ym og'saa tv k Hlnfll'nwn.l 1 H1;) 1111'\ hall t... k ~oldnt og 1 '"11 'H7 hlc' han snllt"l't 1'1.11' Slagl'nt' H'd "c'nlml. lun lllel"t'1" ('ndnu ;\hu af c1.'( Nkud tlc'l" mlllt<' hum iht'!'. H17 hit'\' hnn t 'g'( t t i l Fllngp i (lt ~ag i N. '1 heden AtL l og 'lir l!nt'fjf'l' t 1gf'1 r.r fall}!! tn \lr 11.\11 \t'lhi t hlt 111 l~ mert U':l FOd!t'!l! :a: 111. nm han mhl1'ud lurln dlu lig r: t fl td l t t t l l i l!l' 10\ n Alanntilstalld var Marine\"1eg_ terne altid i gront Tøj for- i-kke at blive betragtet som Pnrlisane"-r! De havde ogsua ugentlige Eftersyn af "naben m. v. J o r g e n ~ e n erklærede at hun nok havde været til Gasovel 'se men t btta Unifoml. Kaar han al'bejdede i Haven havde han en gron Troje pau Andet gront havde han ikke barl"et. 11 v i d b j e r g fastholdt Forklal'mg. D... OHN s.pt. A... U SDLE!:-'~ it.52~. sm.\nklt\~c o~ Forsvnr. Politifuldmil'gtig S yen d.<; ;:l n kræ\"l'(ie.jo1'gl'nsl'u troml ~fter Anklagt's.kljftt't iltet han S\lm i flu"l'h' Sag rundt dl't lli'\ l:;t ;\lm'iljl'\ ;\.'gtt'rl1l' var AUTO' LYOTER Fru Heltbo 67 An med S Vtllen forst Aar )land terlad fem E - En! at ty::.k 1\. rig!' tjent.>stl.' L:md:-.rds..;agft.ll'l'l R a s n\ 11 s!ol (> n l.. r.\!wdl' H n p.'\lt Fl 1"1' dplsl' og suh. rt Smflll'd... lttl'bl' undl'r 1(>n ) n hl li. 1'1 $W Forhold \\.~l Tl t(' Op\.d<:.t 'go \fo\ k\lltg. nl'r fol ljtgt (H' 'uqrl'l :o1u" \ t dhunm\l'l~h' <lil) ;\lt'<t'nl \"1' (h t 1)'" \111\111'\'1.\1 l T\wd ht'1t" m Til1\l\~ t n n l h'l tp;!\l' \. nl\". ~ m~ hl. dl'!" u l' \ l'l"\h'l1 Ul Hl u'hi k\hh 11th \1 l l \ln 1\\\ l m t; f li ' l h 1 li ('1 h \ t l \11111 h(' t \ 1\ ('nele Thm~ T h i Son Af gi \' )taj bene ~en(! d. Drii

19 '.~ "_~~r" T h... jt.. ~ oi d.. oom."... ".1. So". ad M n r UD lo.' 2 <1!bnd.. le... nr ~U ' "'~D n ~ 10 lt 'rn....r A.!' r u... };o". lo S lot"o"" X l<>t~l.\.bo... ~ O... tll "'ar"".".. r r.1~. ile GA' "'0. ~ \LLEUUll1 " l..... _... "" 111~ 00.. ".. S n.".." e.n_ Tht..t<'d ;... 1Ja1l~ru" ~ " t "«''ar ha" f'"... "'«=de )hej!e Pr... '"". d~ _!date det. d. m'lrtl lil.t opl... da 10 Aa... ;;.; Do.. euer "~r -" Q.' DOl.. ri... et. HJ-.. bar Ak.r.~ lill KaRatn t.h.l.tug. he~ F... ili~ hll&i<fr ~.t.... P'"a Met\P..j"" hli(. 0<... "<r... yndig. drl.tor<' 12a... Sal o'-1rg.. t kakhaj Tr.."mm..'!"\1 nm Vin- \'ol.m' ""pl>~l 11.. \ J 1.;111'1'.. 1 Fru Glantz Hurup idømt 2 Aar~ Fængsel for Angiveri. l)om"r"hllndhttfj\'" v mod de r... nplro" r ~~le.01a \ Pm. lryde DE- la lu.. t det ~ O"a. ~ er som _...:=U.er. T.: N"j Jea V.lU" da kk... mer 10lm der bek'-~ Do" Dom. r-erlekt Tyek. """er mmer- p k 4l!del. oa Pobtim l m. De und.. da tal" mro er ankjaaet for An.y. /: rd. Cm. hvad hun bllvde fundet men ein Sag behandlel en. forat han afbrød hende med at si". at POlltlmeeter" r drthavdehan.hørt. l ' Uot Man. t>.. '\"Tl>*" _ klal'l'da. at... :er 11..'\. Y1 Æt l hlln ~kul<l....""to med. en 14 ' h"..rfnr han Kk i"'" 1*&... riet for at drikke Kar ~. la Ol' An~rirtet d n orelar D" Var det for at giv" ham Underrelnin&"! til~&"elb PD.r. 12 Stk 1 y... Glanu der var.'na.t... Fru 1'. Nej det var for at fllll no-.ret at tale om. toriet i Hump 10m ':~~- Ponl'l!n a-ik kort efter. ~n et paa Overtrædelle :.r ~~:~.c:t havde. omkring 1. Oktobet-::2 hr D. efter kom Krollh il[l':n ovefw!.vet et efterladt F)'\11L'akrt idd PM Konditoriet Ol da ~ Ul en t yak Officer. ~t v... n'a. Poulaen der Ol apillede Pind~. t Marti... Hun kaldte ham ud Butikken Oll er nub Kroab. df:r nu er S". _ don" d.. _... h at an. r... gel Wlportor Hvidbje... der hav_ lagt. Fly\-eblWt. DU!lDd inde d< efterladt Bladet. bvorfor hld HJlfrnl!l. fik en HeftestraC JU SO Dap. Pm.: Hvorfor uade De det! Hun tiltales DU for at lade lin Vi- T.: ~t -ed jeg kke! den være Æ&&et Videre PM en... Pm.: De anede jo at det akulde dan Møde at de d'nake!tiyndjar- a-i'"ea idel"!!. h'ad l\trde PQulMtn heder i Henhold til da "aume til det 1 Lov blev h"1ldjt('t til at straffe T. : Pomaen Sl(de at det ar Kl'O"h. pdt. Ham ke~r jeg. Han er D: Erkeoder De "ed. at ha liat fra ~lrup. givet Bladet videre bar med\irket Pm.: Hvad ijorde PoW!iD saa ~ Hi. at Krorh ble' fænplet? T.: Han gik ind og drak... in Tiltalte benællf.ede ~. Kaffe h' orefter han gik. Hun forldarede derefter at d. Denne EpillOde fandt Sted for 2 Oktobtor var der korrldwt en Middag. En Timeatid efler kom Mand ind pm Konditoriet 0i hav- OberloJtnanlt'n Sllmen med en de!x"ltilt Karfl'. Da bah var M- øndt>n tnlk Of"flct'r ind pm Kon 't. randt hun undt'r l'n Tallerken ditori('t og belltilte b. Krogh Md ('t en.relltk F1)... t>blad. flom hun dt'rinde endnu. "0\ udtaltl.-' sig ik- 5tnk i sin For"kla-'delomme. Om le til mig. forklan-'de Tiltalt\" Eftc'mlidtlagen VM 14.SO-Tidl'n S\\ 8tmb h\-'n til Krogh. kom pn var den n ute. der - han 0ll _t" i en A"U< h _ r 4" Anklager. 001Tl!l";'" :r.lna 100m \ OberlOjtnanten... lod ~ om danalr. P<>l'U... Blc mhldaa 'lt Fru~ ~ne For_ T. Det VU kke meaeu hnm Btod P C. VeRur:aan. der lividbjul" og Fru K...~~ Jensen. Videre f~ma\k det ar. Forklnsen. Kobber" ~ Lenk_ nn... n paa Eftemud. ugde bl ham h' ad Slap Politik Den n: ejet kunde ~ bvorfor Kroah 27 Aar g F d~n kom Barry Pouleen der hllvde aact lt det YU" den alnun- Glant~ d~r \n)m~n Gerda ofte \ar Gl'st 11M. Konditonet Sllenee'r POulBen tidl-aah. ":r y ~llp danlk. Politik... m det '\ltid havde '"R~t Ol ~ vel or" dennd. Hun Vilde da fo~l~ ham var det bedal~. Veat~'a ud havde da a\ et J. til at d.-.ft4! Poli- tik med ham... da bad havde hart at Kroah ik\l.e havde. r t at lase. havde ban ~ at bad kulde melde SJ. til Fnkolll'Dazl.. nark hvortil Kroab. ha... ~t at det "llck ban.. ea todt. d~nom Veste. en oc hanas.- ner ilde Pl med Da ban forlod ~ efterlod han el ~ F\j Hpc -ed lit Bord fonll. b.d. m" C: at P. C. Vestel' eret Ol _ ' 7 NU.lst. Gartkr ' "'psiil dø opaa sad ""r. havde..at: af. at 1rse det. Et Pv D'V efter kum bad ~D. ind PM "Kondtont. os: der r.ad N... P. c.. Vøte&. 4 sammt'd. med. -. Par andre N lo. ster. Da ban ha... F\j ': 'at i EnndrlnJ havde han ilort &is: ldl u"keddelij:. idet baa bavde taayt BTler paa Ol ea "aejret ml'n han kunck> R. at dit MW_ lt' ham. Kan efter. at had ~ kommet nd. kom to 1')-v.en 4H- 1nd. Ol da os: u dit brmt aodt Ojt' med. bam. \"V had klar OYU. lt det ' ar opd"t\. at lift ni" hml. dn ha" efterlmt nyv... bladt'l. Opaa Fru Glam ba_ han hll.m und"r Ot.P""\"'tion. Kl.... l rnll~tb"1 Lin.. "ln"d ".m holdt T.: JR! lun rorklatt'de videre. at Ob lf' cl" han... Flyvt'bladet.tU" lu' op af l.ommen havde hun ro... kr"'. hvorl.t hun havde r... t lian havdl da MEl. at drm T.: Jal Pm.: Der ab\lt.. kb....

20 -... ~ OOt' 7 rltt j 1'd~ OK 7 b.> <>p om l~ Øer ~ <kr bje' \ ' ~ dl!!' k.lotto DOg('t ~t Jlu -il med.'uldj:-e $U... '.. lntcl1~~ mw~ at ('od LiSL ba\~ 'i"e t Oro~.bo.hJlr ~t ':un -rnr:~dl ListerDol'. h l'ad m'" pm. ~ Falk er det' ~t8'dll ej ~~ Møder os:.a.d".jd ab!!olut er jl n\'3d J11.A.!2 skril'lu'.lft'.l b. lunedes f j A 'u E'ne til:d ~ Qi:t den Ordnix.. 19l2. F~ erken.b.u ikke dw:1.lti!re.b} edet er ikkf ~ se 4'-'ad Byt ""let p&a \'e5~.og moderniseret l!..er i Stand til at Kr.a.!\:r ej]: '1.a.rn Bynadet er ijtk oplyse nøjagtigt. b.iarmet til G.iotne '... t kru:! ku s!1fg' fra 1942 at El ngen ka:n til : DOgE't om h bxje' et nyt G m"'" demiljdr. Hr "'" lut et PaJ "" paa m.. Skoley. Ji:::dcntje a d mod>... "iij~ nani.gl"ens BcskJ- t!:'"e <)j{ bia" :lf fojkcl'etsjlgegnlllde ildrud dell tj' ;k~' \'a'nhmms-ls Und ol'!". D<Jntt6 l ~llinfo':'_kete! Thisted fm;l d. S :UAnn"<llO -)"):1..- l"lw. AlJledning ~'Rf~;;\lklllgert:>!l ll'klæ:rade. K..nlll." ~ V(l'gteT"lli:-~ Uuiiorm \"tu- lu civ:l! J.':11... klel'. 1en.;deL f:\'l'kt:' HMJL>dstegn (Om (lg"j:fngetrorsl er nllbrollr'~ i 1':::1..:ikobl.t:'npgue D dj~-j"nru uæres {)p~:hi'ltndre f. Eks.SP<.>t" ogns J:onduirlorer l Tilfælde af ltojt.".re Alzu:mtil.stlmd m. \' hm de \'1Q'kg"De flere- x;j.ng>t> n.'n~t for- 1'.\-m!tV-rned ]1.'l.st'!hpisf.l!ler Gem... rer.mldl'..retæri:lifroftede l længere Tid med j\rn:llet Marinevmgtel'nes Stilling. til \':el'l1emagten Det frejl-/ti kl--llcr:u.:j; L Mln.lJewegtet ne ;;nldlen med Soldaterl1e i Ddgene '.i :;'b] eft~r Ord\'! n.f General Lmdemanll deltog i LeJrens Bel"Ogbl1ng det dellne \'l1r s.<t.t i llilerhojeste.-'ljal'mbej-edskilb.da det 5. Maj truede med Kam l mc.uem j\farlne'æg ternc og F~ )Crn e. Med H. t. en Episode den 5 3{:lj hvor det tidligt om FornlJd~ dagen urer var konunet til et sammenstød mellemftihedska~m pere og Lejrens rogtere fo'k1t1~) rede Vidnet at han regnede med" et O.-erfald hl'odør han gav Soldater og J.1arine;oægtere Ordre til.at gaa l Stilling ogsaa med }ra~ akingeværer men det n u' kun som en DemoDstrntioD. Da. der efter 3 1 :lun..s Forløb intet ske~ trak Vidnet sine Folk tilbage<;p~ lun'de da ikke "æret udenfug Lejrens Hegn. AnkLageren forle derpa.'l flere Vidner af Frihedskæmpere som for de..flestes Vedkommende havde værek-~yj EpisqØen den 5.?olaj. Læge Bjep;egaa.r:dj'der havde siddet.x~ TPletonenpaa Real :skolen. hande modtaget Meldingen o~" ~t J.a.rinevægterne gjorde Tejp! :lu at.ville angribe Fri... hedskæmpe~1' hvorfor han henvendte s;g til den tyske.kommandant Jer fik Vægterne trukket tilbage. K(J!pmallærlingN. PhF~ Oddershed" ~roft. Vestergade 55 havde set &-7 lfarinevægtere.tlula intfenfor tej";ejls Hegn og sil(te paj FrihwJ kæmperne f~'i.5cmaaf!r Karl.Johan KJ'i~ øtnffenetl forkhlred"! at der lan MaskinKevi rer. bemandfll ml'!! l1ul1dradc Kl'catn\"~\". Der var 1.onHnt-t nogle fremmede Handels- ;\1armev<f~g-tpre 11 d e n f () r Lejreo lig li _~rarim'vægterne (JgB/Ul \1M g:v:wt over Vp2'lwdahlVl'!j. f1.vrræ~p Knakkergaard MølJer d.. ha dl" æret tilfældigt Vidn: F l :ide"') f"rklaroof' at_ h:111 '01t tymjl:p. $rjjrlater j mørktl ""a dn Andl>n irle;if ludrnfo Leren) :"" BJ e rf'gaa rr rar op ~r(.. V#g'eo1aJ 'CJ 'rjl'l1m jlc '<llilifuldnul'll'tlg s" e d s e '/{W r sin Pro<.:Lt{lul'eude on ovm... slgt ('n'r t\nholdolsc'jll' f.m d. 5. "n) Ul Dato. ;.fkswuldsbl.l' Cg ej - sen lulholdl 158 'ljbrso/ler i Thisted og Omegn og 98 i H'lul lel... 1"1-'<1 demf lo.sjodes henholdsvis 90 og 73. Stinel-J"''h':'tr Pohti~t ' fll Jloidt WhhoJds\O-is'tid og 12-<lg' ios ndt.1.1 og 10 smt det snrnjed e Antal l Oj~bl~kkeL er en fromgslcde i Thisted og ifi:!:--'20 i fo)erritslow " " L "". " Tnh'ron kmivooc i det 'rorcl# gcndc Tilfælde Maller dollt ~lel' Pnllsmlldcn snm t 1M_ns Byg~ grund j Thlngst rup J;:onfiSkel'el. da det \'lu' AnklngmyndlthedcllS bestemte Oprllttelse Bt Mm'ine-- \'lugtcl'jlc mvdc ladet sig hvc3"\'e til tysk K'ig8f")cncstc Ting SOUl UnifoJ"'llCl'lng og tyske Højhedstegn pan Unifonllcll Vn:lbenl.l e - siddeise og nddrugningen unde.!' Vmrnemnglcl tll Besl;:l'ttelse undel' l{l'igshuldjin8:el' Episoden d. 5. Maj OT illorgenene og dell }(endsge3'oillg nt Vægtel'ne fik derej' Ordrer puu T\'sk og hilste deres tyske ovenu'dl1cde med Heil-Hilsen. t 'dl!dc ptw. tysk Krigstjeneste. P:U1 den :Ulden Sde \'lu de' (>!/'Sfl{J enkelte Tmg der ul/te imod men Anka.gemyn~ godkende digheden kunde!~. ;\e den Betragtning nt Vægterrie udforte alm. clvllt At bejde. Som en skærpende Omstrendighed roaaue det ogsaa ses at Tiltalte havde fortsnt Arbejdet eitel" 29 August og 19. September_ Forsvareren gør gældende a t det drejede s ig om almindelig t Lønlu'bejde. ' Fon;v/lt'erel Landsretssagfører. R l S t S S e n pillsliod principalt Ti!talre fl"ifundet og subsidiært dmnt med Sf.lrafnedsættelse. Han fa.ndt jkke at Møller Jensen kunde være skyldig idet han havde indgaaet en almindelig Kont'akt med Tyskerne som Civilvægter ef Ler Ovcl'ef'lskomst mel.. lem dsse og det danske il-lmistenum. Gennem Skrivelser fra et Forsikringsselskah og et Cirku~ lære fra Skattedepartcmentet.slog Ttlleren fast at man ikke betragtede Marine\'wg-tel'ne som tyske KngsdeJtagere og følgelig kunde heller ikkt l\fnjler Jensen ltraf!!!!;. D' Skydevaahell de havdt fll.llnt udll'wrel. Vtl/ kun Ul JlCl'sonJg jjeskyttehw og Unirormen val' ikke nogen l-l11illllrunironn. D( hal' fjdalt (lade S!mt O( Sygl kllsm' m V. hvlld Solda.f'r jkkp Klir og havde' hchlemt Arhejd3tiri hvjld dl r O$rRan skil lpr rlf~m frn ~Jrlnicnw. Det er 1111'<l UreU(' hj(~vet Ragt (t de l1ll' pat1/j.ijrn t PH/l nlldl'rjh' np de llf1r ikk!' kumm t undgllft lt fwrrlf1/j d('r PfUl V j til o~ fol Dr pot"rnl>. Dp" f/jf'liikf'l' ikki' For..fl t fra Mnllf'" fl'nh'os Side Jno t.r(}(l'dp df t rll"l'jnjp øik Qm nm ind ligt LøollrtKljrll' " in('''r Hf" t n ham kvtrlig ' :"' ~vpr. mm. MJtt Stl ~ ''1 '. v teg tel: - " :cllrfl\.o. _ ~ ' '~ l et ro dtlh!. umir;ldulbal t l 0llØP:Yud 1~'1 BtL-' DQnJsn!sigQ111l plll n gi L"Or.:-flw "'1!h /llo-d den 50 All lkw 10-.' tiel'o 'ro C lu' J/OrgensC \ "1:. "so " j ' lder J "ted Sogn l> d l\lfll's!l'ct H' f ""ni e ' DomSlJl1l:'lld 1111"-1> o.qtehlllld Ol" S'Snoorg \lfljlc g tcd.l"~ors"f- Sleds '11 'h Jespol:l'Sell ri.. tulldlsjljl"l k1_l'dc - re!" Og.r..J1 11- 't fol"ste Stg. ti]tll (ol' nt. 1111' JWgellsen \'lll. si;: Cng:!- lv"\etll LY dt t tjenes e ot llfln hu" f. 'rhi!lted 1"11 "'''.. A n >'1n 11 ltlt.>t1{] vm... i'n!" li ~' ltl(ivb ) lt_ ltwllu :utid i Jtl ont TOJ fm" iklm at bliv() bettllgtet l-\~l m Phrtlsahc'i-! De 111lvdo og~a-1l ug('nuigd "Bfw'_ Vluben m v syn ' l l r t e l ~ e n er khu!"ode ni O'' hlll'dc været. til GmlUvd_ hun ln ". j. hlttl\ UlllfoMll. Nn:'" :'ic l' h '.'~j-ded~ l Haven. havde J:\ h '-'" an en grpj] 'rl'oje pau Andet. g:ronl!l1wde hlll1 ikke panret. Sin l!vldbjcrg fastholdt ve ltl e Sg" l " de :l'ulljtcro. Forkhll'ng. d sonl Mnrinevregter 't. lin bonen. Aldage og Forsvnl'. lun 19 'J 2t!~gc ~.i1!~):~j~ 'filt.!!- PolilJfuldmlegtig S" e n d $. e 11 -'Sil næg =0> t "V" n' ' d... L Cl n." krævede Jørgensen '0...; """""". _"'_L _ ~ len '.d og t haw311 dodc CV ~U Jl'.""'lrbCjdCJ'. UOJ" Anklngesloi-ttet.. idet \ lll som l bej e so t Ulve været. forste Sag fnndt dej;'jl'lhevist at fhul edwndte dog" a ' Fo-reJdrc "1' ' l UlS 'l"nrlllcvro-l-erne 'nl" i tys" -l'gsl\'f:l.rine"l~gte3' " lll\f'de boet 1< ~~ og hele linus F~UlllHl \v huvdc tjeneste. i NordsleSVg h/w se d'" Landsretss.ngfører R a s m u s- o... l n...- Cl - d'. al" F' '1 "'.auet i tysk Sko e '" s e l lræve e prmcrp ''; l lid ;;en Tillmyt!llng hllj'i tl ctllnsl~l' \ delse og _ subsidiært tsl~llfi\edsæt-. 1'f1Jl v<\ t' ogstl<t tys ~. tn l l' ForeJlLlger. _ c " v ilan telse undel~ Hensyn {~ sæl'l!;re konfi'l'meret. l ble FOl'hold ve(t Tiftn1tes Opvrelst og tysksold~t og i.fum1917 blev Udvik1t;'j:':'DS: foreligger fo)' -;\L'ras og var derettel' engelsk er o~~ <E: en skt'l~' so'lth9-~' ju' sfal ge. to Aar.Han Vend-\ undskyldenne.momentel. A. 19 l l'. b Mul' hed f at an'ieu... e te hjem og overtog 1923 Fattel... a~ nes l 19 ~ 01' an'g tidrenes Gruu'd som han jmidlertid tl Strafnedsættel::;e ~gs.. N t-.. n Dl det f religgende Tlllreff. e ' L:lil np: H\T\lev. 1\l ett~ Kn '-""-- " h i n R" el' i G ~U\l" thnne Q ' '<>tl l... on. les ThlnK. B!"SJ"v. "~"l Afdode del' blev godt 87 g i ' 'u" 1\1" Vllr "m uheldig ved et Fald i \"'''tlt Man"'1 fll l -.. 'k. i ldl!!:" T ol:"- " "nv:"\ '''lil l"'n 'u. \"n \'" v"" t d~ '; 11:~~' ;';h' H"1"\" " -:-.""<;\ l_ m~t\ hu r tsn. Dnften rir Ekm\\)mmcn t~r tt d:\ en S on OVf>\'lOD" "'".. ".an l U!;;'d H111 hnr hun skiflevlr boet \. - l N f R \08 "111e.1\1 or n ik\{e alena for B gets Sk~' l d. t.hi hun cy_-' e.... ~ =.c o~ ~ t.nkked e for Bon lenc var altid ~ A'>Clde o g hjm l p~oul som fna.. 11un forstod at sprede Glæde 'Jll. s g og havde man~e VenJ]cr '.ljødt" Sldh indhragt til Thyll<}.. nm_ \ Skipperen pan Thybor on-kutw._ ren "Andrea" Alfred H viid fand\. 1 Cant' (ja ]{vllrtmit vest fol' Thy_ borøn et drivende Skib og sam_ men med sin Broder der lan j irhybol'on H avn med sln Kutter lul.\' H'" i nl~1l'.'h'bl. S Kil>!\. ind t il 'fbyhoron ).;:""1 net er et hol_ afslagene ved ~ "n'".' han Sl/U-et e Jørgensens Vadkommende som l uods}c :M ot.ol'sjoh. d er formen Vcrdun. Hnn ligt. flf 'ryskcl'lle har "æret t ' l.llel'el' endnu ].l en 1\[edl em 'af dwt~s-ke Mindl'etnl Og lu riet Skud <lel' rnln lo!lmn l Be- med hel~ 'sln ' 'fl;k-llytnim~ tl de-e 'endt som 1\linesklb u.nder an_ net l 1917 blev t.ngct til.. k.. dat uu' ' t S 'Nærheden af tyske l' ol bl. f som Sol F i1nge l e ng l d f V ro. nl!lng e Del' val" \Ugen ()Tl\ 'B K n_ fen. t...+ d Otd Ski V et er formen h s ~ Tl!.\'!\. bort t~ \U Havn Norge under d.e 1!-\dste bages \lab.rde Storme.. under Landbrugsmsen Sdst l e o. til 11i:~i.:dl etallet 20'erne maatte afbæa i 1928 til op dette Hens:v n t t som forjnil- b l H er blevet betrag e en B roder. han lev (erpna au- dende ved de allerede afsagte delsrnand. idet han cykledelaudsdelen r undt med Mrrrgadne Domme. og Kttffl!. ;']}'1.9'12 var han shinet Hd Dom n1en. _ mettaete~' Han vllr l\'1etflem nf D rrunen1e voterede l tre R VB)'- past6r S6fi.mi.dts Parti var dfln~k ter. o 1<J oplæstesdom~en. statsfforger :bg halls to Bo.rri lr\k del' lød pau 4.Al\l'SF.:ell~el llunu~~ j dansk Skole. Ran havde vl'df~t 116 Dage for udsbll1ct. Vi\l"ctreg ts ~ Medlem af DNSA frn 1934 til h~l s~{al bet.al~!nrre:;t. Of.rsll!l for- knap to Aar Siden. 19.:12 Sagens Omkostlllng~t. "R:tte fik han gennem Dansk fandt ilke at de særlige othold. lesskab Stillingen som hvorunder de.r kan ske str~lfnedvægrer gennemgik Kursus i Ko- sæltelse vm' til Stede i det fore- benhavn og kom til Thist.ed d. 16. J\laj Begyndelsen gik han civil med et Armbind nll kt. "Deutsche Wehrmacht" men Fik senere bna Unifol'lll. U<ggend; Tilfælde Munk og Alsing Andersen for den p!lr l amcnt~\\'is lte ]{om- ' nw~~ ""on. Hllr all('rwc a~h'('t 1)(' 1.0 ('11 Skl'i(t\iJt n. l'de~ltr('lse. '. ~ n l1l il \ n " tidhgerc MhtiW.rc!ilr. Licit.'\t1on over ljddybnings_ nrbejde i Vust. Der har paa Amtsvejvæsen et!> l{outor i Thisted været afhohlt L:cit.ntion over Arbejdet med Uddybning af Vandlob Nr. l i Vust -med et Tllob samt Opgravlung af DE'lailgroftel' og Rydning ogpla_ nel'ing 1. Pol;;:jter omfattende Op_ gnwning af 8900 Kubikmesl:.er JOl"d Nedlægning af 246 Mete-r Rer op: Ryd1ling og Planering af 16 ha. Der indkom folgende Tilbud: N. Conrad og Guldberg 'Madsen Hnlvrinunell \.1:. p. Petel'sen. B\(l"sted Kr. 2() Ore. F S.Schulb. Tanders Kr. Adolf Nielsen Atueg-aards :Mark. 5G..l93 Kr. og Ynld. Andersen Thisted Kl" Tilbudene er nu indsendt til Ministeriet. der afgor. hvem der ~t:ll haw Arhcjdet oycrdl"aget. 'rhh:.tcd Marked i \ Dl\g nw tilfol't godt et haht l>le men font -paa "Ef~ nnidde. k om d er endnu en hals s.~ ~n ker. Der var d og næ l!o~ ~l1'k_ H.'Ddcl. n\~n Udbygningerne til.. ~ ; Øster '.. els bl"a!1\ l!llqnd" d Søndag Eftermiddag- er t. ni.ngerne til Gnarden cljdbyg-. lund" i øster AS&el~' ll.l:nrn1j\ Gaarden ejes af Gdr ~t'ælldt. sen der i o\'ert.ag r Jf!f!_ sin Fader op; det Vat G de.f! 'fr'".rens lille Son. paa 5 Aal.' aatdeif! Skyld i Branden. nan ~ det Vat et fat l)ua en Ciiartæ.~de faa. han sammen med nogle er. ~l:1\ Sma.adrenge. legede med andre den. h'\'orved der gik u~e i La Kor o. og paa kort T' ld noget den sig. saa alle d bredte D ian ØJeblikke var Udlæn~l' llaa Flammer _ orns~ndt af "Gamrnelund" er st.e Ejendomme paa ~~ af de ;æ\dstore Ladebygnin d' ors. og d~ 1168 g. er opfenes i var engang den største Øen Den var opført af - PM T<ammet at )la. saa svært des i 'Dag. gen til næppe fin... \at l-.'n!'ru \(.ar-.l\ ~~ t.. l \jf't bnq d s.. Gt T\ "kr

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere