l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,"

Transkript

1 Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup og CanleR Rimmer Jegind Ltonbroch.iatedea lom bekendt for at hive hjulpet Ty.kerne ved a. hve hall Hvervekontor lor frikorps.danmark- H.n nlbglede lig kyldig idet han hevdede. han ingen havde hvervet og aldrig havde været ude eller t hverve nogen. Hvervellooloret vir uden hlnl Vidende bleven ham tildelt r. NlZj.lp.rliela Hovedkontor og hin henllillede atrah til Parli. kontorel a. annullere Hvervekon'orel men delle Vir ikke aket. Han havde.elv verleret at han ikke havde Hvervekonlor. Som Vidne alhørte. Slagteriarbejder Chriltiansen der i Julen 1941 midieriidig opholdl lig i Hurup og lom Palienl henvendte aig til Lenbroch. Vidnet forklarede at Lægen opfordrede ham iii al lide lig hverve til Prikorplet hvad han dog ikke vilde. Lenbroch be.lred Rigtigheden al denne Porklaring og hlelvdede al Christianlen selv purgte om ikke Lægen havde Hvervekontor hvortil Lenbroch lurede Nej. Len broch holdt iøvrigt en udmærket Ponvarllale for air lelv ligelore hin. Poravlrer Slglører Jacoblen Hurup procederede til Prifindelle. ljeluaalet kom Dommen til lyde paa 3 A... Fængael og A" Tab al.men Tillid. Hon kal liige belale SagenOmkoa" nlnger. Aften. Klo 19: Tb.tedHundværkerlorenlnll T uterloratllllna. Kl. 20: Palæt.. tr.. : ea vii med lidt 0R der blive nolle Aflener 10re.UJUna.r. Jani 1919 Hat "ed bele m.nge Veaaer. lkslr. Sneda'ed dag Allen - Del Skole - Der And. Chr. Tllodeiae banl 80 Kr. - Aorbus - Der drelalle'

2 . Han or. band: og Opdragei.Jeu 'JO... - aljg e gamle Venner vi1 beo1e paa Mandag. buke FcogsliDger forlænges eodda ed Ganz :et: R!uen i Thi.. ted forlængede t Dag følgende fængjlinger ti!. (JGlk:rfl1g enmeue de. Oklober; Telelondame Anna ie Jeppe ien ra: TenG.: r Brandmand van Jensen fluglhdlr. R. f lindt Marine vægler Sv. Aage B.rtb MArine TeLe~ vægter Priedrich Hansen. Sabotageudkom vagl Luodsgaard 'ielsen Entreprenør Thomas Simon.en. Brandmand Eigil Tolr Andersen Lothar Jeppesen hv. Yognlordeler Poul Aub} Brandmand Niels Redder. bragt Anna Wang Hundborg Elisabeth Chrillensen og Elenora Chrialen- Jen- ~ahl. Por ' "en Tndbøl og Ejnar Prilhjo! isled Cykleejernes fjende Nr.. D beo Phv. Slaldkarl Pr. W o r ro Tbifra sled. Qer har lorøvet 12 Cykle ykø- lyver ser. remstilledes ioag i Retlen. Pængslin~en blev forlænget i 8 rsku Dage del Sagen endnu ikke var redu helt lærdig lsi Domsbehandling. 9 Kr.. relse.

3 BJjo~r ebr. løsladt? En Kendelse om forlænget Fængsling ventes paakæret til Landsretten Rtlttn Thblrd bth.ndlt'dt U'k pllny ehr S.rllJtra;d. d Ol.ponenl BRon J t' n e n blt'v.ufrl 0R Domrtltrtn - Dom lerluldmrl:lli Hove - spurgle Jtnltn om h.n var klar over.. dtr i vd UdllrtinlnR Vir aktt O"'R"eSt.1 Besltmmtlltn om.1 dh kkt lden T.drlse muut eli;e' lor over 200 K. Tyskerne. Jrlllrn urede 10Dl ldlgt'.1 del kun Vir krl enkelle Til. frde =_. Orr.ktle nort TUlrdt' Omlkrlvn'nl!. hvl. trt "ndrt' Køb vtd Bel.llnirn en.kedtj v "let ~.mmen. :Sil lvtde n.turlrvl. en ny RtMn'nR. og Checken kom H.t lydt' pli dtl 111mledt Beleb. LS. Tt'rklldsen: H't De.ldrfl! nverlr.. dl 200 Kr. Beslemmr[.en 1 - Jo øom lem har ligt tr del.ket i g.nlkr enkelle Tilfælde ved Levrrln.ll: al Sklndkllber. Terktldlen: Der blev eller. Decbr. l!ho.holdt el Møde. hvilket delt0k Amlm.nden PoUli fuldmrallr Oad og Repue.enl.n tr lor Handtlul.nd.lorenlniltn Det lortkom d. Levt'lnctr.ng 200 Kr. Bestemmelsen Hv.d 1941 t'fter.1 BektndlRBrel5tn bltv Resull.let? af 11 _ Decbt. 11)40 V udlledt. _ Jeg deltog kke i Medel J. men del.kele Ht'nhold mtn fk del ndlryk de dan.ke Ordrer der Vir 'ndglvel '.r MyndlRheder enskede. al man Deobr..kulde t al fil Sagen til.1 RlJt - Dekollter Oanlrll5 hu for- hvl. 200 Kr Btslemmel.en kke klrel.1 han her opheenr Omr- kunde h8lndhlllveø Tilfælde diner m. m ved DRbæk om- hvo! Tyskerne absolul vilde hille krlng Julen 1940 og PebrUr 41 b~'!emle V.rer Der blev bl. a. J. men del var aljmmen rorfangt Tæpper m. m. iii fhlsled Ting dtr dhgere Vir købl Alholdshotel og vi vilde kke le.ellerlng eflerhunden lefe dem fordi vi ikke havde Til- - Bud Nels Pt'dt'ten lork/lrer ladelien..1 h.n og... i 1941 kerte en hel Ln Rumuntn ' Ja del er rir Del Virer 1/1 Oral!~bæk Oardlnet Hgl nok. Denne SaR blev ved de ræppet m m dan.ke MyndlRheden Mellem- - Pedersen kan hu.ke lorkerr. kom s ordnet pli den Milde al - Hvorfor skulde de andre Chr.!:!øndergaard leverede for hutke ' orker mens De alene 1000 \r. Pøplrlæppet P Sl1kt husker rig lir t j botl som fik Belebet Rodlgfotl - Det var.lsammen kebl sin 8rslalnlng men S od paa L'gttet indtil.. del skulde bruges. Hvad der blev Ch S ø n d e r g r d.om købl 1941 Vir kun MarklRg- dereller hemt lflledeø lul hold ogfllng'nardlner o. " der kke ko- Sil al dl' al Egon Jenlen op lede rtl megtl gvne Dat vu rig lige TYlkernt De hit da Omg.. el 200 Kr. 'nvendle den Prakss af '.n.rl Bl'ltemmelsen. der forelaa en Tegning 111 en Byg- - Ja nogle enkelte TJlfælde nlnll køble de all hvid der.kulde olgl v en Sklndkaabe pu Albe- bruge. og Sil ndvendig Oerlor llnr kunde der 11:" 3-4 Mdr. lør Le - Kan ek.pedlenterne have verlngen.ndl Sled Del blcl d forelagel norel ulovllgl uden ordnel sule des al de fik Nolaen Dere. Vidende? ltlk. menl Leveringen '!fele Def kun'je mallke lænku eflerhllnden og Oanlrll. havde K'nlke enke'e Tfrde men der kke kunnel ophænge Oardlnerne.kete ab.oful kke Alullndellghtd lør Hu.e! V færdigt. nogel u/ol/llgl_ Polltlluldm. : TRnkle De.ldrlR - Blev Rei(nlnRerne om.krtve' pli aliele Tilladel.e Salgel? nllr de Vat for lore? Sønderg : Pør 11 Oecbr. kre 1 SOCAL-DUO \/1'11. "tr nktl Tll.d"" Olier < n Td Ol'lr f~ e Onlt hk _.1 l - Mrn o" rvrudt :." V.rrrlle' Nrl bloh.l' ltk. endda.1 Ty.krrne """':-_ Uvllle ar S.bol'at kunde ' hil. d dl'. - Ol' h.yde en!vl!kt'n O. JudierUl ThR. hvor tr den f 1 ultet. O~t drejede.11f om o "le S.tlk 01'1111"[11: O m '11 S.tatl Vrrnrln'K'en mil liere bleven brendl d. lor en Td.den foretog en rydnlug mne K.mle p.plrer _ Hvodor h.r De illle Politiet uoael om dln? '1 11e hlll ve - Det hil feg l e 1 Leflighed til. fer!vde ej e den kh tll!!lkt p" denle DOK':d'~~:':; ikke bttød UORt'1 '011' lor f'orretninken mere ar m'l den lorrl ll.let aamule "; nm alle de ndre 1 Pplrer. berllrede 'l!nt:/.jln hl l Oktober blide ken S."derlll"d. lor t!ll on De to len OK Lil. ;;~.llurkl i d " t rl at nll y Lil. Rumu'-.1~"e og.1 k"e V l-e~~; kommen nollel lon hrl.1 kunde bekrunde Tlttalr eller Slrle loven. Der kunde hoj.t "~;~ T.le om Overlrædel~e /. Bulemmel.en 0ll het Polill'uldm. O.d vrd tiet Møde lde' al der vilde blive 'Rtl "118 pli deue forhold. dor Dommeren 10rlænlOt de PllnRlfrngen hl Oktober men Ktndelsen bliver uden TVivl PPe! krei lil Landørelll"n. Arbejderhøjskole ved AalbiJrg -- A O. F. h.r.t.dlg ny. P_nar Porretnlng.løreren lor Arbeldtr neø Oply5ning!rorbundPolkelinR~mand Chr. Chd_lan.en har Aa' bor l rorhandlet med Reprelcn lanler for A. O. Aalborgafdt"ng om Opretteiie f tn Arbelderhøl'.kole i Nordjylland - Del behøvcr ikkt al være noren Hemmelghed udl.lrr Chrllllanstn al vi nden lor Ar btldtrnel OplYlninR.lolbund har

4 Vælgetfo t. var de 1% tedkj'~ ~h istedj 01Jo' ru Ln er. '". ~ Thisted Tho mseb ' Paa Matt' a d s 1'. Mark: Vurde. olbakken" nt JUliu;. Nr. 72k rder. 1{ø: rjnr'srl'" blaq.kan.l'x. wonn <ler nar tilstaa.et Tyveri af 12 Cykler fik Fængslingsfristen forlænget med spage. Vognmand Henrik Krogh anholdt. Efter en Afhøring hos Kriminalpolitiet i Formiddags er Vognmand Henrik Krogh Thisted blevet anhold t sigtet for Overtrædelse af Straffelovstillæget. Han fremstilles i Eftermiddag i Grundlovsforhør. En ny Dag gryer. Den danske Film.. En ny Dag gryer" med Grethe Holmer Jorn Jeppesen og li'rl;... ';;;:"'''""M"r i l-l'nve'l1"01enlf' faar nfl\u Sore som v~nd s Sol M S k. Los gel SnE Ail an dr< Eli

5 t... z... "" """"' LU'dug cl. 1. September' 104(;. 122 Aorg olke- D. J) :ft _ru r.'... /ua_... rr~\ A"").Jo.o1 '''r _ "... Uo'PW "... 1'<11/11<41 '.n'z. -- SJ li:t..._... "'1ll.OCUao.... rlm:..... lo... N... ~~ " Wlt".lt _ ".. rk. olollu.... h< "Dcl... 0;.1 1_.. <11. A"~... ~ at pllol<1... U<l~.k.H".' ' VWl :!en... ~ KlOJ '""'''"1''-''' t an.r.) t'! a... ".." mm" for ~Dø 101.' ot NaU.. "or btlr Ut... """. RelVleR"rlel. 0..._ -"""1_ at Jktu_~ 1"" L-... rrt_ OC tja.tt_~... li... "'''"''''" "u.u..r >0... ~ 1_ for 1.._......".. a~ dn... "'~ "'... ".. mold "..!:lllllnjc'.. r.. d~ 1100)'.: f_ Gfto_n t _ $ooc J ~r r"l&::~r : O~.. llpo.. k6: om DommOlmu ØUn&:. o......~~ loed"lrke... net..l p l~jen "g om "hlkn Uftc af KrlClUdfilE F"orbt)'lok'lMr TJenestema'oldene. lk> k_"æ... U"" f'"oh<~1l Q;- o... dyk't1" <" e!<ldtbo.a_t T./ft... J.6. _... to.h... e..._ f<ol' StAt <C -' Chril<tma! Maller fotograferet Piia det ko~n-:atl\''t: Ln ndsrluldsmode Ul l:ilknng Et Hjemmeværn til af s'l'!r F..... meutjn de fotn og Værn ge'lzlem lkrede l Fr<!dlttd LejUrbed Anvendelse Uln csa.tet.ttfe Efterretnlnp - ~ ba1'e Ret &U a.t at.. re om dtt d4ru11oe f~lerr.rnl" Volb.;~M;';" Ul at.~ i" Elin.. 'OU'''dlp... _....at~... PM Ona Kowmttn"... m l jo'ou:(!l!rke Ol' l"o rnelokoc. Der bor "køhoa b«.tt muup Arbejd!f\1'kQø P o& lji.a pde lanninplog A 'llloolllcllulfomold for TjeneJtoro E 'den... at di.-e ka.r hlwe en _k_ mkl: s\luet nh ere!.1e. l) T~eatemændenel Realon lka hæves aaa den kan "v" dem en Levutanlb.rd der s-."\l""er tu derett c.m1n&". Betytinlng 1 So.mfWldlt. 2 ) Lonnmpkommislllonen bor fremldll sit Arbejde mut m uligt. 3) ~n :ndbyrdel Placertng og A"'anm enlamullghederne &kai 61'p"'''U efter T1.dm Krv.v sat. Stlil1l1geme kan!.anie Srunmenllgnlng moo tu 'll.rende StUllnger t Erhvervslivet. (Fortsættes Side 5). Fra lysk KoncentrationsleJr dansk Arrest. "oølrøverbande pas 7 Pel""HOnu tæn.. JU FredeoriJuberg. Læge Lehnbrock i Hurup fik 3 Aars Fængsel. "n "'0.""... 1:1.1" hæ d t dt' han a t hlul 1.000d... ~tt'm'"... ~.'lw.. "" tier kllnd~ l;n.t' M"d" ln"d mod TyJ<k.. nw. nun.. rkllr.... "t h lln U1t ""K'''' øtæriu OK ok&mmer idll" J)om"rrnmdllrl'1ten Vt'lt'rv1a: "lit ul tytlk K'l""~J'no'"\( m"u bdulndl('(\\'! GMr fo;rumtiddrjp!t't!ulu \'idw.t "hul i Lu!v-n lu/ fj"rde Forno-dori6l'K der vu. l...to gen tll!ejt'd~..t MJnl fi.thllncfor. l')st mod Ln.'1C1! AabJllm Lt'hn volor. kun(i( d"r ~kll 1.1iVf' en JlCKh. lurup WhnndJlnK('n \tr Slilhng ('(la:!r lian vikl. (\Nln(' Sall vnr mool.!llct ffil-d ml- OKoW. \':""e milt JehJldpdik med KU} n U!relll\4~ pll.1 Egllcn hvor hlive hvervl't J."&: VW"f'fi.. med Lol'""n hll\'d(' l l'n SLor Prøklliø. OK et Ahl"" da Jcg ikke n:glwde dell afllllgv' Dom V uden Tvivl med. flt Ty.ke~ vilde.. indl.' bhve Cl'nllumd for ntgen DilSku&- hvonor!".a'gt'n Bal{df< til mig at sion. La'"... Lchnhroch 'igtede!; leg skuldf< senen' komme i Tan for Overtr.l'liel6C fif Strafrdov&- k('r derom. kulde leg bl()t. henn tlllægel8 Par. 10. L Stk. for For- vend" mig til ham Dtt var u'hn ~j)g pult Jl vervning til tyllk Krtl{&- uroeh. der havde bf.frylldt. Samta. l)enesw. k.'ndtes skyldig Oll!dom- len h 3 Ann Fll>ngsel minus 11 0 Vidnet fo.klaredt'. at han ikkt Doge for udl;t..naet Vnret;cgulllr- )Wt Forhaand ha~d" kendt Lare"t!lamt frakendtes!lmen Tllhd ten Han vflr kommet til Hurup fol' et Tidsrum of fem Aor. hg<.~ Ol>. Aftenen 'oom han rutllie Forsom hnn skal betale SagenK Omn middag henvendte ~11t til d nn.. koslninger Dommen vil vække fo'( Tf holdt det "horlge i d"tt.. megen Dil'ku:s.!lion fordi der hcr Vidneudsagn. der VKr f>tlk imoo idumn"les!. Aars Fænsn;el for et L.o.:gt'nll Forklanng fa$lhqldt Forsøg PUlt lvervjlng m<.'ilens Vidnet med Bt>1>u:mthed. :lt d t Hmdelsmand p C Vesterga.ud Hurup. forleden Dag idomte/! 2 o >agt. som han havrlf! A~rs Fæll~1 for foretagen fo~ot8\"aren;n Sagfofer J a (" o b0- Hvervning Ganske hortset fra s (. n bemærkede. a~ Christiansen al der kan have foreligget Forhdd der har 1}C\'irket dl.>n forn kr:nlme!t med den Op!Yfonmg 111 forl-\l i detle Retsmøde \"ar frem holds\"is hoje Straf til Lægen. mm man regne med at Dommen over Vestergnard af Anklogercn J vli bjj\'e appelleret ti l Landsret ten Som DQmsllllend fungerede Gdr Ths. Christensen Ginnerup. og Flli'ker Carsten Rlmmer Jegmdo t..hnbroch havde sagt noget om. /:1.' der nok kunde bine "n Stilling etter Kngen. og fl"o.!mha>\ede at Vdnet ha\'de arbejdet paa t)'"ke Arbejdspladser Chrstiansen >' lyt-te. at det drejede -åg om k"lllj.p 2 Aar PM en AroeJ spbds lilnn s'ed " Jacobsen: Kender De noget til. at Lehnbroch skulde have h\"er- Lægen nægte!" Sig $kyldlg. Læge Lehnboch nægtede \et andre? stf: skyldig i at ha\e forsogt al \' d..... d J P ne _~ej. byen'e Slngtel"larooJ er ens e- J" Det har De udtalt til Politel Godiksen Chn~tia~en HUn tiet. rup tiltysk KngstJeneste og Vidnet: Da Jeg talte med mm pnastod. sig fnfundet.. Han forn Fætters Far. sagde denne. at klarede ~t S!agtennrbeJdere~ "ur Lehnbroch O~'la havde \'æret i kemmet. md hnm. Konsultations-.. Lag med Aage Først for nylig værelse i Slutmngen af December. ~ l l d.' "un ar lal Jeg enan' a... " for at fna skiftet Forbmn ding pna en Finger_ S!ngterlllrbej- te mig fortalte Loegcn l og han S>urgte. om Jeg lkke d~ H\'enoekontor for Danmul"k. Jeg s\1\l'c'ce hrun. det gu\' jeg mig kke uf med t ilføjede sener!... ut hlln t~nkte l;ul at bli\'!! Soldnt. slianscn ~\j\l"ede du :\\!J Oi:: hlfllj..'<l'. flt hun il'oedl.'. England vandt Krigt!ll. Dertil smrede Jeg nt som d('1l militære Situation!UU. ud saa dl't mest ud lil. at. 'l'ysl.eme "ilde \'inde. men det kunde inien noret. beatemt om. dt.ren \'ar &enere kommet for ru. aluftet Forbindingen. nu" man ba\-de da kke ta1t om end FiDpnlD. l.ebnhroth J1llftl Sls.telia.rWj _ren barde..re SaH'\. ljol\oriorb. Godik... C b r. tlan.en t.rta mm Hu Vi ftd roen. M dt4. 1'. 1 1Drt*' &lud r _ - - ur n. _ O.. &f n TlrDdlr.nor. OJ E~ SUt ha de\ Q_n _ vt """r pant Q.l t. ~ o.- 01d D~..... ' --_ - M.' 1'7 l. _ '" f ' _ mn r ml'. ::r-a.~ ::t i n o. ytr n." Qdø sh "... " ti:... '" JaN'... "-1'" '.s n na_ -..-'

6 - - 'tl 1'MD ")lt8" ffll ~"" -'_ ' ' rt~f*"" E. Larsen l-... ' ~. _i """Ul j ~V...- all J" hen'" _ <hor r... " /;.. od "" od.- n... "" r~ f'o'ti_ 1.1.' ~t... Løo... twh... Ul h.. (0._ l" al... al"'.. r ~.....j ""'"... '...~. ø." Fængslingen forlænget for Chr. søndergaard 00 Egon Jensen. 110"'... lo '.n H.ørl...d 1... N... '.. r... '.t ~. H "~.d l l ~~.Jt..~ r: %. (; r Jl 'f1 "1 ZOT.... f -rt -j ~""'".. pro Amt og a.~... ' Li '.. '... - till....f ' J9.':U FlY" rn~ ~MJJ dod T EU. 10." -.b1. """ h li... 'ol '"' J en d '... '.~~ vi E Hn (or... undnt> R~.J.:nbs~ ~nnufakt urhnnd!{>r Chr:;:;. der~atl.rd ntn. ~ on _ F o rlt's d(>l1l3!st et orsvarere".... _ ~ "'r retssagføret Rnsmu'!('n frem'r...l tif tik d _ ~.. e en Sta- er udviste Forretningens Snig til \'ænwmøgten (r.t J 9~3. Dommeren bcma'rkede. at d t ;"" ".A.. og'" -O( "3 ~:; 9-11 mnn mtel'\.. -~_ 'n.... d... '" Sg' or Fors' : Det k.-m kke hul" Sg gorc. da Billgene kke ekl'ist ereru. S. A. har 42 Milliarder tilgode efter Laane- og Lejeloven. r o~... ''."\.1. ni J:('nnemlYinl:t' Heta lln... \_ ( ef(" en rt'dit l'rdell... ri.)::. - " ro føn: nu. at :f dt:!a~"" 5 :Ja-d: \;ll"k i G- lo lut' l1'gen. U'" _...f ~."" tjdf!_... r ;_...\~ UUb~n p!:tl:._ -1m 'f'"~ la at Tiltalte f taber hn>rtj1lo'"' 'F r. tes.;erede da ~e : -eba nose:. ler 10: ('"c -::~~ r r ()o. rt ~ r. d. "' Strn!fel(i~-st;nep:t. Ti'- 1;unM c-.r blin' Tak (1111 O\"e~~ lt;e af 200 Kr_ Be:;:(~mm"'~ J)(rrun eren af"'~ F..111'!''' ~ kendelse!"il 1. Okt-«' td ~ n J!'e. der u.!ed ""\"i\: 11 blh-e :at"" pcllt!ret s... i\'n {( relæj1. ~ ~a Stat$.'\d\.okat... n 1 Af.ll"t"'E. Sonderpar.:! ~.. kroe. t &\ ~ n \"31" pustet op til l"jii' t rt. m _;i.t'ns. den. Yirke' -C- 'l ; ~.o..ieåe aig )ll B U a! er {ko --ar ijj:e!\(lgt ~ l'u... 'ft _ i."'~ _ som J 1" -aj' l d m - Fork/lir/n Rin A.l(n lyder m -' litlll nk/;kt:tll/e ærkeh". eliter t' r n.l'\ nede øtlllueri't t l n ff At d. 11<1111 Pr) MlV' 11 et. VAr SPO/"K ~K h"rj/jul \ \ervnfnk \'nt d."r strafbart.. idt ~nlfttl'et.::'x'n h m:ut h T li~dl' l} t.' v"r llll-'l. m.. i.!lg.kyl. ~'' '.. j(l'~' t.knrp!lladt \ Ullll'l l'dllll:'. Forklatin( te!!"" for. Jrg ;!'1" n ~" rt. T'. d \.. rnll/l m:lll f dn"ljo. "...""~'... r }r.'r 1 "'1'1' '!/'... m"ktlig \'1 A(si::el>ll'n uf Do Hehnnd" 1\1\('n. ngen af 8: ugelllmlln t Ti "rlj.l'('1l h lln l~' Hotlt!11 begyn~te mur. hnll\ ftn Den- nn \ilrede th \'l'd' ~tenngcn. Donnn~r Holm 7Sn..Tiden. ln og lirll'"\' Ophc:~tl' Domm \. )('mærkcd l'1 lir ('n mari] D.~ nt det l'n ".' r J!wef: 'k.l.. A om nwn at d - An~oJf1llllg Rt imlsl'n dp n "'.ldg' ti "..\nkl'nll'\"1. om Ankl' - 'A.... hnhroth. '-n"" [\>1 rr ~l tl~k Dømrul:/AA' X 1;" lilt'. M fl' -;) kul lllt'll.' vil '.'tjpjl; ik 'J'' 111M lc>n l'/: H. ti"- ~ 1... m'h1 ~ l< shur' tf H'' tl mn l~ 10d u 11'01 U& rtl;.. h 1M Bhl ;r MM hl ';d"'. 't t" JtJqnrr. na. 1)...- " Thisted

7 ti r_.. ~o~~ dganc" Loo~. udvide.. lvt a.n og de ter al ~ Levlden_ e.... t k&d : Foranstaltninger. --- Anmeldelse vedrørende bændehaverpapirer. (Lov Nr. 352 af 22. Juli 1945 om ekatraordilul!l" Formueop~r~lae m v.) Anmeldelle.spUgtige Btboere aamuigt Landkommuner Thialed Amt stued'-'trikl vil _ foruden paa Amtstuen - tillige kunne 1&8. Blanket udle -eret hos K'mununekaucreren (Konununekonf.oret) i den Kommune. hvor V>ed. kommende /ulr Bopæl. Angaaende Udfyldelse htn~. til VejledniJlgtn pan Anmeldelseel" ket ten. AnmeldeJ~n skal vtere udfyldt og indgivet til Amtlluen inden Udpn gen al Oktober Maancd d. A. buagt hlendeha\"erp8piremt og Anmelderellll (Ejerrns) Købe.korl ~t SkattdN1Jet vedrørende personlg Skat for Skatteanret G. THS'J'ED AMTSTUE i AUgult 194r;. Hrid Gudstj enester. Sendag den 2. September. Skyum Kirke Kl. la Alterg. Hordum Kirke KJ. 14 Alterg. d. 4. ds. Kl. 8 ved Lærer Toftemark Tommerup Hundstrup. la bort 31. da Septe træff Sept\ beg" p e LøV! atie F' Am Læ; -

8 "vor'ede. bllyer VeJret? MeleoroloR:fsk nstitut meddeler: Uda/gt Ul akfftende efterhbanden dog nordostlg Vind med tørl Vejr temme Jlg storert empersl urøvi nj!nfnger omkring dvt normale. Færdll!llygterJle.ukkes 504. tændes 1945 OJ.' Karbidtønden eksploderede. Ung Mand fik begge Beo Tbybo saaret under nvasionen i!'raokrig. Husmand Jens Møller Jensen Snejslrup har i disse Dage modtaget Brev ra sin Søn Alfred/ der lor 15 Aar siden i 20 Aars Alderen udvandrede iii Amerika. Siden Krigen udbrød har Porbindelsen med Sønnen været afbrudt og i de fem Asr er der sket en Del. Alfr~d blev gift lige før Amerika kom med i Krigen han blev indkaldt og efter endl Uddannelse lørt til England. Eller 4 Maanekvæstet. den Ophold her deltog han i Bn ung Mand Poul Sørensen Landgangen i frankrig hvor han Johnsens Alle 14 Thisted kom i efter 14 Dageø Parløb blev 88sret i det ene Knæ. Han blev straks Oasr Aftes til Skade ved en pr. flyvemaskine sendt hjem til Eksplosion ved Thisted Havn. Amerika og efter l Maanederø Bksploslonen skete ved at den Ophold paa Sygehuset er ha" nu unge Mand satte ld til en Karbid- 'udskrevet men Knæet er stift endnu. tønde. Bunden af Tønden ramte Han er nu al den amerjk~nske Stat ansal som fængselsbetjent i ham over Benenel hvorved han paadrog sig et ubenl Brud pas venstre Ben. Ogsaa bejre Ben tog Skade men var ikke brækket. Paick! Ambulance hlf"v i/k.øldl Michigan City. Tinglyste Skøder. -g. Rige den vilde ndse del il byen. nierer saalee faldøp. Til forsa En< om < kyster Hindi direkl drede direkt sterie Lar Erik vate l det t hverv Julius Andel 888 h Det en n' sterer ligt f Byr. This Aften tlonsb: til Ses lilje _ \lee

9 3 S ~ptembef' J. Hønd est BlikU..ll- vud'.. G.m.. ttl' T.oirfoa 1:''' 'ns/aj/ajiom1 RlpDrøJionlT Møbler - Ligkister Bt'!1<.r Ul Ud... lt'1 "~' Fa Poul Jensen Y. Einer Jensen Hld.1ard.l;lde. TL 131'1 "Cer.1 d. ll1ukkhle tito" W.l<ll14r ".- Oll;.. " ; n e L lob L K.rlel Ub)'d~ = Rt'!Ul.!lil!' bltv 1ii HuS K.ndel ges J~' ~ DesrO Ting. H nrik Krogh nægter at kende noget til de e mægtige Repræsentationsudgifter < b 4-5 Muneder siden. farea!øgt VOgnøJ.od Headlt r o g. D o to m.: Der er el Ulal al Tblsl~d. blev Urdag 5 aob oldl Regnineer iii kolos ụle Beløb som i - Fag af Krimiaalpolilief og fremstlllel l viser at der er købt Masser al n t~ Ea Orundloysfotbtlr slglel for Over Radioapparater Tblsled Musikhus med trrdel af SlflHelovslillegels par. og hos Thorup uml Ould- og u o;: 'O der se iodeholder Bestemmelser Selvvl!utr hos Guldsmed Henning- " M d sl'n foruden Æoder. Gæs og andre Helte. om d~o. der pli! utilbør g all e Varer. bafssm.rbejdetmed Vernemaglen: K r o g b: Hvis jeg bavde haft Hao var som bekeodt Kompagni nogel med dette al gøre saa doms- med Vogomand Jeas JaoseD. bavde De aldri2 luel disse Reg K r o g b kunde ikke erkende nfager al se men de:t er unægleg rul si~ stridig. Bo Dag kori eller lig el Sfag al fu l Ansigiet. Jeg ollo den 9. April hlvde bad siddet t ~aa er klar over al der er brugt 31 ej!. Hotel.Royal" og spillet \VblSi mange Penge ~aa Reslauralioner ander da Jens Jensen var kommet beo Olen jeg bar Olet Kendskab ii e om iii b!lm og havde foresluet al disse TlOg. m.a~. ban sk:ulde være med lij noge~ P f m.: Nu ser De Deres Chance.n.sae vogold!lndsutsel for Tyskerne i at nægte. Hvis De havde brændt glort Haosled. Han Vllf gnel med og Papirerne vilde del have værel ioden længe var Kflrseleo blevet j or al ragu al de bavde eksi af el sudant OOlfaog al aodre slerel. Plmllef mune lages lil Hjælp. D ~ m ro' Hvem kao bave CUB Der opre-lrede5 el Kørselsknotor.....' fu!1 bvoraf bllo og Jensen tog O pet. disponerelog købt djsse TlOg? hde Omsætning ed. Admioislutiooeo Jens Jensen nægter ogsaa. '- linde Krog-h ikke bllft noget med K r o g b: De! spekulerer jeg Gr. si gere. Efterbuodeo blev der ogs..1l pea! pet med l.z.nestoleo e l le. ogsu Kørsel for.malla 4 pas bar leg aldrig børl førl Pnrtolh'ej og seaere blev der D O D m.: Hvad med Rll dio.. Klbf-nedlægtliag. Det var i Som' apparaterne? De bar jo kostet meten 1941 dl Murermester Poul Here Tusinde Kroner? C. J~llSen og Firmeet Simonsen K r D g b: Vi bavde 2-3 Appa- a: v. endt. Aalbog~ kom med. reier paa Kontoret og je f"k mg Semme As.r kom eodvidere Jarl ogsaa selvet! g e''j. 51rem 118. Aalborg med i ptrroeel.. ~[. ~~.o boldl i Juoi Juli 1943 op med p f m.. Det er JO SpergsmaaJ. i.!t Ure lar T!sk~ne i slort Om_ 1 0 m d:t kao ~etragtes som Repræ Dg. T)'steroe pressede dog sla-' seolatlodsudgltler. dig pee~ men mad bavde derelter K r o g b: Jeg var næs.ten aldrig 'f;qe kun ganue n Vogoe kørende p8l!l Kontoret. Det mal. jo kudde P. ~ meget f-a.!l Arbejdere beskær- f~as oplys.t hvem der bar købt skej llgel Kontoret blev solgt og disse forskellige Ting. ""'es Fumnl Hytlede ind l ed L.ejligbed. D o D m.; ndehaverne al Pir Dommeren bemærkede at j mael bar Ansyaret. ag- Firmllet efter Natiocalbaokens: Op.- K r o g b : Ja del er jeg k.lar ro gerebe h!vd-e bil" eo Omsætoing olie'. Der var heller ikke meget pu henved.sl "'OL Kr. Det slore ved al være med til delt Aa:r bu'-de væal 1943 med ea Om- P m' Nt j de k ~"'Oiog pu ~ro Hor 146(j()() Kr. i ~.rli~ l:~~æ~~~ de e \"ærtt s:ærhg vrr};-tom for al K b ri-- lu dette Arbejde? - r o g : Det bavde værel klogere om msd bayde - der.klo finde p! al sige. Dei av e været meget bedre bu leg lldrig gjort Doget for! Anklageren -krævede Krogh f POlitifuldm Svendseo' D f~ogs.fel m 1. o taber. Krogh ul e-r dæ: ohef nlydelige B~'Bb p:r ~dd~ bellere løslades S bad '2 et -skaffe ed slor OmSr.Oi~g a rud e komme hl Marked paa tt Krogh: Hev"e jeg vid~ al i~r~:;:'h DereHer kunde Politiet det V!1r noget galt JU b 11m gen. Oommeren af de brændl ade vore Pa;i~:: if~~ ~~g8::::r. Pæogslingskeødelse ii

10 'fllf ft06 NB''t:lUdlU l" '" "'" " f/llid den fineste Viufc J Talaion )1'nll'l fn'nh11!u MAnm OVERGAAllO M STEN oy N. C A'h v t.. " 111f t.tl for sp~rgsmaaløt om Marinevægtørnøs til den tyske Værnemagt søges klarlagt Pormlddags pubegyndte Rel~ len Thisted Domsforhandlingen Tyskersagerne. Som Domsmænd lungerede Odr Henrik Pedersen Harrlng og Odr. Jens Chr. Sunesen Hlerslcv. Dommer Holm Vestervig beklædte Dommer~ s ædet mens Poltfuldm. Svelld~ sen var Anklager og Ln. Rasmussen PorSvarer 1'lall slod Harald Bernhard MøUer Jensen Thisted der er fedt Koldby. Han sigtedes lor Overtrædelse al S ralfelovslill æg els Pag O fordi han Tdsrummei Juni 1943!ti April ar unlformerelog bevæbnet Marinevfgier Thisted. Han næglede sig skyldig og forklarede at han først; el Aars ld vaf Oorlner hos Tyskerne hvorefter han meldte sig som Marnevægler. Han bar Pistol '/lr slod underlden pb8 Vagt med Gevær men uden lor TJenesten!bar han hverken Uniform eller Vaaben. Han erklæredel al selv om han havde mødl Sabotører vilde han Kke have foretaget sig noget (1) 1939 blev han Medlem af del danske Nazistparll men hall udmelc\te sig Lønnen var den første Tid 108 Kr. ugl og den steg siden til 150 Kr. Som Vidne afhørtes Chefen for Marlneforvøltnlngen Thisted den tyllkemarlne.s1a bsinten dani KHlme der forklarede al Marnevægterne blev antaget København hvorra.de citer nogen lnstruktlon med Uniformer blev sendt ud 111 de forskellige Steder hvor de skulde 8 øre Tjeneste QpsliCclseslrlsten vor Begyndelscn en Uge men Renere kunde de siges op med en Dags Varsel. Mafinevægterne hørte.efter Vidnets Opfattelse kke til Værnemagtslølgel men retsligt -scl var Spørgsmaalel kke helt klart Han havde Ogs88 gjort i klubbu llhuld dllr.-;t lok' ved Stund.1 1 nt t v.r det c 1!blSttd S 1obud o.or hol den dom der plll el Konku Tjencste Pnland og Norge og olle Steder vnr dol nadan al man kun regnedt' Tyskere med H V ær nclnllglsf"'rct (Wehrm ochl8- gcof(). TJlfælde al høletle AlarmlllslBnd rtlodlc Marlneveeglerne nd under Værnemagtenø Beskyttelse o~ blev llil folkeretslige Grunde klædt den lyske VærnemaRtsunllorm Derved und Rik man al de blev betrøglel lom Snigskytter. En saadan klædning kele i Thisted dog Ø'lt d. 8 Maj elter Kapitulationen MarinevæRlerunilormen var al civil Karakter men del lyske HøjhedeleRn (Ørnen og Hal2.ekorsel) vaf do~' anbrs"' i Kasketten men dillse Tegn blev orssa ban ret al. Ekt tyllte Spor. vognskonduktører. Det særlige MilHæltegn pai' BrYllet bar Marinevæuternc kke. Ol; patruljerede ikke i Guderne men bc\ioogede sig mellem de lonllellij;le Depoter \JOOl de bevogtede Vod højere AlorllllUtlBnd havlie de liere Oange været lorsynet med Geværer og ved iiludanne lejlirheder i OK "ene -!> Mal. dellor; Marinevæaterc elter Ordre ra General Lindeman n Um men med Soldater i Lejrens BevogtninR> MaSkinpistoler o~ Med Hensyn ii Optrinet med frihedskæmperne d. 5. Maj 'ed f'aartoltvej oplysle KHhne at da del saa ud lil al FrihedskWmperne palllænkle et Overfald pa Lejren ne der lelg l de ikke hold idet t Roel ne. Løb {l Thi.led drepok. o hinjt 51' gav hlln bllade Soldtter og Marinevægtere Ordre lil at gaa i SHllinR med Mnskingeværer men det var kun en Demonstrntion og da der citer 3-4 Minutters forlob intet var ket trak hall iren Soldaterne tilbage lru ndhegningen og de V'ar ikke uden tor Hegnet. 2 Løb Thisled 43 Veltervig: 3. Løb Nyll:øbinR Thiled 3 atcr..i/l 3 : 5 Løb Løgstør 1 6. Løb Nyk"bitl~ 1. Løb Thisted 5 vig l Vestervil 8. Løl Løgslør købing 9. L Løgslør 4!t34 Dagl Sammi hvor li o~ ml! D l. el St. bl. Ar Som Vidner ang. Episoden ved Foorlollvej cl 5 M'j lorter Læg" Bjerrega8rd N K. frost Bøsse- FA mugcr Christotlericn og Politibeljent Bjerre"RHd. Retsnødel lodsottcs i BUcrmidllag. T l Kernea Kondition er daadig J B U- Turnering tuen man kln dog visl (orstra at den maa være mere.~nd overdaadig Pall Thilted Stadion tabte T l K. B.Hold til Hurup B med 3 - o

11 " ""U " vrk""~"'. U"l' 0"""" ".UlK V\n1 """ '"ri V~jT lmnm~llg ~<'lc"" "" l h'''~ o" \fdollnll. OK d.!pm T'ml~"..luT""in.mnller ""k"! tcr e n Fllo"""" 1 l og Ka-ew f ilt. Ml rn>""ml~ l MulUe dskrgvet liehigml t. KnæGt Beskmhil Elt'klrit ærk hul' lmodt.nggt b lt mnn 'l'ons cureplembn in. J Ohl ~ted levenlsen Thisted Jov ~r rlc" gl;)( rko l d"l: no' n.'ngt.ondtl i ud.pl'... nl. Jo' hu.ero>ll" <.!e["j\nnd JorMn. til mll"gt' '-akte Ju' O\'f!rganK vnt \'1'l gik nou~t rflmnlløkft tidligt esmuld i l"plndsen el i Thi t Lnger tilet lykke Snes M brændl{' uret nn-. H{En AFTEN "ærlig ~y~~ven \'er t1111''l. JlllrllP ;...lll ~ '~ ~muk tortjpnt Retten 1\1od "n Marinc"ægter def har \'1:ret i Unform og bevæbnet HcU.\lU l '["histod pnlloogyndt.a l Formiddngs lu 9 Behandlingen af den forsle "Fornedel'isag" f de 1llln~!teU.cn her skal bchundle Sngen vm' rejst mod Bel1lhnrd "loller Jensen Thingstrup. del- i et Par Anr har fungeret som l\arinevægt.er j Thl ~ted i UnifOl1ll og bevæbnet. linn huvde forinden denne Ansmttelse haft AnSlttelse et Aarstid \'ed et lian tiltales fol' lt VlJ'<l gauet. i tysk Krigstjeneste lllcdens ForsvHreren vil hævde ul Mm'int:vægtel'-lA'bejdet har vrul'et almindeligt civilt Lonm'bcjde Pl Linie med andet Arbejde Danskc1'1e under Krigen hllr udfort for :esættelsesmagten. Af den Grund og fordi Behand mgen nf denne Sag i nogen Grad vil danne:' Baggrunden fol' de ov ]'gt! Sager del' sklll behnndle~ mod Mlldnevæglere. blev Rels- mod!.!l meget lang1lmigl F01 ~t KJ. 12:30 val' mlln færdig med Vjdl\Cf"l'~len Særlig omfattende vnr lien nf den tyskemarinestllbsmtendnnt Kohne der hævdede at 1\nrinc\'1egter-e var civile Vægte li ~Hj re mell dog ma.'\tle oplyse at V[('gll'rt' i 'Nlfll'lde af Krigshnndlinger hle' stillet under Væn\\! ll1gt.eu'j BUkyttdse og ifort l~' sko Unlfol'lllel' Dngelll' indtil hlwdc Vn.!gtcrne snlll111nl llwcl de tyg!w Soldnler været i Alnrmll1l1tand og be\'lculll!t 1111.'11 M sk i nllilllo!c' :\lask illgevll'r{'l' m. v. mm Vidnet hll'vdn!l' ni hanll SuldrlU"' herllnd~'r Vll'g(f'1' Ht' ikktl \'1\r KM!.!! udenfor Lej- N". Jh'rimod fllrl. Anklllgt'ren Ot'- ~ Vidner nemlig Læge Bjerregfl.lll'd Koloniallærling N ehr. Frost Bøssemager Kristofiersen l DYJ'læge Knakkergaard '-'loller og POlitiool.jentBjel'regaard af hvs Udtnlelser det fremgik at :\lari- 1lCvwgterne den c )'laj havde væ- rt<t udllnfor Lejren og taget Opstilling lil Kamp mod Fnhedska!mPllrne Videre oplystes det at Vægterne havde patl'quilleret B~-en~ Gader og h:wde \æret til stol' Gene for Befolkningen. KJ tog Relten Pause Kl 1330 pruloog)'lldes Proceduren derefter finder \"otelinglln Sted og fu!'st nnar Dommen i denne &tg el' fnlde~ paabelp'0des Behnndlingen af Dagens anden &tg del' ogsaa er rejst mod en ~lanne- \'ægter Generni Eisenhcwer hh!' bcbud"l nt!lill' Løbet afefterunl'tlt ~knl nf hohltlll Valg i Tyskland. Luftværnstilsl.anden i Norge 0\1- hævedes fra og U1ed i Lordag8. Del! har "aret siden 9 Apr Sam tidill-t m('ddeles ttl Sommertiden Ophæ\'M frll 1. Oktober_ NlT Direktør Po\'1 Vl'ndelbo har afalultet ~ln Tourne med MPnvatliv" rejbcr han ud i ProVinsen med Frihedskll'n'llCukue J.".'ck Fi~chen! Mlil ~'ront'n" Til Frihcrl~kR'm]ll' r('l1m Rolle er ('lgagerol den tidli... re Thi~t('dlx> Jorn.epl1'Rl.'ll Al Slags Entreprenørarbejde udføre!'. Yaldellmr And('r;;('n Mar~ lhev{'j 8 Telf M!l k. be1\

12 t. l..ordltg De vns kell lue riet :\OOe Søn nuet lt gaa i orgen. Rlltning. det ffll"llte Tog frn Tlll- l /o:u.r f kinesillkl' ~h. ~hod om :\lorgcnen med Forbin-!lr nrllo~l hertil nl. delle til KobenhR\n kllmmcr til J"Ui~h Trol>l>'rø. n:" t 11\ Rt nfgful KJ. ca. 5 1 i 2 om l\lorgl'- Kinn [Jnd~ ~\E'd SH nen. T"rsdllll. - og paa 5\ -- Kl'igsmmultede ~mlede Regmn~r viser Stonndkøb li H.dionpaprnter Seln'l\rer l'io-unt Kngens Ænder og Gæ"<. _ Henr.].; j{ro;.:h fæn.lf;let til. mtol~r. land heraf arcde Krigsfanger Som kort omtalt i LørdalP~ blt'\' O\'>tllla>gdl' Par 10. ~r tal.. r ab udgor ialt \'ognmand lennk Krogh Thlble lm den der pas utlloorlig :\laade 210T126 ~ted anholdt af Knmmah)()!itlet. har "amarbejd.. t ml'<! \'aomemalr Flnndens Tllb lan fn m:sttl1ede: Lørdag Ef tervonlf ten. Dm4)tt' middng i et Grundlov~rnrhor. sig- Knlgh kund" plln \lgen :-'\".101' tl t fur OH!'tm:del.~l af ~tr!lffc- erkt'nde sig "kvldlg i Tiltalen. Det var jkke noget Prmel!' r" ham blot at n;egt... men enl'.endsg.. rnlng. Han erkh.:rede at h:m en Dag kllrt efter 'l Apnl 1~~O hahle..iddet p.1a H n "81.~ Blllet \\h;st d" J.. Sf' nlr k"mme. t~1 ham o~ :.\~de f- rt'sjaaet at \... n i \1 \'o~nmll.nd'nr. e!..11 T til ilanst~. Han var g'ull'l med. og inden længe blev KOl'selen af en snndan Omfang. at han maatte ha\'(' andlx' Finnlll'r til Hjælp Dt'r Ullrettede" et Kor" lskontor. h\'or han og Jenwn to~ 10 pn. a! Omsa>tningen Krop er!.:læ rede ikke flt ha\.. hlif t SlXlr Jl\{!d AdnllnistrallOnt'n \t føl'\'. 'Efterhaanden ble\' det OJMl\ til Kursil'l for )!ATZA fm r"aart<>f'1.\ ej o~ senere ul Kabelned~~inR'. [)et VRr i Somm{'rt'n 19.n. da ~ul'\'rme~t('r Poul C. J~'n!ll'n Ol' rumaet $imom...'n & Weoot. -' '. k(lm nk'd. :::.anltth.'..ur klm t'olh dt're Jar!t'ln'm fra Aa!t~1"'J mfd. Firmat't var boldt op nlfod.t k_'\' f r T)'AAt'mt' l JUDl----J~ 19-1.\ tort Omr... T).kop-"" p...

13 !o4ldl' :! T S1'& J AMTSAVS 1!ic/Nnlwr t. plul /"J nllul h"vdl' d~... dl"r kun jlhl< {1lJ' ""gn.'<"r<"~ OK m"c'l r... A rl"'jdrr" h.~k'fliw'! f{nnt"'('t hl.." 111'1 "C Firm"'1 (9lt< j. ind ' 1... Jligh.1.. )"mn"'... " lo"''''' rk... l....t }orrlll"t din' N"U""ulbnnk n~ Opjf"... be UlVd.. 114ft Ol" Om;> l "i"" 1'<l\ luv'j ":l )ijl. Kr. rkt l"re An" ha d.' \'1(;"'" J!ll:1 m.d.. n OUlW.'L"WM' mlt 2273ftOCi Kr Jln.' li.' vll'rt'l.wrjl!r vu'krom for ul {njl deut: ArLejdc1 K/'ogh X"j h't. 'r 1.( vhl inlf1!1 M"lne. "l'r 'rhill\.o" Hy d"' kllll lindu l'w' al ;;j(f' Det hur jeg lhjrig gjort ljgfll for. pirn ; Næh H' der er dl\ (Jfret betydelige f:k'lltb {Jr at kafr" cn Slor OmsrotnJng.'" J( : llwde jea' vdst al dl.'r vtlr noget g'alt huvde Jeg br.l.!ldl allc vore Papirer Og RegnlJkabcr ffr 4-r; :Mlume<!er øidc!j. O : De" Cl' et Vwl af tegninger t1 kolo!5ale Beløb!10m viser at d!;!1' Cl' kobt )1a8ser af H.adlOuJ"P!U'nter 'fbsted Musikhus og homhol'up slmt Gu!d- og Sulv "arer hos Guldsmed Uenmngsen foruden Ænd!;!1' og Gæs og andre Varer 1('~ lt1tvqe j!;!g haft JogeL med det af gøre havdr;.pe aldrig fa.1.et de~ nt se men tiet er unægtelig et Slag i Anslgteft~rt fna. Jeg er klar ove at der er brugt mange P!;!nge panrestaurationcr men Jeg bv.r intet Kendskab til disse Trnr( -. PJ'nl.: Nu ser De Der!;!/! Chrulce l lt nægie. Hvis De havde brændt Papil'el'llc "de det være for at {raga.'l at de lulvde eksi.steret. D Hvem kan have disponeret og kobt disse Ting? Jens Jensen Jlægt.e't OgSlliL K. ~ Det spekulerer Jeg' ogsa.lt paa! tlet med Lænestolene havde jeg aldrig hort for. D.; l vad med RadionppaJ'aterlle? De har jo kostet flere 'usin~ de Kroner L: Vi havde 2--a Apparater paa Kontoret og Jeg fik agsan seh eet! Pm.: Det er jo et Spol'gsmnal om det kan betragtes som Repl'æsenta tionsudgifter. K! Jeg var næsten aldrig paa KontOl'et. Det mila jo kunne faas oplyst 11 vem der har k()bt de forskellige Tmg. D.: Det er Jlldehaverne af Fit~ maet del' hal' Ansvaret. -r K: Jn det et' jeg ldllr over. De.l' \'ar heller ikke meget ved at være med til det! Pfm.. Nej. del' vnr kun de Kl'. i nnl'hg ndh~gt! ~:; Det havde 'ætet klogere om man havde pa.sset' sin Hestehand~l til Punkt og Prikke; det havde A \'Wl-et meget bed re. ~klllgel'en km:\'ede Krogh fængslet d Lil l. Oldobe...nne n. V.l e hellere l~slade~ og være med til f t?larkedet. rnm Ti/-s""ng lu l\'ore CJ' Pohtle~' kundc\ tn ig bh" ge Ulm en m n det kunde-i\ike ske o del' ul tf g _ ev 1 Sligt Fll'llgslingsken- (e se=tf1.1 Oltob!.'!'. 50 Aar- ''..K. pua Aulh n~t ''''11'' t<1 Jk... f H "w d" r~l"n h"lt!. o A.. lw'l> S <1.>1 H' d '" fr.' ''hlal< d. mrlh"" Anli " i i"~h1d " hrrd. d. r 'J'~kL"r" bl-v \te. f HH:; dlum R CU!! AD horllll" n ~i: lt" Sejrl'" P (J. (j hvad d" ~ "irke /HJ 11'''. Der er dt> forlv;vle ol'"r kej det kom wrjjg\'i~ var 'al' 2-:\ :\1:1 nw"t skal det d r hn'de mo k"lte Hold. d gallc"d!;! cldre re kke vllr u~ dd spillede d le 1'ld(Or ' n de~. ~J1o:S~ TK li ungt: l~ lldej'en er ku re )Jlg >\-5 ["r.'lle GUll( Tt'mpoet el' Fodbold 010( d Grund faldt Eo val' det dog o 5el'nes Positi i'rlcdpl rtl;!n.'l TK ern!;! h1)5~ l'bstedho!dl fon:;tæj'k(lt j Wllllam Andel 8tt:" Øj~llhk. for et enkelt vede et Straf! til Aa. B. De halt klarede Fløjhalfs 5vi Skyld i at Sp Kollegerne P langt over sp støttede i en Gl'ad FO'\\ar et Kvarters ~ hujre WJll< hn\'de spillet hvert Fuld ~ halfes. l adski pen lykked~s Plnn o\'er Spil leg men Fon live foran l\1a \':"rrrc "if;t vil de kommen Dot bedsh! Fa Mani 5t ngl'n. Om ~el\'~ meget al.~ige. lej med :'t-) f:t>rdigt eher ~i\'et den be Hn!yleg fik.a hvilket \om lt ~d efter Spil! -rde~\r R~t ultntl'l'll'. Tlh lknl pln S\ndl11l'. L l ; "{lj.' ni

14 D. Hel Spr gkommando hlll Hd. t li g '. 'd udi t'''' dl ud lett t 13 Treker.. og tru Døn.ko.o dr.bt vod an!k.plo.lon hl Mh' S L." f) V d (' V'd ' Allllllllt.titlll" '1 ' '. 11 \ fj.... O Ullllcl.. rl1 ind h') pll ll '\'rl1a'1 ~k h'd!' v{'d hl" v li1lth'lll'l liv. HPH'!1t rrr t. k. Vt ' J "~ "hh' i OU "U "VUh'l~ rlullljl'd' Ml"l'rh O'l1kltlcl... huoo l'k'lo in lltudykkl< hvchv\'d 1.\ Fnlck i V'li.lr flj.( EMhjl'R H 70. l 'ykl" ' lli' h' 1) '\Hk~\rl' Chlllll. kaltlh.\t'. la koul utl \1111' c' r '" tn{:h'm furl' rlh' V' nl" icl th' / lnt!('l t- Hlt'ud kolli 4 jyøk.l~ Minørl" kllly l Vl'd!t'v Uf.! Awuld Luntt'l KllJillU "H.' U lil!\llblllnnch' hyk l'."1 ""'i/( Sld1 948 S"li~ -- 1c1l~1 tilrcdl". No~l" "ak ilotl li Rh'dc iv{' 1. ljl'jd~rll Htod N wrhedl'l Am ~'n\ til Fisk. MRl wvc!t l km t Alllllllllllioll l tlontlh-'jrell. H~ kolli jnlet lil. 1Ulll' Mim'r HUftndurtuutl'r ofr andre En S>raHlRCktlllcrt n KoldinK andel SprænR810llcr ld puu Hoden CD. Kaplujnløjlnnnt Thorup lo'clol/(" Km r" nlllr"ualo beboedu 510- i Du~ en Undersøgele lor ut o der. 5P'llll1/1ølollen. blev ko let Auraagun Ek8ploliollell opklu'et. ncd i l' 11"".11 5prængkr.ter Dette vii.ntul/elig blive el/c1 der er 4-5 Melor dybt. D. Eka vonkelllll "en dut menol.1 lal a:- ploflioncl skele belondt SprW:Jl- Alfllwllcn 1110ll vwrc at no~t1 Robn k om"'''n d o. n s~. ved K.nlen ul Sprrongalol ikke cr blev"" rigl i( rødne ndtn)( Krnteret lorle formt.~ ll1ig nede i demonlerct. vlacf ~r an ~edl.. Hall bl ev dell OU"( sal nkel- "der Tiltal e lor " "uve ud spredt do flyve.kill 0ll 8"a1l01 ted 30 ovor Thl.led. fyld er Toradu~ d. 6. d. 70 Aur. - Pru Llindpoøtbud L y ~ Q VetlUl~ fylder O".dog d. 5 Soplbr r.o Aar.

15 el! ved to en m'-te al... rum P.. r Ka..HJ(htdø Can.du H~lte' der vlee. l "'.tll'< D h'''!.. '" n f'um Llllhed med.robln r~.trf. e d b d kler md!o:'m d" Drn hindler orn et en 00 ved dereh ~:~" Arbejde DA er 'lild ~f Spændt"" f~u ~. n Da eks. 1alllltel der er 4-5 Meter dybt AUlj.!"1 plollioneu skele belalldl Sprrer.gkomlllandoen lig ved Kanten ~ Spræng Kraleret f10jlle lormentilg nede demonl ~de. o "fleklfulde Op'llder. Ebl.. "lleø e"-~ 'kendt Th S~H. A E.F. Ugerevy. der huat er n- Sedlen. Han blev den Gang 801 "/Hlen hnr kommet r D'l- under Tilnc lor ni huve udapredl un doa NkøblngBrog fen ddr f'lyvcskriltcr og Slrallel med 30.' n.dvorujlcl h.vde undr Filmen roed Bane o:l~r Dages Helle. er 'R /lodl stlvc Stedet lor.t benytte Rule - Gerda Oanz meglede sg skyl- Thløted - Pru fyhler C Kvinde forbindelsen direkte til Th[aled. dig idel hun aldrig havde tænkt 81g: ol del kunde gas UB gall '- H li. K i Tbisted. og ol der vilde blive noget ud nf - Alles holdt Handels- Ol?!'on del. Hvis hun vilde have angivel t medhjrolperforbundets Thsted noget havde hun hoft rig Lejllgskes :~eling ekslraor.dinoor Generallar- hed det. del hendes Moder samling i AnJednlUg af F~rbundet8 havde et Pensionat Pjerrislev Kongres der afholdes Dagene hvor der boede Uere PrJhedskæm ds. Som KOfljZresdelege per". Hun kunde have angvet ral holdt rede valg les Kontorfuldmægtig disse til Tyskerne hvilket hun Jing paa Niels Ris Overassistent A Prost mente var værre end det hun nu rmanden holm og Kontorassistent Engguard. var lillah lor Hun betragtede gaard denne Sag som en Letsndighed ~Jertelfge To Aars Fængsel for elllapek og Ubetænksomhed fra hendes der var Side. Angiveri. n ra len Sygehuspor'"r K t o il; l afhør gi" 5er Endnu en Kvinde døml ved tes som Vidne. Som Domsmænd fungerede Pru Katrine saksen l'orman VeSlervifl' Ret. Kobbere. og Boghandlerske Pru forhold Ved Retten i Vestervig behan d Marie Jensen Hvidbjerg. Saglører af Ud- ledes Dag SaRen med Servear øgel Jacobsen Hurup var beskikkel ind Zlf riee fru Gerda G! a n z. der Lærere sla mmer ra FjerritSlev Hun var anden lillah lor Angivefl id el hun i 1942 e~j' f da hun var ansat paa Krabbes ælp Konditori l Hurup havde angivet. Tho. Sygehusportør Kro"h Hvidbjeq;: det lidi. Gcll/up til Tyskerne. Krogh 3 Kr. hs\ dt: været mde poo Konditoriel aard hvor Pru Glllnz havde serveret lor r.!llen ham og da hun vilde jerne Ser. ~.ar;o vicel. fandl hun cl illegalt Flyvehvert skrift under det Fru Olanz havde /erne slukket Skril!cl i Lommen og e ad havde senere vist det til en Tysker Mors der havde Adgang lit Reshmralio. fenne unde nen Hall bad om at laa Sedlen sler. udleverel -og.!oskede Besked om kaffet hvem der havde ellerladt den. ieder Hun kendte dog kke paa davre. rende Tidspunkt Perlonen hun mtshnvde serveret lor men fik senere Kas l og ved en Samia/c med Odr. Harry ngø Poulsen Hurup oplysi at det vir Krogh som havde efterladt som Porsvarer. Bftef Domsforhandlingen idøm tes Pru Glanz 2 Aars fængsel med Pro drag af 72 Dlge lor ud staaet Varetægtsarresl. Desuden frakendtes hun almen TlJlid 5 AOf og skal betale Sagens Om kostnlnger. Den meddelaglge Odr. Harry Poulsen kommer f Bflermlddag lor Rellen. Fed ladage. Chr Simonsen TinJi:strupvej 14 Thl8ted fylder 80 Aor Tlrsdsg d.. dø. - EnltElru Sdsel Morle W lis b" l!(ostet 7 Thisted fylder 75 Aor Søndng d. 9. ds. - Pro ~He Murle P e cl e r ø e Kastet te Thisted fylder 6(j Asr Sølldag den 9 da. - Mekaniker Anton M. Christen øen H01lneslTæde H Thisted fylder Mandag d. O. Septbr. GO AST. - Depotbestyrer Chr. E b r ø d Thisted fylder Mandse; d. O. dll.;o Aer. - Ellkefru Andersen Nr. Alle 37 Thsted fylder Mandag d. O. da. 75 Aar. - Enllefru S e f f c n C n Katlet36 præsentanter ved Socialdemokratiets Kongres TK Om Aalbor jylland Thlslel lørlle pba Gr An 6s An 6s Thi8le ~ om dl var H og '~. Eks. en Udi monse wmg nerwl back slort Turn Nu Union remg ber il 15 H 17 H og 13 Kreds De kom~ Ydby' østerj Senne -Hi El Hanni Rær -Val Skjol Snedl. Q Vg- Bed -~Hll Rær K.~

16 -~Tl"n 10VA.(1. lfoot:nnl:: BOGBND Chr. Chffjensens li... "... T""'... "1>1 11. (fi}.. be: ~~lf"". " L.HED Veølergllde 116 T".~ Ovesens Vaskeri n _... T~~- Ta la t _dul/l.; til VØA' J 1- T M~... var i fil d. 5. Retten aatte i 6a. Taksten til 4 Aars FamglOl og 5 Aars Tab a' alm... nllid derud DOrit "øldl op yllce N. K P r O t Tbllled Ørd '0121 P'rlhed.k~mper. ""tfnevr!llt.nt for HeiDel og sigtede p" C Chrl/o ller le n. fom~; ell hal... '" rykkede ovtr med Muklngevlrler k ved el BefkyUel5e5rUm aufeer havde anmode l kæmper o!'! om al ophæve nlngen. PoUllbetleot havde r. sin blkken sel en!!tu el Par kaste lig ned lerrer;taar Ul ud til al del Vr sirt al skyde. VltJntl byde Ul ved "lue ujrlghedar Mldnel/eglere oprrede lom PoUl! Oll/erne. 51.b/nlend.n! K" o l kke gtr.n l~r~ for ar nlr en M/nev.glene d~1 : Oommen kom til. Aan Penglel med al armen Tillid o. H" yar Diges v.r~lærurrel'~~~::~ :~P~.::.:;.~;;~:.:r:. OlllkO.ninger. 0_:.;; ;5. "hl ud~n for /ndhein/ngen ~r su Pld skel Vidende. MmrlneveKlerne ~kke Hilsepligt over for Værne m lgten. Nur de hilste var del pli eger DUlln ~ Den Ut.lte H.uld J e n s e n op/ylle t Marlneveglerne rylke r~e hulle nel " vide de ~r underkulel de da09ke og se! ~ ~ar nd al være PoUli. t Kr. Han udb'dn ld med Henyn en dom A... F... _ til... d... J~... t".k TJ_.... lllunede Dommer Medvlrken af Margrelhe om eller mllllere Sagen og en Oslehdlr. Jespersen ~"'~'~~;:;:::'f\ Dommen: 4 Aln Lorenz J ø r K e n 8 e n Tlb men Tillid les Ankllj!;en som han Dage fldflgea som udsluel erklærede sg uskyldig Olnske Til SRøreren visl hvde hn veret Marineveg 100 Kr. men delle Arbejde Vlt eller OplaUelse ikke Spor bealæg' -= _=-c""'----= =_ -=--- med y5k KrlgslJeneste Han selv al han som deltagel Han var blevet hurdt suret og havde. melede Anklageren S ven d. e n S.gen og ';;; ~- godglori al H.rald Jenten lorte"el lysk KriQSJenesle og krævede hm døml ef/er!!nklage "krlllet. ogsu være' i Pangenskab. Ve~ POfl~Dre/en Lrs R a 5 m u 5- Alslemnlngen 19ZO kom han ii 1 til panlod PrJUndelie Hlhøre Danmark og han havde. nelop landl a. der kke ] 1928 drevel sin Pædrene.' lysk J(rl~sllen('slc. Bler Pli lene Tidspunkt Sille tcn var han anul som nd hvorlor hn havde sel i mind og han bje~ ;;~~" SK neduget lit ~. ~ den. Dereler drev han... handel med Kalle A B Holller Ofltn Frem Edvin Hansen Kø.'!e O P (Anlnr) HennlnJl frandsen 'relllu. le" W Ha"~e K B SVi"U der A O F Net l:jennike K B HDuld Lynga.. KB. Ol. Thomsen Jydsk Femkamp Som ~enl c l ll1 AMhu8 501l(1l1g5. læn~de8pflnj! ~ m Løb 239 m 0'5' ~ O l 3461 Ol løb blev f" Nr 2 med Se". PC Sceherg Skovbakken vllndt løbet lned 444 f 4 Sek Placeringct blcv: Din Thomsen 2946 P. J Berlelaen AarhU P Per Seeberg 2140 p..... Hy dansk Diskos.Rekord Poul L.run Odense h.r ni dlnsk D.kol Rekord del han Alhlelik malchen Sjælland. fyn Søndagl noterede lig lor Ul6 m. MARE YDE' Systue og Titskærerskole 'l; )ernbanegadø 3.nbel.'11 Ell'Vfll uddamres i ril~ kminf( ndtil da han Væglerkorpsel. Nogen [nle/cue havde han ud over 81 han ra havde været Meolrm li! D.N S.\ r. fl~ PaSlm Sch1l11dts tyske Par!! Som MarineVfl'l.!let havde han Uddannelse en tysk Lejr Desuagtel oplallede...; dog sit Alb~jtle som værende hel civil Karakler. ValbnC\e" ~::~k~~;".:kun lor sin per501lligel f Skyld Thisled ha~de : Gellernl MilO Tse lun~. han ganske vist delllllel ~lsse den kine.llke l\ommuni.uorer v VD&benøvelscr. men hans vjgtlgsle MB<~"" Chlollf;l.Kai-øhekø Op!tave havde d0l! været al p/ls~e n~linde { ; Chunklnll for. el KOfJlor Slml et vække Kol/e shlaitunen i Kino. gerne om Morgenen Lennen on' =.. ~~.... drog 111 Kr. ugl" D hvllke han hdvde bel~u Skal. Med Hensyn H Bpisoden om d. 5 Maj. hvor MDrine. l Thisted med Vll!ben indtarel kr1ltsmæsslr Hold over lor en Oruppe Prlheds kendte han kun Tlldr/l_ Relsen al Omlale. Sel~ havde hlo sddet pu Kooloret. D~n 8. Maj havde han meldt lig Selv til MOdltandsbevægelena Hoved. Som Vldoe fremstilledes dt!rpaa Holm H vi d bl Clr R. Thi ated der ndlu 29. August 1943 havde arbejdet pu Mar nearsenatel l Thisted. Han kendte 88mtllge Marlnevl!8gtere Gir havde n el Tgvindue pas 0sterbakken fulgl Begivenhederne den S Maj Pli VegeodllveJ. Hlo bavde dl! sel Tmllle paa en Trappetlen uden løjratio kommer -- København. Blrer Medet Our J mlnl9terlel mellem elene Teksl!lbranchen (lg øen/anler for Forbrugerne venles al der buver Serla Møder pu mulet hele denn~ at Problemet onl PordeUog rk.! nye Tet der endnu

17 ter om- erg blev til 8teer krave frv.- i til det "... " ""'~'~"'-.""... u... '~... " '''r rationeringen. MC1/\ Skjorter Hnbitstoffer og Dnmesloffer rutloneres.':ennem et l\!{l'l'kebyslem menes det nt Vnrer som Lugner fordeles gennem Enk~t-Rekv[6itioner. mu igvi~ gennem Kommunerne.. l stod i mslageharde trollor Kapolding sogelse plosioageligt en det re at blevet ar s l Fe.;t. p" Sepsflag tet. ud ". elavshavr Fri ngen g. og t Kø Fe~t.". "... '''"". V..."..g J'UlHmu og Formanden for l\obenhiwl<;' horgenepræsentatioll n hllll nedlægger sine :\1:1.n(\1\tel!lom FOlkethingsmand og BorgelTepræsentant. M arinevægterne idømtes begge 4 Aars Fængsel. Forsvareren slig-te rorgæves at Caa anerkendt deres Yirksomhed 1 Sagen i Gaar ved Ret.ten l Thisted mod Hnny Bernlu\rd Muller Jensen del' sigtedes for nt være gaaet i tysk Krigst.Jeneste. j hvilken Sag Gam'dejerne Jens eh'. Sunesen HilJerslev og Henrik lenriksen Huning fungere~ de som Domsmænd nægtede den tiltalte sig skyldig. Han fol'klll~ rede at han - efter at hm'e al"~ bejdet som Gartner for Tyskerne et Aarst.id - havde segt ind som :l\la.rineyæg.ter hvorefter han i Kebenha\'n havde fanet. udleveret. Uniform og en Pistol desuden havde han flere Gange st.'ul.et. pall. Vagt forsynet med Gevær. 1 April Manned i Aar "sagde han op" den sidste 1t1anned for dett.e Tidspunkt havde han bl. a.. gmet Vagt prut Havnen og ogsaa mnat~ Let passere gennem Byens Gader men erklærede intet.l hnvc vil~ let foretage sig hvis han havde moo.t. Saboterer - Det havde han nemlig ingen Ordre Ul. lun havde [llet lidt Undervisning i at brugt! sin Piato) og oplyste at hanl! mierordnede en "Vngtfo~ NT" K)rlcrede under den tyske som almindelige Lønarbejder. Kommandant. Hans Ønske om at blive :'larine\!ægter skyldtes. at han saa havde hvemnden Dag fri sat! han kunde faa Tid til at passe sine Bier eller 40 blev han ::\edlem af DNSAP men udmeldte sig i Sommeren Lonnen havde været 108 Kr. om Ugen til at begynde med men havde gennemsnitlig ligget paa 150 Kr. og en enkelt Gang været oppe paa 200 Kr. Ved sin Ansæt~ telse skrev han under paa enkon trakt hvori der stod. at han var Civilvægter. Naar han trak sig tilbage inden Kapitulationen skyldtes det at han vilde undgaa Sammenstod med Folk hyilket han mente let kunde ske naar han udførte. Vagttjeneste pa.a Havnen og pall Kast-et. Endvidere var det hans ndtryk at nogle af hans KlUllrnera.ter blandt M&rine"""gteme kom for meget sammen med det tyske Politi. HlUl hæ"dede ikke at have været i Unuonn udenfor Tjenes"U:>tiden og pm Vej Ul og fra Tjenestestedet færdedes han ch'ij og uden Vaaben.

18 Side 2. skcrn<' lil ~\l AUgu"t UHS. liu. K o h n e Jcslred UdtAlelscme bcjdstl<l omlngt Hnn var ogsnl kk 3& forkl f"- om. at Munlloncg1.crne U\de \tl!- udtrandt Of egcndrlft for at unld- ~~r j':;~:(~;~"6. ~;~; c:m MO~sre- _. D l l d- " <rllt Snmmenstod med Lam 5- l ret udenfor... Jren l' R"... d nell hn\'dl' g('l :\'U'11C\'1l'~ ern\' THSTED AMTSAVS Tirsdag den _. St'ptcmber. hvert FAld vn.'rel mod hnns Bern- mll.'lld. Fors\'llrcreo protest.ere (' 111llclop lwm Vlgtpo$lP' linn -.".. Jing. \ -ll.'gtcme havde mgen 01'- ('ndelig mod Krnvet om Konfiskn- hnvde ønnlt'des let. Ltlrentrf; JDel!!! " dre til Plllroudlermg kun lil nt. Lion f Tiltales Byggcgnmd"\ D('l g('nsen td.hl med cltkntnbln l Slg- be"ogte og in.spiccn~ dc' tyske Dc- eneste det vilde ramme "nr tan~ ll"stlljmg'. Jllln hllvdc' otti- "cl. poter. Kone ~g Bnrn og det kunde Jkkl' Vægh'rnc 1 grllnll(' tyske Soldll- '* 1) Stnbotintclldtulls Redegørel. se (or ~rarinenclftcrn('s Stling. :\oller J e n s e l dc' fik fore- \ære Mcnillg"Cl h'runi(ormor o~au Jørgensen Den tyske.:\arine-stabsintenda.nt K o h n e forklarede atvæg holdt de forskellige Vlclneudt~tle- h\'llkcl bl. vlr Tt(;cldel naur hlv' terne bln ser erklæl't.-.de at lum aldng Dontnlend reftel til der var Glso\"~ls('r hvlket skeh' nntllget i 1\o~nhn\""n. hvor de ogsaa fik nstruktloj. de optraadt som Politi pallgnden. Sagen oplogc~ es :eter en T- ret hi." Cfv.!r den forsle Folkefonnden de ble\' sendt ud i Tjeneste. r Bem-ndelsen \ml" dere.<t. 115 Dage o ~t.:\farinc\'ægwnle hnvde flere Gan- l Doms som lfsagdl Jltll.1 Ann'! stri~jjl". nto~uden hnvde v.l'gtcrge faael Besked pm ut de stod mes Forlob Den od f r ud- ne ugenthge Urandslukning-so vc1 - Opsigel5esfrist een Uge. men senere kunde der siges op med een Dags \'nrsej..:\farine\ ægfetme Jlorte efter ridnels Opfnttelse ikke td Værnemngien men Sporgs llllalet \'ar ikke helt klart. Han Jwrde gjort TJeneste bl. l; j Finland og to; orxe og ajle Steder \ nr hilste med den tyske Hllsen haj' meget lllllgvlr1g. /fim 9 til 1<1 kra.vle fra Plnnkevætkc uu l \'ar Hilsepligt men sædvnnligvis sngen hllvde SO Jll næ de med lt skyde enlner det futo;ogte nt ~n_ "t-r det snadan at man kun regnede re Arm loftet ~ Times Pause fl'll.. Lejren. Cll. T.dakere tl" Wehrma~lltsgefolge" J o ' g e l s e n hævdede bestemt 11U'ilfælde af hojeste Alanntil- Anklageren hmvder nt Mannevægierne forrettede krigsmæssig!medlem af dt>j)"tyslæ ikke al have bam'et gronumform 5tp>h \-'ar Vægterne under ' ærnelliiglens Beskyttelse og blev af Tjencsle. ' M!~i1~eta l som Man ne udenfor Lej 'en og heller ikke at - ha\'e banrel Karabin udenfol'sh'_ folkeret<;hgegrunde iklædt den ty debruten. ske " ærnemagfs enifonn_ Denne vægter. o Hvidbjerg: ~aal' der \1U' lkb!idn.ing.ikete f Thisted forsl d. -J U~iddelbart ecterljden. ;farste 8. 31A/':1. 0.'1- Paa Anledmng 'M-Anklageren erkjæreæ Kunne. wb Vægternes Unifonn \inr af civtl Karakter menodet tyske HOJhedstegn (Ørn 0ll-linglrirors) er nnbragt i KaskebtenlnnOD disse 'Tegn bæres ogna Bf andre f Eks.Sporvognskonduktorer. Tilfælde af hojere A}nnnWstllnd m. v. havde V.orne flere.gan~ været fo1' s}'ddy-mcd Mnsk'iilpistoCl' Ge... æ- rer mkv. Rett8:n.:droftede i hengere Tid med!\"irlnet!tfarme\lægternes Stl/mK til \ ærnemag1en. Det fremgik ht:'raf nl :Unnneva_'gterne øammcll med Soldaterne j Dagene 1...!). ~fa) "f ter Ordre :( Geo r j r.;n Te J manlj deltog l Le) E vog1nmg' drot d(llmp \.11' ajlerhoj AJarmhered d t l :\-Jlj tf lu dl' nu'r K:lmJl mrjl.'m farinf flogt..n. OJC. ~F.d kn rnl}(!rnt' / n f l Ofll dl n / igt flfl ' mw nu t lil flt nell'ml r h d ("COM under danske Myndigheder og Fæn~e milius t Desuden SCl og Sk}'dt'lwelser l ian"" eg- det var ogsu.'l tiltaltes Opfattelse!;tnnet Vnretægts nrres. Omkost. nede Vægtl!rne som temmehg i at det 'n' Tiffælaet. Hnn oplr- skal hlln bewle s~gens Betænk- ngre~!;i\'c og forklurede at Vægste dder!! at Vægterne fk deres mnger. lan udba Sf til Anke- terne pan nær J"rgen~en efter Ordrer paa DlUlSk af Samuel del ningslid nl. H. bl Appe! den forste Folkestrejke fk udlevar "Vngtfol'er" og at der ikke nævnet. vnl været. verel <nr"bljlcr og fk Ordre til PolitifuJdmægtlg S v e l d s e n gal' i sin Proceduretnle en Oversigt over Anholdelserne fra d. 5. :i\aj hl Dato. i\fodstrutdsbevægelsen anholdt 158 'Fiersoner i Thisted og Omegn og 98 i Hanherred deraf Joslodes henholdsvis 90 og 73. Sbnel.e' 'hnr PolWet anholdt henholdsvis'scf og 12 og losladt 44 og 10 san det samlede Antal 1 ØJeblikket er ca. 100 fængslede i Th isted og l ~20 j Fjerritslev. 'b ' Taleren kj-æ"9"ede' l det foreliggende Tilfælde Aroller dømt eflet Paastanden samt hans Byggegrund i ThingstruJ) konfiskeret da det var Anklag-myndighedens bestemte Opfattelse at MndnevægteMle havde ludet sig hverve til lysk Krigstjeneste. Ting liom Vnifonntring og lyske Højheds- 1L'gJl paa Umf017nP1 Vau!X'nheaiddeJse Ol{ JnddrngTlmgl'u unch'l' \"ll'mlcm:lgl.cjl til Be. kylb'lsl' UTld/'' l\'jg;handlingl'r i':plrlmpl o. li. :\olaj om "(JXl'n( 11C og dl'n h('1lrl gl'rnill~ /'H' f)rdn'l' Uta 1\ k og lul. te dl r(l~ 'kl' vl'rnnhll'd" nu'c1 f'ij il. ( l.rdt'c/' llllll l\ Ak J;..ig LJ'tH'~tf'!'.a 111'11.m(/' ~j (" V" d'l' fir' HH f''/. Ting al Va's.rlprllt fik df " lt" imfh"l nlf'1j AllklJl{'T} 11 dlglu d l kllnd J~k: 0111\ nd l H. glnj/lg' t V'Kt ti ud fort 1m <: t \ t b Jcl nd (}m! n ~tkh il marft "tit J tt. '.. nl. r hvl.au li Domsafsigelse paabegyndies 5a ~ mod den 50 Aar gl j..o~ntz Chr. Jorgensen der ej loop!l Opsted Sogn Tonder Amt.. ' Som Domsmænd fungerede :Margrethe SV3noorg Malle og Ostehandler Tit Jespersen Sned.sted Forsva-. i l'er og. AJlklager de samme :..som orsle Sag. JOJjgensen vur tiltalt for at have ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste det han havde fungero.t som l\farinevæglel' i Thisted frfl 1\1[\J 1912 lige til Kapitulationen. Han nægtede sig skyldig i Tillalen og hævdede kun nt ha\'e nrbejdet :;lom civil Lonarbejder. 1h\O erl.endte dog at hun været ;\11t'llevll'gter. Hans For::eldl'l' og hele hans Fanllie hunte bol~t Nonl lp \'g hun ~('v h.lydt' S!ill\C'L i tysk Skole og hl\\'d(' in gt'1l Tillowtlling haft hl dan~kt FUl''nmgt'' lian ym og'saa tv k Hlnfll'nwn.l 1 H1;) 1111'\ hall t... k ~oldnt og 1 '"11 'H7 hlc' han snllt"l't 1'1.11' Slagl'nt' H'd "c'nlml. lun lllel"t'1" ('ndnu ;\hu af c1.'( Nkud tlc'l" mlllt<' hum iht'!'. H17 hit'\' hnn t 'g'( t t i l Fllngp i (lt ~ag i N. '1 heden AtL l og 'lir l!nt'fjf'l' t 1gf'1 r.r fall}!! tn \lr 11.\11 \t'lhi t hlt 111 l~ mert U':l FOd!t'!l! :a: 111. nm han mhl1'ud lurln dlu lig r: t fl td l t t t l l i l!l' 10\ n Alanntilstalld var Marine\"1eg_ terne altid i gront Tøj for- i-kke at blive betragtet som Pnrlisane"-r! De havde ogsua ugentlige Eftersyn af "naben m. v. J o r g e n ~ e n erklærede at hun nok havde været til Gasovel 'se men t btta Unifoml. Kaar han al'bejdede i Haven havde han en gron Troje pau Andet gront havde han ikke barl"et. 11 v i d b j e r g fastholdt Forklal'mg. D... OHN s.pt. A... U SDLE!:-'~ it.52~. sm.\nklt\~c o~ Forsvnr. Politifuldmil'gtig S yen d.<; ;:l n kræ\"l'(ie.jo1'gl'nsl'u troml ~fter Anklagt's.kljftt't iltet han S\lm i flu"l'h' Sag rundt dl't lli'\ l:;t ;\lm'iljl'\ ;\.'gtt'rl1l' var AUTO' LYOTER Fru Heltbo 67 An med S Vtllen forst Aar )land terlad fem E - En! at ty::.k 1\. rig!' tjent.>stl.' L:md:-.rds..;agft.ll'l'l R a s n\ 11 s!ol (> n l.. r.\!wdl' H n p.'\lt Fl 1"1' dplsl' og suh. rt Smflll'd... lttl'bl' undl'r 1(>n ) n hl li. 1'1 $W Forhold \\.~l Tl t(' Op\.d<:.t 'go \fo\ k\lltg. nl'r fol ljtgt (H' 'uqrl'l :o1u" \ t dhunm\l'l~h' <lil) ;\lt'<t'nl \"1' (h t 1)'" \111\111'\'1.\1 l T\wd ht'1t" m Til1\l\~ t n n l h'l tp;!\l' \. nl\". ~ m~ hl. dl'!" u l' \ l'l"\h'l1 Ul Hl u'hi k\hh 11th \1 l l \ln 1\\\ l m t; f li ' l h 1 li ('1 h \ t l \11111 h(' t \ 1\ ('nele Thm~ T h i Son Af gi \' )taj bene ~en(! d. Drii

19 '.~ "_~~r" T h... jt.. ~ oi d.. oom."... ".1. So". ad M n r UD lo.' 2 <1!bnd.. le... nr ~U ' "'~D n ~ 10 lt 'rn....r A.!' r u... };o". lo S lot"o"" X l<>t~l.\.bo... ~ O... tll "'ar"".".. r r.1~. ile GA' "'0. ~ \LLEUUll1 " l..... _... "" 111~ 00.. ".. S n.".." e.n_ Tht..t<'d ;... 1Ja1l~ru" ~ " t "«''ar ha" f'"... "'«=de )hej!e Pr... '"". d~ _!date det. d. m'lrtl lil.t opl... da 10 Aa... ;;.; Do.. euer "~r -" Q.' DOl.. ri... et. HJ-.. bar Ak.r.~ lill KaRatn t.h.l.tug. he~ F... ili~ hll&i<fr ~.t.... P'"a Met\P..j"" hli(. 0<... "<r... yndig. drl.tor<' 12a... Sal o'-1rg.. t kakhaj Tr.."mm..'!"\1 nm Vin- \'ol.m' ""pl>~l 11.. \ J 1.;111'1'.. 1 Fru Glantz Hurup idømt 2 Aar~ Fængsel for Angiveri. l)om"r"hllndhttfj\'" v mod de r... nplro" r ~~le.01a \ Pm. lryde DE- la lu.. t det ~ O"a. ~ er som _...:=U.er. T.: N"j Jea V.lU" da kk... mer 10lm der bek'-~ Do" Dom. r-erlekt Tyek. """er mmer- p k 4l!del. oa Pobtim l m. De und.. da tal" mro er ankjaaet for An.y. /: rd. Cm. hvad hun bllvde fundet men ein Sag behandlel en. forat han afbrød hende med at si". at POlltlmeeter" r drthavdehan.hørt. l ' Uot Man. t>.. '\"Tl>*" _ klal'l'da. at... :er 11..'\. Y1 Æt l hlln ~kul<l....""to med. en 14 ' h"..rfnr han Kk i"'" 1*&... riet for at drikke Kar ~. la Ol' An~rirtet d n orelar D" Var det for at giv" ham Underrelnin&"! til~&"elb PD.r. 12 Stk 1 y... Glanu der var.'na.t... Fru 1'. Nej det var for at fllll no-.ret at tale om. toriet i Hump 10m ':~~- Ponl'l!n a-ik kort efter. ~n et paa Overtrædelle :.r ~~:~.c:t havde. omkring 1. Oktobet-::2 hr D. efter kom Krollh il[l':n ovefw!.vet et efterladt F)'\11L'akrt idd PM Konditoriet Ol da ~ Ul en t yak Officer. ~t v... n'a. Poulaen der Ol apillede Pind~. t Marti... Hun kaldte ham ud Butikken Oll er nub Kroab. df:r nu er S". _ don" d.. _... h at an. r... gel Wlportor Hvidbje... der hav_ lagt. Fly\-eblWt. DU!lDd inde d< efterladt Bladet. bvorfor hld HJlfrnl!l. fik en HeftestraC JU SO Dap. Pm.: Hvorfor uade De det! Hun tiltales DU for at lade lin Vi- T.: ~t -ed jeg kke! den være Æ&&et Videre PM en... Pm.: De anede jo at det akulde dan Møde at de d'nake!tiyndjar- a-i'"ea idel"!!. h'ad l\trde PQulMtn heder i Henhold til da "aume til det 1 Lov blev h"1ldjt('t til at straffe T. : Pomaen Sl(de at det ar Kl'O"h. pdt. Ham ke~r jeg. Han er D: Erkeoder De "ed. at ha liat fra ~lrup. givet Bladet videre bar med\irket Pm.: Hvad ijorde PoW!iD saa ~ Hi. at Krorh ble' fænplet? T.: Han gik ind og drak... in Tiltalte benællf.ede ~. Kaffe h' orefter han gik. Hun forldarede derefter at d. Denne EpillOde fandt Sted for 2 Oktobtor var der korrldwt en Middag. En Timeatid efler kom Mand ind pm Konditoriet 0i hav- OberloJtnanlt'n Sllmen med en de!x"ltilt Karfl'. Da bah var M- øndt>n tnlk Of"flct'r ind pm Kon 't. randt hun undt'r l'n Tallerken ditori('t og belltilte b. Krogh Md ('t en.relltk F1)... t>blad. flom hun dt'rinde endnu. "0\ udtaltl.-' sig ik- 5tnk i sin For"kla-'delomme. Om le til mig. forklan-'de Tiltalt\" Eftc'mlidtlagen VM 14.SO-Tidl'n S\\ 8tmb h\-'n til Krogh. kom pn var den n ute. der - han 0ll _t" i en A"U< h _ r 4" Anklager. 001Tl!l";'" :r.lna 100m \ OberlOjtnanten... lod ~ om danalr. P<>l'U... Blc mhldaa 'lt Fru~ ~ne For_ T. Det VU kke meaeu hnm Btod P C. VeRur:aan. der lividbjul" og Fru K...~~ Jensen. Videre f~ma\k det ar. Forklnsen. Kobber" ~ Lenk_ nn... n paa Eftemud. ugde bl ham h' ad Slap Politik Den n: ejet kunde ~ bvorfor Kroah 27 Aar g F d~n kom Barry Pouleen der hllvde aact lt det YU" den alnun- Glant~ d~r \n)m~n Gerda ofte \ar Gl'st 11M. Konditonet Sllenee'r POulBen tidl-aah. ":r y ~llp danlk. Politik... m det '\ltid havde '"R~t Ol ~ vel or" dennd. Hun Vilde da fo~l~ ham var det bedal~. Veat~'a ud havde da a\ et J. til at d.-.ft4! Poli- tik med ham... da bad havde hart at Kroah ik\l.e havde. r t at lase. havde ban ~ at bad kulde melde SJ. til Fnkolll'Dazl.. nark hvortil Kroab. ha... ~t at det "llck ban.. ea todt. d~nom Veste. en oc hanas.- ner ilde Pl med Da ban forlod ~ efterlod han el ~ F\j Hpc -ed lit Bord fonll. b.d. m" C: at P. C. Vestel' eret Ol _ ' 7 NU.lst. Gartkr ' "'psiil dø opaa sad ""r. havde..at: af. at 1rse det. Et Pv D'V efter kum bad ~D. ind PM "Kondtont. os: der r.ad N... P. c.. Vøte&. 4 sammt'd. med. -. Par andre N lo. ster. Da ban ha... F\j ': 'at i EnndrlnJ havde han ilort &is: ldl u"keddelij:. idet baa bavde taayt BTler paa Ol ea "aejret ml'n han kunck> R. at dit MW_ lt' ham. Kan efter. at had ~ kommet nd. kom to 1')-v.en 4H- 1nd. Ol da os: u dit brmt aodt Ojt' med. bam. \"V had klar OYU. lt det ' ar opd"t\. at lift ni" hml. dn ha" efterlmt nyv... bladt'l. Opaa Fru Glam ba_ han hll.m und"r Ot.P""\"'tion. Kl.... l rnll~tb"1 Lin.. "ln"d ".m holdt T.: JR! lun rorklatt'de videre. at Ob lf' cl" han... Flyvt'bladet.tU" lu' op af l.ommen havde hun ro... kr"'. hvorl.t hun havde r... t lian havdl da MEl. at drm T.: Jal Pm.: Der ab\lt.. kb....

20 -... ~ OOt' 7 rltt j 1'd~ OK 7 b.> <>p om l~ Øer ~ <kr bje' \ ' ~ dl!!' k.lotto DOg('t ~t Jlu -il med.'uldj:-e $U... '.. lntcl1~~ mw~ at ('od LiSL ba\~ 'i"e t Oro~.bo.hJlr ~t ':un -rnr:~dl ListerDol'. h l'ad m'" pm. ~ Falk er det' ~t8'dll ej ~~ Møder os:.a.d".jd ab!!olut er jl n\'3d J11.A.!2 skril'lu'.lft'.l b. lunedes f j A 'u E'ne til:d ~ Qi:t den Ordnix.. 19l2. F~ erken.b.u ikke dw:1.lti!re.b} edet er ikkf ~ se 4'-'ad Byt ""let p&a \'e5~.og moderniseret l!..er i Stand til at Kr.a.!\:r ej]: '1.a.rn Bynadet er ijtk oplyse nøjagtigt. b.iarmet til G.iotne '... t kru:! ku s!1fg' fra 1942 at El ngen ka:n til : DOgE't om h bxje' et nyt G m"'" demiljdr. Hr "'" lut et PaJ "" paa m.. Skoley. Ji:::dcntje a d mod>... "iij~ nani.gl"ens BcskJ- t!:'"e <)j{ bia" :lf fojkcl'etsjlgegnlllde ildrud dell tj' ;k~' \'a'nhmms-ls Und ol'!". D<Jntt6 l ~llinfo':'_kete! Thisted fm;l d. S :UAnn"<llO -)"):1..- l"lw. AlJledning ~'Rf~;;\lklllgert:>!l ll'klæ:rade. K..nlll." ~ V(l'gteT"lli:-~ Uuiiorm \"tu- lu civ:l! J.':11... klel'. 1en.;deL f:\'l'kt:' HMJL>dstegn (Om (lg"j:fngetrorsl er nllbrollr'~ i 1':::1..:ikobl.t:'npgue D dj~-j"nru uæres {)p~:hi'ltndre f. Eks.SP<.>t" ogns J:onduirlorer l Tilfælde af ltojt.".re Alzu:mtil.stlmd m. \' hm de \'1Q'kg"De flere- x;j.ng>t> n.'n~t for- 1'.\-m!tV-rned ]1.'l.st'!hpisf.l!ler Gem... rer.mldl'..retæri:lifroftede l længere Tid med j\rn:llet Marinevmgtel'nes Stilling. til \':el'l1emagten Det frejl-/ti kl--llcr:u.:j; L Mln.lJewegtet ne ;;nldlen med Soldaterl1e i Ddgene '.i :;'b] eft~r Ord\'! n.f General Lmdemanll deltog i LeJrens Bel"Ogbl1ng det dellne \'l1r s.<t.t i llilerhojeste.-'ljal'mbej-edskilb.da det 5. Maj truede med Kam l mc.uem j\farlne'æg ternc og F~ )Crn e. Med H. t. en Episode den 5 3{:lj hvor det tidligt om FornlJd~ dagen urer var konunet til et sammenstød mellemftihedska~m pere og Lejrens rogtere fo'k1t1~) rede Vidnet at han regnede med" et O.-erfald hl'odør han gav Soldater og J.1arine;oægtere Ordre til.at gaa l Stilling ogsaa med }ra~ akingeværer men det n u' kun som en DemoDstrntioD. Da. der efter 3 1 :lun..s Forløb intet ske~ trak Vidnet sine Folk tilbage<;p~ lun'de da ikke "æret udenfug Lejrens Hegn. AnkLageren forle derpa.'l flere Vidner af Frihedskæmpere som for de..flestes Vedkommende havde værek-~yj EpisqØen den 5.?olaj. Læge Bjep;egaa.r:dj'der havde siddet.x~ TPletonenpaa Real :skolen. hande modtaget Meldingen o~" ~t J.a.rinevægterne gjorde Tejp! :lu at.ville angribe Fri... hedskæmpe~1' hvorfor han henvendte s;g til den tyske.kommandant Jer fik Vægterne trukket tilbage. K(J!pmallærlingN. PhF~ Oddershed" ~roft. Vestergade 55 havde set &-7 lfarinevægtere.tlula intfenfor tej";ejls Hegn og sil(te paj FrihwJ kæmperne f~'i.5cmaaf!r Karl.Johan KJ'i~ øtnffenetl forkhlred"! at der lan MaskinKevi rer. bemandfll ml'!! l1ul1dradc Kl'catn\"~\". Der var 1.onHnt-t nogle fremmede Handels- ;\1armev<f~g-tpre 11 d e n f () r Lejreo lig li _~rarim'vægterne (JgB/Ul \1M g:v:wt over Vp2'lwdahlVl'!j. f1.vrræ~p Knakkergaard MølJer d.. ha dl" æret tilfældigt Vidn: F l :ide"') f"rklaroof' at_ h:111 '01t tymjl:p. $rjjrlater j mørktl ""a dn Andl>n irle;if ludrnfo Leren) :"" BJ e rf'gaa rr rar op ~r(.. V#g'eo1aJ 'CJ 'rjl'l1m jlc '<llilifuldnul'll'tlg s" e d s e '/{W r sin Pro<.:Lt{lul'eude on ovm... slgt ('n'r t\nholdolsc'jll' f.m d. 5. "n) Ul Dato. ;.fkswuldsbl.l' Cg ej - sen lulholdl 158 'ljbrso/ler i Thisted og Omegn og 98 i H'lul lel... 1"1-'<1 demf lo.sjodes henholdsvis 90 og 73. Stinel-J"''h':'tr Pohti~t ' fll Jloidt WhhoJds\O-is'tid og 12-<lg' ios ndt.1.1 og 10 smt det snrnjed e Antal l Oj~bl~kkeL er en fromgslcde i Thisted og ifi:!:--'20 i fo)erritslow " " L "". " Tnh'ron kmivooc i det 'rorcl# gcndc Tilfælde Maller dollt ~lel' Pnllsmlldcn snm t 1M_ns Byg~ grund j Thlngst rup J;:onfiSkel'el. da det \'lu' AnklngmyndlthedcllS bestemte Oprllttelse Bt Mm'ine-- \'lugtcl'jlc mvdc ladet sig hvc3"\'e til tysk K'ig8f")cncstc Ting SOUl UnifoJ"'llCl'lng og tyske Højhedstegn pan Unifonllcll Vn:lbenl.l e - siddeise og nddrugningen unde.!' Vmrnemnglcl tll Besl;:l'ttelse undel' l{l'igshuldjin8:el' Episoden d. 5. Maj OT illorgenene og dell }(endsge3'oillg nt Vægtel'ne fik derej' Ordrer puu T\'sk og hilste deres tyske ovenu'dl1cde med Heil-Hilsen. t 'dl!dc ptw. tysk Krigstjeneste. P:U1 den :Ulden Sde \'lu de' (>!/'Sfl{J enkelte Tmg der ul/te imod men Anka.gemyn~ godkende digheden kunde!~. ;\e den Betragtning nt Vægterrie udforte alm. clvllt At bejde. Som en skærpende Omstrendighed roaaue det ogsaa ses at Tiltalte havde fortsnt Arbejdet eitel" 29 August og 19. September_ Forsvareren gør gældende a t det drejede s ig om almindelig t Lønlu'bejde. ' Fon;v/lt'erel Landsretssagfører. R l S t S S e n pillsliod principalt Ti!talre fl"ifundet og subsidiært dmnt med Sf.lrafnedsættelse. Han fa.ndt jkke at Møller Jensen kunde være skyldig idet han havde indgaaet en almindelig Kont'akt med Tyskerne som Civilvægter ef Ler Ovcl'ef'lskomst mel.. lem dsse og det danske il-lmistenum. Gennem Skrivelser fra et Forsikringsselskah og et Cirku~ lære fra Skattedepartcmentet.slog Ttlleren fast at man ikke betragtede Marine\'wg-tel'ne som tyske KngsdeJtagere og følgelig kunde heller ikkt l\fnjler Jensen ltraf!!!!;. D' Skydevaahell de havdt fll.llnt udll'wrel. Vtl/ kun Ul JlCl'sonJg jjeskyttehw og Unirormen val' ikke nogen l-l11illllrunironn. D( hal' fjdalt (lade S!mt O( Sygl kllsm' m V. hvlld Solda.f'r jkkp Klir og havde' hchlemt Arhejd3tiri hvjld dl r O$rRan skil lpr rlf~m frn ~Jrlnicnw. Det er 1111'<l UreU(' hj(~vet Ragt (t de l1ll' pat1/j.ijrn t PH/l nlldl'rjh' np de llf1r ikk!' kumm t undgllft lt fwrrlf1/j d('r PfUl V j til o~ fol Dr pot"rnl>. Dp" f/jf'liikf'l' ikki' For..fl t fra Mnllf'" fl'nh'os Side Jno t.r(}(l'dp df t rll"l'jnjp øik Qm nm ind ligt LøollrtKljrll' " in('''r Hf" t n ham kvtrlig ' :"' ~vpr. mm. MJtt Stl ~ ''1 '. v teg tel: - " :cllrfl\.o. _ ~ ' '~ l et ro dtlh!. umir;ldulbal t l 0llØP:Yud 1~'1 BtL-' DQnJsn!sigQ111l plll n gi L"Or.:-flw "'1!h /llo-d den 50 All lkw 10-.' tiel'o 'ro C lu' J/OrgensC \ "1:. "so " j ' lder J "ted Sogn l> d l\lfll's!l'ct H' f ""ni e ' DomSlJl1l:'lld 1111"-1> o.qtehlllld Ol" S'Snoorg \lfljlc g tcd.l"~ors"f- Sleds '11 'h Jespol:l'Sell ri.. tulldlsjljl"l k1_l'dc - re!" Og.r..J1 11- 't fol"ste Stg. ti]tll (ol' nt. 1111' JWgellsen \'lll. si;: Cng:!- lv"\etll LY dt t tjenes e ot llfln hu" f. 'rhi!lted 1"11 "'''.. A n >'1n 11 ltlt.>t1{] vm... i'n!" li ~' ltl(ivb ) lt_ ltwllu :utid i Jtl ont TOJ fm" iklm at bliv() bettllgtet l-\~l m Phrtlsahc'i-! De 111lvdo og~a-1l ug('nuigd "Bfw'_ Vluben m v syn ' l l r t e l ~ e n er khu!"ode ni O'' hlll'dc været. til GmlUvd_ hun ln ". j. hlttl\ UlllfoMll. Nn:'" :'ic l' h '.'~j-ded~ l Haven. havde J:\ h '-'" an en grpj] 'rl'oje pau Andet. g:ronl!l1wde hlll1 ikke panret. Sin l!vldbjcrg fastholdt ve ltl e Sg" l " de :l'ulljtcro. Forkhll'ng. d sonl Mnrinevregter 't. lin bonen. Aldage og Forsvnl'. lun 19 'J 2t!~gc ~.i1!~):~j~ 'filt.!!- PolilJfuldmlegtig S" e n d $. e 11 -'Sil næg =0> t "V" n' ' d... L Cl n." krævede Jørgensen '0...; """""". _"'_L _ ~ len '.d og t haw311 dodc CV ~U Jl'.""'lrbCjdCJ'. UOJ" Anklngesloi-ttet.. idet \ lll som l bej e so t Ulve været. forste Sag fnndt dej;'jl'lhevist at fhul edwndte dog" a ' Fo-reJdrc "1' ' l UlS 'l"nrlllcvro-l-erne 'nl" i tys" -l'gsl\'f:l.rine"l~gte3' " lll\f'de boet 1< ~~ og hele linus F~UlllHl \v huvdc tjeneste. i NordsleSVg h/w se d'" Landsretss.ngfører R a s m u s- o... l n...- Cl - d'. al" F' '1 "'.auet i tysk Sko e '" s e l lræve e prmcrp ''; l lid ;;en Tillmyt!llng hllj'i tl ctllnsl~l' \ delse og _ subsidiært tsl~llfi\edsæt-. 1'f1Jl v<\ t' ogstl<t tys ~. tn l l' ForeJlLlger. _ c " v ilan telse undel~ Hensyn {~ sæl'l!;re konfi'l'meret. l ble FOl'hold ve(t Tiftn1tes Opvrelst og tysksold~t og i.fum1917 blev Udvik1t;'j:':'DS: foreligger fo)' -;\L'ras og var derettel' engelsk er o~~ <E: en skt'l~' so'lth9-~' ju' sfal ge. to Aar.Han Vend-\ undskyldenne.momentel. A. 19 l l'. b Mul' hed f at an'ieu... e te hjem og overtog 1923 Fattel... a~ nes l 19 ~ 01' an'g tidrenes Gruu'd som han jmidlertid tl Strafnedsættel::;e ~gs.. N t-.. n Dl det f religgende Tlllreff. e ' L:lil np: H\T\lev. 1\l ett~ Kn '-""-- " h i n R" el' i G ~U\l" thnne Q ' '<>tl l... on. les ThlnK. B!"SJ"v. "~"l Afdode del' blev godt 87 g i ' 'u" 1\1" Vllr "m uheldig ved et Fald i \"'''tlt Man"'1 fll l -.. 'k. i ldl!!:" T ol:"- " "nv:"\ '''lil l"'n 'u. \"n \'" v"" t d~ '; 11:~~' ;';h' H"1"\" " -:-.""<;\ l_ m~t\ hu r tsn. Dnften rir Ekm\\)mmcn t~r tt d:\ en S on OVf>\'lOD" "'".. ".an l U!;;'d H111 hnr hun skiflevlr boet \. - l N f R \08 "111e.1\1 or n ik\{e alena for B gets Sk~' l d. t.hi hun cy_-' e.... ~ =.c o~ ~ t.nkked e for Bon lenc var altid ~ A'>Clde o g hjm l p~oul som fna.. 11un forstod at sprede Glæde 'Jll. s g og havde man~e VenJ]cr '.ljødt" Sldh indhragt til Thyll<}.. nm_ \ Skipperen pan Thybor on-kutw._ ren "Andrea" Alfred H viid fand\. 1 Cant' (ja ]{vllrtmit vest fol' Thy_ borøn et drivende Skib og sam_ men med sin Broder der lan j irhybol'on H avn med sln Kutter lul.\' H'" i nl~1l'.'h'bl. S Kil>!\. ind t il 'fbyhoron ).;:""1 net er et hol_ afslagene ved ~ "n'".' han Sl/U-et e Jørgensens Vadkommende som l uods}c :M ot.ol'sjoh. d er formen Vcrdun. Hnn ligt. flf 'ryskcl'lle har "æret t ' l.llel'el' endnu ].l en 1\[edl em 'af dwt~s-ke Mindl'etnl Og lu riet Skud <lel' rnln lo!lmn l Be- med hel~ 'sln ' 'fl;k-llytnim~ tl de-e 'endt som 1\linesklb u.nder an_ net l 1917 blev t.ngct til.. k.. dat uu' ' t S 'Nærheden af tyske l' ol bl. f som Sol F i1nge l e ng l d f V ro. nl!lng e Del' val" \Ugen ()Tl\ 'B K n_ fen. t...+ d Otd Ski V et er formen h s ~ Tl!.\'!\. bort t~ \U Havn Norge under d.e 1!-\dste bages \lab.rde Storme.. under Landbrugsmsen Sdst l e o. til 11i:~i.:dl etallet 20'erne maatte afbæa i 1928 til op dette Hens:v n t t som forjnil- b l H er blevet betrag e en B roder. han lev (erpna au- dende ved de allerede afsagte delsrnand. idet han cykledelaudsdelen r undt med Mrrrgadne Domme. og Kttffl!. ;']}'1.9'12 var han shinet Hd Dom n1en. _ mettaete~' Han vllr l\'1etflem nf D rrunen1e voterede l tre R VB)'- past6r S6fi.mi.dts Parti var dfln~k ter. o 1<J oplæstesdom~en. statsfforger :bg halls to Bo.rri lr\k del' lød pau 4.Al\l'SF.:ell~el llunu~~ j dansk Skole. Ran havde vl'df~t 116 Dage for udsbll1ct. Vi\l"ctreg ts ~ Medlem af DNSA frn 1934 til h~l s~{al bet.al~!nrre:;t. Of.rsll!l for- knap to Aar Siden. 19.:12 Sagens Omkostlllng~t. "R:tte fik han gennem Dansk fandt ilke at de særlige othold. lesskab Stillingen som hvorunder de.r kan ske str~lfnedvægrer gennemgik Kursus i Ko- sæltelse vm' til Stede i det fore- benhavn og kom til Thist.ed d. 16. J\laj Begyndelsen gik han civil med et Armbind nll kt. "Deutsche Wehrmacht" men Fik senere bna Unifol'lll. U<ggend; Tilfælde Munk og Alsing Andersen for den p!lr l amcnt~\\'is lte ]{om- ' nw~~ ""on. Hllr all('rwc a~h'('t 1)(' 1.0 ('11 Skl'i(t\iJt n. l'de~ltr('lse. '. ~ n l1l il \ n " tidhgerc MhtiW.rc!ilr. Licit.'\t1on over ljddybnings_ nrbejde i Vust. Der har paa Amtsvejvæsen et!> l{outor i Thisted været afhohlt L:cit.ntion over Arbejdet med Uddybning af Vandlob Nr. l i Vust -med et Tllob samt Opgravlung af DE'lailgroftel' og Rydning ogpla_ nel'ing 1. Pol;;:jter omfattende Op_ gnwning af 8900 Kubikmesl:.er JOl"d Nedlægning af 246 Mete-r Rer op: Ryd1ling og Planering af 16 ha. Der indkom folgende Tilbud: N. Conrad og Guldberg 'Madsen Hnlvrinunell \.1:. p. Petel'sen. B\(l"sted Kr. 2() Ore. F S.Schulb. Tanders Kr. Adolf Nielsen Atueg-aards :Mark. 5G..l93 Kr. og Ynld. Andersen Thisted Kl" Tilbudene er nu indsendt til Ministeriet. der afgor. hvem der ~t:ll haw Arhcjdet oycrdl"aget. 'rhh:.tcd Marked i \ Dl\g nw tilfol't godt et haht l>le men font -paa "Ef~ nnidde. k om d er endnu en hals s.~ ~n ker. Der var d og næ l!o~ ~l1'k_ H.'Ddcl. n\~n Udbygningerne til.. ~ ; Øster '.. els bl"a!1\ l!llqnd" d Søndag Eftermiddag- er t. ni.ngerne til Gnarden cljdbyg-. lund" i øster AS&el~' ll.l:nrn1j\ Gaarden ejes af Gdr ~t'ælldt. sen der i o\'ert.ag r Jf!f!_ sin Fader op; det Vat G de.f! 'fr'".rens lille Son. paa 5 Aal.' aatdeif! Skyld i Branden. nan ~ det Vat et fat l)ua en Ciiartæ.~de faa. han sammen med nogle er. ~l:1\ Sma.adrenge. legede med andre den. h'\'orved der gik u~e i La Kor o. og paa kort T' ld noget den sig. saa alle d bredte D ian ØJeblikke var Udlæn~l' llaa Flammer _ orns~ndt af "Gamrnelund" er st.e Ejendomme paa ~~ af de ;æ\dstore Ladebygnin d' ors. og d~ 1168 g. er opfenes i var engang den største Øen Den var opført af - PM T<ammet at )la. saa svært des i 'Dag. gen til næppe fin... \at l-.'n!'ru \(.ar-.l\ ~~ t.. l \jf't bnq d s.. Gt T\ "kr

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Ligesom vals, kan man danse tyroler-hopsa, og tyroler-hopsa i kreds er almindeligt i forlængelse af tyrolervals i kreds.

Ligesom vals, kan man danse tyroler-hopsa, og tyroler-hopsa i kreds er almindeligt i forlængelse af tyrolervals i kreds. HOPSA. I ingen andre lande, har de en folkemelodi som hopsa. Titlen optræder i nodebøger fra sidste halvdel af 1800-tallet, og dansen er måske blot et mere præcist navn for en tidligere valseform, eller

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere