B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f."

Transkript

1 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete B., f. 15. Juli 1844 i Kbhvn., Datter af Kammerherre Fr. Feddersen (død 1863) og Hustru Hanne f. Deegen (død 1853). Kom i Roskilde Latinskole 1848; Stu. dent (priv. dimit.) 1855; eand. theol Aabnede 1866 Højskolen i Testrup sammen med nuv. Dr. Nørregaard og var Lærer ved samme til Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skoleforening

2 27 Bac og for Dansk Sløjdforening; Formand for Aarhus Amts Skytteforening og for Delingsførerforeningen. Adresse : Fuglsang pr. Tranbjerg. BACHE Carl Amtmand; f. 2. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferensraad G P M Bache (se denne); gift m. Anna Johanne f. Fechtenhurg, f. 14. Sept. paa Frederiksberg. Student (Scheekloths Skole) 1884; cand. jur. 1892; Fuldmægtig paa Frederiksberg Birks Kontor , paa Sjællands Stiftamts Kontor , paa Sjællands Stiftsøvrigheds Kontor ; Stiftskasserer s. A.; Assistent i Indenrigsministeriet, Fuldmægtig 1907; Statens Tilsynshavende med Den sjællandske Bondestands Sparekasse ; Amtmand over Thisted Amt fra Adresse : Thisted. BACHE C P M Gehejmekonferensraad, Kammerherre, SK.DM.; f. 14. Sept i Kbhvn.: Søn af Kontrolør ved Usserød Klædefabrik Ludvig Bache (død 1875) og Hustru Hansine, f. Callesen; gift m. Sophie Amalie B., f. 25. Juli i Kbhvn,, Datter at Havnekontrolør Hans Kjerrumgaard og Hustru Birgitte f. Fog. Student (v. Westenske Institut) 1847; cand. jur. 1854; Assistent i Indenrigsministeriet 1855, Kancellist 1859, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1861, Kontorchef 1868, Direktør for Indenrigsministeriets første Departement 1869; Amtmand over Kbhvn.s Amt; Stiftamtmand over Sjællands Stift Docent i Landboret ved Landbohøjskolen ; Medlem af Direktionen for Frederiks Hospital ; Regeringens Tilsynshavende ved Landmandsbanken Adresse: Gl. Kongevej 123, Kbhvn. BACHE H A Oberst, Generalintendant, K'.DM.p. p.; f. 13. Okt i Jyderup; Søn af Sognepræst J A Bache og Hustru f. Gøtzsche; gift 1. Gang m. Henriette Louise f. Lunn (død 1899); 2. Gang rn. Ellen f. Ramm, f. 30. Dec i Randers, Datter af Oberstløjtnant I' G Ramm og Hustru f. Wolff. Student (Herlufsholm) 1859; Sekondløjtnant 1862; Premierløjtnant 1867; cand. polit. 1869; Kaptajn 1880; Kontorchef i Krigsministeriet ; Oberstløjtnant 1892; Generalintendant og Chef for Forplejnings-korpset 1894; Direktør i Klarupske Stiftelser; Medlem af Centralkomitéen; Bestyrelsesmedlem i Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd. Fdenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; S.V. Adresse: Frydendalsvej 28, Kbhvn. BACHE Holger Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 12. April 1870 paa Frederiksberg; Søn af Generalintendant H A Bache (se denne); gift m. Margrete B,, f. 22. Juni i Aarby. Polyt. Adgangseks. 1893; cand. polyt. 1898; ansat ved Anlæget af Frederiksberg Elektricitetsværk og elektriske Sporveje ; 1. Ingeniør ved Frederiksberg Elektricitetsværk ; Professor i Maskinlære ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1906; Medlem af Bestyrelsen i Elektroteknisk Forening Adresse ; Rathsacksvej 9, Kbhvn. BACHE N H Højesteretssagfører; f. 7. Juni 1869 i Kbhvn.; Søn af Professor Otto Bache (se denne); gift ro. Elisabeth B., f. 3. Febr. i Kbhvn., Datter af Gehejmeetatsraad Ludvig Bramsen (se denne). Student 1887; cand. jur. 1893; Overretssagfører 1896; Højesteretssagfører 1907; Forretningsfører tor Forsikrings- Aktieselskabet Hejmdal fra det«stiftelse 1898; Medlem af Saglererraadet for 1. Kreds; Formand for Førsikringsbiblioteket. Specialist i Forsikringsret; har skrevet talrige Afhandlinger i juridiske Tidsskrifter og i inden- og udenlandsko Forsfkringstidsskrifter; har udgivet: Brandforsikringsretten I (1905). Adresse: Rahbeks Allé 32, Kbhvn. BACHE O F Rektor, Professor, R.; f. 30. Maj 1845 i Jyderup; San af Sogne præst J A Bache (dod 1881) og Hustru f. Gøtzsche; gift m Louise Dorothea f. Monrad, f. 12. Dec i Kbhvn., Datter af Biskop D G Monrad og Hustru f. Lytthans. Student (Herlufsholm) 1862; cand. t-heol. 1868; Lærer, senere Inspektør ved Borgerdydskolen paa Krsthavn ; Skoledirektør paa St. Thomas ; Inspektør ved kbhvnske Kommuneskoler ; Rektor ved Herlufsholm fra Adresse : Herlufsholm pr. Næstved. BACHE Otto Professor, Kunstmaler, K'. DM.p.p.; f. 21 Aug i Roskilde; San af Købmand Niels Bache og Hustru f. Winther; gift m. Clara Charlotte Elise B., f. 3. Febr i Kbhvn., Datter af Skræddermester II II Haagensen og Hustru f. Nielsen. Elev af Marstrand og Kunstakademiet 1849; Akademiets Sølvmedalje 1856 og 1857; Medlem af Kunstakademiet 1872; Professor i Malerkunst 1887; Direktør for Kunstakademiet , og ; Vicedirektør fra ; i Bestyrelsen for Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot. Guldmedaljer i Paris 1839, München

3 Bac 1893, Berlin 1896; Thorvaldsens Medalje ; Portræt i Ufficiernes Portrætgalleri. Hovedværker: En Æltevogn ved et Teglværk i Jylland; En Grævlingehuml med sine Hvalpe; Hundene skal have Mad : Portrætgruppe af FamilienKæder; Efter Vildsvinejagten (Kunstmuseet); Daniel i Løvekulen; Et Kobbel Heste udenfor en Kro; I Vandmøllesaarden; Parforec jagten; Vintermorgen ved Porsen ; De sammensvorne ride fra Finderup, Morgenen efter Erik Slippinga Drab (Frederiksborg Slot); Christian IV's Kroningstog; Kongen besøger Skansen Nr. 2 paa Dybbøl; Hestgarden indskibes til Krigen 1848; Soldaternes Hjemkomst 1849; Heste ved Stranden (Kunstmuseet); Køerne drives ud, Oktober Morgen (Kunstindustrimuseet); Husar angrebet paa den tyske Skanse ved Kolding; Byttere ile hjem for en Byge; Hestene vande«ved Aftenstid; Heste i en Bondegaard; Portrætter af ; Nationalbankdirektør Nellemann, Lensgrevinde Frijs og Døtre' til Hest, Kunstnerens Hustru, Kong Frederik 8., Dronning Louise, Kong Christian 9. (Glyptoteket), General Schleppegrell, Marinemaler Blache, Maleren Dilker, Billedhugger reters, Oberst.Max Müller, Admiral Suenson, Bankdirektør, Gehejmeetatsrnad Damm. Udenl. Ordner: B.H.M.: F.Æ.L.; S.N. Adresse : st. Kongensgade 72, Kbhvn BACHE Waldemar Kammerjunker, Kontorchef i Finansministeriet; f. 12. Febr i Bogense; Søn af Læge JHA Bache (død 1868) og Hustru Margrethe f. Rothmann (død 1864); gift 1. Gang m. Comtesse Thyra Ahlefeldt-Laurvigen (død 1893), Datter af Greve, Hofjægermester A-L. til Møllerup; 2. Gang ni. Baronesse Marie Elisabeth Bille- Brahe, Datter af Stiftamtmand, Gehejmekonferensraad. Baron J C B-B. Student (Roskilde) 1879; cand. jur. 1885; Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement 1885; Fuldmægtig smstds. 1903; Kontorchef Adresse: Cort Adelers Gade 1, Kbhvn. BAGGE August Direktør; f. 6. Nov. 1864; Søn af Etatsraad, Professor S II Bagge og Hustru Julie f. Reiersen; gift m. Holga B., f. 29. Juli, Datfer af Direktør Tr. Wessel og Hustru f. Sørensen. Udvidet Præliminæreksamen 1881; Adgangseksamen til Officerskolens næstældste Klasse; Medhjælper i Gyldendalsko Boghandel ; Medejer af dette Firma 1903; Meddirektør for Aktieselskabet Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag og Medlem af dets Bestyrelse s. A.; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Th. Wessel & Vett; i Bestyrelsen for Fængselshjælpen. Adresse: Næsset, Dronninlggaards Allé, Holte. BAGGE Frederik Hof-Bogtrykker; f. 2. Marts 1861 paa Frederiksberg; Søn af Etatsraad, Professor S H Bagge og Hustru Julie f. Reiersen; gift m. Lissa f. Møller. Etableret 1. April 1884; Firma Fr. Bagges kgl. Hof bogtrykkeri. Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns. Bogtrykker-forening. Adresse: Rakkegaarden, Rahbeks Allé 34. Kbhvn. BAGGER Hedevig Frue. Forstanderinde; f. 18. Juni i Kbhvn.; Datter af Landmaaler Chr. A Jørgensen; gift ro. Skoleinspektør JSA Bagger (se denne). Forstanderinde for Frøbelsernhinrief ; Leder af Dansk Frøbelforening. Adresse : V-Voldgado 98, Kbhvn. BAGGER J H Højesteretssagfører, R.; f. 3. Nov i Ræer Præstegaard i Thy; Søn af Sognepræst C E Bagger (død 1880) og Hustru Henriette f. Jacobsen (død 1853); gift m. Jeanna B., (død 1903), Datter af Biskop B J Fog og Hustru Petra f. Hoegh-Guldberg. Student (Viborg) 1858; cand. jur. 1863; Overretssagfører i Kbhvn. 1870; Højesteretssagfører 1874 (fører offentlige Sager fra 1879). Folketingsmand for Thisted Amts 3. Kreds ; Formand for den antisocialistiske Vælgerforening for Borgerrepræsentantvalgene : Medlem af Bikubens Forretningsudvalg og af Dansk Turistforenings Bestyrelse. Litterære Værker: Danmark og Tyskland, Frcmtidsbetragtninger (1871); Forhandlingerne i Rigsdagssamiingen (1379); Til Vælgerne i Thisted Amts "S. Kreds (1881); Bidrag til Forstaaelse af et kvart A århundredes politiske Historie (1902). Adresse: Ved Stranden 18, Kbhvn. BAGGER J S A Skoleinspektør; f. 9. Febr i Nørager ved Slagelse; Søn af Forpagter Bagger; gift ni. Forstanderinde Hedevig Bagger (se denne). Student (Herlufsholm) 1866; cand. philol. 1873: Bestyrer af en Privatskole ; Inspektør ved Friskolen i Istedgade ; Inspektør ved V-Voldgades Betalingsskole 1907; Kasserer for Skolehaven og for Vesterbros Friluftsforening. Kasserer og Sekretær for Folkcbørnehavcforeningen. Adresse : V-Voldgade 98, Kbhvn. BAJER Fredrik Forfatter: f. 21. April 1837 i Vesteregede ved Næstved; Søn af Sognepræst Alfred Beyer (død 1881) og Hustru f. Crone (død 1890); gift m. Mathilde B., f. 4. Jan. paa Frederikseg

4 29 Bal i Herlufmagle Sogn, Datter af Proprietær Selüüter (død 1880) og Hustru f. Gahtgens (død 1906). Elev paa Sorø Akademi og paa Landkadetakademiet i Kbhvn.; Løjtnant i Rytteriet 1856: deltog i Krigen og lilev Premierløjtnant 1864; Afsked fra Hæren 1865; Lærer og Forfatter: Trans- Iniør i Svensk ; Folketingsmand for Horsenskredsen Stifter af Dansk Fredsförening 1882 og Formand for den : Stifter af og Præsident for Verdensfreds-Bureauet i Bern fra : Medlem af det interparlamentariske Forbunds Bestyrelse (Ruud) fra 1889: Stifter af Nordens Fristats Samfund af Rigsdagens interparlamentariske Gruppe 1891 og tillige med gin Hustru af Dansk Kvindesamfund 1871: Redaktør af Folkevennen ; tildelt Nobels Fredspnemie 1908; bar deltaget i 12 Verdensfredskongresser og i 12 iuterparlamentariske Konferencer. Litterære Værker: Nordens politiske Digtning (1878): Samlinger til jævnforende nordisk Lyd- og Retskrivningslærer (1871); Klara Rafael Fejden (1879): Om Ægtefællers formueretlige l.igestillelse (1884); Nordisk Neutraliletsforbund (1885); Skuespilleren som Konge, (1881): Livserindringer ( ). Adresse : Korsgade 56 Kbhvn. BALLE C G Generalmajor, K2.DM. p. p.; f. 26. April 1854 i Aversie; Søn af Præst JPO Balle og Hustru f. Schack. Sekondløjtnant 1875: Premierløjtnant 1878; Adjutant ved 1. Generalkommando 1886; Ritmester 1890; Souschef ved 2. Generalkommando 1896; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet 1902; Oberstløjtnant og Chef for 4. Dragonregiment. 1903: Oberst 1903; Stabschef ved 2. Generalkommando 1905; Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet Tidenl. Ordner: F..E.L.: R.St.Stan.: Ø.J.Kr. Adresse: St. Jakobs PI. 6, Kbhvn. BALLE Frederik C B Overretssagfører, Bankdirektør, R.; f. 10. Aug i Ulsø; Søn af Sognepræst H P O Balle. Student (Roskilde) 1865; cand. jur. 1871; Sagfører 1877; Overretssagfører 1880; Direktør i Banken for Slagelse og Omegn ; Godsforvalter; fh. Medlem af Slagelse Byraad; i Bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening. Adresse : Slagelse. BALLE Otto P Kunstmaler; f. 17. April 1865 paa Tørslevgaard, Ørsted, Jylland; Søn af Landmand Nie. C Schøler Stabel Petersen og Hustru Julie f. Balle: gift m. Henriette Nicoline Johanne B., f. 27. Febr. paa Sølund pr. Skander- borg, Datter af Landmand Henrik C L Møller og Hustru Anna f. Bøftern. Præliminæreksamen; gennemgik Teknisk Skole og Kunstakademiet ; studierede samtidig paa Krøyers Skole; udstillede første Gang 1888 paa Charlottenborg; Lærer ved Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder ; Lærer ved Det tekniske Selskabs Skole fra Formand for Kunstnernes Efteraarsudstilling: Medlem af Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov., Sekretær i Malersektionen. Har malet Landskaber, Interiører og enkelte Portrætter; har været Kunstanmelder ved forskellige Blade. Adresse : Julius Bloms Gade 37, Kbh. BALLIN Max Direktør; f. 12. Juni 1865 i Hamborg: gift m. Franziska Frederikke B.. f. 20. Sept. i Hamborg. Cand. phil.: Medlem af Bestyrelsen og adm. Direktør for Aktieselskabet M I Ballins Sønner; Formand for Foreningen af Arbejdsgivere i Læderfabrikationen; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og fra 1909 af Repræsentantskabet i Industriforeningen; Revisor i Studentersamfundet. Adresse : H C Ørsteds Vej 50, Kbhvn. BALSLEV Lauritz Biskop, RDM.; f. 17. Okt i Hammer, Vendsyssel; Søn af Sognepræst Wilhelm Balslev (død 1882) og Hustru Nicoline f. Meyer (død 1884); gift m. Maria Magdalene f. Fenger, f. 9. Aug. i Lynge, Sorø Amt. Datter af Sognpræst. Lic. theol. Ferdinand Fenger (død 1861) og Hustru Marie Magdalene f. Boesen (død 1872) Student (privat dimit.) 1865; cand. theol. 1871; Hjælpepræst ved Aarhus Domkirke 1876; Sognepræst i Hvilsager og Lime 1877, i Vesterhæsinge 1883; Provst for Salling Herred 1892; Sognepræst ved St. Knuds Kirke i Odense og Stiftsprovst i Fyens Stift 1895; Biskop over Fyens Stift fra Formand i Bestyrelsen for Dronningens Asyl i Odense fra Har udgivet : Gammeltestamentlige Skikkelser (1901) og Bibelsk Pastoralteologi (1905). Adresse.- Bispegaarden, Klaragade, Odense. BALSLEV Vilhelm cand. theol. & mag.; f. 2. Marts 1860 i Ribe: Søn af Biskop, Dr. theol. C F Balslev (død og Hustru f. Hansen (død 1895): gift 1. Gang m. Thyra f. Thorsen (død 1902), 2. Gang m. Ella f. Mielche. f Student (Ribe) 1877: caud. theol. 1883; cand. mag. 1893: Lærer ved kbhvnske Skoler 1883 og 1889, ved Birkerød Skole 1886, ved N Zahles Skole fra 1893: tillige Inspektør ved Det "Wærnskc Insti.

5 Ban 30 tut fra 1905; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Pigeskole. Forfatter af Lærebøger i Naturhistorie. Adresse : Ole Suhrs Gade 14, Kbhvn. BANG August Boghandler; f. 12. Aug i Kbhvn.; Søn af Købmand T A Bang og Hustru t. Møller; gift 1. Gang m. Olga B. (død 1879), Adoptivdatter af Partikulier L C Axelsen ; 2. Gang m. Margrethe B., f. 14. Okt i Kbhvn., Datter af Smeltemester J II Krull og Hustru Julie f. Bense. Lærling hos Villi. Prior ; Medhjælper hos Barth & Jensen ; etableret 1866 (Myndighedsbevilling) under Firma August Bang; Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed og Papirhandel ; Stempelpapirsforhandler; Hovedkommissionær for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Kasserer for De danske Boghandleres Hjælpekasse , Direktør for samme fra 1897; Næstformand i Boghandlerforeningen ; Bevisor i Aktieselskabet Det nordiske Forlag 1896, senere i Gyklendalske Boghandel, Nordisk Forlag; Medlem af Kbhvns Kommunes Skolekommission. Formand for Vesterbros Samaritan; Revisor i Bangs Virksomhed; Medlem af Bestyrelsen for Vesterbros Asylselskab og af Selskabet Borgervennen af Adresse : Vesterbrogade 60, Kbhvn. BANC Axel Overretssagfører, R.; f. 14. Juni 1857 i Kbhvn.; Søn af Buntmager AC JS Bang og Hustru f. Petersen; gift 1. Gang m. Johanne Margrethe Elisabeth f. Gautier (død 1902), 2. Gang m. Dagmar Vilhelmine f. Ipsen, f. 20. Sept. i Kbhvn. Student (Haderslev Læreres Skole) 1875; cand. jur. 1880; Overretssagfører Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse og af Sagførernes Hjælpe- og Understøt telseskomité; Bestyrelsesmedlem i Juridisk Forening; Revisor i Studentersamfundets Retshjælp; Bestyrelsesmedlem i Fængselshjælpen; Medlem af Laane- og Diskonto Bankens Bankraad fil 1910; i Direktionen for Sparekassen for Kbhn. og Omegn og for Grundejernes Hypotekforening; Kasserer for Frøken Josephine Schneiders Børnehjem og for Foreningen Trængendes Landophold: Hovedkasserer i Forening til Lærerinders Understøttelse. Adresse ; Kastelsvej 23, Kbhvn. BANG Bernhard Professor, Dr. med., Veterinærfysikus, KvDM.p.p.; t. 7. Juni 1848 i Sorø; Søn af Overlærer ved Sorø Akademis lærde Skole J H Bang og Hustru f. Moth; gift m. Elisabeth B., f. 20. Okt i Kbhvn., Datter af Kontorelief, Justitsraad F A G Klee og Hustru f. Moth. Student (Sorø) 1865; med. Eks. 1872; veterinær Eks. 1873; Prosektor, Reservelæge ved Kommunehospitalet; Dr. med. 1880; Lærer i Kirurgi og Forstander for den amb. Klinik ved Landbohøjskolen s. A.; 1887 Lærer i patologisk Anatomi og 1889 i spec. Patologi; Leder af bakteriolog. Afd. ved landøkonom. Laboratorium 1835; Professor ved Veterinærog Landbohøjskolen 1892; Veterinærfysikus fra 1892: Bestyrer af Landbohøjskolens medicinske Klinik; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1884; Medlem af det veterinære Sundhedsraad 1881 og af Videnskabernes Selskab 1899; Æresmedlem af Dansk Dyrlægeforening, Jydsk Dyrlægeforening og Dyrlægeforeningen for Aarhus og Omegn samt af talrige udenlandske Lægeselskaber, landøkonomiske og Veterinærforeninger. Litterære Arbejder; Iagttagelser og Studier over dødelig Embolie og Thrombose i Lungearterierne 1880; Om Tuberkulose i Koens Yver og om tuberkuløs Mælk 1884: Undersøgelser angaaende Mælk og Mælkeriprodukter af tuberkuløse Køer 1885; Om Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk 1837 og 1902; Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget 1888; Tuberkulosen blandt Husdyrene i Danmark 1889; Fortsatte Undersøgelser over Smitteevnen af tuberkuløse Køers Mælk 1890; Om Aarsagen til lokal Nekrose 1890: Den Kochske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose 1891; Fortsatte Forsøg med Tuberkulin 1891; Om Endokardites hos Svinet 1892; Forsøg med Mallein 1892; Kampen mod. Husdyrenes Tuberkulose 1900 og flere Gange senere; Den smitsomme Kastning hos Kvæg 1896, 98 og 1907: Kvagets kroniske smitsomme Tarmbetændelse P C Abildgaard 1901; Veterinærskolens Historie (i Festskriftet 1908). Udenl. Ordner: N.St.O.; S.N. Adresse : Biilowsvej 13, Kbhvn. BANG Custav Forfatter, Dr. phil.; f. 26. Sept i Storehedinge; Søn af Sognepræst Vilhelm Bang (død 1910) og Hustru f. Lassen; gift ni. Nina Bang (se denne). Student (Ribe) 1889; mag. art. 1894; Dr. phil. (Den gamle Adels Forfald) 1897; Medarbejder ved Social-Demokraten (økonomiske Emner) og ved udenlandske socialistiske Tidsskrifter; Socialdemokratiets Kandidat ved Folke-

6 tingsvalgene i Odense 2. Valgkreds ; Folketingsmand for Kbhvns 10. Kreds 1910; Medlem ar Hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet. Har skrevet: Illustreret Kulturhistorie (2 Bd. 1897); Kapitalismens Gennembrud (1902); Den socialistiske Fremtids-stat (1903); Kirkebøgsstudier (1906); Vor Tid (2 Bd. 1908); Georgismen; Danske- Len og Stamhuse; Toldspørgsmaalet; Karl Marx; Brydningstider i Europas Historie. Adresse ; Valbygaardsvej 76, Valby, Kbhvn. BANG Herman Forfatter, Sceneinstruktør; f. 20. April 1857 paa Als: Søu af Sognepræst F L Bang og Hustru f. Blach; ugift. Student (Sorø) 1875; cand. phil. 1877; Journalist ved Dagbladet, Morgentelegrafen. Nationaltidende, Udo og Hjemme, København " ; debuterede som Skuespiller 1884; bosat i Berlin, Wien, Meiningtn og Prag ; Grundlægger af en litterær Varieté i Christiania 1892; Sceneinstruktør ved l'oeuvre i Paris 1894, ved Folketeatret i Kbhvn , ved Kasino fra Værker ; Haabløse Slægter 1879; Fædra 1883: Stuk 1887; Tine 1889: Stille Eksistenser 1886; "Under Aaget 1890; En dejlig Dag; Ved Vejen; Ludvigsbakke; Det hvide Hus; Det graa Hus; Ravnene; Sommerglæder; Sælsomme Fortællinger; Mikael; De uden Fædreland. Adresse ; 1. Strandstr. 20, Kbhvn. BANG H V Skibsfører, R.; f. 15. Sept i Kbhvn.: Søn af Skibsfører O A Bang (død 1888) og Hustru f. Nolsøe (død 1905); ugift. Medlem at Bestyrelsen for Den alm. danske Skibsførerforening af 1874 fra dens Formand fra 1909; Medlem af Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart. Adresse : Gl. Jærnbanevej 3, Valby, Kbhvn. BANG J P Professor ved Universitetet, lir. theol.; f. 13. Jan i Rønne; Søn af Overlærer, Dr. phil. J P Bang og Hustru f. Jørgensen; ugift. Student (Viborg) 1882; cand. theol. 1888: Universitetets Guldmedalje 1889: lic. theol. 1894; Redaktør af Dansk Kirketidende fra 1903: Docent i nytestamentelig Eksegese fra 1904; Professor i Dogmatik 1910; Censor ved Lærereksamen; Lærer ved Statens Lærerhøjskole ; i Bestyrelsen for Foreningen af 17. Januar Litterære Arbejder : A Ritschls Theologi: Den kristelige Glæde, en etisk Studie; Paulus og Troens Ord: Kristendom og Nationalitet; Om Kristendommens Væsen. Adresse: Gersonsvej 27, Hellerup. BANG J P F Overklitfoged, Overplantør, R.DM.; f. 25. Febr paa Gjøddinggaard ved Vejle; Søn af Forstraad F A C Bang og Hustru t. Jørgensen-, gift m. Ida Francisca f. Øhlenschlæger, f. 23. Okt. i Vejle. Forstkandidat 1878; Overklitfoged for -Ribe Amt; fungerende- Overplantør. Adresse: Aalholt pr. Oxbøl. Klitinspektør; BANG Napoleon Redaktør; f. 25. Sept i Kbhvn.: Søn af Skibsfører O A Bang (død 1888) og Hustru Karen f. Nolsøe (død 1905). Volontør OK Assistent i Den k»'. grønlandske Handel ; begyndte 1883 at besøge Logihusene og lagde dermed Grunden til Redningsarbejdet blandt de hjemløse i Kbhvn.; Stifter af Foreningen Faldne Mænds Redning 1893; Udgiver og Redaktør af Nat og Morgen fra 1896; oprettede Hjemløses Hjem 1897, Børnehjem i Kbhvn., Jylland og paa Sjælland , Kontoret for ulykkelig stillede Børns Redning 1901, Bangs Børnehospital i Valby (støttet af Hospitalsdagen" hvert Aars Maj Maaned); Børnepolikliniken for ubemidlede 1906; Stifter af Foreningen Unge Hjælperes Forbund Adresse: Valbygaardsvej 38, Valby, Kbhvn. BANG Niels Vice-Skoledirektør, Dr. phil.; f. 2. Febr i Roskilde; gift m Jenny f. Falck. f. 1. Maris i Kl*. Student (Randers) 1874; cand. theol. 1880; Lærer ved Kostskolen i Birkerød , ved Helsingør Latin- og Realskole og senere ved Privatskoler i Kbhvn ; Dr. phil. (Begrebet Moral) 1897; Viceskoledirektør for de private Skoler i Kbhvn. fra 1900: Redaktør af Vor Ungdom fra 1904; i Bestyrelserne for Pigeskolens Faglærerindeoksamen, Dansk Sløjdforening og Højskole for moderne Samfundsvidenskab og Politik. Har skrevet talrige Afhandlinger i Tidsskrifter og Blade; Oversigt over Opdragelsens og Skolens Historie (1899). Adresse : Bergensgade 3, Kbhvn. BANG Nina mag. art.: f.6. Okt. i Kbhvn.; Datter af Krigsrand II A T) Filinger og Hustru Ida. Preuss; gift m. Dr. phil. Gustav Bang (se denne). Student (privat dimit.) 1889; mag. art. (Historie) 1894: Medarbejder ved Social-Demokraten: Medlem af Hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet. Har udgivet: Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund (I Bd. 1906). Adresse ; Valbygaardsvej 76, Valby Kbhvn.

7 Ban 32 BANG S J Kaptajn; f. 15. Juni 1870 i Kønne; Søn af Overlærer, Dr. phil. P Bang og Hustru f. Jørgensen; gitt m. Anine Elise B., f. 18. Juli i Kolding, Sekondløjtnant 1891; Premierløjtnant! 1891; Kaptajn 1907; Lærer ved Hærens Officerskole og Gymnastik-skole. Adresse: Nøjsomhedsvej 13, Kbhvn. BANG Sophus Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 26. Juli 1866 paa Erholm ved Aarup; Søn af Skovrider C L Bang og Hustru f. Knudsen; gift m. Anna B., f. 13. Maj, Datter af Godsinspektør Frederik Brandt-Christeuseu og Hustru f. Harmsen. Student (Fredericia) 1884; med. Eks. 1891; Læge paa Madeira , paa Rivieraen og i Ajaccio ; indførte Sanatoriebehandlingen paa Øresundshospitalet ; Reservelæge ved Kommunehospitalet, Afd. III, ; Leder af Brystsygesanatoriet i Hellerup : Laboratorieforstander ved Finsens Lysinstitut ; Dr. med. 1901; Overlæge ved Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg fra 1903; oprettet Privatsanatorium i Silkeborg Adresse; Folkesanatoriet, Silkeborg. BANGERT C C Kassckontrolør, &.; t 30. Nov i Kbhvn.; Søn af Overintendant Emil Bangert og Hustru Ida f. Vørmer; gift m. Valborg Elisa B., f. 13. Sept. i Kbhvn. Landbrugskandidat 1871; Fuldmægtig, senere Kontorchef i Østifternes Kredit forening; i Bestyrelsen for Hellerup Tændstikfabrik. Formand for Kristelig Forening for unge Mænd i Danmark; i Bestyrelsen for Det kbhvnske Kirkefond; Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre. Mission i Kbhvn. Adresse : Østerbrogade 132, Kbhvn. BARDENFLETH Frederik Kammerherre, Kontreadmiral, K'.DM.FM. i Guld: Chr.IXMT.p.p.: f. 21. Juni 1846 i Odense; Søn af Gehejmekonferensra.ad, Kammerherre Emil Bardenfleth (død 1857) og Hustru Sofie f. Rigsgrevinde Sehmettau (død 1893); gift m. Ida f. Meldal, f. 30. OM. i Kbhvn. Løjtnant 1866: Premierløjtn. 1869; Kaptajn 1881; Chef for Statsbanernes Søfartsforvaltning ; Kommandør 1894; Chef for Søofficerskolea : Jagtkaptajn hos Kong Christian d ; Kontreadmiral ved sin Afsked fra Marinen 1906: Hofchef hos H. M. Dronningen; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab. Kgl. dansk Kommissær ved Fastsættelsen af Søgrænsen mellem Danmark og Tyskland efter Krigen 1864; Kongevalgt. Medlem af KMivns Havneraad Vdenl. Ordener: A.A.B.: B.Z.L.: F. Æ.L.; Gr.Fr.; I.Kr.: I.M.i-L.; L.S. Æ.K.; M.Gr. : M.V.Kr.: N.Kr.M.; N. St.O.; P.S.B.A.; P.V.V.; Pr.Kr.; Pr. E.Ø.; K.St.A.; R.St.Stan.; S.Ivr.: S. N.: Sp.S.M.F.; Stb.V.: S.Sv.; S.V.; 0. F.J.; Ø.J.Kr. Adresse: Palægade 8, Kbhvn. BARDENFLETH Ingolf Kommandør, Lodsinspektnr. K2.D.M.p.p.; f. 24. Jan i Reykjavik; Søn af Gehcjmckonferensraad Kammerherre Emil Bardenfleth (død 1857) og Hustru Sophie f. Rigsgrevindc Sehmettau (død 1893); gift m. Laura f. Winning. f. 1. Sept. i Kbhvn. Sekondløjtnant 1860: Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1876; Fyr- og Vagerinspektør 1885; Afsked 1890: kar. Kommandør; Inspektør ved Helsingør Lodseri fra Besidder af det Bardenflethske Fideikommis. Udenl. Ordener: F.Æ.L.: Gr.Fr.; M.Gr.; N.St.O.; rn<.kr.; R.St.Stan.: Sp.C; S.V. Adresse : Helsingør. BARDENFLETH Vilhelm Stiftamtmand, K'.DM.p.p.; f. 18. Juli 1850 i Kbhvn.; Søn af Geheimekonferensraad, Kammerherre, Hofchef Emil Bardenfleth (død 1857) og Hustru Sophie f. Rigsgrevinde Sehmettau (død 1893); gift m. Agnete f. Brandt, f. 22. April 1862 i Rønnebæk ved Næstved Student (Borgerdydskolen) 1808; cand. jur. 1874; Assistent i Indenrigsministeriet 1879; Fuldmægtig 1889; Stiftamtmand over Aarhus Stift 1894: Kultusminister i Ministeriet Reedtz-Tliott 1894: Indenrigsminister i Ministeriet Hørring 1897; Amtmand over Vejle Amt fra 1899; Formand i Bestyrelsen for Vejle-Give jernbane, for Horsens-Tørring Jærnbane, for Horsens-Juelsminde Jærnbanc og for den Kellerske Aandssvageanstalt; Formand i Vejle Banks Repræsentantskab, üdenf. Ordner: P.V.V.; S.N. Adresse : Vejle. BARFOD Hans Peter Læge, Dr. med., R.DM.p.p.: f. 14. Sept paa Frederiksberg; Søn af Forfatter Frederik Barfod (død 18%) og Hustru Emilie f. Birkedal (død 1397); gift m. Mine F... f. 13. Juli 1841 paa Christianslund ved Randers: Datter af Proprietær og Prokurator Laurids Ostenfeld (d«d 1857) og Hustru Dortea f. Dinesen (død 1859). Student 1863; gjorde Tjeneste paa Lazaret i Krigen 1861: med. Eks. 1870: Reservelæge i Hæren : Læge ven den kommunale Vaccinationsansfalt paa Vesterbro ; Bestyrer af Polikliniken for vanføre og lemlæstede

8 :s Bas Børn ; Medstifter at Den frivillige Selvbeskatning til Fædrelandets Forsvar 1884; Overlæge ved Kongens Livjægerkorps 1885; Læge ved Børnehjemmet paa. Vodroffsvej og ved Lindevangsh.jeaimet; Udgiver og Redaktør af Nordisk Lommebog- for Læger; Dr. med Indstifter af Studierejser til nordiske Kursteder 1903; Medlem af Svenska Läkaresällskapet 1908; Ophavsmand til Forsvarsadresscn Litterære Arbejder: Frederik VII's sangkrønike (1864); Digte til Christian IX (1886); Grundlovssange (1886); Kong Christian IX (1888, afsluttet 1906); Carl Hall og forsvarssagen i 60 ar (1909); desuden talrige Lejlighedssange. Udenl. Ordner; N.St.O.; S.V. Adresse ; Frederiksberg Allé 20, Kbh. BARFOD Olaf O Grosserer, Forlagsboghandler, E.; f. 16. Maj 1871 paa Frederiksberg; Søn af Dr. med. H P G Birkedal Barfod og Hustru Mine f. Ostenfeld; gift m. Margit B., f. 24. April 1878 i Kbhvn.. Datter af Grosserer P F Bech og Hustru f. Bønneberg. Første Del af Artium 1888; Lærling hos Karl Schønberg , Medhjælper sammesteds ; etableret 1898, Firma Olaf O Barfod & Co.; Grosserer 1901; Medlem af Bestyrelsen for Børnehjemmet Kana, at Kirkefondens Komité for praktiske Sager og af Menighedskonventet af VM, Er Forfatter til : To biografiske Skizzer (1903) samt talrige Afhandlinger og Artikler i Tidsskrifter og Blade. Adresse ; Steen Blichers Vej 1, Kbh. BARMWATER Ferdinand Docent, Dr. phil.; f. 10. Febr i Kbhvn.; Søn af Snedkermester P H Barmwater; gift re, Olga B., f. 20. Juli 1870 i Kbhvn., Datter af Murermester Axel Aagaard (død 1906) og Hustru Mario f. Grundtvig. Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1885; cand. mag. 1890; Lærer ved Borgerdydskolen i Kbhvn. fra 1886; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt : Universitetets Guldmedaljo 1892; Lærer ved Polyteknisk Læreanstalts Forberedelseskursus 1894: Dr. phil. (om det osmotiske Tryk) 1898: Lærer ved N Zahles Skolo 1899: Docent i Fysik ved Farmaceutisk Læreanstalt fra Har udgivet : Lærebog i mekanisk Fysik, Varme og Elektricitet (1894); Grundtræk af Astronomien (1900); Telegrafering uden Traad (1898); Lærebog i Optik (1906); Fysiske Øvelser til Brug for farmaceutiske Studerende (1907); desuden forskellige Tidsskriftartikler. Adresse : St, Hans Torv 3. Kbhvn. BARNEKOW Christian Komponist, Professor, S.; f. 28. Juli 1837 i St. Sauveur (fr. Pyrenæer); Søn af Overauditør Adolph Barnekow (død 1839) og Hustru Sophie f. Fenger (død 1899); gift m. Laura f. With, f. 15. Sept paa Daugaard. Student 1856; Elev af Ravnkilde o? Edv. Helsted. Formand i Musikforeningens Administration; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og for Foreningen til Understøttelse af trængende Musiklærere og Musiklærerinder; Medlem af det Anckerske Legat Udvalg. Kompositioner : Kammermusikværker. Kantater og andre Korværker; Sange for en og flere Stemmer samt et betydeligt Antal religiøse og folkelige Melodier m. m. Udgiver af Roskilde Konvents Melodisamling. Adresse ; st. Kongensgade 72. Kbhvn. BARNER Regitze Stiftsdame, FM.iGuld, Gb.E.T.; f. 28. Febr i Kbhvn.: Datter af Amtsforvalter C V Barner og Hustru f. Castenschiold; ugift. Stiftsdame paa Vallø; Forstanderinde for Foreningen til Værn for enlig stillede Kvinder; Medlem af Bestyrelsen for Lindevangshjemmet. Adresse: Helgolandsgade 8, Kbhvn.; Sommerbolig : Vallø Slot. BARTHOLIN Jergen Fr. Redaktionssekretær; f. 18. Novbr. 1857; Søn af Kammerjunker, Husfoged Vilhelm Bartholin (død 1896) og Hustru Jacobine f. Grevenkop-Castenskiold; gift m. Karen f. Jensen, f. 27. Nov. Student (Ribe) 1876; derefter Landvæsenselev; Sekondløjtnant 1881 (Tjeneste v. 5. Dragonreg.); Redaktionssekretær ved Jyllandsposten 1885; Redaktør af Horsens Avis 1889; Redaktionssekretær ved Nationaltidende fra 1897; tillige Ansvarshavende for "Dagbladet" fra Adresse: Holsteinsgade 31, Kbhvn. BASSE August Præst, R.; f. 17. Sept i Kbhvn.; Søn af Tapetserer N E Basse (død 1887) og Hustru Bentine f. Rochenberg (død 1893); gift in. Charlotte B f. 6. Maj 1855 i Randers; Datter af Købmand Livinus Dujardin (død 1898) og Hustru Marie f. Friis (død 185.). Student (Borgerdydsk. paa Krsthvn. 1867; cand. theol. 1872; Lærer i Kbhn.; Kapellan i Holbæk og Merløse 1876: Sognepræst i Gimming og Lem 1880, i Fausing og Auning 1884: Præst ved St. i

9 Bas Matthæus Kirke 1890, ved Holmens Kir ke (1. resid. Kapellan) fra Adresse : Holbergsgade 17, Kblivn. BASTRUP Christian Kaptajn, Under tøj mester, R.p.p.; f. 25. Jan Kolding; Søn af Grosserer N W Ba strup og Hustru Adelaide f. Colin gift m. Julie Augusta, Elisabeth f. Lil lienskiold, f. 27. Marts i Isakskov. Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnan 1897; Undertøjmester 1905; Lærer i Ar tilleri ved Søværnets Officerskolc fr; 1906; Kaptajn Udenl. Orden. N.Kr.M. Adresse : Rosenvængets Alle 25, Kbh BAUDITZ Ferdinand, Redaktør; f. 5 Sov i Aarhus; Søn af Kammer herre, Oberst Ferdinand Bauditz (død 1866) og Hustru Siegfriede f. Komtesse Holstein-Ledreborg (død 1892); gift 1. Gang m. Caroline f. Holberg (død 1881), 2. Gang m. Louise L. Holm, t. 7. Juli i Altona. Student (Herlufsholm) 1865; cand polit. 1874; Volontær i Indenrigsministeriets Afdeling for Post- og Telegrafvæsen s. A., Assistent s. A.; Medarbejder ved den Ferslewske Presse. Adresse : Frederiksborggade 54, Kbh. BAUDITZ Rolf Kommandør, R.DM. p.p.; f. 22. Jan i Kbhvn.; Søn af Kaptajn Waldemar Bauditz (død 1901) og Hustru Elisabeth f. Owen (død 1882); gift m. Olga f. Baller, f. 16. Marts i Kblivn. Sekondløjtnant 1881: Premierløjtnant 1882; Kaptajn 1899; Kommandør 1908; fh. Chef for Søminekorpsets 1. Afdeling; Stabschef hos Viceadmiralen Udenl. Ordner: Pr.Kr.; Sp.S.M.F.; F.Æ.L.; N.O.N. Adresse: Ø-Søgade 10, Kbhvn. BAUDITZ Sophus Professor, Skoledirektør, Forfatter, R.DM.p.p.; f. 23. Okt i Aarhus; Søn af Oberst Gustav Bauditz (død 1877) og Hustru Cornelia f. Clementsen, f. 30. Juni i Aarhus; gift m. Emilie (Emmy) f. Augustinus (død 1903). Student (Aarhus) 1869; cand. jur. 1875; samme Aar Assistent i det kgl. Ordenskapitels Kontor og i Højesterets Justitskontor; Forstander for det kgl. Teaters Elevskole ; Lærer i dansk Sprog og Literatur ved Søofficerskolen ; Skoledirektør for de private Skoler i Kbhvn. 1896; Skoledirektør for Kbhvn Formand for Foreningen for national Kunst og for Foreningen for Friskolebørns Bespisning; Medlem af Bestyrelserne af Foreningen til Lærerinders understøttelse, Foreningen Fremtiden, Friskolebørns Asylerne og Dansk Jagt forening.»_ Værker: Ved Søen og i Skoven 1873; Himmeibjærget 1875; Arabesker 1877; under aaben Himmel 1882: Klokkestøberen og andre Noveller 1886; Novelctter 1887; Historier fra Skovridergaarden 1889; Krøniker fra Garnisonsbyen 1892; Hjortholm 1896: Sporsne 1898; Absalons Brønd 1901; Komedie paa Kronborg 1903; Jægerblod 1908; Omkring Ilden 1909; samt for det kgl. Teater: Mands Mod 1879; I Mester Sebalds Have 1880; I Møllen 1885; Sne Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.; S.N. Adresse : Reventlowsgade 12, Kblivn BAUER Adolf Justitsraad; f. 13. Febr i Kbhvn.; Søn af Lærer L A Bauer og Hustru f. Davidsen; gift m. Hanne f. Haurowitz, f. 10. Marts i Kbhvn. Studerede Kemi paa polyteknisk Læreanstalt; Journalist ved Dagstelegrafen ; ved Dagbladet ; samtidig Medarbejder ved forskellige Blade og Tidsskrifter; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab ; Delegeret i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk siden dens Oprettelse 1879: Redaktør af Fællesorgan for dansk Haandværk og Industri fra Har indstiftet Bauers Medalje tor Haandværkere og Industridrivende. Skrifter: Snedkernes Tegneforcning 1887; Haandværkerforeningen i Kbhvn. 1890: Kbhvns Stolemagerlav Adresse : Bredgade 6, Kbhvn. BAUNE Joh. Grosserer, R.DM.; f. 6 Febr i Galten. Medlem af Smørnoteringsudvalgct; Formand i Bestyrelsen for Den jydske Handelshøjskole i Aarhus og for Hads- Ning Herreders Jærnbaneselskab; Tilforordnet Jydsk Handels- og Landbrugsbank ; Formand for Aktieselskaberne Thomas Ths. Sabroe & Co. og I E Schmalfeldts Fabrikker; Medlem af Aarhus Havneudvalg og af Bestyrelsen for Aarhus Amts landøkonomiske Selskab. Adresse : Aarhus. BECH Carl Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 25. Sept paa Valdbygaard v. Slagelse; Søn af Hofjægermester, Godsejer A V Bech og Hustru f. Rothe; gift m. Josepha del Carmen B., f. 17. Juni i Valparaiso, Datter af P M Prom og Hustru f. Monteverde, adopteret af Etatsraad Georg Petersen. Besiddelser : se Kraks Vejvisers Provins-Register. Student (Sorø) 1865; cand. polit. 1870; Assistent i Landmandsbanken ; købte Engelsholm ved Vejle 1873; Medlem af Vejle Amtsraad 1877; Formand

10 35 Beo for Foreningen af jydske Landboforeninger ; Præsident for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1909, sammes Repræsentant i Landbrugsmuseets Bestyrelse fra 1910; Formand for De danske Atlanterhavsøer 1909 og for Statens Planteavlsudvalg 1909; Formand i Repæsentantskabet for Det danske Hedeselskab fra 1907: Direktør i samme Formand for Dansk Vind-Elektricitets Selskab; i Bestyrelsen for The Crown-Butter Export Co., for Danmarks Kommunekreditforening og for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; Medlem al Landmandsbankens Bankraad Udenl. Orden : S.V. Adresse: Engelsholm pr. Vejle. BECH Fritz Forstander; f. 25. Juli 1863 i Horsens; Søn af Skibsmægler W Chr. Bech og Hustru f. Rommel; gift m. Zarah f. Malling-Hansen (død 1910). Student (Horsens) 1881; Lærer ved det kgl. Døvstummeinstitut i Kbhvn. 1882; cand. mag. 1888; Forstander for den kgl. Døvstummeskole i Fredericia 1904; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdshjemmét for døvstumme Piger og for Foreningen Effata fra 1904; Dansk Redaktør af Nordisk tidskrift för döfstumskolan fra Adresse: Den kgl. Døvstummeskole, Fredericia. BECHCAARD Julius Komponist, Pro. fessor; f. 19. Dec i Kbhvn.; gift m. Dora Christopha B., f. 5. Nov. i Kbhvn. Studerede hos N W Gade; besøgte Konservatoriet i Leipzig ; Organist ved St. Ansgarkirken ; grundlagde sammen med Henrik Hennings (se denne) den kgl. Hofmusikhandel. Kompositioner: Hvile" (1862); Romancer og Klaverstykker, hvorimellem Sangkredsene Sømandsliv og Paa Valpladsen; Tre Sange; Sangene til Tekster af E. v. d. Recke; Erotik og Idyl: Poesier af Thor Lange; Poesics musicales; Konoertouvertuie i E-Moll for Orkester; Strandby Folk (1883); Operaen Frode (det kgl. Teater 1893, Prag 1894). Adresse : Steen Blichers Vej 1, Kbhvn. BECK Ellen kgl. Kammersangerinde; f. 3. Okt. paa Lerchenborg; Datter af Etatsraad Godsforvalter Beck; ugift. Studerede Sang under Algot Lange og senere hos Devilliers i Paris; Koncertsangerinde; optraadte 1903 som Fru Ingeborg i Drot og Marsk paa det kgl. Teater. Adresse: Vesterbrogade 125, Kbhvn. BECK Hans Balletdirigent ved Det kongelige Teater. R.; f. 31. Mai 1861 i Haderslev; gift m. Balletdanserinden Elisabeth Augusta Frederikke B., Datter af kgl. Mundkok Soyer. Paa Det kgl.teaters Balletskole 1869: mindre Roller og Partier i Baletten; debuterede i 1879 i en Pas des deux; Solodanser 1881; Balletmester 1894; Balletdirigent. Hovedroller : Loke i Thrymskviden ; Toreadoren; Fiskeren i Napoli; Ove i et Folkesagn. Adresse : Studiestræde 63 Kbhvn. BECK Harald Eduard von, Hofjægermester, Kammerjunker, R.; f. 8. Sept. 1855; Søn af Oberst Eduard von Beck og Hustru Christiane f. Schiøtt; gift m. Rosa f. Dau, f. 17. Dec. Besiddelser: Stensø (se Kraks Vejvisers Provins-Register). Formand for Vestlollands Landmandsforening, for De samvirkende Sukkerroedyrkerforeninger og for Foreningen af Sukkerroedyrkere paa Vestlolland, samt for Landsudvalget for Anvendelse af udenlandske Arbejdere; Medlem af Repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan; Revisor i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Adresse : Stensø pr. Nakskov. BECK Ludvig cand. theol.. Forstander; f. 25. Dec..1866; Søn af Hovedbogholder ved Statsbanerne Ludvift Beck (død 1903); gift m.sara Marie f. Lundsgaard, f. 12. Nov Student (Aarhus) 1884; cand. theol. 1890; Kommunelærer i Kbhvn ; Seminarielærer i Silkeborg ; Forstander for Ourø Optagelseshjem og for Flakkebjerg Opdragelses, anstalt fra Adresse: Flakkebjerg Institut pr. Flakkebjerg. BECKER Carl Overretssagfører, R.; f. 17. Maj 1863 i Landerslev ved Frederikssund ; Søn af Godsforvalter C C T Becker og Hustru f. Binder; ugift. Student (Roskilde) 1882; cand. jur. 1889; Overretssagfører 1896; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1904 og 1. Viceformand i samme 1909; Bogholder og Sekretær for K A Larssens og Hustrus Legat; juridisk Konsulent for Dansk Jagtforening. Adresse: Helgolandsgade 7, Kbhvn. BECKETT Francis Dr. phil.; f. 26. Marts 1868 i Kbhvn.; Søn af Grosserer H h Beckett; gift 1. Gang m. Margrethe B. (død 1802), Dattar af Bankdirektør Mørch, Hobro, 2. Gang m. Edle B., Datter af Oberst Schack. Student (privat dimit.) 1886; Universitetets Guldmedalje 1891; mag. art. 1892; Dr. phil. (Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark) 1897 ; Inspektør ved Den kgl. Afstøbningssamling 1897; Lærer i Kunsthistorie ved

11 Beg 36 Statens Lærerhøjskole; Docent v. Universitetet Har skrevet: Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder (1895); Florentinske Kunstnere (1897); Danske Herreborge (1904); Aarhus Domkirke 1904); Kbhvns Raadhus (1908); Vor Tids Malerkunst i Kunstens Historie i Danmark. Uden!. Orden: Gr.Fr. Adresse: Anemonevej 32, Gjentoftc. BECTRUP Holger Højskoleforstander; f. 28. Juni 1859 i Birkerød; Søn af Sognepræst E W Begtrup og Hustru Elisabeth f. Mathiesen; gift m. Johanne f. Lange, f. 4. Aug Student (Metropolitanskolen) 1876; rand. theol. 1880; Universitetets Guldmed. 1883; Lærer ved Askov Højskole ; Stifter af og Forstander for Frederiksborg Højskole 1895; Redaktør af Tidsskriftet Den danske Højskole ; Udgiver og Redaktør af et mindre Tidsskrift fra ; Udgiver af Grundtvigs udvalgte Skrifter; kendt som Foredragsholder. Litterære Arbejder: Christen Berg, en dansk Politikers Udviklingshistorie 1896; en Række Smaaskrifter om Grundtvig; Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede. Adresse : Hillerød. BEHREND William Kontorchef, Musikforfatter; f. 16. Kaj 1861 i Kbhvn.: Søn af Gverretsassessor P L Behrend og Hustru Elisabeth i. Ravn; gift m. Forfatterinden Gudda f. Horneman, f. 6. Juli i Skovshoved. Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. jur. 1885; ansat paa Sagførerkontor, i Marineministeriet og hos Kongens Foged; Assistent i Magistratens 3. Afdeling fra 1885, Fuldmægtig smstds 1892; Chef for de kbhvnske Værgeraads Fælleskontor fra 1905; Suppl.-Værgeraadsforrr.and (1. Værgeraadskr.); Sekretär i Internationalt Musikselskabs kbhvnske Sektion; Bestyrelsesmedlem i Musikpædagogisk Forening og i Musikforfatternes Gruppe i Dansk Tonekunstnerforening; Repræsentant i Dansk Koncertforening og i Kommunalforeningen. Debuteredo som Musikskribent 1887 med en Studie over K W Gade (Tilskueren); Biografi af J P E Hartmann (Studentersamfundets Skrifter); Musikanmelder ved Tilskueren, Illustreret Tidende, Politiken; Musikartikler til Salmonsens Leksikon, Gads Magasin og tyske Fagtidender m. m.; Illustreret Musikhistorie, 2. Del (1905). Adresse : Amicisvej 2, Kbhvn. BEHRENS Carl Redaktør; f. 18. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Julius Behrens og Hustru Susanne f. Friedländer; gift m. Astrid B., f. 24. Juli i Ellekilde, Datter af Professor Emil Poulsen (se denne). Student 1885; cand. phil. 1886; Redaktør af Ny Jord og af Studenterbladet ; Medarbejder ved Berlingske Tidende; Redaktor for Danmark af det skandinaviske Tidsskrift Ord och Bild; Medredaktør af Tidsskriftet Teatret. Litterære Arbejder: Monografier af Chr. Dietr. Grabbe, Heinrich v. Kleist og Friedr. Hebbel; Agnes Bernauer i Historiens og Digtningens Lys; en Række Oversættelser af tyske Romaner og Teaterstykker. Adresse: Strandboulevard 60, Kbhvn.; Sommerbolig: Christiansminde, Gilleleje. BEISSENHERZ J E Kammerherre, Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 18. Sept i Frederikssund; Søn af Major C T von Beissenherz og Hustru f. Smith; gift m Henriette Augusta Jacobine f. Prahl, f. 31. Marts i Kbhvn. Sekondløjtnant 1845; deltog i Krigen (saaret); Premierløjtnant 1849; Kaptajn 1860; Oberst 1875; Chef for Livgardens Liniebataljon 1883; Generalmajor i Forstærkningen og Chef for Kbhvns Væbning 1388; Afsked Udcnl. Ordener: R.St.A.; R.St.Stan Adresse: Ryesgade 131, Kbhvn. BENDIX Dagmar Pianistinde; f. 27. Nov. i Kbhvn.; Datter af Underofficer Carl Lebrccht (død 1880) og Hustru Louise f. Wackerhausen; gift 1. Gang m. Grosserer Baldur Raven (død 18991, 2. Gang m. Professor Victor Bendix (se denne). Elev af Musikkonservatoriet os af Victor Bendix; spillede offentlig fra 10 Aars Alderen, første egen Koncert i 14 Aars Alderen; har foruden i Kbhvn. optraadt i Berlin og London. Adresse: Forchhammersvej 13, Kbbn. Sommerbolig : Tisvilde Lunde. BENDIX Frits Professor, R.: f. 12. Jan i Kbhvn.; Søn af Grosserer Emanuel Bendix og Hustru f. Magnus; gift 1. Gang m. Eugenie f. Heussinger, f. i Dresden, 2. Gang m. Thora f. Sundberg, f. i Engeholm i Sverrig. Student (v. Westenske Institut) 1865: uddannede sig særlig som Violoncellist hos Rauch, Neruda og Griitzmacher i Dresden; i Tyskland; Violoncellist i Det kgl. Kapel fra 1871; Kapelregissør fra Formand for Studentersamfundets Arbejderkoncerter; i en Aarrække Medlem af Kammermusikforeningens Bestyrelse. Har udgivet : Et Hæfte Børnesange med Tekst og Musik (1893); er Forfatter til Efter Prøven (Det kgl.

12 :>1 Ben Teater) og En Hustru; Översätter af Nietschzcs Richard Wagner. Adresse : Kbhvn. BENDIX Victor Komponist, Professor; f. 17. Maj 1851 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Emanuel Bendix og Hustru f. Magnus; gift 1. Gang m. Rigmor f. Baronesse Stampe (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Pianistinden Dagmar B. f. Lebrecht (se denne). Elev paa Musikkonservatoriet ; studerede Klaver under Winding, Musikteori under Hartmann og Gade; Dirigent i Korforening ; Operarepetitør ved det kgl. Teater ; optraadt som Pianist i Kammermusik og Soloer; Dirigent ved Folkekoncerterne i Koncertpalæet ; ved de philharmoniskc Koncerter ; Koncertdirigcnt i Dansk Koncert-Forening fra Kompositioner ; Davids 33. Salme for Kor og Orkester; Korsange med Orkester; en Suite for Orkester; Fire Symfonier: Fjældstigning, Sommerklange fra Rusland, Symfoni A-Mollog D-Moll, Lystspiloverture; en Klaver Koncert; en Klaver Trio: Zelm Lieder; Poesies de Victor Hugo; Album: 10 Klaverstykker: flere Hefter danske Sange: 4-hændige Danse: Almas Sonetter: Fabler og Vers; En Klaver Sonate. Adresse : Forchhammersvcj 13 B, Kbb. BENEDICTSEN Aage Meyer Forfatter; f. 13. Juli 1868: Søn af Grosserer F F Meyer (død 1887) og Hustru Anna Maria f. Benedictsen (død 1874); gift m. Jeanette B. (død 1898). Datter af Landstingssekretær J C J F Schönheyder (död 1876) og Hustru Dorette f. van Deurs (død 1872). Studerede Sprogvidenskab i Kbhvn., Moska, Leipzig og Warschau: Studierejser i Østeuropa og paa Balkanhalvøen : Rejse til Asiatisk-europæisk Tyrk i til Persien og Kurdistan : til Armenien og Kurdistan , til Engelsk-hollandsk Indien 1907-U8: Medlem af Bestyrelsen for De danske Armeniervenner. Forfatter til Et Folk, der vaagner (1895). Adresse: Granly, Charlottenlund, og Jeanetteplantnge pr. Troldhede. BENEDIKTSSON Einar Forfatter; f. 31. Okt paa Ellida; Søn af Sysselmand Benedikt Sveinsson (død 1899). Student (Reykjavik) 1884; cand. jur. 1892; Overretsprokuralor paa Island; Sysselmand i Rangarvallasyssel ; Udgiver af Bladet Dagskra Har skrevet en Digtsamling : Hafblik og oversat Ibsens Per Gynt. Adresse : Reykjavik. BENTSEN Andreas fh. Skoleforstander, R.DM.; f. 9. Afarts 1839 i Kvandløse ved Holbæk; Søn af Skolelærer G P Bentsen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter,; gift 1. Gang m. Emilie Sofie Frederikke f. Lavigné (død 1888), 2. Gang m. Hanne f. Lavigné, f. 23. Okt. i Lynge ved Sorø. Forstander for Haandværkerskolen i Vallekilde indtil 1907; Formand i Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger indtil Har bygget mange Kirker og Forsamlingshuse i Laudet. Adresse : Vallekilde. BENTZEN Christian Læge, Dr. med., f. 19. Nov i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører, Kontorchef F V L Bentzen og Hustru f. With; gift m. Thekla B. f. 30. Dec, Adoptivdatter af Konsul Frederik Block og Hustru Caroline f. Torp. Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; med. Eks. 1889; Læge ved det danske Kurhotel i Ajaccio ; Dr. med. 1895; Øjenlæge ved Finsens Lysinstitut ; Forstander for Kommunehospitalets Øjenklinik 1903: Medlem af Kbhvns Lægeforenings Repræsentantskab fra ; Formand fur oftalmologisk Selskab ; Medlem af Sportsrideklubbens Bestyrelse. Adresse: Malmøgade 4, Kbhvn. BENTZEN Edvard Konservator, Billedhugger: f. 2. Nov i Kbhvn.; Søn af Jærnstøber P C Bentzen (død 1866) og Hustru f. Bech (død 1858); gift m. Marie Henriette B., f. 7. Maj Kbhvn., Datter af Varemægler Jørgen Deichmann (død 1875) og Hustru f. Fjeldsted (død 1858). Uddannet som Billedhugger af H V Bissen : udstillede første (tang 1852; uddannet som Maler paa Kunstakademiet under W Marstrand ; Skulpturkonservator ved Statens Museum for Kunst fra Har udført Gruppen; Moderkærlighed (1857); talrige Portræt-Buster og Medailloner; Portrætmaleri af H V Bissen i sit Atelier (Frederiksborgmuseet) samt nogle Genrebilleder. Adresse ; Livjægergadc 25, Kbhvn. BENTZEN F V L Overretssagfører, R.; f. 10. Dec i Helsingør; Søn af Kaptajn i Fodfolket C F Bentzen (død 1849) og Hustru f. Eckardt (død 1839); gift m. Anna Camilla B., f. 30. April 1841 i Daugaard, Datter af Justitsraad, Herredsfoged With (død 1854) og Hustru f. Mourier (død 1871). Student (Sorø) 1857; cand. jur. 1863; Assistent i Justitsministeriet 1867; Overretssagfører 1876; Chef for Sekretariatet og Laanefaget i Kbhvns Handels-

13 Ben 38 bank ; Medlem af Forsikringsselskabet Hafnias Kontrolkomite; Formand i Bestyrelsen for Aluminia og i Repræsentantskabet for Kbhvps Brandforsikring; Bestyrelsesmedlem i Soransk Samfund ; Formand og senere Næstformand i Musikforeningen«Administration indtil 1909; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Danmarks Blinde os indtil Marts 1910 af Kristeligt Dagblads Bestyrelse Adresse: Peder Skrams G. 23, Kbh. BENTZON Martha Drachmann Frue, Forfatterinde; f. 7, Febr. i Kbhvn.; Datter af Professor A G Drachmann og Hustru f. Sørensen gift m. Professor Viggo Bentzon (se denne). Har skrevet : Michelugniolo (1908). Adresse : Steen Blichers Vej 19, Kbh. BENTZON M F L von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 21. April 1834 i Assens; gift m. Caroline Frederikke Emilie, B., f. 29. Jan. i Kbhvn. Sekondløjtnant i Artilleriet 1855; Premierløjtnant 1857; Kaptajn 1867; Oberstløjtnant 1880; Oberst og Chef for 2. Artilleribataljon 1891, for 1. Artilleriregiment 1893; Afsked 1898; kar. Generalmajor. Udenl. Orden ; F.Æ.L. Adresse : Dronn. Tværgade 24, Kbhvn. BENTZON Povl Etatsraad, E,; f. 31. Aug i Kbhvn.; Søn af Landinspektør L L Bentzon (død 1893) og Hustru f. Bang (død 19021; gift m. Harriet B., f. 14. Okt i Kbhvn.. Datter af Professor A G Drachmann (død 1892) og Hustru f. Sørensen (dod 1895). Student 1877; cand. phil. 1878; cand. polyt. 1884; Landinspektør 1885; ledendo Landinspektør ved Jærnbaneanlæg (Horsens-Tørring) 1889; Amtsvandinspektør i Kbbvns Amt 1893; ledende Landinspektør ved de i Drift værende Statsbaner 1894: ledende Landinspektør i Taksationskommissionen i Kbhvn. for Grundes Afstaaelse til Vandanlæg fra 1895 og til Kloakanlæg fra Specialist i Vandløbslovgbuing. Medstifter af Dansk Ingeniørforening og Medlem af dens Bestyrelse : Medlem af Landinspektørforeningens Bestyrelse ; Formand for Raderforeningen fra 1905; Medlem af Jærnbaneskyldkommissionen af Medredaktør af Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen og Adresse ; Evaldsgade 7, Kbhvn. Om Sommeren (i Eg].): \illa Kurreklit pr. Hornbæk. BENTZON Viggo Professor ved Universitetet, Dr. jur., E.DM.p.p.; f. 15. Aug i Kbhvn.: Søn af Landinspektør Lars Bentzon (død 1893) og Hustru f. Bang (død 1902); gift m. Forfatterinden Martha Drachmann B. (se denne). Student (Borgerdydskolen paa Christianshavn) 1879; cand. jur. 1884; Dr. jur. 1890; Docent i Søret 1891: Professor i Betsfilosofi og Søret , i Privatret fra 1901; Medlem af Konsistorium fra 1902: Dekan f. T. ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet; Formand for Overskyldraadet fra 1903, for Overpatentkommissionen og for Dis. pacheur - Eksaminationskommissionen; Refercndarius ved Konsistorium; Medlem af Toldraadet, af Landmandsbankens Bankraad, af Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart og af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik. Litterære Værker: Begrebet vis maior; Den danske Personret; Retskilderne, til Brug ved Forelæsninger; Den danske Søret, Forelæsninger; Almindelig Retslære, til Brug ved Forelæsninger; De juridiske Eksaminer i Tyskland og Danmark; Den danske Familieret og den danske Arveret. Udenl. Orden : S.N. Adresse : Steen Blichers Vej 19, Kbh. BENZON Alfred Apoteker, Fabrikejer, E.p.p.; f. 17. Jan i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer, Apoteker A N Benzon og Hustru f. Østergaard; gift m. Johanna B., f. 4. Juli i Rom, Datter af Billedhugger, Professor H V Bissen (se denne). Firma : Alfred Benzon. Student (Haderslev Læreres Skole) 1873; cand. phil. 1874; cand. pharm. 1877; Apoteker-Medhjælper i Nykjøbing F.; studerede Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt; dyrkede Malerkunst og udstillede i flere Aar paa Charlottenborg; overtog Faderens Forretning 1884; Borgerrepræsentant i Kbhvn ; Medlem af Havneraadet; Folketingsmand for Kbbvns 2. Kreds : Medlem af Privatbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for De forenede Bryggerier og nordisk Benzin Compagni: Medlem af Bestyrelserne for Em. 7. Svitzers Bjergnings-Entreprise, Hvalfangerselskabet Verdande. Den kgl. Porcelænsfabrik, Aluminia, Nordisk Kabel- og Traadfabrik og Dampskibsselskaberne Merkur og Vulkan : Formand for Danmarks Apotekerforening Fra 1894, Medlem af International-Yarht-Hacing- TJniou's permanente Komité, London, Udenl. Orden : Pr.Kr. Adresse : Ny Østergade 2, Kbhvn. BENZON CHRISTIAN v. Kammerherre, Oberst, E.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 20. Okt i Neustadt; Søn af Hofjægermester, Kammerjunker, Eitmester Vilhelm Ben-

14 zon (se denne); gift m Elna f. Blom, f. 12. Sept. i Kbhvn. Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1830; Ritmester 1893; Adjutant hos Krigsministeren 1894; Oberstløjtnant 1904; Oberst 1907; Chef for Gardehusarregimentet ; Kammerherre 1906; Formand for Remontekommissionen og fur Overmønstringskomrnissionen Udenl. Ordner: Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; S.A.; Stb.Kron.M.-, Stb.V. Adresse : Jens Kofods Gade 1, Kbhvn. BENZON Otto Forfatter, Fabrikejer, R.DM.p.p.; f. 17. Jan i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer, Apoteker Alfred Benzon og Hustru f. Østergaard; gift 1. Gang m Emma f. Hansen (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Ellen Lucinde B., f. 17. Marts, Datter af Geheimeetatsraad Ludvig Bramsen (se denne). Firma ; Alfred Benzon. Student (Haderslev Læreres Skole) 1873; cand. pharm. 1876; cand. polit. 1878; overtog Faderens Forretning Bestyrelsesmedlem i Kbhvns Telefon- Aktieselskab ; Medlem af Bestyrclsesraadet for The Siam Elektrieity Co. ltd., Bangkok; Formand for Dansk Forfatterforening; tidl. Medlem af In : dustriforcningens Repræsentantskab (i 10 Aar); Vicepræsident i Juryens kemiske Afd. ved Udstilling i Stockholm 1897; Medlem af Komitéen og Juryen ved Udstill. i Paris 1900; Stifter af Otto Benzons Forfatterlegat. Dramatiske Værker; Surrogater (opført 1882 paa Det kgi. Teater); En Skandale (1884: Det kg!. Teater og Folketeatret); Tilfældigheder (1886; Det kgl. Teater); Provisorisk (1886: Folketeatret) ; Sportsmænd (1891; Folketeatret); Anna Bryde (1894: Det kgl. Teater og Dagmarteatret'): Moderate Løjer (1900; Det kgl. Teater og Folketeatret): Forældre (1903; Det kgl. Teater) ; Frie Hænder (1909; Det kgl. Teater). Udenl. Ordener : Fr. off. de l'instruc. publ.; F.Æ.L.: S.N. Adresse: Kristianiagade 1, Kbhvn.: Sommerbolig: Brinken, Springforbi St. BENZON Peter Eggert Præst, Forfatter: f. 25. Nov i Holstebro: Søn af Distriktslæge Lorens Benzon og Hustru Nicoline f. Berg: gift m. Vilhelmine B., Datter af P C Schrøder og Hustru f. Mortensen. Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. theol. 1881; Lærer ved Realskolen i Vordingborg samme Aar; Sognepræst for Hersom, Bjerregrav og Klejtrup 1884, for Hjermind, Lee og Hjorthede 1890, for Galten-Vissing fra 1901; Litteraturanmelder ved Højskolebladet. Ber Litterære Arbejder : Kornmod (Digte 1883); Svovl 1894; Det sjette Bud 1896; Landsmænd 1898; Gerda Rossen 1900; Husvild 1902: Præster og skikkelige Folk 1905; Axenstrasse 1906; Mariamme 1904; Biskoppen 1905; Antichrist Adresse : Galten pr. Hadsten. BENZON Vilhelm von Hofjægermester, Kammerjunker, R.DM.; f. 14. Juli 1827 paa Christiandal ved Odense; Søn af Kammerherre Christian Benzon og Hustru Nilsine f. Jermiin: gift m. Euphrosyne (Effi) f. Sehested (død 1898). Sekondløjtnant 1846; Premierløjtnant 1849; Ritmester 1862; Afsked Adresse: Malmøgade 10, Kbhvn. BENZON Vilhelm Professor, Hofmedikus, R.DM.; f. 13. Juli 1852 i Nykjøbing F.; Søn af Konsul Edvard Benzon og Hustru Dorothea f. Støckert; gift m. Helga B., f. 4. Aug. i Kbhvn., Datter af Grosserer V C E Thielsen og Hustru f. Rée. Student (Nykjøbing F.) 1870; med. Eks. 1878; Reservelæge i Hæren ; oprettede en Poliklinik for Ubemidlede ved St. Josephs Hospital 1884, hvorfra den i 1887 flyttedes til Marthahjemmet som Poliklinik for syge Børn ; fung. Hofmedikus hos Kronprins Frederik 1892, fast ansat fra 1894, Hofmedikus hos II. M. Kongen fra Adresse : Nyhavn 53, Kbhvn. BERENDSEN Ivar Toldinspektør; f. 5. Okt i Kbhvn.; Søn af Grosserer Sophus Berendsen og Hustru Mariane f. Levin; gift m. Anna B., f. 22. Febr i Helsingfors, Datter af Hofraad, Bankdirektør K F Levonius og Hustru f. Aejmelæas. Student (Metropolitanskolen) 1882; cand. jur. 1887; Volontær i Overtoldinspektoratet samme Aar; Sekretær 1891; Fuldmægtig 1894; Toldforvalter paa Frdbg. 1898; Toldinspektør i Kbhvn. 1903; Sekretær i Told- og Trafiketaternes Lønningsudvalg og for deres Centralorganisation siden dens Stiftelse; Medlem af den radikale Klubs Hovedudvalg, af de forberedende Udvalg for det radikale Venstres Program, delegeret ved Odensemødet og senere Kongresser: Næstformand for Kbhvns radikale Venstreforening fra 1905 (i Hovedbestyrelsen fra 1894); det radikale Venstres Katdidat ved Folketingsvalget i Khhvns 2. Kreds 1909; Formand i Studentersamfundet og ; i Bestyrelsen for Studentersamfundets Søndagsskole, tidligere for det fri Teaters. Smaaskriftcrnes og Oplysningsvirksomhedens Bestyrelser; Formand i Den danske Toldetats Forening fra 1904; talrige Artik-

15 Ber 40 ler i BIade og Tidsskrifter (om Finland, om Toldspørgsmaal m. m.). Fru Anna Berendsen er Sekretær i Kbhvns Kvindevalgretsforening. Adresse : V-Boulevard 45, Kbhvn. BERC August Dedenroth Sagfører: f. 30. Maj 1857 i Kbhvn.; Søn af Premierløjtnant, Klejnsmedemester C A Berg og Hustru Louise f. Dedenroth: gift m. Emma Julie Marie f. Schultz, f. 15. April 1860 i Kbhvn. Eksam. jur. 1880; Sagfører i Kbhvn Formand for Esperantistforeningen i Kbhvn. og for Danske Esperantisters Centralforening; i Bestyrelsen for Dansk kulturhistorisk Portrætsamling. Adresse : Gyldenløvesgade 16 Kbhvn. BERG Axel Arkitekt, K.; f. 5. Aug i Kbhvn.; Søn af Vægtfabrjkant W I Berg (død 1893) og Hustru f. Brüün (død 1863). Elev af Kunstakademiet 1873; Afgang 1880; modtog den Ncuhausenske Præmie 1873 og Hansens Medalje 1893 (for Ombygningen af Bregentved); Arkitekt ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster; Formand for Akademisk Arkitektforening til Arbejder: Ombygget Bregentved Hovedbygning : opført Kielsen & Winthers Maskinfabrik : Privatbanken ; Kbhvns Laane- og Diskontobank og ombygget Vemmetofte Kloster Adresse : Børsgadc 8, Kbhvn. BERG Axel H E Direktør, M.f.D.R.: f. 21. Dec i Orrup ved Faxe; Søn af Købmand F V Berg og Hustru Emilie f. Lieht; gift m. Jacobme Marie f. Olsen, f. 30. Juni 1869 paa Frederiksberg, Datter af fh. Overgartner I C Olsen. Havebrugskandidat 1889; Assistent ved de offentlige Lysthaver : Redaktør af Gartnertidende ; Sekretær i Alm. dansk Gartnerforening Direktør for Kbhvns Begravelsesvæsen fra 1904; Formand for Redningsmedaljeselskabet og for den kommunale Kommission angaaende Torveforholdene Litterære Arbejder: Kunstgødning i Havebruget; Bekæmpelse af Plantesygdomme og skadelige Insekter. Adresse : Christiansvej 21, Charlottenlund. BERG Ditlev Direktør; f. 12. Okt i Hem ved Mariager; Søn af Sognepræst A H Berg og Hustru Louise f. Oppermann; gift m. Johanne Louise f. Oppermann, f. 28. Febr i Kbh. Polyteknisk Adgangseksamen 1873; cand. polyt. 1879; praktiserede som Ingeniør, særlig ved Havne- og Vandbyg- ningsarbejder ; assisterende Ingeniør og Sekretær ved en af Indenrigsministeriet nedsat Nødhavns Kommission ; Ingeniør (Driftsbestyrer) ved Aalborg Portland-Cement Fabrik adm. Direktør for samme fra 1903; Medlem af Bestyrelserne for Cementfabrikkerne Danmark og Norden ved Aalborg samt Kongsdal ved Mariager; Formand for Foreningen af danske Cementfabrikker. Adresse: Rørdal pr. Aalborg. BERG Hans fh. Stabslæge i Søværnet, KVDM.p.p.; f. 26. Dec paa Fejø; Søn af Præst R Berg og Hustru f. Engel; gift 1. Gang m. Vilhelmine f. Wancher (død 1892), 2. Gang m. Ingeborg B., f. 20. Aug. i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. C G Lange og Hustru Marie f. Aagaard. Student (Nykøbing F.) 1860: kst. Underlæge i Søværnet 1864; med. Eks. 1867; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. B ; Korpslæg«i Hæren 1872, Overlæge i Søværnet 1880, Stabslæge Pdenl. Orden : Pr.R.Ø. Adresse : Femte Juni Plads 3, Kbhvn. BERG Jens Ritmester, Direktør; f. 2. Dec paa Damsbo ved Faaborg. Søn af Forpagter A Berg og Hustru f. Lagoni; gift m. Gulla f. Wendelboo f. 30. Sept. i Odense. Sekondløjtnant 1889; Premierløjtnant samme Aar; Afsked 1903; kar. Ritmester; Direktør for Rideetablissementet Kbhvns Tattersali. Adresse: Upsalagade 1, Kbhvn. BERG Rasmus Sekretær i Industriforeningen; f. 15. Sept i Aarhus: Søn af Eskadronssadelmager J F Berg og Hustru Nielsmine f Eriksen (død 1903); gift m. Ane Sophie B., f. 13. Dec i Kbhvn., Datter af Detailhandler Anders Jensen (død 1894) og Hustru f. Pedersen (død 1907). Extraassistent i de jydsk-fyenske Statsbaners Revisionskontor i Aarhus 1882; Assistent i Statsbanernes Revision i Kbhvn. og i sammes Tarifkontor 1887: Sekretær i Industriforeningen fra 1899; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet til Hedebosyningens Fremme Industrihistoriske Arbejder: Malerlavet i Kjøbenhavn; Snedkerlavet i Kjøbenhavn ; Sadelmagerlavet i Kjøbenhavn : Redaktør af Tidsskrift for Industri fra Adresse i Industribygningen, Kbhvn. BERG Sigurd Redaktør, K2.DM.p.p.; f. 3. Juli 1868 paa Bogø; Søn af Folketingsmand C Berg (død 1891) og Hustru Maren f. Bertelsen (død 1906); gift m. Astrid Elna B., f. 13. Febr. i

16 41 Ber Hillerød, Datter af Landinspektør Sørensen. Student 1886; cand. phil. 1887; Redaktionssekretær os; Redaktør ved forskellige Bergske Blade (Kolding, Thisted, Holbæk) ; efter ca. 3 Aars Studieophold i Kbhvn. (Politik, Nationaløkonomi etc.); Medredaktør af Frederiksborg Amts Avis ; ansvarlig Redaktør ; Folketingsmand for Frederikssundskredsen fra 1901; Medlern af Forsvarskommissionen ; Formand for Foreningen af Venstreblade i Danmark : Medlem af Hillerød Byraad : Indenrigsminister i Ministeriet J C Christensen ; Udgiverrepræsentant for de af Interessentskabet De Bergske Blade udgivne Blade; Formand for Interessentskabet Bogø Navigationsskole; Finanslovordfører 1909 og Udenl. Orden : SJ». Adresse: Østbanegade 7, Kbhvn. BERG Viggo Direktør i Bikuben; f. 16. Jan paa Bogø; Søn af Folketingsmand Christen Berg (død 1891) og Hustru Maren f. Bertelsen (død 1906); ugift. Bankassistent : Student 1892; eand. mag. i Statsvidenskab 1897; Fuldmægtig i Landmandsbanken; Direktør i Bikuben fra Adresse : Puggaardsgade 3, Kbhvn. BERGH Rudolph S Dr. phil.; f. 22. Sept i Kbhvn.; Søn af Professor, Overlæge Bergh (død 1909) og Hustru f. Simonsen. Student (Metropolitanskolen) 1876; mag. seiest. 1882; Dr. phil. Undersøgelser over Metamorphosen hos Aulastoma gulo) 1885; Docent ved Universitetet (Embryologi og Histologi) 1890; Medlem af Videnskabernes Selskab 1E98; opholder sig siden 1903 i Berlin. Komponist. Adresse ; Misdroyor Strasse 13 Schmargendorf, Berlin. BERGSTRØM Hjalmar Forfatter; f. 1. Aug i Kbhvn.; Søn af Maskinnaadler Bergstrøm. Student (Hauchs Skole) 1887; cand. mag. 1893; Lærer ved de Brockske Handelsskoler til 1905; Næstformand for Dansk Forfatterforening; i Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund. Litterære Arbejder: Vendepunkter (1894); Brogede Billeder (1897); Brændte Skibe (1898); Der Kong David blev gammel (1900). Skuespil : Idas Bryllup (1902, ikke opført); Møntergade 39 (1904); Lynggaard & Co. (1905); Karen Bornemann (1907), de sidstnævnte tre opført paa Folketeatret; Det gvldne Skind (1908, Det kgl. Teater); Dame- Te (1910; Det kgl. Teater). Adresse : V. Voldgade 102, Kbhvn. BERGSØE Vilhelm Professor, Dr phil., R.p.p.; f. 8. Feb i Kbhvn.; Søn af Administrator ved den kgl. Porcelænsfabrik C V Bergsøe (død 1861) og Hustru Sophie f. Bech (død 1846): gift m. Margrethe Kirstine B., f. 9. Dec i Stubbekjøbing, Datter af Kammerherre P H C Smidth (død 1869) og Hustru Nicoline f. Benzon (død 1888). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1854; Elev af Professor.1 Schiødte; Dr. phil. (Sværdfiskens Snyltedyr) 1864; i Bestyrelsen for de Ancherske Legater. Litterære Arbejder: Fra Piazza del popolo, Livsbilleder samlede i Rom (1866); Fra den gamle Fabrik (1869); Bruden fra Rørvig; I Sabinerbjergene; Sandhedens Mænd; Falskmøntneren; I Ny og Næ; Hjemve; Rom under Pius 9.; Fra Mark og Skov; De forbistrede Drenge (1898); Krigen og Koleraen (1900); Studenterleben (1903); Inder Pinjer og Palmer (1904); Æventyr i Udlandet (1905); Med Henrik Ibsen paa Ischia og fra Piazza del popolo (1907); Pigesorger (1910). Udenl. Ord. i Gr.Fr. Adresse: V-Boulevard 25. Kbhvn. BERLIN Knud Protokolsekretær, Dr. jur.; f. 7. Juni 1864 i Kbhvn.; Søn af Murermester F V R Berlin og Hustru f. Klingenberg; gift m. Agnes Birgitte Marie Reinhardine B., f. 11. Nov. 1875, Datter af Sagfører H J N Nielsen og Hustru f. Jensen. Student (Haderslev Læreres Skole) 1883; cand. jnr. 1890; Universitetefs Guldmedalje 1892; Assistent i Finansministeriet ; ansat i Rigsdagen 1895: Protokolsekretær i Folketinget 1898; Dr. jur. 1906; Sekretær ved den dansk-islandske Kommission af 1907; Generalsekretær ved det nordiske interparlamentariske Delegeretmøde i Kbhvn. 1907; Docent i islandsk Ret ved Universitetet Litterære Arbejder: Juridiske Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen, Tilskueren og Dansk Tidsskrift; Opløsningsretten overfor lovgivende Forsamlinger (Doktordisputats): Islands statsretslige Stilling, 1. Afdeling (1909). Adresse; Ribegade 1, Kbhvn. BERNBURG Julius Grosserer, R.p.p.; f. 8. Dec i Kbhvn.; gift m. Harriet B., f. 28. Juli i Kbhvn. Borgerskab som Grosserer i Kbhvn Medstifter af Aktieselskabet til Lammet jordens Tørlægning 1873; Medstifter af Dansk Eksportforening dens Formand : Medlem af Komiteen for den danske Afdeling paa Verdensudstillingen i Paris 1900: begyndte Udsendelsen af Undersøgelsesekspeditioner ti! Grønland med prak-

17 Ber tisk Formaal (1903); fortsatte i Henh. t. kgl. Koncession af 29. Juni 1904 Tilsendelsen af Undersøgelsesekspeditioner, hvorhos indførtes en 3 Aars Forsøgsdrift ved Kobberminen ved Alangorssuak; Koncessionen overdroges i 1907 til Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab. I Bestyrelsen for Frihavnsaktieselskabet og for Kbhvns Sygehjem; Næstformand i Musikforeningens Repræsentantskab. Udenl. Orden.- F.Æ.L. Adresse: Frederiksholms Kanal 16, Kbhvn. BERNER Gottlob Etatsraad, R.DM.; f. 14. Dec Svaneke; Søn af Assessor, Byfoged J H Berner (død 1833) og Hustru Johanne f. Stage: gift ni. Emma B. (død 1871), Datter af Fabrikejer J C Modeweg i Brede. Assistent paa Teaterkontoret 1839; Fuldmægtig og Teaforsekrctær 1849; Intendant 1866: Afsked Medlem af Kommissionen af 1867 til Undersøgelse af Teatrets finansielle Tilstand, af Bygningskommissionen 1872 til Ledelse af Opførelsen af den nye Teaterbygning og af Teatcrkommissionen af Adresse : Tordenskjoldsgade 9, Kbhvn. BERNER Iwan fh. Direktor. R.p.p.; f. 2. Nov i Kbhvn.; Søn af Silkehattefabrikant C H L Berner (død 1886) og Hustru f. Vogelsang (død 1857); gift m. Agnes Marie f. Becker, f. 18. Juli i Kbhvn. Student (priv. dimit.) 1869; studerede engelsk Sprog og Litteratur: 1875 i Store nordiske Telegrafselskabs Tjeneste i Newcastle, Aberdeen og 1876 i London; Stationsbestyrer i Hongkong 1883; fung. Driftsbestyrer i Østasien (Domicil i Shanghai) og ; Sekretær ved Selskabets Hovedafdeling i Kbhvn ; Driftsbestyrer i Østasien Medlem af Sprogselskabets Bestyrelse. Litterære Arbejder: Extra European Telegraphic Code; Oversættelser fra Engelsk (Buhver, Dickens, Mark Twain, Beaconsficld): Rejseskildringer, Korrespondancer og Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter og Dagblade. Odner. Ordner: J.H.S., J.O.S., R. St.A., R.St.Stan Adresse: Østerbrogade 138, Kbhvn.: Sommerbolig: Villa Højenbal. Holte. BERNER-SCH1LDEN-HOLSTEN Adam Kammerherre, Hofjægermester, Lensbaron; f. 18. Juni 1855 i Langensø, Odense; Søn af Kammerherre, Baron 42 Alexander Berner-Schilden-Holsten (død 1889) og Hustru Magdalene f. Baronesse Holsten (død 1906); gift m- Louise f. Quaade, f. 10. Marts. Besiddelser : Baroniet Holstenshus, det von Schilden-jydske Fideikommis samt Barnehøigaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser i Provins-Register). I Bestyrelsen for Fyens Stifts Kunstforening; Formand i den danske Turistforenings fyenske Afdeling og i Repræsentantskabet for Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender paa Fyen, for Sygekassen for Voldum-Rud Sogne i Randers Amt og for Højreforeningen for Faaborg og Omegn. Adresse: Holstenshuus pr. Faaborg. BERNHOFT H A Gesandt, Kammerherre, R.p.p.; f. 1. Okt i Barcelona: Søn af svensk-norsk Generalkonsul H S Bernhoft og Hustru Rita f. Heegaard; ugift. Student (Borgerdydskolen paa Krsthva.) 1888: naturaliseret 1889: eand. jur. 1894; Assistent, Fuldmægtig 1899; Kontorchef i Udenrigsministeriet 1908; Gesandt i Wien og Rom samme Aar. Udenl. Ordener: Chin.D.D.: F.Æ.L.; N.St. O.; P.V.V.; R.St.Stan.; S.H.E.; Sp.I.K. Adresse : Wien. BERNSTORFF-CYLDENSTEEN Hugo Lensgreve, Kammerherre, K2.p.p.; f. 5. Marts 1853: Søn af Lensgreve, Kammerherre. Hofjægermester Johan Bernstorff-Gyldensteen (død 1898) og Hustru Anna f. Komtesse Hardenberg (død 1905); gift m. Anna f. Komtesse Kielmannsegg, f. 5. Dec. Besiddelser : Grevskabet Gyldensteen : Hettcln i Holsten; Fidcikonimisgodserne Wotersen og Länken i Lauenborg; Lehnsgodset Raguth i Meklenborg; Christianslund. (Udførlige Oplysninger om de danske Besiddelser findes i Kraks Vejviser ; Provins-Reg.). Mecklenborg-schwcrinsk Kammerherre; Ceremonimester; Major a la suite; arvelig Overjægermester i Hertugdømmet Lauenborg. Udenl. Ordener: M.V.Kr.: Pr.R.Ø. Adresse: Gyldensteen pr. Bogense. BERNSTORFF-MYLIUS ULRICH Greve, Kammerherre, Hofjægermester, R; f. 4. Sept i Kbhvn. : " Søn af Greve, Hofjægermester Frederik Bernstorff (død 1894) og Hustru Ulrica f. Mvlius (død 1874): gift m. Marie B-M., f. 9. Dec., Datter af Geheimekonferensraad, Kammerherre, Hofjægermester, Greve Josias Rahen-Levetzau og Hustru Siegfriede f. Krogh. Besiddelser: Kattrup og Flinterupgaard fra 1894, Besidder af det Mylius-Rasehenhergske Fideikommis fra 18',4. (Udførlige Oplysninger findes i Kl aks Vejviser i Provins Register).

18 43 Ber Student (Sorø) 1866; cand. polit. 1872; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og af Helsingørs Byraad indtil Adresse : Frederiksgade 7 og Kattrup ved Jyderup. BERNTSEN Klaus Folketingsmand, B. DM.; f. 12. Juni 1844 i Eskildstrup, Svendborg Amt; Søn af Gaardejer Espen Berntsen og Hustru Christiane Christensdatter; gift m. Anny Christine Mathilde Oktavia f. Thomsen (død 1902). Uddannelse paa Sødinge og Hindsholm Højskoler (J L N Sehjørring og Kr. Kold) og hos Kr. Appel i Ryslinge; Stifter og Lærer ved en Friskole i Højby 1862; Formand i Højby Sogneraad , for Særslev Sogneraad ; Bevisor i Vends m. fl. Herreders Sparekasse Medlem af Odense Skibsfarlsselskabs Bestyrelse 1875; Højskoleforstander i Særslev ved Bogense Redaktør af Friskolens Tidende ; Medlem af Odense Amtsraad og ; Folketingsmand for Bogense , for Assens fra 1886; Folketingets 2. Viceformand og 1. Viceformand 1908; Stifter og Udgiver af Assens Amtsavis; Medstifter af Pyens Tidende; Bevisor i Sydfyenske Jernbaneselskab ; Direktør i Østifternes Kreditforening for Husmænd ; Kontorchef i Østifternes Brandforsikring for mindre Landbygninger ; Tiendekommissær indtil 1909; Med lem af Akkordretten : Indenrigsminister i Ministerierne Neergaard og i Holstein ; Tilsynsmand ved Landbohøjskolen; Formand for Odense Amts Skytteforening fra 1884, for De danske Skytteforeninger fra 1910 og for Foreningen Dannevirke fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Turistforenings sjællandske Afdeling. Adresse : Malmøgade 4. Kbhvn. BERTELSEN Aage Kunstmaler FM. i Sølv; f. 28. Sept i Næstved; Søn I af Landskabsmaler Rudolf Bertelsen og Hustru Agnes f. Lundstein: gift m. Karen f. Schmidt, f. 17. Maj 1880 i i Flensborg. Elev paa K Zahrtmanns Malerskole ; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1899; deltog i Danmarksekspeditionen og udstillede : i Efteraaret 1908 en Samling af Tegninger og Malerier fra Polaregnene. Mellem Billederne fra Polaregnene er I Verdens nordligste Malerier (fra 83,31 ). Har tidligere malet enkelte Portrætter (bl. a. af sin Fader og af Herman Kahler), Interiører og Landskaber. Adresse ; Lille Næstved pr. Næstved. I BERTELSEN Henrik Adjunkt, Dr. phil. i f. 12. Maj 1874 i Lyngby ved Grenaa; Søn af Skoleinspektør H C V G Bertelsen; gift m. mag. seient. Sophie B., f. 24. Okt. i Philadelphia, Datter af Ingeniør Tinius Olsen. Student (Aarhus) 1891; cand. mag. 1898; Lærer ved kbhvnske Latinskoler ; ekstraord. Medhjælper ved Universitetsbiblioteket ; Dr. phil. (Om Didrik af Berns Sagas oprindelige Skikkelse. Omarbejdelse og Haandskrifter) 1902; Timelærer ved Aarhus Katedralskole ; Adjunkt ved Metropolitanskolen fra 1905; Lærer i Dansk ved Statens Lærerhøjskole. Adresse : Kastelsvej 25, Kbhvn. BERTELSEN Mathias Mandal Sagfører; f. 7. Juni 1857 i Borrig i Sønderjylland; gift m. Signe Louise Mathilde Caroline f. Winge, f. 28. Marts i Kbhvn. Eksam. jur. 1889; Sagfører 18%; Medlem af Administratiouskommissionen for Familiegodset Skjoldnæsholm; i Bestyrelsen for Kbhvns IJnderretssagf ørerforening og for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Formand og Kasserer for Sønderjydsk Centralforening; i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Atalanta. Adresse: Ny Vestergade 17, Kbhvn. BERTHELSEN Georg Danser ved Det kgl. Teator; f. 7. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Guide Jørgen Berthelsen (død 1876) og Hustru f. Schultz (død 1903); gift m. Dagmar B., f. 31. Dec. i Hor. sens, Datter af Malermester Th. Rosenstand (død 1888) og Hustru f. Andersen (død 1904). Elev af Det kgl. Teaters Balletskole 1873; ministeriel Ansættelse 1883; Lærer i Dans og Plastik ved Kadetskolen fra 1904; Kasserer for Ballettens private Laanckassc fra Har komponeret Prinsesse Alexandrines Kvadrille Adresse: Adolfsensgade 6, Kbhvn. BERTHELSEN Georg Konsul, E.; f. 14. April 1830 i Ringkjøbing; Søn af Niels Berthelsen og Hustru f. Hal by; gift m. Henriette Elise f. Husted f. 8. Maj 1831 i Ringkjøbing. I Handelslære i Kolding; Associé i Konsul Chr. Husteds Forretning i Ringkjøbing, senere Eneindehaver af samme; Medlem af Direktionen for Jydsk Hypotekforening; Vicekonsul for Nederlandene og Portugal. Medlem af Ringkjøbing Byraad fra 1888: Formand for Handelsforeningen indtil 1906, for Borgerforeningen og for Ringkjøbing-Stadil Fiskeriforening; 2. Vicepræsident i Dansk Fiskeriforening indtil Adresse : Ringkøbing.

19 Ber 44 BERTHELSEN Jens P Fægtelærer, Løjtnant, DM. K.; f. 15. üec i Sigerslevøster; Søn af Gaardejer Berthel Nielsen (død 1896) og Hustru Karen Olsdatter (død 1899); gift m. Anna Marie B., f. 6. Sept i Khh., Datter af Laborant Bendt Jensen (død 1890). Gennemgaaet Hærens Elevskole ( ) og Gymnastikskole ( ); Lærer paa Elevskolen ; uddannet i Fægtning af Louis Lafont i Paris 1889 og Løjtnant og Kompagnichef i Artilleriets Forstærkning Fægtelærer for Kbhvns Fægteklub og for Kbhvns Damefægteklub. Har sammen med A Clod-Hansen udgivet : Fægtekunsten (1890). Adresse: Villemoesgade 87, Kbbvn. BERTHELSEN Jørgen Direktør, R.; f. 23. Jan i Lindholm ved Nørre Sundby; Søn af Husmand Berthe] Nielson. Arbejdsmand ; Vognmand og Entreprenør 1880; Formand for Arbejderforeningen af 1865, ; Opretter af de første Kolonihaver i Danmark 1884; Medlem af Aalborg Byraad : valgt Medlem af Landstinget , Kongevalgt fra 1907; Medlem af Tuberkulosekonimissionen fra 1901; Formand i Centraldirektionen for Nordjyllands forenede Privatbaner og for Bestyrelsen for Aalborg-Hadsund Jernbaneselskab; Medlem af Kommissionen af 1898 ang. de kbhvnske Banegaardsforhold, af Kommissionen af 1904 ang. Anlæg af nye Jærnbaner og a f Kommissionen af 1908 ang. Jærnbaneskyld. Adresse: Strandboulevard 3, Kbhvn. og Aalborg. BERTHELSEN Palle Generalmajor, K". DM.p.p.; f. 26. Jan i Aarhus; Søn af Købmand Jens Berthelsen og Hustru f. Pallesen; gift m. Olida Sophia f. Baadsgaard, f. 23. April i Aarhus. Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Adjutant ved første Generalkommando 1885; Kaptajn i Fodfolket og Kompagnichef 1889, senere ved Generalstaben ; Oberstløjtnant og Chef for 1. Bat. 1901; Chef for Generalstabens taktiske Afdeling 1903; Oberst og Chef for 3. Regiment 1906; Generalmajor 1909; Chef for 1. jydske Brigade. I flere Aar Chef for akademisk Skyttekorps. Udenl. Ordner: N.St.O.; P.S.&L.;Sp. I.K.; S.Sv. Adresse : Aarhus. BERTHELSEN S M Godsforvalter, Sagfører; f. 30. Jan i Kanders. Eksam. jur. 1883; Sagfører 1898; Godsforvalter ved Nørager m. fl. Godser fra Formand for Høng-Tølløse Jærnbaneselskab; regeringsvalgt Medlem af Besigtigelses- og Ekspropriationskommissioner ved Jærnbaneanlæg; Medlem af Jærnbaneskyldkommissionen 1908 og af Fæstekommissionen 1910; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Henry-George Forening og for den danske Joseph Fels Fond; Udgiver af Maanedsskriftet Ret. Har udgivet en Række nationaløkonomiske Smaaskrifter, særlig om Jordog Skattespørgsmaal. Adresse : Høng. BERTOUCH-LEHN Poul Lensbaron, Hofjægermester ; f. 22. Jan. 1855; Søn af Lensbaron Julian Bertouch-Lehn (død 1905) og Hustru Natalie f. Komtesse Holck (død 1891): gift m. Sophie B.-L., f. 27. Okt., Datter af Hofjægermester Severin Løvenskiold og Hustru Sophie f. Komtesse Knuth. Besiddelser : Baroniet Sønderkarle og Sophiehøj (se Kraks Vejvisers Provins- Register). Adresse : Lungholm pr. Rødby. BESTHORN Rasmus Olsen Dr. phil.: f. 29. Okt i Hillerød: Søn af Landhøker Jakob Olsen: Plejesøn af Skomagermester Vilhelm Besthorn; gift m. Amalie f. v. "Würden. Student (v. Westenske Institut) 1867; cand. philo!. 1880; Dr. phil. (en Afhandling om Ibn-Zaidun) 1889; udenrigspolitisk Medarbejder ved Nationaltidende. Udgiver sammen med Professor.T L Heiberg af Codex Leidensis; Forfatter til: Alexander III og Nikolaus II (1895). Adresse: Fortunvej 7, Charlottenlund. BESTLE Ceorg Etatsraad, Grosserer, R. DM. p.p.; f. 18. Marts 1855 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler C W F Bestie og Hustru f. Engelscn; gift m. Caroline Sophie f. Hassort, f. 6. Jan. i Kbhvn. Firma : Georg Bestie. Formand for Bankraadet i Centralbanken for Handel og Industri; Medlem af Bestyrelsen for Akts. til Oprettelse af billige Pantelaanekontorer i Kbhvn., for Dampskibsaktieselskabet Progress og for Foreningen for gamle Bygningers Bevarelse; Medlem af Kirkeinspektionen for Helligaandskirkeii. Udenl. Orden : R.St.A. Adresse : Skindergade 45. Kbhvn. BEYER Petrus Læge, K2.DM.p.p.; f. 24. Nov paa Mulebjerggaard ved Roskilde; Søn af Proprietær A F Beyer og Hustru f. August; gift m. Ella B, f. 7. Nov. i Roskilde, Datter af Overingeniør J H C David og Hustru f. Hagen.

20 45 Bil Student (Borgerdydsk. paa Krsthvn.) 1869; med. Eks. 1878; Reservelæge i Søværnet , i Hæren ; Læge ved de kommunale Vakcinationsanstalter 1889, 1891 og Stormester tor Odd Fellow Ordenen 1889 og Storsire fra 1892; Formand for Odd Fellow Ordenens Komité for Optøreisen af et Spedalskhedshosp. paa Island 1897 og for Opførelsen af et Spedalskhedshospital paa St. Croix 1909; Formand i Forretningsudvalget for Landbrugslotteriet; Medlem af Bestyrelsen for Klampenborg Væddeløbsbane og af Direktionen for Dansk Syge- og Ulykkesforsikringsselskab iraand i Haand og for Tilsynsraadet for Detailhandlerbanken. Udenl. Orden : R.St.A. Adresse: V-Boulevard 34, Kbhvn. BIELEFELDT Carl V Præst, Forretningsfører; f. 20. Okt i Kbhvn.; Søn af Boghandler C H Bielefeldt og Hustru f. Kaarsgaard. Student (Borgerdydskolen) 1882; cand. theol. 1888; Sognepræst i Ho og Oxby 1888, i Rimsø og Kastbjerg 1891, i Bælum og Solbjerg 1903; Forretningsfører for Fsengselshjælpen 1907; Formand for Abnormsagens Forretningsudvalg. Adresse: Regnegade 2, Kbhvn. BIERING Frederik Stabslægc, R.DM. p.p.; f. 22. Okt i Svindinge ved Nyborg; Søn af Præst F F Biering (død 1879) og Hustru f. Bech (død 1858); gift 1. Gang m. Vilhelmine B., (død 1898), Datter af Kaptajn G Cathala og Hustru Charlotte f. Brorson, 2. Gang m. Kristine B., f. 24. Dec i Asnæs, Datter af Landmand V Eilortzen og Hustru Karen f. Jensen. Student (Odense) 1866; med. Eks. 1872; Reservelæge i Hæren ; Kommunal Vakcinator ; Korpslæge 1880, Overlæge 1894, Stabslæge 1900, Generalkommandolæge Medlem af Forsikringsselskabet Danebroges Repræsentantskab og Bestyrelse. Udenl. Ord.: S.V. Adresse : Frederiksborggade 43, Kbh. BlILM ANN Einar Professor ved Universitetet, Dr. phil.; f. 10. Maj 1873 paa Frederiksberg; Søn af fh. Stabsdyrlæge H F S Biilmann (se denne); gift m. Valborg B. Student (Efterslægtens Skole) 1891; Botanicum 1892; polyt. Adgangseks. 1893; mag. scient. 1897; Universitetets Guldmedalje 1899; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium 1898; Lærer i Kemi ved Officerskolen fra 1902; Dr. phil. (Studier over organiske Svovlforbindelser) 1904; Professor i Kemi ved universitetet fra 1907, som saadan ogsaa Lærer i Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt. Bestyrer af Universitetets kemiske Laboratorium; Bestyrelsesmedlem i Efterslægtssamfundet. Litterære Arbejder : Lærebog i organisk Kemi (1909); videnskabelige Afhandlinger, især i udenlandske Tidsskrifter. Adresse: Ø-Voldgade 5, Kbhvn. BIILMANN H F S fh. Stabsdyrlæge, K'2 DM.; f. 12. Febr i Kbhvn.; Son af Toldassistent J J Biilmann og Hustru f. Saxtorph; gift m, Petrea Atka f. Castberg, f. 6. Aug. i Kbhvn. Korpsdyrlæge 1867; Lærer ved Rideog Beslagskolen ; Overdyrlæge 1888; Stabsdyrlæge og Chef for Hærens Dyrlægekorps ; Afsked Adresse: GI. Kongevej 142 B, Kbhvn. BILLE Frants Gehejmekonferensraa^, Kammerherre, SK.DM.p.p.; f. 14. Febr i Kbhvn.; Søn af Admiral Steen Andersen Bille og Hustru Caroline f. von Biilow; gift m. Sarah Augusta f. Zabriskie, f. 4. Dec i New Jersey. Løjtnant i Ingeniørkorpset 1855; Kaptajn i Generalstaben 1861; Legationssekretær i Frankfurt , i Wien ; deltog i Krigen 1864 ved Hovedkvarteret paa Als og Fyen; Sekretær ved Fredsunderhandlingerne i Wien; Kaptajn a la suite i Generalstaben 1864; Charge d'affaires i Wien 1864; Legationssekretær i Paris 1865; Ministerresident i Washington 1867; afskediget som Kaptajn af Generalslaben 1870; overordentlig Regeringskommissær og Gouvernør paa de dansk vestindiske Øer 1871; Gesandt i Stockholm 1872, i London : Delegeret ved Fredskonferencen i Haag Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.O.N.; N.St.O.; S.N.; Stb.Dr.V.60aarsJub.M.; St.Kron.M.; St.V.; Ø.L. Adresse: p. t. 24 Pont Street, London. BILLE Siegfriede Frederikke Kammerherreinde; f. 21. Nov.; Datter af Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Lensgeve Josias Raben-Levetzau (død 1889) og Hustru Siegfriede f. Krogh (død 1898); Enke efter Kammerherre, Kaptajn Steen Andersen Bille. Besidderinde af det Raben-Billeske Fideikommis; Overbestyrerinde for det kvindelige velgørende Selskab. Adresse : Bredgade 70, Kbhvn. og Bellevue ved Præstø. BILLE Steen Andersen Revisionschef, Translatør; f. 27. Nov. 1862; Søn af Kammerherre, Amtmand C St. A Bille (død 1898) og Hustru Louise f. Ipsen; gift m. Juana Matilde f. Unna, f. 13. Nov.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug. 1849 i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Kapitalcenter D 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere