Tables Hjælpetabeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tables Hjælpetabeller"

Transkript

1 Tables Hjælpetabeller General tables Almindelig hjælpetabel Periodicals and yearbooks O1 Tidsskrifter og årbøger. Monografiserier der opstilles samlet Bibliographic guides and metabibliographies O3 Bibliografiske vejledninger, forskningsoversigter og metabibliografier Retrospective bibliographies O4 Afsluttede bibliografier, herunder bibliotekskataloger Current bibliographies O5 Løbende bibliografier, herunder bibliografiske tidsskrifter Monolingual dictionaries. Terminology. Thesauri. Concordances. O7 Et-sprogede ordbøger. Terminologi. Thesauri. Konkordanser Multilingual dictionaries O8 Flersprogede ordbøger Subject encyclopedias. Alphabetical and systematic reference works 10 Fagencyklopædier. Alfabetiske og systematiske opslagsværker m.m. Biographical reference works covering persons of historical, literary and political significance 11 Biografiske leksika. Fagets forskere, se 21 Other types of reference works (atlases, tables, chronologies, dictionaries of quotations etc.) 14 Andre typer håndbøger (atlas, tabelværker, kronologier, registranter, m.m.) General and introductory works on the subject field 15 Almene og introducerende skrifter om faget Theories about the subject field and its philosophy 17 Teorier og metateorier om faget og dets filosofi Special aspects of the subject field. Relations to other subjects and areas 19 Specielle aspekter af faget. Forhold til andre fag og områder The history and biography of the subject field 20 Fagets historie og biografi Collective biography covering researchers, critics and graduates in the subject field 21 Biografiske samlinger og leksika over fagets forskere og kandidater Individual biography of the subject field's researchers, critics and graduates 22 Enkeltbiografier over fagets forskere og kandidater Directories 23 Adressebøger. Vejvisere. Directories The institutions and organizations of the subject field. Research and education 24 Fagets institutioner og organisationer. Forskning og undervisning Museums, collections and exhibitions 26 Museer, samlinger og udstillinger, herunder samlingskataloger Archives. Achive registries 27 Arkiver. Arkivregistraturer Miscellaneous works by several authors from the field (miscellaneous festschriften, proceedings, collections of texts etc.) 28 Blandede skrifter af flere forfattere Collected and selected works of individual authors 29 Samlede eller udvalgte værker af enkelte personer Indiv. Authors /anonymous works Hjælpetabel til enkelte forfattere og anonyme værker Bibliographies O4 Bibliografier Dictionaries and concordances O7 Ordbøger og konkordanser

2 Subject encyclopedias 10 Fagencyklopædier The collected or selected works in the original language 41 Forfatterens samlede eller udvalgte værker på originalsprog Individual works in the original language 42 Enkelte værker på originalsprog Letters, diaries and autobiographies in the original language 43 Breve, dagbøger og selvbiografier på originalsprog Works in translation, including bilingual editions 44 Oversatte og flersprogede værker Biographies and general treatments of the author and the works 45 Biografier og almene behandlinger af forfatterskabet Treatments of specific topics and specific works 46 Behandling af enkelte emner og enkelte værker Bible & the individual books of the Bible Hjælpetabel til Bibelen og de enkelte bibelske bøger Bibliographies O4 Bibliografier Dictionaries and concordances O7 Ordbøger og konkordanser Subject encyclopedias 10 Fagencyklopædier Texts 50 Tekster Commentaries 51 Tekstkommentarer History of origins and transmission, textual criticism 52 Bibel-indledning (tilblivelses- og overleveringshistorie, tekstkritik) Literary criticism 53 Litteratur- og traditionshistorie Biblical theology 54 Bibelsk teologi Languages Hjælpetabel til enkelte sprog General treatments of the language 62 Generelle behandlinger af sproget Phonetics and phonology 63 Fonetik og fonologi Script, orthography, interpunction, abbreviation, writing 64 Skriftlære (ortografi, interpunktion, forkortelser, skriftsystemer) Grammar (morphology, syntax) 65 Almene grammatik i snæver forstand (morfologi, syntaks) Word formation, idioms, lexicography, 66 Ordlære (idiomatik, synonymik, leksikografi, fremmedord) Onomastics, personal names, place names 67 Navneforskning (personnavne, stednavne m.m.) Text linguistics, discourse analysis, pragmatics, rhetoric 68 Tekstlingvistik (diskursanalyse, pragmatisk analyse, retorik m.m.) Applied linguistics (language acquisition, language teaching, translation) 69 Anvendt lingvistik (sprogtilegnelse, sprogundervisning, oversættelse m.m.) History of language, including etymology 70 Sproghistorie, herunder etymologi og ordhistorie Ancient 71 Oldsprog Middle 72 Middelsprog Early modern 73 Nyere sprog Dialectology and linguistic geography 74 Dialektologi og sproggeografi Specific dialects 75 Enkelte dialekter

3 Language and society, sociolinguistics, standard language, slang, language for special purposes 76 Sprog og samfund (sociolingvistik, sprogrigtighed, slang, fagsprog) Language contact ( loanwords, multilingualism) 77 Sprogkontakt (påvirkning, låneord, flersprogethed m.m.) The language outside its main geographic area 78 Sproget udenfor det geografiske hovedområde Other topics 79 Andre emner Literature Hjælpetabel til enkelte sprogområders litteraturhistorie General literary history 81 Almene behandlinger af litteraturhistorien General literary history by period 82 Enkelte perioders almene litteraturhistorie Form and stylistics. Themes and subject matter 83 Form og stil. Motiv og stof History of influences, reception and translation 84 Indflydelses-, receptions- og oversættelseshistorie Poetry. General treatment and specific topics 85 Poesi. Almene behandlinger og enkelte emner Drama. General treatment and specific topics 86 Drama. Almene behandlinger og enkelte emner Prose. General treatment and specific topics 87 Prosa. Almene behandlinger og enkelte emner Specific prose genres. (Children's literature, crime, comic books, gothic etc.) 88 Enkelte prosatyper. Børnelitteratur, krimi, tegneserier m.m. Literary history of specific countries, regions and localities 89 Enkelte lande, regioner og lokaliteters almene litteraturhistorie Other topics, including emigrant literature and folk literature 90 Andre emner, herunder emigrantlitteratur og folkelitteratur Literary anthologies 91 Skønlitterære antologier og tekstsamlinger General works A A Almene og blandede skrifter Newspapers A AF Aviser General periodicals, serials and yearbooks A AP Almene og blandede tidsskrifter, serier og årbøger General congresses and conferences ABK Almene kongresser og møder: bibliografi, kongreskalendere, beretninger General works, essays and festschriften ABN Blandede skrifter, almene festskrifter og essays General works with a regional focus ABR Blandede værker om enkelte områder og lande og studiet af dem Collections of biographies and autobiographies ABS Biografiske samlinger. Blandede erindringer m.m. Individual biographies and autobiographies ABT Biografier af enkelte personer, selvbiografier, m.m. General reference books. Encyclopedias AC Almene og biografiske opslagsværker. Encyklopædi Works about encyclopedias ACI Almen encyklopædi. Værker om encyklopædier Encyclopedias in Germanic languages ACIK Encyklopædier på germanske sprog Encyclopedias in Romanic languages ACIL Encyklopædier på romanske sprog

4 Encylopedias in other European languages ACIM Encyklopædier på andre europæiske sprog Encyclopedias in other languages ACIZ Encyklopædier på andre sprog Reference books about specific regions and countries ACM Encyklopædier og opslagsværker om enkelte områder og lande Biographical dictionaries ACN Biografiske leksika og opslagsværker Biographical dictionaries by subject ACNS Biografiske opslagsværker og stater General directories ACO Almene og tværfaglige adressebøger. Vejvisere, directories m.m. Dictionaries of quotations ACP Citatordbøger og -samlinger, bevingede ord m.m. Dictionaries of abbreviations ACS Almene forkortelses- og akronymordbøger Other general reference books incl. dictionaries of symbols ACU Andre almene opslagsværker, herunder symbolleksika General bibliography and biobibliography AF Almen bibliografi og personalbibliografier Bibliographies of general bibliographies, reference books etc. AFF Bibliografier over almene bibliografier, referenceværker og databaser Universal bibliographies AFG Internationale bibliografier, universalbibliografier Library catalogues AFK Bibliotekskataloger National bibliographies AFP Nationalbibliografier General bibliographies about specific regions and countries AFR Almene bibliografier om enkelte områder og lande Collections of general bibliographies of individuals AFV Almene personalbibliografiske samlinger. Biobibliografier Bibliographies and catalogues of individuals AFX Personalbibliografier over enkelte personer Bibliographies and indexes of periodicals, serials and yearbooks AGN Periodikafortegnelser og serier; bibliografier og indekser Bibliographies and indexes of newspapers AGP Avisfortegnelser; bibliografier og indekser Bibliographies of official publications AGS Bibliografier over offentlige publikationer Bibliographies of theses and dissertations AGT Bibliografier over disputatser, ph.d.-afhandlinger, specialer m.m. Bibliographies of festschriften AGU Festskriftbibliografier Bibliographies of translations AGV Oversættelsesbibliografier Bibliographies and dictionaries of anonyms and pseudonyms AGY Bibliografier og leksika over anonyme og pseudonyme skrifter Other general bibliographies AGZ Andre almene bibliografier Writing systems. Scripts. Manuscripts AK Skriftvæsen. Håndskriftvæsen Methods and aids AKC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Techniques and materials. Writing tools, watermarks etc. AKG Teknik og materialer. Skriveredskaber, papir, vandmærker m.m. History of scripts. The alphabet AKO Skriftens historie. Alfabetet Oriental scripts AKP Orientalske skrifter Indigenous American scripts AKT Amerikanske skrifter Near Eastern, Semitic and African scripts ALF Nærorientalske, semitiske og afrikanske skrifter Latin scripts ALM Latinsk skrift

5 Specific topics. Manuscripts ALT Enkelte emner, herunder håndskrift Other scripts (Greek, cyrillic, runes etc.) ALV Andre bogstavskrifter: græsk, kyrillisk, runer m.m. Other topics incl. numbers and cryptography ALZ Andre emner, herunder tal, cifferskrift, kryptografi m.m. Manuscripts AM Håndskriftvæsen Western manuscripts AMI Vesterlandske håndskrifter Catalogues of Western manuscripts AMS Kataloger over vesterlandske håndskrifter Non-Western manuscripts AMT Ikke-vesterlandske håndskrifter Illuminated Non-Western manuscripts AMTI Illuminerede ikke-vesterlandske håndskrifter Catalogues of Non-Western manuscripts AMTO Kataloger over ikke-vesterlandske håndskrifter Illuminated Western manuscripts AMV Illuminerede vesterlandske håndskrifter Catalogues of illuminated Western manuscripts AMZ Kataloger over illuminerede vesterlandske håndskrifter Printed books AO Bogvæsen Methods and aids AOC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of books AOF Bogens og bogvæsenets historie Writing. Manuscript preparation AOFG Forfattervirksomhed. Manuskripttilrettelæggelse Other topics incl. literacy and censorship AOG Andre emner, herunder bogen og læseren, literacy, censur m.m. The history of printing. Book production AOH Bogtrykkets historie. Bogfremstilling. Conservation and restoration AOL Konservering og restaurering Technology and typography. Types, typesetting etc. AOP Teknik og typografi. Skrifttyper, satsteknik m.m. Printing to c AP Bogtrykket indtil ca.1500 Catalogues of incunabula APG Kataloger over inkunabler Printing after c APV Bogtrykket efter ca Book illustration and its history. Individual illustrators AQM Bogillustration og dens historie. Enkelte bogillustratorer Techniques and materials, graphic reproduction methods AQT Teknik og materialer, grafiske reproduktionsformer m.m. Bookbinding and its history ARI Bogbind og bogindbindings historie Techniques and materials, binding decoration etc. ARK Teknik og materialer, binddekoration m.m. Other topics incl. exlibris ARV Andre emner, herunder exlibris Book publishing, bookselling, book production ASM Forlag, boghandel og deres historie. Bogproduktion Specific topics AST Enkelte emner Other topics incl. bibliophily ASY Andre emner, herunder bibliofili Library and information science AT Biblioteksvæsen og informationsvidenskab Methods and aids ATC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Libraries and their history ATF Biblioteker og deres historie Research and special libraries. Information centres ATQ Videnskabelige og faglige biblioteker. Informationscentre

6 Public libraries ATT Folkebiblioteksvæsen National libraries ATY Nationalbiblioteker Other types of libraries (monastery, school, private libraries etc.) ATZ Andre bibliotekskategorier. Kloster-, skole-, privatbiblioteker m.m. Library organization and administration AU Biblioteker og deres organisation og administration Library buildings, architecture and technology AUQ Biblioteksbygninger, biblioteksindretning og teknik Cataloguing, classification and subject data AV Katalogisering, klassifikation og emnedata Documentation and informatics AVM Dokumentation og informatik Document delivery and service to the public AVO Dokumentlevering og publikumsservice Handling of special collections and materials AVX Behandling af særsamlinger og særlige materialer Other topics AVY Andre emner History of scholarship. Universities and research BA Videnskabshistorie. Universiteter og forskning Methods and aids BAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Scholarship and research. Conditions. Research policy BAF Videnskabens og forskningens væsen og vilkår. Forskningspolitik. History of scholarship and ideas in general BAG Videnskabs- og idéhistorie generelt History of the exact sciences BAGK Eksakte videnskabers historie History of the humanities and social sciences before 1450 BAGM Humaniora og samfundsvidenskabernes historie før 1450 History of the humanities and social sciences from c to 1800 BAGQ Humaniora og samfundsvidenskabernes historie fra ca til ca History of the humanities and social sciences after c.1800 BAGT Humaniora og samfundsvidenskabernes historie efter ca Academic and cultural institutions BAH Videnskabelige og kulturelle institutioner, højere læreanstalter og deres historie Universities. Their current condition BAHP Universiteter. Deres aktuelle forhold, organisation, uddannelse, rekruttering m.m. The history of universities BAR Universitetshistorie Other institutions of higher learning BAS Andre højere læreanstalter Academies BAT Akademier Foundations for the support of scholarship and research BAX Fonde til støtte af videnskab og forskning. Legathåndbøger Cultural cooperation and advancement of knowledge BAY Kulturelt samarbejde og vidensformidling m.m. School systems and educational systems BB Pædagogik. Skole- og undervisningsvæsen Methods and aids BBC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of education in general BBH Pædagogikkens og undervisningsvæsenets historie i almindelighed School systems in specific countries and areas BBI Skole- og undervisningsvæsen i enkelte lande og områder The theory and practic+b216e of education BBR Pædagogikkens og undervisningsvæsenets teori og praksis School organization and management BBS Skole- og undervisningsvæsenets struktur og organisation Didactics and subject teaching BBX Didaktik og fagundervisning

7 Education of particular groups, special education BBZ Undervisning af særlige grupper, specialundervisning Adult education BBZY Voksenundervisning, herunder efteruddannelse og højskoler Other topics in education BBZZ Andre emner Philosophy BC Filosofi Methods and aids BCC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of philosophy in general BCF Filosofiens historie i almindelighed History of philosophy, specific topics BCFH Enkelte emners og filosofiske discipliners historie Oriental philosophy in general BCG Orientalsk filosofi i almindelighed Islamic philosophy BCL Islamisk filosofi Indian philosophy in general BCM Indisk filosofi i almindelighed Hindu philosophy BCN Hinduistisk filosofi Buddhist philosophy BCO Buddhistisk filosofi Chinese philosophy BCS Kinesisk filosofi Other Oriental philosophies BCX Anden orientalsk filosofi Ancient philosophy BD Græsk-romersk filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BDF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Medieval philosophy BE Middelalderens filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BEF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Modern philosophy BF Nyere tids filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BFF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Western philosophy in the 20th century BL Vesterlandsk filosofi i det 20. århundrede Specific schools of philosophy BLK Enkelte filosofiske retninger Individual philosophers or works, texts or criticism BNF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Non-Western philosophies in the 20th century BR Ikke-vesterlandsk filosofi i det 20. århundrede Theoretical philosophy BS Teoretisk filosofi Philosophy of language, semantics BSG Sprogfilosofi og semantik Logic, argumentation BSH Logik og argumentationsteori Classical logic BSHF Klassisk logik Symbolic logic BSHG Moderne logik Philosophy of mathematics BSHI Matematikkens filosofi Argument, persuasion BSHK Argumentationsteori Rhetoric BSHO Retorik Epistemology BSP Erkendelsesteori Theory and philosophy of science BT Videnskabsteori og -filosofi

8 Philosophy of natural sciences BTG Naturvidenskabernes filosofi Philosophy of social sciences BTI Samfundsvidenskabernes filosofi Philosophy of humanities BTN De humanistiske videnskabers filosofi Metaphysics BXH Metafysik Ontology BXI Ontologi Philosophy of religion BXO Religionsfilosofi Philosophy of nature, cosmology BXP Kosmologi, spekulativ naturfilosofi Esotericism, occultism BXQ Esoterik og okkultisme Philosophical anthropology BXS Filosofisk antropologi Applied philosophy BXT Praktisk filosofi Philosophy of values BXV Værdifilosofi Ethics BYH Etik Metaethics BYK Metaetik Ethics of specific subject fields. Applied ethics BYZ Enkelte områders etik Philosophy of culture, history and society BZH Kultur-, historie- og samfundsfilosofi Political philosophy BZL Politisk filosofi Aesthetics BZP Æstetik Specific topics BZX Enkelte emner Christian theology CA Teologi Methods and aids CAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Biblical studies CAL Bibelvidenskab Methods and aids CALC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Hermeneutics CALH Hermeneutik Topography, archaelogy CALI Topografi, arkæologi og tidshistorie Old Testament philology CALM Gammeltestamentlig filologi New Testament philology CALO Nytestamentlig filologi The Bible CB Bibelen * Old Testament CBN Det gamle testamente * The Pentateuch CBO Mosebøgerne * Joshua CBP Josvabogen * Judges CBQ Dommerbogen * Ruth CBR Ruts bog * First and second Samuel CBT Samuelsbøgerne * First and second Kings CBU Kongebøgerne *

9 First and second Chronicles CBV Krønikebøgerne * Ezra, Nehemiah CBX Ezras og Nehemias bøger * Esther CBZ Esters bog * Job CCIH Jobs bog * Psalms CCIK Salmernes bog * Proverbs CCIM Ordsprogenes bog * Ecclesiastes CCIN Prædikerens bog * Song of Songs CCIO Højsangen * Isaiah CCOH Esajas bog * Jeremiah and Lamentations CCOK Jeremias bog og Klagesangene * Ezekiel CCOM Ezekiels bog * Daniel CCON Daniels bog * The twelve Prophets CCOP De tolv profeters bøger * New Testament CD Det nye testamente * The Gospels CDF De fire evangelier * Matthew CDFH Matthæusevangeliet * Mark CDFI Markusevangeliet * Luke CDFL Lukasevangeliet * John CDFN Johannesevangeliet * Acts CDI Apostlenes gerninger * The Pauline Corpus CDO De paulinske breve * Romans CDOF Paulus brev til Romerne * First and second Corinthians CDOG Paulus breve til Korintherne * Galatians CDOK Paulus brev til Galaterne * Letters from Captivity CDOL Fangenskabsbrevene * First and second Thessalonians CDOR Paulus breve til Thessalonikerne * Pastoral Letters. Timothy, Titus CDOS Pastoralbrevene *(til Timotheus og til Titus) Hebrew CDP Brevet til Hebræerne * Catholic Letters CDS De katolske breve *(Jakob, Peter, Johannes, Judas) Revelation CDT Johannes åbenbaring * Old Testament Apocrypha CDU Gammeltestamentlige apokryfer Old Testament Pseudepigrapha CDV Gammeltestamentlige pseudepigrafer New Testament Apocrypha CDY Nytestamentlige apokryfer Dead Sea Scrolls CDZ Dødehavsfundene

10 Biblical theology, biblical history of religion CL Bibelsk teologi og bibelsk religionshistorie i almindelighed Specific topics CLGU Enkelte emner Old Testament CLH Det gamle testamente Specific topics CLHU Enkelte emner New Testament CLN Det nye testamente Specific topics CLNU Enkelte emner Church History CM Kirkehistorie The Christian literature and its history CTF Den kristne litteratur og dens historie Antiquity incl. patrology CTK Oldtiden (herunder patrologi) Individual authors or works, texts or criticism CTT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * The Middle Ages CUK Middelalderen Individual authors or works, texts or criticism CUT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * From the Reformation to the present CXK Fra reformationen til nutiden Individual authors or works, texts or criticism CXT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Church History CZ Kirkens historie i almindelighed Specific topics CZI Enkelte emner Christian art and archaeology CZM Kirkelig kunst og arkæologi Antiquity CZP Oldtiden To year 70 AD CZS Indtil år 70 Jesus of Nazareth DA Jesus af Nazareth Postapostolic period DAP Den efterapostolske tid The Middle Ages DC Middelalderen Greek Catholic Church DCI Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DCK Den romersk-katolske kirke Other Churches DCN Andre kirkesamfund From the Reformation to+b282 the present time DD Fra reformationen til nutiden Greek Catholic Church DDN Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DDO Den romersk-katolske kirke Protestant churches DDS De protestantiske kirker Eastern national churches DDV Orientalske nationalkirker Free churches and sects DDY Frikirker og sekter History of the papacy DKG Pavedømmets historie History of the councils DKR Konciliernes historie Monastic orders; other orders DLN Munke-, nonne- og andre ordeners historie

11 Specific male monastic orders DLNH Enkelte munkeordeners historie Specific female monastic orders DLNI Enkelte nonneordeners historie History of other orders incl. orders of chivalry DLNO Andre ordeners historie, herunder ridderordener History of societies incl. secret societies DLNX Foreninger og hemmelige selskabers historie Hagiography DM Hagiografi Individual saints and martyrs incl. Maria DMK Enkelte helgener og martyrer, herunder Maria Symbolics and ecumenics DNN Konfessionskundskab og økumenik Greek Catholic Church DNNH Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DNNK Den romersk-katolske kirke Protestant churches DNNL De protestantiske kirker Other churches DNNO Andre kirker Ecumenics DNU Økumenik Missiology DOK Missionsvidenskab HIstory of doctrines DOY Dogmehistorie Systematic theology DP Systematisk teologi Dogmatics DPM Dogmatik Roman Catholic dogmatics DPMK Romersk-katolsk dogmatik Protestant dogmatics DPML Protestantisk dogmatik Other Christian dogmatics DPMX Andre kristne kirkers dogmatik Specific schools and movements DPO Enkelte skoler og retninger Fundamental theology DPR Principlæren, fundamental-teologi Scripture DPRS Skriftsynet Faith and revelation DPRT Tro og åbenbaring Other topics DPRX Andre emner The doctrine of God DQGG Læren om Gud The doctrine of the world DQGI Læren om verden The doctrine of man DQGM Læren om mennesket Christology DQKF Kristologi The doctrine of the Holy Spirit DQKH Læren om Helligånden The doctrine of the church DQKK Læren om kirken The doctrine of the sacraments DQKS Sakramenterne Eschatology DQV Eskatologi Other topics DQXX Andre emner Christian ethics DR Kristen etik

12 Theoretical ethics DRG Principielle spørgsmål Personal ethics DRGP Personaletik Social ethics DRGS Socialetik Christian spirituality and mysticism DRQ Kristen spiritualitet og mystik Other topics DRV Andre emner Christian philosophy of religion DS Kristen religionsfilosofi, herunder apologetik og polemik History of Chistian philosophy of religion DSF Religionsfilosofiens historie Religious experience DSP Den religiøse erfaring Religious language DSQ Det religiøse sprog Hermeneutics DSR Hermeneutik Philosophy of history DST Historieforståelse Christianity and religions DSV Kristendom og religionerne Other topics DSY Andre emner Practical theology DT Praktisk teologi Homiletics DTN Homiletik Books of sermons DTP Prædikensamlinger Specific topics DTPO Enkelte emner Liturgy DTQ Liturgik History of liturgy DTQH Liturgihistorie Liturgical texts DTQT Liturgiske tekster Specific topics DTQX Enkelte emner Hymnology incl. church music DTT Hymnologi, herunder kirkemusik Pastoral theology DTU Pastoral teologi Pastoral care DTUS Sjælesorg Other topics DTUX Andre enkelte emner Catechesis DTX Kateketik Canon law DTY Kirkeret Jewish Studies DU Judaistik. Jødisk skriftlærdom Methods and aids DUC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder The Hebrew Bible, texts and analysis DUF Den hebraiske bibel, tekster og tekstanalyser Jewish religious literature, texts and analysis DV Jødisk skriftlærdom, tekster og tekstanalyser Pre-Talmudic literature incl. the Mishnah DVF Førtalmudisk litteratur, herunder Mishna Talmudic literature DVG Talmudisk Midrashim DVO Midrashim

13 Halakhah DVOK Halaka Rabbinic literature DVQ Rabbinsk litteratur Secterian literature incl. The Dead Sea Scrolls DVV Sekterisk litteratur [ Specific subject areas DX Systematiske emneområder History of ideas DXG Idéhistorie Philosophy of religion and theology incl. apologetics DXH Religionsfilosofi og teologi, herunder apologetik Specfic topics incl. individual philosophers and theologians DXHF Enkelte emner, herunder enkelte religionsfilosoffer og teologer Ethics and moral laws DXS Etik og moral Other topics incl. mysticism, kabbalah DXU Andre emner, herunder mystik, kabbala m.m. Practical subject areas DY Praktiske emneområder Congregational life, services, sermons etc. DYF Menighed, gudstjeneste, prædiken m.m. Daily life and holidays. Customs DYU Hverdag og fest. Riter og skikke Other topics DYZ Andre emner Social sciences in general EA Samfundsvidenskab i almindelighed Methods and aids EAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Data collection and data analysis EACI Dataindsamling og dataanalyse Statistics and mathematics EACR Statistik og matematik System theory, game theory, decision theory etc. EACX Systemteori, beslutningsteori, spilteori m.m. Other methods and aids EACZ Andre hjælpefag og hjælpemidler General descriptions of specific countries and areas EAF Almene samfundsvidenskabelige beskrivelser i regional sammenhæng Psychology EB Psykologi Methods and aids EBC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Theories and schools in psychology EBF Teorier, skoler og retninger inden for psykologien Psychoanalytic systems EBO Psykoanalytiske teorier Other schools in psychology EBOR Andre teorier, skoler og retninger Individual psychologists or works, texts or criticism EBP Enkelte psykologer alfabetisk, tekster og behandlinger * Theoretical psychology EC Teoretisk psykologi Biological psychology ECF Biologisk psykologi Cognition, consciousness ECG Kognition, bevidsthed Perception ECK Perception Sensory perception ECKI Sanseperception Other forms of perception ECL Perceptionstyper Motivation, emotions, volition ECX Motivation, emotioner, vilje Learning processes, memory, thinking EDH Læreprocesser, hukommelse, tænkning

14 Language, psycholinguistics EDO Sprog, psykolingvistik Intelligence and aptitudes EDV Intelligens og evner Subconscious states and processes EDY Underbevidste tilstande og processer Psychology of personality EE Personlighedspsykologi Tests and assessments, graphology EEC Tests og vurderinger, grafologi Personality traits, attitudes, adaptabiblity etc. EEF Personlighedstræk, holdninger, tilpasningsevne m.m. Psychology of gender, gender and personality EEI Kønspsykologi, køn og personlighed Sexual psychology EEIT Seksualpsykologi Developmental psychology EEM Udviklingspsykologi Child psychology EEO Børnepsykologi Adolescents, adults, aged EEQ Unge, voksne, gamle Behaviour and aspects of behaviour, motor functions EEV Adfærd og adfærdsformer, motoriske funktioner Comparative psychology EEX Komparativ psykologi Parapsychology EEZ Parapsykologi Applied psychology EF Anvendt psykologi Mental disorders in general, psychopathology and psychiatry EFG Psykiske lidelser i almindelighed, psykopatologi og psykiatri Behaviour disorders, alcoholism, drug addiction etc. EFGM Adfærdsforstyrrelser, alkoholisme, narkomani m.m. Neuroses, psychoses and psychosomatic disorders EFK Neuroser, psykoser og psykosomatiske forstyrrelser Neuropathology EFO Neurologiske forstyrrelser Mental retardation EFOZ Evnesvaghed Therapy, therapeutic institutions and organizations EFP Terapi, terapeutiske institutioner og organisationer Psychotherapy EFPT Psykoterapi Psychoanalysis EFT Psykoanalyse Other forms of psychotherapy EFTI Andre former for psykoterapi Other forms of therapy, rehabilitation EFTQ Andre former for terapi, rehabilitation Educational psychology EFV Pædagogisk psykologi Psychology of work EFX Arbejdspsykologi Specific topics EFXR Enkelte emner Organizational psychology and industrial psychology EFXS Organisationspsykologi og erhvervspsykologi Forensic psychology, criminal psychology EFXX Retspsykologi, kriminalpsykologi Psychology of religion EFY Religionspsykologi Economic psychology EFYG Økonomisk psykologi Ecological psychology EFYL Økologisk psykologi Political psychology EFYM Politisk psykologi

15 Philosophical psychology EFYN Filosofisk psykologi Moral psychology EFYP Moralpsykologi Psychology of art EFYQ Kunstpsykologi Medical psychology EFYS Medicinsk psykologi Other forms of applied psychology EFYT Andre specialpsykologier Social psychology EG Socialpsykologi The individual and society, socialization EGG Individ og samfund, socialisering The individual and the group, group psychology EGH Individ og gruppe, gruppepsykologi Specfic topics EGL Enkelte emner Family psychology and marriage psychology EGLS Familie- og ægteskabspsykologi Other interpersonal relationships EGLT Andre interpersonelle relationer Culture and personality, ethnopsychology, national character EGR Individ og kultur, etnopsykologi, nationalkarakter Sociology EH Sociologi Methods and aids EHC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Data collection and data analysis EHCH Dataindsamling og dataanalyse Other methods and aids (statistics, system theory etc.) EHCR Enkelte hjælpefag og hjælpemidler General theories and concepts EHF Almene teorier og begreber General descriptions of specific societies EHG Almene sociologiske beskrivelser Social processes EHM Sociale processer Interaction incl. violence, everyday life, emotions etc. EHQ Interaktion (konflikt, vold, samarbejde, hverdagsliv m.m.) Communication incl. mass communication EI Kommunikation, herunder massekommunikation Use of symbols incl. language EIG Symbolanvendelse, herunder sprog Attitudes, norms, values, opinions etc. EIL Holdninger, meninger og normer Sociology of knowledge and ideology EIP Videnssociologi og ideologi Others topics incl. intercultural communication EIQ Andre emner, herunder interkulturel kommunikation Social control, deviant behaviour EIR Social kontrol, afvigende adfærd Social change, social development and modernization EIS Social forandring, herunder udvikling og modernisering Specific topics incl. technology, economic forces etc. EISM Enkelte faktorer, teknologiske, økonomiske m.m. Social structures EIX Sociale strukturer og enkelte sider af samfundslivet Population, demography incl. population policies EK Befolkningslære, demografi, herunder befolkningspolitik General demographic descriptions EKO Almene demografiske beskrivelser Fertility, mortality and family EKS Fertilitet, dødelighed og familie Migration incl. refugees EKU Migration, herunder flygtninge Other topics incl. living conditions EKZ Andre emner, herunder levevilkår

16 Society and ecological factors EL Samfundet og økologiske forhold Nature and society ELF Naturen og de sociale forhold Rural sociology (regions, small towns etc.) ELK Landdistrikter, regioner, lokalsamfund og småsamfund, småbyer m.m. Urban sociology, urbanization ELS Bysociologi, herunder urbanisering Specific topics ELST Enkelte emner Social groups and organizations EM Sociale grupper og social organisation Age groups EML Aldersgrupper Women and men EMR Kønsgrupper. Kvinder og mænd Women and men, specific topics EMRK Enkelte emner Ethnic groups, national minorities and racism EMT Etniske og nationale grupper. Racisme Social stratification and mobility EN Social stratifikation og mobilitet Specific classes, castes etc ENO Enkelte sociale klasser, kaster m.m. Sociology of organizations EO Social organisation, organisationssociologi Social institutions EP Sociale institutioners sociologi. Specialsociologier Sexuality incl. prostitution EPF Seksualliv og prostitution Family sociology (divorce, singles, household etc.) EPM Familiesociologi (forældre/børn relationer, ægteskab, husarbejde m.m.) Sociology of religion EQ Religionssociologi Sociology of law (courts, police, prisons etc.) EQO Retssociologi (domstole, politi, fængsel m.m.) Economic sociology ER Økonomisk sociologi Organization of production and work ERK Virksomheds- og arbejdsorganisation Economic structure and interest groups ERL Erhvervsstruktur, erhvervsorganisation og -grupperinger Employment, unemployment, consumption and advertising ERX Beskæftigelse, arbejdsløshed og forbrug (arbejde og fritid, reklame m.m.) Other topics ERZ Andre emner Political and military sociology ET Politisk og militær sociologi Sociology of education EV Uddannelsessociologi Sociology of culture EX Kulturlivets sociologi og dagliglivets kultur Sociology of science, academia EXG Videnskab, herunder eksperter Art and media (literature, music etc.) EXO Kunst og medier, litteratur, musik m.m. Everyday life (leisure, sport, tourism etc.) EXT Hverdagskultur (fritid, sport, turisme, bolig, m.m.) Other topics incl. social work and medical sociology EXV Andre specialsociologier (socialt arbejde, medicinsk sociologi, sociobiologi m.m.) Social problems and applied sociology EZ Sociale problemer og anvendt sociologi Crime, criminality EZF Kriminalitet Health, illness and death (drug abuse, suicide etc.) EZH Sundhed, sygdom og død (alkoholisme, narkomani, selvmord m.m.) Other topics incl. poverty, quality of life and catastrophes EZO Andre problemer (fattigdom, hjemløshed, livskvalitet, katastrofer m.m.)

17 Economics FA Økonomi Methods and aids FC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Econometrics and statistical methods FCL Økonometri og statistisk metode Mathematical economics FCO Matematisk økonomi Economic statistics, national income etc. FCS Økonomiske data, nationalindkomst m.m. Statistics, general sources FCSK Almene statistiske oversigter Data on national income etc. FCSN Nationalindkomst m.m. Economic statistics, specific topics FCVL Enkelte emner History of economic thought FD De økonomiske ideers historie History of economic thought to ca FDM Tiden indtil ca History of economic thought after ca FDRM Tiden efter ca Socialist and early institutional traditions FDRU Socialistiske og institutionelle retninger Individual economists or works, texts or criticism FDV Enkelte økonomer alfabetisk, tekster og behandlinger * Economic history FF Økonomisk historie Comparative economic systems FG Økonomiske systemer Capitalism and market economy as systems FGTI Kapitalistiske systemer og markedsøkonomier Socialism as a system FGTP Socialistiske systemer Other economic systems FGTV Andre systemer Economic theory, general FH Almindelig økonomisk teori Uncertainty. Game theory FHL Økonomisk teori under usikkerhed General equilibrium, theory FHM Ligevægtsteori Economic welfare, theory FHN Velfærdsteori Microeconomics, theory FHP Mikroøkonomisk teori Macroeconomics, theory FHT Makroøkonomisk teori General outlook, conditions and policy FK Almindelig økonomisk beskrivelse og politik Macroeconomic policy and planning FKL Økonomisk politik og planlægning Macroeconomic planning FKLR Økonomiske planer Economics of war and armament FKLU Krigs- og rustningsøkonomi Economic development FKM Økonomisk udvikling Specific topics FKML Enkelte emner Economic growth FKMN Økonomisk vækst Specific topics FKMV Enkelte emner Business fluctuations and stabilization policy FKR Økonomisk korttidsudvikling og stabilisering Inflation FKRI Inflation

18 Business fluctuations; cycles FKRS Konjunktur Econometric models and forecasting FKRT Økonometriske modeller og forudsigelser Money FL Penge Theory of money FLI Pengeteori Monetary policy FLM Pengepolitik Financial markets FLO Finansielle markeder Financial institutions FLR Finansielle institutioner Insurance FLX Forsikring Public economics FM Offentlige finanser National government expenditures and budget FML Offentlige udgifter og budgettering Taxation and revenue FMN Offentlige indtægter National government deficit and debt FMT Offentlig låntagning og gæld Local government budget FMV Lokale myndigheders finanser International economics FN International økonomi Economic integration. Globalization FNI Økonomisk integration Foreign trade FNL Udenrigshandel Foreign trade, specific goods FNLG Enkelte varegrupper Commercial policy FNLH Handelspolitik Balance of payments. Foreign exchange FNO Betalingsbalance og valuta International capital movements. Debt problems FNS Internationale kapitalbevægelser Multinational firms FNSL Multinationale firmaer Foreign aid FNU Udviklingshjælp Business administration and business economics FO Administrations- og virksomhedsøkonomi Organization and decision theory FOK organisations- og beslutningsteori Business administration FON Administration Specific topics FONM Enkelte emner Managerial economics FOR Virksomhedsøkonomi Finance and investment FORT Finansiering og investering Other specific topics FORV Andre enkelte emner Industrial organization FP Industri- og handelserhverv m.m. Industrial policy FPI Erhvervspolitik Market structure and antitrust policy FPIL Prisdannelse og offentlig konkurrencepolitik Public and cooperative enterprises FPIO Offentlige og kooperative erhvervssektorer Technological development FPL Teknologisk udvikling

19 Technological change and innovations FPLU Teknologiske ændringer og innovationer Iron industries and metal industries FPN Jern- og metalindustri Other manufacturing and construction FPNY Anden fremstillingsvirksomhed Transport and communication FPT Transport og kommunikation Mail and telecommunication incl. philately FPTO Post og telekommunikation, herunder filateli Other industries and trades FPTV Andre erhverv Natural resource and environmental economics, general FR Primære erhverv. Ressourcer. Miljø. Energi Agriculture FRIH Landbrug Specific topics FRIN Enkelte emner Forestry and fishery FRIS Skovbrug og fiskeri Natural resources FRN Naturressourcer Oil and gas FRNI Olie og gas Other natural resources FRNK Andre enkelte ressourcer Environment FRNL Miljø Energy FRV Energi Nuclear energy FRVM Atomenergi Other kinds of energy FRVT Andre energiformer Labour, general FS Arbejdet Labour markets FSH Arbejdsmarked Labour force FSK Arbejdsstyrke Employment FSL Beskæftigelse Wages and working conditions FSN Løn- og arbejdsforhold Labour - management relations FST Forholdet mellem parterne på arbejdsmarkedet Trade unions. Employers' association FSTR Arbejdsmarkedets organisationer The working conditions of specific groups FSV Enkelte gruppers arbejdsforhold Welfare and poverty FT Social velfærd m.m. Social policy FTI Socialpolitik Standard of living. Distribution of income and wealth FTL Levestandard og fordeling Education and culture FTN Uddannelse og kultur Health FTP Sundhed Social conditions of specific groups FTR Enkelte gruppers sociale forhold Consumer economics FTV Konsumentøkonomi Other social problems FTX Andre sociale problemer Regional economics FV Regionaløkonomi

20 Urban economics FVN Byøkonomi Housing economics FVNK Boligøkonomi Political Science GA Politologi Methods and aids GAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Political philosophy GAH Politisk filosofi, alment og historisk Individual political philosophers, texts or criticism GAL Enkelte politiske filosoffer alfabetisk, tekster og behandlinger * Specific topics and concepts GAN Enkelte emner og begreber Ideologies and theory, general and comparative GB Ideologier og teori, alment og komparativt Democracy incl. economic democracy GBI Demokrati, herunder økonomisk demokrati og arbejdspladsdemokrati Socialism incl. democratic socialism and syndicalism GBL Socialisme, herunder socialdemokratisk reformisme og syndikalisme Marxism and communism GBN Marxisme og kommunisme Fascism, nazism etc. GBOM Fascisme, nazisme og højre-ekstremistiske ideologier Nationalism GBP Nationalisme Liberalism, conservatism GBQ Liberalisme, herunder social liberalisme og amerikansk konservatisme Other ideologies GBY Andre doktriner og ideologier (anarkisme, islam, konservatisme m.m.) Political conditions, the political situation GBZ Politiske forhold og den politiske situation Individual political biographies GBZI Enkelte politiske biografier Political systems and institutions, comparative politics GC Politiske systemer og institutioner, herunder komparativ politik og politisk udvikling State and power, sovereignty, state formation, revolution etc.b615 GCF Stats- og magtteorier (suverænitet, statsdannelse og -opløsning, revolution m.m.) Political regimes GCP Politiske styreformer (føderalisme, demokrati, autokrati, diktatur, totalitarisme m.m.) Constitutions, electoral systems, civil rights GCR Forfatninger, valgsystemer, borger- og menneskerettigheder Political institutions, government, parliament, courts etc. GD Statsorganer (regering, parlament, domstole, parlamentarisme m.m.) Public policy, the welfare state GDR Den offentlige sektors virke- og politikområde, herunder velfærdsstaten og policy studies Economic policy GDRG Økonomisk politik, herunder miljø, planlægning og trafik Social and health policy GDRI Social- og sundhedspolitik, herunder arbejdsmiljøpolitik Cultural, education, research and information policy GDRL Kultur-, uddannelses-, forsknings- og informationspolitik Other policy areas (immigration, crime, drugs etc.) GDRO Andre politikområder (indvandrerpolitik, kriminalitet, narkotika, m.m.) Public administration GE Offentlig forvaltning, herunder politi og intern efterretningstjeneste State administration GEL Centralforvaltning Local administration and local politics GEN Lokalforvaltning og lokalpolitik Relations between state and local administration GEO Forholdet mellem central- og lokalforvaltning Other topics GEY Andre emner Political processes GF Politiske processer

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Empowerment i lokalsamfund. Vestbysamling 2006. Worskshop 2 (W2) John Andersen, RUC.

Empowerment i lokalsamfund. Vestbysamling 2006. Worskshop 2 (W2) John Andersen, RUC. Worskshop 2 (W2) Etnisk magfoldighed / Ethnic Diversity Empowerment er processer, hvorigennem underpriviligerede sociale grupper og lokalområder forbedrer deres evne til at skabe, overskue og kontrollere

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed Lektor Anders Buch, DTU-Management Punkter 1. Kinesisk kultur og tradition 2. Det kinesiske uddannelsessystem 3. Ingeniøruddannelserne og ingeniørerne i Kina

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Ret, individ og kollektiv

Ret, individ og kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg August 2011 Side 1 af 9 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Fagligt anerkendte tidsskrifter 2014

Fagligt anerkendte tidsskrifter 2014 Fagligt anerkendte tidsskrifter 2014 Tidsskrift 2.1 ISSNs[1]2.2 ISSNs[2]2.3 ISSNs[3]3.1 ISSN (Elektronisk)[1] Status Link Journal of Literature and Art Studies 2159-5836 AGORA - tidsskrift for forskning,

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst.

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst. FAGBESKRIVELSE: GAMMEL TESTAMENTE Faget Det Gamle Testamente har som sit emne de 39 skrifter i Det Gamle Testamente. Disse skrifter studeres i udvalg på originalsproget for hovedpartens vedkommende på

Læs mere

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service Af Karen Larsen Hovedleverandøren af statistisk materiale om Den Europæiske Union er Eurostat, men Europa-Kommissionens øvrige tjenestegrene udgiver også rapporter og beretninger med talmateriale. Eurostat

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0 1 CURRICULUM VITAE 1. SURNAME FAYE JACOBSEN 2. NAME ANETTE 3. DATE OF BIRTH 27.02.1957 4. NATIONALITY DANISH 5. CIVIL STATUS MARRIED 6. EDUCATION PH.D., CAND.PHIL. Institution Date: from to Degree(s) or

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

RADIKALISERING PÅ NETTET

RADIKALISERING PÅ NETTET Rapporter på diis.dk: Online-radikalisering: et uafklaret begreb Online-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen RADIKALISERING PÅ NETTET -hvordan anvendes de sociale medier af ekstremistiske

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere