Tables Hjælpetabeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tables Hjælpetabeller"

Transkript

1 Tables Hjælpetabeller General tables Almindelig hjælpetabel Periodicals and yearbooks O1 Tidsskrifter og årbøger. Monografiserier der opstilles samlet Bibliographic guides and metabibliographies O3 Bibliografiske vejledninger, forskningsoversigter og metabibliografier Retrospective bibliographies O4 Afsluttede bibliografier, herunder bibliotekskataloger Current bibliographies O5 Løbende bibliografier, herunder bibliografiske tidsskrifter Monolingual dictionaries. Terminology. Thesauri. Concordances. O7 Et-sprogede ordbøger. Terminologi. Thesauri. Konkordanser Multilingual dictionaries O8 Flersprogede ordbøger Subject encyclopedias. Alphabetical and systematic reference works 10 Fagencyklopædier. Alfabetiske og systematiske opslagsværker m.m. Biographical reference works covering persons of historical, literary and political significance 11 Biografiske leksika. Fagets forskere, se 21 Other types of reference works (atlases, tables, chronologies, dictionaries of quotations etc.) 14 Andre typer håndbøger (atlas, tabelværker, kronologier, registranter, m.m.) General and introductory works on the subject field 15 Almene og introducerende skrifter om faget Theories about the subject field and its philosophy 17 Teorier og metateorier om faget og dets filosofi Special aspects of the subject field. Relations to other subjects and areas 19 Specielle aspekter af faget. Forhold til andre fag og områder The history and biography of the subject field 20 Fagets historie og biografi Collective biography covering researchers, critics and graduates in the subject field 21 Biografiske samlinger og leksika over fagets forskere og kandidater Individual biography of the subject field's researchers, critics and graduates 22 Enkeltbiografier over fagets forskere og kandidater Directories 23 Adressebøger. Vejvisere. Directories The institutions and organizations of the subject field. Research and education 24 Fagets institutioner og organisationer. Forskning og undervisning Museums, collections and exhibitions 26 Museer, samlinger og udstillinger, herunder samlingskataloger Archives. Achive registries 27 Arkiver. Arkivregistraturer Miscellaneous works by several authors from the field (miscellaneous festschriften, proceedings, collections of texts etc.) 28 Blandede skrifter af flere forfattere Collected and selected works of individual authors 29 Samlede eller udvalgte værker af enkelte personer Indiv. Authors /anonymous works Hjælpetabel til enkelte forfattere og anonyme værker Bibliographies O4 Bibliografier Dictionaries and concordances O7 Ordbøger og konkordanser

2 Subject encyclopedias 10 Fagencyklopædier The collected or selected works in the original language 41 Forfatterens samlede eller udvalgte værker på originalsprog Individual works in the original language 42 Enkelte værker på originalsprog Letters, diaries and autobiographies in the original language 43 Breve, dagbøger og selvbiografier på originalsprog Works in translation, including bilingual editions 44 Oversatte og flersprogede værker Biographies and general treatments of the author and the works 45 Biografier og almene behandlinger af forfatterskabet Treatments of specific topics and specific works 46 Behandling af enkelte emner og enkelte værker Bible & the individual books of the Bible Hjælpetabel til Bibelen og de enkelte bibelske bøger Bibliographies O4 Bibliografier Dictionaries and concordances O7 Ordbøger og konkordanser Subject encyclopedias 10 Fagencyklopædier Texts 50 Tekster Commentaries 51 Tekstkommentarer History of origins and transmission, textual criticism 52 Bibel-indledning (tilblivelses- og overleveringshistorie, tekstkritik) Literary criticism 53 Litteratur- og traditionshistorie Biblical theology 54 Bibelsk teologi Languages Hjælpetabel til enkelte sprog General treatments of the language 62 Generelle behandlinger af sproget Phonetics and phonology 63 Fonetik og fonologi Script, orthography, interpunction, abbreviation, writing 64 Skriftlære (ortografi, interpunktion, forkortelser, skriftsystemer) Grammar (morphology, syntax) 65 Almene grammatik i snæver forstand (morfologi, syntaks) Word formation, idioms, lexicography, 66 Ordlære (idiomatik, synonymik, leksikografi, fremmedord) Onomastics, personal names, place names 67 Navneforskning (personnavne, stednavne m.m.) Text linguistics, discourse analysis, pragmatics, rhetoric 68 Tekstlingvistik (diskursanalyse, pragmatisk analyse, retorik m.m.) Applied linguistics (language acquisition, language teaching, translation) 69 Anvendt lingvistik (sprogtilegnelse, sprogundervisning, oversættelse m.m.) History of language, including etymology 70 Sproghistorie, herunder etymologi og ordhistorie Ancient 71 Oldsprog Middle 72 Middelsprog Early modern 73 Nyere sprog Dialectology and linguistic geography 74 Dialektologi og sproggeografi Specific dialects 75 Enkelte dialekter

3 Language and society, sociolinguistics, standard language, slang, language for special purposes 76 Sprog og samfund (sociolingvistik, sprogrigtighed, slang, fagsprog) Language contact ( loanwords, multilingualism) 77 Sprogkontakt (påvirkning, låneord, flersprogethed m.m.) The language outside its main geographic area 78 Sproget udenfor det geografiske hovedområde Other topics 79 Andre emner Literature Hjælpetabel til enkelte sprogområders litteraturhistorie General literary history 81 Almene behandlinger af litteraturhistorien General literary history by period 82 Enkelte perioders almene litteraturhistorie Form and stylistics. Themes and subject matter 83 Form og stil. Motiv og stof History of influences, reception and translation 84 Indflydelses-, receptions- og oversættelseshistorie Poetry. General treatment and specific topics 85 Poesi. Almene behandlinger og enkelte emner Drama. General treatment and specific topics 86 Drama. Almene behandlinger og enkelte emner Prose. General treatment and specific topics 87 Prosa. Almene behandlinger og enkelte emner Specific prose genres. (Children's literature, crime, comic books, gothic etc.) 88 Enkelte prosatyper. Børnelitteratur, krimi, tegneserier m.m. Literary history of specific countries, regions and localities 89 Enkelte lande, regioner og lokaliteters almene litteraturhistorie Other topics, including emigrant literature and folk literature 90 Andre emner, herunder emigrantlitteratur og folkelitteratur Literary anthologies 91 Skønlitterære antologier og tekstsamlinger General works A A Almene og blandede skrifter Newspapers A AF Aviser General periodicals, serials and yearbooks A AP Almene og blandede tidsskrifter, serier og årbøger General congresses and conferences ABK Almene kongresser og møder: bibliografi, kongreskalendere, beretninger General works, essays and festschriften ABN Blandede skrifter, almene festskrifter og essays General works with a regional focus ABR Blandede værker om enkelte områder og lande og studiet af dem Collections of biographies and autobiographies ABS Biografiske samlinger. Blandede erindringer m.m. Individual biographies and autobiographies ABT Biografier af enkelte personer, selvbiografier, m.m. General reference books. Encyclopedias AC Almene og biografiske opslagsværker. Encyklopædi Works about encyclopedias ACI Almen encyklopædi. Værker om encyklopædier Encyclopedias in Germanic languages ACIK Encyklopædier på germanske sprog Encyclopedias in Romanic languages ACIL Encyklopædier på romanske sprog

4 Encylopedias in other European languages ACIM Encyklopædier på andre europæiske sprog Encyclopedias in other languages ACIZ Encyklopædier på andre sprog Reference books about specific regions and countries ACM Encyklopædier og opslagsværker om enkelte områder og lande Biographical dictionaries ACN Biografiske leksika og opslagsværker Biographical dictionaries by subject ACNS Biografiske opslagsværker og stater General directories ACO Almene og tværfaglige adressebøger. Vejvisere, directories m.m. Dictionaries of quotations ACP Citatordbøger og -samlinger, bevingede ord m.m. Dictionaries of abbreviations ACS Almene forkortelses- og akronymordbøger Other general reference books incl. dictionaries of symbols ACU Andre almene opslagsværker, herunder symbolleksika General bibliography and biobibliography AF Almen bibliografi og personalbibliografier Bibliographies of general bibliographies, reference books etc. AFF Bibliografier over almene bibliografier, referenceværker og databaser Universal bibliographies AFG Internationale bibliografier, universalbibliografier Library catalogues AFK Bibliotekskataloger National bibliographies AFP Nationalbibliografier General bibliographies about specific regions and countries AFR Almene bibliografier om enkelte områder og lande Collections of general bibliographies of individuals AFV Almene personalbibliografiske samlinger. Biobibliografier Bibliographies and catalogues of individuals AFX Personalbibliografier over enkelte personer Bibliographies and indexes of periodicals, serials and yearbooks AGN Periodikafortegnelser og serier; bibliografier og indekser Bibliographies and indexes of newspapers AGP Avisfortegnelser; bibliografier og indekser Bibliographies of official publications AGS Bibliografier over offentlige publikationer Bibliographies of theses and dissertations AGT Bibliografier over disputatser, ph.d.-afhandlinger, specialer m.m. Bibliographies of festschriften AGU Festskriftbibliografier Bibliographies of translations AGV Oversættelsesbibliografier Bibliographies and dictionaries of anonyms and pseudonyms AGY Bibliografier og leksika over anonyme og pseudonyme skrifter Other general bibliographies AGZ Andre almene bibliografier Writing systems. Scripts. Manuscripts AK Skriftvæsen. Håndskriftvæsen Methods and aids AKC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Techniques and materials. Writing tools, watermarks etc. AKG Teknik og materialer. Skriveredskaber, papir, vandmærker m.m. History of scripts. The alphabet AKO Skriftens historie. Alfabetet Oriental scripts AKP Orientalske skrifter Indigenous American scripts AKT Amerikanske skrifter Near Eastern, Semitic and African scripts ALF Nærorientalske, semitiske og afrikanske skrifter Latin scripts ALM Latinsk skrift

5 Specific topics. Manuscripts ALT Enkelte emner, herunder håndskrift Other scripts (Greek, cyrillic, runes etc.) ALV Andre bogstavskrifter: græsk, kyrillisk, runer m.m. Other topics incl. numbers and cryptography ALZ Andre emner, herunder tal, cifferskrift, kryptografi m.m. Manuscripts AM Håndskriftvæsen Western manuscripts AMI Vesterlandske håndskrifter Catalogues of Western manuscripts AMS Kataloger over vesterlandske håndskrifter Non-Western manuscripts AMT Ikke-vesterlandske håndskrifter Illuminated Non-Western manuscripts AMTI Illuminerede ikke-vesterlandske håndskrifter Catalogues of Non-Western manuscripts AMTO Kataloger over ikke-vesterlandske håndskrifter Illuminated Western manuscripts AMV Illuminerede vesterlandske håndskrifter Catalogues of illuminated Western manuscripts AMZ Kataloger over illuminerede vesterlandske håndskrifter Printed books AO Bogvæsen Methods and aids AOC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of books AOF Bogens og bogvæsenets historie Writing. Manuscript preparation AOFG Forfattervirksomhed. Manuskripttilrettelæggelse Other topics incl. literacy and censorship AOG Andre emner, herunder bogen og læseren, literacy, censur m.m. The history of printing. Book production AOH Bogtrykkets historie. Bogfremstilling. Conservation and restoration AOL Konservering og restaurering Technology and typography. Types, typesetting etc. AOP Teknik og typografi. Skrifttyper, satsteknik m.m. Printing to c AP Bogtrykket indtil ca.1500 Catalogues of incunabula APG Kataloger over inkunabler Printing after c APV Bogtrykket efter ca Book illustration and its history. Individual illustrators AQM Bogillustration og dens historie. Enkelte bogillustratorer Techniques and materials, graphic reproduction methods AQT Teknik og materialer, grafiske reproduktionsformer m.m. Bookbinding and its history ARI Bogbind og bogindbindings historie Techniques and materials, binding decoration etc. ARK Teknik og materialer, binddekoration m.m. Other topics incl. exlibris ARV Andre emner, herunder exlibris Book publishing, bookselling, book production ASM Forlag, boghandel og deres historie. Bogproduktion Specific topics AST Enkelte emner Other topics incl. bibliophily ASY Andre emner, herunder bibliofili Library and information science AT Biblioteksvæsen og informationsvidenskab Methods and aids ATC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Libraries and their history ATF Biblioteker og deres historie Research and special libraries. Information centres ATQ Videnskabelige og faglige biblioteker. Informationscentre

6 Public libraries ATT Folkebiblioteksvæsen National libraries ATY Nationalbiblioteker Other types of libraries (monastery, school, private libraries etc.) ATZ Andre bibliotekskategorier. Kloster-, skole-, privatbiblioteker m.m. Library organization and administration AU Biblioteker og deres organisation og administration Library buildings, architecture and technology AUQ Biblioteksbygninger, biblioteksindretning og teknik Cataloguing, classification and subject data AV Katalogisering, klassifikation og emnedata Documentation and informatics AVM Dokumentation og informatik Document delivery and service to the public AVO Dokumentlevering og publikumsservice Handling of special collections and materials AVX Behandling af særsamlinger og særlige materialer Other topics AVY Andre emner History of scholarship. Universities and research BA Videnskabshistorie. Universiteter og forskning Methods and aids BAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Scholarship and research. Conditions. Research policy BAF Videnskabens og forskningens væsen og vilkår. Forskningspolitik. History of scholarship and ideas in general BAG Videnskabs- og idéhistorie generelt History of the exact sciences BAGK Eksakte videnskabers historie History of the humanities and social sciences before 1450 BAGM Humaniora og samfundsvidenskabernes historie før 1450 History of the humanities and social sciences from c to 1800 BAGQ Humaniora og samfundsvidenskabernes historie fra ca til ca History of the humanities and social sciences after c.1800 BAGT Humaniora og samfundsvidenskabernes historie efter ca Academic and cultural institutions BAH Videnskabelige og kulturelle institutioner, højere læreanstalter og deres historie Universities. Their current condition BAHP Universiteter. Deres aktuelle forhold, organisation, uddannelse, rekruttering m.m. The history of universities BAR Universitetshistorie Other institutions of higher learning BAS Andre højere læreanstalter Academies BAT Akademier Foundations for the support of scholarship and research BAX Fonde til støtte af videnskab og forskning. Legathåndbøger Cultural cooperation and advancement of knowledge BAY Kulturelt samarbejde og vidensformidling m.m. School systems and educational systems BB Pædagogik. Skole- og undervisningsvæsen Methods and aids BBC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of education in general BBH Pædagogikkens og undervisningsvæsenets historie i almindelighed School systems in specific countries and areas BBI Skole- og undervisningsvæsen i enkelte lande og områder The theory and practic+b216e of education BBR Pædagogikkens og undervisningsvæsenets teori og praksis School organization and management BBS Skole- og undervisningsvæsenets struktur og organisation Didactics and subject teaching BBX Didaktik og fagundervisning

7 Education of particular groups, special education BBZ Undervisning af særlige grupper, specialundervisning Adult education BBZY Voksenundervisning, herunder efteruddannelse og højskoler Other topics in education BBZZ Andre emner Philosophy BC Filosofi Methods and aids BCC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of philosophy in general BCF Filosofiens historie i almindelighed History of philosophy, specific topics BCFH Enkelte emners og filosofiske discipliners historie Oriental philosophy in general BCG Orientalsk filosofi i almindelighed Islamic philosophy BCL Islamisk filosofi Indian philosophy in general BCM Indisk filosofi i almindelighed Hindu philosophy BCN Hinduistisk filosofi Buddhist philosophy BCO Buddhistisk filosofi Chinese philosophy BCS Kinesisk filosofi Other Oriental philosophies BCX Anden orientalsk filosofi Ancient philosophy BD Græsk-romersk filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BDF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Medieval philosophy BE Middelalderens filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BEF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Modern philosophy BF Nyere tids filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BFF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Western philosophy in the 20th century BL Vesterlandsk filosofi i det 20. århundrede Specific schools of philosophy BLK Enkelte filosofiske retninger Individual philosophers or works, texts or criticism BNF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Non-Western philosophies in the 20th century BR Ikke-vesterlandsk filosofi i det 20. århundrede Theoretical philosophy BS Teoretisk filosofi Philosophy of language, semantics BSG Sprogfilosofi og semantik Logic, argumentation BSH Logik og argumentationsteori Classical logic BSHF Klassisk logik Symbolic logic BSHG Moderne logik Philosophy of mathematics BSHI Matematikkens filosofi Argument, persuasion BSHK Argumentationsteori Rhetoric BSHO Retorik Epistemology BSP Erkendelsesteori Theory and philosophy of science BT Videnskabsteori og -filosofi

8 Philosophy of natural sciences BTG Naturvidenskabernes filosofi Philosophy of social sciences BTI Samfundsvidenskabernes filosofi Philosophy of humanities BTN De humanistiske videnskabers filosofi Metaphysics BXH Metafysik Ontology BXI Ontologi Philosophy of religion BXO Religionsfilosofi Philosophy of nature, cosmology BXP Kosmologi, spekulativ naturfilosofi Esotericism, occultism BXQ Esoterik og okkultisme Philosophical anthropology BXS Filosofisk antropologi Applied philosophy BXT Praktisk filosofi Philosophy of values BXV Værdifilosofi Ethics BYH Etik Metaethics BYK Metaetik Ethics of specific subject fields. Applied ethics BYZ Enkelte områders etik Philosophy of culture, history and society BZH Kultur-, historie- og samfundsfilosofi Political philosophy BZL Politisk filosofi Aesthetics BZP Æstetik Specific topics BZX Enkelte emner Christian theology CA Teologi Methods and aids CAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Biblical studies CAL Bibelvidenskab Methods and aids CALC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Hermeneutics CALH Hermeneutik Topography, archaelogy CALI Topografi, arkæologi og tidshistorie Old Testament philology CALM Gammeltestamentlig filologi New Testament philology CALO Nytestamentlig filologi The Bible CB Bibelen * Old Testament CBN Det gamle testamente * The Pentateuch CBO Mosebøgerne * Joshua CBP Josvabogen * Judges CBQ Dommerbogen * Ruth CBR Ruts bog * First and second Samuel CBT Samuelsbøgerne * First and second Kings CBU Kongebøgerne *

9 First and second Chronicles CBV Krønikebøgerne * Ezra, Nehemiah CBX Ezras og Nehemias bøger * Esther CBZ Esters bog * Job CCIH Jobs bog * Psalms CCIK Salmernes bog * Proverbs CCIM Ordsprogenes bog * Ecclesiastes CCIN Prædikerens bog * Song of Songs CCIO Højsangen * Isaiah CCOH Esajas bog * Jeremiah and Lamentations CCOK Jeremias bog og Klagesangene * Ezekiel CCOM Ezekiels bog * Daniel CCON Daniels bog * The twelve Prophets CCOP De tolv profeters bøger * New Testament CD Det nye testamente * The Gospels CDF De fire evangelier * Matthew CDFH Matthæusevangeliet * Mark CDFI Markusevangeliet * Luke CDFL Lukasevangeliet * John CDFN Johannesevangeliet * Acts CDI Apostlenes gerninger * The Pauline Corpus CDO De paulinske breve * Romans CDOF Paulus brev til Romerne * First and second Corinthians CDOG Paulus breve til Korintherne * Galatians CDOK Paulus brev til Galaterne * Letters from Captivity CDOL Fangenskabsbrevene * First and second Thessalonians CDOR Paulus breve til Thessalonikerne * Pastoral Letters. Timothy, Titus CDOS Pastoralbrevene *(til Timotheus og til Titus) Hebrew CDP Brevet til Hebræerne * Catholic Letters CDS De katolske breve *(Jakob, Peter, Johannes, Judas) Revelation CDT Johannes åbenbaring * Old Testament Apocrypha CDU Gammeltestamentlige apokryfer Old Testament Pseudepigrapha CDV Gammeltestamentlige pseudepigrafer New Testament Apocrypha CDY Nytestamentlige apokryfer Dead Sea Scrolls CDZ Dødehavsfundene

10 Biblical theology, biblical history of religion CL Bibelsk teologi og bibelsk religionshistorie i almindelighed Specific topics CLGU Enkelte emner Old Testament CLH Det gamle testamente Specific topics CLHU Enkelte emner New Testament CLN Det nye testamente Specific topics CLNU Enkelte emner Church History CM Kirkehistorie The Christian literature and its history CTF Den kristne litteratur og dens historie Antiquity incl. patrology CTK Oldtiden (herunder patrologi) Individual authors or works, texts or criticism CTT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * The Middle Ages CUK Middelalderen Individual authors or works, texts or criticism CUT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * From the Reformation to the present CXK Fra reformationen til nutiden Individual authors or works, texts or criticism CXT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Church History CZ Kirkens historie i almindelighed Specific topics CZI Enkelte emner Christian art and archaeology CZM Kirkelig kunst og arkæologi Antiquity CZP Oldtiden To year 70 AD CZS Indtil år 70 Jesus of Nazareth DA Jesus af Nazareth Postapostolic period DAP Den efterapostolske tid The Middle Ages DC Middelalderen Greek Catholic Church DCI Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DCK Den romersk-katolske kirke Other Churches DCN Andre kirkesamfund From the Reformation to+b282 the present time DD Fra reformationen til nutiden Greek Catholic Church DDN Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DDO Den romersk-katolske kirke Protestant churches DDS De protestantiske kirker Eastern national churches DDV Orientalske nationalkirker Free churches and sects DDY Frikirker og sekter History of the papacy DKG Pavedømmets historie History of the councils DKR Konciliernes historie Monastic orders; other orders DLN Munke-, nonne- og andre ordeners historie

11 Specific male monastic orders DLNH Enkelte munkeordeners historie Specific female monastic orders DLNI Enkelte nonneordeners historie History of other orders incl. orders of chivalry DLNO Andre ordeners historie, herunder ridderordener History of societies incl. secret societies DLNX Foreninger og hemmelige selskabers historie Hagiography DM Hagiografi Individual saints and martyrs incl. Maria DMK Enkelte helgener og martyrer, herunder Maria Symbolics and ecumenics DNN Konfessionskundskab og økumenik Greek Catholic Church DNNH Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DNNK Den romersk-katolske kirke Protestant churches DNNL De protestantiske kirker Other churches DNNO Andre kirker Ecumenics DNU Økumenik Missiology DOK Missionsvidenskab HIstory of doctrines DOY Dogmehistorie Systematic theology DP Systematisk teologi Dogmatics DPM Dogmatik Roman Catholic dogmatics DPMK Romersk-katolsk dogmatik Protestant dogmatics DPML Protestantisk dogmatik Other Christian dogmatics DPMX Andre kristne kirkers dogmatik Specific schools and movements DPO Enkelte skoler og retninger Fundamental theology DPR Principlæren, fundamental-teologi Scripture DPRS Skriftsynet Faith and revelation DPRT Tro og åbenbaring Other topics DPRX Andre emner The doctrine of God DQGG Læren om Gud The doctrine of the world DQGI Læren om verden The doctrine of man DQGM Læren om mennesket Christology DQKF Kristologi The doctrine of the Holy Spirit DQKH Læren om Helligånden The doctrine of the church DQKK Læren om kirken The doctrine of the sacraments DQKS Sakramenterne Eschatology DQV Eskatologi Other topics DQXX Andre emner Christian ethics DR Kristen etik

12 Theoretical ethics DRG Principielle spørgsmål Personal ethics DRGP Personaletik Social ethics DRGS Socialetik Christian spirituality and mysticism DRQ Kristen spiritualitet og mystik Other topics DRV Andre emner Christian philosophy of religion DS Kristen religionsfilosofi, herunder apologetik og polemik History of Chistian philosophy of religion DSF Religionsfilosofiens historie Religious experience DSP Den religiøse erfaring Religious language DSQ Det religiøse sprog Hermeneutics DSR Hermeneutik Philosophy of history DST Historieforståelse Christianity and religions DSV Kristendom og religionerne Other topics DSY Andre emner Practical theology DT Praktisk teologi Homiletics DTN Homiletik Books of sermons DTP Prædikensamlinger Specific topics DTPO Enkelte emner Liturgy DTQ Liturgik History of liturgy DTQH Liturgihistorie Liturgical texts DTQT Liturgiske tekster Specific topics DTQX Enkelte emner Hymnology incl. church music DTT Hymnologi, herunder kirkemusik Pastoral theology DTU Pastoral teologi Pastoral care DTUS Sjælesorg Other topics DTUX Andre enkelte emner Catechesis DTX Kateketik Canon law DTY Kirkeret Jewish Studies DU Judaistik. Jødisk skriftlærdom Methods and aids DUC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder The Hebrew Bible, texts and analysis DUF Den hebraiske bibel, tekster og tekstanalyser Jewish religious literature, texts and analysis DV Jødisk skriftlærdom, tekster og tekstanalyser Pre-Talmudic literature incl. the Mishnah DVF Førtalmudisk litteratur, herunder Mishna Talmudic literature DVG Talmudisk Midrashim DVO Midrashim

13 Halakhah DVOK Halaka Rabbinic literature DVQ Rabbinsk litteratur Secterian literature incl. The Dead Sea Scrolls DVV Sekterisk litteratur [ Specific subject areas DX Systematiske emneområder History of ideas DXG Idéhistorie Philosophy of religion and theology incl. apologetics DXH Religionsfilosofi og teologi, herunder apologetik Specfic topics incl. individual philosophers and theologians DXHF Enkelte emner, herunder enkelte religionsfilosoffer og teologer Ethics and moral laws DXS Etik og moral Other topics incl. mysticism, kabbalah DXU Andre emner, herunder mystik, kabbala m.m. Practical subject areas DY Praktiske emneområder Congregational life, services, sermons etc. DYF Menighed, gudstjeneste, prædiken m.m. Daily life and holidays. Customs DYU Hverdag og fest. Riter og skikke Other topics DYZ Andre emner Social sciences in general EA Samfundsvidenskab i almindelighed Methods and aids EAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Data collection and data analysis EACI Dataindsamling og dataanalyse Statistics and mathematics EACR Statistik og matematik System theory, game theory, decision theory etc. EACX Systemteori, beslutningsteori, spilteori m.m. Other methods and aids EACZ Andre hjælpefag og hjælpemidler General descriptions of specific countries and areas EAF Almene samfundsvidenskabelige beskrivelser i regional sammenhæng Psychology EB Psykologi Methods and aids EBC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Theories and schools in psychology EBF Teorier, skoler og retninger inden for psykologien Psychoanalytic systems EBO Psykoanalytiske teorier Other schools in psychology EBOR Andre teorier, skoler og retninger Individual psychologists or works, texts or criticism EBP Enkelte psykologer alfabetisk, tekster og behandlinger * Theoretical psychology EC Teoretisk psykologi Biological psychology ECF Biologisk psykologi Cognition, consciousness ECG Kognition, bevidsthed Perception ECK Perception Sensory perception ECKI Sanseperception Other forms of perception ECL Perceptionstyper Motivation, emotions, volition ECX Motivation, emotioner, vilje Learning processes, memory, thinking EDH Læreprocesser, hukommelse, tænkning

14 Language, psycholinguistics EDO Sprog, psykolingvistik Intelligence and aptitudes EDV Intelligens og evner Subconscious states and processes EDY Underbevidste tilstande og processer Psychology of personality EE Personlighedspsykologi Tests and assessments, graphology EEC Tests og vurderinger, grafologi Personality traits, attitudes, adaptabiblity etc. EEF Personlighedstræk, holdninger, tilpasningsevne m.m. Psychology of gender, gender and personality EEI Kønspsykologi, køn og personlighed Sexual psychology EEIT Seksualpsykologi Developmental psychology EEM Udviklingspsykologi Child psychology EEO Børnepsykologi Adolescents, adults, aged EEQ Unge, voksne, gamle Behaviour and aspects of behaviour, motor functions EEV Adfærd og adfærdsformer, motoriske funktioner Comparative psychology EEX Komparativ psykologi Parapsychology EEZ Parapsykologi Applied psychology EF Anvendt psykologi Mental disorders in general, psychopathology and psychiatry EFG Psykiske lidelser i almindelighed, psykopatologi og psykiatri Behaviour disorders, alcoholism, drug addiction etc. EFGM Adfærdsforstyrrelser, alkoholisme, narkomani m.m. Neuroses, psychoses and psychosomatic disorders EFK Neuroser, psykoser og psykosomatiske forstyrrelser Neuropathology EFO Neurologiske forstyrrelser Mental retardation EFOZ Evnesvaghed Therapy, therapeutic institutions and organizations EFP Terapi, terapeutiske institutioner og organisationer Psychotherapy EFPT Psykoterapi Psychoanalysis EFT Psykoanalyse Other forms of psychotherapy EFTI Andre former for psykoterapi Other forms of therapy, rehabilitation EFTQ Andre former for terapi, rehabilitation Educational psychology EFV Pædagogisk psykologi Psychology of work EFX Arbejdspsykologi Specific topics EFXR Enkelte emner Organizational psychology and industrial psychology EFXS Organisationspsykologi og erhvervspsykologi Forensic psychology, criminal psychology EFXX Retspsykologi, kriminalpsykologi Psychology of religion EFY Religionspsykologi Economic psychology EFYG Økonomisk psykologi Ecological psychology EFYL Økologisk psykologi Political psychology EFYM Politisk psykologi

15 Philosophical psychology EFYN Filosofisk psykologi Moral psychology EFYP Moralpsykologi Psychology of art EFYQ Kunstpsykologi Medical psychology EFYS Medicinsk psykologi Other forms of applied psychology EFYT Andre specialpsykologier Social psychology EG Socialpsykologi The individual and society, socialization EGG Individ og samfund, socialisering The individual and the group, group psychology EGH Individ og gruppe, gruppepsykologi Specfic topics EGL Enkelte emner Family psychology and marriage psychology EGLS Familie- og ægteskabspsykologi Other interpersonal relationships EGLT Andre interpersonelle relationer Culture and personality, ethnopsychology, national character EGR Individ og kultur, etnopsykologi, nationalkarakter Sociology EH Sociologi Methods and aids EHC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Data collection and data analysis EHCH Dataindsamling og dataanalyse Other methods and aids (statistics, system theory etc.) EHCR Enkelte hjælpefag og hjælpemidler General theories and concepts EHF Almene teorier og begreber General descriptions of specific societies EHG Almene sociologiske beskrivelser Social processes EHM Sociale processer Interaction incl. violence, everyday life, emotions etc. EHQ Interaktion (konflikt, vold, samarbejde, hverdagsliv m.m.) Communication incl. mass communication EI Kommunikation, herunder massekommunikation Use of symbols incl. language EIG Symbolanvendelse, herunder sprog Attitudes, norms, values, opinions etc. EIL Holdninger, meninger og normer Sociology of knowledge and ideology EIP Videnssociologi og ideologi Others topics incl. intercultural communication EIQ Andre emner, herunder interkulturel kommunikation Social control, deviant behaviour EIR Social kontrol, afvigende adfærd Social change, social development and modernization EIS Social forandring, herunder udvikling og modernisering Specific topics incl. technology, economic forces etc. EISM Enkelte faktorer, teknologiske, økonomiske m.m. Social structures EIX Sociale strukturer og enkelte sider af samfundslivet Population, demography incl. population policies EK Befolkningslære, demografi, herunder befolkningspolitik General demographic descriptions EKO Almene demografiske beskrivelser Fertility, mortality and family EKS Fertilitet, dødelighed og familie Migration incl. refugees EKU Migration, herunder flygtninge Other topics incl. living conditions EKZ Andre emner, herunder levevilkår

16 Society and ecological factors EL Samfundet og økologiske forhold Nature and society ELF Naturen og de sociale forhold Rural sociology (regions, small towns etc.) ELK Landdistrikter, regioner, lokalsamfund og småsamfund, småbyer m.m. Urban sociology, urbanization ELS Bysociologi, herunder urbanisering Specific topics ELST Enkelte emner Social groups and organizations EM Sociale grupper og social organisation Age groups EML Aldersgrupper Women and men EMR Kønsgrupper. Kvinder og mænd Women and men, specific topics EMRK Enkelte emner Ethnic groups, national minorities and racism EMT Etniske og nationale grupper. Racisme Social stratification and mobility EN Social stratifikation og mobilitet Specific classes, castes etc ENO Enkelte sociale klasser, kaster m.m. Sociology of organizations EO Social organisation, organisationssociologi Social institutions EP Sociale institutioners sociologi. Specialsociologier Sexuality incl. prostitution EPF Seksualliv og prostitution Family sociology (divorce, singles, household etc.) EPM Familiesociologi (forældre/børn relationer, ægteskab, husarbejde m.m.) Sociology of religion EQ Religionssociologi Sociology of law (courts, police, prisons etc.) EQO Retssociologi (domstole, politi, fængsel m.m.) Economic sociology ER Økonomisk sociologi Organization of production and work ERK Virksomheds- og arbejdsorganisation Economic structure and interest groups ERL Erhvervsstruktur, erhvervsorganisation og -grupperinger Employment, unemployment, consumption and advertising ERX Beskæftigelse, arbejdsløshed og forbrug (arbejde og fritid, reklame m.m.) Other topics ERZ Andre emner Political and military sociology ET Politisk og militær sociologi Sociology of education EV Uddannelsessociologi Sociology of culture EX Kulturlivets sociologi og dagliglivets kultur Sociology of science, academia EXG Videnskab, herunder eksperter Art and media (literature, music etc.) EXO Kunst og medier, litteratur, musik m.m. Everyday life (leisure, sport, tourism etc.) EXT Hverdagskultur (fritid, sport, turisme, bolig, m.m.) Other topics incl. social work and medical sociology EXV Andre specialsociologier (socialt arbejde, medicinsk sociologi, sociobiologi m.m.) Social problems and applied sociology EZ Sociale problemer og anvendt sociologi Crime, criminality EZF Kriminalitet Health, illness and death (drug abuse, suicide etc.) EZH Sundhed, sygdom og død (alkoholisme, narkomani, selvmord m.m.) Other topics incl. poverty, quality of life and catastrophes EZO Andre problemer (fattigdom, hjemløshed, livskvalitet, katastrofer m.m.)

17 Economics FA Økonomi Methods and aids FC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Econometrics and statistical methods FCL Økonometri og statistisk metode Mathematical economics FCO Matematisk økonomi Economic statistics, national income etc. FCS Økonomiske data, nationalindkomst m.m. Statistics, general sources FCSK Almene statistiske oversigter Data on national income etc. FCSN Nationalindkomst m.m. Economic statistics, specific topics FCVL Enkelte emner History of economic thought FD De økonomiske ideers historie History of economic thought to ca FDM Tiden indtil ca History of economic thought after ca FDRM Tiden efter ca Socialist and early institutional traditions FDRU Socialistiske og institutionelle retninger Individual economists or works, texts or criticism FDV Enkelte økonomer alfabetisk, tekster og behandlinger * Economic history FF Økonomisk historie Comparative economic systems FG Økonomiske systemer Capitalism and market economy as systems FGTI Kapitalistiske systemer og markedsøkonomier Socialism as a system FGTP Socialistiske systemer Other economic systems FGTV Andre systemer Economic theory, general FH Almindelig økonomisk teori Uncertainty. Game theory FHL Økonomisk teori under usikkerhed General equilibrium, theory FHM Ligevægtsteori Economic welfare, theory FHN Velfærdsteori Microeconomics, theory FHP Mikroøkonomisk teori Macroeconomics, theory FHT Makroøkonomisk teori General outlook, conditions and policy FK Almindelig økonomisk beskrivelse og politik Macroeconomic policy and planning FKL Økonomisk politik og planlægning Macroeconomic planning FKLR Økonomiske planer Economics of war and armament FKLU Krigs- og rustningsøkonomi Economic development FKM Økonomisk udvikling Specific topics FKML Enkelte emner Economic growth FKMN Økonomisk vækst Specific topics FKMV Enkelte emner Business fluctuations and stabilization policy FKR Økonomisk korttidsudvikling og stabilisering Inflation FKRI Inflation

18 Business fluctuations; cycles FKRS Konjunktur Econometric models and forecasting FKRT Økonometriske modeller og forudsigelser Money FL Penge Theory of money FLI Pengeteori Monetary policy FLM Pengepolitik Financial markets FLO Finansielle markeder Financial institutions FLR Finansielle institutioner Insurance FLX Forsikring Public economics FM Offentlige finanser National government expenditures and budget FML Offentlige udgifter og budgettering Taxation and revenue FMN Offentlige indtægter National government deficit and debt FMT Offentlig låntagning og gæld Local government budget FMV Lokale myndigheders finanser International economics FN International økonomi Economic integration. Globalization FNI Økonomisk integration Foreign trade FNL Udenrigshandel Foreign trade, specific goods FNLG Enkelte varegrupper Commercial policy FNLH Handelspolitik Balance of payments. Foreign exchange FNO Betalingsbalance og valuta International capital movements. Debt problems FNS Internationale kapitalbevægelser Multinational firms FNSL Multinationale firmaer Foreign aid FNU Udviklingshjælp Business administration and business economics FO Administrations- og virksomhedsøkonomi Organization and decision theory FOK organisations- og beslutningsteori Business administration FON Administration Specific topics FONM Enkelte emner Managerial economics FOR Virksomhedsøkonomi Finance and investment FORT Finansiering og investering Other specific topics FORV Andre enkelte emner Industrial organization FP Industri- og handelserhverv m.m. Industrial policy FPI Erhvervspolitik Market structure and antitrust policy FPIL Prisdannelse og offentlig konkurrencepolitik Public and cooperative enterprises FPIO Offentlige og kooperative erhvervssektorer Technological development FPL Teknologisk udvikling

19 Technological change and innovations FPLU Teknologiske ændringer og innovationer Iron industries and metal industries FPN Jern- og metalindustri Other manufacturing and construction FPNY Anden fremstillingsvirksomhed Transport and communication FPT Transport og kommunikation Mail and telecommunication incl. philately FPTO Post og telekommunikation, herunder filateli Other industries and trades FPTV Andre erhverv Natural resource and environmental economics, general FR Primære erhverv. Ressourcer. Miljø. Energi Agriculture FRIH Landbrug Specific topics FRIN Enkelte emner Forestry and fishery FRIS Skovbrug og fiskeri Natural resources FRN Naturressourcer Oil and gas FRNI Olie og gas Other natural resources FRNK Andre enkelte ressourcer Environment FRNL Miljø Energy FRV Energi Nuclear energy FRVM Atomenergi Other kinds of energy FRVT Andre energiformer Labour, general FS Arbejdet Labour markets FSH Arbejdsmarked Labour force FSK Arbejdsstyrke Employment FSL Beskæftigelse Wages and working conditions FSN Løn- og arbejdsforhold Labour - management relations FST Forholdet mellem parterne på arbejdsmarkedet Trade unions. Employers' association FSTR Arbejdsmarkedets organisationer The working conditions of specific groups FSV Enkelte gruppers arbejdsforhold Welfare and poverty FT Social velfærd m.m. Social policy FTI Socialpolitik Standard of living. Distribution of income and wealth FTL Levestandard og fordeling Education and culture FTN Uddannelse og kultur Health FTP Sundhed Social conditions of specific groups FTR Enkelte gruppers sociale forhold Consumer economics FTV Konsumentøkonomi Other social problems FTX Andre sociale problemer Regional economics FV Regionaløkonomi

20 Urban economics FVN Byøkonomi Housing economics FVNK Boligøkonomi Political Science GA Politologi Methods and aids GAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Political philosophy GAH Politisk filosofi, alment og historisk Individual political philosophers, texts or criticism GAL Enkelte politiske filosoffer alfabetisk, tekster og behandlinger * Specific topics and concepts GAN Enkelte emner og begreber Ideologies and theory, general and comparative GB Ideologier og teori, alment og komparativt Democracy incl. economic democracy GBI Demokrati, herunder økonomisk demokrati og arbejdspladsdemokrati Socialism incl. democratic socialism and syndicalism GBL Socialisme, herunder socialdemokratisk reformisme og syndikalisme Marxism and communism GBN Marxisme og kommunisme Fascism, nazism etc. GBOM Fascisme, nazisme og højre-ekstremistiske ideologier Nationalism GBP Nationalisme Liberalism, conservatism GBQ Liberalisme, herunder social liberalisme og amerikansk konservatisme Other ideologies GBY Andre doktriner og ideologier (anarkisme, islam, konservatisme m.m.) Political conditions, the political situation GBZ Politiske forhold og den politiske situation Individual political biographies GBZI Enkelte politiske biografier Political systems and institutions, comparative politics GC Politiske systemer og institutioner, herunder komparativ politik og politisk udvikling State and power, sovereignty, state formation, revolution etc.b615 GCF Stats- og magtteorier (suverænitet, statsdannelse og -opløsning, revolution m.m.) Political regimes GCP Politiske styreformer (føderalisme, demokrati, autokrati, diktatur, totalitarisme m.m.) Constitutions, electoral systems, civil rights GCR Forfatninger, valgsystemer, borger- og menneskerettigheder Political institutions, government, parliament, courts etc. GD Statsorganer (regering, parlament, domstole, parlamentarisme m.m.) Public policy, the welfare state GDR Den offentlige sektors virke- og politikområde, herunder velfærdsstaten og policy studies Economic policy GDRG Økonomisk politik, herunder miljø, planlægning og trafik Social and health policy GDRI Social- og sundhedspolitik, herunder arbejdsmiljøpolitik Cultural, education, research and information policy GDRL Kultur-, uddannelses-, forsknings- og informationspolitik Other policy areas (immigration, crime, drugs etc.) GDRO Andre politikområder (indvandrerpolitik, kriminalitet, narkotika, m.m.) Public administration GE Offentlig forvaltning, herunder politi og intern efterretningstjeneste State administration GEL Centralforvaltning Local administration and local politics GEN Lokalforvaltning og lokalpolitik Relations between state and local administration GEO Forholdet mellem central- og lokalforvaltning Other topics GEY Andre emner Political processes GF Politiske processer

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer Systematisk oversigt Nordisk Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier 03 Encyklopædier og leksika 04 Offentlige publikationer 10 Filosofi i alm. 10.8 Filosofiske skoler og retninger 11 Logik 13 Psykologi

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification -DK5

Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification -DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification -DK5 Aszetische Literatur 01.62 Bibelen Apókryferne 22.80 Bibelen Atlas, geografi og arkeologi 22.08 Bibelen Bibelske personer Jesu Liv 22.90 Bibelen

Læs mere

Kategori / Category Hoved kategori / Category Underkategori 1 / Subcategory 1 Underkategori 1 / Subcategory 1

Kategori / Category Hoved kategori / Category Underkategori 1 / Subcategory 1 Underkategori 1 / Subcategory 1 decimal Klasser /Decimal Classfication DK5 Hoved kategori / Category 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 02.90 Leksikoner i almindelighed 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Master's degree programme (120 ECTS). Academic year Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science

Master's degree programme (120 ECTS). Academic year Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science Master's degree programme (120 ECTS). Academic year 2018 2019. Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science and Technology EUR 13,500 Agrobiology (Organic Agriculture

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber

Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber SVENSK Svensk 1a Nationalbibliografi Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber Svensk 1b Fagbibliografi Svensk 1c Bogvæsen. Palæografi. Skrift Svensk 1d Blandede afhandkinger Svensk 2a Ordbøger

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Dansk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber. Dansk 1a-10 Kataloger over ikke-skriftligt materiale

Dansk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber. Dansk 1a-10 Kataloger over ikke-skriftligt materiale DANSK Dansk 1a Nationalbibliografi Dansk 1a-1 Indledende skrifter. Bibliografinøgler Dansk 1a-2 Retrospektive bogfortegnelser Dansk 1a-3 Løbende bogfortegnelser Dansk 1a-4 Periodicafortegnelser Dansk 1a-5

Læs mere

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Category. Decimal classification

Category. Decimal classification Andre litteraturer 88.00 Aszetische Literatur 01.62 Bibelen 22.00 Bibelen Leksika 22.02 Bibelen Konkordans? 22.03 Bibelen Kommentar 22.04 Bibelen Bibelselskaber 22.06 Bibelen Forskning 22.07 Bibelen Atlas,

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Category. Decimal classification

Category. Decimal classification Category Decimal classification Andre litteraturer 88.00 Aszetische Literatur 01.62 Bibelen 22.00 Bibelen Leksika 22.02 Bibelen Konkordans? 22.03 Bibelen Kommentar 22.04 Bibelen Bibelselskaber 22.06 Bibelen

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark Anika Liversage Tyrkiske skilsmisser i Danmark I indgår opløsning Anika Liversage Seniorforsker ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: ani@sfi.dk 1 Analysetilgang Arnetts begreber om

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Eksamensplan S18 Filosofi/Exam Plan Philosophy Summer 2018

Eksamensplan S18 Filosofi/Exam Plan Philosophy Summer 2018 Prøvenavn Course Exam form Eksamensdatoer BA 2. semester Filosofihistorie 2 History of philosophy II Synopsis + mundtlig (30 min.) Free + (30 min.) Spørgsmål udleveres d. 20.03 i digital eksamen. Synopsis

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 2016/17 - ENGELSK Opdateret 19.1.17 Der tages forbehold for ændringer / subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer / please scroll down Ordinær eksamen / ordinary exam Bachelor

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 201617 - ENGELSK Opdateret 23.11.16 Der tages forbehold for ændringer subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer please scroll down Ordinær eksamen ordinary exam Kursus course

Læs mere

engelsk samlings systematik

engelsk samlings systematik engelsk samlings systematik ENGELSK GRUPPE l la-l la-2 la-3 Ib Ic Id le Skrifthistorie og ms gengivelser Bogvæsen (bogtryk, boghandel, illustrationer mm) Alm. bibliografi Encyklopædi Tidsskrifter og årbøger

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016 DET GAMLE TESTAMENTE BIBELSYN 1 Menighedsfakultetet bygger på Bibelen og vor kirkes bekendelse og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget, og som altid har været kirkens: Den er Guds

Læs mere

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber Ulrich Beck Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber D kosmopolitan sociologi Metodologisk nationalisme kosmopolitanisme kosmopolitisering Kritik af metodologisk nationalisme udsyn

Læs mere

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring %

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring % AU 25. KANDIDATANSØGNINGER april 2014 HVAD: Opgørelse over antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet. HVORNÅR: Data er udtrukket primo april 2014. MODTAGERE: Universitetsledelsen,

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag*

Juridiske kandidatvalgfag* Juridiske kandidatvalgfag* Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! E13 F14 E14 F15 E15 F16 Studienævn By ECTS Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Nis Jul Clausen 8901402

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Liberalisme. Emneord: liberalisme, ideologibegrebet, magtfordeling, demokrati, samfundsideologier

Liberalisme. Emneord: liberalisme, ideologibegrebet, magtfordeling, demokrati, samfundsideologier - Lasse Lehmann Saatterup By Lasse Lehmann Saatterup Release Date : 2015-03-05 Genre : Politics & Current Affairs FIle Size : 207.22 MB is Politics & Current Affairs Med film, billeder og animationer sætter

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2 1 Bourdieu, Pierre: Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction 1 Kilde: Family and Society - Selections from the Annales, economies, sociétés, civilisations The Johns Hopkins Up, 1976 ISBN:

Læs mere

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab kan klare alt: Fra ledighed til ligtorne En smart trend eller gammel vin på nye flasker?

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Afgivet merit fra optag 01.02.14 til og med 01.02.16

Afgivet merit fra optag 01.02.14 til og med 01.02.16 Afgivet merit fra optag 01.02.14 til og med 01.02.16 År Uddannelse på EASJ UVM fag på EASJ ECTS personer Have- og Parkingeniør 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 (PBA) 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Max Weber. Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Indledning og kommentarer til Samuelsbøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne

Indledning og kommentarer til Samuelsbøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne Bibelen og det alimentære kulturmøde i Grønland Forfatter: Flemming Nielsen Editor: Finn Damgaard ; Anne Katrine de Hemmer Gudme Type: Bidrag til bog/antologi Årstal: 2015 Emne: Bibelen; Kulturmøde; Grønland

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Samtaleanalyse, Diskursanalyse, Konversationsanalyse Sproglig analyse, blandet

Samtaleanalyse, Diskursanalyse, Konversationsanalyse Sproglig analyse, blandet Systematisk oversigt Lingvistik L 01 L 01 a L 01 b L 01 c L 01 d L 01 e L 01 0 Håndbøger, Opslagsbøger, atlas m.v.: Bibliografi Opslagsbøger om lingvistik Opslagsbøger om sprog Biografiske opslagsværker

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere