Tables Hjælpetabeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tables Hjælpetabeller"

Transkript

1 Tables Hjælpetabeller General tables Almindelig hjælpetabel Periodicals and yearbooks O1 Tidsskrifter og årbøger. Monografiserier der opstilles samlet Bibliographic guides and metabibliographies O3 Bibliografiske vejledninger, forskningsoversigter og metabibliografier Retrospective bibliographies O4 Afsluttede bibliografier, herunder bibliotekskataloger Current bibliographies O5 Løbende bibliografier, herunder bibliografiske tidsskrifter Monolingual dictionaries. Terminology. Thesauri. Concordances. O7 Et-sprogede ordbøger. Terminologi. Thesauri. Konkordanser Multilingual dictionaries O8 Flersprogede ordbøger Subject encyclopedias. Alphabetical and systematic reference works 10 Fagencyklopædier. Alfabetiske og systematiske opslagsværker m.m. Biographical reference works covering persons of historical, literary and political significance 11 Biografiske leksika. Fagets forskere, se 21 Other types of reference works (atlases, tables, chronologies, dictionaries of quotations etc.) 14 Andre typer håndbøger (atlas, tabelværker, kronologier, registranter, m.m.) General and introductory works on the subject field 15 Almene og introducerende skrifter om faget Theories about the subject field and its philosophy 17 Teorier og metateorier om faget og dets filosofi Special aspects of the subject field. Relations to other subjects and areas 19 Specielle aspekter af faget. Forhold til andre fag og områder The history and biography of the subject field 20 Fagets historie og biografi Collective biography covering researchers, critics and graduates in the subject field 21 Biografiske samlinger og leksika over fagets forskere og kandidater Individual biography of the subject field's researchers, critics and graduates 22 Enkeltbiografier over fagets forskere og kandidater Directories 23 Adressebøger. Vejvisere. Directories The institutions and organizations of the subject field. Research and education 24 Fagets institutioner og organisationer. Forskning og undervisning Museums, collections and exhibitions 26 Museer, samlinger og udstillinger, herunder samlingskataloger Archives. Achive registries 27 Arkiver. Arkivregistraturer Miscellaneous works by several authors from the field (miscellaneous festschriften, proceedings, collections of texts etc.) 28 Blandede skrifter af flere forfattere Collected and selected works of individual authors 29 Samlede eller udvalgte værker af enkelte personer Indiv. Authors /anonymous works Hjælpetabel til enkelte forfattere og anonyme værker Bibliographies O4 Bibliografier Dictionaries and concordances O7 Ordbøger og konkordanser

2 Subject encyclopedias 10 Fagencyklopædier The collected or selected works in the original language 41 Forfatterens samlede eller udvalgte værker på originalsprog Individual works in the original language 42 Enkelte værker på originalsprog Letters, diaries and autobiographies in the original language 43 Breve, dagbøger og selvbiografier på originalsprog Works in translation, including bilingual editions 44 Oversatte og flersprogede værker Biographies and general treatments of the author and the works 45 Biografier og almene behandlinger af forfatterskabet Treatments of specific topics and specific works 46 Behandling af enkelte emner og enkelte værker Bible & the individual books of the Bible Hjælpetabel til Bibelen og de enkelte bibelske bøger Bibliographies O4 Bibliografier Dictionaries and concordances O7 Ordbøger og konkordanser Subject encyclopedias 10 Fagencyklopædier Texts 50 Tekster Commentaries 51 Tekstkommentarer History of origins and transmission, textual criticism 52 Bibel-indledning (tilblivelses- og overleveringshistorie, tekstkritik) Literary criticism 53 Litteratur- og traditionshistorie Biblical theology 54 Bibelsk teologi Languages Hjælpetabel til enkelte sprog General treatments of the language 62 Generelle behandlinger af sproget Phonetics and phonology 63 Fonetik og fonologi Script, orthography, interpunction, abbreviation, writing 64 Skriftlære (ortografi, interpunktion, forkortelser, skriftsystemer) Grammar (morphology, syntax) 65 Almene grammatik i snæver forstand (morfologi, syntaks) Word formation, idioms, lexicography, 66 Ordlære (idiomatik, synonymik, leksikografi, fremmedord) Onomastics, personal names, place names 67 Navneforskning (personnavne, stednavne m.m.) Text linguistics, discourse analysis, pragmatics, rhetoric 68 Tekstlingvistik (diskursanalyse, pragmatisk analyse, retorik m.m.) Applied linguistics (language acquisition, language teaching, translation) 69 Anvendt lingvistik (sprogtilegnelse, sprogundervisning, oversættelse m.m.) History of language, including etymology 70 Sproghistorie, herunder etymologi og ordhistorie Ancient 71 Oldsprog Middle 72 Middelsprog Early modern 73 Nyere sprog Dialectology and linguistic geography 74 Dialektologi og sproggeografi Specific dialects 75 Enkelte dialekter

3 Language and society, sociolinguistics, standard language, slang, language for special purposes 76 Sprog og samfund (sociolingvistik, sprogrigtighed, slang, fagsprog) Language contact ( loanwords, multilingualism) 77 Sprogkontakt (påvirkning, låneord, flersprogethed m.m.) The language outside its main geographic area 78 Sproget udenfor det geografiske hovedområde Other topics 79 Andre emner Literature Hjælpetabel til enkelte sprogområders litteraturhistorie General literary history 81 Almene behandlinger af litteraturhistorien General literary history by period 82 Enkelte perioders almene litteraturhistorie Form and stylistics. Themes and subject matter 83 Form og stil. Motiv og stof History of influences, reception and translation 84 Indflydelses-, receptions- og oversættelseshistorie Poetry. General treatment and specific topics 85 Poesi. Almene behandlinger og enkelte emner Drama. General treatment and specific topics 86 Drama. Almene behandlinger og enkelte emner Prose. General treatment and specific topics 87 Prosa. Almene behandlinger og enkelte emner Specific prose genres. (Children's literature, crime, comic books, gothic etc.) 88 Enkelte prosatyper. Børnelitteratur, krimi, tegneserier m.m. Literary history of specific countries, regions and localities 89 Enkelte lande, regioner og lokaliteters almene litteraturhistorie Other topics, including emigrant literature and folk literature 90 Andre emner, herunder emigrantlitteratur og folkelitteratur Literary anthologies 91 Skønlitterære antologier og tekstsamlinger General works A A Almene og blandede skrifter Newspapers A AF Aviser General periodicals, serials and yearbooks A AP Almene og blandede tidsskrifter, serier og årbøger General congresses and conferences ABK Almene kongresser og møder: bibliografi, kongreskalendere, beretninger General works, essays and festschriften ABN Blandede skrifter, almene festskrifter og essays General works with a regional focus ABR Blandede værker om enkelte områder og lande og studiet af dem Collections of biographies and autobiographies ABS Biografiske samlinger. Blandede erindringer m.m. Individual biographies and autobiographies ABT Biografier af enkelte personer, selvbiografier, m.m. General reference books. Encyclopedias AC Almene og biografiske opslagsværker. Encyklopædi Works about encyclopedias ACI Almen encyklopædi. Værker om encyklopædier Encyclopedias in Germanic languages ACIK Encyklopædier på germanske sprog Encyclopedias in Romanic languages ACIL Encyklopædier på romanske sprog

4 Encylopedias in other European languages ACIM Encyklopædier på andre europæiske sprog Encyclopedias in other languages ACIZ Encyklopædier på andre sprog Reference books about specific regions and countries ACM Encyklopædier og opslagsværker om enkelte områder og lande Biographical dictionaries ACN Biografiske leksika og opslagsværker Biographical dictionaries by subject ACNS Biografiske opslagsværker og stater General directories ACO Almene og tværfaglige adressebøger. Vejvisere, directories m.m. Dictionaries of quotations ACP Citatordbøger og -samlinger, bevingede ord m.m. Dictionaries of abbreviations ACS Almene forkortelses- og akronymordbøger Other general reference books incl. dictionaries of symbols ACU Andre almene opslagsværker, herunder symbolleksika General bibliography and biobibliography AF Almen bibliografi og personalbibliografier Bibliographies of general bibliographies, reference books etc. AFF Bibliografier over almene bibliografier, referenceværker og databaser Universal bibliographies AFG Internationale bibliografier, universalbibliografier Library catalogues AFK Bibliotekskataloger National bibliographies AFP Nationalbibliografier General bibliographies about specific regions and countries AFR Almene bibliografier om enkelte områder og lande Collections of general bibliographies of individuals AFV Almene personalbibliografiske samlinger. Biobibliografier Bibliographies and catalogues of individuals AFX Personalbibliografier over enkelte personer Bibliographies and indexes of periodicals, serials and yearbooks AGN Periodikafortegnelser og serier; bibliografier og indekser Bibliographies and indexes of newspapers AGP Avisfortegnelser; bibliografier og indekser Bibliographies of official publications AGS Bibliografier over offentlige publikationer Bibliographies of theses and dissertations AGT Bibliografier over disputatser, ph.d.-afhandlinger, specialer m.m. Bibliographies of festschriften AGU Festskriftbibliografier Bibliographies of translations AGV Oversættelsesbibliografier Bibliographies and dictionaries of anonyms and pseudonyms AGY Bibliografier og leksika over anonyme og pseudonyme skrifter Other general bibliographies AGZ Andre almene bibliografier Writing systems. Scripts. Manuscripts AK Skriftvæsen. Håndskriftvæsen Methods and aids AKC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Techniques and materials. Writing tools, watermarks etc. AKG Teknik og materialer. Skriveredskaber, papir, vandmærker m.m. History of scripts. The alphabet AKO Skriftens historie. Alfabetet Oriental scripts AKP Orientalske skrifter Indigenous American scripts AKT Amerikanske skrifter Near Eastern, Semitic and African scripts ALF Nærorientalske, semitiske og afrikanske skrifter Latin scripts ALM Latinsk skrift

5 Specific topics. Manuscripts ALT Enkelte emner, herunder håndskrift Other scripts (Greek, cyrillic, runes etc.) ALV Andre bogstavskrifter: græsk, kyrillisk, runer m.m. Other topics incl. numbers and cryptography ALZ Andre emner, herunder tal, cifferskrift, kryptografi m.m. Manuscripts AM Håndskriftvæsen Western manuscripts AMI Vesterlandske håndskrifter Catalogues of Western manuscripts AMS Kataloger over vesterlandske håndskrifter Non-Western manuscripts AMT Ikke-vesterlandske håndskrifter Illuminated Non-Western manuscripts AMTI Illuminerede ikke-vesterlandske håndskrifter Catalogues of Non-Western manuscripts AMTO Kataloger over ikke-vesterlandske håndskrifter Illuminated Western manuscripts AMV Illuminerede vesterlandske håndskrifter Catalogues of illuminated Western manuscripts AMZ Kataloger over illuminerede vesterlandske håndskrifter Printed books AO Bogvæsen Methods and aids AOC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of books AOF Bogens og bogvæsenets historie Writing. Manuscript preparation AOFG Forfattervirksomhed. Manuskripttilrettelæggelse Other topics incl. literacy and censorship AOG Andre emner, herunder bogen og læseren, literacy, censur m.m. The history of printing. Book production AOH Bogtrykkets historie. Bogfremstilling. Conservation and restoration AOL Konservering og restaurering Technology and typography. Types, typesetting etc. AOP Teknik og typografi. Skrifttyper, satsteknik m.m. Printing to c AP Bogtrykket indtil ca.1500 Catalogues of incunabula APG Kataloger over inkunabler Printing after c APV Bogtrykket efter ca Book illustration and its history. Individual illustrators AQM Bogillustration og dens historie. Enkelte bogillustratorer Techniques and materials, graphic reproduction methods AQT Teknik og materialer, grafiske reproduktionsformer m.m. Bookbinding and its history ARI Bogbind og bogindbindings historie Techniques and materials, binding decoration etc. ARK Teknik og materialer, binddekoration m.m. Other topics incl. exlibris ARV Andre emner, herunder exlibris Book publishing, bookselling, book production ASM Forlag, boghandel og deres historie. Bogproduktion Specific topics AST Enkelte emner Other topics incl. bibliophily ASY Andre emner, herunder bibliofili Library and information science AT Biblioteksvæsen og informationsvidenskab Methods and aids ATC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Libraries and their history ATF Biblioteker og deres historie Research and special libraries. Information centres ATQ Videnskabelige og faglige biblioteker. Informationscentre

6 Public libraries ATT Folkebiblioteksvæsen National libraries ATY Nationalbiblioteker Other types of libraries (monastery, school, private libraries etc.) ATZ Andre bibliotekskategorier. Kloster-, skole-, privatbiblioteker m.m. Library organization and administration AU Biblioteker og deres organisation og administration Library buildings, architecture and technology AUQ Biblioteksbygninger, biblioteksindretning og teknik Cataloguing, classification and subject data AV Katalogisering, klassifikation og emnedata Documentation and informatics AVM Dokumentation og informatik Document delivery and service to the public AVO Dokumentlevering og publikumsservice Handling of special collections and materials AVX Behandling af særsamlinger og særlige materialer Other topics AVY Andre emner History of scholarship. Universities and research BA Videnskabshistorie. Universiteter og forskning Methods and aids BAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Scholarship and research. Conditions. Research policy BAF Videnskabens og forskningens væsen og vilkår. Forskningspolitik. History of scholarship and ideas in general BAG Videnskabs- og idéhistorie generelt History of the exact sciences BAGK Eksakte videnskabers historie History of the humanities and social sciences before 1450 BAGM Humaniora og samfundsvidenskabernes historie før 1450 History of the humanities and social sciences from c to 1800 BAGQ Humaniora og samfundsvidenskabernes historie fra ca til ca History of the humanities and social sciences after c.1800 BAGT Humaniora og samfundsvidenskabernes historie efter ca Academic and cultural institutions BAH Videnskabelige og kulturelle institutioner, højere læreanstalter og deres historie Universities. Their current condition BAHP Universiteter. Deres aktuelle forhold, organisation, uddannelse, rekruttering m.m. The history of universities BAR Universitetshistorie Other institutions of higher learning BAS Andre højere læreanstalter Academies BAT Akademier Foundations for the support of scholarship and research BAX Fonde til støtte af videnskab og forskning. Legathåndbøger Cultural cooperation and advancement of knowledge BAY Kulturelt samarbejde og vidensformidling m.m. School systems and educational systems BB Pædagogik. Skole- og undervisningsvæsen Methods and aids BBC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of education in general BBH Pædagogikkens og undervisningsvæsenets historie i almindelighed School systems in specific countries and areas BBI Skole- og undervisningsvæsen i enkelte lande og områder The theory and practic+b216e of education BBR Pædagogikkens og undervisningsvæsenets teori og praksis School organization and management BBS Skole- og undervisningsvæsenets struktur og organisation Didactics and subject teaching BBX Didaktik og fagundervisning

7 Education of particular groups, special education BBZ Undervisning af særlige grupper, specialundervisning Adult education BBZY Voksenundervisning, herunder efteruddannelse og højskoler Other topics in education BBZZ Andre emner Philosophy BC Filosofi Methods and aids BCC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder History of philosophy in general BCF Filosofiens historie i almindelighed History of philosophy, specific topics BCFH Enkelte emners og filosofiske discipliners historie Oriental philosophy in general BCG Orientalsk filosofi i almindelighed Islamic philosophy BCL Islamisk filosofi Indian philosophy in general BCM Indisk filosofi i almindelighed Hindu philosophy BCN Hinduistisk filosofi Buddhist philosophy BCO Buddhistisk filosofi Chinese philosophy BCS Kinesisk filosofi Other Oriental philosophies BCX Anden orientalsk filosofi Ancient philosophy BD Græsk-romersk filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BDF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Medieval philosophy BE Middelalderens filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BEF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Modern philosophy BF Nyere tids filosofi Individual philosophers or works, texts or criticism BFF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Western philosophy in the 20th century BL Vesterlandsk filosofi i det 20. århundrede Specific schools of philosophy BLK Enkelte filosofiske retninger Individual philosophers or works, texts or criticism BNF Enkelte filosoffer og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Non-Western philosophies in the 20th century BR Ikke-vesterlandsk filosofi i det 20. århundrede Theoretical philosophy BS Teoretisk filosofi Philosophy of language, semantics BSG Sprogfilosofi og semantik Logic, argumentation BSH Logik og argumentationsteori Classical logic BSHF Klassisk logik Symbolic logic BSHG Moderne logik Philosophy of mathematics BSHI Matematikkens filosofi Argument, persuasion BSHK Argumentationsteori Rhetoric BSHO Retorik Epistemology BSP Erkendelsesteori Theory and philosophy of science BT Videnskabsteori og -filosofi

8 Philosophy of natural sciences BTG Naturvidenskabernes filosofi Philosophy of social sciences BTI Samfundsvidenskabernes filosofi Philosophy of humanities BTN De humanistiske videnskabers filosofi Metaphysics BXH Metafysik Ontology BXI Ontologi Philosophy of religion BXO Religionsfilosofi Philosophy of nature, cosmology BXP Kosmologi, spekulativ naturfilosofi Esotericism, occultism BXQ Esoterik og okkultisme Philosophical anthropology BXS Filosofisk antropologi Applied philosophy BXT Praktisk filosofi Philosophy of values BXV Værdifilosofi Ethics BYH Etik Metaethics BYK Metaetik Ethics of specific subject fields. Applied ethics BYZ Enkelte områders etik Philosophy of culture, history and society BZH Kultur-, historie- og samfundsfilosofi Political philosophy BZL Politisk filosofi Aesthetics BZP Æstetik Specific topics BZX Enkelte emner Christian theology CA Teologi Methods and aids CAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Biblical studies CAL Bibelvidenskab Methods and aids CALC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Hermeneutics CALH Hermeneutik Topography, archaelogy CALI Topografi, arkæologi og tidshistorie Old Testament philology CALM Gammeltestamentlig filologi New Testament philology CALO Nytestamentlig filologi The Bible CB Bibelen * Old Testament CBN Det gamle testamente * The Pentateuch CBO Mosebøgerne * Joshua CBP Josvabogen * Judges CBQ Dommerbogen * Ruth CBR Ruts bog * First and second Samuel CBT Samuelsbøgerne * First and second Kings CBU Kongebøgerne *

9 First and second Chronicles CBV Krønikebøgerne * Ezra, Nehemiah CBX Ezras og Nehemias bøger * Esther CBZ Esters bog * Job CCIH Jobs bog * Psalms CCIK Salmernes bog * Proverbs CCIM Ordsprogenes bog * Ecclesiastes CCIN Prædikerens bog * Song of Songs CCIO Højsangen * Isaiah CCOH Esajas bog * Jeremiah and Lamentations CCOK Jeremias bog og Klagesangene * Ezekiel CCOM Ezekiels bog * Daniel CCON Daniels bog * The twelve Prophets CCOP De tolv profeters bøger * New Testament CD Det nye testamente * The Gospels CDF De fire evangelier * Matthew CDFH Matthæusevangeliet * Mark CDFI Markusevangeliet * Luke CDFL Lukasevangeliet * John CDFN Johannesevangeliet * Acts CDI Apostlenes gerninger * The Pauline Corpus CDO De paulinske breve * Romans CDOF Paulus brev til Romerne * First and second Corinthians CDOG Paulus breve til Korintherne * Galatians CDOK Paulus brev til Galaterne * Letters from Captivity CDOL Fangenskabsbrevene * First and second Thessalonians CDOR Paulus breve til Thessalonikerne * Pastoral Letters. Timothy, Titus CDOS Pastoralbrevene *(til Timotheus og til Titus) Hebrew CDP Brevet til Hebræerne * Catholic Letters CDS De katolske breve *(Jakob, Peter, Johannes, Judas) Revelation CDT Johannes åbenbaring * Old Testament Apocrypha CDU Gammeltestamentlige apokryfer Old Testament Pseudepigrapha CDV Gammeltestamentlige pseudepigrafer New Testament Apocrypha CDY Nytestamentlige apokryfer Dead Sea Scrolls CDZ Dødehavsfundene

10 Biblical theology, biblical history of religion CL Bibelsk teologi og bibelsk religionshistorie i almindelighed Specific topics CLGU Enkelte emner Old Testament CLH Det gamle testamente Specific topics CLHU Enkelte emner New Testament CLN Det nye testamente Specific topics CLNU Enkelte emner Church History CM Kirkehistorie The Christian literature and its history CTF Den kristne litteratur og dens historie Antiquity incl. patrology CTK Oldtiden (herunder patrologi) Individual authors or works, texts or criticism CTT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * The Middle Ages CUK Middelalderen Individual authors or works, texts or criticism CUT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * From the Reformation to the present CXK Fra reformationen til nutiden Individual authors or works, texts or criticism CXT Enkelte forfattere og anonyme værker alfabetisk, tekster og behandlinger * Church History CZ Kirkens historie i almindelighed Specific topics CZI Enkelte emner Christian art and archaeology CZM Kirkelig kunst og arkæologi Antiquity CZP Oldtiden To year 70 AD CZS Indtil år 70 Jesus of Nazareth DA Jesus af Nazareth Postapostolic period DAP Den efterapostolske tid The Middle Ages DC Middelalderen Greek Catholic Church DCI Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DCK Den romersk-katolske kirke Other Churches DCN Andre kirkesamfund From the Reformation to+b282 the present time DD Fra reformationen til nutiden Greek Catholic Church DDN Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DDO Den romersk-katolske kirke Protestant churches DDS De protestantiske kirker Eastern national churches DDV Orientalske nationalkirker Free churches and sects DDY Frikirker og sekter History of the papacy DKG Pavedømmets historie History of the councils DKR Konciliernes historie Monastic orders; other orders DLN Munke-, nonne- og andre ordeners historie

11 Specific male monastic orders DLNH Enkelte munkeordeners historie Specific female monastic orders DLNI Enkelte nonneordeners historie History of other orders incl. orders of chivalry DLNO Andre ordeners historie, herunder ridderordener History of societies incl. secret societies DLNX Foreninger og hemmelige selskabers historie Hagiography DM Hagiografi Individual saints and martyrs incl. Maria DMK Enkelte helgener og martyrer, herunder Maria Symbolics and ecumenics DNN Konfessionskundskab og økumenik Greek Catholic Church DNNH Den græsk-katolske kirke Roman Catholic Church DNNK Den romersk-katolske kirke Protestant churches DNNL De protestantiske kirker Other churches DNNO Andre kirker Ecumenics DNU Økumenik Missiology DOK Missionsvidenskab HIstory of doctrines DOY Dogmehistorie Systematic theology DP Systematisk teologi Dogmatics DPM Dogmatik Roman Catholic dogmatics DPMK Romersk-katolsk dogmatik Protestant dogmatics DPML Protestantisk dogmatik Other Christian dogmatics DPMX Andre kristne kirkers dogmatik Specific schools and movements DPO Enkelte skoler og retninger Fundamental theology DPR Principlæren, fundamental-teologi Scripture DPRS Skriftsynet Faith and revelation DPRT Tro og åbenbaring Other topics DPRX Andre emner The doctrine of God DQGG Læren om Gud The doctrine of the world DQGI Læren om verden The doctrine of man DQGM Læren om mennesket Christology DQKF Kristologi The doctrine of the Holy Spirit DQKH Læren om Helligånden The doctrine of the church DQKK Læren om kirken The doctrine of the sacraments DQKS Sakramenterne Eschatology DQV Eskatologi Other topics DQXX Andre emner Christian ethics DR Kristen etik

12 Theoretical ethics DRG Principielle spørgsmål Personal ethics DRGP Personaletik Social ethics DRGS Socialetik Christian spirituality and mysticism DRQ Kristen spiritualitet og mystik Other topics DRV Andre emner Christian philosophy of religion DS Kristen religionsfilosofi, herunder apologetik og polemik History of Chistian philosophy of religion DSF Religionsfilosofiens historie Religious experience DSP Den religiøse erfaring Religious language DSQ Det religiøse sprog Hermeneutics DSR Hermeneutik Philosophy of history DST Historieforståelse Christianity and religions DSV Kristendom og religionerne Other topics DSY Andre emner Practical theology DT Praktisk teologi Homiletics DTN Homiletik Books of sermons DTP Prædikensamlinger Specific topics DTPO Enkelte emner Liturgy DTQ Liturgik History of liturgy DTQH Liturgihistorie Liturgical texts DTQT Liturgiske tekster Specific topics DTQX Enkelte emner Hymnology incl. church music DTT Hymnologi, herunder kirkemusik Pastoral theology DTU Pastoral teologi Pastoral care DTUS Sjælesorg Other topics DTUX Andre enkelte emner Catechesis DTX Kateketik Canon law DTY Kirkeret Jewish Studies DU Judaistik. Jødisk skriftlærdom Methods and aids DUC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder The Hebrew Bible, texts and analysis DUF Den hebraiske bibel, tekster og tekstanalyser Jewish religious literature, texts and analysis DV Jødisk skriftlærdom, tekster og tekstanalyser Pre-Talmudic literature incl. the Mishnah DVF Førtalmudisk litteratur, herunder Mishna Talmudic literature DVG Talmudisk Midrashim DVO Midrashim

13 Halakhah DVOK Halaka Rabbinic literature DVQ Rabbinsk litteratur Secterian literature incl. The Dead Sea Scrolls DVV Sekterisk litteratur [ Specific subject areas DX Systematiske emneområder History of ideas DXG Idéhistorie Philosophy of religion and theology incl. apologetics DXH Religionsfilosofi og teologi, herunder apologetik Specfic topics incl. individual philosophers and theologians DXHF Enkelte emner, herunder enkelte religionsfilosoffer og teologer Ethics and moral laws DXS Etik og moral Other topics incl. mysticism, kabbalah DXU Andre emner, herunder mystik, kabbala m.m. Practical subject areas DY Praktiske emneområder Congregational life, services, sermons etc. DYF Menighed, gudstjeneste, prædiken m.m. Daily life and holidays. Customs DYU Hverdag og fest. Riter og skikke Other topics DYZ Andre emner Social sciences in general EA Samfundsvidenskab i almindelighed Methods and aids EAC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Data collection and data analysis EACI Dataindsamling og dataanalyse Statistics and mathematics EACR Statistik og matematik System theory, game theory, decision theory etc. EACX Systemteori, beslutningsteori, spilteori m.m. Other methods and aids EACZ Andre hjælpefag og hjælpemidler General descriptions of specific countries and areas EAF Almene samfundsvidenskabelige beskrivelser i regional sammenhæng Psychology EB Psykologi Methods and aids EBC Hjælpefag, hjælpemidler og metoder Theories and schools in psychology EBF Teorier, skoler og retninger inden for psykologien Psychoanalytic systems EBO Psykoanalytiske teorier Other schools in psychology EBOR Andre teorier, skoler og retninger Individual psychologists or works, texts or criticism EBP Enkelte psykologer alfabetisk, tekster og behandlinger * Theoretical psychology EC Teoretisk psykologi Biological psychology ECF Biologisk psykologi Cognition, consciousness ECG Kognition, bevidsthed Perception ECK Perception Sensory perception ECKI Sanseperception Other forms of perception ECL Perceptionstyper Motivation, emotions, volition ECX Motivation, emotioner, vilje Learning processes, memory, thinking EDH Læreprocesser, hukommelse, tænkning

14 Language, psycholinguistics EDO Sprog, psykolingvistik Intelligence and aptitudes EDV Intelligens og evner Subconscious states and processes EDY Underbevidste tilstande og processer Psychology of personality EE Personlighedspsykologi Tests and assessments, graphology EEC Tests og vurderinger, grafologi Personality traits, attitudes, adaptabiblity etc. EEF Personlighedstræk, holdninger, tilpasningsevne m.m. Psychology of gender, gender and personality EEI Kønspsykologi, køn og personlighed Sexual psychology EEIT Seksualpsykologi Developmental psychology EEM Udviklingspsykologi Child psychology EEO Børnepsykologi Adolescents, adults, aged EEQ Unge, voksne, gamle Behaviour and aspects of behaviour, motor functions EEV Adfærd og adfærdsformer, motoriske funktioner Comparative psychology EEX Komparativ psykologi Parapsychology EEZ Parapsykologi Applied psychology EF Anvendt psykologi Mental disorders in general, psychopathology and psychiatry EFG Psykiske lidelser i almindelighed, psykopatologi og psykiatri Behaviour disorders, alcoholism, drug addiction etc. EFGM Adfærdsforstyrrelser, alkoholisme, narkomani m.m. Neuroses, psychoses and psychosomatic disorders EFK Neuroser, psykoser og psykosomatiske forstyrrelser Neuropathology EFO Neurologiske forstyrrelser Mental retardation EFOZ Evnesvaghed Therapy, therapeutic institutions and organizations EFP Terapi, terapeutiske institutioner og organisationer Psychotherapy EFPT Psykoterapi Psychoanalysis EFT Psykoanalyse Other forms of psychotherapy EFTI Andre former for psykoterapi Other forms of therapy, rehabilitation EFTQ Andre former for terapi, rehabilitation Educational psychology EFV Pædagogisk psykologi Psychology of work EFX Arbejdspsykologi Specific topics EFXR Enkelte emner Organizational psychology and industrial psychology EFXS Organisationspsykologi og erhvervspsykologi Forensic psychology, criminal psychology EFXX Retspsykologi, kriminalpsykologi Psychology of religion EFY Religionspsykologi Economic psychology EFYG Økonomisk psykologi Ecological psychology EFYL Økologisk psykologi Political psychology EFYM Politisk psykologi

Indholdsfortegnelse. Emner

Indholdsfortegnelse. Emner Indholdsfortegnelse Emner Side A Kunst og kultur 1 C Sprog og lingvistik 5 D Biografier, litteratur og litteraturstudier 6 F Skønlitteratur og relaterede emner 8 G Reference, information og tværfaglige

Læs mere

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS USED IN THE PRESS OF DENMARK

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS USED IN THE PRESS OF DENMARK ABBREVIATIONS AND ACRONYMS USED IN THE PRESS OF DENMARK FOREWORD This glossary is one in a series of reference works from the Foreign Broadcast Information Service. It supersedes and replaces JPRS-WER-94-002,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2006 KOM(2006) 92 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis 1 A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000 by Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis BYHISTORISKE HJÆLPEMIDLER XI DANSK KOMITE FOR BYHISTORIE 2005 2 1. Bibliographical

Læs mere

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Nye og gamle decimalklasser

Nye og gamle decimalklasser Nye og gamle decimalklasser Officiel DK5 Arkibas4 Arkibas3 00 - Bogvæsen og boghåndværk Bogvæsen og boghåndværk i almindelighed Bogvæsen og boghåndværk 00.03 - Systematik. Terminologi 00.06 - Foreninger.

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 Version enligt 06.01.2015 ILISIMATUSARFIK Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq Afdeling for Samfundsvidenskab LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 1 Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq

Læs mere

HVAD MED EN PERSONLIG HJEMMESIDE? KLASSISKE OG MODERNE ONTOLOGIER

HVAD MED EN PERSONLIG HJEMMESIDE? KLASSISKE OG MODERNE ONTOLOGIER ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 14 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: 38153371, Fax: 38153820 November 2004, redaktion: Mogens Ehrich INDHOLD: Side Arrangementer og

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Dansk-engelsk uddannelsesterminologi

Dansk-engelsk uddannelsesterminologi Dansk-engelsk uddannelsesterminologi Januar 2008 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Om uddannelsesterminologien Denne

Læs mere

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Abstracts Hovedtalere Paneldiskussioner Oplæg til seminarer Hovedtalernes abstracts Alenka Zupančič: Power and Comedy Fredag den 7. marts, kl. 11.30-13.00 Auditoriet

Læs mere

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

ICOM s etiske regler

ICOM s etiske regler ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Master- og Diplomuddannelser

Master- og Diplomuddannelser Master- og Diplomuddannelser 2008-2009 v i i i i i i i i i i v Master- og diplomuddannelser på Københavns Universitet 2008-2009 Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Forord... 3 1. Indledning... 4 1.2. Læsevejledning... 5 1.3. Metoder til søgning... 5

Forord... 3 1. Indledning... 4 1.2. Læsevejledning... 5 1.3. Metoder til søgning... 5 Oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for pædagoguddannelsens specialisering Skole og fritidspædagogik det nationale modul Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik.

Læs mere

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Informationsvidenskabelige grundbegreber

Informationsvidenskabelige grundbegreber Birger Hjørland Informationsvidenskabelige grundbegreber Elektronisk udgave baseret på 2. reviderede udgave, 1995 Version 1: 2001-08-01 Danmarks Biblioteksskole, Institut for Informationsstudier Dublin

Læs mere

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede 1 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s. 341-342

!#$%&$'()**+&,$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s. 341-342 Indholdsfortegnelse Forord 343 Security in the Twenty-First Century Alyson J.K. Bailes 344 Globale tendenser i krigsførelsen og konsekvenser for udvikling af hærdoktriner Studerende på OFU 2002-2003 på

Læs mere

Nyt på Sønderhøj-biblioteket - april og maj måned 2012

Nyt på Sønderhøj-biblioteket - april og maj måned 2012 Nyt på Sønderhøj-biblioteket - april og maj måned 2012 Emner: Rapportskrivning & undersøgelsesmetoder IT, grafisk design og programmering Tendenser Kulturer & samfundsudvikling Økonomi Finanssektoren Jura

Læs mere

The DSCA Journal. Danish Society for Central Asia s Electronic Quarterly. Aspects of Modernity in Afghanistan

The DSCA Journal. Danish Society for Central Asia s Electronic Quarterly. Aspects of Modernity in Afghanistan No. 2 - October 2005 The DSCA Journal Danish Society for Central Asia s Electronic Quarterly In this issue: Aspects of Modernity in Afghanistan Erna Andersen: Addressing Modernity in Afghanistan through

Læs mere

Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi

Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

On being in-between : social and cultural geography in Denmark

On being in-between : social and cultural geography in Denmark Social & Cultural Geography, Vol. 4, No. 2, June 2003 On being in-between : social and cultural geography in Denmark Kirsten Simonsen Department of Geography and International Development Studies, Roskilde

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi kompetencer i Literacy?... 4 1.1 Hvorfor overhovedet

Læs mere