GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN"

Transkript

1 Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

2 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Abildhaven Foreningens hjemsted er Holbæk kommune. 2. Foreningens område, medlemskreds og pligt til medlemskab af grundejerforening 2.1. Foreningens område omfatter ejendommene matr. nre. 38-ao, 38-ap, 38-aq, 38-ar, 38-as, 38-at, 38-au,38-av, 38-ax, 38-ay, 38-az, 38-aæ, 38-aø, 38-ba, 38-bb, 38-bc, 38-bd, 38-be, 38- bf, 38-bg, 38-bh, 38-bi, 38-bk, 38-bl, 38-bm og 38-bn Ugerløse by, Ugerløse og udstykninger herfra Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ubebyggede parceller og ejendomme, der er beliggende indenfor foreningens område det være sig enfamiliehuse, ejendomme til boligudlejning med en eller flere lejligheder pr. bygning og andelsboliger Grundejerforeningen er på anfordring fra ejeren af hovedejendommen forpligtet til at tage skøde på fællesarealer, veje og parkeringspladser indenfor grundejerforeningens område i henhold til vedhæftede udstykningsrids, udarbejdet af landinspektør Lars Flemberg den 29. september 2006, matrikuleret som h.h.v. matr. nr. 38-bo og 38-bp Ugerløse by, Ugerløse. Overdragelsen heraf sker vederlagsfrit og uden udgift for grundejerforeningen, idet omkostningerne ved skødeoverdragelse af fællesparcellen afholdes af ejeren af hovedejendommen I henhold til lokalplan nr. 3.8, tinglyst den 6. december 2004, som vedtaget af Tølløse Kommune, er der pligt til medlemskab af grundejerforeningen. 2

3 Kommunalbestyrelsen kan kræve, at samtlige ejere indenfor området skal være medlem af fælles grundejerforening for samtlige grundejere i området. Grundejerforeningen har pligt til at forestå vedligeholdelse af private fællesveje, parkerings- og stianlæg inkl. rabatter samt de fælles friarealer i området. 3. Foreningens formål og opgaver 3.1. Grundejerforeningens formål er at eje, forestå drift og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, herunder parkeringspladser, interne veje, interne stier, fælles friarealer, gadebelysning i form af parkstandere, plantebælter og beplantning og øvrige fællesanlæg, som ligger inden for grundejerforeningens område, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Foreningens ledelse og administration Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes i maj måned Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det følgende regnskabsår Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts i det år forslaget ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, således at forslaget af bestyrelsen kan udsendes sammen med dagsordenen evt. i forkortet form. 3

4 4.6. Spørgsmål der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse. 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag til grundejerforeningen. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af formand. 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal bestyrelsen senest 3 uger efter modtagelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandling og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer eller revisor for foreningen Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer at afstemningen skal ske skriftligt. 4

5 6.3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre nærværende vedtægt bestemmer andet Der skal føres et beslutningsreferat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet skal underskrives af dirigenten og udsendes til samtlige medlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse Bestyrelsen består af en formand og indtil fire medlemmer. Formanden og alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte af generalforsamlingen, blandt foreningens medlemmer, for et år ad gangen. Herudover vælges 1 suppleant. Suppleanten vælges for et år ad gangen Bestyrelseshvervet er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed, herunder ansvar for drift og vedligeholdelse af vejene og friarealerne. Bestyrelsen udøver de administrative beføjelser som er henlagt til foreningen Bestyrelsen kan overdrage foreningens opgaver eller dele heraf til en ekstern administrator. Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at antage og aflønne en kasserer Ved valg af administrator skal det sikres, at administrator kan opfylde sine administrative opgaver og ansvarsmæssige forpligtelser overfor grundejerforeningen, herunder skal det vurderes, om der skal være tegnet ansvarsforsikring for administrators virke Bestyrelsen er berettiget til at ansætte personale til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v., samt fastsætte ansættelsesvilkår for dette personale, ligesom bestyrelsen er berettiget til at overdrage disse opgaver til eksterne entreprenør m.v. 5

6 8.5. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller to medlemmer af foreningen finder det nødvendigt, dog minimum 1 gang pr. halvår Der skal føres en beslutningsprotokol over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen skal underskrives af bestyrelsen senest på næstfølgende bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer af bestyrelsen er til stede Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden indeholdende nærmere regler for sit virke Bestyrelsen kan til vurdering af specielle opgaver nedsætte rådgivende udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer indenfor eller udenfor bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 10. Medlemmernes forhold til foreningen Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller der tillige skal ske optagelse af lån Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. Bidraget fastsættes for ét år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Bidragene pålægges med lige store byrder i forhold til hver boligenhed, hvad enten grundene er bebyggede eller ej, således at der betales bidrag med samme beløb for hver ejendom/bolig samt 6

7 bidrag for hver byggeret indenfor samme ejendom, hvor støbning af fundament er påbegyndt ved foreningsårets begyndelse De enkelte medlemmer er af hensyn til omkostningsbesparelser pligtig til efter påkrav fra bestyrelsen at tilmelde sig PBS-ordning Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb, skal det pågældende medlem betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger og tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Foreningen er tillige berettiget til at kræve rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til bestyrelsen I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser, andet end med deres andel i foreningens formue I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata i forhold til fordelingstal, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer Et medlem bidrager fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen. Medlemskabet indtræder ved den aftalte overtagelsesdag. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen, herunder for eventuelle restancer, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor grundejerforeningen, hidrørende fra tiden før den aftalte overtagelsesdag. 7

8 Refusionsopgørelser mellem den tidligere ejer og køberen er grundejerforeningen uvedkommende Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af grundejerforeningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæls samt den tidligere ejers nye bopæl Den enkelte grundejer er forpligtet til at etablere og vedligeholde en fast overkørsel anlagt med belægningssten fra kantsten til egen grund i hele indkørselens bredde. Etableringen skal være færdiggjort senest 1 år fra indflytningsdatoen 12.6 Al parkering af længere varighed udenfor arealer specielt forbeholdt dette formål er ikke tilladt Et medlem har på generalforsamlingen lige så mange stemmer, som svarer til det antal boligenheder vedkommende disponerer over. For så vidt angår ubebyggede grunde er der stemmeret for ejerne af disse i forhold til antallet af boliger, som kan udnyttes på ubebyggede grunde. Til hver stemmeret knytter sig pligt til at betale bidrag i henhold til reglerne i Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskab går dog fra foreningens stiftelse og til 31. december Generalforsamlingen vælger en revisor. Genvalg kan finde sted Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. april og skal af denne være revideret så betids, at regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 8

9 Medlemmers indbetalinger foretages til det sted som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen Foreningens midler skal indsættes i anerkendt pengeinstitut. 16. Forskellige bestemmelser Fremkommer der væsentlige og/eller relevante spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig, efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende ordinære generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens samlede stemmer Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for et forslag om vedtægtsændring, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, under hensyn til de mødende, stemmer for forslaget Grundejerforeningen kan på en generalforsamling efter en enstemmig indstilling fra bestyrelsen med bindende virkning for medlemmerne udfærdige et ordensreglement 9

10 og træffe beslutning om anvendelse af fællesarealer under behørig hensyntagen til den gældende lokalplan Alle sager mellem grundejerforeningen og medlemmerne og mellem medlemmerne indbyrdes i anledning af foreningens virke og medlemmernes medlemskab skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk rets almindelige regler I tilfælde af foreningens nedlæggelse træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens midler. 21. Nærværende vedtægt begæres tinglyst på ejendommene matr. nre. 38-ao, 38-ap, 38-aq, 38- ar, 38-as, 38-at, 38-au,38-av, 38-ax, 38-ay, 38-az, 38-aæ, 38-aø, 38-ba, 38-bb, 38-bc, 38-bd, 38- be, 38-bf, 38-bg, 38-bh, 38-bi, 38-bk, 38-bl, 38-bm og 38-bn Ugerløse by, Ugerløse. Til sikkerhed for skadesløs betaling af ethvert krav med renter og omkostninger, som grundejerforeningen måtte få imod det enkelte medlem, tinglyses nærværende vedtægt tillige pantstiftende på ejendommene matr. nre. 38-ao, 38-ap, 38-aq, 38-ar, 38-as, 38-at, 38- au,38-av, 38-ax, 38-ay, 38-az, 38-aæ, 38-aø, 38-ba, 38-bb, 38-bc, 38-bd, 38-be, 38-bf, 38-bg, 38- bh, 38-bi, 38-bk, 38-bl, 38-bm og 38-bn Ugerløse by, Ugerløse, for et beløb, stort kr ,-, i hver ejendom og udstykningsparceller herfra med 1. prioritets panteret. Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Påtaleberettiget er Grundejerforeningen Abildhaven

11 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. maj Bestyrelsen for Grundejerforeningen Abildhaven 11

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Side 1 af 11 Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egeskoven. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune under Retten

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere