Retsafgift kr ,00 kr ,00 kr, ,00. Vedtægter. for. Ejerforeningen Søbredden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsafgift kr. 9.000,00 kr. 2.800,00 kr, 11.800,00. Vedtægter. for. Ejerforeningen Søbredden"

Transkript

1 '^'ADVODAN Ejerlav: Måløv by, Måløv. Matr.nr.: 150. Ejerlejlighed nr Gade og husnr.: SøJiQlmen 42-44, 2760 Måløv. Retsafgift kr ,00 kr ,00 kr, ,00 AALBORG Advokatakfieseiskab Mølleå i DK 9000 Aalborg Tif. Fax CVR-nr, Sag nr /OW/ep Dato 10, januar 2007 Torben Voss (H) Mogens Olesen (H) Die Wagner (H) Hanne Bruun Jacobsen (H) Per Nielsen (H) Allan Højbak (H) Bo Sinding (L) Vibeke Alidersen (L) Jutta Siotli Wagrier Lasse Stender (L) Kim Østergaard Lone Haugaard Dorftie Kjærgaard, adv.fm. urrg,rnal. o.!! ji.sj.i, ua Vedtægter for Ejerforeningen Søbredden Forpligtigelse og medlemmen Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejeriejlighedsejer i ejendommen matr.nr. 15 o Måløv by, Måløv, også selvom selve lejligheden måtte være udlejet af ejeren. Enhver ejer af ejeriejligheder af matr. nr. 15 o Måløv by, Måløv er medlem af denne ejerforening.

2 Rådighed m.v.: 2. Skøde på en ejeriejlighed giver med de af denne vedtægts og lovgivningens begrænsninger en ejer rådighed over den pågældende lejlighed, adgang tii brug af udenomsarealer, fælles indretninger m.v., efter de af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte retningslinier. Ejerne af ejeriejlighederne nr. 41, 42, 51 og 52 Måløv by, Måløv har eksklusiv brugsret over havearealer som vist på vedhæftede rids. Brugsretten er gældende, indtil den opsiges ved almindeligt stemmeflertal, hvilket kan ske med et varsel på 30 år, således at brugsretten fortsat er gældende i 30 år efter opsigelsen. Bortset herfra må fællesarealeme ikke inddrages eller på anden vis tilknyttes de enkelte boliger i stueetageme, idet det er hensigten, at de skal fremstå åbne, således at alle kan drage nytte af dem. Der må derfor ikke etableres ten-asser, opsættes hæk eller lignende pa fællesarealeme udover det, som Frydkjær A/S Sjælland opsætter, eller som pa et senere tidspunkt besluttes på ejerforeningens generalforsamling, og som Ballerup kommune samtidig skal kunne acceptere. Sær- og fællesrum: Med hensyn til den enkelte ejeriejligheds beliggenhed og udstrækning samt indehavers anpartsvise ret til grunden, fælles bestanddele, tilbehør m.v., henvises til den pa ejendommen tinglyste fortegnelse over ejeriejlighederne samt de over hver enkelt lejlighed af landinspektøren udfærdigede kort. De nævnte kort over hver enkelt lejlighed er afgørende for afgrænsningen mellem fællesog særejendom således, at det indre af hver lejlighed tilhører ejeren som særejendom. Hovedforsyningslinier til vand, elektricitet m.v. samt bærende konstruktioner af betydning for hele ejendommen, som måtte befinde sig indenfor lejlighedens vægge, betragtes dog som fælles bestanddele således, at ejeren ikke ensidigt kan foretage forandnnger hen. Vægge lofter og gulve, der adskiller to lejligheder, betragtes som værende i sameje mellem ejerne af disse, forså vidt der ikke er tale om bærende konstruktioner af betydning for hele ejendommen. - Grunden med de på denne værende indretninger, samt de dele af bygningen og dens tilbehør, der herefter hverken tilhører en enkelt lejlighedsejer eller er i sameje mellem to lejlighedsejere, tilhører og administreres af lejlighederne i fællesskab. Vedligeholdelse: 4. Den indvendige vedligeholdeise alene påhviler de enkelte ejere, hvon/ed bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også

3 ^A^ADYOD. vedngehoideise og.ornyeisa af gulve, d.re og elt l.jligh.dans udstyr, der er installeret inden for ejeriejlighedens vægge. gerferenlngan s«rge.-for udvendi, vedllbeholde^e OB forng^^^^^^^ sz":?æ-s,xetrfori^^^^^^^^^^^^ kelte lejlighed, blik på reparationer og lignende. Ejerne af le,.lahademe.a l*e lade '-SfopSnfntI anttr^tasss^^^^^^^^^^^ rrsdi"sr^?asiar;^:r^^^^^^^ bestyrelsen. Benyttelse af fæiiesejendom: 5. Grunden og fæilesindretninger m.v. admir^istreres af ejerforeningen, der med simpelt stemmeflertal træffer afgørelse af deres anvendelse. Ejerforeningen kan til nærmere regulering af brugen af fællesejendommen oprette en husorden, som ejerne i så fald er forpligtede t,l at respektere. Benyttelse af lejlighederne: 6. Lejlighedema ma kun tjans til almindelig beboelse. Erhvervsmæssig ben^telse er ikke tilladt Lejlighedeme må kun tjene til beboeise for én familie. - Udlejning af enkelte værelser ti. enlige logerende er dog tilladt, såfremt ejeren fortsat beboer lejligheden. E leillgheds opdeling (udstykning) i fiero selvsteandlge aierleiligheder kan kun ske med ejerforeningens godkendelse efter reglerne i punkt 12

4 *^ADVODAN Benyttelse af lejligheden i øvrigt: 7. Såfremt eiere/lejere i væsentlig grad er til gene for øvrige ejere/lejere i ejendommen så sor^ v^d støtexadfe ved ildelugt fra lejligheden, elier på tilsvarende made, ka" io^ Tn^ger P efoniiempedes vegne pålægge de ansvariige at ^-ge omsorg fo^a generne ophører og ejerforeningen kan for foreningens regning indbnnge sagen for domstolene. Ophører generne ikke, kan ejerforeningen kræve, at den eller de ansvariige fraflytter ejendommen. Fællesudgifter m.v.: 8. Fælles udgifter herunder udgifter vedrørende grunden veje og stier samt fe»es forsyningsenkelte ejere i forhold til deres fordelingstal. Til dækning af fælles udgifter betaler lejlighedsejere et månedligt a conto bidrag der^er fitsft a b4tyrelsen i forhold til det godkendte budget, hvis størrelse fastsættes a, ejerforenfngln I Mælde af store uforudsete udgifter er ejerforeningen berettiget til at opkræve ekstraordinært bidrag. Medfører for-anstaltninger, som en ejer har foretaget i sin lejlighed, en forøgeise af oe fællesudgifter, påhviler det ham at betale merudgiften. Udgifter til særiige installationer, indretninger m.v., der kun er beregnet til brug for en del af Illhedsejeme'afholdes ikke af fællesskabet, men af de pågældende interesserede. Ejerskiff:e: 9. Ved eierskifte (betinget eller endeligt skødes anmeldelse til tinglysning) indtræder erhverve- ^en af fejlhedin i dl til denne knyttede eventuelle gæld til eller fordnng pa fællesskabet. Sælger frigøres ikke for sit personlige ansvar for betaling af fællesudgifter før købers adkomst er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og ejerforeningen eller det pengeinstitut, som på foreningens vegne modtager fællesudgifteme, har fået meddeleise om ejerskiftet Grundfond: nor i..n Pfahleres en ODsparinqs- og grundfond for at sikre, at der hele tiden er en vis kapital 1 e^lfo enlngen tn uforslfe udgifter samt omkostninger forårsaget af tildragelser, der ikke er dækket af forsikringer eller garantordninger.

5 ss~ "*^ADVODAN Ejerforeningen: 11, gere ejers medlemskab. Generalforsamling: 12. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrøær, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødende ejere. stemmer. Generalforsamlings afholdelse: 13. Hvert år afholdes i april måned ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent ' ^, ^, 2 Aflæggelse af årsberetning for det senest foriøbne år og forelæggelse ti godkendelse af årsregnskab med påtegning af revison 3. Valg af formand ti bestyrelsen, for så vidt han afgår, 4. Valg af andre medlemmer ti bestyrelsen. 5. Valg af 2 suppleanter. 6. Valg af revisor og suppleant for denne, 7. Eventuelt.

6 ^^^ADVODAN Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, nar det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 efter antal af ejerforeningens medlemmer, eller når en tdligere generalforsamling har besluttet dette. Indkaldelse til generalforsamling: 14. Generalforsamlingen indkaldes ved almindelig skrivelse af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel Indkaldelsen skal angive td og sted for generalfor-samlingen samt dagsordenen. Forslag der agtes stilet på generalfc "samlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. Stemmeret m.v.: 15. På generalforsamlingen kan der ikke træffes bestemmelse om noget emne. som ikke er optaget på indkaldelsen, med mindre samtiige medlemmer er tilstede og godkender BL emnet behandles. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen.^ Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være inogivei til bestyrelsen senest den 15. marts. Stemmeretten kan udøves af ethvert myndigt husstandsmedlem eller af et andet medlem af ejerforeningen, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. Dog kan intet medlem af ejerforeningen udøve stemmeretten for flere end 3 ejeriejligheder. Hver ejeriejlighed har stemmer i forhold ti! ejerlejlighedens fordelingstal. Adgang til generalforsamlingen har ejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor har endvidere adgang til generalforsamlingen uden stemmeret. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, eller hvis denne ikke^ har været tilstede, af et andet bestyrelsesmedlem. Ethvert medlem af ejerforeningen kan pa begæring foriange at modtage kopi af protokollen. Valg af bestyrelse: 16. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen beståraf 3-5 medlemmer incl. formanden der vælges særskilt Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år, Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og supple-

7 ^^^ADVODAN anter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, I hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. sesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen vælger en kasserer. Ved en foreningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hven/. Ejerforeningsanliggender: 17, Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens.anliggender. Sis^Sr^fLisrr.^^^^^^^^ psfelasskatets vegne afholdte Sdgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejeme a,- krævede bidrag til fællesudgifter. Bestyrelsen kan antage en administrator tii bistand ved varetageisen af ejendommens daglige drift. Bestyrelsens beslutningsdygtighed m.v.: 18. b-;rn-rosi*t.?.eis^^^^^^ rer det. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst yderiigere et medlem af bestyreisen er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. I pn af bestvrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Be- S S^d^t^rnSSS^^^^^^^ Z S eiarfoiningen har endvidere på begæring ret til at modtage kopi af besfyrelsesprotokollen.

8 ^ADVODAN Tegningsret: 19. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden samt yderiigere et medlem af bestyrelsen. Regnskab og revision: Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december i det efterfølgende år. 20. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af 1/4 af foreningens medlemmer, skal.revisdr.,være statsautoriseret el ler. registreret.. _ Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorx^idt han finder forretningsgangen betryggende. Opløsning: 21. Opløsning af fællesskabet kan kun finde sted med tilslutning fra samtlige lejlighedsejere. Pantsikkerhed: 22. Til sikkerhed for betaling af fælles bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, hemnder udgifterne ved et medlems misligholdelse vil nærværende vedtægt være attinglysepantstiftende på hver ejeriejlighed, ejeriejlighedsnumrene for et beløb å kr ,00 - skriver kroner tre ti tusinde 00/100. Nærværende vedtægter begæres herved tinglyst såvel sen/itut som pantstiftende med 1 prioritets panteret på ejendommen matr, nn 15 o Måløv by, Måløv, ejerlejiighedeme med respekt af de på ejeriejlighederne hvilende sen/itutter og byrder, hvorom henvises til ejeriejlighedernes blade i tingbogen.

9 *^ADVODAN Påtaieberett,iget efter nærværende vedtægt er Ejerforeningen Søbredden iii ved dennes bestyrelse samt ethvert medlemi af,ejerforeningen. /^-K^-a-'den ^^^^2 ^^'7 UCil Som ejer af matr. nr 15 o Måløv by, Måløv, lejlighed nr 41-60; For Frydkjær A/S Sjælland: Frydåcjær/ Til vitteriighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Mads ^^^^^ ^ Rasmussen _ Sarah Just Larsen Navn: -^^'^^ H^^^i^^ Navn: ^="'^*^ 3^^^ Lo-rs^A \ Stilling: -^H i ^ iii^i^^-^l boligrådgiveistilling: UGiuikUf^scu,ss;sk.nh gssistent^^' Adresse: /::'^TH^ ^i./ro ^^'^llit ''^^'^^-^tadresse: i-knb^'e^ u, 2.6^0 Ko-rtsLcjncie Personlig-underskrift: -..^-^^.^.-,,-- -.._,..^.P.ersoniig.underskrift,' Gothersgade 157,,3. th København K 2690 KarIslund

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere