Handlingsplan Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2"

Transkript

1 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov Skovrejsning på kommunale arealer kommunal skov Skovrejsning på arealer der overdrages statslig forvaltning statslig skov Baggrund for valg af aktiviteterne side 5 Projekter i 2010 side 6 Øvrige projekter og aktiviteter side 7 Opfølgning af handlingsplanen side 7 Bilag A Projekt 1: Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) Bilag B Projekt 2: Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) Bilag C Projekt 3: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken). Bilag D Projekt 4: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng. Bilag E Projekt 5: Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland (se bilag E). Side 1 rev

2 1. Indledning Denne første handlingsplan for året 2010 tager sit udgangspunkt i det af Byrådet december 2009 godkendte kommissorium for et Skovråd i Høje Taastrup kommune med tilhørende opgavebeskrivelse. Ifølge denne skal Skovrådet udarbejde fortløbende handlingsplaner med årlige revisioner. Handlingsplanen er udarbejdet på grundlag af en drøftelse i Skovrådet. Der er særlig fokus på de arealudlægninger for skovrejsningsområder i kommunen, der jævnfør kommuneplan 2010 er godkendt af byrådet. Handlingsplanen er endvidere vurderet i forhold til de erfaringer som den forudgående arbejdsgruppen under Agenda 21 udvalg har indhøstet, samt en realistisk vurdering af de ressourser der er til rådighed for at realisere skovrejsninger i kommunen. For nærværende handlingsplan har Byrådet ikke afsat midler på budgettet 2010 til igangsætning af projekter til skovrejsning. Det forventes at Byrådet tager stilling til skovrejsningsprojekter i 2011 i forbindelse med behandling af budgettet for Der er ikke i handlingsplanen truffet beslutning om gennemførelse af skovrejsningsprojekter, hvilket heller ikke er muligt, jævnfør gældende skovrådskommissorium. Det er alene byrådets opgave at tage stilling til gennemførelse af konkrete skovrejsningsprojekter, som skovrådet kommer frem til at anbefale. Handlingsplanens aktiviteter i 2010 er derfor at undersøge, bearbejde og vurdere mulighederne for igangsætning af skovrejsning i forskellige områder i kommunen, samt efterfølgende at prioritere projektforslagene til en beslutningsproces i byrådet. Handlingsplanen fremsendes til Byrådets orientering, så snart denne er godkendt af Skovrådet. Handlingsplanen danner grundlaget for rådets arbejde og vurderes kontinuerlig af Skovrådet i forbindelse med rådets løbende møder. I slutning af året udarbejdes en redegørelse for det forløbne år. 2. Målsætning for skovrådets arbejde Det er skovrådets primære opgave at være katalysator for processen med at få etableret skov i Høje-Taastrup Kommune. Etablering af skov vil være med til at sikre nuværende og kommende generationer - bedre nærmiljø med skov og naturområder - rent drikkevand - rekreative muligheder i forbindelse med bynære naturområder og dermed fastholde Høje-Taastrup Kommune som et attraktivt sted at bo. Det er vigtigt at betragte etablering af skov- og naturområder, som en investering i et fremtidig velfærdsgode, der er højt skattet af borgerne. Skovrejsning vil på en meget synlig og letforståelig måde understøtte den grønne politik i kommunen. Skovrådets målsætning er derfor At indlede en langvarig proces for skovrejsning. At starte planlægning som grundlag for realisering af skovrejsning. At skabe forståelse og accept specielt for borgerne og erhvervslivet. At starte beplantninger, hvor der hurtigt opnås synlige resultater med de givne ressourcer. At forbedre livskvalitet for borgerne ved realisering af bynærskove. At forbedre miljøet og beskytte vandressourcerne. Side 2 rev

3 3. Indsatsen for at realisere skovrejsning For at realisere skovrejsning er det nødvendigt at målrette Skovrådets indsats på flere fokusområder, som direkte eller indirekte er medvirkende til at fremme anlæg og efterfølgende drift af skovene. Dette skal ske i det tætteste mulige samarbejde mellem Byrådet, andre myndigheder, borgerne og erhvervslivet. Det findes formålstjenligt at fokusere på følgende indsatsområder: 1. Beskrivelse af mulige skovområder, omfattende fysiske planer, arealredegørelser, ejendomsforhold, miljøforhold, adgangsforhold, anlæg- og driftsforhold, skovinventar m.m. 2. Målsætning og definition af rammerne for de enkelte skovområder og fastsættelse af funktionskrav, således af de respektive skovområder kan indfri de forventninger og krav som brugerne af skovene stiller. 3. Informationskampagne, løbene informative aktiviteter, udarbejdelse af brochure m.v., events, m.m. alt med det formål, at inddrage og motivere lokalbefolkning og erhvervslivet og skabe det bedste grundlag for realisering af skovrejsning. 4. Samarbejde med alle de parter, herunder offentlige institutioner, statslige organer, foreninger, private personer, erhvervslivet, finansielle institutioner m.m. som måtte være positiv medvirkende til at realisere de enkelte skovområder. 5. For skovrejsningsprojekter som byrådet har besluttet, kan skovrådet bidrage til udarbejdelse af detaillerede projekter, således at Skovrådet har mulighed for løbende at følge og deltage i styringen af skovrejsning via processen, detailplanlægning, økonomi, anlæg og drift, brugen m.v. 6. Målrettet indsats for at tilvejebringe finansieringsgrundlaget for anlæg og drift af skovområderne, ved årlige kommunale bevillinger, støtte fra fonde og institutioner, tilskud, folkeaktier, m.m. 4. Finansiering En fortløbende solid finansiering er en forudsætning for at realisere skovrejsningen. Skovrådet vil arbejde for at opnå det bedste finansieringsgrundlag med udgangspunkt i følgende muligheder: kommunale årlige bevillinger og tilskud bidrag og donationer fra fonde, foreninger, institutioner m.m. bidrag, donationer, køb af skovaktier, m.v. fra erhvervslivet bidrag, donationer, køb af skovaktier, folkeaktier, m.v. fra borgerne og private bidrag fra økonomiske foranstaltninger som kan relateres til skovrejsningsprojekter Skovrådet skal nærmere afklare, hvilke realistiske muligheder der er for at tilvejebringe finansiering af skovrejsning. Finansiering skal endvidere vurderes i forhold til strategierne for privat, kommunal og statslig skovrejsning Der er på forhånd lokaliseret en række ideer til rejsning af kapital til skovrejsningsprojekter, som skal nærmere undersøges: Side 3 rev

4 Mht. de privatejede skovrejsningsarealer er holdningen, at frivillige aftaler om etablering af skov sandsynligvis er den løsning, der vil give bedst resultat. Skov og Naturstyrelsen administrerer de gældende tilskudsordninger for rejsning af skov. Kommunal skovrejsningspulje, som kan støtte lokale skovrejsningsprojekter. Kommunen afsætter midler til puljen og der søges supplerende midler fra private fonde, erhvervsliv m.v. Vandfond, hvor alle vandindvindere i kommunen indbetaler et ørebeløb pr. kubikmeter indvundet vand til en fond med formålet, at sikre grundvandet og vandindvindingen i fremtiden. Vandindvinderne bestyrer fonden og midlerne kan blandt andet anvendes til skovrejsning, hvor dette kan være med til at sikre vandindvindingen i fremtiden. Skovrejsningsprojekt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen(SNS). SNS indgår gerne i samarbejder om etablering af ny statsskov. Den nuværende model er baseret på, at kommunerne og/eller vandværkerne betaler for erhvervelsen af jorden, mens Skov- og Naturstyrelsen betaler for arealernes tilplantning og efterfølgende drift. Projektet: "Den ny statskov Solhøj Fælled" er et eksempel på et sådant projekt, hvor Københavns Energi betaler for erhvervelserne Kommunens grusgravsområder: såfremt der findes beløb deponeret til reetablering af områderne, vil det være oplagt at benytte disse midler til skovrejsning i de færdigudgravede områder. 5. Strategier Skovrådet har overordnet følgende strategier for skovrejsning på private, kommunale og statslige arealer: Privat skov Skovrejsning kan ske på private arealer helt frivilligt for den enkelte lodsejer. Skovrådet kan primært medvirke ved oplysningskampagner til de private ejere om mulighed og fordele ved skovrejsning, herunder oplysning om tilskudsordninger. Endvidere kan skovrådet, hvor det er ønskeligt, forsøge at sikre borgerne bedst mulig adgang til de private skovarealer. Dette kan med fordel ske, hvor der kan etableres et sammenhængende stinet. Private skovejere må godt give bedre adgangsvilkår, end det fremgår af lovgivningen. Dette kan ske gennem individuelle aftaler(helst tinglyste) Ønsker en privat skovejer på et tidsspunkt at sælge skoven, kan skovrådet formidle kontakt til den kommunale eller statslige forvaltning. Kommunal skov Kommunal skovrejsning skal bedst muligt ske i nærheden af byområderne ad hensyn til lettest mulig adgang for byens borgere. Skovrejsning kan som udgangspunkt ske på eksisterende kommunale arealer, men også gennem erhvervelse og overdragelse af arealerne mageskift af arealer, rådighedsindskrænkninger m.m. Skovrådet kan deltage som rådgiver ved planlægning af skovens udformning, f.eks: Beplantningsplaner. Stiplanlægning. Driftsplaner. Udvælgelse af rekreative faciliteter i skoven. Skovrådet kan deltage i en løbende ajourføring af planerne. Side 4 rev

5 Statslig skov Skov- og Naturstyrelsen(SNS) indgår eventuelt i samarbejde om etablering af ny statsskov. Modellen er baseret på, at kommunerne og/eller vandværkerne betaler for erhvervelsen af jorden. Det er en forudsætning at arealerne overdrages til SNS efter nærmere aftale med kommunen (eller en forening) og SNS får skøde på jorden. SNS afholder efterfølgende alle omkostninger til beplantning og løbende drift af en rekreativ skov. Erhvervelse af arealer for anvendelse til statsskov kan ske gennem erhvervelse i selve projektområdet, eventuelt ved brug af mageskifte/jordfordeling af ejendomme udenfor projektområdet, med efterfølgende overdragelse til SNS. Skovrådet undersøger om der er basis for, om der kan indgås en strategisk aftale mellem Byrådet og Skov og Naturstyrelsen om et skovrejsningsprojekt. Såfremt det er muligt at etablere et skovrejsningsprojekt i samarbejde med SNS, kan Skovrådet deltage i udformningen af en grundlæggende aftale mellem Kommunen og SNS. Her er det især vigtigt at der i aftalegrundlaget er taget stilling til forhold som skov og naturtyper stier og adgangsforhold rekreative aktiviteter i projektområdet Skovrådet kan deltage i det af SNS nedsatte skovråd for det givne skovrejsningsprojekt. Det betyder, at skovrådet vil få indflydelse på beplantningsplanen og brugsmulighederne af skoven. Efterfølgende overgår den formelle rådgivning til SNS s nuværende brugerråd, Region Østsjælland. Der findes i kommunen en række statslige arealer, der er placeret i områder med skovrejsning ønsket, primært ifm Landbohøjskolen. Store dele af disse arealer har en placering der vil medvirke til at skabe forbindelse til Vestskoven. Såfremt disse eller dele af disse arealer tages ud af den nuværende driftsanvendelse som forsøgsmarker, er det skovrådets opgave at arbejde for, at der sker skovrejsning på arealerne. Generel strategi for adgangsforhold Skovrådet skal, hvor det er muligt, medvirke til at sikre offentligheden, de bedst mulige afgangsforhold i skovene. Dette kan især være en problemstilling, hvor forskellige skovejerskaber støder op til hinanden, f.eks. privat skov grænsende op til kommunal/statslig skov. De private skove har en lang række adgangsmæssige begrænsninger ift offentlig skov og det er svært for skovgæsten at forholde sig til dette. Derfor skal skovrådet forsøge at skaffe ensartede adgangsforhold i arealmæssige sammenhængende skovområder. Adgangsvilkår er som udgangspunkt fastsat af lovgivningen, men private skovejere må godt give bedre adgangsvilkår for offentligheden. Skal dette blive en succes, vil det stille krav til skovgæsten om at respektere de adgangs- og opholdsforhold der er gældende i den pågældende skov. Skovrådet kan medvirke via kampagner og informationsmateriale til at sikre de bedst mulige adgangsforhold for brugerne. 6. Baggrund for valg af aktiviteterne i 2010 De valgte projekter i 2010 er udvalgt pga følgende kriterier: Det er vigtigt hurtig at få beskrevet mulighederne for skovrejsningprojekter for at synliggøre resultater og intentionerne, samt få processen implementeret, da skovrejsning forventelig vil ske over en længere årrække. Side 5 rev

6 Det er vigtigt at få igangsat en forløbende informationsproces, der kan give borgerne mulighed for at følge skovrejsningsprojekterne og skabe forståelse for de positive effekter ved skovrejsning. Det er vigtigt at få afdækket de økonomiske muligheder for at skaffe den nødvendige kapital til erhvervelse af jord og beplantning af skov. 7. Aktiviteter og projekter i 2010 Skovrådet har drøftet en række mulige aktiviteter som vil kunne igangsættes i 2010, alle med det formål at igangsætte realisering af skovrejsningsprocessen. Aktiviteterne har i sagens natur en tidshorisont der strækker sig over flere år, og aktiviteterne i 2010 vil således videreføres i handlingsplanerne for de følgende år. Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet kort og i standardiseret form for at kunne belyse i store træk den proces, som de enkelte aktiviteter forventes at gennemløbe. Det er dog forventeligt at der i forbindelse med udvikling af projekterne vil de faktiske forhold og de reelle muligheder blive afklaret, og derved vil handlingsplanen løbende blive aktualiseret og ajourført, og egnet til at styre en fortløbende proces i Skovrådets arbejde. For hver af aktiviteterne forudsættes, at der bliver udpeget en af rådets medlemmer som koordinator for den pågældende aktivitet. Resultatet af overvejelserne blev, at Skovrådet på sit møde d har besluttet at igangsætte nedenstående aktiviteter og projekter Projekt 1: Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) (se bilag A). Projekt 2: Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) (se bilag B). Projekt 3: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken) (se bilag C). Projekt 4: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng (se bilag D). Projekt 5: Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland (se bilag E). Side 6 rev

7 8. Øvrige aktiviteter og projekter I forbindelse med Skovrådets prioritering af de aktiviteter, der vil kunne igangsættes i handlingsplanen, er en række projekter overvejet og nedprioriteret. Disse projekter kan opprioriteres i de følgende handlingsplaner, og vil blive nærmere belyst såfremt Skovrådet beslutter det. I overvejelserne er der bl.a. indgået følgende projekter og aktiviteter: 1. Projekt til anlæg af privat skov: Kan være en del af projekt 3 på arealerne vest for Nordparken og /eller en del af projekt 4 på grusgravarealerne øst for Fløng og nord for motorvejen 2. Projekt til anlæg af statslig skov Kan være en del af projektet 3 for området syd for Ole Rømers vej 3. Strategier for etablering af fritidsaktiviteter og oplevelser i skovene Projektet vil kunne danne grundlag for etablering af aktiviteterne i de forskellige skove ift en overordnet planlægning i kommunen. 4. Strategier for sikring af adgangsforholdene til skovene. Først og fremmest sikring af offentlig adgang til alle slags skove, samt stityper, parkering m.m. 5. Etablering af skovbælte vest for Fløng (fremtidig byudvikling) Vigtigt at beplante allerede nu et plantebælte langs kommunegrænsen (spredningskorridor) således at udviklingsområdet opnår betydelige miljøfordele. 6. Projekt til anlæg af skov nord for Sengeløse Vil kunne skabe sammenhæng med eksisterende fredede moser. 7. Projekt til anlæg af spredningskorridor syd for Hovedgaden ved Hedelandsvej. Vil kunne skabe sammenhæng med skovområderne i Hedeland. 8. Ændring af de lokalplaner, som ikke er forenelige med udlæg af de pågældende områder til skovrejsning. Skal bringe overensstemmelse mellem lokalplanerne og skovrejsningsområderne i kommuneplanen 9. Projekt til anlæg af skov øst for Stærkende Skovprojekt der har relationer til Solhøj skovrejsningsprojekt 10. Projekt for anlæg af skov øst for Vadsby Projektet vil have sammenhæng med skovrejsning øst for Fløng 11. Projekt for skovrejsning på grusgrav områder Brug af private garantimidler der er afsat til retablering af grusgrave. 12. Skovprojekter i Hedeland Aftaler med I/S Hedeland om projekter indenfor Hedelands område. 9. Opfølgning af handlingsplanen Det er hensigten, at Skovrådets aktiviteter og projekter udvikles i en løbende proces, der tages op til revision hvert år i o. m. kommissorium. Dette sker således, at resultaterne af det forløbne år vurderes i slutning af året, og på dette grundlag fastsættes indsatsen for det kommende år i en ny handlingsplan. Forudsætninger for disse årlige revisioner er, at der løbende foretages en nøje opfølgning af hvert enkelt iværksat projekt eller aktivitet. Dette sker ved de ordinære møder i Skovrådet. Side 7 rev

8 Bilag A Projekt 1 Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) Formål Projektets formål er at skabe løbende information om skovrådets arbejde for etablering af skov i kommunen. Dette skal ske gennem en målrettet og objektiv fremstilling af de goder, der er forbundet med etablering af bynære skov og naturområder Informationen har til formål at skabe forståelse og opbakning hos borgere, foreninger, erhvervsliv med flere til gennemførelse af skovrejsningsprojekter, herunder medvirke til at skaffe et økonomisk grundlag Endvidere skal projektet fastholde aktualitet og fokus på skovrådets arbejde. Status For at opnå de resultater der er påpeget i formålet, findes det vigtigt at der for hvert projekt fastlægges en strategi om, hvilke informationer, oplysninger, publikationer og event der skal gennemføres for at fremme netop det pågældende projekt Kampagnerne kan følge nogle standardiserede rutiner i en fortløbende proces som kan omfatte: 1- tilvejebringelse af informationsgrundlaget 2- udarbejdelse af informationsmateriale (pressemeddelelse, brochure etc) 3- fastlæggelse af event, møder m.m. 4- opfølgning Projektet skal ses som en tværgående aktivitet, der er en af forudsætningerne for den egentlige realisering af skovrejsningsprojekter. Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse indholdet af informations- og oplysningskampagne for hvert af de igangsatte projekter. (specificeret efter ovennævnte 4 punkter). 2. Indhold af kampagne målrettet borgerne 3. Indhold af kampagne målrettet erhvervslivet 4. Indhold af kampagne målrettet interessenterne i private skove 5. Indhold af kampagne målrettet Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer med bistand fra kommunens administration. Kampagnerne afstemmes med kommunens informationsafdeling, når det findes nødvendigt. Udgifterne til publikationsmateriale m.v. kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre disse er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator er udpeget Tonny Madsen, Friluftsrådet Side 8 rev

9 Bilag B Projekt 2 Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) Formål For at kunne realisere skovrejsning og drift af skovområder er det nødvendigt at kende det finansielle grundlag. Derfor skal dette projekt afdække de muligheder, der er for finansiering af skovrejsning i henholdsvis: Privat skov Kommunal skov Statsskov Status For at opnå en finansiering af projekterne er det vigtigt at der for hvert igangsat projekt og aktivitet træffes bindende aftaler om der sikre, at de økonomiske midler nødvendige til gennemførelse af projekterne er til rådighed. Det drejer således om at afklare finansieringsmulighederne både generelt til skovrejsning i kommunen og til de enkelte projekter. Arbejdet vil i første omgang handle om at få undersøgt mulighederne hos en lang række interessenter, som offentlige instanser, fonde, foreninger, vandværker, erhvervsliv, private skovrejsningsselskaber osv. Projektet skal ses som en tværgående aktivitet, der er en af forudsætningerne for den egentlige realisering af skovrejsningsprojekter. Realiseringsfaser Afdække finansieringsmuligheder gennem offentlige tilskudsordninger for privat skovrejsning, offentlige tilskudsordninger for offentligt skovrejsning, tilskud fra vandindvindingsselskaber, tilskud fra fonde og foreninger, tilskud fra det private erhvervsliv, tilskud fra private interessenter, samt anvendelse af midler hensat til reetablering af grusindvindingsområder. Gennemføre kampagner målrettet ovennævnte finansieringsmuligheder. Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Koordinator Som koordinator er udpeget Kaj Lykke Christensen, Vandrådet i Høje-Taastrup Kommune Side 9 rev

10 Bilag C Projekt 3 Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken) Skovrejsningsområder nord for Taastrup og Høje Taastrup Formål Dannelse af et større sammenhængende skovområde, som tilgodeser primært Taastrup og Høje Taastrups borgeres behov for rekreation i bynær natur. Visionen er Nordparken, som et stort sammenhængende naturområde med skov, åbne sletter og vådområder, med forbedret adgang for borgerne, samt muligheder for fritidsaktiviteter. Nordparken er oprindeligt tænkt i et større perspektiv, i dag er der reelt kun rideskoleaktivitet! Det er formålet med skovrejsningen at give borgerne forbindelse mod nord til Vestskoven, igennem skov- og naturområder i Nordparken. Endvidere er det formålet at beskytte grundvandet. Status Jævnfør kommuneplan 2010 er der udlagt skovrejsningsområde i et langt bælte nord for Holbæk motorvejen, med et bredt bælte mod nord i den vestlige del og tilsvarende bælte i den østlige del, som mod nord vil forbinde Nordparken med Vestskoven. For at skabe forbindelsen til Vestskoven er dog nødvendigt at supplere det fastlagte skovrejsningsområde med en mindre spredningskorridor på matr. nr. 13a. I dag er kun et smalt beplantningsbælte i den sydøstlige del af området skovbeplantet og registreret som fredsskov. I området har kommunen etableret vandindvinding, der i fremtiden skal forsyne byens borgere med rent drikkevand. Der er derfor en særlig forpligtigelse til at sikre grundvandet i området. Side 10 rev

11 De to allerede etablerede viadukter under Holbæk Motorvej giver borgerne adgang til det nye skov og naturområde ved hhv. Tåstrup nord og Hakkemosen. Hakkemose-viadukten skal dog gøres tilgængelig for passage, da den i dag er gemt væk bag en høj jordvold. Kommunen ejer en del af arealer i området. Der er derfor mulighed for straks at beplante dele af området og komplettere de bestående beplantninger. De private lodsejere i skovrejsningsområdet har muligheden for at realisere privatskove. En målrettet kampagne kan oplyse lodsejerne om deres muligheder for at opnå tilskud til skovrejsning. Der er udarbejdet en lokalplan (7-22) for nogle arealer. Da lokalplanen ikke er udnyttet og den vil forhindre en realisering af skovrejsningen foreslås at lokalplanen ændres. Ved etablering af et samlet skovrejsningsprojekt kan dette ske i et samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Staten ejer nogle arealer der nu er udlagt til skovrejsning (matr. 1a ved Højbakkegård, 4b, 5c, 6m. syd for Ole Rømersvej). Disse arealer bør indgå i det samlede skovområde som selvstændigt projekt som en statsskov. Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og Økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration, specielt den kommunale vandforsyning. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlig vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Den første del af projektet forventes at blive finansieret med de bestående bevillinger herunder tilskud fra den kommunale vandforsyning. Den resterende del gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Claudio Pannicelli, Taastrup Erhvervsråd Side 11 rev

12 Bilag D Projekt 4 Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng Skovrejsningsområder nord og øst for Fløng Formål Fløng kan ændre status fra at være en by på landet til en by midt i den grønne skov, da det her er muligt for at lade byen omkranses af et grønt bælte med skov og naturområder. Etablering af skov nord og øst for Fløng vil skabe umiddelbar adgang for boligområderne i Fløng og Hedehusene, med de rekreative goder det indebærer. En gennemført strategi med skovrejsning vil medføre stigende huspriser i området, alene pga den forbedrede herlighedsværdi. Status Jævnfør kommuneplan 2010 er der udlagt større skovrejsningsområder nord og øst for Fløng. Kommunen ejer 3 matrikler nord og nordøst for Nørreled. Skovrejsning kan umiddelbart igangsættes på de to af matriklerne og kombineres med offentlig adgang. Skovrejsning vil sikre læ fra det åbne land mod nordøst, samt skabe bynære rekreative områder for Fløng. Den tredje matrikel beslaglægges af et slam-mineraliseringsanlæg. Hvis denne matrikel ikke på kort sigt frigives til skovrejsning, bør kommunen finde erstatningsarealer umiddelbart op til nuværende skovrejsningsbælte. Øst for Fløng/Hedehusene, umiddelbart nord for Holbæk motorvejen, findes et større samlet grusindvindingsområde i skovrejsningszonen, i alt 4 store matrikler. Der bør udarbejdes en plan for skovrejsning ifm. reetablering af området. Evt. kan skovrejsning allerede på nuværende tidspunkt igangsættes på dele af området. Såfremt der findes beløb deponeret til Side 12 rev

13 reetablering af områderne, vil det være oplagt at benytte disse midler til skovrejsning i de færdigudgravede områder Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og Økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlige vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Den første del af projektet forventes at blive finansieret med de bestående bevillinger. Den resterende del gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Henning Kirkegaard, Danmarks Naturfredningsforening Side 13 rev

14 Bilag E Projekt 5 Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland Skovrejsningsområder vest og øst for Hedelandsvej, samt nord for jernbanen og syd for Hovedgaden Formål Formålet med projektet er at skabe en nord - sydgående forbindelse mellem skovarealerne nord for jernbanen, og skovområderne syd for Hovedgaden og derved til Hedeland, og derved etablere en spredningskorridor for dyr og planter. Da der er betydelige obstruktioner i form af veje og jernbane, er det vigtigt i projektet at sikre de bedste mulige vilkår for spredningskorridoren. Projektet bør endvidere i videst muligt omfang samtænkes med den 4. grønne ring, jævnfør Status Det samlede skovrejsningsområde er centralt placeret i sikringen af en nord sydgående spredningskorridor mellem Nord- og Sydsjælland. Dette er en af de sidste mulighed for at opretholde en spredningskorridor for flora og fauna på aksen Rådhuspladsen Roskilde. Der påhviler Høje-Taastrup kommune en stor forpligtigelse i sikring af dette - opgaven kan evt. løftes ved at placere den 4. grønne ring i området. Kommunen ejer arealer vest og øst for Hedelandsvej, og disse arealer vil umiddelbart kunne beplantes, når finansieringen er afklaret. Kommunen ønsker at udvikle erhvervsarealet øst for vejen (Jasonsminde) og overvejer at flytte det tidligere fastlagte beplantningsbælte længere mod øst. Side 14 rev

15 Spredningskorridoren øst for Hedelandsvej bør sikres mod syd til Hovedgaden, samt syd for Hovedgaden mod Hedeland Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlige vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Projektet gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Peter K. Jensen, Dansk Landbrug. Side 15 rev

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2015-2018 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 3. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 3 Finansiering side 4 Strategier vedr. side 5 Skovrejsning på private arealer privat

Læs mere

Såfremt skoven skal videreudvikles skal der indgås en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov.

Såfremt skoven skal videreudvikles skal der indgås en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 73490 Brevid. 2055563 Ref. JEST Dir. tlf. 46 31 3404 jensst@roskilde.dk 19. marts 2015 NOTAT: Gulddysse Skov: status og fornyet samarbejdsaftale Status Gundsø Kommune, Naturstyrelsen

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6.

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Marts 2012 Sektionsleder, landinspektør Morten Hartvigsen Email: moha@orbicon.dk

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

Skovrejsning Natur og Miljø juni 2009

Skovrejsning Natur og Miljø juni 2009 Skovrejsning 2009-2012 Natur og Miljø juni 2009 1 Hvorfor skal vi have mere skov? Kommuneplan 2009. Kommuneplan 2009 indeholder en udpegning af nye skovrejsningsområder. Sammenlagt er udpeget ca. 3200

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg Jernbanen Hedelandsvej Jasonsminde Hovedgaden Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2010 Tillæg 2 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

! "#!$ % " # # " $ % & &' '# # !" # # $ ' $ " ' !"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #!

! #!$ %  # #  $ % & &' '# # ! # # $ ' $  ' !# $%#&' (! ) ! * %!&+#+ #! ! "#!$ %! "" "#& " # # " $ % & &' '# #!" # # $ ' $ " '!"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #! '%$ (% " $ $ ( ) ( & & ( * $ $ & ( ' $$ $ $*% * ' ' $ "$ ' " $ ' # # ' $ " & " & $ + ,-# &!"# $ %#&"'" (-.)!"! (

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Næstved kommune teknisk forvaltning September 2006 Indledning Denne plan indeholder 3 nye byskove i Næstved, og er første fase af en omfattende satsning

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej 97. 8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd 1. december 2004 via Magistraten J.nr. 03/00442 Den Ref.: Tlf.nr. Ole Skou Rasmussen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik KLIMA NATUR MILJØ POLITIK Uddannelsespolitik Indledning Byrådet har vedtaget Vision 2017 vi vil mulighederne. For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 13 visionspolitikker, hvoraf

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Notat Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Østsjælland J.nr. NST-203-00035 Mødedeltagere: Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune Kristel H.J. Hansen, Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Susanne Krawack IDA den 28. oktober 2013 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet er

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt DATO 8. december 2014 Til Dansk Folkeparti Igen en urimelig sag, hvor loven om strandbeskyttelseslinjen rammer skævt Vi er pensionister og bosiddende

Læs mere

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Blev Østjylland taget på sengen?

Blev Østjylland taget på sengen? LÆSERBREVE 07.02.2014 kl. 03:00 Jernbaneskinnerne på vej ind mod Aarhus H kan passende genbruges som S-togsspor. Arkivfoto: Carsten Ingemann Blev Østjylland taget på sengen? AF JØRGEN CHRISTENSEN, TISETVEJ

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha landbrugsjord ved Byagervej i Beder

Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha landbrugsjord ved Byagervej i Beder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. oktober 2014 Skovrejsning ved Byagervej i Beder Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Natura 2000-område nr. 231 Habitatområde H231 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Bilag 5. Fakta. Placeringsforslag til nye daghaver

Bilag 5. Fakta. Placeringsforslag til nye daghaver Bilag 5 Vedrørende: Notat om Pensionisthaverne Sagsnavn: Planlægning af området ved Kærsmindebadet Sagsnummer: 01.02.05-P16-32-14 Forvaltning: Miljø og teknik Dato: 20-04-2016 Forvaltningen har udarbejdet

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere