Handlingsplan Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2"

Transkript

1 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov Skovrejsning på kommunale arealer kommunal skov Skovrejsning på arealer der overdrages statslig forvaltning statslig skov Baggrund for valg af aktiviteterne side 5 Projekter i 2010 side 6 Øvrige projekter og aktiviteter side 7 Opfølgning af handlingsplanen side 7 Bilag A Projekt 1: Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) Bilag B Projekt 2: Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) Bilag C Projekt 3: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken). Bilag D Projekt 4: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng. Bilag E Projekt 5: Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland (se bilag E). Side 1 rev

2 1. Indledning Denne første handlingsplan for året 2010 tager sit udgangspunkt i det af Byrådet december 2009 godkendte kommissorium for et Skovråd i Høje Taastrup kommune med tilhørende opgavebeskrivelse. Ifølge denne skal Skovrådet udarbejde fortløbende handlingsplaner med årlige revisioner. Handlingsplanen er udarbejdet på grundlag af en drøftelse i Skovrådet. Der er særlig fokus på de arealudlægninger for skovrejsningsområder i kommunen, der jævnfør kommuneplan 2010 er godkendt af byrådet. Handlingsplanen er endvidere vurderet i forhold til de erfaringer som den forudgående arbejdsgruppen under Agenda 21 udvalg har indhøstet, samt en realistisk vurdering af de ressourser der er til rådighed for at realisere skovrejsninger i kommunen. For nærværende handlingsplan har Byrådet ikke afsat midler på budgettet 2010 til igangsætning af projekter til skovrejsning. Det forventes at Byrådet tager stilling til skovrejsningsprojekter i 2011 i forbindelse med behandling af budgettet for Der er ikke i handlingsplanen truffet beslutning om gennemførelse af skovrejsningsprojekter, hvilket heller ikke er muligt, jævnfør gældende skovrådskommissorium. Det er alene byrådets opgave at tage stilling til gennemførelse af konkrete skovrejsningsprojekter, som skovrådet kommer frem til at anbefale. Handlingsplanens aktiviteter i 2010 er derfor at undersøge, bearbejde og vurdere mulighederne for igangsætning af skovrejsning i forskellige områder i kommunen, samt efterfølgende at prioritere projektforslagene til en beslutningsproces i byrådet. Handlingsplanen fremsendes til Byrådets orientering, så snart denne er godkendt af Skovrådet. Handlingsplanen danner grundlaget for rådets arbejde og vurderes kontinuerlig af Skovrådet i forbindelse med rådets løbende møder. I slutning af året udarbejdes en redegørelse for det forløbne år. 2. Målsætning for skovrådets arbejde Det er skovrådets primære opgave at være katalysator for processen med at få etableret skov i Høje-Taastrup Kommune. Etablering af skov vil være med til at sikre nuværende og kommende generationer - bedre nærmiljø med skov og naturområder - rent drikkevand - rekreative muligheder i forbindelse med bynære naturområder og dermed fastholde Høje-Taastrup Kommune som et attraktivt sted at bo. Det er vigtigt at betragte etablering af skov- og naturområder, som en investering i et fremtidig velfærdsgode, der er højt skattet af borgerne. Skovrejsning vil på en meget synlig og letforståelig måde understøtte den grønne politik i kommunen. Skovrådets målsætning er derfor At indlede en langvarig proces for skovrejsning. At starte planlægning som grundlag for realisering af skovrejsning. At skabe forståelse og accept specielt for borgerne og erhvervslivet. At starte beplantninger, hvor der hurtigt opnås synlige resultater med de givne ressourcer. At forbedre livskvalitet for borgerne ved realisering af bynærskove. At forbedre miljøet og beskytte vandressourcerne. Side 2 rev

3 3. Indsatsen for at realisere skovrejsning For at realisere skovrejsning er det nødvendigt at målrette Skovrådets indsats på flere fokusområder, som direkte eller indirekte er medvirkende til at fremme anlæg og efterfølgende drift af skovene. Dette skal ske i det tætteste mulige samarbejde mellem Byrådet, andre myndigheder, borgerne og erhvervslivet. Det findes formålstjenligt at fokusere på følgende indsatsområder: 1. Beskrivelse af mulige skovområder, omfattende fysiske planer, arealredegørelser, ejendomsforhold, miljøforhold, adgangsforhold, anlæg- og driftsforhold, skovinventar m.m. 2. Målsætning og definition af rammerne for de enkelte skovområder og fastsættelse af funktionskrav, således af de respektive skovområder kan indfri de forventninger og krav som brugerne af skovene stiller. 3. Informationskampagne, løbene informative aktiviteter, udarbejdelse af brochure m.v., events, m.m. alt med det formål, at inddrage og motivere lokalbefolkning og erhvervslivet og skabe det bedste grundlag for realisering af skovrejsning. 4. Samarbejde med alle de parter, herunder offentlige institutioner, statslige organer, foreninger, private personer, erhvervslivet, finansielle institutioner m.m. som måtte være positiv medvirkende til at realisere de enkelte skovområder. 5. For skovrejsningsprojekter som byrådet har besluttet, kan skovrådet bidrage til udarbejdelse af detaillerede projekter, således at Skovrådet har mulighed for løbende at følge og deltage i styringen af skovrejsning via processen, detailplanlægning, økonomi, anlæg og drift, brugen m.v. 6. Målrettet indsats for at tilvejebringe finansieringsgrundlaget for anlæg og drift af skovområderne, ved årlige kommunale bevillinger, støtte fra fonde og institutioner, tilskud, folkeaktier, m.m. 4. Finansiering En fortløbende solid finansiering er en forudsætning for at realisere skovrejsningen. Skovrådet vil arbejde for at opnå det bedste finansieringsgrundlag med udgangspunkt i følgende muligheder: kommunale årlige bevillinger og tilskud bidrag og donationer fra fonde, foreninger, institutioner m.m. bidrag, donationer, køb af skovaktier, m.v. fra erhvervslivet bidrag, donationer, køb af skovaktier, folkeaktier, m.v. fra borgerne og private bidrag fra økonomiske foranstaltninger som kan relateres til skovrejsningsprojekter Skovrådet skal nærmere afklare, hvilke realistiske muligheder der er for at tilvejebringe finansiering af skovrejsning. Finansiering skal endvidere vurderes i forhold til strategierne for privat, kommunal og statslig skovrejsning Der er på forhånd lokaliseret en række ideer til rejsning af kapital til skovrejsningsprojekter, som skal nærmere undersøges: Side 3 rev

4 Mht. de privatejede skovrejsningsarealer er holdningen, at frivillige aftaler om etablering af skov sandsynligvis er den løsning, der vil give bedst resultat. Skov og Naturstyrelsen administrerer de gældende tilskudsordninger for rejsning af skov. Kommunal skovrejsningspulje, som kan støtte lokale skovrejsningsprojekter. Kommunen afsætter midler til puljen og der søges supplerende midler fra private fonde, erhvervsliv m.v. Vandfond, hvor alle vandindvindere i kommunen indbetaler et ørebeløb pr. kubikmeter indvundet vand til en fond med formålet, at sikre grundvandet og vandindvindingen i fremtiden. Vandindvinderne bestyrer fonden og midlerne kan blandt andet anvendes til skovrejsning, hvor dette kan være med til at sikre vandindvindingen i fremtiden. Skovrejsningsprojekt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen(SNS). SNS indgår gerne i samarbejder om etablering af ny statsskov. Den nuværende model er baseret på, at kommunerne og/eller vandværkerne betaler for erhvervelsen af jorden, mens Skov- og Naturstyrelsen betaler for arealernes tilplantning og efterfølgende drift. Projektet: "Den ny statskov Solhøj Fælled" er et eksempel på et sådant projekt, hvor Københavns Energi betaler for erhvervelserne Kommunens grusgravsområder: såfremt der findes beløb deponeret til reetablering af områderne, vil det være oplagt at benytte disse midler til skovrejsning i de færdigudgravede områder. 5. Strategier Skovrådet har overordnet følgende strategier for skovrejsning på private, kommunale og statslige arealer: Privat skov Skovrejsning kan ske på private arealer helt frivilligt for den enkelte lodsejer. Skovrådet kan primært medvirke ved oplysningskampagner til de private ejere om mulighed og fordele ved skovrejsning, herunder oplysning om tilskudsordninger. Endvidere kan skovrådet, hvor det er ønskeligt, forsøge at sikre borgerne bedst mulig adgang til de private skovarealer. Dette kan med fordel ske, hvor der kan etableres et sammenhængende stinet. Private skovejere må godt give bedre adgangsvilkår, end det fremgår af lovgivningen. Dette kan ske gennem individuelle aftaler(helst tinglyste) Ønsker en privat skovejer på et tidsspunkt at sælge skoven, kan skovrådet formidle kontakt til den kommunale eller statslige forvaltning. Kommunal skov Kommunal skovrejsning skal bedst muligt ske i nærheden af byområderne ad hensyn til lettest mulig adgang for byens borgere. Skovrejsning kan som udgangspunkt ske på eksisterende kommunale arealer, men også gennem erhvervelse og overdragelse af arealerne mageskift af arealer, rådighedsindskrænkninger m.m. Skovrådet kan deltage som rådgiver ved planlægning af skovens udformning, f.eks: Beplantningsplaner. Stiplanlægning. Driftsplaner. Udvælgelse af rekreative faciliteter i skoven. Skovrådet kan deltage i en løbende ajourføring af planerne. Side 4 rev

5 Statslig skov Skov- og Naturstyrelsen(SNS) indgår eventuelt i samarbejde om etablering af ny statsskov. Modellen er baseret på, at kommunerne og/eller vandværkerne betaler for erhvervelsen af jorden. Det er en forudsætning at arealerne overdrages til SNS efter nærmere aftale med kommunen (eller en forening) og SNS får skøde på jorden. SNS afholder efterfølgende alle omkostninger til beplantning og løbende drift af en rekreativ skov. Erhvervelse af arealer for anvendelse til statsskov kan ske gennem erhvervelse i selve projektområdet, eventuelt ved brug af mageskifte/jordfordeling af ejendomme udenfor projektområdet, med efterfølgende overdragelse til SNS. Skovrådet undersøger om der er basis for, om der kan indgås en strategisk aftale mellem Byrådet og Skov og Naturstyrelsen om et skovrejsningsprojekt. Såfremt det er muligt at etablere et skovrejsningsprojekt i samarbejde med SNS, kan Skovrådet deltage i udformningen af en grundlæggende aftale mellem Kommunen og SNS. Her er det især vigtigt at der i aftalegrundlaget er taget stilling til forhold som skov og naturtyper stier og adgangsforhold rekreative aktiviteter i projektområdet Skovrådet kan deltage i det af SNS nedsatte skovråd for det givne skovrejsningsprojekt. Det betyder, at skovrådet vil få indflydelse på beplantningsplanen og brugsmulighederne af skoven. Efterfølgende overgår den formelle rådgivning til SNS s nuværende brugerråd, Region Østsjælland. Der findes i kommunen en række statslige arealer, der er placeret i områder med skovrejsning ønsket, primært ifm Landbohøjskolen. Store dele af disse arealer har en placering der vil medvirke til at skabe forbindelse til Vestskoven. Såfremt disse eller dele af disse arealer tages ud af den nuværende driftsanvendelse som forsøgsmarker, er det skovrådets opgave at arbejde for, at der sker skovrejsning på arealerne. Generel strategi for adgangsforhold Skovrådet skal, hvor det er muligt, medvirke til at sikre offentligheden, de bedst mulige afgangsforhold i skovene. Dette kan især være en problemstilling, hvor forskellige skovejerskaber støder op til hinanden, f.eks. privat skov grænsende op til kommunal/statslig skov. De private skove har en lang række adgangsmæssige begrænsninger ift offentlig skov og det er svært for skovgæsten at forholde sig til dette. Derfor skal skovrådet forsøge at skaffe ensartede adgangsforhold i arealmæssige sammenhængende skovområder. Adgangsvilkår er som udgangspunkt fastsat af lovgivningen, men private skovejere må godt give bedre adgangsvilkår for offentligheden. Skal dette blive en succes, vil det stille krav til skovgæsten om at respektere de adgangs- og opholdsforhold der er gældende i den pågældende skov. Skovrådet kan medvirke via kampagner og informationsmateriale til at sikre de bedst mulige adgangsforhold for brugerne. 6. Baggrund for valg af aktiviteterne i 2010 De valgte projekter i 2010 er udvalgt pga følgende kriterier: Det er vigtigt hurtig at få beskrevet mulighederne for skovrejsningprojekter for at synliggøre resultater og intentionerne, samt få processen implementeret, da skovrejsning forventelig vil ske over en længere årrække. Side 5 rev

6 Det er vigtigt at få igangsat en forløbende informationsproces, der kan give borgerne mulighed for at følge skovrejsningsprojekterne og skabe forståelse for de positive effekter ved skovrejsning. Det er vigtigt at få afdækket de økonomiske muligheder for at skaffe den nødvendige kapital til erhvervelse af jord og beplantning af skov. 7. Aktiviteter og projekter i 2010 Skovrådet har drøftet en række mulige aktiviteter som vil kunne igangsættes i 2010, alle med det formål at igangsætte realisering af skovrejsningsprocessen. Aktiviteterne har i sagens natur en tidshorisont der strækker sig over flere år, og aktiviteterne i 2010 vil således videreføres i handlingsplanerne for de følgende år. Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet kort og i standardiseret form for at kunne belyse i store træk den proces, som de enkelte aktiviteter forventes at gennemløbe. Det er dog forventeligt at der i forbindelse med udvikling af projekterne vil de faktiske forhold og de reelle muligheder blive afklaret, og derved vil handlingsplanen løbende blive aktualiseret og ajourført, og egnet til at styre en fortløbende proces i Skovrådets arbejde. For hver af aktiviteterne forudsættes, at der bliver udpeget en af rådets medlemmer som koordinator for den pågældende aktivitet. Resultatet af overvejelserne blev, at Skovrådet på sit møde d har besluttet at igangsætte nedenstående aktiviteter og projekter Projekt 1: Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) (se bilag A). Projekt 2: Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) (se bilag B). Projekt 3: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken) (se bilag C). Projekt 4: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng (se bilag D). Projekt 5: Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland (se bilag E). Side 6 rev

7 8. Øvrige aktiviteter og projekter I forbindelse med Skovrådets prioritering af de aktiviteter, der vil kunne igangsættes i handlingsplanen, er en række projekter overvejet og nedprioriteret. Disse projekter kan opprioriteres i de følgende handlingsplaner, og vil blive nærmere belyst såfremt Skovrådet beslutter det. I overvejelserne er der bl.a. indgået følgende projekter og aktiviteter: 1. Projekt til anlæg af privat skov: Kan være en del af projekt 3 på arealerne vest for Nordparken og /eller en del af projekt 4 på grusgravarealerne øst for Fløng og nord for motorvejen 2. Projekt til anlæg af statslig skov Kan være en del af projektet 3 for området syd for Ole Rømers vej 3. Strategier for etablering af fritidsaktiviteter og oplevelser i skovene Projektet vil kunne danne grundlag for etablering af aktiviteterne i de forskellige skove ift en overordnet planlægning i kommunen. 4. Strategier for sikring af adgangsforholdene til skovene. Først og fremmest sikring af offentlig adgang til alle slags skove, samt stityper, parkering m.m. 5. Etablering af skovbælte vest for Fløng (fremtidig byudvikling) Vigtigt at beplante allerede nu et plantebælte langs kommunegrænsen (spredningskorridor) således at udviklingsområdet opnår betydelige miljøfordele. 6. Projekt til anlæg af skov nord for Sengeløse Vil kunne skabe sammenhæng med eksisterende fredede moser. 7. Projekt til anlæg af spredningskorridor syd for Hovedgaden ved Hedelandsvej. Vil kunne skabe sammenhæng med skovområderne i Hedeland. 8. Ændring af de lokalplaner, som ikke er forenelige med udlæg af de pågældende områder til skovrejsning. Skal bringe overensstemmelse mellem lokalplanerne og skovrejsningsområderne i kommuneplanen 9. Projekt til anlæg af skov øst for Stærkende Skovprojekt der har relationer til Solhøj skovrejsningsprojekt 10. Projekt for anlæg af skov øst for Vadsby Projektet vil have sammenhæng med skovrejsning øst for Fløng 11. Projekt for skovrejsning på grusgrav områder Brug af private garantimidler der er afsat til retablering af grusgrave. 12. Skovprojekter i Hedeland Aftaler med I/S Hedeland om projekter indenfor Hedelands område. 9. Opfølgning af handlingsplanen Det er hensigten, at Skovrådets aktiviteter og projekter udvikles i en løbende proces, der tages op til revision hvert år i o. m. kommissorium. Dette sker således, at resultaterne af det forløbne år vurderes i slutning af året, og på dette grundlag fastsættes indsatsen for det kommende år i en ny handlingsplan. Forudsætninger for disse årlige revisioner er, at der løbende foretages en nøje opfølgning af hvert enkelt iværksat projekt eller aktivitet. Dette sker ved de ordinære møder i Skovrådet. Side 7 rev

8 Bilag A Projekt 1 Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) Formål Projektets formål er at skabe løbende information om skovrådets arbejde for etablering af skov i kommunen. Dette skal ske gennem en målrettet og objektiv fremstilling af de goder, der er forbundet med etablering af bynære skov og naturområder Informationen har til formål at skabe forståelse og opbakning hos borgere, foreninger, erhvervsliv med flere til gennemførelse af skovrejsningsprojekter, herunder medvirke til at skaffe et økonomisk grundlag Endvidere skal projektet fastholde aktualitet og fokus på skovrådets arbejde. Status For at opnå de resultater der er påpeget i formålet, findes det vigtigt at der for hvert projekt fastlægges en strategi om, hvilke informationer, oplysninger, publikationer og event der skal gennemføres for at fremme netop det pågældende projekt Kampagnerne kan følge nogle standardiserede rutiner i en fortløbende proces som kan omfatte: 1- tilvejebringelse af informationsgrundlaget 2- udarbejdelse af informationsmateriale (pressemeddelelse, brochure etc) 3- fastlæggelse af event, møder m.m. 4- opfølgning Projektet skal ses som en tværgående aktivitet, der er en af forudsætningerne for den egentlige realisering af skovrejsningsprojekter. Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse indholdet af informations- og oplysningskampagne for hvert af de igangsatte projekter. (specificeret efter ovennævnte 4 punkter). 2. Indhold af kampagne målrettet borgerne 3. Indhold af kampagne målrettet erhvervslivet 4. Indhold af kampagne målrettet interessenterne i private skove 5. Indhold af kampagne målrettet Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer med bistand fra kommunens administration. Kampagnerne afstemmes med kommunens informationsafdeling, når det findes nødvendigt. Udgifterne til publikationsmateriale m.v. kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre disse er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator er udpeget Tonny Madsen, Friluftsrådet Side 8 rev

9 Bilag B Projekt 2 Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) Formål For at kunne realisere skovrejsning og drift af skovområder er det nødvendigt at kende det finansielle grundlag. Derfor skal dette projekt afdække de muligheder, der er for finansiering af skovrejsning i henholdsvis: Privat skov Kommunal skov Statsskov Status For at opnå en finansiering af projekterne er det vigtigt at der for hvert igangsat projekt og aktivitet træffes bindende aftaler om der sikre, at de økonomiske midler nødvendige til gennemførelse af projekterne er til rådighed. Det drejer således om at afklare finansieringsmulighederne både generelt til skovrejsning i kommunen og til de enkelte projekter. Arbejdet vil i første omgang handle om at få undersøgt mulighederne hos en lang række interessenter, som offentlige instanser, fonde, foreninger, vandværker, erhvervsliv, private skovrejsningsselskaber osv. Projektet skal ses som en tværgående aktivitet, der er en af forudsætningerne for den egentlige realisering af skovrejsningsprojekter. Realiseringsfaser Afdække finansieringsmuligheder gennem offentlige tilskudsordninger for privat skovrejsning, offentlige tilskudsordninger for offentligt skovrejsning, tilskud fra vandindvindingsselskaber, tilskud fra fonde og foreninger, tilskud fra det private erhvervsliv, tilskud fra private interessenter, samt anvendelse af midler hensat til reetablering af grusindvindingsområder. Gennemføre kampagner målrettet ovennævnte finansieringsmuligheder. Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Koordinator Som koordinator er udpeget Kaj Lykke Christensen, Vandrådet i Høje-Taastrup Kommune Side 9 rev

10 Bilag C Projekt 3 Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken) Skovrejsningsområder nord for Taastrup og Høje Taastrup Formål Dannelse af et større sammenhængende skovområde, som tilgodeser primært Taastrup og Høje Taastrups borgeres behov for rekreation i bynær natur. Visionen er Nordparken, som et stort sammenhængende naturområde med skov, åbne sletter og vådområder, med forbedret adgang for borgerne, samt muligheder for fritidsaktiviteter. Nordparken er oprindeligt tænkt i et større perspektiv, i dag er der reelt kun rideskoleaktivitet! Det er formålet med skovrejsningen at give borgerne forbindelse mod nord til Vestskoven, igennem skov- og naturområder i Nordparken. Endvidere er det formålet at beskytte grundvandet. Status Jævnfør kommuneplan 2010 er der udlagt skovrejsningsområde i et langt bælte nord for Holbæk motorvejen, med et bredt bælte mod nord i den vestlige del og tilsvarende bælte i den østlige del, som mod nord vil forbinde Nordparken med Vestskoven. For at skabe forbindelsen til Vestskoven er dog nødvendigt at supplere det fastlagte skovrejsningsområde med en mindre spredningskorridor på matr. nr. 13a. I dag er kun et smalt beplantningsbælte i den sydøstlige del af området skovbeplantet og registreret som fredsskov. I området har kommunen etableret vandindvinding, der i fremtiden skal forsyne byens borgere med rent drikkevand. Der er derfor en særlig forpligtigelse til at sikre grundvandet i området. Side 10 rev

11 De to allerede etablerede viadukter under Holbæk Motorvej giver borgerne adgang til det nye skov og naturområde ved hhv. Tåstrup nord og Hakkemosen. Hakkemose-viadukten skal dog gøres tilgængelig for passage, da den i dag er gemt væk bag en høj jordvold. Kommunen ejer en del af arealer i området. Der er derfor mulighed for straks at beplante dele af området og komplettere de bestående beplantninger. De private lodsejere i skovrejsningsområdet har muligheden for at realisere privatskove. En målrettet kampagne kan oplyse lodsejerne om deres muligheder for at opnå tilskud til skovrejsning. Der er udarbejdet en lokalplan (7-22) for nogle arealer. Da lokalplanen ikke er udnyttet og den vil forhindre en realisering af skovrejsningen foreslås at lokalplanen ændres. Ved etablering af et samlet skovrejsningsprojekt kan dette ske i et samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Staten ejer nogle arealer der nu er udlagt til skovrejsning (matr. 1a ved Højbakkegård, 4b, 5c, 6m. syd for Ole Rømersvej). Disse arealer bør indgå i det samlede skovområde som selvstændigt projekt som en statsskov. Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og Økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration, specielt den kommunale vandforsyning. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlig vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Den første del af projektet forventes at blive finansieret med de bestående bevillinger herunder tilskud fra den kommunale vandforsyning. Den resterende del gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Claudio Pannicelli, Taastrup Erhvervsråd Side 11 rev

12 Bilag D Projekt 4 Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng Skovrejsningsområder nord og øst for Fløng Formål Fløng kan ændre status fra at være en by på landet til en by midt i den grønne skov, da det her er muligt for at lade byen omkranses af et grønt bælte med skov og naturområder. Etablering af skov nord og øst for Fløng vil skabe umiddelbar adgang for boligområderne i Fløng og Hedehusene, med de rekreative goder det indebærer. En gennemført strategi med skovrejsning vil medføre stigende huspriser i området, alene pga den forbedrede herlighedsværdi. Status Jævnfør kommuneplan 2010 er der udlagt større skovrejsningsområder nord og øst for Fløng. Kommunen ejer 3 matrikler nord og nordøst for Nørreled. Skovrejsning kan umiddelbart igangsættes på de to af matriklerne og kombineres med offentlig adgang. Skovrejsning vil sikre læ fra det åbne land mod nordøst, samt skabe bynære rekreative områder for Fløng. Den tredje matrikel beslaglægges af et slam-mineraliseringsanlæg. Hvis denne matrikel ikke på kort sigt frigives til skovrejsning, bør kommunen finde erstatningsarealer umiddelbart op til nuværende skovrejsningsbælte. Øst for Fløng/Hedehusene, umiddelbart nord for Holbæk motorvejen, findes et større samlet grusindvindingsområde i skovrejsningszonen, i alt 4 store matrikler. Der bør udarbejdes en plan for skovrejsning ifm. reetablering af området. Evt. kan skovrejsning allerede på nuværende tidspunkt igangsættes på dele af området. Såfremt der findes beløb deponeret til Side 12 rev

13 reetablering af områderne, vil det være oplagt at benytte disse midler til skovrejsning i de færdigudgravede områder Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og Økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlige vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Den første del af projektet forventes at blive finansieret med de bestående bevillinger. Den resterende del gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Henning Kirkegaard, Danmarks Naturfredningsforening Side 13 rev

14 Bilag E Projekt 5 Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland Skovrejsningsområder vest og øst for Hedelandsvej, samt nord for jernbanen og syd for Hovedgaden Formål Formålet med projektet er at skabe en nord - sydgående forbindelse mellem skovarealerne nord for jernbanen, og skovområderne syd for Hovedgaden og derved til Hedeland, og derved etablere en spredningskorridor for dyr og planter. Da der er betydelige obstruktioner i form af veje og jernbane, er det vigtigt i projektet at sikre de bedste mulige vilkår for spredningskorridoren. Projektet bør endvidere i videst muligt omfang samtænkes med den 4. grønne ring, jævnfør Status Det samlede skovrejsningsområde er centralt placeret i sikringen af en nord sydgående spredningskorridor mellem Nord- og Sydsjælland. Dette er en af de sidste mulighed for at opretholde en spredningskorridor for flora og fauna på aksen Rådhuspladsen Roskilde. Der påhviler Høje-Taastrup kommune en stor forpligtigelse i sikring af dette - opgaven kan evt. løftes ved at placere den 4. grønne ring i området. Kommunen ejer arealer vest og øst for Hedelandsvej, og disse arealer vil umiddelbart kunne beplantes, når finansieringen er afklaret. Kommunen ønsker at udvikle erhvervsarealet øst for vejen (Jasonsminde) og overvejer at flytte det tidligere fastlagte beplantningsbælte længere mod øst. Side 14 rev

15 Spredningskorridoren øst for Hedelandsvej bør sikres mod syd til Hovedgaden, samt syd for Hovedgaden mod Hedeland Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlige vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Projektet gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Peter K. Jensen, Dansk Landbrug. Side 15 rev

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere