Handlingsplan Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2"

Transkript

1 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov Skovrejsning på kommunale arealer kommunal skov Skovrejsning på arealer der overdrages statslig forvaltning statslig skov Baggrund for valg af aktiviteterne side 5 Projekter i 2010 side 6 Øvrige projekter og aktiviteter side 7 Opfølgning af handlingsplanen side 7 Bilag A Projekt 1: Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) Bilag B Projekt 2: Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) Bilag C Projekt 3: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken). Bilag D Projekt 4: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng. Bilag E Projekt 5: Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland (se bilag E). Side 1 rev

2 1. Indledning Denne første handlingsplan for året 2010 tager sit udgangspunkt i det af Byrådet december 2009 godkendte kommissorium for et Skovråd i Høje Taastrup kommune med tilhørende opgavebeskrivelse. Ifølge denne skal Skovrådet udarbejde fortløbende handlingsplaner med årlige revisioner. Handlingsplanen er udarbejdet på grundlag af en drøftelse i Skovrådet. Der er særlig fokus på de arealudlægninger for skovrejsningsområder i kommunen, der jævnfør kommuneplan 2010 er godkendt af byrådet. Handlingsplanen er endvidere vurderet i forhold til de erfaringer som den forudgående arbejdsgruppen under Agenda 21 udvalg har indhøstet, samt en realistisk vurdering af de ressourser der er til rådighed for at realisere skovrejsninger i kommunen. For nærværende handlingsplan har Byrådet ikke afsat midler på budgettet 2010 til igangsætning af projekter til skovrejsning. Det forventes at Byrådet tager stilling til skovrejsningsprojekter i 2011 i forbindelse med behandling af budgettet for Der er ikke i handlingsplanen truffet beslutning om gennemførelse af skovrejsningsprojekter, hvilket heller ikke er muligt, jævnfør gældende skovrådskommissorium. Det er alene byrådets opgave at tage stilling til gennemførelse af konkrete skovrejsningsprojekter, som skovrådet kommer frem til at anbefale. Handlingsplanens aktiviteter i 2010 er derfor at undersøge, bearbejde og vurdere mulighederne for igangsætning af skovrejsning i forskellige områder i kommunen, samt efterfølgende at prioritere projektforslagene til en beslutningsproces i byrådet. Handlingsplanen fremsendes til Byrådets orientering, så snart denne er godkendt af Skovrådet. Handlingsplanen danner grundlaget for rådets arbejde og vurderes kontinuerlig af Skovrådet i forbindelse med rådets løbende møder. I slutning af året udarbejdes en redegørelse for det forløbne år. 2. Målsætning for skovrådets arbejde Det er skovrådets primære opgave at være katalysator for processen med at få etableret skov i Høje-Taastrup Kommune. Etablering af skov vil være med til at sikre nuværende og kommende generationer - bedre nærmiljø med skov og naturområder - rent drikkevand - rekreative muligheder i forbindelse med bynære naturområder og dermed fastholde Høje-Taastrup Kommune som et attraktivt sted at bo. Det er vigtigt at betragte etablering af skov- og naturområder, som en investering i et fremtidig velfærdsgode, der er højt skattet af borgerne. Skovrejsning vil på en meget synlig og letforståelig måde understøtte den grønne politik i kommunen. Skovrådets målsætning er derfor At indlede en langvarig proces for skovrejsning. At starte planlægning som grundlag for realisering af skovrejsning. At skabe forståelse og accept specielt for borgerne og erhvervslivet. At starte beplantninger, hvor der hurtigt opnås synlige resultater med de givne ressourcer. At forbedre livskvalitet for borgerne ved realisering af bynærskove. At forbedre miljøet og beskytte vandressourcerne. Side 2 rev

3 3. Indsatsen for at realisere skovrejsning For at realisere skovrejsning er det nødvendigt at målrette Skovrådets indsats på flere fokusområder, som direkte eller indirekte er medvirkende til at fremme anlæg og efterfølgende drift af skovene. Dette skal ske i det tætteste mulige samarbejde mellem Byrådet, andre myndigheder, borgerne og erhvervslivet. Det findes formålstjenligt at fokusere på følgende indsatsområder: 1. Beskrivelse af mulige skovområder, omfattende fysiske planer, arealredegørelser, ejendomsforhold, miljøforhold, adgangsforhold, anlæg- og driftsforhold, skovinventar m.m. 2. Målsætning og definition af rammerne for de enkelte skovområder og fastsættelse af funktionskrav, således af de respektive skovområder kan indfri de forventninger og krav som brugerne af skovene stiller. 3. Informationskampagne, løbene informative aktiviteter, udarbejdelse af brochure m.v., events, m.m. alt med det formål, at inddrage og motivere lokalbefolkning og erhvervslivet og skabe det bedste grundlag for realisering af skovrejsning. 4. Samarbejde med alle de parter, herunder offentlige institutioner, statslige organer, foreninger, private personer, erhvervslivet, finansielle institutioner m.m. som måtte være positiv medvirkende til at realisere de enkelte skovområder. 5. For skovrejsningsprojekter som byrådet har besluttet, kan skovrådet bidrage til udarbejdelse af detaillerede projekter, således at Skovrådet har mulighed for løbende at følge og deltage i styringen af skovrejsning via processen, detailplanlægning, økonomi, anlæg og drift, brugen m.v. 6. Målrettet indsats for at tilvejebringe finansieringsgrundlaget for anlæg og drift af skovområderne, ved årlige kommunale bevillinger, støtte fra fonde og institutioner, tilskud, folkeaktier, m.m. 4. Finansiering En fortløbende solid finansiering er en forudsætning for at realisere skovrejsningen. Skovrådet vil arbejde for at opnå det bedste finansieringsgrundlag med udgangspunkt i følgende muligheder: kommunale årlige bevillinger og tilskud bidrag og donationer fra fonde, foreninger, institutioner m.m. bidrag, donationer, køb af skovaktier, m.v. fra erhvervslivet bidrag, donationer, køb af skovaktier, folkeaktier, m.v. fra borgerne og private bidrag fra økonomiske foranstaltninger som kan relateres til skovrejsningsprojekter Skovrådet skal nærmere afklare, hvilke realistiske muligheder der er for at tilvejebringe finansiering af skovrejsning. Finansiering skal endvidere vurderes i forhold til strategierne for privat, kommunal og statslig skovrejsning Der er på forhånd lokaliseret en række ideer til rejsning af kapital til skovrejsningsprojekter, som skal nærmere undersøges: Side 3 rev

4 Mht. de privatejede skovrejsningsarealer er holdningen, at frivillige aftaler om etablering af skov sandsynligvis er den løsning, der vil give bedst resultat. Skov og Naturstyrelsen administrerer de gældende tilskudsordninger for rejsning af skov. Kommunal skovrejsningspulje, som kan støtte lokale skovrejsningsprojekter. Kommunen afsætter midler til puljen og der søges supplerende midler fra private fonde, erhvervsliv m.v. Vandfond, hvor alle vandindvindere i kommunen indbetaler et ørebeløb pr. kubikmeter indvundet vand til en fond med formålet, at sikre grundvandet og vandindvindingen i fremtiden. Vandindvinderne bestyrer fonden og midlerne kan blandt andet anvendes til skovrejsning, hvor dette kan være med til at sikre vandindvindingen i fremtiden. Skovrejsningsprojekt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen(SNS). SNS indgår gerne i samarbejder om etablering af ny statsskov. Den nuværende model er baseret på, at kommunerne og/eller vandværkerne betaler for erhvervelsen af jorden, mens Skov- og Naturstyrelsen betaler for arealernes tilplantning og efterfølgende drift. Projektet: "Den ny statskov Solhøj Fælled" er et eksempel på et sådant projekt, hvor Københavns Energi betaler for erhvervelserne Kommunens grusgravsområder: såfremt der findes beløb deponeret til reetablering af områderne, vil det være oplagt at benytte disse midler til skovrejsning i de færdigudgravede områder. 5. Strategier Skovrådet har overordnet følgende strategier for skovrejsning på private, kommunale og statslige arealer: Privat skov Skovrejsning kan ske på private arealer helt frivilligt for den enkelte lodsejer. Skovrådet kan primært medvirke ved oplysningskampagner til de private ejere om mulighed og fordele ved skovrejsning, herunder oplysning om tilskudsordninger. Endvidere kan skovrådet, hvor det er ønskeligt, forsøge at sikre borgerne bedst mulig adgang til de private skovarealer. Dette kan med fordel ske, hvor der kan etableres et sammenhængende stinet. Private skovejere må godt give bedre adgangsvilkår, end det fremgår af lovgivningen. Dette kan ske gennem individuelle aftaler(helst tinglyste) Ønsker en privat skovejer på et tidsspunkt at sælge skoven, kan skovrådet formidle kontakt til den kommunale eller statslige forvaltning. Kommunal skov Kommunal skovrejsning skal bedst muligt ske i nærheden af byområderne ad hensyn til lettest mulig adgang for byens borgere. Skovrejsning kan som udgangspunkt ske på eksisterende kommunale arealer, men også gennem erhvervelse og overdragelse af arealerne mageskift af arealer, rådighedsindskrænkninger m.m. Skovrådet kan deltage som rådgiver ved planlægning af skovens udformning, f.eks: Beplantningsplaner. Stiplanlægning. Driftsplaner. Udvælgelse af rekreative faciliteter i skoven. Skovrådet kan deltage i en løbende ajourføring af planerne. Side 4 rev

5 Statslig skov Skov- og Naturstyrelsen(SNS) indgår eventuelt i samarbejde om etablering af ny statsskov. Modellen er baseret på, at kommunerne og/eller vandværkerne betaler for erhvervelsen af jorden. Det er en forudsætning at arealerne overdrages til SNS efter nærmere aftale med kommunen (eller en forening) og SNS får skøde på jorden. SNS afholder efterfølgende alle omkostninger til beplantning og løbende drift af en rekreativ skov. Erhvervelse af arealer for anvendelse til statsskov kan ske gennem erhvervelse i selve projektområdet, eventuelt ved brug af mageskifte/jordfordeling af ejendomme udenfor projektområdet, med efterfølgende overdragelse til SNS. Skovrådet undersøger om der er basis for, om der kan indgås en strategisk aftale mellem Byrådet og Skov og Naturstyrelsen om et skovrejsningsprojekt. Såfremt det er muligt at etablere et skovrejsningsprojekt i samarbejde med SNS, kan Skovrådet deltage i udformningen af en grundlæggende aftale mellem Kommunen og SNS. Her er det især vigtigt at der i aftalegrundlaget er taget stilling til forhold som skov og naturtyper stier og adgangsforhold rekreative aktiviteter i projektområdet Skovrådet kan deltage i det af SNS nedsatte skovråd for det givne skovrejsningsprojekt. Det betyder, at skovrådet vil få indflydelse på beplantningsplanen og brugsmulighederne af skoven. Efterfølgende overgår den formelle rådgivning til SNS s nuværende brugerråd, Region Østsjælland. Der findes i kommunen en række statslige arealer, der er placeret i områder med skovrejsning ønsket, primært ifm Landbohøjskolen. Store dele af disse arealer har en placering der vil medvirke til at skabe forbindelse til Vestskoven. Såfremt disse eller dele af disse arealer tages ud af den nuværende driftsanvendelse som forsøgsmarker, er det skovrådets opgave at arbejde for, at der sker skovrejsning på arealerne. Generel strategi for adgangsforhold Skovrådet skal, hvor det er muligt, medvirke til at sikre offentligheden, de bedst mulige afgangsforhold i skovene. Dette kan især være en problemstilling, hvor forskellige skovejerskaber støder op til hinanden, f.eks. privat skov grænsende op til kommunal/statslig skov. De private skove har en lang række adgangsmæssige begrænsninger ift offentlig skov og det er svært for skovgæsten at forholde sig til dette. Derfor skal skovrådet forsøge at skaffe ensartede adgangsforhold i arealmæssige sammenhængende skovområder. Adgangsvilkår er som udgangspunkt fastsat af lovgivningen, men private skovejere må godt give bedre adgangsvilkår for offentligheden. Skal dette blive en succes, vil det stille krav til skovgæsten om at respektere de adgangs- og opholdsforhold der er gældende i den pågældende skov. Skovrådet kan medvirke via kampagner og informationsmateriale til at sikre de bedst mulige adgangsforhold for brugerne. 6. Baggrund for valg af aktiviteterne i 2010 De valgte projekter i 2010 er udvalgt pga følgende kriterier: Det er vigtigt hurtig at få beskrevet mulighederne for skovrejsningprojekter for at synliggøre resultater og intentionerne, samt få processen implementeret, da skovrejsning forventelig vil ske over en længere årrække. Side 5 rev

6 Det er vigtigt at få igangsat en forløbende informationsproces, der kan give borgerne mulighed for at følge skovrejsningsprojekterne og skabe forståelse for de positive effekter ved skovrejsning. Det er vigtigt at få afdækket de økonomiske muligheder for at skaffe den nødvendige kapital til erhvervelse af jord og beplantning af skov. 7. Aktiviteter og projekter i 2010 Skovrådet har drøftet en række mulige aktiviteter som vil kunne igangsættes i 2010, alle med det formål at igangsætte realisering af skovrejsningsprocessen. Aktiviteterne har i sagens natur en tidshorisont der strækker sig over flere år, og aktiviteterne i 2010 vil således videreføres i handlingsplanerne for de følgende år. Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet kort og i standardiseret form for at kunne belyse i store træk den proces, som de enkelte aktiviteter forventes at gennemløbe. Det er dog forventeligt at der i forbindelse med udvikling af projekterne vil de faktiske forhold og de reelle muligheder blive afklaret, og derved vil handlingsplanen løbende blive aktualiseret og ajourført, og egnet til at styre en fortløbende proces i Skovrådets arbejde. For hver af aktiviteterne forudsættes, at der bliver udpeget en af rådets medlemmer som koordinator for den pågældende aktivitet. Resultatet af overvejelserne blev, at Skovrådet på sit møde d har besluttet at igangsætte nedenstående aktiviteter og projekter Projekt 1: Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) (se bilag A). Projekt 2: Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) (se bilag B). Projekt 3: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken) (se bilag C). Projekt 4: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng (se bilag D). Projekt 5: Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland (se bilag E). Side 6 rev

7 8. Øvrige aktiviteter og projekter I forbindelse med Skovrådets prioritering af de aktiviteter, der vil kunne igangsættes i handlingsplanen, er en række projekter overvejet og nedprioriteret. Disse projekter kan opprioriteres i de følgende handlingsplaner, og vil blive nærmere belyst såfremt Skovrådet beslutter det. I overvejelserne er der bl.a. indgået følgende projekter og aktiviteter: 1. Projekt til anlæg af privat skov: Kan være en del af projekt 3 på arealerne vest for Nordparken og /eller en del af projekt 4 på grusgravarealerne øst for Fløng og nord for motorvejen 2. Projekt til anlæg af statslig skov Kan være en del af projektet 3 for området syd for Ole Rømers vej 3. Strategier for etablering af fritidsaktiviteter og oplevelser i skovene Projektet vil kunne danne grundlag for etablering af aktiviteterne i de forskellige skove ift en overordnet planlægning i kommunen. 4. Strategier for sikring af adgangsforholdene til skovene. Først og fremmest sikring af offentlig adgang til alle slags skove, samt stityper, parkering m.m. 5. Etablering af skovbælte vest for Fløng (fremtidig byudvikling) Vigtigt at beplante allerede nu et plantebælte langs kommunegrænsen (spredningskorridor) således at udviklingsområdet opnår betydelige miljøfordele. 6. Projekt til anlæg af skov nord for Sengeløse Vil kunne skabe sammenhæng med eksisterende fredede moser. 7. Projekt til anlæg af spredningskorridor syd for Hovedgaden ved Hedelandsvej. Vil kunne skabe sammenhæng med skovområderne i Hedeland. 8. Ændring af de lokalplaner, som ikke er forenelige med udlæg af de pågældende områder til skovrejsning. Skal bringe overensstemmelse mellem lokalplanerne og skovrejsningsområderne i kommuneplanen 9. Projekt til anlæg af skov øst for Stærkende Skovprojekt der har relationer til Solhøj skovrejsningsprojekt 10. Projekt for anlæg af skov øst for Vadsby Projektet vil have sammenhæng med skovrejsning øst for Fløng 11. Projekt for skovrejsning på grusgrav områder Brug af private garantimidler der er afsat til retablering af grusgrave. 12. Skovprojekter i Hedeland Aftaler med I/S Hedeland om projekter indenfor Hedelands område. 9. Opfølgning af handlingsplanen Det er hensigten, at Skovrådets aktiviteter og projekter udvikles i en løbende proces, der tages op til revision hvert år i o. m. kommissorium. Dette sker således, at resultaterne af det forløbne år vurderes i slutning af året, og på dette grundlag fastsættes indsatsen for det kommende år i en ny handlingsplan. Forudsætninger for disse årlige revisioner er, at der løbende foretages en nøje opfølgning af hvert enkelt iværksat projekt eller aktivitet. Dette sker ved de ordinære møder i Skovrådet. Side 7 rev

8 Bilag A Projekt 1 Informations- og markedsføringskampagne overfor borgerne, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter. (Tværgående projekt) Formål Projektets formål er at skabe løbende information om skovrådets arbejde for etablering af skov i kommunen. Dette skal ske gennem en målrettet og objektiv fremstilling af de goder, der er forbundet med etablering af bynære skov og naturområder Informationen har til formål at skabe forståelse og opbakning hos borgere, foreninger, erhvervsliv med flere til gennemførelse af skovrejsningsprojekter, herunder medvirke til at skaffe et økonomisk grundlag Endvidere skal projektet fastholde aktualitet og fokus på skovrådets arbejde. Status For at opnå de resultater der er påpeget i formålet, findes det vigtigt at der for hvert projekt fastlægges en strategi om, hvilke informationer, oplysninger, publikationer og event der skal gennemføres for at fremme netop det pågældende projekt Kampagnerne kan følge nogle standardiserede rutiner i en fortløbende proces som kan omfatte: 1- tilvejebringelse af informationsgrundlaget 2- udarbejdelse af informationsmateriale (pressemeddelelse, brochure etc) 3- fastlæggelse af event, møder m.m. 4- opfølgning Projektet skal ses som en tværgående aktivitet, der er en af forudsætningerne for den egentlige realisering af skovrejsningsprojekter. Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse indholdet af informations- og oplysningskampagne for hvert af de igangsatte projekter. (specificeret efter ovennævnte 4 punkter). 2. Indhold af kampagne målrettet borgerne 3. Indhold af kampagne målrettet erhvervslivet 4. Indhold af kampagne målrettet interessenterne i private skove 5. Indhold af kampagne målrettet Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer med bistand fra kommunens administration. Kampagnerne afstemmes med kommunens informationsafdeling, når det findes nødvendigt. Udgifterne til publikationsmateriale m.v. kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre disse er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator er udpeget Tonny Madsen, Friluftsrådet Side 8 rev

9 Bilag B Projekt 2 Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder. (Tværgående projekt) Formål For at kunne realisere skovrejsning og drift af skovområder er det nødvendigt at kende det finansielle grundlag. Derfor skal dette projekt afdække de muligheder, der er for finansiering af skovrejsning i henholdsvis: Privat skov Kommunal skov Statsskov Status For at opnå en finansiering af projekterne er det vigtigt at der for hvert igangsat projekt og aktivitet træffes bindende aftaler om der sikre, at de økonomiske midler nødvendige til gennemførelse af projekterne er til rådighed. Det drejer således om at afklare finansieringsmulighederne både generelt til skovrejsning i kommunen og til de enkelte projekter. Arbejdet vil i første omgang handle om at få undersøgt mulighederne hos en lang række interessenter, som offentlige instanser, fonde, foreninger, vandværker, erhvervsliv, private skovrejsningsselskaber osv. Projektet skal ses som en tværgående aktivitet, der er en af forudsætningerne for den egentlige realisering af skovrejsningsprojekter. Realiseringsfaser Afdække finansieringsmuligheder gennem offentlige tilskudsordninger for privat skovrejsning, offentlige tilskudsordninger for offentligt skovrejsning, tilskud fra vandindvindingsselskaber, tilskud fra fonde og foreninger, tilskud fra det private erhvervsliv, tilskud fra private interessenter, samt anvendelse af midler hensat til reetablering af grusindvindingsområder. Gennemføre kampagner målrettet ovennævnte finansieringsmuligheder. Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Koordinator Som koordinator er udpeget Kaj Lykke Christensen, Vandrådet i Høje-Taastrup Kommune Side 9 rev

10 Bilag C Projekt 3 Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Tåstrup og Høje Taastrup (Nordparken) Skovrejsningsområder nord for Taastrup og Høje Taastrup Formål Dannelse af et større sammenhængende skovområde, som tilgodeser primært Taastrup og Høje Taastrups borgeres behov for rekreation i bynær natur. Visionen er Nordparken, som et stort sammenhængende naturområde med skov, åbne sletter og vådområder, med forbedret adgang for borgerne, samt muligheder for fritidsaktiviteter. Nordparken er oprindeligt tænkt i et større perspektiv, i dag er der reelt kun rideskoleaktivitet! Det er formålet med skovrejsningen at give borgerne forbindelse mod nord til Vestskoven, igennem skov- og naturområder i Nordparken. Endvidere er det formålet at beskytte grundvandet. Status Jævnfør kommuneplan 2010 er der udlagt skovrejsningsområde i et langt bælte nord for Holbæk motorvejen, med et bredt bælte mod nord i den vestlige del og tilsvarende bælte i den østlige del, som mod nord vil forbinde Nordparken med Vestskoven. For at skabe forbindelsen til Vestskoven er dog nødvendigt at supplere det fastlagte skovrejsningsområde med en mindre spredningskorridor på matr. nr. 13a. I dag er kun et smalt beplantningsbælte i den sydøstlige del af området skovbeplantet og registreret som fredsskov. I området har kommunen etableret vandindvinding, der i fremtiden skal forsyne byens borgere med rent drikkevand. Der er derfor en særlig forpligtigelse til at sikre grundvandet i området. Side 10 rev

11 De to allerede etablerede viadukter under Holbæk Motorvej giver borgerne adgang til det nye skov og naturområde ved hhv. Tåstrup nord og Hakkemosen. Hakkemose-viadukten skal dog gøres tilgængelig for passage, da den i dag er gemt væk bag en høj jordvold. Kommunen ejer en del af arealer i området. Der er derfor mulighed for straks at beplante dele af området og komplettere de bestående beplantninger. De private lodsejere i skovrejsningsområdet har muligheden for at realisere privatskove. En målrettet kampagne kan oplyse lodsejerne om deres muligheder for at opnå tilskud til skovrejsning. Der er udarbejdet en lokalplan (7-22) for nogle arealer. Da lokalplanen ikke er udnyttet og den vil forhindre en realisering af skovrejsningen foreslås at lokalplanen ændres. Ved etablering af et samlet skovrejsningsprojekt kan dette ske i et samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Staten ejer nogle arealer der nu er udlagt til skovrejsning (matr. 1a ved Højbakkegård, 4b, 5c, 6m. syd for Ole Rømersvej). Disse arealer bør indgå i det samlede skovområde som selvstændigt projekt som en statsskov. Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og Økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration, specielt den kommunale vandforsyning. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlig vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Den første del af projektet forventes at blive finansieret med de bestående bevillinger herunder tilskud fra den kommunale vandforsyning. Den resterende del gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Claudio Pannicelli, Taastrup Erhvervsråd Side 11 rev

12 Bilag D Projekt 4 Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord og øst for Fløng Skovrejsningsområder nord og øst for Fløng Formål Fløng kan ændre status fra at være en by på landet til en by midt i den grønne skov, da det her er muligt for at lade byen omkranses af et grønt bælte med skov og naturområder. Etablering af skov nord og øst for Fløng vil skabe umiddelbar adgang for boligområderne i Fløng og Hedehusene, med de rekreative goder det indebærer. En gennemført strategi med skovrejsning vil medføre stigende huspriser i området, alene pga den forbedrede herlighedsværdi. Status Jævnfør kommuneplan 2010 er der udlagt større skovrejsningsområder nord og øst for Fløng. Kommunen ejer 3 matrikler nord og nordøst for Nørreled. Skovrejsning kan umiddelbart igangsættes på de to af matriklerne og kombineres med offentlig adgang. Skovrejsning vil sikre læ fra det åbne land mod nordøst, samt skabe bynære rekreative områder for Fløng. Den tredje matrikel beslaglægges af et slam-mineraliseringsanlæg. Hvis denne matrikel ikke på kort sigt frigives til skovrejsning, bør kommunen finde erstatningsarealer umiddelbart op til nuværende skovrejsningsbælte. Øst for Fløng/Hedehusene, umiddelbart nord for Holbæk motorvejen, findes et større samlet grusindvindingsområde i skovrejsningszonen, i alt 4 store matrikler. Der bør udarbejdes en plan for skovrejsning ifm. reetablering af området. Evt. kan skovrejsning allerede på nuværende tidspunkt igangsættes på dele af området. Såfremt der findes beløb deponeret til Side 12 rev

13 reetablering af områderne, vil det være oplagt at benytte disse midler til skovrejsning i de færdigudgravede områder Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og Økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlige vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Den første del af projektet forventes at blive finansieret med de bestående bevillinger. Den resterende del gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Henning Kirkegaard, Danmarks Naturfredningsforening Side 13 rev

14 Bilag E Projekt 5 Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland Skovrejsningsområder vest og øst for Hedelandsvej, samt nord for jernbanen og syd for Hovedgaden Formål Formålet med projektet er at skabe en nord - sydgående forbindelse mellem skovarealerne nord for jernbanen, og skovområderne syd for Hovedgaden og derved til Hedeland, og derved etablere en spredningskorridor for dyr og planter. Da der er betydelige obstruktioner i form af veje og jernbane, er det vigtigt i projektet at sikre de bedste mulige vilkår for spredningskorridoren. Projektet bør endvidere i videst muligt omfang samtænkes med den 4. grønne ring, jævnfør Status Det samlede skovrejsningsområde er centralt placeret i sikringen af en nord sydgående spredningskorridor mellem Nord- og Sydsjælland. Dette er en af de sidste mulighed for at opretholde en spredningskorridor for flora og fauna på aksen Rådhuspladsen Roskilde. Der påhviler Høje-Taastrup kommune en stor forpligtigelse i sikring af dette - opgaven kan evt. løftes ved at placere den 4. grønne ring i området. Kommunen ejer arealer vest og øst for Hedelandsvej, og disse arealer vil umiddelbart kunne beplantes, når finansieringen er afklaret. Kommunen ønsker at udvikle erhvervsarealet øst for vejen (Jasonsminde) og overvejer at flytte det tidligere fastlagte beplantningsbælte længere mod øst. Side 14 rev

15 Spredningskorridoren øst for Hedelandsvej bør sikres mod syd til Hovedgaden, samt syd for Hovedgaden mod Hedeland Realiseringsfaser 1. Udarbejdelse af projektbeskrivelser og et plangrundlag. 2. Afklaring af det økonomiske grundlag 3. Forhandlinger med implicerede parter 4. Udarbejdelse af aktuelle beslutningsgrundlag 5. Udarbejdelse af de skovprojekter som er godkendt af Byrådet, herunder anlægs- og driftsplaner. 6. Information og markedsføring 7. Opfølgning Ressourcer og økonomi Koordinatoren anvender egne ressourcer til udvikling af projektet. Da kommunen har væsentlige interesser i området påregnes at projektgrundlaget udarbejdes i samarbejde med kommunens administration. Anlægsinvestering til beplantning skønnes at være på ca kr. pr. ha. med en 3 årlige vedligeholdelsesudgift på ca kr. pr. ha pr. år. Køb af landbrugsjord skønnes at være af størrelsesorden kr. pr ha. Projektet gennemføres når det økonomiske grundlag er afklaret. Aktiviteter der vil medføre udgifter til projektet kan kun afholdes med forudgående godkendelse fra Skovrådet, medmindre udgifterne er Skovrådet uvedkommende. Koordinator Som koordinator for projektet er udpeget Peter K. Jensen, Dansk Landbrug. Side 15 rev

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T Vejledning om miljømål og servicemål Indledning Vandsektorloven er ændret med lov nr. 578 af 18. juni 2012. Med ændringen fik miljøministeren bemyndigelse

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Udkast NOTAT Redegørelse om Arealanvendelsen på danske havne Maj 2010 Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Side 2/27 1. Forord... 3 2. Redegørelsens formål...

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere