BUDGETBEBOERMODE TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2006 KL. 19 I BEBOERHUSET ORNEN SVANENS I(/T. 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETBEBOERMODE TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2006 KL. 19 I BEBOERHUSET ORNEN SVANENS I(/T. 22"

Transkript

1 BUDGETBEBOERMODE TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2006 KL. 19 I BEBOERHUSET ORNEN SVANENS I(/T. 22 VELKOMST: 1: VALG AF DIRIGENT 2: VALG AF REFERENTER 3: VALG AF STEMMEUDVALG 4: GODKENDELSE AF DAGSORDEN 5: GODKENDELSE AF REFEMT FRA BEBOERMADE 25. APRIL : ONENTERING FRA AKTIWTETSPLADSGRUPPEN 7: INDKOMNE FORSIAG 8 MITIOGRUPPEN: GODKENDELSE AF KOMMISORIUM, BUDGET OG VALG AF MEDLEMMER 9: BEBOERHUSGRUPPEN: GODKENDELSE AF KOMMISORIUM, AKNWTETSBUDGET OG VALG AF MEDLEMMER 10: OMBYGNING AF BEBOERHUSET 11: GENNEMGANG OG GODKENDELSEAF BUDGET2OOT 12: IENDRINGSFORSLAG TIL HUSORDEN 13: EVT. Forslag der gnskes behandlet pt beboermodet sendes til navnet Svanens kvt.22 Senest Hrsdag 12. september 2006 kl. 19 Men navnet vil meget geme have forslagene senest torsdag 7 sep. hvis det er muligt Betonhjertet aug./sep.2006

2 Forslag til beboermsde 26. september 06 i VA afd. 4 Syd. Pkt.7 Indkomne forslag Forslagsstiller:Tove Jensen Omens k\,1. l2a, tlf , mail Emne: Forslag: lnformation til beboeme i 4 syd. Beboermodet pehgger nevnet at finde en fomuftig informationsstrategi, saledes at det er muligt for nevnsmedlemmer og andre akive penoner at infolmerer alle beboere i aftlelingen om forskellig emner og aktivitcter. Den endrede informationsstrategi skal kunne hede i kraft fra l. jan Begrundelse: Pi nuverende tidspunkt udkommq Betonhjertet uregelmessigt og det er derfor vanskeligt, at ff infofmeret reftidigt om aklivitcter og?rlrangementer. Eksempel: Hvis Betonhjertet altid udkom med et fast interual, f.eks_ i den forste uge hver mened, vil alle der onsker at informerer beboeme vide hvomer de1 kan lade sig gore. I nogle mineder vil Betonhjertet maske kun vere en sidc med den neste maneds aktiviteter og andre gange vil det vere et stort blad med mange informationer. Omdeling af Informationsskrivelser fta Driften eller VA-huset, kan er,4. indpasses i disse omdelinger. Behovet for infomalion om aldiviteter er stigende fordi vi nu har vorcs bebeoerhus. Den omdelte infomation skal selvfolgelig ogsi ligge p6 afdelingens hjemmeside, men sa l nge ikke alle beboere benyner intemettet skal der ogsa husstandsomdeles. Med venlig hilsen Tove Jensen

3 Vridsloselille Andelsboligforening Arsbudget 2OO7 Periodet Afdeling 4 - Syd LBF organisationsnr Vridsloselille Andelsboljgforening 2, 2620 Albertstund./fax: r/436!' 520r sekretariatova-bolio.dk CVR-nr.r LBF afdelingsnr.r 4100 mmunenr,: 165 ing 4 - Syd Uglen/Sp etten m.fl., 2620 Albertstund 2620 AibertsJund.lfaxt U4364 s20r Tli/faxr / P nr.: Leiemal: Bruttoetageareal Antal lejernsl 5 bjemals- Antalejemeb- Ahene familiebol'ger Almene ungdomsboliger la ,0 0,0 0.0 BoliqoDlvsninoer iah 26.5\ Boliger fordelt pa antalrum: 1 rum 2 rum 3 rurn 4rum rum HEla[: Pleiebolioer (eldreboliger med tilknl4tet serviceareal) Enkeltv-relser (uden selvstendigt kokken) Eofeellesskaber (individuelvkollektjvt) Erhvervslejemel Beboerhus Institutioner 1 pr. p6begyndt 349 /91, 60m' 2A,C!!trser/carporte ,2 -etemdlsoplysninqer i alt r 318,2 rj o_ Matrikel nr,: BF m.fl.vndsloselille by, He6tedvester BBR'ejendomsnummer: m.fl. Skaringsdato byggeregnskabjdrift : iliteter 09 installationerl Lejeoplysninger for boliger: Vandinstallation: Enstrenget vandsystem Affald: Kihesonering af affald, uden for boligen Forbrugsm6ling: vandmeling, individuel Varmemaling, individu l El maling, individuel Dato for ejeforhojelse: Ny leje pr. m' pr. an b07 Foftojelse pr. m'ikr. 2l Forhojelse pr. m' idl" 3,sgr/d telse i.lt pa arsbasis.l detaf: OkonomEfdetinqen Budgettet er godkendt: Beboernavn f* Y ' rrl a

4 Arsbudget for 2OO7 Afd.4s UDGIFTER Konto Note IEKSI Regnskab 2005 kr. 1,000 Budget Budget kr kr. 1.O0O tt r23 2 I I 9 l0 l1 t2 Offendige og andre faste udgifter Eiendomsskatter Vandafgifl/kloakbidrag Renovation Forsikringer Afd, energiforbrug til foreni 2,19s Offentliqe oq andre faste udoifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Heraf dekket af henleeggelser Istandsettelse ved frafl )tning Heraf deekket af henleggelser Serlige aktiviteter Diverse udgifter, incl. beboerraktiviteter Variable udqifter ialt Henlaggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsettelse ved fraf lytning A-ordning 2.6t Henlaqqelser ialt Samlede ordinere udoifter EkstraordinEere udgifter 126 L3 Afskrivninger Ydelse vedr. len til bygningsskader 2.66I Iab ved lejeledighed m,v Dekket af tidligere henleggelser Tab ved fraflytninger Heraf dakket af henlaeggelser Andre renter Korrektioner vedrorende tjdl ere 5r t7 0 0 Ekstraordinaere udqift er ialt ifter ialt 15, overskuo

5 Afd. 4s Arsbudget for 2007 INDT/EGTER Konto Note Huslejestigning i o/o Dato for stigning Regnskab 2005 kr Budget Budget kr kr, t4 Ordinare indtegter Boligafgifter og lejer: Lejligheder Erhverv Institutioner Ga rager/ca rporte Forbedrjngsleje kokkener Forbedringsleje r ) ) Diverse arangementer Ekstraordinere indtegter 202 Renter 203 Andre ordin ere indt egter: 27r 0 r Dritusikring, huslejesikring og anden lobende dritustotte 1r Korrektioner tidlioere 6r ialt Antennebudget Der kan forekomme afrundingsdifferencer i budgetkolonne 2006/2007

6 Afd. 45 lrsbudget for 20O7 NOTER 1. Nettoka pita ludgifter Ydelser (renter og afdrag) Ydelse vedr, udamotiseret lan 2. Eiendomsskat 34 0/00 af kr , Vandafoift oo kloakbidrag 40 m3 dkt. 44,73 MSlerleje Overfgrtil konto 118 beboerhus Renovation Renovation r I 5. Forsikringer Bygningsforsikringer Motorkoretojsforsikringer Andre forsikringer, Erhverv Afdelingens eneroiforbruo El-udgift: Kwh ; kr. 1,45 Abonnementsafgift 9 m6lere KommunalAndel Energiforbrug ialt , Bidrag til forenino Administrationsbidrag = kr pr. enhed 380 lejemdl 311,2 enheder Bidrag til dispositionsfondi 311/2 enheder i kr. Bidrag til foreningen ialt kr

7 Afd.4s Arsbudget for 20O7 NOTER 8. Renholdelse Personaleudgifter: Afdelingsieder Lon ejendomsf unktion erer Lonrelaterede offendige udgifter Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Regulering feriepengeforpligtigelse Ovrige personaleomkostninger -Refusion inspektf,rordning Personaleudgifter i alt: Lokaleudgifter: Drift af ejendomskontor Dift af materiabgerd Lokaleudgifter i alt: Anden renholdelsei Skadedyrsbekampelse Snerydning -l llkaldeabonnement Falck m.v. Ovrige renholdelsesudgifter Anden renholdelse i alt: Renholdelse i alt: 1 ansat 5 ansatte ,793.7A r s s Almindelio vedlioeholdelse (29) Prim.ere bygningsdele (39) Komplefterende bygningsdete (49) Overflader, belegning, bekledning (59) WS-anleg (69) El, antenner, mekaniike anleg (79) Koleskabe, komfuret inventar (89) Have- og friarealer s Planlagt oc oeriodisk vedlioeholdelse oo fornvelser (29) Primere bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belegning, bekladnjng (59) WS-anleg (69) El, antenner, mekaniske anleeg (79) Koleskabe,komfurer,inventar (89) Have- og friarealer -Overfort fra henlaggelser ,

8 Afd.4s Arsbudget for 2007 NOTER 11. S erlige ariviteter 203 Andel af facilitetsdrift Beboerlokaler: ue.: Vinduespolering Inventar og service Husleje, el og varme 118,3 Vand Udgifter iforbindelse med udlejning Konto 118 i alt -s I Diverse udoifter Eoligselskabernes Landsforening Beboernavn, radighedsbelob Beboermoder Beboerfester Kursus/konferencer Beboerblad Nevnslokale Aktiviteter Ovrige udgifter Afskrivninoer Anlegsaktiver: Kokkenudskiftning, etape 2 Saldo Afskrivning i 2006 udgor Restil afskrivning Afskrivning i 2007 udgor Renovering af forbedring af lejemal Saldo Afskrivning i 2006 udgor Rest til afskrivning Afskrivning i 2007 udgor Ombygning af beboerhus Tilgang 2007 Afskrivning i 2006 udgor Restii afskrivning Afskrivning i 2007 udgor

9 Afd.4s Arsbudget for 2OO7 NOTER 14. Bolhafoifter Lejllgheder: Husletestigningpr.1,1,2007: 3,59o,o 12 mdneder a kr ,0B Antennebudget udgifterl Overskud regnskab 2005 Serviceabonnement Afdrag og renter til antenneanleg Afskrivning antenneanleg Administrationsbidrag Indtegteri Lejerindbetalinger -147, Antennebidrag pr Antennebidrag pr. 1, Antennebidrag pr ,00 123,OO r23,00

10 Afdeling 4 - syd Huslejen i afd. 4 Syd stiger pr. 1. januar 2007 med 3,59olo hvilket svarer til en stigning p5. kr. 21W, m2. 1% husleje udgor i alt k De iforhold til budget 2006 er (1.000 kr,): Konto Tekst Budget 2006 Budget 2007 /Endring r r Nettokapitaludgifter Ejendomsskat Renovation Forsikringer Felles energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Almindelig vedligeholdelse aktiviteter Diverse udgifter Henlaggelser til planlagt vedligeholdelse Henleggelser til istandseettelse fraflytn. Henlaggelser til tab ved fraflytninger Afskrivninger pg forbedringsarbejder Ydelse ved Bn til bygningsskader Leje instititutioner Renteindtegter t , s r t2-7 2B s B l Planlagtog periodiskvedligeholdelse Istandsettelse ved frafl )tning ,4ndringerne pa konto 116, 117 og 130 har ingen jndflydelse pe husjejeandringen udgifterne pa disse kontitages af henleggelserne. Til disse endringer kan der fojes fdlgende kommentarer: Konto 105 Nettokapitaludgifteri Besparelsen pd nettokapitaludgifter skyldes dels en omprioriterjng i 2006, dels at periodiseringen af 5. termin p5 de konverterede 16n er ferdiqafskrevet i Kontol06 Ejendomsskatter Ejendommen vurderes hvert andet 6r. Naste vurdering ef 1. oktober I det mellemliggende Ar foretages en 6rsregulering af ejendomsvurderingen. Ejendomsvurdering pr danner grundlag for ejendomskatten i 2007 med en budgetteret stigntng pa 30k. Konto 1O7 Vandafgift Vandprisen fra 2004 var kr. 36,04 pr. m3, a 2005 var den kr. 39,29 pr. m3, hvitket er en stigning pd 8,27olo. I estimatet 2006 er prisen kr pr. m3, som er en stignjng pa 4,64010 i forhold til regnskab Der budgetteres med 8,59olo i stjgning i Der er taget hensyn tilforbruget iforhold til regnskabet for Vandbudqettet er overfortil konto 118. L:\ADM\OKO\FALLES\Budget200nExcelskema til budget\budget 2007 afd 67 komrnentarer

11 Konto 109 Renovation Forbruget holdes pe 2005-niveau, Med hensyn til priser budgetteres der med en stigning pa 3% i forhold til estimat 2006, der er beregnet pg priser opgivet af kommunen. Stigningen pe skyldes en post pg storskrald pg ca. 54.OOO kr. i budget 2007, der i bu;get 2006 var sat til nul, Konto 110 Konto 111 Konto 112 Konto 114 Konto 115 Konto l16 Konto 117 Konto 120 Konto 121 Konto 123 Konto 126 Forsikring Der budgetteres med en stigning pe 3olo i forhold til estimat Felles energiforbrug Der opnas en besparelse i forhold til budget 2006, da VA har indgaet en fordelagtig fastprisaftale med Nesa. Elforbruget for beboerhuset er budgetteret pa konto 118. Administrationsbidrag Administrationsbidraget er budgetteret med de satser som er vedtaqet D6 VA,s generalforsamling i maj 2006 ved godlendelse af foreningens budg;t for 2OOl. Varmeregnskabshonoraret bo.tfaldet fra r 2006, Renholdelse Besparelsen skyldes mindre udgifter til Afdelingsleder lon, feriepenge regulering, drift af ejendomskontor samt snerydning som er overgeet fra ekstern til intern arbejdskraft. Almindelig vedligeholdelse Udgifterne pa 115 er nedjusteret iht. Tjdliger ers forbrug og fordi at der er fl)tte flere opgaver til konto 116. Planlagt og periodisk vedligehotdelse Forbrug er iht. Aktivitetsplanen, dog vil nogle af udgifterne til nye kokkener i 2006 blive flyttet til 2007, da vi ikke regner med at bliver helt feerdiqe i Istandsattelse ved fraflytninger Det budgetterede forbrug er baseret pg det stigende forbrug der ses i 2006, udgiften dakkes af henlaggelser. Henleggelsertil planlagtvedligeholdelse Henleggelserne er inflateret i lighed med langtidsplanen. Derudover besoarelsen Da kr. ved konverterjng af l3n anvendtil ekstraordiner ogning af henleggelserne I overensstemmelsemed henstillingen fra Albertslund Kornmune. Henlaggelser til istandsattelse ved frafl ytninger Henlaggelserne skal ved udgangeaf eret vere ss atore at de svarer til et ers forbrug. Der ses en stigende tendens i forbruget og henleggelserne er dejfor nodt til at stiqe ior at opretholden tilstrekkelig opsparjng. Henl.eggelser til tab ved fraflytninger Henleeggelserne stiger for at jmodekomme krav om at skal udgore BOo/o af tilgodehavende hos beboerne. Afskrivninger pa forbedringsarbejder Kokkenudskiftning etape 2 bliver feerdigafskrevet i budget 2007, o9 der budgeteres med en ombygning af beboerhus, som afskrives over 5 gr. L:\ADM\OKO\FIELLES\Budget2007\Excetskema tit budget\budget 2007 afd 67 KOmmentaref

12 Konto 201 Lejeindtegter Lejen til institutioner mindre end budget 2006, da afdelingen selv har overtaget den ene institution til ejendomskontor samt beboerhus, dennes leje budgetteres sammen meo oen almindelige leje, Konto202 Renteindt egter Forrentningen af afdelingens mellemverende med foreningen udgor 1olo i 2007, i henhold til beslutning truffet pe generalforsamlingen. Konto 2O4 Driftssikring, hustejesikring og anden tsbende driftsstotte Drjtusikringen aftrappes gradvisl for helt at bortfald efter Br L:\AD[,,]\OKO\F, LLES\Budget2007\Excetskema tit b!dget\budget 2OO7 afd 67 kommentater

13 t;; +!E t; l 3 F t; 3 t : l * t : l = EI;!l F F 3 3 P s E 6 x i d 3 t; l{ t< li ti FIR slg9 9 p ; tr<!,e i tf.s.e a I -& g E 9 3 E E E $ 0 E 9 e _& g E I o E E E a. ; Sr il

14 Aktivitetsplanfor afd. 67, VA 4 syd Konto B krivelse Eiersyn og malinq af bradder i trebind l Renove ng af betontundamenl /induerogdorelfacade, lobendevedlioehodelse Dore i indervegge, udsk ffning Ovenlys /roglemme, udsk. / rep Indkob atmaling lilfacadeb6nd he!n, qavte, skuer Indlobaf malngnl hoveddore, danlasser vindue hdkob afmaling tilodv.have dore, vlndler os facader l5 hdk6b at ma ing tilbaldakinef qnder overfl ader ydervaqge, kompleilerende 0 ' Indeda99eoverflader, maling f yttebotrqer, auve 50 Elableringaf lliseribruse.iche-flyltebotger vdrum- malng ved flytning vadrum. afrefsn nq / vedl oehotdetse Iaqbeagn nq, eflebyn af llqe Kloak ilerran, lobende renovering ' , Af ob, seryiceabonnement Faldstammer/aflob rep/udsf T5 Sanltet, udskiining lobende Nedlsb / tasender, udskiftniis ' Vardinst. lal orer vedligehodese rorn v Vandafi aturer, udskiitning vedligeholdelse og afsyrtng aftermix elysning iallesarealer t00 Be ysning l llesarealer, vedigeh. og udsk Elinstallationer, lobende vedligehotdetse

15 1166,11 {ntenneanl g 20 ldstyr ilallesrum, udsk. EDB, kopimaskine m.m {qle-,,fryseskabe 120 Kole/fryseskabs udsknninq Koklen'nvenlar, vedleeholdelsehve [okkene EDB-udstyr 25 EDB udstyr Redskabedmaskine laktorer 25 Redskaber/maskiner - udsk. af handverktoi Redskaber/maskiner/traktorer 0 Redskabetmaskiref, jndkab fl ishugger Redskaber/maskinefl.aktorer 300 Redskaberhaskiner, vedligeh./udsk. komprimator Redskaber/maskiner/haktorer T5 Redskabe/maskiner, vedtigehotdetse / rep Redskaber/maskinettaktorer 0 Calporle rep og vedhgeholdelso Udhuse /slure, rep. skue Hegn /mure 09lager lobende udskiflning Ny belagning p-prads Svanen 7? Ha.en r-pladsbeleg n9 0 \y belegning p-plads Ouen og Speltef Prladsbelagning rep. pa alb flader !El s!ins 100 Sribelagning, udsliff ninq l A AffaldsprcJekt med !plal'hins 100 3epanlnnq. tr nye protekier leplaii!ins, ved igeholdetse

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1901246 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR201400649 Side 1 af 4 1705 BIG 1705 / Lejer 26022014 19:00

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 211

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52% 1 2 For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 52% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

l-lr..rs== EIELTE 5==lL.'rEE.=* i.i

l-lr..rs== EIELTE 5==lL.'rEE.=* i.i l-lr..rs== EIELTE 5==lL.'rEE.=* i.i ungesboligservice.dk I/S Mille Kathrine Pedersen Sca nd isboligerne Brydes Alle 21, Lejl. 15 23OO København S Tuborg Boulevard 12 DK-29 Hellerup Tlf: 33 11 11 Fax. 33

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere