GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1 1983

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Berelniflg om sko/elfret SKOLEAR 1983 MIDTJYSK BOGTRYK, GRINUS rtv

3 Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: 8-12,25 og 1 WO-l6.00 mandag-torsdag, (fredag JO). Skolens aclrl';>'(': Skulcg3dc 15, 7200 Grindstcd. Birte HUII',ud - lngu-maril' Toft - Aage Vinter. Giro Teldon (05) Kostelevernes drcngcafdcling. Teldon (ki. l-uo-1s.30 og U.30) Lærere: (05) Elt'vcr: (05) Det nye kollegium. Telefon lærerc: (05) Elever: (05) Kostelcvcrn{'S pigc.:lfdcling. Telefon (kl og ) Lærere: (05) Elever: (05) Skolebestyrer: lorgen Howard - Tr,"l.'fft'lid på skolen: kj og (freclag ), tell'fon (05) ViceinspcklOr: Pt'ler Nielsen, telefon (05) (privat). Skolens bestyrelse: Kammerherre J. HOlrup, lorgen Howard, Birte Howard og nrkitekt MAA (hr. Hoirup. Skolens tilsynsforende: Amtsviceborgmestl.'r A. (hl Ander5en, Grindsted. Skolelæge: Lægehuset - Telefon (05) Skolesundhedsplejer5ke: Birthe Krog Ander5en (træffes via skolens kontor). Lærern\det: ~ormand: Troels Gydum. Tillidsmnnd: Ivan L1rsen. Sekretær: Marna Brunebjerg. Kostlærere: l'igcafdelingcn: Mnrna Brunt'bjerg.lilly Bandholz, Hanne-Lise Hanst'n. Drengeafdelingen: Arne Nielsen, Torben Mathiassen, Ivan Lar5cn, Jens Peter Dahlmann, Troels GydUIn og Jens Frydenlund. ÅRSFESTEN fordag dell 18. jimi 1983 Kl Grt!cmlforwlllliuS i L. Kl Spis"itrs (/ilmrldi"s "om'rudis.!. Kl.., 9.30 K<lff~, mier + I,'S/ i gyllmn,;lik><llcu. KJ f"c,/m slu/. l

4 HE 9Ø PP HB Grindsted Kost- og Realskole Cfoprenet som privatskole i 1902 og har siden 1917 hofl ret til Ol dimittere til alm. forberedelseseksamen (præliminæreksamt'n) og fra 1956 til mellcl1l- og rea1t'ks.1il1ell. J 1963 dimittetedc's rorsje gang elever ll1... d rcalcks.1111en eflu '11'11. Skolen har bornchoveklasse, fuld gwndskole og 10. klasse. EftCT den ny skoldovs ikrafttræden indstiller skolen nu eleverne 111 folke. skolc ns afg'lllgsprove og folh-skolclls udvidede afgangsprove. Skolen har i indeværende skoleår 117 kostelever og 135 bydewr. Skolepenge Byelewr: 'IO Tater a 70,- kr. Kostelever: Se side 8. 3

5 Hjem - Skole Efter forsbg fra forældrene holdet skolen ~åb('nt hus-dng" den 21 i hwf mlined; men sll.vel by- &om kostdevforældre er til enhver tid n1(>get velkomne ti! ni kontakte skolen og deres barns lærete, IwisdeT opstår sporgsmm i forbinddse med skolegangen, som de onskcr nærmere belyst. B('SOg pli skolen: forældre er altid velkomne (dog se T vi s... rnc,n! man ved besog pil kollegierne henvender sig til den vagthavendt' kostlærer). Fils/e arrmzgt'1u('l1ll!t: Forældremøde torsdag for dterårsf('rie. Forældremod(' 7. kl.: torsd.lg for vinterferie. Forældrew('ckend: 9. og 10. april Skoldes! for bornchavekl.-4. kl.: torsdag for p&skeferic. Gril1dsted Kost- og Realskole og del1s fo rældreforel1illg Hvorfor 1'11 foripldr1ormills? Som det sikk"ft ikkl'cr alle bekendt, et foreningens formmsparagr~f - at knytte og holde forbindelse mellem elevernes hjem og skolen, &an1l at give elevernes forældre indseende med og indflydelse på skolens virke og ledelsedet er dem1ed antydet, (1\ man som forældre gennem foreningen har mulighed for at få &ine meninger hon og herigennem til en vis grad have medindflydelse på hvilken politik der fores, og hvordan denne fores ud i livet p~ vore borns skole. For,l'!drr/or.'"htg.,,,,, Myre/s,': Fnl l't~l,;trr: "m T o(t L'~ld DuM. I. P. Mud;;m. Trods Gydum, L""k '''''~t'''' Ingrid Mud""1I II)( Ås.' Mvrlru"...,. (]"r,~m B<"t!JlIk.. l~'t (r,nwr""d, ).

6 Vi vil derfor gt'f11t' opfordre såvel gamle som nye elevers for.ddre til at komme frem med ideer og tanker, som! kunne tænke jer, skolen kunne bruge i sin dagligdng til gavn for vore børn_ Selv pli en god skole - som vi absolut mener GR INDSTED KOST- OG REALSKOLE er - kan der naturligvis opstil problemer. Ogsll ht'r kommer forældreforeningen ind i billedet. Pli sin Mlige generalforsomling har foreningen valgt en styrelse, som l til enhver tid kan kontakte, ogsll hvis der eropst&et et problem skole, barn og hjem imellem. Derfor forældre, vær med til at gore vor skole endnu bedre - brug jeres stemme gennem forældreforeningen. Ved indmeldelse bliver forældre automatisk medlem af fo rældreforcmngen (k r. 50,- pr. :ir.). Med venlig hilsen For.ddrebe;;tyrdsI'11 "<.;LI< Kostsleo/en G",.bIM 1w<I- o.: R."IJ.,oJ, 1_ KM'''' l. I IQ"..Ih~",n~, <,p"'... 1 \A ø. "I< I 11,,,,,,,1 ir", "1, L..o... n~ o; I't!«~,...",... " 1t",J,I,", B,f.lk.<k ~ R<,"" k "II,~,..!k"","h.,,.ki.>..., Iii An",,~, Kostskolen har plads til H piger og 75 drenge.. Der fores tilsyn med kostelevef11l's lektielæsning. - Kosteleverne deltager i ca. Ih timl's arbejde daglig (havearbejde, oprydning osv.). HjetlHejse-weekend: Skolen skal have SKRIFIl..1G MEDDELELSE fra for,ddrene senest 3 dage for hver hjem rejst', (alts.i tirsdag). Skolen t't lukkn i aut' ferier ifølge fericpbnen. (Sl' side IO). N lir eleven slutter sit ophold på skolt'll. må vedkommende selv sorge for at mt'dtage sine ejendele, såsom cykel, radio osv. 5

7 Hvem kan komme på kostskole? Skolen optager fortrinsvis kostelcver fra 3.~ 10. kl - J ganske særlig!' tilfælde optages dog også kostelever til de mindre kl(lsser! For at opholdet kan forlobl' så godt SQffi muligt, s<~ner vi det som en betingelse, at vi inden optagelsen har modtaget skolepapirer m.m., hvorefter vi arrangerer et mode med såvel elev som pårorende her på skolen. Vi har i nogle tiif.. dde måttc! afvise optagelse, fordi vi mente, at eleven ikke passed(' ind i vort milja. Kostelevernes udstyr Skoletaske, kuffert, pnpirkurv, arkitekt!,lmpe, samt (''It. bord- cher standl.'rlampe. l dyne, 1 pude, 1 ml1emadms, 3 dynebctræk, 3 pudebetræk, 3 lagner, 1 plaid, 6 håndklæder, 1 vasketojspose. ALLE EJENDELE TYDE LIGT MÆRKET MED NAVN. Man må gerne medbringe sovepose dier uldent tæppe ti! weekendture, s.1mt cykel (Knallen er desv'-l'rre forbudt). 6

8 VI VIL GERNE INDSKÆRPE FØLGENDE: Pakker, som for.. ddre eller pårorende sender eleverne, må ALDRIG indeholde PENGE. vil man af en eller anden grund sende ekstra penge, må det ske enten gennem skolens kontor eller til 8:lnglærcren. Hjemrejse Kostelever skal b&le efter fener og we~ kend-rejs(' r mode på skolen m den kl :1ftenen for forste skoledag. Bliver man forhindret, skal meddelelse gives p~ kollegietelefonerne (se side 2), mellem kl og Hjemmet bedes omg~ende undl'm.'ue skolen, såfr\'mt en l'lcvs tilb:lgerejse:lf tvmgende gtund er blevet udskudt. Ved hjemkomsten skal man melde sig hos den vagthavende lærer. Lommepenge Indtil 12 &r kr. 30, år kr. -l0. over 1 S M kr 50,- 7

9 Betaling for koste/roer!o månedlige mier ti kr ,' h\~lkct mkludererophold, skolepenge, bogleje, ugepenge S.1rllt vask, (uldnt ting undtaget). For nyindmeldlc kostelever bet:lles: Depositum kr ,- (reguleres irak! med opholdsbetalingen og tilbagebetales ved afrejse). Elcvforsikring kr. 50,- (årllg pr.r:tli~). Koncerter, teatenure, udflugter o.hgn.: Gl. kr. 700,- ru-ligt. Ocr betales kvartalsvis: august, novcmb<.'t, februar s.1mt maj måneder. For dever ankommct efter august bcullcs juni måned men. Enhwr udrndcldsc må ske ved et skolckvartals begyndelse, gældende fra dns udgang. dog kun udmeldelse foretaget dter 1. februar forsl træde i kraft pr. ']. juli. Enhver indmeldelse er bmdt'nde.5mrcmt en mdmeldelse trækkesll1b.1gc kon for det nyt' skolears begyndelse betales I. kvanal. En uges lejrskolcophold er oblignlorisk muldst en gnng i klasse. Udgiflen nndragcr ca ,-, Alle elever i 9. og IO. kbsse skal have do/ty -ty1da og daleng - eng/da ordboger (Gyldendal). Bonkomnc hoger samt beskadigelsc af skolens materiel skal erstattes af forældrene. 8

10 Ved indmeldelse Dabs- og vaccinotionskort. Fora ldn. s CPR-nr. (kun for d~vcr Undl.'f 16 ilt). $,lmt syg<.'slknngsgroppe og famihcns I."gc. 9

11 Kostsidens dagligdag , AS-10.OO 'J 2.55 l UO "] Vækning. Værelset ordnes. Morgenmad. Skoletiden bcgynd~'r. Formiddags!e. Middagsmad. Skoletiden slut. Oprydning, ha\'e:ubcjd" og lignende. Fritid. L,"l:s("stuc. Aftensmad. Derefter m" skolrn ikke forbdl's liden spct.-id tillnddse Læsestue. U.OO Lys~ t slukkes hos de I1undrc elever Lyset slukkes hos dl',1.,ld511.'. Ferie- og fi'idage 1983/ : 1984: ForSIC skoledag.... torsdag dl'n.t, august (kostclevt't moder dag('!l for) Efterårsferie oktober julderie. 17. deccmber-4. januar Vintl'rferie..., februar Pdskeferit'.... H april Store Bededag maj Kr. l-limmelfartsdagsferie maj-3. juni Pinsderie U.juni S dkld I stes ae ag tifs{us Id'l en_. )U111 (Enkelte klassl'f kan forvente at komme hjem I dag tidligere). 10

12 Ordensregler FORSØMMELSER Save! for skolc'ns som for hjemnels skyld, må enh'lt't forsommdse skriftligt eller pr. td("fon mrodehos skolc'n. GYMNASTIK Ønskes en elev fritaget for gymnastik, 5k(11 der fott' ligge skriftlig mc(ldclclse fra hjemmet, For fritagelse i ('n 1.lmgere periode kræves ægealtl'sl. KARA"-'TER OG KO!\.'TA"-'TBØCER T re gange årligt, l DECEMBER, MARTS ogjuni, Ur eleverne i kj. h... nholdsvis skolcudt~lclsc' og kamktcrblad med hjem til forc\isning. 1 ovng! er for,:ddrc'llc :ljtid vdkomnc ril ar konwkl\' skolen. KNUSTE RUDER m.m. Al skade på skolens mall'rid skal ~I ru ks;l nmddl"s og må erstattes. KONF[R~'AllON S.Urcmt hj,-mme! Ikke h:u m('gct pr.'ss..'rcndc unsk.. r om, at barnrl forbcrcd('s hm hjemmels pr,lo'st, vi] skol{,11 forest:t at konfirmandforb.. rcdds... n for...- går hos "'11 nf Grindsted 50gns præster, dn... r villig... til nt modtage hornene (fortrinsvis fm 7. kbsse). Mandng l'fter konfirmationsdagen er fridng; kostelever mod':-t p:l ~kol,'n mand:>s nft.:-n. 11

13 FRIKVARTER Skolen giver gerne byeleverne mulighed for at besorge ærinder for hjemmet. men eleven skal i hvert tilfælde sporgt' om tilladelse til.:!t forlade skoll'n. GLEMME5KABI:T er ti! st<ldighcd nit for vclforsynt't ml d ting. der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. 01'1 kai! derfor ikke kraftigt /lok II('1I51illfS lil hjmllh<.'ue. Ilt $ko!t'rel... visiller, overloj o~.,. miprh>;; ull,ri navn. PENGE OG VÆRDI GENSTANDE må aldrig opbe\'ares i frakkelommer eller tasker, 2~~ men skal deponnrs hos en lær"t db på kontorel lil,, ' R 3,k,I";d,,,, 'ph",. ') ""0::--0 Der nhi. ikke modtages bl'"sogaf fremrnt'de p5 v.welst'rne uden tilladelse, G.l..'Ster bedes farsi henvende si~ hos den vagth,lvendl' I~Tcr, Eleverne fra den cnc gang m~ ikke komme på de andre gange uden tilladelse. Hver elev får udleveret en nogle til sit v;t'relse. Dennt' nogle er man ansvarlig for og har pligt til at erstatte, hvis den bliver tabt. D':ll elektriske instal1mion må undt'r ingen omstændigheder rnres. 0ddæggrs nogt't af skolens materie!, skal dt't straks meddeles. (I tilfa~ldt', hvor forsikring.:n ikke dækker, er for;-cldr.:ne erstatningspligtige). Man m5 under ingen omst<l..'ndighcder Mnt' hvt'rk('n IOj eller penge af hinandl'n. Elever fm 8. skoldr m~ ryge, når.te har hjl'mmets tilladelse. 12

14 Skolens lærere 13

15 -...

16 1\i2, 15

17 Sk"le", knnt!>. ",ed Ing'7-Mdrir Toft 0: 8i.t.' HOI<~m/ SOm mj,jrlltjd'7r. 16

18 Fritidsbeskæftigelser Bad I oommerhnlv,\rl'! b.'nyltl't vi Grindsted Fnlllftsbnd j udstrakt gtad, hgesom s\ omnlcundct\'lsnms.::n for 5. og 6. klasse og$.horcg,ir her. [\"mtcrhulv.lh'! nrrangen't skolen korsd lil Hdlc-hall... ns svomlllchal. (elcwrn... bt..1:alrr sdv kotse!en). Badminto/1 Årt'! rundt,trrangetet vi p.'vnligt b,ldlllllllomurneringet i gymnastiksolien s.lmt i lynghalll'n. 17

19 Fodbold! sommerhalvårc! udcndors. l vimerhalvæ-et indendors i Lynghallen. Go-cmot Med forældrenes tilladelse kan det dyrkes på Grindsted Co-curt bune, (beliggende lige udenfor byen). Håndbold foregår på Ungdomsskolen samt i Lynghallen. M l /sikundervisl1ing forcg&r på Grindsted Musikskole. Ridl1il1g foregår på Grindsted Rideskole. Sejlsport foreg/le via Crind~ted Sejlsportsklub,!8

20 "I"... "... ' /9

21 Skak fofl'går i Grindsted Sbkklu b. Skøjteløb Lige udenfor Grindsted ligget :2 Store søer, som vi bl'nytter meget til SkOjtl'1ob I vimrrs..-cso!lell. Sport Næsten alle former for sport k~n dyrh's. I p('riodcn \. sept.-l. maj lejer skolen Lyngh;;!llcn 3 dagl' ug('ntlig. Tennis fofl'går vio Grindsted Tennisklub. Endvidere kan man på Ungdomsskolen ( Irige), i perioden septembermarts vælge mellem fnlgende bg: 8<!tik, biologisk lwrksted, bloll1strrbindil1g, j)()/dspil, drm~k, da/a/,l'rt' - EDB. rimmiltik. ell,k/rallik, folkt'dml~, fommin&- jolokur$lis, frrl!lsk, f.wdsdsl,w(', [ljrslehj.-dp, seografi, gmfik, Il~lell - nms rq;t og p/rje. hjemkrmdskab, 11IISgl'nlillg, JWlldllrbtjde, jastk1lrsus. kmwlik. kjo/esyliing. k'i{lliertkon'skok kris/i>udomlrdigio/l./atm, leder Iril.'ning~kursus. /.-l!demrbl!jde. /I1nskillskrit'l1hl& modl'lbysllill& motorl,wt'. patchwork os quiltill& porcl'lænsl1h1'il1g, wdioit'knik. resllillg og /I1(l/mWik. n'gllskabsforing, ~Vt'j5t'kllrsus, slojd, sp,'cilllwld<'f1.,isllillg, stmlgbygllill8 og l'irk0'5tobllillg. striklills og hækling, s/oltt'lilldrrvisnillg. tilskil!rrkui'sus, tr,lktorkorckort~tt'ori. tmmpolill5pril1g. Iril:skæriu& tysk. jormra!istik OS t,irkscmrllcdslært'. 20

22 2J

23 Turen til Livø I,bg,-nc fr" "II nwu d,'n 30, Jugu" (Om "'("g"n~n,,\ "S ",,-.I,1,-n 2... plc'lnb~r "m d,,'rm,jj.ljo;en, vjr h.'~,kol,-n r,-kk,, ud i r~ d,' ",nt,:i"bl,>r. ug afhold,,'"..,,,,1,,, Iq",k,,\, pj,,,'n LJ\'(1, LllnfJ""kn. Lil l.l'ii'"k!.:ct(.r'sc f"r!.r./", (01,11<111'/,./, U "Sd"",,, 1<' II 1,)lh':' ",d.'. Hd/",,, Sl',"m"c '11'([,-,ul lils" "",,/ f,rts,-n. 22

24 D"<'II<' l;,,)$td,'l'rf "jkobl"r I,l';;;;rt. 23

25 TI/rell til Livø 6r.1'",fll~lm 11l1{1t'T ild... 0/,1<,,4 k,m lwr,.,",'... ''''1-

26 Fastelavn hele daw'n

27 ,. _6

28 Hdlr s,lr /11 de _ fm BH-kl,,~Si'''. 4. k/"",, 27

29 Skolebiblioteket Skolebiblioteket, hvis formål er (I t tjcm,- skolens undervisning og give skolens elever :ldgang ti! nyttig og udviklende læsning, er i stadig udvikling. hvilket ses af den voksende bogbl'swnd, der nu er pilen bind, agaf udliinsrallet, der hur pusscn~ På biblioto.>ket har man mulighed for:11 finde det, man sbl bruge til at lose stillede opgaver i "faglige timer«, og samtidig h:1f man lejlighed til at udvikle sig gennem oplevdsesb.-sning. Skolebiblioteket optræder som kontaktled mellem skolen og»amtsccntralen for Undervisnings1llidlcr ~. hvorfra lærerne i vid udstrækning henter supplerende materialer til undervisningen. Bibliolcks.1rbcjdet fungerer pil den måde, at alle skolens klasser h:u en ugentlig time, hvor de kan komme p-' biblioteket og Mne. Desuden har klasserne mulighed for at have et klasse- og/eller klasseh-'ndbibliotek omfattende kbssetnnels aktuelle hhv. skon- og faglilleril.!re titler st~ende i klasselokaleroc.! forbindelse med emnearbejde er biblioteket behjælpelig med at frt'msbffe egnede gruppesæt, der!ilter.w! dækker emnet. PN 28

30 29 2

31 Birl},r KroS Amlrr>m. Skolesundhedsplejen leg har nu v.. ~ret ansnt som skolesundhedsplejerske her på skolen siden november 81, dog med afbrydelse p.g.a. orlov. Min opgave har været nt screeningundersoge eleverne 5.1mt eventuelt tale m~>j Jt'm om sunjllt'd51ll<\>55igt' prom, mt'!" 0 0 do:vci Ilt ~ l,v"".1"8. E"uviuCJt' gore eleverne opm.1..'rksommo? på ansvaret for derc"s egen krop - eller sagt på en anden måde - sige til, når de fok-r, at de ikke fungo?rer, som de plejer. EIO?verne og også den.'s forældre har 5å mulighed for at henvende sig på mit kontor eller pr. telefon få en snak om situationen i min ugentlige træffetid. [ BH-, 1.-, 5.- og 9.-klasserne har jeg deltaget i lægeundersogdserne. l 9. klasserne har vi haft en snak med erhvervsvejlederen for derigenne-m at sikre, at eleverne ikke vælger et job, som de nf sundho?dsmæssige grundo? ikke kan klare. JO?g har også deltaget i sundhedsundervisningen på alle klassetrin. ElewrnO? har været meget intero?sserede og har arbejdet videre med emnerne på klas ~" Jeg har et meget godt s..1mnrbejde med skolens personale og håbu, detto? må forts..-crte fremovo?t. Birllu' KroS A"ders,-" 30

32 Ungdomsskolen i skolen P:i skolen l.'t der rige muligheder for en positiv udnyttelse:lr fritiden, idet vi her har en :lfdeling:lf Grindsted kommunnlc Ungdomsskole. Dette betyder. at vore elever OVC'f 14 år har ca. 65 fag at vidgt' imellem. det være sig skolemæssige som dansk, engelsk, tysk, historie osv" men ogs.~ kr('lltivc som slojd, ker;lmik, læderarbcjde og mere sponsprægt'dc som vollcy- og baskctb'll!. Ot'T har i de sejleste år V.:l'rct god tilslutning til ungdomsskolen, og l år har ca. 70 % af vor~' dcvi.'t deltaget i undervisningen, der hur fundet sted, dds p,i den kommunale Vestre Skole, dels her pli skolen og dels p1llcjrskolc i det smukke område: Vork bakker ved Egtvrd. Delle samarbejde med byens unge mennesker anser jeg for meget værdifuldt, og mange kontakter og varige venskaber er opstkt i ungdomsskolen. Vi har i :1r p:1 skolen haft pruveforbl'redende undervisning i maskinskrivning. Desuden har vi haft hold i slojd, volley- og basketball. Der har i år beklageligvis \wrel en faldende modeprocent og et lidt storte fmfald. Med håbet om, at denne tendens i det kommende ru- vil vende, vil jeg udtrykk(' en tak for godt samarb('jde i ungdomsskolen i den forlobne s.:~son. PN Ekstraunderuisning i engelsk Da jeg begyndte her pa skolen, kunne jeg ikkl' el hak engelsk. Derfor begyndte Jeg med d('! S..1lTIme,11 f.1 t'kstraundervisning. Jeg har nu hnft det i godt og vel ('t halvt ilr. Vi start('r m('d nt b.-se op, sil oversa~tter vi, og bageft('r har vi grammatik på tavlen. Sildan kurervl 3ILmer 0111 ugen. DN hnr hjulpet frygtelig godt - nu kan Jeg folge klassen. Jeg synes, jeg kan anbefale andre at gore li'solll j('g, hvis de n.-cnger til det. BjanH' Rasmusst'u SA 31

33 Feltbiologi Vi har to drl'nge,jens og Lars, der g1ir p1l Grindsted Kost- og Rt'ulskolc som byckvcr. Dc vil her fortælle om dercsgla'dc ved at ddlllgc i.. 1l arrangeret tur i feltbiologi, ledet af dues lærer, Jens Frydenlund. Til orientering kan jeg fortælle, at fclthiologi er et valgfrit fag med undervisning uden for skoletiden en gang om ugen i ca. 2 timer. Desuden armngl>resdcrckskursioner ud I n:1turen. Dette skete weekenden 8. og 9. oktober.jeg vil her bdt' Jens og Lars fortælle om ruren:»1 la 11o, mor og far, m1l vi komme p~ weekend med hr. Frydenlund? Vi skal have telt og sovepose med og $Ove ude i det fri. Desuden skal vi have fiskestang med, cln der bliwt mulighc'd for at fisk(',«naturligvis blev ti1ludclsen giwi, nu var del blot at Mbc, vejret ville blive nog{>nlundc. Det regnede den ;lftalte dag og var meget tåget i wjrel, så hr. Frydenlund spurgte os alle på holdel, om vi ikke hellere ville blive hjemme, men alle fem stemte ja: vi vil gerne af sted! Vi kom af sted i to liogne, hr. Frydenl\lnd havde sin og vores far korte i sin. Vi fik læsset bilerne med Mor Karens mad (frikadeller), kogenppnmt, sovepose, tclte m.m. og vinkede farvel til Kost- og Realskolen kl Vejret var nogenlunde da vi startcde. Jcns Frydenlund korte forslog viste vej. Ad mange sjove biveje gik det fra Hoven ud i plantagen. Vi tænkte ved os selv, hvordan vores far skulle finde tilbage til Grindsted igen, nnr han havde nået, hvorhen vi skulle. 32

34 Endelig n&l'dc vi målet - en hyggelig lille privat campingplads mellem Hoven og OksboL Her blev vllllodtaget af en sort labrador 5.1mt SOTm og hans kone, Sigm" der ejede (ampingplad~en. Vi fiksllgerne læsset a f bik'rnl', og da det begyndte a t regne lidt, fi k vi lov til at slille bagagen ind i forteltet til.. n Glmpingvogn. Vores far skulle tilbage til Grindsted, s.~ aftalen blev, at han skulle vær.. p& campingpladsen næste dag kl Da skulle hjemturm foregå Vi V<:nlede nu p<t noget ha til teltene. 0,1 det kom, fik vi stillet tdtene op. Lige ved camptngpladsen er deren å.:>0111 man kan fiske i. Vi fik lov til at gå ned at fiske. Her kom krogen til ['ermiles fiskt'stang til at sidde fast - hun ville se dter, hvad der var skyld i det, og bidt i vandet - det var en kold omgang. Hun kunne dog selv kravle op; det blev der 1<1wt meget grin med. J-Illn havde ikke sdv andre bukser med. s.1. hun lånte ~'t p3r bukser af campingmandclls datt~'r, Derefter fik VI aftensmad og skulle sti ud:ll se efter vildænder. Frydenlund lånte ct gevær af campingm3nden, fii<. ogs,) fat i nogle gode kikkerter, som vi 1.111te, s~ vi kunne fulge med i, hvad dersknc ude i naturen. Vi s~ en del vildænder. Det blev tidligt murkt, s.~ vi sov alle wd ti-tiden. Det regnede lidt ani natten, I1len vi h:lvde det alle udmærket. N.~sl': dag skulle vi ud til Erna,:>01ll har en hel masse tamme dyr, blandt andet to r;tdyr og en gr<~vling. Vores forste m~l var at se nogle vilde r,}dyr, så vi kunne fil bnjgt vori' klkk"tter Det V.1T kun Pernille der ~3 nogen. Hun r.lbtc 33

35 op: "Der er et r'ldyr!«- R&dyret blev S.i fo~krækkt't, at det forsvandt skyndsomt, sj VI andre $,1 Ikke nogen. Frydenlusl<1 viste os ogs..' en giftig fluesvamp og fo rklarede os om giftige svampe. Da vi kom ud til Erna, sj vi forst grævlingen. Den I~ og sov, da vi kom, mt'n var lige sj tam som en hund. Da VI ha~dt' studeret den, var vi u,\(- at se de to r&lyr. Det cnc var 15 år, og det t'r en mcgt't hoj alder for et r&lyr. Erna har haft dem, fra de \'ar 8Mlske små. 110:0; [ma fik vi hver Cl æble, dcrcflt'r I)ik VI ud og:;.5 nogle \'Ild~\"m, ~m Em.:l ogsl havde. Vi gav dem æbleskrogene, SCJm de spisic. 'Ernas udhus var der en hel mængde ge~irer fra radyrene, og nled Jrst,ll var der angivet, fra hvilket år gevirerne stammede. Da vi kom ud af udhuset, viste Erna os nogle blilræve og hvide ræw, som hun havde i et bur. Efter bcsogt't hos ErllJ var VI ude at se en rævegrav, og Frydenlund forklarede os, hvordan vi kunne se forskel p,l rævegrave oggrævlingegrave. ~u holdt VI en lille frokostpause udt' i skoven, hvor vi spiste vor mt'dbnlgte madpakke. Eher vi havde Spist frokost, gik vi tilbagt' til campmgpl'lds~ n. Her fik vi at VIde, at VI skulle ht'n at $e nogle orrcdd,hllmc. Frydl'nlund fik os alle fcm Stuvet ind I $\11 bil, da orreddammen Iii fel langt borte. Iler skulle vi forsl se, hvordan yngelen blev ujklækkel. Vi fik forklaret, at til yngelt'n skulle de til al have t't storre b.1sstn, det vardels billiger... oggavsrorre l1dbyne HN"f,,'r <;kull" VI se d... store orreder. VI fik lov ul al fodr... dem. Her

36 fik to af os lov til at fange en orre'd. Vi skulle fors! trzckke lod om, hvem de to heldige skulle V.1.'re. Det blev Ki;ll og lens, der hver fangede l'n stor orred, s.' menuen stod på stegt orred, da vi kom hjem. Så kone vi tilbage til campingpladsen, skulle til al pakke telt og ovrige ting So.1mml'n, da hjemturen skulle ske kl Vi var alle enige om, at vi havde haft en dejlig weekend. Efterskrift Yi var desværre ikke begunstig,,! af vejrguderne på weekend-turen, sd billederne blev ikke s.~ gode. Tirsdag eftermiddag den 15. j.l1luar i år, da holdet havde feltbiologi, skulle del ske i det fri. Holdet skulle ud i Grindsted Plantage og studere dyrespor i et par timer. Jeg tog med, bevæbnet med et godt fotografiapparat (låm af OleJoker). Yi startede k1. 1-1,.00 i Vimers bus, og skulle hentes igen k Vi blev kort ca. 10 km ud i GrindsTl'd Plamage. Her skulle vi tage afswbninger af dyrespor. Dette skete i gips på stedet, Sl'n~re skulle de fingores hjemme. Der var en ret skarp januar-blæst. YI gik i læ af tr,l'erne, og alle fik tagn afsrobninget. Her blev også tid til en kop Te i det fri. KJ var Vimer ude hos os, og vi var hjemme ved 17-tiden. I. P. Madsm 35

37 Madlavl1illgs/ntrsus På 3. ilr bruger vi skolens kokken til ungoolnsltndervisning i madlavning. Vi hnr prøvet os lidt frem og ttofse]\" (li vi harfundn fh'1h til noget det t ilfrcds~ stiller bornl'ncs krav og ganer. Mor KM;'II Overlevelseskursus Vi var 7 afgnngsdc'wt, der i efter,lre! forberedte os pd en fh'mlid uden en forsorg( r. til:lt wanc os op \ alk, endl'f og kantcr«. Vi eksperimenterede med at lave sund og velsmagende mad. til b\'cst mulige udgifter. At kalde k UfSl'! for ovcrkvdscskursus, er nok ikke hdt forkert - ingcn:lr os h:lt l'ndnu fået synlig(' men. 36

38 .s1/"<1~; f'kj,..~... I.!.~ r-----anino~~~ I I I I I I I _ I I,... I '" I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Søndag den 13. marts runder en af Grlndsteds mar kante personligheder o&q år. Finn Slegfred Brune bjerg, oprindeligt Jensen. voksede op under strenge I 10rhOld som det yngste al16 bøm. Hans tar, som op rettede det kendte pølsekogeri A/ S Utrafou. sørge de for, at IlØMen fik en grundlæggende uddannellie i Tyskland. Siegfreds euer. Sigge. s karriere toppede I I det midtbayerske pølsefirma Braunberg AG. hvor I han som udviklingschef var med Ul at opfinde det senere så kendte halvosmotiske pølseskind. Træt af ræset og pølser vendte han I 1970 tilbage li! Dan I Myrna og deres 13 bøm. I fritiden dyrker han det musikalske ved at komponere fllttlgt. Hvem I mark, hvor han bosatte sig I Grindsted med hu I s~ruen kender ikke hans moderne 1010sonate tor sav. hans adlg.:> for lire.save I gipsdur med kryds tor hånd. I roosben for Lkke at tale om vuggevisen»sav mit I I bam - sav Længe«. Han vil om søndagen holde åbent hus I hjemmet på LAsøveJ 2. hvor venneme vii L ~ hylde ham fo r hans gavmilde lind. I 37

39 Hvad laver jeg i min fritid? Ja, del er JO Cl godt spørgsmål. Mm fritid I'r ikke kun udfyldt med Sport, menj('s går da 111 en dcl- vollcyb'iil svomning og pigcspon. M:mge nf aftem'rne sidder jeg p~ t, af kollcgu:rnc og hygger mig. snakker eller diskuterer O\'CT ('11 kop Ic/kaffe. Mine eftermiddage gar med ting ~m at vaskc, gil [ure, lave lektier, gå pil biblioteket - og om sommeren er Jeg meget i fnluftsb3dcl J{'8 er Ul i. huset_, når der er lben! mandag og torsdag aften, og om onsd,lgen går Jeg S (' tider ned i kaffcban.' n. Torsdag aft('n er der ogs.' diskotek bmc hcr på skolen og pj Sondre 5kol('; Jcg skifter lidt melle111 de to steder. Hrllr MirJrt4st'1I 88 Ht'ad Im,er jeg i mill fritid? Lidt af hvenl [n lur i byen om cftcrmiddns<.'n.! l ygg('snak med mine knmmcl1llcrpll kollegicl. Vaske toj, ti! mine fingre er hjdlose. Strikke. Hor... musik. Torsdag t'ft t'rmiddag g3r jeg III b..1dminlon. Jeg kunnt' nok havt' godt af lidt Illt'rt' sport. Betti'lII Crtibf Nir!S4?1' se Hvad /m't'f jtg i mi1l fritid? Ja, Jeg lawr mange ting hwr dag. Efter Jt'g kom hertil for ca. 5 ru- siden.. mener jeg ikkt', der er gikl en dag. hvor jeg Ikke harskulil'i el eller andel I min fnud... Megel af den gæ- med SpOrt. Mandag: badminton og baskt'lball. TIrsdag: fodbold og volleyball. Onsdag: spon/drenge. Og torsdag går jeg 111 baskt'lball Igen... 38

40 Briml Mmls<1I. Man horer s.' tit folk i dag sige, at de ikke V('d, hvad de skol få tiden til at gil med - efter min mening. Ilvis de ellers bruger knoppen, kan de s.1gtens finde ud af et dier andet, de bn lav('. M:ln har det nemlig bedst, hvis man har noget at beskæfhge sig med, i stedet for at ligge og glo op i loftet. Sdvfolgelig gar meget af min tid også med at drikke kaffe, snakke og f.eks. spille kort - altsi.l hygge rmg S.1rmnen med mine bmmernter. Det er også skont at læggesig ned og læse en bog, sli man ogsåfårbrugt hjernt'cellerne en g:lng imdlem... Der er mange aktiviteter, som vi kan gå til her på skolen. Også mange af lærerne gor en god inds.1is, for at vi bn få noget at beskæftige sig med; flere af dem ddtager også sdv, og det gor jo bare det hele lidt sjovere. Selvfolgdig kan l1l:ln ikke forlange, at folk skal bve nage! hele tiden - l1l:ln skol jo ogsll have Jov at slappe af. Om uftcnen elsker jeg f.eks. at få en Maxi Burger S<lmmen med min værdseskammem!, Bjarne. Så hygger vi os over en kop kaffe med hdt sulle musik l baggnlilden, og s.; sidder \'i og sn:lkker om, hvordan dagen er gllet. 'I Ol N I 10" r mis e It' S{'lI " Ilvad trlver il'8 i 111in fritid? Jeg bver mange ting, synes jeg. Mandag går jeg til knalk'nkursus fra kj , s.~ den dag mil jeg lav(' mine lektier, enten for eller efter kuj'oe! - som regel b ver jeg dem dter. Tirsdag har Jeg ungdomsslojd fra kj.! UO-17,ogskul så tilsvomning om aft('nen fra Onsdag holder jeg fri. Su læser Jeg eller tagerud at fiske i æn.jegg.ir ogs.\ tit pli biblioteket, eller g,lr mig bare en tur. ToT$dag har Jeg værkstedslære fra kj I weekenden tager Bjurne agjeg af og til, enten til Esbjerg eller Vejle, for at fiske. Jeg er medlem af Grindsted Sportsfiskerforening. Bri,m Mrlrl';'~J 9B 39

41 Lejrskole på Bomholm r perioden maj vurskolens to 7. klasserp'l Bornholm. Ingen (If de 25 elever havde for besogt oen, s...~ der var stillet store forventninger til denne sa~rprægede klippeo. Som noget gunske nyt huvdc vi valgt Ol nyvc fr:;! Kobcnlmvn til Ronne, hvilk{'! umiddelbart afstedkom en dd prot~'stcr af økonomisk art. Dissc blt'v dog gjon til skamme, da del Vi51\'5i& 11I den tid. vi»sparedeq, fnktisk k051l,dc lige 50 megn som billetten. Vi kunne olts<l rejst' ril København, g;\ i Tivoli og dcrdtl't nyve til Bornholm på en og samme dag. Vi boede i Sandvig. og herfra udgik de daglige ture, som skulle kl.'re os oen nt kende. l. dag: Trawtur lil Allinge - bcsog pj l'l silderogeri - sejltur ul Chnsti:mso. 2. dag: T rawtur til H:llnn1('rshus og videre rundt OIn Hnmmcrknuden -ofslulning i 0stersobadet. 3. dag: Bustur til Randklowskarel - Dueodde - Rokkestenen samt rundtur i Nl'kso. 5,1 rri~kt',;,1 t" Ild,I, u f"rsl,. m,,'s,n Vi bocof.. ""'111111<'11111,',110!lIldr.. "koler. SOIll l'n, sri/d lil (~ II. D,> hm'd.. ikk.. 'Hkk<"l cl "ic/md,, ",'.. rf<lr""i. "$ bnw'> d.. rft>r 01<'11 f,'r~i, "us Iii "I "'l'''!!!

42 Os II</r,/",.. 1>1,1','1 ",:\,'/, km,,/,./1'.1",' IK,:\,1 OIf,'H "1',,:,:,'/ "ff,l"",1/ rm.l~,ll"'i1t'i1t',

43 Som noget helt specielt viste vejrrr sig fra den rillerbedste side. Alle de nye indtryk VM frrl morgell til aften krydret med ell strmende sol p" ell klar bl" brlggnmd, hvilket i den morke vintertid h:lr fået mange af os ti!:lt sl'ndl' o('n I'n venlig tanke ~"lmt ct onske om sl1;lrligt gensyn. MB, TM

44 Betra.s;tninger omkring forærare-weekenden den april En efter vor mening vellykket forældre-weekend et overstået, og vi vil her, som appctitvækh>r til næste MS fof.1.'ldrc-weckend gi' et resume: Lordagen ;;tanede traditionen tro mcd, at :111(' samledes i gymnastiks.11en fo r at synge vores dejlige skolc$.1ng (Under Lindetræet). Efter skolcsangt'1l skulle vi sli igang med dagens program, der for de små hoveders vedkommende startede med"ll undervisningstime, efterfulgt af en af jagtkonsulent Lerke Mullds dejlige dyre- og naturfilm. 5., 6. og 7. klasst>rncsl('g forventningsfuldt' 5..1mmell med J. Howard og), Frydenlund, (drt lignede de mest forventnmgsfulde), ind i de ventende busser - der sku!lt' bringe dem ud på en naturvandring pu Borris Hede. De ældste klassn skulle i biografen for ot se filmen ~ 11i~ storiell om Kim Skov~. Filmen, der er en debatfilm, lagde efterfolgende op til en gruppediskussion, hvor både forældre og born i en positiv og konstruktiv debat, behandlede filmens tema. Herefter var det middag og man s.1mledcs l spisesalen for at tage sig af Mor Karcn's og hendes pigas kulinariske tryllerier. R~ten ~f eftermiddagen blev forældrene overladt til bornenl's omsorg. Aftenen stancde i spisesalen, hvor der igen fra kokkenet 'la r fremtryllet et hav ~f lækkerier. Efterfølgende samledes vi i gymnastiksalen, ikke for at gore gymnastik, men for at se årets revyforestilling,og det blev i ordets bogstaveligste forstand, ÅRETS REvY. Samtlige medvirkende. tekstforfauetl' og instruktorer havde overgået selv vore vildeste forventninger. Aftenen blev rundet af med dans og hyggdigt s.1mvær til Flemming Boisen's fan tastiske orkester. SOndagell var overladt til det frie mitiativ.

45 sm"t '", llluktcrl'1l "k"it,u'$rliis' med,\1<1'/;; {lis' sem!"1,olu /. HOlmrd ''S Hum!!' ;om B. HtIlmrd. S "is'" l's d,e11s,' dmr;!',!" ror IJIt';':", ""Ulk d""" - K"no.'/ ''.I:.~T<ll'(''' - lil;tr""rd!lf hl,~('r LI:',' 5,,1>)/<, Kris/m,,'/!.

46 Slutl{~lig VII I'i opfordre til, sjfr<'mt man ikke er enige om ovennævnt... betragtningl'f, ellersjfremt man harforslag til n.'-"st" års FORÆLDRE-WEEKEND, al komak,e FORÆLDRESll'RELSEN. Et lille HJERTESUK sbl der dog Og,.1 lyd.,: Dl't ville ktl<' pl.ml.'\'gning!;'lrbl'jdet bl'tyddigt, hvis ulle forældre der on$ker JI d,'lwge, skokns forskelhge arrangementer, benytter sig af de udsendte TI1JI.1ElDINGSBu,NKmER. p,\ {<>r.rldre'i1jr"!;;;,,,,;;; "''S'''' M. Toft (""'m ''1; ",>1.,,,,1 "'''', ),CIII",Id.,-,.", l'i,,,,;;i,,, H"",:ju4j ''1; l ';'>!'11I"I.'" V;,>! i: j,,;kj i! pst Det er kommet styre!sl'n for ore, at en del bydevfor.ddrc h,l r fåel opbud Sl'n af, at \'\'EEKENDEN kun <:f for kostelev-forældre. DLTIE ER IKKE KOR REKT. Alk I'f velkomne -I!ELE WEEKENDEN!

47 BH - 4. kl. slwlekomedie Som s.:"t'dvanlig en succes. l,'ir dog lidt ud over det So.-,:dvanligc - trods alt. Mangt' for.-ddrc var modt op og havde - mener vi da - en hyggelig af tendels med at se p5 ('gnt' unger - dd5 med snak bagdtt't, ml'(l henholdsvis hmanden og lærere I spis<.'salen.

48

49

50 Rikk". Rikke i 4. kl. interviewes GJ, der Ilogle kos/elever r din klasse? Ja, det gor Jim og sj måske en ny, der hedder John! Tror du, dff er stor forskel på at være hydet> os kome/eii? Det tror jeg ikke, for man bliver jo faktisk kon i li'så stramme tojler, som man gor på kostskolen - det gor jeg i hvert fald. Jeg kommer f.e ks. I seng kl. 21. Er der /loget, der kan være bedre mellem by- og kosle/t'vrr? Det synes jeg sådan set ikke. Hvonulr begyndte du her? Jeg begyndte i 2. klasse. Var de/svært (1/ skifte skole? Nej, overhovedet ikke! Tog dine kmnmetiilt't godt imod dig? J:l, dt>t gjord" ci" ke krndte oe~1i n O/.~le af dem Hl/j/kr fas kan du bedst lide? Blide matematik og dansk. Hl'fld laver du om rjte,middagm! Jeg gik til gymnastik, men ~ fik jeg Fridn (en hest) i julegave - og nu dyrker jeg kun ridning. Nå, hvad så med lektiemen? Jo d<1, de skal først klares. inden jcg må gå nogle steder. Er dl>r IJogt'! Jn>r, dlj er utilfreds /lied? J<1, morgens,'lng - de store movn'f såd<1n! Lone interviewer Glenn Anthonsen, 10 C Hw10r kom du J1t>r! Mest af alt var det på grund af problemer i selve hjemmet. fordi jeg på det

51 tlcl'f'unkr hrlvcll'," pl'rifl'ri kl'nri~krib "I r":lll,,,\('rl1" _ dl!!r sab' p.1 en and"n m,td" - J('g vill(' ikk(' lyu(' lil andr(' I.'nd mig sdv, og dl.'l ('r ikke sundt. 01.'1 bevirker, at man gar m ndt I sin egl.'l1 lilli.' verden. J~'g havde dog ogs:l probleml'r I skolen, fulgte ikke med i timerne og havde I det hele tag~'1 el skævl forhold Iii dl.'l hele - lænktl.' ski ikkl.' p:l fremlit/en. 01.'1- Il' var Ilbsolul ogsd medvirkl.'ndl' til, at jl'g kom pil k0515koll'. Hwd sym'"5- du om at SJ ht'f! Sdvfolgelig kan man III tider synl.'s, at dl'1 hdl.' I.'f trividl, ml'n s.1 I.'r der JO kamml.'r.lll.'rne. ET dt' smit-! lp, kammer-atskabet ~'r godt - sikken ford, man kt'nd~'r hinanden p.l ('n helt anden mildt'. Sko]l.'n har virkdig hjulpet nllg af ml.'d mult' problemer. J('g VII ogs.\ ml.'llt', man bhver mere moden af at værl.' her.

52 Lone interviewer Skipper Sørensel1, 10 A Hvorfor kom r/ij l1fr? Jeg er canadier. Da min br dode, flyttede min mor ogjeg til Danmark. Eft er at hovc boet her i 2 ~r blev min mor dræbt ved en bilulykke, og sa valgte jcg at komme på kostskole. Hvad syncs drl så 0111 det! Jeg synes, det er et gout sted at Vil.'TC. Man har mange kammerater, og man lærer at accepten.' hin<lnden, som man er. Lone interviewer Angeline Clayford, 10 A Hvor lal1s tid IUlf rirl gåt'f her? Kun 3 måneder. Hvorfor kom du hertil? Fordi jeg var komml'l ind i et dårligt miljo. Hvo,dlll1 er r/rj faldet lilll("? Meget godt! Hvad kali du beds/lide ved sko/eli! Kammu:Hsbbet og undervisningen. H,'(ld hm du slet ikke lide? AI man skul op kj. 7 hver morgen,sdv om man forsl skal modt' f.eks. kl.lo. Hvordan er del al komme midi i et skolr'ilr OS skulir Izl/ve /lye kammerater? Det kommer an på om man gidt'r gore noget selv for det. Er dll s/ad for al gå Irer? J~, meget! Lone interui(?wer Michael Gravesel1, 10 C Hvorfor kom du Ira? Dels fordi jeg var blevet tr,--ct af folkeskolen,og dels fordi jeg V<lr kommet i et d1lrligt miljo. Og da det ikke Vilr min mening ilt havne som en samfundstabcr, valgte jeg kostskolen. Hvad syl/es du om al Srl her! Jeg synes godt om det. - Selvfolge1ig kan m<ln somme tider fålyst til at rejse, men s1l kommer tanken om, al man mister sinl.' skoll.'kam111eralcr. Ol.'m har m:1ti jo trods alt delt hverdagl.'n med igennem 3 i\r. 51

53 6. klasses tur til Lyslrupminde Solen skinnede fra en skyfri himmel, og fuglene kvidrede -jo, del var en rigtig sommerdag. Der var hoj s!('mning i bussen, hvor vi alle sad - dog med undtagelse ~f Greta og Frydenlund, der var ved at bære provitll11 ind 1 bussen, Uden for bussen stod nogle af vore for.. ddn'. N1i. men for at denne b('retninlfovcr luren ikke skil virk<' for rodet, må jeg hell!'r!' begynde med brgyndcl;;cn. Hele klassen ville gerne på en tur med Greta Brunbjerg. som ('rvores klasselærer. Da Jens Frydenlund hørte om dette. spurgte han Grcw, om vi ikke villt' til Lystntpminde, som er 1.'[ naturcentcr na't ved Silkeborg. Lystrupminde er et gammelt Silvværk. Vi sagde ja til dene, og Frydrnlund skuli.. da også med. VI betalte hver co 100 kroner. Vi skulle af sted torsdag og frcd3g sidst i mnj. Vi gjord~' forbl.""rl.""delser til tur.. n i biologitiml.""rne og i dansk. VI bll.""v inddelt I 4 hold. To hold skulle arbejde med soen og andre to hold med n:1le-eiler lo\' skoven. Vi havde hwr en madpakke og slik med. N4 men tilbage til bussen. Greta og Frydenlund var f.wdige m.. d provianten, og vi var nu klar til at kore af sted. Tre kvaner senere var vi wd Lysmlpmmdl."". Der var Cl stuehus, hvor vi skuli.. sove og spise. lidt derfra var der en stor, overda'kket hal med solide bænke og borde. Der varogs:1 en b,\]plads. Ah dette]j i et naturskont omrjde. Enhver naturelsker viue være henrykt for at f,t'"rdes i et omdde som dette. 52

54 53

55 Da vi havde pakket ud. gik vi en tur. Vi gl1t langs soen, der cfterh.maen blev ul en lover åen var aeren bro, og nu var landskabet et helt andet. Fra soen med dens glitrende vand og enge lil en n.ileskov mcd mos oggront, halvlangt græs + et udvalg af forskellige insekter. Da vi var kommel hjem, spisle vi vores madpakker, og dcrcflcrskuhc vi til at lose opgaver grupp\ vis. Jeg var s.1mmen med Jens, BrilIn og ChrIStina, og vi arbejdede med soen. Opgaverne var for det meste lette, men del var lykkedes Frydenlund al finde sporgsmål. som syntes umulige al svare pi - Vi fik dem dog besvaret. Vi fa ngede også skojlelobere og skorpionstæger m.m. Da Jeg kiggede op for <li nyde naiu'\ 'I.,jJc~ Birgil p<1 jagt efler el insekt, men del slap væk. KJ. 6 om aftenen begyndte vi at stege 8 kyllinger over bll. Da devar fa'rdige, spiste vi d... m med s.11at ogsnobrod til Og hvor vi dog spiste - men frisk luft giver ogs.~ appetit. Da vi havde spist, lavede vi sketches for hinanden_ Klokken m gik vi igen en lur, men denne gang vat det i en bøgeskov. jeg har aldrigfor SC l s;\ SlOre bøgetræer. De hold, der havde om skoven, alla'5te temperaturen for sidsil' gang den dag. Da vi var kommet tilbage, fik vi kag..., og derefter skulle vi i seng. Næste morgen skulle VI I1dhgl op, for opgaverne skulle jo være f.wdlge. Det blev de da også, og da vi havde pakkel, måtte vi gerne gå en tut. Lidt efler kom bussen. Jeg vil s... rn\' anbefal... rmdreattag... tillysttupminde, ne!op ford,!;lndskabel er s.~ dejligt.

56 Hilsen fra 11avet II/HkT. Jeg vil sende jer en hilsen fra havet. Jeg liggl't ud for Mribs kyst med en 170 meter bngolietankl'r Ua, s,i kom jeg jo alligevel ud '.li sejle!). Jeg blev Optngl't påsofnrtsskolen, hvor jeg skal begynde i juli oktobl'r 82 ringede jeg til 0K og spurgte, om de ikke havde brug for..,n messedreng. Den -t. december fik jeg tilsendt en nybilll't til Ronerdam, og jl'g tog af stl'd med Store forventninger. Min optimisme blev dog hurtigt pillet af mig - jeg arbl'jder12-h timer om dagen - mcn det kan man &benbart og:>,i Y."cnne sig til. Det rorer mig hdler ikke at gj i byen i Afrika til ud på natten også torne til kj om morgenen. Jeg synes selv, vi tjener godt - ca det komnll'r lillt an p,1" hvor mange overtliller, j('g har. Lige nu er vi p,l vej til Dabr. NJT vi Ihlr JeniL ~k,11,dk- kvimjel UIIII... "J hjem, for næste stop er Lagos - et sted, hvor mangl' skibe l't bk've! ovt'rf"ldl'l. For H dage siden blev 1'11 nordmand (l'! skib) owrfald..,t ng alte kvinderne voldtaget. 5,1 nu m" vi Ikke have kvlilder ml'd P'l Vl'stafriku m..,n'. I m,l undskylde, hvis 1 har svj..'rt wd at læse mm skrift, men vi har vindslyrh' 8-9, S,l jeg har hdt sv,ut ved at styre kuglepennen. Min tid herudlober den 9. juni, S'ljl't~ h.:.ber.jl'g kun IMat komme til (esten pa skolen, men gilf vi I SOl'n fm Afnka, lige for Jl'g skul hjl'm, nelr )<:'!; det jo ikke, nil'n 5<1 Illa I hilse alle fra mig. Skulle l1os..,n af jer (,l lyst til at sknw!illlllg...,r mul adre%e her: [<'1..,ssedreng IlallS Ilenrik Junker. MrT l'ar'lll.lgua. A IS Det Ostasi,l\lsk.., Kompagni, Holbl'rgsgadl' K"bc'nhnvn K. K.1 r!ig hil"''!1 11I1Ik..r SS

57 \,,~4,. - - ~. '...I Hilsen fra USA I klio -! This is:l nc\\'s!euct or an updatc an NBC or ess, dcscribing the country of America. No - :lclually this is just akner from ~ poor fo reignet, placed 500 miles from New York City, in tlle state of New York I arrived last year, August 4, 2-3 hours arter l look off! (Time difference). ReaHy il look approximatc1y 8 hours, Slong hours. where I 1'.',15 sick the last hour, when we \liere tlying over New York City. We stayed at a hotel in New York City overnight, whcre [saw my fami]y the next dtly at an airport in Rochester. SC-60 miles from where i live right nol'.'. My experience of Americans is, Americans ar(- mostly late, :lnd :1lways in a hutry, for 110 big dea! at all. Americans think thai they are the grearest people thai live on earth, but I don' l agree wit h thai, ca li~e I ht'" on 1 y Ji((" r"nu: [ ha Ve (vu"j bel \Veen Americ" and linie Denmnrk, would be the SpnceShuttle, - by,hl' \Vny, they don't hnve n Queen to bl' proud of. [gucss Americnns just like to believe thai they nre thi' grentest? My cxperience about t\mericans till now is, Ihm Amcrica is n very unexperienced country, like a small newborn baby. The Amcrican population mninly consists of immigrants from EuropI', you often see nnnh's like / Iansen & Petersen. You SOl11etimi.'$ see commercinis on 1V nbou! Lego or Carlsberg, nnd you ean find other things, that you \ViII rccognize from home. Many Americnns hanlly kno\v \Vhn, Denmnrk is, some thmk it is Swcden, and thai it looks like Norway. Nobody knows that Gn'l'nlnnd is a part of Denmark, -! guess they don', want to know eithcr. America is a new country, wlth 110 history, that can compnre to ours, so yot! probably shouldn't juds" th<.>m so hard. 56

58 In Amtmca Y0l! h(lve Ih.. ';'1me sch\'dulc every day in the school, Am. I listory, Gym & English ari' manda tory subjccts. Thcy have 12 gradcs in school, whcr(' wc have 10, yol! malllly lcjm th(' S(lnw in 12th grade OVN here, as in IOlh grad(' at home, alinlc more, bui not much, - Ilhink school m Am.. rica is a 11td.. easier than home. Americans complam aboultaxes, and prict's, bui wc pay doubl(' as much in tax as Ihey do, 3nll where Ihey pay 1.20 S for I gallon of gas, wc pay 2.80 S, so I shouldn'l Soly thol they would ha\'e to complam aboul anythmg. They should msulate thelr houses m steod. Most Americoll food is a litde differ... nt, thi' maindish\'"s mosdy consist of noodlc"s or macarolll. My lime h('r(' 111 Aml'rlC".! hos b('en a grfat experiencc for m(', and I would (('rtainly encourage others to g('1 Ih(' SolIlIe l'xperience. This Ilughl sound hke a terribl... Aml'llco, bui I ('njoy swymg hen' \"ery much, so don', let Ihls seare you off. YOllrs :'l!icffl'ly. Dick Brull"b}("S (hrg. 1981) 4 år på Grindsted Kost- og Realskole Eftersom det er l. (og sidste) årjegglr h('(, erdet JO logisk, at Jeg kun kan sige _go'" for del. kg vil dog IIlfuje, ~H man bestemt selv skal gore nogel for del - man skal f.eks. indordne sig undadc regler, der er - også selvom del \'irker urimeligt IfolSI' I'n5 ef:;l'n ovc"rbc"vlsnmg ml' tider. Der ('r et godt ka111m('ratskab P'l skolen - men ogs.1 hl't ha r det bet yd- /.<'11" IIr,mu"m. Iling. at 111all sdv viser mtercsse og gor noget. Det er op til tn sdv at f~ et godt forhold til s.1vell.were som kammerater. M,lIl m,iselv lage hdt mll1.niv. V. levet JO h('r som en Storfamilie - og i en sådan ml mon jo ogsj tage hensyn til (mdre. jegsyncs, dn kan V.1. r(' godt for mange familier at bliv!' ~s kllt ad. for en tid. Man l.w('r sme for.l.'ldn.' at kende p.l en helt nnden mjd(' end for og forstdj" bedre dctes foleiser for en. Derfor VII Jeg give det r~d ti! familier, d('t ligesom er,.kon fasto: Brug kostskol\'r som en mulig losning p~ probleme-ne. For.ddre, der tænkcrp.lat sende d('res bcrn p~ koslskole, h"t mgcn grund til d.lrlig s,1nwittigh... d. LOIIO' Bmmmm lob 57

59 L --;:;;;~;;;:j;;;;;~~~~~~ Lektiehjælp At give lektiehjælp, $0111 jeg nu n.-t'5tcn har gjoft i et halvt &r, har for mig gnnske cnkl'lt vær,,! fantastisk. Jeg Slvcr undervisning l dnl1sk. engelsk og m,liem'ltik til dever på henholdsvis 7., 8. og 9. klassetrin, hver dag. efter sknlptid ro,,,,,,;;,,k er nok, al elc\'erne, syn~'5 jeg i hven fald, virkelig b. n.'t noget og forbedrer deres swndpunkt i de enkelte bg. Noget!lll'Te tilfredsstillende bn en ~!ærcr ~ vist ikke komm(' ud fori sit,-,rhverv. AIlII>' Lllpiki 2.G. J eg va r bange! jcg vil skrive om eng.mg, jeg vnt b,mge, Da jl'g fik at vide, jeg skulle på koslskol{', blev jeg bange. Komme ned på en skole blund! ene unge mcnn~'skcr på mm egen alder, det kunne jeg ikk(' rigtig lide - jeg V:1 T b.mgc for at blive mobbet. Samtidig glædede jeg mig dog og$~ - alle disse andre mennesker skulle f~ lov al se mig fro en ny side - jeg ville være mig selv! Derhjemme kunne jeg ikke sidde hjemme ('n fredag aften med en god bog. T Tadilionen vat, at hver \'Ieek-end skulle min klike ogjeg p,l diskotek og drikke, 501 vi kunne vise alle, hvor harde vi var. Det var sjmæ nd og~i\ rart en gang 1111ellem, men {let var dyrt, OgJl'g 111Mte slippe mange logne til min mor for at komme af sted. Til sidsl fik mm mor nok - hun kunnl' se, jeg var ved al rode mig ind i noget. Hun bl'gyndle al komme med tmsler om kostskoler, men jeg opfattede det bare som tom snak. Eflerh,mden blev del til alvor, og en \~ag skulle Jeg pludselig begynde p.l skolen her. Jeg fik del at vide et par ug('rfor, men allige'ld varjes bange, da den forste dag kom: Jeg folte mig som en abe i et bur - (l1ie studl'rede mig, n1l'n det lod ikke som 0111, nogle havde I."t'nkt sig al komm.' med spydige bemærkninger. Efterhilnden forsvandt min angst, jeg fik venner, og sillen er det gaet ret godt. 58

60 Gyldenløves Jul 011s<bg den 15. dcccmbcr 1982 holdt vi fra 9A en festlig aften for alle skolrl1s.. lever. Ocr var diskotek med salg af so,bv:lnd og æbleskiver s.1mt julespillet»gyldenloves Jut.. skrevet af undertegnede. DeT officidle formm var at underholde eleverne, men mer(' uofficielt vardel vores formål at tjene nogle penge til vores Bl'rlin-tur medj.p. Dahlmann hertil m'lj. lige til cl..! hele lob af stabelen klokken 19, hnvde vi været ved at aflyse indtil fl ere g:ll1ge p.g.a. m:lnge forskellige årsager. som vi vil vende tilbage til. Ideen til julestykkel fik vi, da vi fik at vide, at vi skulle tjene nogle penge for at nedbringe de s..lm1edt' u{!giflcr til vores tur. I begyndelsen tænkte vi på \'11 revy. Det blev vi dog hurtigt enige om, at der ikke var stof nok til, og vi fandt derfor ideen med et julespil merl: tiltnlt'nde. Vi modtes om aftenen i en to ugers tid i slutningl'n af oktober og skrev og ~kr('v p~ ~ tyk k PI 0111,-l"n I'",,...n t ri~k,... v"lh~v"rb mil i," r. yl,-lpollw.. fm H ol hil' k Onlkring den l. novcmber og 14 A-J ark scnert' var vi færdige og kunne gå i gang. 1 begyndelsen gik dt't tr."t'gt, fordi vi ikke rigtig havde s..1mling p~ del. S~ kunne den ene ikke komme,og så kunne den anden ikke osv., og n~ r vi endelig var SlImledt', fik vi ikke rigtig noget ud af tiden, fordi vi i med-bestemmdsens 59

61 lind ikke havde valgt nogen mstmktor. - Altså: Del går aldeles ikke uden en 10- struktor - og derfor var VI meget glade, da Blfte Howard lovede at assistere os, såfremt vi kom til tiden - hvilkel af og 111 kneb gevaldigt! I den folgendc tid modtesvi 2-3 gange om ugen og ovede, men da vi efterhånden nærmedc os den IO. deccmber, VM nogll.' af os i tvivl om, hvorvidt vi skulii.' opfore stykket eller ej, for vi var ærligt talt ikkl.' s.:crlig parate. DennI.' tvivl forsv;uldt dog efter firl.' hl.'ktiske dage for selve opforelsesdagen. Generalproven på premlcrl.'ahl.'nens formldd::ag gik mildest t:! It dårligt. L ydbåndet slog knuder, tungen slog klik. og alt for m::ange rekvisitter m::angll.'de. Men l lobel (lf eftemliddagen fik vi S.1t styr på det, og ki lavede vi en yderst vellykket p(lpmachc-g;ls af seks gange Kristeligt Dagblad, to pensler og I.'Il spand vand. Massl'r af folk var modt op. Der var ganske simpelt stuvl.'ndc fuldt, og at domme efter latteren tror vi nok. at folk har mart'! sig. Vi, der spillede, havde det i hvcn fald morsomt, selvom der af og ni varet ston arbejdsprc-s. Det varjo for resten ogs.! vores egen skyld, for vil man l(lve et teaterstykke, må man vide, dt'! kræver tid og en dygtig inslrukwf. Derudover bor man sarge for ilt have rekvisiucrne lorden til tiden og lige1l.'des levere dem tilb..1ge Igen, hvor man har lånt dem. Folger man disse grundregll'r, har m::an ogsi} ch::ancen for at lave noget godl til stor glæde pol begge sider af scenen. HPos CD

62 ( ø, "::..-oc -ø-,. -..(o;}... " o c ~ ~,. I ~ < JO' r '. " "",, ~, ~ ~<., ", l, t J.<.', Im- ' 1..L <T,!/o' l.," e. t ":n ~l r " l k :"1 1::, (, J 'Ir 1,1 ".,.,~oj'j,c ",.oj,j,.. 'f./xfr ~ L.,I..., ~" I ", ~' -- 1'" O c ), T LI.< s.,..1'..;:. ~ o' d t.", (1,-, de", d, jjfl c..ljil> s o ';J' a,. o,, :.crj' ')) r -:,., ~ '" i r 6J

63 Mikka AmlrraS$('It. Fristil - Unge og musik Når mnn begynder at tale om musik, vil man meget hurtigt opleve, at folk deler sig i lejre. Meget groft kan man dele musik og dens tilhængere op i tre hovedgcnrer. 1. Pop 2. Beat-jazz 3.Klassisk. Normalt har hver af disse musikformer en fast afgrænset gruppe tilhængere. Hver gruppe horer kun nodigt andre former for musik. selvom der mask.:: kunne være StOTe værdier at hente. Ideall yttnen vil a hs.", være den, der fordomsfrit lyt! er t il a Ile genrer af musik og fotst bagefter dommer. Hvad er det så. der bestemmer ens musiksmag? Desværr.:: er det nok s.'dan, (1\ ens musiksmag i meget hoj grad er miljobestemt. Selvom personlige evner og anlæg naturligvis også spiller en rolle. Folgende faktorer er nok de, som har StoTSt betydning ved danrle!sen af ens musiksmag, Il villcn musik h"j CJ,J\lu, dcj 1 'icj' Ul,d El Il' u~ik IIUgt'l, Jer "llid er i baggrunden, som en slags muznk? Er det nog.::t, man indtager ved hojtidelige lejligheder, og som altså et en slags statussymbol? Er det noget, der harsin egen udtryksværdi på linje med boger og film? Noget, der ogs.~ har meget SlOr betydning, er. hvilken form for musik der hores i den kredsaf mennesker, man omgås til d'lglig, og hvilke genrerderfnlder fuldstændig uden for gruppens accept. For de fleste er muslk simpelthen underholdning. Derfor skal musikken for denne gruppe ikke være for anmassendeog ikke kr.-ev(' for stor koncentration. Den skal både, hvad tekst og melodik (lngår. være temmdig diskret. Teksten gerne sentimental. Melodikken fyldt af floskler, Arrangementet er udfort eftet tidens smag. Poppens fornemste opgave er ahs.l ikke (li støde nogen ved pj nogen måde (lt gå i dybden. Da et top-hit hurtigt mister sin virkning. m<l def hele tid.::n produceres nye. Det er det, d.::r gor pop-markedet til s.i god en for TNning 61

64 Er poppen farlig' r:i en tm'de, ja. Men kun i dl'! omfang, den holder folk fw at hore anden og bedre musik. Hva d b('s t ~ r popp('jls musikalske sprog så af? Man m3 sige, at poppen lever af smulerne fra de riges bord. Et slags katalog over tidligere tiders musik. En duft af wienerklassicisme. lidi udvand('! jazz. Og ('n masse selltoma ntik og impressionisme. Det vil sige, al det, som andre musikformet for h'ngst har eksperimenteret sig frem til og brugt. kan poppen bruge. n,\r det er tilpas udvand('t. A! l'n klassisk og en beat-jazz tilhæng('rser ned p:i poppen er <Ilts:i helt forst3eligt. Sv;t'rere er det at fatte de skel. der er imell('m d('l,jeg vil kald(' de IO seriose musikformer. Dl' har nemlig nwnge fælles træk. For det forsle det, at de betragter musik som nndet og merl' end orcgils. For del andet ilt musikken. som d<.'1 udtryksmiddel den er, ikke altid bt'hover at være pæn (a lts..\ hvis den skal skildre indr.. konflikt, kan være h3rd og n3d('5i05). For del tr('die at en nodwndig del af musik er tematisk udvikling.. og at styrkemæssig dynamik er en vigtig ingr('dil'ns. Disse genrer er skrevet p~ en måde. der kr;cver, at man horer stykket flere gange for <II kunne Ir,enge ind i det. Der et meget slor forskel p,\ at hore et stykke klassisk en sang ogp3 at hore det f!er(' gange. Disse slykker er 53 nuancerede, at man m:i hore dem flt:re gange for at kende dem. Alligevel vil der, hver gang man horer dem, vise sig nuancer, og ~ndre perspektiver &bner sig. Deri ligger m:iske svnrl't på. at s:i f:i - og m:iske is..w unge - horer klassisk og avanceret rock-j'lzz-blues. Det kr,lo'ver nemlig koncentra tion og indlevelse at fil noget ud ~f denne Illusik. Det k,m va.'re SV,lo'n, hvis man kun er vant til at hore musik under l.. ktiekesningen. En :l1lden ting. som m:ish holder nogen Ira klassisk, cr d(' mange c('remonierog regler, der omgiver en kl~ssisk koncert. Men disse regler om son/hvidt osv. skal ikke forhindre I.'n i ~t f:i de stofe oplevelser, det at lyue til et stykke ston musik bn give. Man kan ogs..i vende det om og sporg... om ikke de ceremonier. der omgiver en rock-pop koncen, er lige s,i meningslose. En grupp(' som ~ Kiss«lever jo nok i højere grad p~ dl'res scene-show end p~ deres musikalske form:i('n. llos den klassisk skolede musiker vil d"t at trække i sva lehalen måske vær(' el1 ma(k at vi~c sin beundring og rcspekt for komponisten. men er i hujere gmd et km\' fm de snobbede koncenga.'ngl'te. Mods..1 t vil en pu nk-gruppes Opt r 'l.:den V;l.:H' bet i nget a f den prot l'st, dl' foler Illod Sl.llllfundel.. Afsl u t ni ngsvis vil jeg sige, at Illa Il under alle Olllst;endighl.'dl'r skal prove at lade musikken være det vigtigste. Mikkel Amln.'!l$$cl! WC PS! Afrundingsvis kan vi tilføje,:ti Mikkel ca. l maj d. il. har best'let den i hoj gr,ld $\'.l.'re optagdsl'$prove. til tnusikkonserv<ltoriet! Ilals und Bl'inbruch, Mikkel! 63

65 Stileemne 8. kl. Fortæl om noget, der har gjolt det nemmere for dig og dine forældre At jeg kom på kostskole!! For mange 1l1cIlllcskcr lyder ordet. kostskolc ~ måske lidt brutnh - mange tænk,..t st mks det værste. Men såda n er d...! SiN ikke - i hwrt tilh-lde ikke f<)t mit v... dkommcndc. I lvorfor kom jeg på kosiskold Jo,._jcg kunne ikk(' rigtig cnl.'smed mine for.-ddn.', lige siden min onyc_ far kom ind i familit'!l, er det g. t skævt. Del rt Ikke, fonli jeg - som (Ict er tilf.. ddci for mange andre - ikke '111](' acc(>ptcrc, at d<.'t nu var kommer en ny,.hl'rn.'. l huset - tv.l.'rtimod. l begyndelsen gik det s.-lmænd 11\('8<.'\ godt, men så flyttede vi, og jeg kom I puberteten og h,wd<' nogctsl ondt (lf mig ~c1v.alt ogollcvll r imod mig - mente jrg i hvrrt fnld, ogjeg gav ikk... mine forældre en ChOIlCl', (Men de h;1f nu heller ikke :\Itid '1a'fet til at tale mcd). Alligevel kunne man vist godt sige, at jeg var en lille egoist. 55 kom jeg på kostskole. Det har ligesom fomndret s:lgen lidt.jcs kan da i det mindste tale om tingene med min mor - i mods..-ctning til, hvad jeg kunne for. Nu håber jeg blot, at det går i o rden med min stedfar. Mange unge h3r det sådan, at så snart de kommer i puberteten, er ah ogalle imod dem - især forældrene. (Det werste forældre kan gore, er at svigte deres born i puberteten, da det netop er i denne tid, born og unge har mest brug for forældrenes hjælp og stotte). På den anden side giver de unge ikke -de gamle_ - son de nu bliver kaldtcn chanel' for at forstå,. hvordan det l'r at v.wc ung i dag. I stedet går de til kammeratcrnc for at klagc og ikke til mor og far, som J e jo egentlig burdl', forat de kunnl' få en chance for at få talt ud en. Man kunne 08S.", forestille sig. at det ikke kun er en selv, der harproblemer - mftske ogs.; far ogmor- tænk på det næste gang. du synes. ~ de 8:lmle~ er nogle. idioter., for i den sidste ende vil de dig nok kun del bedste. 1'51 Jeg mener selvfolgelig ikke, at forældre altid er helt fejlfri!!!

66 1 uii,l-/(mn/l,.. Stileemne: Din dag og dine pligter liver morgen starter jeg med at ståop kj eller kl Forst går jcg ud på toikuet for at gore mig I stand - altsa vaske mig, kroile hårog komme i tojet. N.tr jeg er færdig med det, g3r Jcg ud I kokkenet og hjælper til. SJ spiser VI, og derefter pakker VI madcn og alt det der væk. Når vi er pi\ vej ind til skolen og arocjdet, har vi na'sten altid travlt, og vi sb~ndes også af og 111. Dcn længste dag l skolen er torsdag. Der skal vi have 6 urner. Hvis nogen spllrger mig om, hvilket bgjeg bedst kan lide, får de svaret: det ved jeg ikke! Den bedste dag i skolen er mandag. Det er ford" da begynder VI Igen på en ny, god uge. Vi er også ret heldige l klassen. Vi kan nytte rundt l lokaler. Derfor synes jeg, at VI lærer meget merc. For eksempel i biologi. Der kollllller vi op ovenpå - a1ls.' i biologilokale!. Der kan vi sc skeletter og udstoppede dyr. For hvis vi skulle have slæbt et skelet n.. d I vores klasse, tror jeg nok, at det ville blive noget værre bov!. N;\r jeg kommer hjem fra skolen, starter Jeg altid med at lave lekuer. Dcrefter går jeg en nlnde l huset for at sc. om der er nogel, Jeg skal rydde op. Den'fter - altsj n& Jes er færdis pb~:;.('i"jeg \'IQmme tider born. Dct holderjeg f3ktisk meget af. En gang Imellem p3sser Jeg OgSil nogle kamner. Det kan jeg ogs.! godt lide. 5.\ bliver det hen 1tllOd 19-1iden, hvor mlo farog mm bror kommer hjem. Så begynder VI at lave mad. Jeg elsker fliktisk at lave mad $.1mmcn mo:'d min far, for når han komnh'r hjem fra arbcjdl', o:'r h:ln altid l Si", godt humor. Når vi h3rsplst, vasker entm Larseller jeg op- for vi skift es ul det. 5.\ begynder vi pj ma<lpakkerne, og det er nok det, Jeg synes er mest dumt.. Derefter g.1r jeg l bad, som Jeg elsker - s5 derfonager det s.\ lang tid. Nilr Jeg er færdig med del. s..-cuo:'r jeg mig 111d l stuen og h1\"er håndarbejdl' ogserpnv. Nu bliver det hen Imod hal\'ti-tiden. S~ reder jeg min S{'ng og pakker min skolo:'tjske, borst\!r mm..: tænder og s~ fart p.l, ind i seng. Amm-K!lIri/l1' 6. kl. Byelt'V 65

67 MUK = Musi/cslco/ens Ungdomslcor Forl<l,llid, Oll! MUK! Musikskolen;; Ungdomskor et C{ kor, d<'t bliver Il'dc\ nf musikkonsulclll Stig Mol1eT p" Sondre Skoic. Vi et 6 elever h.:r fra skolen, der hver tirsdag fm k synger i ungdomskoret. Vi f KIT holdt koncerter rundt omkring og skal Iii sommertil England til vores vensknbskor i ('11 ugl'. Del l'ngdskc kor, ledet af Len Young.. modtager os. HVlld har /)Jill! ud IIf ill S,llil kvr? Carl Johan: Vi kommer ud blandt :mdrc ungt'! Carsten: Man arbejder med el1 :1I1d"l1 form for musik, og man HT bedre kcndsbb til de forskellige genrer inden for Illusik. Hanne: Vi oplever en god fornl'mmd;;c, n,ir vi til koncerter :1flcvcrer ct program, vi har OVl'! os pi Hwd synser JI Carl Johan: Ah muligt! Carsten: Blucs, jazz, rock. pop... Thcrcs(':... udcnbndsk folkemusik.. Ikidi:... kirke musik, engelske carols f.eks... Hvordall rr de andrr devas ho/rluing - Iwr prl skolt u - lil del, 1111 SYIl&/'f i kor? Heidi: En af de nye ei"vers..~ på mig..,-,om om jeg var.\ndssvag.. da jl'g fotta!tl' ham, al j"g gik til kors..1ng! HanJl(': Vel nok fordi han ikke ved, hvad de! går ud på! Hvordml l'y km11111rmtskahrt i kort'l? Th"rese og Heidi: Vi har lidt svært ved a! blande os i de forskdlige grupper, der erdo.'rude (Vestre Skole, Gymn:lsiO.'I, Sondre osv.) -111"11 vi h3bt'r, det hjælp"r efterhånden! (arstm: Sådan foler jeg det nu ikke - 111"11 jeg harjo også været l.~l1g... r... i koret end l. 66

68 o o....,..., Fou.. ~2!!!:!!:!~ _ 1!~U,~r.!!~..L~!!!!!!_~!!!!..6~l~J!2~.ulo!!!!_D~ p!tu B~~_~!!l _g~!2_... al ole. nl~ "'.7.U... du al... poh1.ac., _lo......,"'".. _totter.u. Io _,_ ulp.. rtu... to...,... '&tt.. rorll.,~skøl l caro' ~tk>i Do'l... t akol lo.. ~ poto... '-aloa SAllI _" tor,l1ctn el,... U"". k..., Hl U.""" h r efia'.. l 0.1.4U' lo.t_ tea!akole..," _t... tll,~l.aa:. ~d lu. ". q,u,h'- toutl.. d.,.l 0cla:TUd at 1.,1... lalibr.,.... OD oplkl.,.11, o.jo. "' o'r.... l 0.'.1"'0 oll.. 1: ' UII.'t... lo.r,~u. dt lo." tr. ~.DaWOot. l orll, ~ r.1ft0'.' 6. OC 1. tt.... er.t,...jr.tuk. b......'u.p.,...,..aktt... uh,er f outl.. o1apol 0".-.1: I ot l~rt kl lo~...d tr-tto 010.0" o,... fri.oj< Ol.. 10,1." lm'4r. 19n ~.[_v -"l so- tor ot au. y...,hdu aapr ru oUerl1r tolåj.jt, dl r",h, for,1!tur.1 I.. "" tu ot p.. o ~... a1a~./.t.rre.!lull n --'tj... I h.ohold til JIoOJP,arter ro.,l1,t.r d, _d 1UI.derOlkrln. "" d.t ror -.,.. e~oo-oa'.. ~ ~et.t.~. ot... t.r... o1ldt<orllodjko:rakter 1 r"", sf, _1_ ro.. t or paaito rl4!nu al ut 1l<It. oitia.o... 1'... _ "./,,,..:1- J... Lar..;a

69 o o, l, au:, l l, at k. 2 2, stk. Z J, atk l. 3, atk 2.,iakeL.4arakydain, er. tre~t ror~~dt i ~e~old til Jact- 10 0, par~al &? o.band_ l d. tr7b&kytt.ri, a.~i, h. or d.r jas pi e'.dor ~.or o. and har.j.ndo... rotto., aa4tas.l i. kaa ~.r.1' tal. 08 etraf o, til 1 t!ae r t areld_ aui ød l1.. ~or. undtaso1aor t r a l, alk l.,. <dr"d., 6; o, 1. tlaler er... dta... t. hdaot OSa! etlr pi toroldeo aader ~~Gtasel r ~. rr_ lkr.ra aid., s.r det o_kaoo pi, at hrie J..ro_ r abarat t1..,t d ~j~, at et apparat h... l ist.111tt.r.11.1' o,taser. dtalelaer t r... aat t 1tlaaa... 1aot.oll.. ol r, ol' dkac.e.d.,jor!.trafbar i ~.l... r pr i.at lh.t. thd. \)fo.,.08. da~. baoob41ljor, aller bor taka!ler tu.., der til_ hor er andea o t ratto. aod hlrdt r... r 1n'~b.jd HO~d.r ostatt kad., I.kol... tori.l, al ooa, ~ro, bordo, otol o, t l o. OS hud b l'.llaro utte to~ eo".. d ' r uktiono_ 'r... DO.tor~do. kaa... ka.d.a ~ldi, i '.leeada... er, At"..en1:&. f I d oa o.t.aad.(neaa~l~. ~~l. sarn.or d, F. øruabjarl 8&Uar l, d... is &aotikkol.o,.tt.r 1. srenietlttal, jule-poriod.n ~,u.c-ri,..,d lare,..,. Falsk torklarlaf.,i koatoret r11-kapr ing, t-ror oe.l!kk. koatialtere p.pirfl7. " 1Tih.d.b... l K. H. ftajtor..-dori, &od lod. l.....~ X1dAapniag, ". H.'. o rsrob.04 J : _~ ~o,". '.be.kadls.l r. o. 1 akol ~a ftarkotikaai.br -C os &ar~.l al ~ ikke!orek~. pi GKR.Eft... ~~l a... tar hhdo.tratre, a! ,'"\.,"0,,"a'1 68

70 IlH!L!L U - Qak&D41.r oiadr./ot.rr o,j '.r..., otraf ----._--- o >. URU'- $uohqf.l1lt.p. t u otr&fiano... u... 1In.1I I. u e u O&3'"r hor tor l..i<leo.r ~t.t~ tu <lu. _r:l.o.:t r". J"u"......,k_u _._ ,. J 110""01<1 lu ul for.ll.. hr.lir a.<it~'.t pi f oratd..... "tor,lt"olo.r_. Or..., liat. o~.r t. liac.t "tto k~n. ~11~o t... at odforo, "'~loatt.;"'. skr.l',.. t r i... taok liooror Øiad.... ' 01 hd U r h... oit"oll. toro_.t tiac o DISn nxil.!]l DI OTWlIO! liill AL~E PARTERS U'O~alJJrT!I. ~E loø?rlkt ER II'Os.OE I PUIODnl l'jlj., UUU~T TIL."S"ij'nHIt(l ~ DI.,. Oa' "rød' SKOLElJ. 69

71 Jul på skolen! lu/eu'j' 111<'.1 lu,.,. 70

72 Er ut;;,.m/,mdm l'/rldi.~ sd "Ior!!! /,/. '~J -/",( Tr("~"I. 7l

73 M U S I K /<,$1''''- f,lr mu;;idl7 la'r/kammer/oll,'ii. -,,-

74 Fim! Zi,'SII'T-k01!Ct'rl. B,'lww il O)r /101, C"r~lr'! sid,i't l'rd sl'ish'}fl! IOs d," VAR,kl., bj<,j/ I'i d't wm _.It stol,.> ~1T'l:'ldr..., >ylt/~ JUUl!VIr ~I}. Ims OkkiuS OS Vr:;/Jy"k Kmmurrmmublr mld'tltold, bom OS,,,,k,.,., I b,,>s"'(rtl. 73

75 ~'''I'' 't'!!"i<kr,"!'rll1iu~i(,i1. uf bl.u. rln~'" fn! 9. Il): 10 ki, IH,.,. ",1.:.,,1<.,.<1). "

76 UNDER FAIlFARETONER GØRES NERVED VllnRLlGT '" I H D B Y D E L S E T I l AFSKEDS' TAK' & FARVEI..- K (11 P E- DIS~OTE~ : : : : " GRINDS TED KOST' & REALSKOLE. TIRSDAG. DEN IS.JUNI - Klo Nort fortalt ~...,---"'" ~ SKOLE" INVlnRER Nf.RI'tED TIl.. EN AFSKEDSFES T FOR DE ELEVER. DER., GAR! 9, OG lo. KLASSE OG!KH NAR ANon AT TAGE SIG TIl.. DEII NÆVNTE AFnH. INDBVDEI..SEN GlLDER NATURLIGVIS FOR ALLE ELEVER I AFGANGSKLASSERNE ~ADENTEN DE SKAL FORLADE SKOLEN ELI..ER EJ. SKOLEN ER V.(RT V~D n LILLE POLSEGILDE MED EN SOOAVAIH, --_ - OG RESTEN A AFTENEN STAR I DISr.OTEKSMUSIK~(NS OG DANSENS TEGN' TIL Kl. 23,30,.._--_. Hus K et, u, I.'.Ih~l~' I... lon~n - fq.~lnd~ih,.l d... Indbyd.h... d<,r "du ~d til for... Id,"." A.i h... anul..,i ~ H ~, I d " '.nq~.-"

77 HvO/for»Realskolen«1lår folkeskolen var en mulighed? Del et omkring 10 år siden, vort ældsle b.,rn bl'gyndtesin sko[cganspågrindsted Kost- og Realskole. Hvilke onsker og forhjbninger, VI dcng;mg havde til vort barns skoil', står måske ikke helt kinn l VOf crim:lring. men vi husker dog. at '11 onskeæ, at hun kom til at gå i en. lille«klasse, og at hun sidenhen kom til at omg, bom fr:l andre egne og miljocr. Disse otlsker kunl1\.' vi få opfyldt og fik opfyldt på skolen her, og vi hot da også valgt Silmme skole til de to yngste. Borncne t'f glade for skolen,og VI har aldrig oplc\'ei, at de harværci kt>dc af at begynde en skoledag. Da ingen af vore bom har gået t folkeskolen, cr vi Ikk.. kvahfico:rcdc til at drage samm('nligrllngl.'t, men vi kan 1l..1.'vne nagll' ting, som ultal('rosved skolen. Mange af undcrvisningslokalc'tne er pl:lc('ret i ældre bygninger, og d:l en privatskole trods stolle fra stot og kommune m" drives cft('r sund(', privatkapitalistiske principper, sker fornyelser og tstands.-ettelser i den takt, der er penge til del. Og VI mener, at det er sundt for hornene at erfare, at modc'rne bygninger og udstyr ikkc' er en absolut nodvendighed for ct godt skolemiljo. 76

78 L... ri.'rstaben p~ skolen best.\f af m{nn~'sket. ri"t bn lirl.. :li om8:k bom - ~ uden for undervisningslokalerne. Delte kommer naturligvis først og frcm mest kost~eleverne til gode, men d?! er ogs1l ~r værdi for en by.elev, der på en elin ~nden m&de har problemer. Børnene oplever vel skolen forskelligt. men som nogel generelt synl's vi, at hornene trods uundgåelige dnllerier og uemghed har et godt sa mmenhold, og at tendenser til mobmng og andet uvæsen blivcrsloppet, for det udvikler sig til noget tragisk. Noget, der gor ct stort indtryk på vore born. er. når der Iii morgensanggivl's en kollektiv Irettesættelse, eller en kammerat bortvises fra skolen p.g.a. dårlig opførsel, men det gorl's åbenbart p~ en sådan mjde, al bom ene acceptererdel som en nodvendighed for ~t bevare roen p ~ og omkring skolen. Vi finder det værdifuldt, at vi i byen har en s1ldan skole som mulighed. Man må s1l h&bc, at d{' offentlige lilskud Ikke bl'skærl's s1l megel, al skolepeng{'ne må stige til et beløb. der f M afgorende mdflydelse på. hvil ken skole ma n vælget til Sil barn. A. os E. Lallk!{'IISt')l I'i SIVIL io '11''''1 os",t t~l.,r go',. 1,,~II,I'r""h' - f"/l.i;""s mh~l.. m. D, II01( j "''''~'', mmis" t/r /,"\,<1,'U kmum,"'is,ih'.l.,rl"" - 1n~1I1 <lll,,'}' 1.1'n."Tlwrd~ - liu JJ.-,., (/('1' m,,,ii("i1ij no:~.1' (Mmlm.., IT H,'i~ B,Tld,;n'~J. 77

79 Nyt fra Japan! Slig (2, kl.) ~eljdit MSt'11 lil sim' klrlssekmlmlemlf't. Har [ det godt, for det har jeg. Vi er kommel godt ti! Jopan. [sondags var vi på en kunstig Q. Øen hed Port 1stund. Dervar en nttschebanc og Cl p:1riserhjul og s..~ en træstamme der sejle/il' i vand. OH var også Cl spogclscsskib. Vi har også være! i Zoologisk have. O('rvllr pingviner det gik i koleskab med 10 C. Ocr var også guldfasaner, flodheste, næsehorn, tigere og bjorm.'. 1 et hjorne af Zoo-haven var der et tivoli. Der var en monorail og en robot man kunne sidde i. Der var også et glaskabincl og en rutschebane. Vi s..' ogs..' de 7 små dværge og mange andre ting. Vi bor pii ell bjergskdning i ('\ tre-etagers hus. Vi bor på anden;;'1!. rnt>d udsigt over Kobl' h':1\'i1. GJdcn vi bor i, ersll.slejl,;)! her ikke kan kore biler. Husene ligger meget tæt 5.1mmen, og gaderne er meget smalle og krogede. J Kobc bor der':' millioner mennesker. Mm far arbejder i 0s.1b, det er en byder ligger lige ved siden af Kobl.'. Osab er den n<eststorste by i Japan. Der bor 5 millioner mennesker. Nu ikke mere dennegang. Kwlig hilst'll Stis Kliiver 78

80 Så er det sidste skoledag - med alt hvad dette indebærer! U, Ikl,n/' II ",~,.,.-! 79

81 80 M'!5$CT dr hd/h,;!

82 81

83 11'8 tt ;,H'T 1'/1 rlll l'iurll'l" /.1'111'1",,;i'r fkru~m/, Drll~Jr li, fmg dt'" mm/t, Ik', "i'r,\1<'sfhs Hm'>I'IJ, 82 Dt'" "'m I ;.e, s,',\ l":,,m,;,

84 S3

85

86 $.'1

87 ÅRSSKRIFT UdglV"1.:Ir Grindsted Realskoles Elevforen ing 63. Jrgang R,'d'S""'j Ilf!J..:;/y,rlS. U '1 1'1 ' ~.. ob, l,tl l ,,-- \ I".,/', 1 '. " 1I1/;;/...v,, Y, - l - I, I l I., ;".' 'J.', r,. 'J, ')" ' - r -..,... Z I -...:. l-il 0, " l, Grindsted Realskoles ElevforeIlings bestyrelse Klir! 5klJl.'!l!m/;('IJ, Dyrda'gl'boligl'n B,l.'kh,. forl1mnd, I<,m "iil/ii'ml', Sparck,'$6('n, Ag.lrd, 6(HO [S'\'c>d, bs.s<'r('r. "'lild P, d'~ii. Nurr"g;}.:!'> 55. 7~f)u GTmd,l~d ""rm M{I~f<'/I", I'IOIIS!x.1rS. KWb.1S\,r\ ('j 6. noo Gnndswd (/",. POI'!'l, Lmh"Jn~J 31. %70 logsior. El"yfon:mng,'ns smlnumml'r: Indllll ldds.:r os C\'I. njvnl'- og adr('sscændnngcr 5"111,1<-5 ni k~ss,'r<,r"n. 86

88 Er din samling af årsslcrifter komplet? ellers er ch:1n( ~'n der nu, idet devforcningcn er i bcsidddsc' nf fnlgende årsskrifter: " , stk. 7 stk. 5 stk. 6 stk. 3stk. ovet 10 stk. over 10 stk ovet 10 stk _ ovet 10 stk stk stk over 10 stk stk ovet 10 stk. Dc,irg:1ngc, hvor der et ovet 10 stk., sælges i år for kr. 20,- pr. Stk. Dc.1'g<lllgC, Jc!' Cl undct 10 ~tk.. :;a:dgc~ for kr. 30 pr. Slk. I lusk: d,l opbgel er begr<""cnset, vil 5<11gel ske efter princippet, den der kommer fors! tilinolie, får forsl malet. Bestilling sendes til: /()ni Pimwrup HWnt'ViclIse, 7 AlIgllllrd Egtlled NB: Jo storre salg. jo SlOTTe ch:lnce har fon'ningen for at komme ud af sine ukonomiske problemer. 87

89 Hilsen fra fomwnden for elevforeningen Ocr er krise i Danmark - dc! horer vi da i hvert fald megt'! 0((('- agjo tkre vi horet det, jo mere tror vd egentlig mange mennesker på de! - det gamle ord, at bare en ting bliver gentageiii! nok, ja, s.~ er dc-l s.1nclt... Har vi ikk(' blot CIl smult' optimis111(, i behold? Hvis dl'! er tilfa:ldel, ja, sil brug denne optim isme til at sore tilv,wdst'l1 lidt glad"re for dem, vi moder til daglig - dci smittet af, og pludsdig kunne en positiv stralllning bred.: sig. DN vi! vi :llle kunne f& gavn og glæde af. En af fofuds-l.:mingcrnc for, at vi klarer os godt gcrmcm tilva'rdsens mangfoldighcdt't, er, at vi har en god b:lllasl af viden. En viden, def grundlægges i skolen. Det er derfor en lykke for os, at vi i Danm:;Hk hm s.~ vdfungl'frnde el undervisningssyslelll, som vi har - del er op lil os sdv al udnytte mulighederne. Lad os modes med optimismen i behold til devfon:nmgcns :1rsfcst i juni. Mangl' pll'jer at komme, nnc cr velkomnc. Kurt SkOT) Mad5fll 88 "", " ", """" ". " "

90 EI",~ '" '11 i J J":"JIS sm,'r'l/("rsmhlms i L Fonu!lndm, Vintcr {Qrdshjn'r (\I: SQ-lir:, }ui,il,!f) :.s l'om; liwlm',l'rlis,' k!l:';''t, r. 89

91 6 år efter I efteråret 1982 besogte Jeg Grmcl5ted Kost- og Rcalskol{' for at kigge ind ul B. ogj. Howard. Under bt'sogci kom \1 lil at tale om cl{"vforemngcn - og siden On1 årsbladet. Under VOT{"S samtale nævnt... BITte, at de h:wdl' tænkt sig. 3\ en dev skulle skrive en artikel Dril sit li\' dier et ophold på skolen, og om ikke jeg havde lyst til at Vi,'re denn(' dev. Efter en kort betænkmngstld s,1gdc jeg ja. Og her sidder Jeg nu l vores 5Omm<.'rhus ved Rmgkobing Fjord og forsoger at nedfælde mme erindnnger pli papir. Jeg ('rfodt <Icn 8. m3"51959, Randers. MLn morcrengclsk og min fard,lllsk. kg ('T dobt Thorsten Cunev Nordemoft I VMdc kirke. I 1960 /lyttede vi til Nordborg på Als. Vi bocdl' pil. en gard, og min far nrbcjdeje ps Danfoss som m8("nlor. 11%9, ah~ knapt 10 ilt S\'nt>re, emigrt'nxll' \'i til Bdgicn blev mme forældre skilt, ogjeg kom lil Svenge for al arbejde på Cl dambmg. Et halvl ar senere blev Jeg sendl p~ dll"rskoll" l Danmark. [fler el hnlvl!'ir p.1 l"flerskol~' blev jeg Opl:1gl"l på Grindsted Kost-og Re:11skole. Vi er nu nå~'1 ul To:'lr senere stod Jl"g så med en re:1lo.. ksanlen I hånden og livet fornn mig. Man gorsig mangl' tanker, når mun st.irdcr,ogskolen er slut. Den gnv en vis tryghed. mi\s.ke for ml"gen tryghed! Vi bl"v p<lssel I båd" d"n ene ogden <Inden ende. T ojet blcv v<lskct for os, m<lden blev b\'('t,p, viskuli" Lkh' en gang vaske op. Vi blev pullet i ;;eng. hevel op om morgenen! Til Ilder tænker Jeg tilbage: hvor var det hde let dengang! Jeg hnvde en ide om:11 villl" være sømand, s,ijeg sogte om optagelse på skoleskibet "Danmark.. Desværre var j~g farveblind. så den gik Ikke, men til gell- 8'""ld blev Jeg opt:1gel i lelegrnfisl-khssen pjstntens Sof:1nsskoh.', Esbjerg.Jeg begyndte der den 28. Juli Opholdet skulle V:1re i 6 månede~ og vat nog"l af en opl('vdse. Der VM "n meg('t SIreng disciplin, m('n Jeg tror ikke, at nogen af os log skade af det - tværtillluj llho:.\..e. Vi ~kull(' lorre <I' navigere, at 'pkj9-(' tovværk, at OVl'rlev<.' under farlige forhold og Illegl'l ml're. Men m:1nge:1f de Img. vi læne, h:1r Jeg ofte haft glæde af. N:'Ir man h:1vde gjon SLg fortjent til en Straf, f.eks. ved at komme forsl"nt (og med for Sl'nt menes Ikke et kvaner dl~'r en halv!line, men 1 dier 2 sl"kunder), kunn" man risikl"r" at komme III at ~drej(' mollen op I vinden. Mallen var en af disse ml"re elll"r mindre konn(' prjdgenswnde, som nogle menneskerynd('f at udstyre detes h:1\'e med. [n forhenværl"nde dev h:1\"de (or,1.'rel den til skolen. (~' l.iske kunne h:1n Ikke hdl' skoll"n - la nken l"r i hven ulf,lo'lde nærligg('nde!) Den var ca. en halv meler hoj cg bestod hovedsagelig af (ement, beklæ(!t med 1lluslmgesknller. Dens SWr5te sbvank VM, at den lkkc sdv kunne dreje op i vindc", og d.. rfor blcv vi -som stmf -sat til nt tnge b.. stlk af vind.. n fordl'rdt"r:1l drej" d.. n op i vinden. D.. I hjalp heller ikk.., at d.. n stod i gjrdl'n, som all.. vmduerne havde udslglti\, sall-dcs at vorc kammeraler kunne more sig over vore anitrel1sds.er. 90

92 Jeg forlod skolen i december for at forts..~tte pilsvendborg Navigationsskole. Efter 2 måneder p ~ denn~' holdt Jeg op, fordi jeg fandt det for kcdehgt. At være telegrafist har ikke, som jeg h:1vde troet. noget med radio at gore, men mere en uddannelse som sekret'l:,r. For ikke helt at have spildt tiden p:1sofartsskolen, bestemte jeg mig til at tage ud at sejle som d,cksdreng. Jeg fik dter en m :1neds lediggang hyre på MIS Tramp, en 299 bruttoregistertons stor coaster. Tramp w.r ejet af Moller, som selv var skipper. Del var et godt skib, i hvert fald hvad mandskab angik. Da jeg påmonstrede, bl'stod besætningen af: skipper, en styrmand, Mogens, og af kokken Hans, ogs~ kaldet Buddy. Skibet i sig selv var ikke s:'1godt; det var 28:1r gammelt og havde stadigv.l.'k den s.1mme maskine, ('Il gammel Ma k. Da jeg så det forste gang. var det blllt med lysegronne prikkerovet det hele. Delle skyldtes, at man i lobet af vinteren havde ro:pareret rustskaderne med den ombordværende nmling. og denne var altså Iysegron. Vi sejlede med fiskemel, og stanken var ubeskrivelig. Mandskabets toilet og bad var i samme rum. Dette rum var ca. halvanden kvadratmeter stort. Når man sad på toilettet, havde man knæene under hllndvasken, og bruseren var midt i loftet; s~ mir man tog bad, milne man st~ som en slags S. Vi plejede at sige, at det var sil lille, at man mone gll ud for at skifte mening. Vandrorene i skibet var meget forkalkede, sil den mængde v,('ske, der kolllud af bruseren, må beskrivt'ssom minimal. Man kan heraf udlede,at den hygiejniske Standard ikke altid var, hvad den burde være. [begyndelsen varjeg meget sosyg og lcd de frygteligste kvaler, hver gang vi skul!e spise. En coaster er ingen luxus-liner og ruller ligesom en kutter. Del hjalp hel!er ikke, at Tramp engang var blevet skilret midt over for at bhve forlænget 5 meter. Dette havde gjort den ustabil, således at den milede - selv i havblik vejr. En anden af T rampss."l'thedervar dens koleskab. Strommen fik vi fra en lysmaskine, en 3-cylindret molor, som drev det lille elværk. Køleskabet havde et defekt leje, 5å når det slllrtede, tog del ~å meget strøm, at Iysma~kincn gik ned i omdrejninger, og lyset blev svagere. Problemet var SlOrst, når vi var i radio-forbindelse med Blåvand. Hvis s& koleskabet startede, kunne vi til tider miste forbindelsen. Det hele endte ogs& galt. Kort for jeg skulle afmonstre, b!cv vi stoppet af skibstilsynet i Esbjerg havn. Det hænder med jævne mellemrum, at de stopper et skib for nt g&det igennem - til slor morskab for de andre skibes bes."l'tninger. På agterdækket havde vi en gammel redningsbåd af eg"tr.1:'. Når den skuli" sosælles, foregik det p,i denne milde: Forst tog man gelænderet i skibssiden af, derdll'r loftt'de man b ~ do:n op med en dertil indrellet kran, svingede den ud over siden og sosatte den. I prindppet meget!ct. Delle skulle ifolge sofartsreglern" ske med jævne mellemrum. Dette var ikke sket; fa ktisk tror jeg aldrig, det var blevet gjon. Det skal lige sigl's, at redningsb.iden vejede godt 3 tons, s.i det var ikke noget, man sådan bare gjorde for sjov. Ved en oveiso: skal dl'njo omh... rrl ;C... n,... C kril nen var manuelt betjent. 91

93 D... n das i Esbj... rg ~kulle knkkrn og jeg owr for inspektoren bevise, :lt 'Ii kunne sosætte båden inden for en rimelig tid. Kokh'n kom op i sit forklæd\', og vi gik i g:lng. MN! en forh:l111mer tævede vi los p~gelænderet forat f5 det los. Efter trmmelig mange slag kom det da ogs.\ men det blev aldrig gelænder igen. D.. rcft.. r skulle vi ved hjælp af kran.. n loft.. Md.. n op, m.. n kranen kom ned! Det gik lige 50' langsomt, det sj faktisk temmelig sorgeligt ud. Efterhånden som vi drejede på spillel, s..l.'nkede denne stor.., soli<l(' kmn sig med en spmd knasen. Den v'lrsimpehhen rustet op og bl'stod faktisk kun af alle de lag malmg. den havde f3et gennem årenl'. Der blev fundet flere f.. jl, men de bl.. v alle rettet op, og vi drog ud m.. J Cl bedre skib. [fter 3 m:1ned.. r og 8 dage afmonsltede jeg. Nu vidste jeg. ni jeg ikk.. skulle være >omand.jeg tog p~ ferie for at t.. \"'nke lidt over det ht'le.jeg besogte min mor i [ngland. min f:lr ityskland og min soster i Belgien. Efter ferien drogjeg lil Sjæll,Jnd hos en bekendt og $(Igte aro..jde der.j.-g blev ans.1t som skovarbejder I Esrom skov(listrikt, skovpart 3.jeg lik tjen<>5tebolig efter et holvt år. Dette Wf rn lettelse, da boligsituntionen ikke er s..wlig opmul1irende på Sjælland. Dette var i 1978, ogjeg var træt uf.lt flakke rundt og havde lyst til at sl~ mig ned. Jeg troede fakusk, at jeg 'lille være skovarbejder reslen af mine dagl', Det 'lur ogs.i el udmærket job, m.. n det var h~rjt, og \'i havde mange ulykh'r. Efterhånden SOI1l tiden gik, blev jeg klar over, at jeg bare 'lilleslide mig selv op og ikke komme nogen vegne, s..' den 7. januar 1980 sagd\' jeg op. leg kan huske, nt det V,lr bidende koldt med en stiv kuling fm OSt, og vi vadedl' rundt i snl' til knæene og forsogte nt findedl't tr,l!, jl'g,hn\'dl' fældet ilobet of vinteren, for nt tælle det op. Pludseligsagde j\'g til min skovfoged:leg gider ikkc mere, dette er ikke noget for mig, kan jeg holde op i dag? Er det ikke lidt pludseligt, og hvad havde du lænkt dig i sted\'i, har du fundet el andet job? spurgte han, Hvorpå jeg svarl'de, at det ha\'de jeg ikke,!l1l'n nt jeg ville tage på ferie for at tænke lidt over tingene, Han sj lidt forbavsct ud, men ml'me ikke, 'u der 'lur nogel i vejen for, ni je8 S<lsde op. Jeg log på feri.. med min mor, og det v:lr dejligt otter at V,"\"'Te fri. Da jeg kolli hjem, kontaktede jeg Mellemfolkeligt Snnwirke og sogte ud som ulandsfrivillig i Kenyn, da d.. tte land altid har fascineret mig. Samtidig sogte jeg Tekmsk Skole i Esbjerg. leg bestl'mte mig til, al det, der kom forst, vih.. jeg toge. jeg blev opt,lgl't I Esbjerg. 14 llage for SV(lrct fm Kenya kom. jeg skulle begynde d('n 3. janu(lr Jeg flyttede derfor til Varde, hvor jes havde en brmor.leg fik et v.'\'telsc der ogsogt(' arbcjdr ved klitvæs('net. Der nrbcjd('de jeg det halve år, mden skolen skulle begynde. Den 3. januar begyndte jeg som EFG-c1l'v i jern og metal. Til at begynde med ville j('g vær(' v.:l.'rktojslll:lger, dn jeg hovde muligh('d for en lærepinds på Lego i Billund. Desværre mistede jeg denne l11uligh.. d. Efterhåndl'n som skolcopholdel gik. blev jeg klnrowr, atjl'g ville være elek Ironik-meknniker. leg begyndte at $Uge på L('/{o igen, og efter et intenswt ar- 91

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

IDÉKATALOG. til kontaktforældre

IDÉKATALOG. til kontaktforældre TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen IDÉKATALOG til kontaktforældre I idékataloget har vi forsøgt at samle beskrivelser af de forskellige sociale arrangementer, som kontaktforældrene på KAG selv har lavet,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere